Zpravodaj_2_2013

Transkript

Zpravodaj_2_2013
Zpravodaj
Ročník XXIV., číslo 2 – červen 2013
Z p r á v y z r a d n i c e
Vážení spoluobčané!
Město Lázně Bohdaneč má
v současné době platné a aktuální základní koncepční dokumenty
(Strategii rozvoje města a Územní plán). Oba byly jednomyslně přijaty reprezentací města, zvolenou
v roce 2010 a tvoří prostor i mantinely pro další vývoj města. Každodenní rozhodování nás, Vámi
zvolených zastupitelů, naše vůle
a zodpovědnost se těmito dokumenty řídit, bude (nebo nebude) město přibližovat k naplňování vize
města, jako atraktivního místa pro aktivní život všech skupin obyvatel.
Zlepšení vybavenosti pro rekreaci a sport je cesta k naplnění
jednoho ze tří základních pilířů rozvoje, který zvýší atraktivitu města
pro občany a pro návštěvníky.
Jaké konkrétní kroky jsme v této oblasti
udělali nebo se připravují?
Tělocvična pro základní školu a sportovní hala pro veřejnost
Investiční záměr výstavby, schválený zastupitelstvem města společně s aktualizovaným prováděcím projektem, na akci „I. b etapa
Rekonstrukce a dostavba základní školy Lázně Bohdaneč“, jak je
dostavba tělocvičny nazvána, byl zaregistrován na ministerstvu financí. Dalším krokem je zajištění financování.
Sokolovna
V závěru loňského roku přešla sokolovna do vlastnictví města.
Vzájemná aktivní spolupráce při řešení právních náležitostí darovací
smlouvy, smluvních vztahů, které řeší užívání objektu Sokolem, společná snaha vedení Sokola a města i dobrá vzájemná komunikace tak
přinesly ovoce. Město zvládlo bez velkých otřesů, které by negativně
ovlivnily chod celotýdenního cvičení, převzetí stavby i denního provozu a chod cvičení v hojně využívaném objektu nebyl výrazně narušen.
Práce nyní pokračuje na odboru rozvoje městského úřadu. První
podklady jsou připraveny k projednání v zastupitelstvu města. Rozhodnutí o základní koncepci využití prostor umožní připravit dokumentaci pro stavební zásahy s cílem postupné celkové rekonstrukce
stavby.
Nejbližší akce ve městě
23. 6. 20. 7. 23. 8. Koncert hudby křesťanského východu
Magdalénská pouť
Koncert u příležitosti ME ve faustballu
Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč
Sportovní areál Na Baště
V roce 2012 převzalo město do vlastnictví další sportovní zařízení.
V tomto případě ale nebylo rozhodování zastupitelstva zdaleka jednomyslné. Důvodem pochybností zastupitelů byla výše kupní ceny, stav
a finanční náročnost zajištění provozu areálu.
Po zaregistrování kupní smlouvy a převzetí areálu byly ze strany
města udělány nezbytné kroky, aby mohl sportovní klub areál užívat.
S klubem město uzavřelo nájemní smlouvu a přijalo nová pravidla
pro poskytování příspěvků z rozpočtu města, která, mimo jiné, umožňují i přispívat na provozní náklady až do výše 90 % nákladů.
To, co se zdálo být dobrým vstupem do spolupráce města se
sportovním klubem SK Lázně Bohdaneč (převzetí areálu do vlastnictví města a finanční podpora provozu sportoviště), troskotá na nepochopení nezbytnosti vyrovnat se beze zbytku se zákonem předepsanými předpoklady, za kterých může město poskytovat veřejné
prostředky z rozpočtu jiným subjektům. Zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o finanční kontrole nekompromisně a jasně definují
oboustranné povinnosti poskytovatele i příjemce. Nerozlišují, jestli
příjemcem podpory jsou „naši“ fotbalisti nebo kdokoliv jiný. Snaha
o zvládnutí daných podmínek, administrování a předepsané kontroly
prováděné zaměstnanci městského úřadu jsou vnímány jako šikana.
Pokud nedojde ke změně v postoji klubu, může být projekt návratu
fotbalu do města ohrožen.
Infrastruktura pro cestovní ruch a rekreaci
Využití potenciálu okolí města k jeho zatraktivnění je příležitostí
pro zvýšení návštěvnosti, udržení návštěvníků ve městě, vytvoření
lepších podmínek pro trávení volného času klientů léčebných lázní,
zvýšení zaměstnanosti a rozvoj služeb.
Před zahájením turistické sezony jsme zajistili opravy značení
cyklotras v okolí města, snažíme se obnovit práce na projektech
rekreačního využití Opatovického kanálu a zřízení cyklistické stezky ke golfovému hřišti. Tato infrastruktura pro rekreaci a turistiku
slouží i občanům města a zlepšuje kvalitu bydlení.
Květoslava Jeníčková, starostka
Slunečné léto plné nových
objevů a zážitků všem
čtenářům Zpravodaje
přeje redakce
Okénko místostarost y
Komu, nebo čemu toto slouží?
V pardubickém Deníku vyšel 21. 5. 2013
článek popisující událost, která
se stala v sobotu 18. 5. 2013
na sportovním
areálu Na Baště při konání
dětského fotbalového turnaje E.ON Junior Cup.
Původně jsem chtěl napsat svoji reakci
přímo do tohoto regionálního deníku, ale
uvědomil jsem si, že se celá věc týká pouze
nás, bohdanečských občanů, tak proč „prát
špinavé prádlo“ v celém regionu.
Článek je psán velmi tendenčně, je v něm
využito ne vždy pravdivých informací našich
občanů, kteří sportovnímu vyžití přímo „nefandí“. Je to ovšem v pořádku, někdo má rád
Nezakládejme „černé“ skládky
v našem městě
V minulém roce vznikla na městském
pozemku u rybníku Bašta nepovolená
skládka, která byla zlikvidována. Jednalo
se o skládku rostlinných zbytků, suti a dal-
Vážení občané a milí čtenáři
Zpravodaje,
přivítali jsme novou lázeňskou sezónu
a týden na to jsem nepředvídatelně ukončil
svůj dlouholetý pracovní poměr v Léčebných
lázních Bohdaneč. Byl to prudký vývoj, ale
doba je již taková. K mému odchodu vznikla
řada spekulací vytvořených bulvárními médii.
Uvítal jsem tak příležitost se k těmto událostem vyjádřit.
Po zahájení sezóny jsem odcestoval
na lázeňsky významný zahraniční veletrh.
Za mé nepřítomnosti jsem byl dozorčí radou
odvolán z funkce předsedy představenstva.
Ihned bylo zvoleno představenstvo nové,
přijalo nové podnikové směrnice, kde zanikla funkce výkonného ředitele, kterou jsem
zastával. Pozice ředitele již tak prý nebude
dále existovat a společnost bude řídit přímo
tříčlenné představenstvo.
Na tom by asi nebylo nic zajímavého, pokud by zároveň v této souvislosti nevznikla
negativní mediální kampaň vedená vůči mé
osobě. TV Prima odvysílala v úterý 14. května v hlavních zprávách o mně prokazatelně
smyšlené informace. V příspěvku padaly věty
o mém skandálním odchodu, o mém vyšetřo-
2 |
vdolky, někdo holky a někdo fandí tomu kulatému nesmyslu a obětuje mu veškerý svůj
volný čas.
Nejdříve musím upozornit, že majitelem
sportovního areálu je Město Lázně Bohdaneč, a SK Lázně Bohdaneč zde provozuje
svoji činnost jako nájemce. Sportovní klub
se souhlasem města propůjčil sportovní stadion firmě E.ON s.r.o.a požádal, zda by bylo
možné zajistit výpomoc městské policie při
parkování aut. Tato výpomoc byla splněna
a veškerou pořadatelskou činnost si firma
E.ON zajišťovala sama. K parkování aut v ulici Kosinova si nejmenovaný občan v článku
stěžuje, že v době turnaje auta parkovala
i na travnatém pruhu mezi silnicí a chodníkem. Je zajímavé, že právě v ulici Kosinova
celoročně podobným způsobem parkují jak
služební, tak i soukromá vozidla, a jen benevolencí městské policie se toto toleruje.
Naše městská policie bude upozorněna, aby
postupovala dle dopravních předpisů. Komu
toto prospěje? Nevím.
Musím se ještě zmínit o tomto turnaji desetiletých kluků. Bylo jich tady více než 150,
samozřejmě s doprovodem rodičů. Bylo zajištěno běžné občerstvení, tvrdý alkohol se
neprodával, bohužel zamezit konzumaci občerstvení „z domácích zásob“ není v silách
žádného pořadatele. Všechno probíhalo
podle plánu, i počasí přálo, ovšem na závěr
došlo k roztržce dvou „tatíků“. Dle informací
se roztržka týkala úplně něčeho jiného než
fotbalu. Nelze celou událost hodit za hlavu,
sportovní klub si z ní musí vzít ponaučení,
pokud velký turnaj, pak patřičně velká pořadatelská služba.
V článku pardubického Deníku je rovněž
zmínka, že představitelé Města Lázně Bohdaneč utrácejí z poloprázdné obecní kasy. To
může říci jen člověk, který není informován
a přes svou zaujatost nevidí realitu rozzářených dětských očí kluků, kteří právě vstřelili
gól. Za současné vedení mohu potvrdit, že
na můj vkus se zastupitelstvo města chová
až moc hospodárně.
ších materiálů patřících buď do kontejnerů,
které po objednání přistavují Služby města Lázně Bohdaneč, nebo do kontejnerů
ve sběrném dvoře. Místo bylo opatřeno tabulkou „Zákaz skládky“.
V letošním roce se začíná bohužel tvorba skládky opakovat. Dotyční občané již
byli ale zjištěni a byla na ně upozorněna
také městská policie. Pokud toto zakázané
skládkování nepřestane, bude přistoupeno
k jejich pokutování.
Vážení spoluobčané, pokusme se chovat na veřejném prostranství tak, jak se
chováme na vlastním dvoře. Děkuji za pochopení.
Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta
vání policií a o milionových odměnách, které
jsem si prý vyplácel a další lživé informace,
které mne velmi poškodily. Nic z toho není
pravda. Až po hrozbě žalobami na ochranu
osobnosti, televize Prima o tři dny později
odvysílala novou reportáž, která tyto lživé informace úplně dementovala. Bohužel, první
a negativní informace zanechává vždy silnější
dojem. TV Prima nepoškodila jenom mě samotného, ale také dobré jméno Léčebných
lázní Bohdaneč, které jsem po celou dobu
funkce ředitele rozvíjel a spravoval podle
svých nejlepších předpokladů a schopností.
Do lázní jsem nastoupil v roce 2006. Lázně
tenkrát ztrácely dech s dobou, neměly žádnou
další vizi, přešlapovaly na místě a žily ze své
vlastní podstaty. Část areálu byla v kritickém
stavu. Během půl roku jsme s kolegy připravili
k rekonstrukci pavilon Jubilejní a zřídili zde moderní pracoviště pro léčbu po operacích totálních endoprotéz. Dále navázala další investiční strategie, jako moderní oborový informační
systém, fungující wellness centrum, náhrada
původních slatinných koupelí za v ČR unikátní zábalové vany, související rekonstrukce
pavilonu Langer, rekonstrukce restauračního
bloku a hlavní lázeňské kolonády. Nakoupili
jsme také pozemky a postavili nové parkoviště včetně nového vodojemu na přírodní léčivý
zdroj, alkalickou minerální vodu. Mohl bych
pokračovat dále, bylo toho mnoho. Nic by se
ale nedalo zrealizovat bez nadšení a odvahy
mých kolegů. Můj velký dík patří i vedení bohdanečské radnice, se kterou jsem měl velmi
korektní vztahy, a vždy jsme společně nalezli
cesty k řešení jakékoliv situace.
Novému vedení jsem předal společnost sebevědomou, stabilní, s dobrým zvukem na trhu
a dostatečně finančně silnou, aby ustála otřesy, se kterými aktuálně lázeňský trh zápasí.
