Výroční zpráva nemocnice za rok 2008

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva nemocnice za rok 2008
Výroþní zpráva
Nemocnice Strakonice, a. s.
Baby Friendly Hospital
Organizace
splĖuje požadavky na systém Ĝízení jakosti
CQS podle ýSN EN ISO 9001:2001
a mezinárodní IQNET podle ISO 9001:2000
… nemocnice, které na Vás záleží
!!"#
$ % &'(
&'(
!"#$% &'() !"% !"
( '(% !"*(+,-.(-
/
01(-(2 3((4-
( )$
(5667-)-$
-(
*21)-((
"(1
8+)9)+(-2((:(:$(()- 1)(
:($8:((
-;-,43<3!4=>66?566?-))+$
+
(-4'%
0)-)((@(8(:-
:(0)A)-()--)-+1((((
@)(-(
()8+
( (:9(1-(:)-$-(@(-
8$
- $)((
2$
-
):(-:(-(
4(+)()8-288))28)(((()-
9+
28
$2
B>C (1(((:(89-+)-)-0$)-()-:)()
D
+2((-$
-2-(8 -(
:(9(1-
(
2$8
(-9
(")-8-(
(-81)-((%D)+22$+--2:(2
)-(
(- -:)(
(
-(
2
9:(-8+(
*8()
;()8+
"3((4-
(-;(
(()+
("
D
*
-
)-)
:( 1((((:(
)(
:
"
3(8)$)-- -(
5667-)-(:+:(
9
-(9
(8(4-(:+--9+
(-9*(
-(:+-+(
+)-9((:(:8
D) -(
)(($
8)(8+
)-
-("(EF(( -(
20)(1G 1::()-$8)( ):(28(-
+)-()$
D
(H
-8(
-8
9
566>(:((2
):()- )$D)+8-+)-
StĜípky z historie nemocnice
#(-()(
(.8()((
8/&)2(
(-)($(+(---8)-
($I8(8
")-$()-$
+
!"#!!!
$
%&'(
)!
*
#(
+,-
./
01
(2334
5(
6*((#(
$
(2
/(
(!-(*--
7('#
,
(
!"#$%& $& '$()**+,-*+.
/$%& +.0
,%& &-1
2"(
"( 0.03$4
$$1($0.0%451#
2678/
900+:0
!
6$ " 3$ 5 2$2 2 ; 0< "#$# 2 1 4 " 531 "$( $ 2 ; =
"#$# 2 3 6# 3 $ -1 >2$43 7 9# $2
.0:*==+-1>2$43/-=.+0
#$
$ "#$# 352 $
..0$1#32$-#>2$43#$$>?<+0
!"%
&'
"(
*2
3 $ = )# #$ @ 5
42
A ! B $ 2?"( ( $4
A $1# 5 3 !9 <.:*5? "( $
0.* 942 < $) $ = 44 *)$#
2
9
.50
.
0
$=
.
=
.
=
+4
+4
.
$2
.
$2
9$
<+=
*=0=<
!)*+#+++,-
!.++#+++,-
!.#+#+++,-
)
*+=
0<0
<
<
C
C
C
C
C
(
$=
*$+
.
=
+4
.
$2
#
*.1311
$"431#$4
.1311
$"431#$4
1311
$"431#$4+=
1311
$"431#$40
=1311
$"431#$4
/!.#+#+++,-
&C
31324
5$1,5$3
$42#1
#$(6$536#3
0-
'$()**+
*+./
/-!&+.0
8/-&G9+.0
>&
&
%B&
***<
***<
-!>H..=00:*
/> G9 00 * .. =00
I/JKGL!G9,,
&D
&D
7'E&FFF
*-
'
$
(
"
-
123(
%
$"
4
"%
o B
($#2?"
o 3"(@"(#
"
(3#?
$#2?"3)M23#5$
"(@"(#
o #
o $
$
o $
"
o ?#
(H$?"[email protected]"(1#B2"#"?
o H$?"
o "#$"#$)"?
o 11$A2?"(
)5
&
,21"(K'$A2$AA
$4$A#23
$",,#
(%[email protected]?1%2A1
$1$$4
,2
2
$2"31?AN?O2)"($2$3
$4$$"11PAA%$$
#Q
*
6
7
(
$'"
2
$'"
'
(%'2(("&'
"
"$('"
(
8
9'2'
3:;<=">?
5$$
5$
[email protected](&>-
5$$
5$
12
:;<("P$
Q
7:$
'P$.
Q
79A
:;<
%B
(
!<
2
7=">B
(>,
5$$$$(
7$
,
5$$$$(
12
7$
7-$
73:B
7C'
D
:;<:E
:;<8
F'(
#5(2'2"
'$6#1#320+:.:'$=*.33$5
52
@"1#$(&
($$(/AK)N3$2/A,$(
/A,2/A/A>RN$2/AL2,#$2
#92
6#1#3($$(RA42>"2
/AR85/A#$2/ARA6%
RS2
<
0="7"
3:;<=">? 5$$
5$
[email protected](&>-
5$
5$$
5$
4
