Politika kvality 2014

Transkript

Politika kvality 2014
www.alfahelicopter.cz
POLITIKA KVALITY SPOLEČNOSTI
ALFA-HELICOPTER, SPOL. S R. O.
Společnost ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o., poskytuje služby v oboru civilního letectví v rozsahu vydané
provozní licence a dalších vydaných osvědčení a povolení. Dominantní leteckou činností je obchodní letecká
doprava - provoz vrtulníků pro leteckou záchrannou službu (HEMS).
Vedení i zaměstnanci Společnosti plně chápou, že účelem letů HEMS je okamžitou a rychlou dopravou
zdravotnického personálu, materiálu a nemocných nebo zraněných usnadnit poskytnutí odborné přednemocniční
neodkladné péče v život ohrožujících stavech a při onemocněních, která by mohla bez včasné a náležité pomoci
vést k závažnému poškození zdraví, popřípadě i k smrti postiženého. Jsou si vědomi profesní náročnosti i
lidského a etického rozměru této služby.
Civilní letectví, vzhledem ke své specifické povaze, má mezinárodními a národními standardy stanovený velice
přísný, legislativně povinný, systém zabezpečení jakosti, jehož účelem je zajistit za všech okolností vysokou
bezpečnost letecké dopravy. Společnost ALFA-HELICOPTER má takový systém vybudovaný a neustále ho
zdokonaluje. Systém jakosti je státní autoritou – Úřadem pro civilní letectví – posuzován a na základě jeho
schválení je vydáno rozhodnutí o způsobilosti vykovávat určité činnosti v civilním letectví.
Komplexní přístup k řízení kvality vyžaduje, aby systémy řízení kvality zahrnovaly též podnikatelské, obchodní a
ekonomické aspekty, zejména pak vztahy mezi Společností jakožto poskytovatelem služeb a zákazníky – klienty
– zaměřené na uspokojování jejich potřeb, požadavků a očekávání.
Vedení společnosti ALFA-HELICOPTER se rozhodlo, v návaznosti na existující systém řízení jakosti leteckých
činností, implementovat integrovaný systém řízení kvality, environmentu a BOZP dle norem ČSN EN ISO
9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008, nechat systém auditovat nezávislou autoritou
a přijmout jeho udržování a rozvíjení jako nedílnou součást svých podnikatelských aktivit.
Společníci a management stanovili vizi dalšího vývoje společnosti:
Chceme být vzorní. Usilujeme o dosažení a udržení dobré pověsti spolehlivého a bezpečného provozovatele
obchodní letecké dopravy a leteckých prací, organizace pro řízení zachování letové způsobilosti, údržbu vrtulníků
a organizace pro výcvik létání a údržby. Za tímto účelem aktivně využíváme členství a spolupráce s národními a
mezinárodními organizacemi a uplatňujeme odborný potenciál zaměstnanců společnosti. Dodržujeme principy
společensky odpovědného chování.
Respektujeme zákazníka. Prvořadou snahou je poznávání a naplňování potřeb zákazníků, vedoucí
k dosažení jejich plné spokojenosti a rozvoji spolupráce se všemi zainteresovanými stranami.
Myslíme na budoucnost. Zaměřujeme se na inovace a neustálé zvyšování odborné i organizační úrovně
poskytovaných služeb. Soustavně vytváříme podmínky pro zavádění nových technických prostředků, provozních
postupů a organizačních metod.
Pečujeme o zaměstnance. Jsme si vědomi toho, že kvalita poskytovaných služeb primárně závisí na
zaměstnancích společnosti. Proto trvalou podporou profesního i osobního rozvoje všech zaměstnanců usilujeme
o zvyšování jejich profesionální úrovně a zajišťování jejich spokojenosti.
K naplnění vize vedení společnosti vytýčilo zásady politiky jakosti:
Ve vztahu k zákazníkům:
Kvalitou služeb uspokojovat očekávaní zákazníků z hlediska jejich potřeb a ve shodě s normami, specifikacemi a
právními požadavky. Získávat a upevňovat důvěru zákazníků.
ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.
Vachova 5, 602 00 Brno
tel. +420 542 211 648
fax +420 542 212 169
[email protected]
č. ú. xxxxxxxxx/xxxxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 41177
IČ 1901120802
DIČ CZ19012802
www.alfahelicopter.cz
Poskytovat služby v dohodnutých termínech a v cenách schopných konkurence.
Minimalizovat počet i závažnost nedostatků v poskytovaných službách.
Budovat stabilní pozici společnosti na trhu a zlepšovat konkurenceschopnost.
Ve vztahu k dodavatelům a ostatním partnerům:
- Vyhledávat kvalitní a spolehlivé dodavatele pro hmotné i nehmotné dodávky a udržovat s nimi stabilní
korektní vztahy.
- Řádně plnit povinnosti vůči územním orgánům a orgánům státní správy a účinně s nimi spolupracovat.
Ve vztahu k ekonomice společnosti:
- Dlouhodobě a systematicky pečovat o kvalitu jako prostředku k získání a udržení dobré pověsti, ekonomické
prosperity a stability sociálních podmínek zaměstnanců cestou.
- Využívat metody trvalého zlepšování pro zvyšování kvality, výkonů a snižování neproduktivních nákladů v
procesu realizace služeb.
- Uváženým přístupem k podnikatelským aktivitám v náročném sektoru obchodní letecké dopravy dodržovat
standard ekonomicky vyvážených postupů zaručujících trvalou solventnost a obchodní solidnosti.
Ve vztahu k zaměstnancům:
- Vyžadovat od vedoucích i řadových zaměstnanců důsledné naplňování platných všeobecně závazných
předpisů, norem společnosti a dalších požadavků, které se vztahují k předmětu činnosti, k ochraně životního
prostředí a k ochraně zdraví při práci.
- Motivovat zaměstnance k aktivnímu zapojení do procesu neustálého zlepšování kvality služeb, podporovat
aktivity vedoucí k odpovědnému chování zaměstnanců k ochraně životního prostředí a k bezpečnosti práce.
- Zvyšovat vědomí odpovědnosti za kvalitu u všech zaměstnanců společnosti.
- Vytvářet podmínky pro bezchybný pracovní výkon všech zaměstnanců.
- Organizovat výchovu, školení a výcvik zaměstnanců s cílem zvyšovat jejich způsobilost plnit požadavky
politiky kvality.
Ve vztahu k managementu kvality:
- Soustavně zvyšovat účinnost systému managementu kvality.
- Přesně a jasně určit a uplatňovat odpovědnost a pravomoc zaměstnanců na jednotlivých funkcích.
- Využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování cílů společnosti ve shodě s požadavky kvality, ohledem na
životní prostředí a dodržováním bezpečnosti práce.
- Akceptovat produkty, služby, procesy a činnosti podléhající systému jakosti schválenému a dozorovanému
Úřadem pro civilní letectví ČR pro účely systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 jako splňující
požadavky a nepodrobovat je monitorování a měření dle této normy.
- Usilovat o sbližování implementovaných systémů řízení kvality s cílem postupného sjednocení používaných
metod a postupů a následného propojení.
V Brně dne 1.1.2014
ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.
Vachova 5, 602 00 Brno
tel. +420 542 211 648
fax +420 542 212 169
[email protected]
č. ú. xxxxxxxxx/xxxxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 41177
IČ 1901120802 2
DIČ CZ19012802