Nebude to nyní vůbec jednoduché, ale společnost na to má a záleží již na novém vedení, jak možnosti zhodnotí a využije. Vždy jsem
dbal dobrého jména společnosti jako základní
klíčové hodnoty. Věřím, že nyní neuhne z nastaveného trendu a bude přinášet úlevu všem
potřebným lázeňské péče, poslouží k dalšímu
rozvoji turistického ruchu a přinese dále prospěch celému městu Lázně Bohdaneč.
Vážení občané, sedm let je dlouhá doba
a já jsem měl příležitost ji strávit ve vašem krásném městě prací pro rozvoj lázeňské společnosti. Byla to skvělá léta, věřím, že měla hluboký smysl a budu se k vám rád nadále vracet.
Nakonec, mám zde řadu přátel. Těším se, jak
město i lázně budou společně vzkvétat.
Ing. Rudolf Bubla, Praha
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
I n f o r m a c e z o d b o r u r oz v o j e m ě s t a
Regenerace dubové aleje
k Hrádku
V únoru a březnu byla prováděna první část regeneračních prací na levé straně
památné dubové aleje spojující kdysi obec
Hrádek a město Lázně Bohdaneč, a která
je i po přerušení cesty na katastru města.
Na základě posudku zpracovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny byly odbornou firmou odstraněny náletové podrosty
a keře, tím došlo k celkovému provzdušnění a prosvětlení aleje. Druhá část prací,
vlastní ošetření stromů redukčními nebo
bezpečnostními řezy, proběhne za úplného
olistění stromů v měsíci červenci.
Regenerace aleje je financována Městem Lázně Bohdaneč, náklady na první
část prací byly vyčísleny na 50 tis. Kč. Obnovená alej bude určitě příslibem příjemné
procházky či projížďky na kole, pokud se
v budoucnu podaří vyřešit průchod přes
průmyslový areál a vlečku.
Stromořadí 41 ks dubů letních (Quercus
robur) v k. ú. Lázně Bohdaneč bylo vyhlášeno za památné stromy rozhodnutím Magistrátu města Pardubic ze dne 14. 4. 1997. Dle
zákona ČNR č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je zakázáno památné stromy
poškozovat a rušit v jejich přirozeném vývoji.
Jejich ošetřování může být prováděno pouze
se souhlasem orgánu ochrany přírody, kterým je nyní Městský úřad Lázně Bohdaneč.
V prostorách sokolovny probíhá každý rok zahrádkářská výstava.
s nutností rozsáhlejších zásahů zejména
do zásadních konstrukčních prvků. Nutná je
revize střešního pláště, tepelně technického
řešení objektu, vč. výměny oken, revize vytápění, odstranění závad na rozvodech elektriky a zlepšení kvality hygienického zázemí.
Pro účely zpracování investičního záměru rekonstrukce sokolovny byla sestavena pracovní skupina složená ze zástupců
TJ Sokol, základní školy i zástupců města.
Požadavky současných většinových uživatelů budovy budou zohledněny ve finální podobě projektu.
Je třeba zdůraznit, že objekt sokolovny
a jeho zamýšlenou rekonstrukci nelze chápat jako rovnocennou náhradu chybějící tělocvičny ve městě, či při základní škole.
Mladší i starší školáci v jedné
budově
Levá strana aleje směrem k Bohdanči byla
zbavena podrostů a keřů.
Jaký bude osud sokolovny?
Město Lázně Bohdaneč se právními
účinky vkladu darovací smlouvy do katastru
nemovitostí stalo k 5. listopadu 2012 vlastníkem budovy sokolovny a k ní přilehlého
pozemku.
Z hlediska stavebně-technického, s ohledem na minimální náklady vložené do oprav
a údržby, byla budova z roku 1929 odborníky posouzena za částečně vyhovující
č e r v e n
2 0 1 3 Z demografické studie zpracované pro
město v květnu letošního roku vyplývá, že
koeficient návštěvnosti místní základní školy se pohybuje okolo 65 %. Mezi důvody nižší obsazenosti patří také atraktivita školy.
I proto je pokračování v projektu „Rekonstrukce a přístavba základní školy Lázně
Bohdaneč“ jednou z hlavních priorit města.
V současné době probíhá přípravná
fáze aktualizace projektové dokumentace
další části investiční akce, která po dokončení zvýší komfort výuky školákům z Lázní
Bohdanče, ale i okolních obcí, pro které je
naše škola spádovou. Výsledkem druhé
etapy projektu by měly být nově vzniklé
prostory pro žáky 1. stupně, jejichž výuka
by se tak mohla přesunout ze školy Na Lužci do zrekonstruované a upravené budovy
na náměstí.
Méně prachu v ulicích
Projekt s názvem „Snížení prašnosti
ve městě Lázně Bohdaneč“ se po dvou letech od podání žádosti o dotaci na pořízení
zametacího stroje konečně rýsuje v jasnějších barvách. Na sklonku loňského roku
podepsal ministr životního prostředí schválení žádostí o podporu, mezi nimi i tu naši,
z Operačního programu životního prostředí
(OPŽP) prioritní osy 2 - Zlepšování kvality
ovzduší a omezování emisí.
Město Lázně Bohdaneč tak mohlo
20. května 2013 konečně vyhlásit výzvu
k podání nabídky na veřejnou zakázku.
Předmětem jejího plnění je dodávka stroje na úklid komunikací, včetně uvedení
do provozu a vyškolení obsluhy stroje. Lhůta pro podání nabídek skončila 6. června,
ve stejný den zasedla hodnotící komise,
která byla pověřena také otevíráním obálek. Vítěze výběrového řízení bychom měli
znát na konci června.
Předpokládaná hodnota zakázky činí
2,3 mil. Kč bez DPH, přičemž 90 % nákladů
bude uhrazeno z dotace EU. Více o projektu najdete na webových stránkách města
a také na profilu zadavatele. Půjde-li vše
tak, jak má, nový zametací stroj bude jezdit
v ulicích města v druhé polovině října.
Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města
| 3
Věžička radnice ukrývá vzkaz budoucím
pokolením
Od konce dubna letošního roku se může bohdanečská radnice
pochlubit novou střechou z pálených tašek. Během 4 měsíců byla
provedena výměna krovu, střešní krytiny, věžičky a restaurátorské
práce, které spočívaly v ošetření kamenných prvků atiky - parapetní
římsy, čuček, bust a váz. Firma Báča z Poličky dodržela termín a odvedená práce byla kvalitní. Náklady celého projektu byly vyčísleny
na 4 091 069 Kč.
Malé pozdvižení vnesla do našeho lázeňského města instalace nové věžičky. V dopoledních hodinách ve středu 17. dubna se
tak kolemjdoucím naskytl zážitek, který se neopakuje každý den.
Vykládka nové věžičky v Lázních Bohdanči.
Pozlacená koule
ukrývá vzkaz budoucím
pokolením.
Cenný náklad dorazil do Lázní Bohdanče kolem půl desáté. Následovaly nezbytné přípravy na samotné vyzdvižení. Na své místo
byla za pomocí jeřábu věžička bez problémů posazena lehce před
13. hodinou.
Na rozdíl od svých předchůdců ze 70. let, kdy probíhala poslední
rekonstrukce střechy, využilo současné vedení města této příležitosti k vytvoření vzkazu pro příští generace. Pouzdro se vzkazem
bylo uloženo do zlaté koule na samém vrcholku věžičky. Uzavřená
mosazná tuba obsahuje článek o historii a úpravách radnice, který
vyšel ve Zpravodaji, dále pak informace o počtu obyvatel a složení
městského zastupitelstva a rady, novinové ústřižky o první přímé
volbě prezidenta v historii České republiky, USB flash disk s novým
územním plánem Města Lázně Bohdaneč, který byl schválen zastupitelstvem 30. 1. 2013 a platné kovové mince se stokorunovou
bankovkou.
Na podzim by se radnice měla dočkat opravy fasády. Obnova
kulturní památky z 16. století tak bude kompletní.
Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Instalace věžičky zachycená z věže kostela.
Valná hromada svazku se sešla ve Volči
Stalo se už pomalu tradicí, že se Valné
hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko scházejí v jednotlivých členských
obcích. V dubnu byla hostitelskou obcí
Voleč, kde se nám opět dostalo vlídného
přijetí.
4 |
Na programu jednání byla zpráva o činnosti, hospodaření svazku či plán činnosti
na letošní rok. Valná hromada mimo jiné
schválila poskytnutí půjčky MAS na předfinancování projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko.
Diskutovalo se o možném začlenění
obcí Kasalice, Vápno, Přepychy a Újezd
u Přelouče do územní působnosti svazku.
Během měsíců května a června jsme
tak přijali pozvání na zastupitelstva výše
uvedených obcí, abychom podali informace o výhodách členství ve svazku, ukončených úspěšných projektech, ale i těch teprve plánovaných.
Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Milá atmosféra ve Volči, na snímku předsedkyně
svazku se starostkou Volče Květou
Heřmánkovou.
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Vzájemná setkávání infocentra s občany
Milí občané, od minulého čísla Zpravodaje jsme
měli několik příležitostí k našemu setkání. Dovolte mi tedy prosím ve stručnosti připomenout,
jaké akce pro vás Město Lázně Bohdaneč
ve spolupráci s Městsko-lázeňským informačním centrem připravilo.
Cyklopaťák
První z nich byla již tradiční akce konaná 6. dubna – 13. ročník
Cyklopaťáku, kterého se vás i v počáteční chumelenici zúčastnilo
na 120. Trasa byla speciálně sestavena po stopách Josefa Gočára.
Vystoupení mažoretek před radnicí.
němi Bohdaneč, a.s.. Bohatý kulturní program, kde bylo možné vidět
např. Moniku Absolonovou či koncert skupiny Ready Kirken, uváděl
Pavel Cejnar.
Dětský den
Další akcí, kterou jsme pro vás připravili, byl Dětský den v neděli
2. června. Naší hlavní myšlenkou bylo, abyste měli možnost strávit
odpoledne se svými dětmi a zároveň si s nimi užili spoustu legrace.
I přes déšť přišlo téměř 140 dětí s rodiči.
Hojná účast cyklonadšenců na náměstí.
Vítání ptačího zpěvu
Druhou příležitostí našeho setkání byl 1. ročník Vítání ptačího
zpěvu v pátek 3. května. Při procházce okolo bohdanečských rybníků jsme se ze světa fauny dozvěděli od odborníků mnoho zajímavých informací. Již nyní se můžete těšit na 2. ročník této akce.
Děti s rodiči na loutkovém představení.
Organizátorům počasí nepřálo.
Zahájení lázeňské sezony
Den na to, 4. května, jsme měli příležitost vidět se na 116. ročníku
zahájení nové lázeňské sezony. Na úvod vystoupil hejtman Pardubického kraje Netolický, paní senátorka Horská, naše paní starostka Jeníčková a tehdejší ředitel Léčebných lázní Bohdaneč, a.s. pan
Bubla. Po jejich projevech již ukázaly své umění mažoretky a byly
slavnostně spuštěny fontány na náměstí za hudebního doprovodu
Smetanovy Vltavy. Celá akce byla připravena v duchu stého výročí
otevření jedinečného pavilonu Gočár ve spolupráci s Léčebnými láz-
č e r v e n
2 0 1 3 Pevně věřím, že se vám akce líbily, a že jste si je náležitě užili
i přes počasí, které nám často nepřálo. Ráda bych touto cestou velmi poděkovala všem subjektům, které se ochotně na pořádání akcí
podílely.
Dalším místem, kde se můžeme vidět, byť jen virtuálně, je náš
nově založený facebookový profil „Informační centrum Lázně Bohdaneč“, kde nám můžete cokoliv sdělit. MIC vám předem děkuje
za vaše .
Pokud půjdete, nebo pojedete na kole kolem MIC, můžete si
u nás vyzvednout nové propagační materiály o městě Lázně Bohdaneč. Na nově zrekonstruované a otevřené zahrádce si je můžete
prohlédnout, pročíst a případně se i občerstvit.