2"#$
3:9(>
:;<8"D(
G
4
)52
1
4
2$
1
678 N
/A,5
/AR
2
/AR,
$2%H(
$2$$4#1#
2
$2
#$1#H2
$2!9/
,#)23 ? ?$ @ 5$ $ $( A2
"($2
31
#(
*$
(
[email protected]$
1PH$3*Q
*
<
0
+
=
.
*
<
0
+
=
!$$4
,5
#
/
R78/N
/!, R78R)
G#2A1
R786N$
'!
R78R9"5
841
R78$G
T(A
$1
R78 %1$8UG
1
R78,N2)
,
R78 85
?
R786,?
!
R786$W#
'$$A1$$4
R786%N2"
'#"
R78E2"6
!$$42$( R78RN
G"5
,#8LV
9
4"
>L$
>R,$
8R
R>#
8AV4
R
'#4
R,#
,,
8V
/J
/$
$215
,(#
!'E
G21A
N
$
R78J)2
R78N#
R78,V#
R78R)
$21
$2%
E1
RA8#9#
83
0
[email protected]"2?#PH$3*Q
*
<
0
+
=
.
*
<
0
+
=
61
J2
/AE2")
/AR
2
678 N
/A,5
/AR,
'
RG#
L,
/
NE
4
R
'5
RV
>6J
K"
4
2"#$
5$
5$
$2$$4#1#
2
$2
$1#H2
$2%H(
$2$$4$#%
$2H$?"(
$2
$(
X
$2$1H(
$2$
$2?"(
"
#
$2H21#A2
4#$"#$$$4
5$4$#%
#
$
$1#
$5
"#$$$4$1#2
+*H$3$2
("2?#
61
J2
K%
>R78K)J
6,
/AE2")
R78' 2$
>R62)
4
678 N
2
/A,5
/AR,
/AR
'
RG#
RV
>6J
/
R78R#,)
K"
5$
2
)
1
$2YR
$$
%H
$
3)M(
#H
H$?"
$
#
$
$(
89
F"
$
***<
***<
***<
***<<00
***<<
***<*=
***<+
***<0
***<0
***<*+
***<0=
***<<*
***<<*
***<.
***<+
***<<+
***<.
***<<
+
%D
D
D
3D
#D
D
D
D
%2D
$
3D
#D
2$"D
#D
D
$
$(D
$D
F"D
$D
!!
"#$%&''
(
$)")
*+$)
)$'&"(
$'$)(
$(
("$'&)
(
,'-.'&
/()-%01234$#''$
'()'+%
&((56789!:!+
-$&/'
$
%$%%/';
;#<$*
+'
%$(
!"!#$
-"#''"($(('
$)$=#
$#($*')
%*#
$*'(*$(
)"
*
->'$
%#
$#%%
%"(
+
$
%'1>?4
%"&'(#)!'!
&"+'"$'
+)
-''=$%
"[email protected]+&*(
%$(
+*"$
('"(
*$-
*+'(,
Strakonice
71,92%
Prachatice
12,07%
Klatovy
6,22%
Písek
5,08%
Praha
1,83%
Chomutov
0,06%
PlzeĖ
0,80%
Karlovy Vary
0,08%
Neuvedeno
0,61%
JindĜichĤv Hradec
0,10%
ýeské BudČjovice
0,58%
PĜíbram
0,32%
ýeský Krumlov
0,17%
Tábor
0,17%
-./'0#1
$
'%
$'%(*
%(*$(
)"
-%[email protected]'#&.B
0
23"#&!!
8" .7/ '$-0 ) "($ % + $
+%''*
%($)#*(
-$#
A-"#&#%*$*+
$#*+
"$'&"C-
3'(
7#/
-"
(%
(%
#(*'%
"
*$-1
#(4
-'3"#'"#
3
Název
oddČlení
PĜípadĤ celkem
2007
2008
Bez (M)CC
2007
2008
CC
2007
MCC
2008
2007
2008
DČtské
Interna
Kožní
TRN
Chir
Oþní
ARO
Gyn-por
Neurologie
2 180
3 005
239
662
2 715
1 048
64
1 955
915
2 184
3 370
240
757
2 747
1 236
65
1 864
938
1 875
1 212
72
215
1 664
495
5
1 747
310
1 756
1 048
42
177
1 626
384
5
1 629
201
227
1 442
151
351
884
522
8
154
501
327
1 721
177
411
950
686
8
175
524
74
351
16
93
167
31
40
26
103
100
599
21
152
171
166
28
17
213
Nemocnice
12 783
13 401
7 595
6 868
4 240
4 979
901
1 467
-3!04"3$"'+#&5(
"($('#$(DE5F
#$":';
'$;#)$)+/$$;+$)+$)+"$;
$;
$)(+'&"';($;$;'
63$"
A%$DE5F.'0"3$"'&5('
3!'$&'&5('3$3!1%)%G
;'
"($+$)+-+=
#*#"$$$;'#$
;
#$$)+-"($%*H
$'
5)B'#%
I+-J
$)+
#$)
$)+
#
I?
$$#)'$'"($
&DE5F9
.781)"3+9:,
P.þ.
Kód
