uzemni rozhodnuti c.122 i 2012

Transkript

uzemni rozhodnuti c.122 i 2012
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životníhoprostředí
ODDĚLENi STAVEBNi ÚŘAD
Bratrská 34. 750 l l Přerov 2
Spis zI1.:
Č;.,
vyřizuje:
Telefbn:
E-nrail:
2012l086553/STAV/SU/Hav
Přerov. dne 4.9.20] 2
MMPr/l 08ó00/20 l 2,/t'av
Ing' Jar1rlila Havlíčková
58r 268 622
iaff.tila'havl ickovaaÍ0prerov.eU
Vodrrrudy a kanalizace Přerov. a.s.. šiřara 483/2l. ?50 02 PÍerov 2
UZEMNI ROZHODNUTI
(dořučováno v€řeinou
C.122 I 2012
lYhláškou)
výřoková část:
Magislrá! něsta Přcťova' odbor stavebního úřadu a životního prostředí' oddělení stavebni úřad, jako
stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. (l) písm. e') zákona č' 18]/200ó Sb', o úzeÍnnímplánováni a
stavebním řádU' ve znění pozdějších předpisů (dáIe jen ''stavební zákon''), vúzemnímřízení posoudil
podle $ 84 až 9 l stavebního zákona žádost o vydáni roáodfurtí o umístění stavby nebo zďízení (dále j en
"rozhodnutí o umislění stavby.), kterou dne 9-7.20]2 podala společnost
IČo 17614s2I, zast. ředíteiem Ing. Miroslavem
vodovody a kanalizac€ PřeŤoY,
^.s.,
DUNDÁLKEM, Šířava4s3l21, 750 02
Přerov 2, zast. na základě plné moci společnoslívoding
Hranice, spol. s r.o., Ičo 42a661s6, zast' technickým ředitelem 1ng. Josefem PIL^ŘEM'
ZboÍovská 58], 753
0l
Hranice
(daIejen'7adalel''.a nalá]'l3Jť(ohotopo5ou7enl:
I.
$ 79 a 92 stavebniho zákona a $ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
uzemního řízení, veřejnoprávní smlouvy a úZemního opatření
Vydává podle
rozhodnutí o Umístění stavby
voDovoD'
''RÁDsLA\acE
napojeDí
ía skupino{ý vodovod (s\/) Přerov"
(dále jen
na pozemoích patc. č.236/2 (zastavčná plocha a nádvoří)' parc. č' 988/1 (ostami
''stavba")
plocha), par'c. č' 987 (ostatní plocha)' paÍc' č. 986 (ostatni plocha), parc. č. 561/8 (omá půda), parc' č.
561/15 (omá půda)' parc' č. 561/17 (omá půda). parc' č. 98,Í (ostatní plocha). paťc. č. 10,10/2 (vodní
plocha) v katastrálnÍm územíRadslavic€ u Přerova'
dále na pozemcích parc. č' 172612 (ostatní plocha). (1806) dle PK dílčíčást paÍc-č.475li (omá půda)
dle KN' (479) dle PK - ďlči část parc.č. 475l] (orná půda) dle KN' (49?) dle PK dílčíčást parc'č.
47511 (omá půda) dle KN, (1686) dle PK - dílčíčást parc' č' 1686 (ostamí ploch4 ostatní komunikace)'
47 5/4 (olná půda),'771D (oslátní plocha, neplodrrá půda) dle KN' (77'Í) dle PK dilčíčást pafc. č' 47514
(omápůda) dle KN, (1684) dlePK dílčíčást parc'č' 47514 (omá půda) dle KN. (1682) dle PK dilčí
část parc'č. 1682 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle KN' (1681) dte PK dilčíčiístparc.č' 850/l
(omá půda) dlc KN, (1680) d|€ PK dílčíčást parc'č' 850/1 (omá půda) dle KN, (1ó76) dle PK dílči
část parc.č ' ] 676 (ostatni plocha' silnice) dle K N, (r 679) dle PK dílčíčást parc'č. l679 (ostamí p]ocha'
ostahí komunikace), (842) dle PK - dílčíčást parc.č' 842 (ostatd plocha' jiná plocha) dle KN, parc. č.
ť] ] MMlŤ/loxaíl 20l7/l l"u
p locha, j i ná plocha)' st. p. 265 (zastavěná plocha a nádvoří),
nádvoří) v kttastÍálním územíPavlovi€c u Přeřova'
844/2 (ostatn i
st
p. 2óó (zastavěná plocha a
Popis stavby:
DIe př?dlažené ž&loŠtiLl dokunenÍace je přeclmělen úzenfiíhorozhodntí napajení obt:e Radslavice na
sfup in oÚ ýodovocl P řer oy'
Navrhoyaná st ba se nachárí v blizkosti abcí PŽvloyíce u Přeroýa a RadsLlvice. Noý vadoyadní
příýadhi řad se napojí ya slťIwrjícíterpací stanici Pa|taýice u Přefova ý armafufií komoře (y amdíulŤí
kúpnvě vystřajení).