Dovolte mi vás v závěru informovat, jaké služby pro vás poskytujeme. Kromě bezplatného poskytování informací a informačních
tiskovin je to prodej vstupenek na různé akce konané po celé republice, prodej lístků na MHD, kopírování, tisk, faxování, scanování,
laminování, kroužková vazba, zhotovení fotografií, prodej suvenýrů
a tematických pohledů.
Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D., ředitelka MIC
| 5
MAS Bohdanečsko byla schválena dotace z Programu rozvoje venkova
NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY
V pátek 17. 5. schválil Státní zemědělský
intervenční fond Žádosti o dotaci v rámci
18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje
venkova – opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Jedná se o podporu pro nově vzniklé Místní akční skupiny
(MAS). Mezi podpořenými je také MAS
Bohdanečsko. Dobrá zpráva přišla ve chvíli,
kdy se rozjíždějí práce na projektu s názvem
Rozvoj MAS Bohdanečsko, který bude mít
celkem 6 výstupů. Zpracována bude analýza území vč. organizační struktury partnerství, MAS bude mít díky dotaci svůj web, propagační materiály vč. loga a zavázali jsme
se, že na základě tréninkové výzvy uspořádáme informační akci pro veřejnost.
Dubnová Valná hromada MAS Bohdanečsko jmenovala novou manažerku MAS
Ing. Lenku Makovskou, ta je mimo jiné zodpovědná za úspěšnou realizaci projektu. Nezbývá než popřát jí i celému týmu v příštích
12 měsících hodně úspěchů, ukončení projektu je naplánováno na 31. 5. 2014.
Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Z p r á v y z e z á k l a d n í š k o l y A m a t e ř s k é š k o l y L á z n ě Bo h d a n e č
Ohlédnutí za školním rokem
Jaro s sebou přináší nejen teplé a krásné
dny, ale i blížící se konec školního roku. Co
se nám tento rok v naší základní škole podařilo? Školu navštěvovalo 312 dětí, 4 žáci
5. ročníku složili úspěšně zkoušky na víceletá gymnázia. Školu opustí 35 deváťáků
a do prvních tříd se chystá 47 budoucích
prvňáčků.
V průběhu roku se děti nejen vzdělávaly, ale čekala je i pestrá nabídka zájmových
aktivit. Možnost sportovat měli žáci v kroužku florbalu, zdravotní tělesné výchovy, juda
nebo roztleskávaček. Zajímavou a hravou
formou se děti blíže seznamovaly s angličtinou na 1. i 2. stupni. Pro děti výtvarně
a hudebně orientované se nabízely činnosti
v kroužku keramickém a drátování. Výuku
hudby, kterou tradičně organizuje základní
umělecká škola, letos nově rozšířila po-
bočka chlapeckého pěveckého sboru Bonifantes, která na naší škole zahájila svoji
činnost.
Pro začátek prázdnin nabízí základní
škola ve spolupráci s DDM Alfa příměstský
tábor s celou řadou zájmových aktivit. Rodiče tak mohou mít jistotu, že je jejich dítě
v bezpečném a známém prostředí s bohatou nabídkou zájmových činností.
A co nás čeká po prázdninách? Chceme
vyjít vstříc současnému trendu podpory vyučování cizím jazykům a začneme s výukou
angličtiny již od prvního ročníku. Můžeme
tak navázat na práci kroužku angličtiny, který úspěšně letos probíhal v mateřské škole.
Děti budou mít v prvním a druhém ročníku
jednu hodinu týdně, během níž se budou
hravou a nenásilnou formou připravovat
na systematickou výuku anglického jazyka
od 3. ročníku. Město Lázně Bohdaneč podpoří naši snahu financováním učebnic a dal-
ších pomůcek pro angličtinu v první třídě,
aby se nezvyšovala finanční zátěž rodičů.
Příští prvňáčky čekají i další novinky.
V rámci podpory matematického myšlení
budou mít možnost navštěvovat nepovinný
předmět šachy, aby se nejen naučili základům této hry, ale také rozvíjeli logické myšlení a tvořivost. Pro zájemce o sport nabídneme lyžařský výcvik. V šesti lekcích za zimu
se vypraví na sjezdovku do Hlinska, aby se
pod vedením zkušených instruktorů seznámili se základy lyžování, pobavili na sněhu
a užili si zimy.
Pro žáky ostatních ročníků prvního stupně je zde nabídka kurzu plavání a opět škol
v přírodě.
Je toho ještě hodně, co děti příští rok
čeká. Nyní je čas úspěšně dokončit tento
školní rok, odpočinout si během léta a v září
se těšit na vše nové.
Mgr. Bc. Jan Ľuptovský, ředitel školy
velikonoční vajíčko. Rodiče získali užitečné
informace a děti se seznámily s prostředím.
Některé přijdou brzy mezi nás.
„S knihami se kamarádím“. Ano, protože i v době
internetu zůstávají knihy
cenným zdrojem informací, zábavy i poučení. A není
nad přečtenou pohádku
před spaním s prohlížením ilustrací. Proto se
děti z oddělení A, C
a D vypravily 10., 11.
a 15. dubna do Krajské knihovny v Pardubicích. Poté navštívily i místní knihovnu v Lázních Bohdanči. Některé knihy si i vypůjčily.
Školka se také proměnila na knihkupectví
a knihovnu. Děti malovaly příběh O Budulínkovi, ze kterého si svázaly obrázkovou knihu,
ze šablon si knížky také vytiskly. Nechyběly
ani knižní záložky kreslené pastelem, tuší
i barvou, textilní koláž s geometrickými tvary,
písmenky, atp.
17. dubna se v MŠ uskutečnila beseda
s rodiči na téma Připravenost dětí předškolního věku na vstup do ZŠ. Besedu připravila
p. učitelka J. Vychodilová.
23. dubna navštívili naši předškoláci hasičský záchranný
sbor v Pardubicích. Každoroční akce má velký
úspěch. Prohlédnout
si zblízka všechnu
techniku, včetně třicetimetrového žebříku, na všechno si
sáhnout, zeptat se urostlých hasičů… Každý druhý
kluk by chtěl být hasičem.
„Radily se, radily, jak by nejlíp řádily.“
Kdo? No přece čarodějnice! Další oblíbená
tradice v naší školce. A tak se vyráběla košťátka, masky i čarodějnice, čarovné bylinkové
skleničky, školka byla najednou plná papírových netopýrů i černých koček. 30. dubna se
pak celá zahrada proměnila v čarodějnický
rej. Děti hledaly poklad, pálily klubíčka špat-
Zprávy z mateřské školy
7. března se celá školka sešla na zahradě. Ze Zoo Jihlava „přiletěli“ dravci. Nad hlavami se nám proletěl puštík, sova pálená, sokol, káně, výr i orel mořský. Tento majestátní,
téměř čtyřkilový krasavec, si přiletěl pro svou
oblíbenou dobrotu i na nastavenou ruku
p. učitelek. Byl to nezapomenutelný zážitek!
Zahradu školky navštívili dravci.
Před Velikonocemi, 26. března, uspořádala MŠ tradiční Den otevřených dveří. Do školky přicházely děti s rodiči, aby si pohrály,
zazpívaly, zatancovaly, anebo si ozdobily
6 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Dárkem pro děti ke Dni dětí byl letos výlet na Kunětickou horu na pohádkové představení na nádvoří hradu Dračí poklad. Svůj
poklad si také děti našly pod hradem a byl
opravdu „zlatý“.
A co nás ještě čeká do konce školního
roku?
Malí flétnisté vystoupili před rodiči.
ností, tancovaly a zpívaly. Dopoledne rychle
uteklo, spokojenost byla zřejmá.
7. května předvedly děti rodičům ukázkovou hodinu hry na flétnu. Pod vedením
p. učitelky E. Pipkové a L. Říhové se pochlubily, co se za celý školní rok naučily. 22. května měly děti možnost při ukázkové hodině
angličtiny ukázat rodičům pod vedením
p. učitelky L. Kmoníčkové, jak se zábavně
naučit anglicky. 23. května jsme využili pozvánky ze ZUŠ v Pardubicích, Polabinách,
Lonkově ulici. V pořadu „Dobrodružství
v lese“ se nám představili žáci z oboru literárně-dramatického, hudebního a tanečního. Líbila se nám i „Mezinárodní výstava
psů“ z oboru výtvarného. Nakonec jsme si
jednoho pejska z papíru složili.
Celý měsíc bude v mateřské škole ve znamení pohádek a pohádkových dobrodružství.
Třeba pohádkový výlet do Starých Hradů
u Jičína. Čekají tam na nás sklepní a půdní
strašidla. Líbilo se nám tam už vloni.























2 0 1 3 Zdeňka Žaloudková,
učitelka mateřské školy
Dopoledne plné čar a kouzel v bohdanečské školce.

č e r v e n
„Pojďte s námi za pohádkou“, tak se
jmenuje společné vystoupení dětí a učitelek
na závěr školního roku, při kterém se rozloučíme i s našimi předškoláky. Akce, na kterou jste všichni srdečně zváni, se uskuteční
19. června v 15,30 hodin v sokolovně.
Konec školního roku se přiblížil, stihneme ještě zajít na zmrzlinu, a potom: „Hurá,
prázdniny!”
V novém školním roce se těšíme na shledanou.
Z činnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů
Čas nezadržitelně plyne kupředu a 5 měsíců roku 2013
je za námi. V uvedeném období byla jednotka sboru dobrovolných hasičů povolána k 18 událostem. Jednalo se o požáry, dopravní nehody, odstranění padlých stromů, technickou pomoc, likvidaci hmyzu a odchyt poraněného zvířete.
V posledním případě se jednalo o poraněného čápa, který
byl po odchytu předán záchranné stanici živočichů Pasíčka
sídlící nedaleko Proseče.
V měsíci květnu se část jednotky zúčastnila prověřovací okrskové soutěže v požárním útoku. Z dvanácti soutěžních družstev se naše družstvo umístilo na 4. příčce, což
je dle mého pěkný výsledek. Navzdory úspěchům v tomto
roce má však v současnosti naše jednotka menší početní
obsazení oproti předchozím letům. V posledních letech byl
úbytek našich členů jednotky způsoben především změnou
místa jejich trvalého bydliště. Tímto bych rád prostřednictvím Zpravodaje oslovil případné zájemce o členství v jednotce SDH, aby nás navštívili v hasičské zbrojnici. Obvykle
se scházíme v sobotu dopoledne při běžné údržbě techniky nebo výcviku, ale schůzku je možno si předem domluvit
na tel. 724 205 207. Upozorňuji předem, že se jedná o činnost dobrovolnou. Na druhou stranu se nejedná o jednotvárnou činnost a v případě, že Vám nedělá problémy pohyb, je
v čem se uplatnit a zdokonalovat. Pokud máte zájem dozvědět se více o činnosti naší jednotky či sdružení, navštivte stránky: sdhlaznebohdanec.webnode.cz nebo facebook
Hasiči Lázně Bohdaneč.
Robert Turina, velitel JSDH Lázně Bohdaneč
| 7
M ě s t s k á p o l i c i e L á z n ě Bo h d a n e č i n f o r m u j e
Městská policie Lázně Bohdaneč po organizačních změnách, které nás v minulých měsících doprovázely, pokračuje ve své práci. Dopravní činnost ve městě zůstává i nadále jednou
z hlavních činností hlídkové služby, ale zároveň
jsme připraveni pomoci i při jiných a někdy i velmi složitých událostech.