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Text názvu Dg
1
Z961
32
54
70
63
56
79
756
808
918
PĜítomnost nitrooþní þoþky
2
O800
613
674
700
658
707
779
774
770
752
Spontánní porod záhlavím
3
Z380
697
756
784
737
619
496
557
618
589
Jediné dítČ, narozené v nemocnici
4
I10
145
146
136
207
205
228
239
190
201
Arteriální hypertenze
5
I48
137
170
157
151
172
168
177
192
187
Fibrilace síní
6
R104
36
52
0
87
72
72
142
136
173
Jiná a neurþená bĜišní bolest
7
S060
163
146
123
160
134
133
150
155
171
OtĜes mozku
8
J352
143
104
70
69
95
148
187
198
169
Hypertrofie adenoidní tkánČ
9
I500
81
118
132
121
150
158
128
138
163
Selhání pravé komory srdeþní
10
K802
105
50
72
83
104
73
121
123
146
Kámen žluþníku bez cholecystitidy
11
J441
52
36
56
21
12
51
106
111
146
Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací
12
A09
0
31
56
76
51
50
112
81
130
PrĤjem-diarrhoea a gastroenteritida pĜedpokl. Inf.
13
I839
36
51
0
35
40
150
159
143
124
Varixy dolních konþetin bez vĜedu nebo zánČtu
14
O049
30
32
40
70
128
112
110
108
120
Úplný nebo neurþený potrat bez komplikací
15
K409
96
109
114
72
100
63
97
98
107
Jednostranná nebo neurþená tĜíselná kýla bez neprĤch.
16
M545
72
65
64
67
63
68
57
101
105
Bolesti dolní þásti zad
17
J180
10
29
26
27
29
69
113
128
104
Bronchopneumonie, NS
18
I501
24
29
31
36
16
24
49
55
102
Selhání levé komory srdeþní
19
P598
85
174
158
113
100
Novorozenecká žloutenka z jiných urþených pĜíþin
20
I802
66
72
50
67
67
81
57
78
87
Flebitis a tromboflebitis jiných hlubokých cév
21
I252
63
29
62
55
74
52
93
74
83
Chronická ischemická choroba srdeþní
22
K805
19
9
21
20
15
24
28
49
79
Kámen žluþových cest bez cholangitidy, cholecystitidy
23
K801
123
175
138
106
74
95
70
83
79
Kámen žluþníku s jinou cholecystitidou
24
I830
100
72
96
120
111
106
90
90
78
Varixy dolních konþetin s bércovým vĜedem
25
N40
32
17
37
12
24
50
44
50
76
ZbytnČní prostaty - hyperplasia prostatae
26
J208
1
24
22
18
27
53
57
84
76
Akutní bronchitida zpĤsob. jiným urþeným organismem
27
I702
83
117
86
143
106
112
79
72
75
Ateroskleróza konþetinových tepen
28
N888
0
2
2
0
49
82
77
88
74
Jiná urþená nezánČtlivá onemocnČní cervixu dČlohy
29
I64
95
80
62
45
41
0
54
67
71
Cévní mozková pĜíhoda
30
I214
17
5
8
7
18
41
39
38
67
Akutní subendokardiální infarkt myokardu
31
E118
20
30
54
57
56
40
60
87
67
Diabetes mellitus II. typu s neurþenými komplikacemi
32
O021
52
54
54
51
60
65
63
70
66
Zamlklý (nevypuzený) potrat
33
R11
19
16
62
Nausea a zvracení
34
C187
78
108
64
