Veřejnozdravotní význam návykových látek

Komentáře

Transkript

Veřejnozdravotní význam návykových látek
Veřejnozdravotní význam
návykových látek
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Škody působené užíváním návykových
látek
Nutt, D. J., King, L. A., & Phillips, L. (on behalf of the Independent Scientific Committee on Drugs) (2010). Drug
harms in the UK: A multicriteria decision analysis. The Lancet, 376(9752), 1558–1565
Well-being jako cíl protidrogové politiky
Zdroj: http://www.nationalaccountsofwellbeing.org/learn/measuring/indicators-overview.htmls
Rizikový potenciál různých návykových
látek (1)
Nutt, D. J., King, L. A., & Phillips, L. (on behalf of the Independent Scientific Committee on Drugs) (2010). Drug
harms in the UK: A multicriteria decision analysis. The Lancet, 376(9752), 1558–1565
Rizikový potenciál různých návykových
látek (2)
Van Amsterdam, J., Opperhuizen, A., Koeter, M., & van den Brink, W. (2010). Ranking the harm of alcohol,
tobacco and illicit drugs for the individual and the population. European Addiction Research,16, 202–207.
Rizikový potenciál různých návykových
látek (3)
Taylor, M., Mackay, K., Murphy, J., McIntosh, A., McIntosh, C., Anderson, S., & Welch, K. (2012). Quantifying the
RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland.
BMJ Open, 2(4). doi: 10.1136/bmjopen-2011-000774
Rizikový potenciál různých návykových
látek (4)
LACHENMEIER, D. W. & REHM, J. 2015. Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other
illicit drugs using the margin of exposure approach. Sci Rep, 5, 8126.
Návykové látky v kontextu dalších
rizikových faktorů
LIM et al. 2012. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and
risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010.
Lancet, 380, 2224-60.
Návykové látky v kontextu 67 rizikových
faktorů (2010) (2)
LIM et al. 2012. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor
clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 380, 2224-60.
Společenské náklady užívání návykových látek (2007) a
problémového hráčství (2012) v ČR (mld. Kč)
40
40
35
35
33,1
33,1
30
30
25
25
20
20
15
15
16,4
16,4
16,1
10
10
55
6,7
6,7
4,7
00
Alkohol
Alkohol
Tabák
Tabák
Nelegálnídrogy
drogy
Nelegální
Problémové
Problémové
hráčství
hráčství
Přímé nákladyPřímé náklady
Nepřímé náklady
Nepřímé náklady
Nehmotné náklady
WINKLER, P., BEJDOVÁ, M., CSÉMY, L. & WEISSOVÁ, A. 2014. Problémové hráčství: Společenské náklady na hazardní hraní v České republice, Praha, Psychiatrické centrum
Praha.
ZÁBRANSKÝ, T., BĚLÁČKOVÁ, V., ŠTEFUNKOVÁ, M., VOPRAVIL, J. & LANGROVÁ, M. 2011. Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007,
Praha, Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze.
Výběr spotřební daně (2013) (mld. Kč)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
46,8
Tabák
6,4
4,5
0,3
7,8
Líh
Pivo
Víno
Hazardní
hraní
Prodej nových drog na začátku r. 2011
Prevence a léčba (2013) (mld. Kč)
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
1,60
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,05
0,17
0,12
Prevence
Harm
reduction
Léčba
Veřejné rozpočty (2013)
0,08
0,04
0,01
0,01
Záchytné
stanice
Následná
péče
Koordninace,
výzkum,
hodnocení
Ostatní
Zdravotní pojištění (2012)
Společenské náklady, výběr spotřební daně, výdaje na
prevenci a léčbu (mld. Kč)
70
60,8
60
65,8
50
40
30
20
10
2,1
0
Spol. náklady
Alkohol
Tabák
Spotř. daň
Nelegální drogy
Výdaje na prevenci a
léčbu
Patologické hráčství
Celkem
Financování: vývoj účelově určených
prostředků
Státní rozpočet, tis. Kč
Resort
RVKPP
MŠMT
MO
MPSV*
MZ
MS
MV
GŘC
Policie ČR*
MZV*
Celkem
domovy se zvl.
režimem
ostatní
celkem
NPC
ostatní
celkem
2008
99 979
12 447
5 276
2009
97 476
11 263
4 280
2010
85 504
14 967
4 384
2011
90 852
12 993
2 999
2012
90 502
11 521
2 372
2013
95 854
10 455
379
2014
93 198
11 956
448
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
28 867
29 956
79 472
79 472
18 874
