25.4.2013 - tj. zdraví

Transkript

25.4.2013 - tj. zdraví
Usn€seníz Velné hromadvŤJ zdraví, o.s.. která se konala dne 25.4.2013
v divadelním sále sue Rvder, Praha 4
Usneseníl:
Valná hlomada (dálejen VH) s.hvaluje:.
1'
2'
P.ogram VH Tělovýchovné]'ednoiy zdraví (dále jen T]z)
Ustaven í pracovní€h komisí:
pisovatelé| Vojtěch KeÍhart Vlad im Ír Kazda
ověřovárclé ll pisu: Pavel (ostka ' Vě'a Habdnova
za
mandátová komise: MiroslavPaVelka, Helena šlancarová
komise pro usnesení:Jiřina Han oVá, Ariana Lajčíková
VH ber€ na vědomí:
3.
4.
Zprávu o činnostiVýboru T]z (dálejen W]z)za období od minulé VH v r.
2012, přednes€nou přéds€dou p' Zajíčkem
zprávu o hospodařenív r' 2012, přednes€nou tajemník€m p' Pavelkou s tím,
že Rorvaha a Výkazzisku a zirét budou povymezenou dobuvyvěšeny na
5.
webových stránkách a na nástěnce u Hronova sálu
zpráVu revDníkomise (dálején RK)ra obdobíod minulé VH v r.2012,
přednesenou Předsedkyní RK pí. Habánovou
6.
Hodnoceníprá€e čenůVIJZaRK za obdobíod minulé VH v r.2012,
provedené předsedou p' ZaJíčkem
vH schvaluje:
7'
zprávu mandátové komisé, přednesenou p. Pave kou a konstatuje, že VH je
u5nášeníschopná-přítomno27zvolenýchde]egátú (100%účast)
VH bere na vědomí:
8.
Diskusi k předneseným zPrévám
Usnesení ll:
vH schvaluje:
9.
10'
ÚčetnízáVěrku roku 2012 a převod hospodářského výs edku
ve Výši loa'/8,),- Kč do záklJdního jrrěn'TJz
s
úč€tníztrátou
výplatu odměn na zákádě uzavřených DPP, ato
.:. cvičitelůma cvičitelkám za rok 2012v celkovévýšiKč192'690
všémčlénŮm WJz s výjimko! předs€dyT]Z v celkové výšiKč6.485
VšemčlenůmRKvcelkovéVýši Kč3.240
',
Ť
*
výbérčímpříspěvkú V celkové \4/ši7'440
předsedoviT]zza ádminlstralivnÍpráce VeVíši Kč2o'ooo
.:.
N.
za
vedenímzdovéa8€ndy a za veden í účetnictvíV celkové VýšiKč31-ooo
VH bere na vědomí:
11'
lnformaci předsedy o staV! financíT]z a očékávanýchtrendech do budoucna,
včetně neuspokojivých počtůcvičencúvněkt€ny'ch hodinách, kt€ré zpr]sobujÍ
ztráty é ínfo.mácio několjka možných Variántách zýýš€níčlenských a
oddílových příspěVků, sméřujícich ke sniženi ztrát
12. Diskusik
př€dcházejícímu bodu a ar8umenty dele8átů pro a proti úpravě
příspěVkú
VH schvaluie:
13. NazákladěprojednánÍzvýšenípříspěvků5p]atnostíod 1'9'2o13takto:
'
'
členský příspěv€k zústává 100,' Kč
oddÍlový příspěvek ,,super5€nioři" zvýšenýo 100, Kč/semestr
oddllový příspěVek ,'ostatnÍ" ,Výšený o 50,' (č/semestl
14.
NáVrh rozpočtu T]zdo vH 2014s plánovanouztrátou 111tis' Kč, ktéÝ
přednesla p. Maxová (bude zveřejněn na webových siránkáchTJZa na
15.
16.
Plán činnostina r. 2013' přednesený předsedou p. Zajíčkem
Uspořádá ní ,,Letn ího cvičeni"stím, že cvičit€lvybere od každéhocvičence
50,- Kč/hod a předá do pokladny TJz lterm íny a dalšíjnformac€ budou
,Veřéjněny na webu i na nástěncé)
závérI
stáletrvá ápelna cvičitele ič eny TJz, získáVat nové členy, neboť posíleníčlenské
základnyznámená i posílenérozpočtu.
V Praze, dne 25.4.2013
4 ,Maw
v;;;)
Jiřiná HánloVá '.'-'''
-----l- - ----
členskéa oddílovépříspěVky v TJ zdraví
(d]e usnesenj VH
TJZ z 25.4'2013' p|ainé od 1'9'2013),
členský (s přiietím
za člena TJz)
ročně)
(Kč Ža 1 hod týdné
150
100
650
100
zvýš€ný (ved. cV' N4iková)
150
100
150
100
704
oddilové přispěvky se plaiivŽdy za semeslr' óénské příspévky vŽdy na Počátku kalendářniho
roku' Přivzniku č]enstvívprůběhu cvčebniho sernestÍu se čle n ský p řispěvek na kaiendářnírck
platí současně s oddí]o'/ým přÍspěvkem' !ýše oddílovéhopÚspěvku se odvozujevdaném tariÍu
od po&U měsícú cvičeníVdaném semesiru (včelně započatéhomě[email protected])' Eventuální Výjimky
osuzuié na základě Óísémné žádosl]člena vÝbÓÍTJz
'Podmínky pro uplatnění gnížené€ázby
j
2
3
dáném ká]éndářnlm roedÓsážénívěkÚ 65letčiýíÓe á soÚčáŠně
čénsfuívTJzd.aví neoňelžilě ořédchrzí Do sobě idoL.ílřirokvá Vicé á so!čáŠně
reiŠtláédÓ cvičébni.hhodln Ód 14'00 nebó 15 00 hÓd
V
'l. PřÍspěvky za evenluální dalšícv]čebnihodinyv lýdnu jsou násobkem pnslušného tariíu p.o
2' obnoveni členstvi po Přerušení 1 rok a de]šim ' poplatekjako pň novém pňjeti za člena
3 Náj.m skřÍňky Pro Jlože.i ioalď.'cl' polřeb' ďičFbíi obJvi á pÓd _ Kč 80 _ 7a seŤes!
4' Ulewpro élenyVŤJza RK' 1 hodlna ďi€nitýdněa 1 skřiňkazdama, nad lento.ámec
úhÉdádle oříslušnéholaÍifu
5' Úlewpro cvičite e ' čLeny TJ zdnaví_ (>4 hod/íněs' opákovaně) 1 skřlňka zdaÍma' nad lento
rámec Úh.ada dle skutečnosti(taif Kč 80,_ Žajednu skijňku a za semesl.)' Tulo ú]evu nelze
kumulovat s úlevou pro č env VTJZ
6' PřispěVky lze hÉdil beŽholovoslním píevodem (viz podrcbnostina náslěnce před maLou
tělocvičnou _ Hono!Ým sálem)
7' HolovostniVýbér PřisPěvků _ před cvičebnímhod]nami' zPravidla konec ářl'začálek řÍna
(podz mnísemesll)' konec ledna_začálek úno'a (ianísemesÍ) ' UpiesňUie se''.
_
|Udai neni ÉléVaninÍV konkrétnich podmínkách
'.'
Výbor TJ zdraví