65
61
60
60
65
61
Zhoubný novotvar - esovitý traþník - colon sigmoideum
35
M546
12
44
38
28
57
42
36
28
61
Bolest v hrudní páteĜi
36
J960
119
86
70
69
130
109
3
19
60
Akutní respiraþní selhání
37
N840
116
118
97
63
98
95
55
64
60
Polyp tČla dČložního
38
C341
103
100
93
80
68
87
30
42
59
Zhoubný novotvar - horní lalok, bronchus nebo plíce
39
S000
38
47
51
66
51
86
59
64
59
Povrchní poranČní vlasové þásti hlavy
40
I633
0
1
6
3
20
73
48
63
59
Mozkový infarkt zpĤsobený trombózou mozkových tepen
41
N10
33
32
36
58
62
58
45
52
59
Akutní tubulo-intersticiální nefritida
42
K30
119
86
70
69
130
109
73
95
57
Dyspepsie
43
I258
144
174
155
123
73
45
54
57
Jiné formy chronické ischemické choroby srdeþní
51
51
47
59
56
56
RĤže - erysipelas
16
3
5
2
54
Radikulopatie
44
A46
53
38
36
45
M541
4
3
3
46
O821
38
32
43
27
29
27
35
50
52
Neodkladný (krizový) císaĜský Ĝez
47
K359
177
147
112
105
80
68
57
48
50
Akutní apendicitida, NS
48
K573
38
39
47
55
27
47
49
Divertikulární nemoc tlustého stĜeva bez perforace
49
N832
47
60
57
49
61
50
54
41
49
Jiné a neurþené cysty vajeþníku
50
E042
0
2
0
0
4
24
20
33
47
Struma netoxická mnohauzlová
9
2008
þ. Ĝ.
prĤmČrný pĜepoþtený
evidenþní poþet
pĜepoþtený eviden.
poþet k poslednímu dni
sledovaného období
a
b
1
2
1
2
lékaĜi a zubní lékaĜi
11
71.79
74.56
79.89
farmaceuti
12
3.88
3.88
3.88
všeobecné sestry, porodní asistentky
(§ 5 a § 6) - ZPDB
13
229.20
228.28
223.37
217.63
97.46
ostatní zdrav. pracovníci nelékaĜi s odb.
zpĤsobilostí (§ 7 - § 21) - ZPDB
14
44.59
43.98
42.52
42.31
95.36
zdrav. pracovníci nelékaĜi s odb. a special.
zpĤsobilostí (§ 22 - § 28) - ZPSZ
15
15.00
17.00
16.61
16.88 110.73
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo
pĜímým vedením (§ 29 - § 42) - ZPOD
16
55.26
54.81
56.42
58.00 102.10
jiní odborní pracovníci nelékaĜi s odbornou
zpĤsobilostí (§ 43) - JOP
17
1.90
2.27
2.19
2.16 115.26
pedagogiþtí pracovníci
18
-
-
-
-
technicko-hospodáĜští pracovníci
19
38.74
36.52
35.58
34.40
91.84
dČlníci a provozní pracovníci
20
67.31
64.79
53.53
42.10
79.53
celkem (Ĝ. 11 až 20)
21
527.67
526.09
513.99
497.68
97.41
80.32
08 / 07
pĜepoþtený
%
Kategorie zamČstnancĤ
pĜepoþtený eviden.
poþet k posledímu dni
sledovaného období
Index
prĤmČrný pĜepoþtený
evidenþní poþet
2007
111.28
3.88 100.00
!
!"#$% #$
&'
!
(!
) *"#
$% +%,
+-'
!.
/,+ , %
+
-
2007
Kategorie zamČstnancĤ
þ. Ĝ.
a
b
lékaĜi a zubní lékaĜi
11
farmaceuti
12
všeobecné sestry, porodní asistentky
(§ 5 a § 6) - ZPDB
13
ostatní zdrav. pracovníci nelékaĜi s odb.