Začátkem měsíce března 2013 řešili strážníci
ve spolupráci s kolegy z obvodního oddělení Policie ČR Lázně Bohdaneč oznámení mladého muže, který byl přepaden
a okraden v místní restauraci třemi mladíky ve věku 15 až18 let. Krátce
po oznámení vyjely na místo naše 3 autohlídky, vč. psovoda se psem
Urbisem. Na základě informací, které od přepadeného muže strážníci zjistili, začalo pátrání po pachatelích loupežného přepadení, kteří
z místa činu utekli. V lese u cyklostezky v Rybitví si strážníci povšimli
mladíků, kteří odpovídali popisu pachatelů. Díky počtu nasazených policejních vozidel na místě mohli strážníci ihned uzavřít poměrně velký
prostor a začít pomocí služebního psa prohledávat les. Smysly zkušeného policejního psa nezklamaly, po několika minutách avizoval osoby
ukryté v lesním porostu a vyvedl je ven. Pachatelé se z lupu nabytého
při loupežném přepadení radovali jen pár minut. Zadržené muže si
k dalším úkonům převzala státní policie. I v tomto případě se ukázalo,
že pohotovost bohdanečských strážníků i rychlá součinnost s místním
oddělením státní policie zafungovala na výbornou.
Začátkem měsíce května řešili naši strážníci neobvyklou krádež
náušnic na dětském hřišti v Rybitví. Teprve tříletá holčička, hrající si
Jde o bezpečnost nebo o peníze?
Opět jsem platil pokutu. Spěchal jsem z Pardubic na jednání
na radnici, a tak jsem bez přemýšlení přivítal volné místo na parkování
v odstavném pruhu před Bílou vránou, před značeným přechodem.
Stihl jsem to, avšak včetně „botičky“ na předním kole. Policejní auto se
dostavilo po zavolání neprodleně, zastavilo v jízdním pruhu, zablokovalo provoz. Než jsme vyřídili formality a odmontovali botičku, nastalo
složité a myslím nebezpečné objíždění ostatních vozidel.
Zlobil jsem se, respektive vztekal na všechny, na všechno,
i na sebe. Stálo mě to 1 000 Kč. Od zasahujícího policisty, a později
také od svých známých, jsem se dozvěděl, že to je vyhlášené místo,
jakási spolehlivá past na řidiče.
Autem jezdím denně, dosud jsem nezavinil nehodu ani jsem se
nevyboural, jezdím přiměřeně, občas udělám chybu, kterou si i uvědomím. Myslím, že jsem normální průměrný řidič jako většina z nás.
Pokud se ale podívám na statistiku pokutovaných přestupků, dopouštím se jich již výhradně v katastru rodného města.
Je nebezpečné parkovat v odstavném pruhu před přechodem.
Uznávám. Děje se to, dle slov policisty, na tomto místě často. Při řešení tohoto přestupku vznikají další nebezpečné situace zablokováním provozu. Není tedy na místě se pokusit o prevenci? Iniciovat
označení tohoto místa lépe, například v prostoru před přechodem pro
Stání před přechodem pro chodce
Pravidla silničního provozu řidiči zakazují stání na přechodu pro
chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před přechodem. Důvod tohoto zákazu je víc než pádný. Chodci se přes zaparkované vozidlo
v blízkosti přechodu snižuje výhled směrem, odkud k přechodu přijíždějí vozidla a naopak i přijíždějící řidič nevidí na chodce, kteří se
chystají přecházet. Zvláště u dětí, které jsou menšího vzrůstu, může
mít takové parkování, byť způsobené řidičovou nepozorností, tragické následky. Z toho důvodu se na frekventovaných silnicích naši
strážníci věnují i těmto přestupkům a rozhodně, vzhledem k závažnosti přestupku, nebudou při jeho trestání benevolentní. Na místě lze
v tomto případě uložit pokutu až 2 000 Kč.
8 |
na dětském hřišti pod dohledem staršího sourozence, byla okradena o náušnice. Mladá žena se rozhodla zmocnit se vyhlédnutých náušnic za pomoci lsti. Ke spolupráci přiměla mladistvou kamarádku,
se kterou na hřiště společně přišly. Ta měla za úkol odvést na chvíli
pozornost staršího děvčete, které mělo malou holčičku hlídat. Žena
pak malé holčičce při hře sundala z uší vyhlédnuté náušnice. Holčička si toho samozřejmě byla vědoma a začala plakat, že chce náušnice zpět. Zlodějka se pokusila celou věc zamaskovat tím, že jí
dala náušnice vlastní, nějaké plastové šmejdy. Ani tahle výměna ale
nezabránila tomu, že se na celou věc vzápětí přišlo. Strážníci, kteří
se událostí zabývali, šetřením zanedlouho po oznámení zlodějku
odhalili a přiměli ji náušnice vydat a vrátit mamince děvčátka. Případem se zabývá Policie ČR pro podezření z trestného činu krádeže.
V řeči čísel působila MPLB v roce 2012 v počtu 6 strážníků v katastrech obcí Lázně Bohdaneč, Rybitví a Chvaletice. V blokovém řízení
jsme projednali celkem 3 401 přestupků, z toho 128 přestupků proti
veřejnému pořádku, 12 proti občanskému soužití, 10 proti majetku,
9 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi,
2 986 dopravních přestupků. Orgánům činným v trestním řízení jsme
předali 23 důvodných podezření ze spáchání trestného činu, Policii
ČR a správním orgánům jsme oznámili 60 podezření ze spáchání
přestupků. Bylo odchyceno 89 toulavých nebo opuštěných zvířat. Při
výkonu služby bylo za loňský rok zaznamenáno 12 fyzických útoků
na strážníky.
Michal Jelínek, vrchní strážník MPLB,
stálá služba tel.: 603 864 222
chodce umístit návalky, patníky nebo nepřenosné květináče, tak jak
se to děje běžně v Pardubicích, ve Slatiňanech a jinde? Takoví průměrní chybující řidiči, jako jsem já, by pak nevytvářeli krizové nebezpečné situace. Nebo jde o peníze opakovaně a spolehlivě vybírané?
Občas mám já chuť pokutovat nebo alespoň domluvit bohdanečským policistům. Stávají v těsné blízkosti křižovatky, blíž než 5 m,
na výjezdu z Gočárovy ulice na hlavní tak, že je musím objíždět v protisměru při výjezdu do hlavní silnice. Možná, že mají při výkonu měření
rychlosti nějakou výjimku. Nezeptal jsem se jich. Rozhodně tam vzniká nepřehledná situace, a tak jsem raději vždy rychle odjel.
Jistě mnozí občas projíždíme křižovatkou u Parama, bez mrknutí
oka spolu s policisty stojíme v zebře a vytváříme dva pruhy na jednom.
Totéž se děje na sjezdu z rychlodráhy ke krajskému úřadu, v době hokejových utkání se parkuje všude možně, těžko se mi dodržuje padesátka při nočním průjezdu chemickou továrnou podél cyklostezky atp.
Co jsem touto úvahou chtěl vyjádřit? Ani technické řešení komunikací, ani jejich značení, a ani řidiči nejsou dokonalí. Vlastní silniční provoz a užívání komunikací přináší různě složité situace, které musíme
řešit, nejlépe lidským přístupem a moudře.
Na bohdanečské policii oceňuji mnohé, ale k tomu, abych je plně
uznával, ještě něco chybí.
Ing. Miloš Karafiát, Lázně Bohdaneč
Řešení problému vhodnou technickou překážkou by jistě nesprávnému stání vozidel před přechodem zamezilo a Městská policie Lázně Bohdaneč předložila za posledních 10 let takový návrh
již několikrát, ale vždy to z nějakých důvodů „nevyšlo“ a úprava přechodu nebyla realizována. Na druhou stranu je ale nutné uznat i argumenty odpůrců stavební úpravy, že pravidla jsou stanovena jasně
zákonem a není nutné vynakládat finance na to, aby řidiči byli donuceni svoje povinnosti splnit. Potom by stejnou “pastí na řidiče“ byly
všechny zákazy vjezdu, kde za značkou není závora nebo betonový
panel, který by řidiče fyzicky donutil, aby do míst, kam to značka
zakazuje, skutečně nevjel, když mu zákonná povinnost vyplývající
z dopravní značky z nějakého důvodu nestačí.
Michal Jelínek, vrchní strážník MPLB
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
usnesení z astupitelst va města
Zastupitelstvo města na 23. zasedání
dne 24. 4. 2013 po projednání:
• Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Lázně Bohdaneč
č. 1/2013, o místních poplatcích.
• Bere na vědomí vzdání se mandátu člena zastupitelstva města
Ing. Ladislava Štěpánka.
• Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 města Lázně
Bohdaneč k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
při provozování hostinské činnosti.
• Bere na vědomí složení slibu Roberta Turiny, člena zastupitelstva
města, podle § 69 odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
• Schvaluje poskytnutí účelové dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení na rok 2013 pro SK Lázně Bohdaneč ve výši
612 000 Kč a pro TJ Sokol Lázně Bohdaneč ve výši 110 500 Kč.
• Stanovuje poskytování odměny Robertu Turinovi jako neuvolněnému členu zastupitelstva od 1. 2. 2013.
• Ukládá uzavřít smlouvu s příjemci dotace dle platné legislativy
a v souladu s Pravidly pro poskytování finančních prostředků
z rozpočtu města Lázně Bohdaneč.
• Volí Adolfa Vondrku ml. členem finančního výboru.
• Volí v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů členem rady města Jaroslava
Jurenku.
• Schvaluje 1. rozpočtové opatření roku 2013:
Platný rozpočet
po 1. RO v tis. Kč
Ukazatel
Třída 1 – Daňové příjmy
36 176,07
Třída 2 – Nedaňové příjmy
8 847,20
Třída 3 – Kapitálové příjmy
3 469,00
Třída 4 – Přijaté transfery
6 155,30
Příjmy celkem
54 647,57
Konsolidace příjmů
0,00
Příjmy celkem po konsolidaci
54 647,57
Třída 5 – Běžné výdaje
51 007,67
z toho
– Městský úřad
– Městská policie
30 695,67
5 830,00
– Základní škola a mateřská škola
3 566,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
7 310,00
– Městsko-lázeňské informační centrum
1 128,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 410,00
– Ostatní výdaje
1 068,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje
7 038,00
z toho
– Městský úřad
7 038,00
– SmLB
0,00
Výdaje celkem
58 045,67
Konsolidace výdajů
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
58 045,67
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
–3 398,10
Třída 8 – Financování
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
3 398,10
0,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
–1 972,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
–5 370,10
• Schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.
č e r v e n
2 0 1 3 • Schvaluje smlouvu č. 513120 o převodu vlastnictví bytové jednotky
č. 734/22 v domě č. p. 734 v ulici Na Lužci spolu s podílem na společných částech domu, na příslušenství domu a na pozemku p. č.
782/17 v k. ú. Lázně Bohdaneč s J. L. za cenu 1 443 740 Kč.
• Schvaluje smlouvu č. 513119 o převodu vlastnictví bytové jednotky
č. 735/9 v domě č. p. 735 v ulici Na Lužci spolu s podílem na společných částech domu, na příslušenství domu a na pozemku
p. č. 782/16 v k. ú. Lázně Bohdaneč s A. H. za cenu 2 024 085 Kč.
• S chvaluje omezující podmínky ke smlouvě o bezúplatném
převodu spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemcích
p. č. 1295/3 a 1297/2 v k. ú. Lázně Bohdaneč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v následujícím znění: „Město
Lázně Bohdaneč se zavazuje o pozemky p. č. 1295/3 a 1297/2
v k. ú. Lázně Bohdaneč řádně pečovat a užívat je v souladu s veřejným zájmem k účelům provozování hřbitova a urnového háje
dle zákona o pohřebnictví a nebude je využívat ke komerčním
účelům, ani je nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám.
Rovněž se zavazuje uvedené pozemky nezcizit ve prospěch jiné
osoby. V případě, že by došlo v této lhůtě k porušení podmínek
stanovených ve Smlouvě o bezúplatném převodu s omezujícími
podmínkami, obec se zavazuje uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pokuty, které budou stanoveny v textu
smlouvy“.
• Schvaluje omezující podmínky ke smlouvě o bezúplatném převodu pozemku p. č. 540/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových v následujícím znění:
„Město Lázně Bohdaneč se zavazuje o pozemek p. č. 540/1 v k. ú.