7 385
–
10 656
137 846
n. a.
137 846
n. a.
371 935
86 785
86 785
15 057
10 817
–
3 180
146 548
n. a.
146 548
n. a.
375 406
91 743
91 743
21 462
7 081
–
2 100
144 370
n. a.
144 370
n. a.
371 611
76 931
76 931
21 167
4 059
–
1 931
131 000
n. a.
131 000
n. a.
341 932
84 356
84 356
18 754
11 095
–
1 800
126 419
n. a.
126 419
n. a.
346 819
96 444
113 068
125 311
143 024
14 811
23 607
9 531
11 064
4 653
19 831
2 500
0
n. a.
146 834
n. a.
559 531
n. a.
706 365
n. a.
3 200
263 494 1 012 693
Pozn.: MPSV, MV – výdaje v dotačních řízeních na prevenci kriminality a na výzkum, MŠMT, MZ – výdaje na dotační řízení a
jeho administraci, RVKPP, MS – výdaje na dotační řízení, nákup služeb, materiálové a investiční výdaje, MO – nákup služeb
a materiálové výdaje, NPC – mzdové a provozní výdaje. * Do výdajů MPSV v r. 2013 a 2014 jsou nově započítány dotace
domovům se zvláštním režimem. Do výdajů policie v r. 2014 jsou kromě výdajů NPC započítány rovněž další výdaje. Nově
jsou v r. 2014 vykázány rovněž výdaje v oblasti zahraniční pomoci a spolupráce.
15
Financování: vývoj účelově určených
prostředků
Srovnání výdajů z veřejných rozpočtů podle kategorií služeb, v tis. Kč
Kategorie služby
Prevence
Harm reduction
Léčba
Záchytné stanice
Následná péče
Domovy se
zvláštním režimem
Koordinace,
výzkum,
hodnocení*
Prosazování
práva**
Ostatní,
nezařazeno
Celkem
2010
Částka
62 296
166 196
108 856
87 236
31 316
n. a.
%
9,9
26,5
17,4
13,9
5,0
–
2011
Částka
54 921
152 663
102 157
69 015
29 494
n. a.
%
9,7
27,1
18,1
12,2
5,2
–
2012
Částka
48 725
161 160
112 145
79 818
33 926
n. a.
%
8,3
27,4
19,1
13,6
5,8
–
2013
Částka
45 606
174 282
118 531
79 785
35 152
36 293
%
9,0
34,5
23,4
15,8
6,9
7,2
2014
Částka
39 994
192 111
117 981
74 142
40 757
37 112
%
3,2
15,3
9,4
5,9
3,3
3,0
18 952
3,0
18 598
3,3
13 497
2,3
7 763
1,5
38 002
3,0
149 367
23,8
133 538
23,7
131 304
22,4
3 086
0,6
710 398
56,7
3 156
0,5
3 441
0,6
6 717
1,1
5 355
1,1
3 256
0,3
627 376
100,0
563 827
100,0
587 293
100,0
505 853
100,0
1 253 752
100,0
Pozn.: * V r. 2014 s nově vykázaným výdajem na realizaci projektu zahraniční rozvojové pomoci v oblasti protidrogové politiky, **
V r. 2013 bez výdajů NPC, v r. 2014 s nově vykázanými výdaji Policie ČR včetně NPC.
16
Odhadovaný počet osob s problémem
závislosti v ČR a počet osob v léčbě
2 000
2 000
1 500
1 200
Tisíce
1 000
500
500
0
3
Tabák
23
Alkohol
3
Sedativa
Odhad počtu osob ve vysokém riziku
100
2
Konopí
34 26
11 9
Pervitin
Opioidy
80
2
Hazardní
hraní
Odhad počtu klientů v léčebě/kontaktu
Adiktologická péče: odhad celkového
počtu pacientů (2013)
Kategorie
Zdroje
Uživatelé alkoholu
APL, NZ, TK
Uživatelé tabáku
APL, CLZT
Uživatelé sedativ/hypnotik
APL
3 100
Patologičtí hráči
APL, NZ
1 600
Uživatelé nelegálních (pouličních) drog
NZ, LPL, TK
44 900
z toho uživatelé pervitinu
NZ, LPL, TK
26 000
z toho uživatelé opiátů/opioidů
NZ, LPL, TK
9 000
z toho klienti v substituční léčbě
SL
Adiktologičtí klienti celkem
Počet*
23 000
n.a. (500 APL)
3 000–4 000
73 000**
APL = ambulantní psychiatrická léčba, CLZT = centrum pro léčbu závislosti na tabáku, LPL= lůžková psychiatrická
léčba, NZ=nízkoprahová zařízení, TK = terapeutické komunity, SL = substituční léčba; * zaokrouhleno na stovky,
počet uživatelů opiátů/opioidů a adiktologických klientů celkem na tisíce, ** mimo léčených uživatelů tabáku
Závěr
Společenské náklady (i ekonomické výnosy) spojené s užíváním
návykových látek a hazardním hraním jsou značné v řádu desítek až
stovek mld. Kč ročně
Veřejnozdravotní zájmy spojené s návykovými látkami a
problémovým hráčstvím jsou nedostatečně reflektovány – zejména
u alkoholu a tabáku
Svébytnost protidrogové politiky a oboru adiktologie je
veřejnozdravotně i ekonomicky odůvodnitelná
Bez přiměřených zdrojů a realizace účinných opatření na všech
úrovních je redukce společenských škod nepravděpodobná
Děkuji za pozornost
[email protected]
www.drogy-info.cz
rvkpp.vlada.cz
www.vlada.cz