zpĤsobilostí (§ 7 - § 21) ) - ZPDB
14
zdrav. pracovníci nelékaĜi s odb. a special.
zpĤsobilostí (§ 22 - § 28) - ZPSZ
15
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo
pĜímým vedením (§ 29 - § 42) - ZPOD
16
jiní odborní pracovníci nelékaĜi s odbornou
zpĤsobilostí (§ 43) - JOP
17
pedagogiþtí pracovníci
18
technicko-hospodáĜští pracovníci
19
dČlníci a provozní pracovníci
20
celkem (Ĝ. 11 až 20)
21
2008
Celkem
(vþetnČ DPý)
prĤmČrné mzdy v Kþ
(vþetnČ DPý)
3
3
36 695 444
41 180 459
42 597
47 800
1 864 752
1 974 103
40 051
42 454
53 953 349
55 512 888
19 617
20 716
12 026 795
11 604 570
22 479
22 743
3 041 189
3 708 880
16 901
18 608
8 612 027
9 756 303
12 988
14 411
688 359
841 802
30 191
32 065
8 064 773
8 255 801
17 346
19 337
10 014 630
8 999 517
12 398
14 010
134 961 318
141 834 323
21 314
22 999
Index
08 / 07
%
112,22
112,21
105,86
105,00
102,89
105,60
96,49
101,17
121,95
110,09
113,29
110,96
122,29
106,21
102,37
111,48
89,86
113,00
105,10
107,91
+) +'!#!
#"'+012,
+
3
"'+ +
$ "#
4'+$'$% %%
%+"%
+,'' +' "+
- ' !$ $ !
)+'
+"!"#,!
!!
þ.Ĝ.
2007
2008
11
12
13
14
15
16
17
18
11 124
182 954
180 993
15 402
171
3
166
3
11 404
187 870
187 793
16 008
184 579
20 819
184 373
20 709
102,52
102,69
103,76
103,93
20
21
22
23
24
25
26
27
257
7 962
7 962
321
12 696
0
11 520
0
257
8 492
8 460
318
13 545
0
13 505
0
100,00
106,66
106,25
99,07
106,69
29
30
31
32
33
34
35
36
54 059
82 349
81 256
174 636
49
0
47
0
52 035
88 216
88 182
153 827
95 438
18 880
95 356
18 854
96,26
107,12
108,52
88,08
38
39
40
41
42
43
44
45
3 679
7 071
7 065
17 871
1
0
1
0
3 240
7 290
7 279
17 015
6 406
0
6 395
0
88,07
103,10
103,03
95,21
47
48
49
50
51
52
53
26 791
21 806
21 637
4
0
3
0
29 512
27 261
27 224
25 567
2 046
25 525
2 038
110,16
125,02
125,82
Index 08 / 07 %
Hospitalizace
Poþet UOP
Poþet bodĤ - vykázaných (v tis.)
Poþet bodĤ - uznaných (v tis.)
Poþet uzavĜených hospitalizaþních úþtĤ
Fakturovaná zdravotní péþe (v tis. Kþ)
z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kþ)
Uhrazená zdravotní péþe (v tis Kþ)
z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kþ)
Hospitalizace následné péþe
Poþet UOP
Poþet bodĤ - vykázaných (v tis.)
Poþet bodĤ - uznaných (v tis.)
Poþet uzavĜených hospitalizaþních úþtĤ
Fakturovaná zdravotní péþe (v tis. Kþ)
z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kþ)
Uhrazená zdravotní péþe (v tis Kþ)
z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kþ)
Ambulance
Poþet UOP
Poþet bodĤ - vykázaných (v tis.)