Lázně Bohdaneč řádně pečovat a užívat jej v souladu s veřejným
zájmem k účelům provozování sportovních a tělovýchovných činností, práci s dětmi a mládeží a nebude jej využívat ke komerčním
účelům, ani jej nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám.
Rovněž se zavazuje uvedený pozemek nezcizit ve prospěch jiné
osoby. V případě, že by došlo v této lhůtě k porušení podmínek
stanovených ve Smlouvě o bezúplatném převodu s omezujícími
podmínkami, obec se zavazuje uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pokuty, které budou stanoveny v textu
smlouvy“.
•
S chvaluje kupní smlouvu č. 513015 na prodej pozemku
p. č. 1133/4 v k. ú. Lázně Bohdaneč za kupní cenu ve výši 30 750 Kč
manželům V. a R. Ř., bytem Sádka 546, Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje kupní smlouvu č. 513055 na prodej kanalizační přípojky
k domu č. p. 507 na pozemku p. č. 1131/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč
s P. Z., bytem Za Školkou 570, Lázně Bohdaneč.
| 9
• Schvaluje kupní smlouvu č. 513091 na prodej kanalizační přípojky
k domu č. p. 167 na pozemku p. č. 1131/5 a 1131/1 v k. ú. Lázně
Bohdaneč s firmou JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích,
se sídlem 17. listopadu 235, Pardubice.
• Souhlasí s půjčkou Regionálního svazku obcí Bohdanečsko občanskému sdružení MAS Bohdanečsko na předfinancování projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko do výše 200 tisíc Kč se splatnostní do 31. 12. 2014.
• Schvaluje kupní smlouvu č. 513018 na prodej kanalizační přípojky
k domu č. p. 414 na pozemku p. č. 1129/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč
s J. Š., bytem Bezručova 187/10, Hradec Králové.
• Deleguje zástupce Města Lázně Bohdaneč na Valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. místostarostu
Ing. Zdeňka Gilara.
• Schvaluje kupní smlouvu č. 513047 na prodej kanalizační přípojky
k domu č. p. 575 na pozemku p. č. 867/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč
s M. K., bytem Gočárova 575, Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí zprávu ze zasedání kontrolního výboru dne
27. 2. 2013.
• Schvaluje kupní smlouvu č. 513123 na převod budovy bez
čp./ev. č. občanská vybavenost na pozemku označeném jako
p. č. 2156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 377 m 2
v obci a k. ú. Lázně Bohdaneč s Pardubickým krajem za cenu
601 000 Kč a zaplacení 5 000 Kč za znalecký posudek na cenu
objektu a 1 000 Kč jako poplatek za vklad do KN.
• Ruší usnesení 7.11 z 30. 6. 2011 ve znění „Ukládá zpracovat na základě schválené Strategie rozvoje města 2011 – 2027 navazující
Program rozvoje města 2011 – 2018“.
• Bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru ze dne
13. 2. 2013, 27. 2. 2013 a 10. 4. 2013.
usnesení r ady města
Rada města na 60. zasedání
dne 6. 3. 2013 po projednání:
• Bere na vědomí informaci ředitele Základní školy a mateřské školy
Lázně Bohdaneč a ukládá provést změnu Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč.
• Doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Lázně
Bohdaneč č. 1/2013, o místních poplatcích v navrženém znění.
• Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice ke dni ukončení činnosti
tj. k 31. 8. 2012.
• Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Lázně Bohdaneč ke dni ukončení činnosti tj. k 31. 8. 2012.
• Bere na vědomí stanovisko pojišťovny Generali a.s. ke škodní události ze dne 15. 2. 2012.
• Zamítá žádost G. A. o napadení zamítavého stanoviska pojišťovny
Generali a.s. ve věci odškodnění úrazu M. A. ze dne 15. 2. 2012.
•S
chvaluje na období od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 navýšení počtu dětí
v jednotlivých třídách mateřské školy takto: 1. – 3. třída 26 dětí (tj. navýšení o 2 děti v každé třídě), 4. třída 25 dětí (navýšení o 1 dítě).
• Souhlasí s přerušením provozu mateřské školy ve dnech 28. 3.
a 29. 3. 2013.
• Bere na vědomí dopis investora Diton, s.r.o., v němž žádá město
o pořízení územní studie (US – IV) v souladu s Územním plánem
Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s fyzickou osobou
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti na zajištění výkonu územně plánovací činnosti v rámci pořízení US – IV dle nabídky.
• Schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Atelier T-plán, s.r.o.
na vypracování návrhu územní studie (US - IV) za cenu 25 000 Kč
bez DPH.
10 |
• Schvaluje na návrh Komise pro grantové řízení na podporu sportu,
kultury a propagaci města příspěvky:
Žadatel
Druh grantu – účel
Výše příspěvku
SK Lázně Bohdaneč
Celoroční činnost
Oddíl kopané - podpora žactva
a dorostu
14 000 Kč
SK Lázně Bohdaneč
Reprezentace města
Oddíl volejbalu - účast v okresní
soutěži
4 000 Kč
SK Lázně Bohdaneč
Celoroční činnost
Oddíl vzpírání - výchova mladých
vzpěračů
2 000 Kč
TJ Sokol Lázně Bohdaneč
Konání akcí
Sportovní akce pořádané
TJ Sokol
6 000 Kč
TJ Sokol Lázně Bohdaneč
Celoroční činnost
Pravidelná cvičení dětí a mládeže
14 000 Kč
Český rybářský svaz,
MO Přelouč
Konání akcí
Rybářské závody pořádané místní
skupinou Lázně Bohdaneč
4 000 Kč
Konání akcí
Cyklus 4 koncertů ve městě
Lázně Bohdaneč
3 000 Kč
TDP kart o.s.
Reprezentace města
Karting – sportovní motokárová
činnost v ČR a zahraničí
2 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů
Lázně Bohdaneč
Celoroční činnost
Kulturní akce, práce s dětmi
v Kroužku dobrovolných hasičů
10 000 Kč
Občanské sdružení Na Rovině
Celoroční činnost
Provoz mateřského centra
9 000 Kč
Občanské sdružení Na Rovině
Konání akcí
Žonglovací workshop pro děti
a rodiče
2 000 Kč
Vysokoškolský umělecký
soubor Pardubice
Celkem
70 000 Kč
• Ukládá po schválení možnosti využití US – IV v souladu s § 30
odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., předložení návrhu na pořízení příslušné změny územního plánu do Zastupitelstva města Lázně
Bohdaneč.
• Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. pronajímatele 513001 o nájmu nebytových prostor uzavřené s nájemcem Elektrárny Opato-
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
vice a.s. na nájem nebytových prostor o výměře 63 m2 v budově
č. p. 664 (hasičská zbrojnice) Na Lužci na dobu určitou do 31. 12.
2027 s výší nájemného 200 Kč/m2/rok s pravidelnou roční valorizací dle inflace.
• Schvaluje dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 509003 s D. B., bytem Brožíkova 427, 530 09 Pardubice, kterým se nebude vybírat
za období od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 poplatek ve výši 500 Kč
měsíčně za používání parkovací karty.
• Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 513112 na zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a výtlaku splašků v délce
cca 1 050 m do pozemku p. č. 1086 v k. ú. Lázně Bohdaneč se
společností Indoor Golf, spol. s r.o.
• Ukládá jednat o uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek
p. č. 1288 s Římskokatolickou farností Lázně Bohdaneč.
• Souhlasí s tím, že za období 1. 1. 2013 – 30. 4. 2013 nebude z důvodu omezeného provozu parkoviště na náměstí od pana D. B. vybrán poplatek ve výši 500 Kč měsíčně za používání parkovací karty
a za účelem uzavření této dohody ukládá odboru správy majetku
předložit radě města ke schválení návrh dodatku k nájemní smlouvě.
• Bere na vědomí žádost pana D. B. o slevu na nájemném z důvodu omezení provozu restaurace při opravě krovu radnice. Ukládá
odboru správy majetku předložit radě města k projednání návrh
dodatku k nájemní smlouvě, který bude kromě návrhu na úpravu
nájemného obsahovat i ustanovení o vypořádání veškerých vzájemných závazků a pohledávek v souvislosti s vypršením doby,
na kterou byla nájemní smlouva uzavřena.
• Schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na výkon technické pomoci
se zajištěním realizace vybraných stavebních akcí s p. Jaromírem
Bulíčkem, autorizovaným technikem ve výstavbě.
• Doporučuje předložit Obecně závaznou vyhlášku města Lázně
Bohdaneč k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti ke schválení zastupitelstvu
města.
• Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 511039 uzavřený
s P. Ř. na byt č. 7 v č. p. 735, Na Lužci v Lázních Bohdanči, kterým
se mění čl. III, odst. 1.
• Ruší usnesení č. 60.15 ze dne 6. 3. 2013 ve znění „Schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí č. 513112 na zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a výtlaku splašků v délce cca
1 050 m do pozemku p. č. 1086 v k. ú. Lázně Bohdaneč se společností Indoor Golf, spol. s r.o.“.
• Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 513116 na zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a výtlaku splašků v délce
cca 1 050 m do pozemku p. č. 1086 v k. ú. Lázně Bohdaneč se
společností Indoor Golf, spol. s r.o.
• S tanovuje termín zastupitelstva města na 24. 4. 2013 od • Ruší usnesení č. 60.14 ze dne 6. 3. 2013 ve znění „Schvaluje doda17,30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem:
tek č. 2 ke smlouvě č. pronajímatele 513001 o nájmu nebytových
1. Finanční záležitosti
prostor uzavřené s nájemcem Elektrárny Opatovice a.s. na nájem
2. Majetkové záležitosti
nebytových prostor o výměře 63 m2 v budově č. p. 664 (hasičská
3. Různé
zbrojnice) Na Lužci na dobu určitou do 31. 12. 2027 s výší nájemného 200 Kč/m2/rok s pravidelnou roční valorizací dle inflace“.
• Bere na vědomí zápis z lázeňské a kulturní komise ze dne 5. 3. 2013.
• Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
č. 97330022/T uzavřené s nájemcem Elektrárny Opatovice a.s.
• Bere na vědomí ukončení platnosti Lesního hospodářského plánu
na nájem nebytových prostor o výměře 63 m2 v budově č. p. 664
(LHP) k 31. 12. 2014. Ukládá zahájit přípravu nového LHP.
(hasičská zbrojnice) Na Lužci na dobu určitou do 31. 12. 2027
s výší nájemného 200 Kč/m2/rok s pravidelnou roční valorizací
• Bere na vědomí dopis starostky ministrovi zemědělství ve věci
dle inflace.
snížení příspěvků na hospodaření v lesích.
• Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 512047
ze dne 31. 12. 2012 na akci Oprava krovu a střešního pláště na
čp. 1 – Radnice v Lázních Bohdanči s firmou BÁČA, Polička s.r.o.,
se sídlem P. Jilemnického 567, 572 01 Polička.
Rada města na 61. zasedání
dne 20. 3. 2013 po projednání:
• Schvaluje zápisy o vyřazení nepotřebného majetku za rok 2012 dle
zprávy likvidační komise ze dne 22. 2. 2013 ve výši 535 990,20 Kč.
• Bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci za rok 2012
a schvaluje zápis z jednání škodní komise č. 1/2012.
• Bere na vědomí informace o vydání Registračního listu akce
„Snížení prašnosti ve městě Lázně Bohdaneč“ a Rozhodnutí
č. 12108162-SFŽP, projektu administrovaného v rámci OPŽP.
• Schvaluje Mandátní smlouvu č. 913001 se společností IPIefekt
s.r.o. Praha, jejímž předmětem je zařízení záležitostí zadavatele
veřejné zakázky na dodavatele zametacího stroje.
• Schvaluje čerpání investičního fondu Služeb města Lázně Bohdaneč ve výši 90 tis. Kč na nákup 2 ks kontejnerů.
• Schvaluje smlouvu č. 513115 s manželi M. a J. V., bytem Na Kopřivníku 693, Lázně Bohdaneč o výpůjčce části pozemku p. č. 801/2
v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře cca 110 m2 na dobu neurčitou.