Podobné dokumenty

Zung Self-Rating Depression Scale

Zung Self-Rating Depression Scale Zung, W.W. (1965). A Self-rating Depression Scale. Archives of General Psychiatry 12:

Více

Addiction Severity Index (ASI)

Addiction Severity Index (ASI) Translation of this document was coordinated on behalf of the World Health Organization by Czech National Focal Point for Drugs and Drug Addiction (NFP). Translation was performed by Viktor Mravcik...

Více

2 - čsbmb

2 - čsbmb Anonym (1951) Obituary: Otto Fritz Meyerhof. Lancet 258 (6687): 790–792. Barnett JA (2005) Glucose catabolism in yeast and muscle. Comprehensive Biochemistry 44:

Více

Úkol drogy - European Monitoring Centre for Drugs and Drug

Úkol drogy - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Journal of Ethnopharmacology, svazek 132, číslo 3, 2010, s. 578–583. Klein, A. (2008), „Khat in the Neighbourhood – Local Government Responses to Khat Use in a London Community“, Substance Use and ...

Více

Kulturní přehled za rok 2010

Kulturní přehled za rok 2010 Lenka Bartůňková, Martina Lacová, Věra Ondrašíková a Stanislava Vlčeková. www.vertedance.org

Více

Konflikty studen vlky

Konflikty studen vlky - jediný demokratický stát na Blízkém východě, úzké spojenectví s USA - další konflikty: 1956, 1967 (tzv. šestidenní válka) – Izrael obsadil Západní břeh Jordánu včetně Jeruzaléma, Golanské výšiny,...

Více

Vinařský obzor

Vinařský obzor následuje čiření proti zákalu z termolabilních bílkovin. Doporučuje se čiřit vyšší dávkou bentonitu 150–200 g/hl moštu. Před samotným želírováním se doporučuje u moštu provézt analytický rozbor. Pr...

Více

brožura Nicorette

brožura Nicorette Pro více informací se obraťte na svého lékárníka, lékaře nebo www.nicorette.cz. Zeptejte se na Váš konkrétní problém spojený s odvykáním kouření na on-line poradně, napište nám svůj přiběh na www.n...

Více