Poþet bodĤ - uznaných (v tis.)
Poþet uzavĜených ambulantních úþtĤ
Fakturovaná zdravotní péþe (v tis. Kþ)
z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kþ)
Uhrazená zdravotní péþe (v tis Kþ)
z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kþ)
Zdravotní doprava
Poþet UOP
Poþet bodĤ - vykázaných (v tis.)
Poþet bodĤ - uznaných (v tis.)
Poþet pĜepravených osob
Fakturovaná zdravotní péþe (v tis. Kþ)
z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kþ)
Uhrazená zdravotní péþe (v tis Kþ)
z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kþ)
Jiná zdravotní péþe
Poþet UOP
Poþet bodĤ - vykázaných (v tis.)
Poþet bodĤ - uznaných (v tis.)
Fakturovaná zdravotní péþe (v tis. Kþ)
z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kþ)
Uhrazená zdravotní péþe (v tis Kþ)
z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kþ)
!"
Poþet
2007
Recepty
Poukazy
Žádanky na
2008
56 017
5 054
7 948
4 577
léþiva
zdravotnické potĜeby
Index 08 / 07
%
46 963
5 251
6 474
2 435
83.84
103.90
81.45
53.20
33 429
3 474
1 808
66 680
103.90
84.22
117.94
103.14
Tržby v tis. Kþ
Tržby od ZP
Tržby za doplatky
Tržby za volný prodej
Tržby od zdravotnických zaĜízení
32 175
4 125
1 533
64 652
#$%&'(
#
"
!
bĜezen 09
leden 09
listopad 08
záĜí 08
þervenec 08
kvČten 08
bĜezen 08
leden 08
listopad 07
záĜí 07
þervenec 07
kvČten 07
bĜezen 07
leden 07
listopad 06
záĜí 06
þervenec 06
kvČten 06
bĜezen 06
leden 06
#%&($%&'(
Poþet receptĤ
!
únor 05
duben 05
þerven 05
srpen 05
Ĝíjen 05
prosinec 05
únor 06
duben 06
þerven 06
srpen 06
Ĝíjen 06
prosinec 06
únor 07
duben 07
þerven 07
srpen 07
Ĝíjen 07
prosinec 07
únor 08
duben 08
þerven 08
srpen 08
Ĝíjen 08
prosinec 08
únor 09
duben 09
!
!
Suma Kþ
)*+
V tisících Kþ
Náklady
Náklady na léþiva
Náklady na zdravotnické prostĜedky
Náklady na krev a krevní výrobky
Náklady na potraviny pro pacienty
Náklady na spotĜebu energie
Náklady na služby celkem
Osobní náklady celkem
Náklady na odpisy
Další náklady výše neuvedené
þ.Ĝ.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2007
Celkem
29 350
36 000
2 516
7 175
15 060
26 442
187 375
23 288
49 124
2008
Celkem
32 979
37 701
2 832
9 831
17 014
32 901
197 069
25 436
48 637
Index %
08 / 07
112,36
105,27
112,56
137,02
112,93
124,43
105,17
109,22
99,00
Celkové náklady
30
376 330
404 400
107,46
Rozbor nákladĤ v roce 2008
odpisy
6%
osobní náklady
50%
další náklady výše neuvedené
12%
léþiva
8%
služby
8%
spotĜebu energie
4%
zdravotnické prostĜedky
9%
krev a krevní výrobky
1%
potraviny pro pacienty