č e r v e n
2 0 1 3 • Souhlasí s uzavřením smluvních vztahů se společností Triada,
spol. s r.o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, za účelem užívání elektronické spisové služby MUNIS.
•
S chvaluje Smlouvu o zajištění udržitelnosti projektu
CZ.1.06/2.1.00/06.06837 Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území (č. uživatel 113001).
• Schvaluje Smlouvu o technické podpoře informačního systému
MUNIS a dalších produktů společnosti Triada.
• Schvaluje Smlouvu o dílo č. 513121 s D. K. na zpracování projektové dokumentace na výstavbu manipulační plochy pro požární
techniku JSDH.
• Souhlasí se změnou použití příspěvku ve výši 3 000 Kč, který byl
schválen usnesením rady města 60.9 dne 6. 3. 2013 Vysokoškolskému uměleckému souboru Pardubice, pouze na Jarní koncert,
konaný dne 17. 3. 2013.
| 11
• Ukládá předložit pasportizaci herních prvků.
• Ukládá zajistit náhradu vyřazených herních prvků na dětských
hřištích.
• Ukládá zpracovat směrnici o pohledávkách.
• Souhlasí s přistoupením společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. k projektu tvorby digitální mapy města.
• Souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze
dne 25. 6. 2003 mezi Městem Lázně Bohdaneč a správci sítí. Dodatek řeší přistoupení další smluvní strany (Léčebné lázně Bohdaneč a.s.) na smluvní stranu „správce sítí“.
• Souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
25. 6. 2003 mezi Městem Lázně Bohdaneč a správci sítí (objednatelé) a společností Geovap, spol. s r.o. (zhotovitel). Dodatek řeší
přistoupení další smluvní strany (Léčebné lázně Bohdaneč a.s.)
na smluvní stranu „objednatelé“.
Rada města na 62. zasedání
dne 3. 4. 2013 po projednání:
Rada města na 63. zasedání
dne 17. 4. 2013 po projednání:
• Ukládá předložit návrh na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města na dotaci pro SK Lázně Bohdaneč a pro TJ Sokol
Lázně Bohdaneč na provoz a údržbu sportovních zařízení pro rok
2013 na nejbližší jednání zastupitelstva města.
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelové dotace pro SK Lázně Bohdaneč ve výši 612 000 Kč a pro TJ Sokol
Lázně Bohdaneč ve výši 110 500 Kč na provoz a údržbu sportovních zařízení pro rok 2013.
• Schvaluje směrnici o pohledávkách č. 01/2013.
• Souhlasí s udělením plné moci společnosti PRIME LEGAL s.r.o.
za účelem exekučního vymáhání pohledávek.
• Schvaluje servisní smlouvu č. 513122 s firmou AZK Systém, s.r.o.,
Tovačovského 437, 761 01 Kroměříž na pravidelné servisní prohlídky parkovacího automatu na Masarykově náměstí v Lázních
Bohdanči.
• Souhlasí s přijetím daru příspěvkové organizaci Základní škola
a mateřská škola Lázně Bohdaneč ve výši 30 tis. Kč od Elektráren
Opatovice, a.s., na pořízení elektronických stavebnic.
• Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr prodeje části pozemku
p. č. 782/9 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
• Doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.
• Ukládá projednat ve finančním výboru stanovení ceny části pozemku p. č. 782/9 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje ve smyslu původního znění § 178 odst. 6 zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), platného
do 31. 12. 2012, doplatek neinvestičních výdajů: 7 750 Kč připadajících na jednoho žáka a 1 380 Kč připadajících na jedno předškolní dítě příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Lázně Bohdaneč.
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 513123
na převod budovy bez čp. / ev. č. občanská vybavenost na pozemku označeném jako p. č. 2156 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 377 m2 v obci a k. ú. Lázně Bohdaneč s Pardubickým
krajem za cenu 601 000 Kč.
• Schvaluje Léčebným lázním Bohdaneč a.s. umístění dopravního
značení do pozemků města p. č. 1125/1, 1123/1, 1118/6 a 1142
v k. ú. Lázně Bohdaneč za podmínky že, veškeré náklady na jejich
instalaci a pořízení uhradí Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně zeleně.
• Schvaluje Dodatek č. 7 smlouvy o výpůjčce č. 209079 se Službami města Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí informaci o podaných podnětech zástupců zákonných zástupců ve školské radě Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč.
• B ere na vědomí informaci z jednání dopravní komise dne
27. 2. 2013.
• Ukládá provést analýzu předložených podkladů a zpracovat návrh
k zajištění nápravy zjištěných nedostatků.
• Bere na vědomí informaci o umístění vodorovného dopravního značení V 12d Zákaz stání na komunikaci před parkovištěm
u domu č. p. 736 Na Lužci.
• Bere na vědomí informaci o kroužcích provozovaných při Základní
škole a mateřské škole Lázně Bohdaneč.
• Jmenuje Adolfa Vondrku ml. členem finanční komise.
•
B ere na vědomí informaci o provedené prověrce BOZP
a PO a o plánu ozdravných opatření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod o prominutí penále v celém rozsahu, které
bylo vyměřeno platebním výměrem čj. RRSV 16463/2012 ze dne
31. 10. 2012.
• Ukládá provést analýzu předložených podkladů a zpracovat návrh
k zajištění nápravy zjištěných nedostatků.
• Schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Dohodu o narovnání – právní vztahy mezi Městem Lázně Bohdaneč a Bytovým družstvem
Bonus, založené Smlouvou o spolufinancování č.j. 2149/2002 ze
dne 2. 9. 2002 s cílem narovnat (postavit najisto) tyto právní vztahy
k domu čp. Na Lužci 736 v k. ú. Lázně Bohdaneč:
– určitost právních formulací dotýkajících se majetkoprávních dispozic (následné převody vlastnických práv, vztahy k pozemku
a související),
– aktualizace právních formulací s ohledem na vývoj legislativy.
12 |
• Schvaluje dohodu č. 513009 o výpůjčce a podílu na nákladech
v objektu sokolovny uzavřenou mezi Tělocvičnou jednotou Sokol
Lázně Bohdaneč a Městem Lázně Bohdaneč.
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření roku 2013:
Platný rozpočet
po 1. RO v tis. Kč
Ukazatel
Třída 1 – Daňové příjmy
36 176,07
Třída 2 – Nedaňové příjmy
8 847,20
Třída 3 – Kapitálové příjmy
3 469,00
Třída 4 – Přijaté transfery
6 155,30
Příjmy celkem
54 647,57
Konsolidace příjmů
0,00
Příjmy celkem po konsolidaci
54 647,57
Třída 5 – Běžné výdaje
51 007,67
z toho
– Městský úřad
– Městská policie
30 695,67
5 830,00
– Základní škola a mateřská škola
3 566,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
7 310,00
– Městsko-lázeňské informační centrum
1 128,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 410,00
– Ostatní výdaje
1 068,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje
7 038,00
z toho
– Městský úřad
– SmLB
0,00
Výdaje celkem
58 045,67
Konsolidace výdajů
7 038,00
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
58 045,67
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
–3 398,10
Třída 8 – Financování
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
3 398,10
0,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
–1 972,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
–5 370,10
• Ukládá připravit podklady pro žádost o převod pozemků anténního pole dle důvodové zprávy.
• Ukládá podat žádost na VUSS Pardubice o bezúplatný převod
pozemku p. č. 782/32 v k. ú. Lázně Bohdaneč do majetku města.
• Schvaluje nájemní smlouvu č. 513005 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na nájem pozemků p. č. 1079/3
a 1079/7 v k. ú. Lázně Bohdaneč na dobu určitou do 31. 1. 2015.
• Bere na vědomí informaci o průběhu prodeje kanalizačních přípojek na veřejné části v ulicích A. Dvořáka, Gočárova, J. Veselého,
Družstevní, L. Janáčka, K Lihovaru a ukládá předložit podepsané
kupní smlouvy ke schválení zastupitelstvu města.
• Souhlasí se změnou usnesení č. 59.16 ve smyslu změny termínu
provedení opravy fasády, přilehlé zdi a podloubí, soklu, dřevěných dveří formou veřejné zakázky malého rozsahu do konce
září 2013.
• Bere na vědomí vyhodnocení prodeje volných bytových jednotek
v č. p. 734 a 735.
• Ukládá vyřešit možnost pronájmu volných bytových jednotek a zajistit přiměřený úklid.
č e r v e n
2 0 1 3 • Zřizuje pracovní skupiny pro přípravu investičních záměrů Rekonstrukce a přístavba základní školy III. etapa a Rekonstrukce budovy sokolovny.
• Zřizuje pracovní skupinu pro přípravu návrhu Statutu lázeňského
místa Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje veřejnoprávní smlouvu o působnosti Městské policie
Lázně Bohdaneč s obcí Živanice.
• Schvaluje veřejnoprávní smlouvu o působnosti Městské policie
Lázně Bohdaneč s obcí Dolany.
Rada města na 64. zasedání
dne 2. 5. 2013 po projednání:
• Neschvaluje podmínku, že na předané komunikace a zpevněné
plochy v lokalitě Podhaltýřský mohou být v budoucnu připojeny třetí
subjekty pouze s předchozím písemným souhlasem prodávající firmy
PROFER-INVEST s.r.o. se sídlem Dr. Tyrše 704, Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě č. 513124 o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi VČP Net, s.r.o zastoupené na základě plné moci společností RWE GasNet, s.r.o jako
budoucím oprávněným a Městem Lázně Bohdaneč jako budoucím
povinným o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit
a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na cizí
nemovitosti v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek v pozemcích p. č. 867/149, 867/261 a 867/263 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
• Rozhodla, že v nebytových prostorech a zařízeních v majetku Města Lázně Bohdaneč je jako účel užívání (a to byť i jen v části) nepřípustné zřizování heren a kasin a provozování následujících loterií
a jiných podobných her dle Zákona č. 202/1990 Sb. v platném
znění: výherních hracích přístrojů (§2 písm. e), technických zařízení (§2 písm. j) a videoloterních terminálů (§50 odst. 3).
• Ukládá zajistit sjednávání podmínek a účelu užívání nebytových prostorů a zařízení v majetku města tak, aby účel užívání byl specifikován s výslovným zákazem zřizování heren a kasin a provozování
následujících loterií a jiných podobných her dle Zákona č. 202/1990
Sb. v platném znění: výherních hracích přístrojů (§2 písm. e), technických zařízení (§2 písm. j) a videoloterních terminálů (§50 odst. 3).
• Ukládá zpracovat a předložit k projednání harmonogram přípravy dokumentace „Rekonstrukce a přístavba základní školy Lázně
Bohdaneč“.
• Ukládá zpracovat a předložit k projednání návrh investičního záměru „Rekonstrukce budovy Sokolovny“.
• S tanovuje termín zastupitelstva města na 13. 6. 2013 od 17,30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem:
1. Závěrečný účet za rok 2012
2. Finanční záležitosti
3. Majetkové záležitosti
4. Různé.
Rada města na 65. zasedání
dne 15. 5. 2013 po projednání:
• Schvaluje zadávací dokumentaci projektu „Snížení prašnosti
ve městě Lázně Bohdaneč“, jejímž předmětem je dodávka zametacího stroje, včetně uvedení do provozu a vyškolení obsluhy stroje.
| 13
• Bere na vědomí informaci o přidělení dotačních prostředků
na projekt „Rozšíření separace biologických odpadů ve městě
Lázně Bohdaneč“.
• Ukládá řediteli SmLB průběžně informovat o realizaci projektu.
• Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů pro
rok 2013.
• Doporučuje ZM schválit zřizovací listinu organizační složky Klub
důchodců Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje uzavření smlouvy o účelovém peněžitém daru č. 213003
Římskokatolické farnosti Lázně Bohdaneč ve výši 15 tis. Kč
na opravu vitráže na hřbitovní kapli sv. Jiří v Lázních Bohdanči.
• Bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly obce provedené Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje dne 13. 5. 2013.
• Doporučuje ZM schválit zřizovací listinu organizační složky Komorní soubor Škroup.