Podobné dokumenty

Vzor Účetní závěrka PK 2014

Vzor Účetní závěrka PK 2014 lnformace o účetníchmetodách: Spolek vede účetnictvív souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictvía dle vyhlášky č.5O4l2Oa2 Sb. pro účetníjednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podni...

Více

ZDE - TJ Sokol Ondřejov

ZDE - TJ Sokol Ondřejov Tělovýchovné jednoty Sokol Ondřejov, z.s.: I Úvodní ustanovení Těloýchovná jednota Sokol Ondřejov, z.s., byla založena v roce 1907 poďnázvem Tělocvičná jednota Sokol Ondřejov. V roce 1933 byl změně...

Více

usnesenÍ - tj. zdraví

usnesenÍ - tj. zdraví souvisejících sluŽeb na 36 měsíiů.Dalšímzdrojem financování jsou granty. V roce 2014 poslqtla grant Ve Výši 100 000 Kč pouze MČ Praha 8 o Pro zdravotní pojišťovny bylo Vystaveno 124 potvrzení, coŽ ...

Více

Homeopatie č. 2/1994

Homeopatie č. 2/1994 počínaje čtvrtkem a konče úterkem. Jedná se o standardní postgraduální školení, jaká provádí Fakulta i v Anglii a jinde ve světě. Cena 2 -3 tis. Kč. Zájemci o toto školení mohou i nadále zasílat př...

Více