2%
Výnosy
þ.Ĝ.
Tržby od všech ZP celkem
Tržby od státních orgánĤ
Tržby mimo zdr. pojišt. – tuzemci
Tržby mimo zdr. pojišt. – cizinci
Tržby mimo zdr. pojišt. – regulaþní poplatky
Provozní dotace od zĜizovatele
Další výnosy výše neuvedené
41
42
43
44
Celkové výnosy
2007
v tis. Kþ
2008
v tis. Kþ
Index %
08 / 07
45
46
318 113
356
2 785
124
0
3 832
53 213
324 578
302
2 944
119
9 698
13 103
53 726
341,94
100,96
47
378 423
404 470
106,88
102,03
84,83
105,71
95,97
Rozbor výnosĤ 2008
Tržby od všech ZP celkem
80.25%
Tržby mimo zdr.pojišt. tuzemci
0.73%
Tržby od státních orgánĤ
0.07%
Tržby mimo zdr.pojišt. - cizinci
0.03%
Další výnosy výše neuvedené
13.28%
Provozní dotace od zĜizovatele
3.24%
Tržby mimo zdr.pojišt. - reg.
poplatky
2.40%
Pohledávky z obch. styku (þ.ú. 311 až 316)
Závazky z obch. styku (þ.ú. 321 až 325)
þ.Ĝ.
91
92
2007
v tis. Kþ
32 304
33 776
2008
v tis. Kþ
36 135
18 705
Index %
08 / 07
111,83
55,38
$%&'()$*
+,$(*-($,(
+.*
!
2007
v tis. Kþ
DoplĖující údaje
NovČ poĜízený
DHM
PĜijaté dary ve finanþním vyjádĜení
PĜíjmy z grantĤ vČdy a výzkumu
Odpisy zdravot. techniky z Ĝ. 13
Výše nesplaceného bank. úvČru
Výše nesplaceného jiného úvČru
Výše nesplaceného leasingu
z vlastních zdrojĤ
z úvČrĤ
z dotací ministerstva zdravotnictví
z pĜíspČvkĤ mČsta Strakonice
z dotací od zĜizovatele
z darĤ a sbírek
z FKSP
ZUP pro všechny ZP (úþet 602/02)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
1 271
0
9 206
0
0
488
31 283
0
2 796
350
0
0
0
40 556
2008
v tis. Kþ
4 485
0
9 816
0
0
928
38 428
0
0
0
292
0
0
45 576
Index %
08 / 07
352,87
106,63
190,16
122,84
112,38
/-(,
$0',,$,1
2-(,$)(*+-'*++
$0%$)
.,$1,$))--,$
*+
+$,
.-%$
0.*+(-
.$*+*-
3'1
3+((,
$0,
,
.%,$-+$
,*(
(%.,%)-(
)$*&4-%,(
0$%...$,+,$+
%
(%.
0+,$%%0)-$)+,$*
,+
-&
(,,-0
8(-,,-0
9*,,-0
:,%+,
,%;<
$')/=52
>;,2,(4?2
@%$
!
"
56
56
56
+,
;
=8?;
$.
",7
,7
,7
#,7
,7
,7
,7
-.
"5,.
¾
¾
¾
¾
-+.A(*%B9?#C
A,-0$,B9? #
$,1)+$$',
%%$,DE
0
$$,>7
"6*-*F
$%G,
¾ .%,$%$%
%3%*'$(
¾ %$)-%,+
,,)
"/*,
¾ (*+
$0
¾ +$-$%
%,
*$
.3H
"D;*,
¾ 3
'$A'..
$%,%)-+
¾ ,
3;A(+,10.
¾ .,$%
%-,%,
$%
" =.
;
¾
¾
¾
¾
¾
¾
+.
0-%
,%,
(
)
%(%)+-%$,%
%
'
;%,;.++
%;$(
;,
%
-''.$*+(
Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
PĜíloha k úþetní závČrce k 31. prosinci 2008
!
!
"
#$%
'
&
)* +#,-.$,#$/
0$
$,#
12!3+4 9$$
9$
:$;+ <<
5
("<(=
!-,#"
)><?
567#8+
9$$
9$
:$;+ <<
5
("<&=?&
: )*
)>?
StĜípky z historie nemocnice
[email protected]# 1AB+ 89
$
$#0*,@,
$ 012! $) ;
#
C
9$ [email protected]*/D* $6E
*
$;#
6 *$*9 F*$
(
"#$
!