Skautské činnosti na jaře
Letošní jaro se sice dostavilo trochu se
zpožděním, ale bohdanečským skautům
to vůbec nevadilo, jakmile vykoukly první
paprsky jarního sluníčka, vyrazili jsme opět
na výpravy do lesů a luk.
Velkou výpravou pro naše nejmladší, vlčata, byl víkend na tábořišti na Vysočině,
kde jsme prožili pravé zálesácké dobrodružství s jarním koupáním v řece, spoustou bojovek i s naším tradičním výcvikovým
programem – vaření na ohni, orientace
v terénu, poznávání přírody a další.
Významnou akcí pro naše skautské
středisko bylo také pořádání okresního kola Svojsíkových závodů pro skauty
a skautky, kterého se zúčastnilo 15 hlídek
z celého pardubického okresu.
Naše hlídky si v rovnocenné konkurenci vedly výtečně. Dívčí hlídka vybojovala 3.
místo a chlapecká 1. a 3. místo. Všichni zá-
Soutěž v zorbingu.
Příprava oběda na ohni.
vodníci podali velmi kvalitní výkony a všem
patří velké uznání.
V nejbližší době nás čeká letní tábor
v Pěčíně, kde budeme trávit dva týdny pod
stanem v divoké přírodě Orlických hor.
Chtěl bych poděkovat všem organizátorům za dobře odvedenou práci.
Pokud byste se chtěli dozvědět více
o naší činnosti a přidat se k nám, podívejte se
na naše webové stránky: www.skautizbohdance.wz.cz nebo na www.vlcaci.wz.cz.
Vítáme všechny zájemce o naši činnost.
Pavel Fabuš,
středisko Junáka Lázně Bohdaneč
Volby v T. J. Sokol Lázně Bohdaneč
Dne 13. 3. 2013 se v sokolovně uskutečnila každoroční valná hromada delegátů T. J. Sokol Lázně Bohdaneč. Tentokrát byla ale opět
po třech letech volební. Na setkání zavítali i hosté – bratr Adámek
za Východočeskou župu Pippichovu a starostka města.
Hlavním bodem valné hromady byla volba nového výboru
T. J. Sokol Lázně Bohdaneč. Jednohlasně zvolený výbor je ve skutečnosti staronový. Protože se nenašel žádný dobrovolník a nikdo se
ani nepřihlásil na uveřejněnou výzvu v bohdanečském Zpravodaji,
musel se této činnosti opět ujmout původní výbor jednoty. Na valné
hromadě byl dovolen pouze jeden nový člen výboru, a to dlouholetý
člen oddílu stolního tenisu.
Nový výbor bude v novém volebním období pracovat v tomto složení:
starostka:
Alena Dufková
jednatelka:
Ing. Jitka Moravcová
hospodářka: Lenka Kubátová
náčelník:
Luboš Vomlel
náčelnice:
Iveta Kaštánková
vzdělavatel: Radek Paclík
člen:
Zdeněk Moravec
Valná hromada dále zhodnotila činnost a hospodaření T. J. za rok
2012. Ve zprávě o činnosti bylo zmíněno také to, že jednota dne
5. 11. 2012 darovala svůj veškerý nemovitý majetek, budovu sokolovny a přilehlé pozemky Městu Lázně Bohdaneč, a tím se „zbavila“
velkého břemene. Hlavním důvodem bylo to, že jednota již nebyla
14 |
schopna ze svých finančních prostředků zajišťovat bezpečný chod
sokolovny.
Ve zprávě o hospodaření bylo zdůrazněno, že Město podporuje tělocvičnou jednotu i finančně, a to formou každoročních dotací
na činnost a na jednorázové akce jednoty. Věříme, že i v následujících letech, kdy už bude vlastníkem sokolovny Město, bude tato
spolupráce úspěšně pokračovat.
Na valné hromadě byli jako každý rok oceněni nejlepší cvičenci
a cvičitelé. Těmi byl opět celý oddíl florbalu, který se v roce 2012 výborně umístil na okresních turnajích. Velké poděkování patřilo také
všem cvičitelům a odstupujícímu výboru T. J. Sokol Lázně Bohdaneč. Veškerou činnost pro tělocvičnou jednotu, a tím pádem i pro
obyvatele města, dělají všichni ve svém volném čase a zcela zdarma. Ten, kdo se zúčastňuje jakýchkoliv aktivit v sokolovně, nebo
tam vodí své děti na cvičební hodiny, dokáže jistě jejich obětavou
práci ocenit.
Valná hromada uložila výboru tělocvičné jednoty, tak jako každý
rok, několik úkolů. Jedním z těch hlavních je vyrovnaně hospodařit
s finančními prostředky a druhým velmi důležitým úkolem je zajistit
školené cvičitele a pomahatele pro cvičení dětí, žen i ostatních oddílů.
Závěrem chci připomenout, že cvičení v sokolovně bude probíhat
až do konce června a pak si budeme všichni užívat letní prázdniny.
Pokud bude vše probíhat podle plánu, sejdeme se v sokolovně
opět v září 2013. Sportu zdar!
Alena Dufková, starostka T. J. Sokol Lázně Bohdaneč
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Začátek sezóny sportovních
rybářů
Po dlouhé zimě je tu vytoužené jaro.
Stejně jako se vlévá čerstvá energie
do květů, listů a stromů, i nám sportovním
rybářům začíná nová, čerstvá sezóna.
Její začátky jsou spojené s očistou
břehů našich vod, rybochovných zařízení
a přípravami závodů pro děti i dospělé.
První tradiční podnik „Bohdanečská
vydra O pohár města Lázně Bohdaneč“
proběhl 27. dubna 2013. Počasí přímo
nahrávalo rybářskému sportu, a zřejmě
i proto byly výsledky více než výborné.
Vítěz poháru předvedl neuvěřitelný výkon, kdy během prvního poločasu ulovil
16 kaprů o součtové délce 772 cm.
I když někdo z 50 závodníků neměl
štěstí a nechytil ani šupinu, odnesl si každý
malý dárek na háček. Vzhledem k množství současně pořádaných rybářských závodů v okolí jsme rádi, že i ty naše si našly
své místo a mají své příznivce.
Blahopřejeme
jubilantům
V této rubrice uvádíme občany Lázní
Bohdanče, kteří v v březnu, dubnu
a květnu letošního roku oslavili
životní jubileum.
80 let
paní Marie Holubová
ulice Lipová
paní Helena Slavíková
ulice Zborovská
Tři nejlepší z letošního ročníku „Bohdanečské
vydry“.
Naše velké díky patří sponzorům z řad
členů místní skupiny Lázně Bohdaneč,
Městu Lázně Bohdaneč a obcím Černá
u Bohdanče a Rybitví.
Jiří Vániš,
MS ČRS Lázně Bohdaneč
paní Marta Ballingová
ulice J. Žižky
pan Milan Klapka
ulice Pod Břízami
paní Emilie Levinská
ulice Šípkova
paní Marie Šindelářová
ulice Langrova
I fotbalový stadion je majetkem města
Období nejistoty v souvislosti s původním vlastníkem fotbalového stadionu je již
dávnou minulostí. Město Lázně Bohdaneč je v současnosti vlastníkem sportovního
areálu, kde kromě fotbalistů našli zázemí i vzpěrači, volejbalisté a tenisté.
Vznik víceúčelového sportoviště vnímám jednoznačně pozitivně. V souvislosti
s tímto rozvojem sportovních aktivit je však nutno provádět v areálu i stavební úpravy.
Jedná se například o zvýšenou plotní konstrukci se záchytnou sítí, kterou nákladem
243 tis. Kč dalo zhotovit město (198 tis. Kč stála konstrukce, 40 tis. Kč sítě a 5 tis. Kč
karabiny). Bez této sítě by míče i míčky s jistotou končily na vodní ploše místní Bašty.
Právě výše těchto finančních nákladů se stala tématem různých dohadů, zda nešlo
vše zhotovit levněji. U vlastní nemovitosti je dosti pravděpodobné, že při stavebních
úpravách lze něco ušetřit. Otázkou je, za jakou cenu. Vezmu-li však v potaz, že vlastníkem sportovního areálu je Město Lázně Bohdaneč a místo je veřejnosti přístupné, nelze práce provádět svévolně a podřizovat je pouze ceně. Asi každý si dovede představit, co by následovalo v případě pádu zhotovené konstrukce a zranění osob. Policie,
vyšetřování, trestní oznámení, atd., lidé se dnes přeci soudí o ledacos. Proto nezbývá
než souhlasit s vyšší cenou, pokud je provedení prací dle projektové dokumentace
i v odpovídající kvalitě.
Robert Turina ml., Lázně Bohdaneč
pan Vladimír Růžek
ulice Spojovací
pan Josef Havelka
ulice Šípkova
85 let
paní Olga Voldánová
ulice Na Kopřivníku
paní Zdeňka Červená
ulice Škroupova
paní Marie Štěpanovská
ulice Kosinova
pan Milan Svoboda
ulice Za Školkou
90 let
paní Anna Křišťálová
ulice Topolová
paní Jiřina Jarolímová
ulice Dr. Tyrše
pan Stanislav Levinský
Poděkování
Ráda bych touto cestou moc a moc poděkovala nové paní ředitelce Městskolázeňského informačního centra V. Kerlesové, která našla na zastávce trolejbusu
moji kabelku se všemi doklady, finanční hotovostí, kreditními kartami a dvěma mobily. Svou duchapřítomností a přirozeností se zachovala jako čestný člověk, vše vzala
k sobě a telefonicky mne přes moji dceru uklidnila, že je vše v pořádku. Vůbec si
nepřipustila, jak moc mi pomohla a zachránila od mnoha problémů, které by při
této ztrátě následovaly. Myslím, že je to člověk na svém místě a moc si jí za to vážím.
Jsem velmi ráda, že tu máme takové informační centrum s týmem lidí, který ve městě
odvádí výbornou práci.
Také bych ráda poděkovala strážníkovi Městské policie Lázně Bohdaneč Petru
Mikulenkovi, který mi také pomohl. Kéž by takových lidí bylo více.
Díky moc a ať se Vám daří.
Marcela Klempířová, Lázně Bohdaneč
č e r v e n
2 0 1 3 ulice Dukelská
91 let
paní Anna Bílá
ulice Štefánikova
pan Bohuslav Novák
ulice A. Dvořáka
94 let
paní Jiřina Ročková
ulice Za Pivovarem
Připojujeme se ke gratulaci
představitelů našeho města a přejeme
jubilantům vše nejlepší.
| 15
Turnaj mistrů ve florbalu
ovládl Bohdaneč
V neděli 5. května 2013 jsme se zúčastnili halového „Turnaje mistrů“ konaného
Starší žáci se zaslouženým pohárem.
ve sportovní hale v Holicích. Nastoupili jsme
v kategorii mladších (2001–2005) a starších
(1998–2000) žáků. V dopoledních hodinách
začaly zápasy mladších hráčů. Naši kluci nepoznali hořkost porážky a po vynikajícím kolektivním výkonu zaslouženě obsadili 1. místo. V odpolední části turnajového programu
nastoupili starší kluci. Ti se nechtěli nechat
zahanbit výkonem mladších chlapců a z jejich úspěchu si vzali příklad. Svým sportovním výkonem předčili všechny soupeře
a po právu získali také 1. místo. Bohdaneč
ovládl „Turnaj mistrů“.
K vítězství gratuluji a děkuji za úspěšnou
reprezentaci města.
Radek Paclík, cvičitel a trenér TJ Sokol
Lázně Bohdaneč
Mezinárodní tréninkový kurz na ochranu proti
chemickým zbraním
Institut ochrany
obyvatelstva v Lázních Bohdanči pa‑
tří mezi několik výjimečných specializovaných pracovišť,
ve kterých každoročně probíhají mezinárodní výcviky.
