Chemie

Transkript

Chemie
Ukázkový překlad
Cyclohexan (auch Hexahydrobenzol, Hexamethylen, Naphthen) ist eine farblose Flüssigkeit. Es ist
ein Cykloalkan mit der Summenformel C6H12, das im Erdöl vorkommt und als Lösungsmittel und
Grundstoff in der Synthese genutzt wird.
Eigenschaften und Gefahren
Cyclohexan schmilzt bei 6,5 °C und siedet bei 80,7 °C. Es riecht stechend bis aromatisch-süßlich, die
Geruchsschwelle liegt bei 1,4 bis 88 mg/m3, die Flüssigkeit ist leicht flüchtig. Cyclohexan bricht das
Licht mit einer Brechzahl von 1,4266. In Wasser ist Cyclohexan unlöslich, in organischen Stoffen,
wie den Alkoholen, Kohlenwasserstoffen,Ethern oder Chlorkohlenwasserstoffen ist es gut löslich,
Cyclohexan selbst ist ein Lösungsmittel für viele organische Stoffe. Der Flammpunkt liegt bei −18
°C, die Zündtemperatur bei 260 °C. Die Oktanzahl des Cyclohexans ist 77.
Cyclohexan ist leichtentzündlich und wassergefährdend. Inhalation und Verschlucken der
Flüssigkeit führen zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel, die Augen und Haut rötet sie und
reizt die Atemwege.
Cyklohexan (také hexahydrobenzol, hexamethylen, naften) je bezbarvá kapalina. Jedná se o
cykloalkan s chemickým vzorcem C6H12, který je součástí ropy a používá se jako rozpouštědlo a
základní surovina při syntéze.
Vlastnosti a rizika
Cyklohexan taje při teplotě 6, 5 °C a vře při teplotě 80, 7 °C. Jeho vůně je štiplavá až aromaticky
nasládlá, čichový práh je mezi 1, 4 až 88 mg/m 3, kapalina je lehce těkavá. Cyklohexan láme světlo s
indexem lomu od 1, 4266. Cyklohexan není rozpustný ve vodě, v organických látkách, alkoholu,
uhlovodících, etherech, chlorovaných uhlovodících je dobře rozpustný. Samotný cyklohexan slouží
jako rozpouštědlo pro mnohé organické látky. Teplota vzplanutí se pohybuje okolo −18 °C, teplota
vznícení je kolem 260 °C. Oktanové číslo cyklohexanu je 77. Cyklohexan je lehce hořlavá látka
ohrožující vodu. Vdechnutí a požití kapaliny způsobuje bolesti hlavy, nevolnost a závratě, zarudnutí
očí a kůže, podráždění dýchacích cest.