Podobné dokumenty

Ž Ŕ - Kam na jedlo?

Ž Ŕ - Kam na jedlo? vyznamenán v roce 1997 cenou Ersten deutseben Esoterikpreis.

Více

Praha 2 - Naše Praha Centrum

Praha 2 - Naše Praha Centrum nici, která už nestojí. Bývala měla jsem výhodu, že jsem na výjezdu z Nuselského mos- měla babičku, která bydlela tu směrem na I. P. Pavlova. Šlo od roku 1939 také v Praze 2 o dětskou nemocnici s p...

Více

Firma EDILKAMIN S.p.A. si vyhrazuje právo bez předchoz ho

Firma EDILKAMIN S.p.A. si vyhrazuje právo bez předchoz ho přpravě jdel. K tomuto účelu jsou všechny modely opatřeny uchycenm pro grilovac jehlu. K dispozici v proveden: • s otevřenou expanzn nádrž • s uzavřenou expanzn nádrž (s vestavěnou chladc...

Více

SM 1_14_Interní protikorupční program

SM 1_14_Interní protikorupční program Obsah INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Více

cernivet lbc me10

cernivet lbc me10 STABILITA KONCENTRÁTU LBC ME10 Jako u každého biologického výrobku, jsou i pro LBC ME10 nejlepší skladovací podmínky v suchu a chladu (chladniþka). LBC ME10 si uchovává svoji biologickou aktivitu p...

Více

Zde - PHARMANEWS

Zde - PHARMANEWS ‡ /iKHYPi]GRNRQDOHQîDQWLNROLNRYîV\VWpPVLQRYRYDQîPGYRMLWîP YHQWLOHPNWHUîVQLçXMHUL]LNRY]QLNXNROLN\ ‡ 3KLOLSV$9(17XçOHWSURYiGtYî]NXP\DE\SŏLQHVOYîUREN\VQHMY\ååt NYDOLWR...

Více