Letošní kurz zaměřený na ochranu proti
chemickým zbraním
proběhl pod hlavičkou Organizace
pro zákaz chemických zbraní (OPCW)
a Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost (SÚJB) a byl koncipován jako pokročilý kurz pro
účastníky ze států východní Afriky, nad jejichž odborným výcvikem drží
Česká republika patronát. V termínu 20.–24. května 2013 se výcviku
zúčastnilo 11 expertů z východoafrických států. Zastoupeny byly tyto
země: Etiopie, Keňa, Mauricius, Rwanda, Seychely a Uganda.
Program kurzu sestával ze tří hlavních bloků: teoretických přednášek, praktických tréninků a závěrečného cvičení, ve kterém účastníci
komplexně řešili mimořádnou událost s únikem bojové chemické
látky. Vlastní výcvik byl zaměřen zejména na osvojení si práce s detektory, správnou techniku odběru vzorků, dekontaminaci a pohyb
v kontaminovaném prostoru v protichemických ochranných oblecích.
Veškerý odborný program výcviku byl zabezpečen instruktory Institutu ochrany obyvatelstva. Český kurz je známý svou kvalitou a vyrovnaným poměrem teorie, praxe a zapojení účastníků do vlastního
cvičení, což bylo potvrzeno kladným závěrečným hodnocením všech
účastníků. Vysoce byla hodnocena nejen odborná úroveň kurzu, ale
také zázemí, které nabízí bohdanečská lokalita, ať již lázeňský park či
náměstí s tryskajícími fontánami a jarní svěží zelení.
Je zcela zřejmé, že zahraniční účastníci odjížděli do svých afrických domovů plni dojmů nejen z tvrdého tréninku v ochranných oděvech, ale též okouzleni krásnou krajinou východních Čech, kterou
si užili v slunném jarním počasí, které jim vydrželo téměř celý týden.
Ing. Ladislava Navrátilová, Ph.D., Institut ochrany obyvatelstva
16 |
Vítězné družstvo mladších žáků.
TV�ANTÉNY�-�SATELITY
Prodej,�montá�,�servis�-�tel.:�777�882�082
Návrh,�realizace�a�servis�digitálního�pøíjmu
televize��DVB-T�(pozemní),�DVB-S�(satelitní).
Skylink,�Free�SAT
Instalace�Vašich�nových�televizorù,�uvedení
do�provozu,�seznámení�s�obsluhou.
Rekonstrukce,�servis�a��údr�ba�spoleèné
televizní�antény�STA v�bytových�domech.
Instalace�pøipojení�k�internetu.
Konfigurace�HW�(�modemy,�routery,�wifi�).
Provádím�certifikované�montá�e�a�servis
moderních�bezdrátových�zabezpeèovacích�systémù.
Karel Vomáèka, Štefánikova 533, L. Bohdaneè,
Tel. 777 882 082, Email: [email protected], IÈ: 69123659
Řádková inzerce:
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší
množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny. [email protected] nebo tel.: 724 229 292
Soukromá a firemní VÝUKA ANGLIČTINY v Živanicích a okolí
tel.: 723 328 008, e-mail: [email protected]
http://renata.musinska.sweb.cz
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Léčebné
Bohdaneč
a Zdravotní
pojišťovna pojišťovna
ministerstva
Léčebné lázně
lázně
Bohdaneč
a Zdravotní
ministerstva
vnitra
ČR 211pozvat
si aVás
dovolují pozvat
na
Léčebné
lázně
Bohdaneč
Zdravotní
pojišťovna
vnitra
ČR 211
si Vás dovolují
na předprázdninovou
akci
předprázdninovou
Den si zdraví
s 211, pozvat
která na
se
ministerstva vnitra akci
ČR 211
Vás dovolují
Den zdraví s 211, která se uskuteční v sobotu 22. 6. 2013
uskuteční
v sobotu akci
22. 6. Den
2013 zdraví
v areálusLéčebných
předprázdninovou
211, kterálázní
se
v areálu
Léčebných
lázní
Bohdaneč.
Pro
malé
i velké
návštěvníky
Bohdaneč.
Pro
malé
i
velké
návštěvníky
je
připraven
uskuteční v sobotu 22. 6. 2013 v areálu Léčebných lázní
je
připraven
zajímavý
program
na pohyb,
zajímavý
program
zaměřěný
nazaměřěný
pohyb, prevenci
a prevenci
zdraví
Bohdaneč.
Pro
malé
i velké
návštěvníky
je připraven
včetně
tělesné
kondice
na multifunkční
váze,
zajímavýměření
program
zaměřěný
na
pohyb,
prevenci a zdraví
a zdraví
včetně
měření
tělesné
kondice
na multifunkční
váze,
dětské
možnosti
poměřit
svůj výkon v váze,
jízdě
včetně atrakce
měření nebo
tělesné
kondice
na multifunkční
dětské atrakce nebo možnosti poměřit svůj výkon v jízdě
na
rotopedu
známými
osobnostmi.
dětské
atrakcesenebo
možnosti
poměřit svůjZačátek
výkon v akce
jízdě
na rotopedu
se
známými
osobnostmi.
Začátek
akce
v 10
hodin.
vna10rotopedu
hodin.
se známými osobnostmi. Začátek akce
v 10 hodin.
Přijďte s námi
s námioslavit
oslavitblížící
blížícíseseprázdniny!
prázdniny!
Přijďte
Přijďte s námi oslavit blížící se prázdniny!
Srdečnězvou
zvouZdravotní
Zdravotnípojišťovna
pojišťovna
ministerstva
vnitra
Srdečně
ministerstva
vnitra
ČR ČR
aSrdečně
Léčebnézvou
lázně
Bohdaneč.
Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra ČR
a Léčebné lázně Bohdaneč.
a Léčebné lázně Bohdaneč.
Hraj golf ot
změň živ
GOLFOVÉ HŘIŠTĚ LÁZNĚ BOHDANEČ
Výuka – 3 hodiny s trenérem golfu (vstup, zapůjčení holí, tréninkové míče – zdarma)
tel.: 723 625 525 | www.gcpa.cz
č e r v e n
2 0 1 3 Kč
9
29
| 17
Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek
má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém
množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá
látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým
důvodem je opětovné materiálové využití, které u zářivek v současnosti dosahuje 95 %. Využitím recyklovaných materiálů při
další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží
do specializovaných recyklačních firem, kde jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty,
sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či
plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo
v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě
vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
18 |
B o h d a n e č s k ý
zdejte j
v
e
d
O
•
b
žijte mo
z p r a v o d a j
enaobecníchúřadech
iproodevzdání
www.elektrowin.cz
Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
y,
O výsledcích hovoří čísla
www.elektrowin.cz
Od roku 2005, kdy v České republice
Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů z domácností,
do konce roku 2012, Češi odevzdali
prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN k recyklaci více
než 150 000 tun vysloužilců.
Jen počet lednic překročil
v loňském roce hranici dvou
milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznamnější podíl
na celkovém množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci
přes 25 000 tun vyřazených
spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo 14 250 tun,
ostatních velkých spotřebičů
• Můžetejeodevzdatprodejci
typu praček 8 440 tun, zbytek
přikoupinovéhospotřebiče
– 2 350 tun – připadá na malé
domácí spotřebiče, jako jsou
• Odevzdejtejenasběrný dvůr
třeba žehličky nebo varné
• Využijtemobilních sběrných míst
konvice.
–informujtesenaobecníchúřadech
Nejvíce spotřebičů se loni
vysbíralo ve Středočeském
• Dalšímožnostiproodevzdání
kraji, bylo jich 3 197 tun. Nejnaleznetenawww.elektrowin.cz
méně - 721 tun - v Karlovarském.
V době, kdy společnost
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu
ELEKTROWIN započala svou
se do přírody nedostává velké množství
činnost, přitom třídily domácnebezpečných látek, zejména freonů?
nosti pouze 1,24 kg elektroodVíte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
padů na jednoho obyvatele.
plasty a jiné materiály (sklo či beton),
Ve třetím roce činnosti kolektivkteré se díky recyklaci dají znovu využít?
www.elektrowin.cz
ních systémů již toto množství
dosahovalo 4 kg na obyvatele
a v současné době přesáhlo
množství zpětně odebraných
• Odev elektrozařízení na jednoho obyzdvatele
ejtehranici
Stále se zlepšující výsledky
Díky tomu
du zpětného kých podmínek nebo to, co se z takto vytěje na5 kg.
odpazpracování
í a re- žených materiálů vyrábí.
sběrjižnv roce
o
• Využ Česká republika
odběru,
odděleného
sběru,
splnila
r
t
k
ý dvůcyklace
ožstv ovšem
le elektrozařízení
n
ijte2008,
e
i
m
r
c
vyřazených
jako
jediná
z nově
přistoum
la
lké
ů?
ilní h s požadavek ynejsou
– inform obpivších
cykjen
.cz
vy,
in
vá ve nvybudované
Těší nás váš zájem o tuto
problematiosběrfreon usítě
běrneýcdh
k
w
tázásluhou
ík re do
í
a
s
ujte se czemí,
o
j
r
é
ah
m
ných
ku, který zároveň.esvědčí
Evropské
na oVbíunie.
lekt o vašem kladném
bsa navazujících
y níesmíst,
ttekmobilního
tec,nžO ta• Další
, zejmstěsvozu
ji oStejně
e
w
rodzpracovatelských
,
í
)
ř
w
í
n
c
á
p
kapacit.
důležité
je
vztahu
k ochraně
životního
prostředí. Máte-li
kovém úspěchu
si
l
h
a
možno
w
úýřcahdecehnejč či beto žít?
o
e dMaďarn
sti p
s
č
nalezne
č
u
e
i
o
neustále
zlepšovat
informovanost
veřejnosti
zájem
o bližší
informace,
kdykoli
je najdete
může
třeba
l
y
r
p
b
odneevbzezd spotře iály (sk novu v
te na wskoonebo
o fungování
tohoto
systému,
o tom,
kam
je
na internetových
stránkách
Polsko
ner
á
z
n
e
e
í
í
t
ww le íte, ž
i daj
é mavysloužilý
chat jen.e
zdát.
Vktro jinmožné
yklac spotřebič odevzdat, za ja- www.elektrowin.cz.
dvůr
ý
n
r
sbě
míst ech
a
h
n
c
ý
jte je
běrn ích úřad
e
s
d
h
z
c
ev
bilní a obecn
o
• Od
m
dání n.cz
jte jte se n
i
z
ž
v
u
e
• Vy nformu
o od ektrowi
r
p
i
l
t
–i
žnos www.e
o
m
lší
na
• Da leznete
na
Nejdůležitější jsou informace
devzdejte
je na sběrn
ý dvůr
yužijte mo
bil
nformujte ních sběrných míst
se na obec
ních úřade
alší možno
a in.cyczrh
c
r
ů
stdi vpro ode
styw
a
l
ý
ík e
p
n
d
r
ě
v
e
b
z
le
s
s
d
z
á
n
a
n
et na ww míst
kje
lacn
kteríé
i elektre
w
h
.e
c
le
o
ý
o
k
n
d
t
r
r
r
p
o
ě
a
ů
stává ívceh sb druný dv
ch win.cz
iln lkaé smb
h úřade
c
í
neoě
n
ž
kb
c
s
, zjeejmn
t
v
í
e
b
é o
č e r v e n
2 0 1 3 | 19
SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠÍ PRODEJNY RYB
MÁME OTEVŘENO VE DNECH:
čtvrtek - pátek 10:00 -17:00 hod.
sobota 9:00 -12:00 hod.
Naše obvyklá nabídka : kapr, pstruh, amur, sumec, jeseter
RYBNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, s.r.o., Sádka 148, Lázně Bohdaneč
Tel.: 777 643 778, www.rybnicnihospodarstvi.cz
Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč 533 41. Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D., Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Alice Honzáková, Bc. Vendula Horáková, PhDr. Miloš
Charbuský, CSc., Mgr. Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E 14345.
Toto číslo bylo dáno do tisku 17. 6. 2013. Příspěvky do Zpravodaje č. 3/2013 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním
centru, případně faxujte: 466 924 221, nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: [email protected].
uzávěrka příštího vydání: 31. 7. 2013.
20 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j