Příyodní řad bude veden z Íéíočelpi.ístdhice v noyém ]rotlubí z PE 1 00' DN 1 00 v déle 2605,0
"L
Z čerpcýíslanfue bude voctol'ottní řad wden v polní cestě k silnici I]I tř z Tučínado Pavloic u Přeroýd'
kterou h de kiížithezvýkopoýě plotlaken Dále bucte vec|en po poLi po pozemcích obce Payloyice u
Přerolla kolen jižníhookruie obce' r lonlo úseku blk1e poírubí wdena v ochranném pásmu nadzenníha
l,edeni W Dá\e bude ad nemaýitosíi č-p. 23 ] hosp)Lla) l Pdýloyicíth u Přefow ýeden ýe síáýaiícípolní
ceslě' jeiím středem' Po cca 200 n ýsío1tpí potfubí do pole a bu1e vedeno po plních pozemcich přes
Ra*lavslq paíok _ kutasÍrLilnírozhraní R.ldslrťríc a Pnloýic u Přena' Vcca 2'180 kn yýoupí
'rado1,odní řaI1 do palní cesty' ýe keft bude ýeden krajen' k adbočce k ýodojenu' U ýodajenu Rú{Lýlqyice
hfuIe' a síóýajití pÍopojoýdcí šachry ýybuda'róna nová vodon&ná šdchta Šredukčním ýa lilem'
kamoře dojde
UIožefií potl bí _ yodoyodní polrubí se polažína pods\,p z písku tl 150 nm a abŠype se písken 300nn
ad yrchoL potluhí' kde hfule na tento ohq,p pobžena Ústražnó bíló Íólia šíře310 n' Zisyp rjúy se
pro.lede .l konuníkacíchnesedc'.ýn nateríálen, ye ýolném teřénu v)těženou zeminol!. Na potlubí se
připeýní y}hledávací yarlič C1l 1 nn2.
v nístech yýŠb,tu podzenní volty je ndvržena dlenáž DN Í 00'
rýkop pro wttollodní porubí se navrhuje v celén rozsahu flislý, pažený' šířlq ]]aa nn ýč' paženíNa
traÍe yodnvorlního potrubí jŠou naýlženy fueb, bezýýkopové technologie b blízkLslíobce Paýlovice
Přerowr) a prollakpod Silnící z Tučínaclo Palloýic'
objek,) na vodoyodu _protlak pod krgjskou komunikací III/43714 Potrubí bude llaženo do acelayé
chráničky d kluných ,ynezowcích objínkách' Bude zacho.)ána nín. hlalúkd cfuáničb pod niye|etou
vazavry - 1'2 m. Podthod pod Íokerh - vodoýodní potl11b! bude pade dneÍ loku pod břeh! uloženo
bezýýkopo1.,ě' protlaken y oceloýé chfáničce' Nová vodoně|ná šachta pol] I/DJ Radslďlicc v ]ánci
stayb) bude ryb ovánu no'',ú monolílickj železobetonoýá podze ní šachťa o r'|lějších lozněrech cca
300a x 2]aa nn' Noyá ýoI1aněmá šachta bude ýybudaýánd u stÚyající proPojaýdcí šachy ý a|eál1l I/D]
obce Radslaýice' Ve yoetoněrné šachtě bucle un^tě a wdo ]ěrná sestna' redukce llaku a.Jkalení
wdoyodní přiyaděče
It.
stenoví podmínky přo umístěnístavby:
L stavba
2.
bude umístěna dle popisu ve Úroku rozhodnuií vsouladu s ověřenou g.afickou přílohou
rozhodnutí (výkesovotl člístídokumentace pro vydání úzeÍrlltihorozhodnutí), kteťá obsahui€ výkres
současného stavu územíse zakreslením stavebního pozemku. požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí' zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.
Grafická příloha bude v souladu s ustanovením $ 92 odst.4 stavcbního Zákona předána žadateli po
nabý právni moc' tohoto ťozhodnutí.
Projektová dokumenlace bude Zpracována v rozsahu dle přílohy č.1 vyhlášky č' 499/2006 sb'' o
dokumentaci staveb' za předpokladu dodÉenía zapracová!í do této dokumentac€ límlo uzemnjln
rczhodnu1ím stanovených podmínek
ve smyslu ákona č. 20011994 Sb.' o zeměněřictví a o změně a doplněni někteÚch zákonů
souvisejících s jeho zavedením' ve znění pozdějšich předpisů' se ukládá investorovi zajistit v plném
rozsahu geodetické páce na stavbě k'valifikovanými pracovníky'
4' V
průběhu zpracování projektové dokumentace bude prověřena poloha vedeni stávajících sítí
tcchnickélro Wbavení (nejlópe rflýčcním)a projeklová dokumentace bude zplacována při dodrŽení
podnínek slalovených přislušnými správoi a respektování och-ranných pásem sít1 technického
rrybavení v souladu s ustanovenimj
5. Dalšístupeň
ČsN 73 ó005
-
Prostorové uspořádáni sítítechnického \,f7bavení
projektové dokumentace s technickým ř€šením dotčenístávajicich sítítechnického
\Tbaveni navrhovanou stavbou bude předloŽen
k
odsouhlaseni iednotlivým sFrá\ cům ei
Č' j. M M
6.
provo7-ovatelům sítítechnického \Tbavení' jejichŽ zařjzeni budou předmětnou slavbou dotčena, před
podáním Žádosti o povolerrí stavby' popř' ohlášení'
Budou splněny podminky, na k1eíéváŽe svůj soúlas Krajská lrygienická stanice o]omouckého kaje:
.
.
7.
8.
Pí l08600/20 l2lHuu
Bude předložen protokol
s
výsledkem kráceného laboratorniio rozboru vzorl'u pitné vody
odebťanélro z nově 1Tbudovaného vodovodního řadu. prokazujícísoulad s uslanovením $ j odst'
1 zákona č.258/2000 Sb.' a $ 4 odst. 2 a) a v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č-25212004 Sb', kterou
se stanoví hygien;cké požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a ro7sah kontroly pitné vody.
v platném znění'
Doklady, Že vodoinstalační mateÍiály pouŽité k rozvodům pitné vody jsou zhotoveny z materiálů
celtifikovaných pťo styk s pitnou vodou v souladu s ustanovenim $ 5 odst' l0 zá&ona č.258/2000
sb'' budou předloŽeny nejpozději při Závěrečné kontroiní prohlídce'
K připadnýnr znrěnám pťoti schválené dokumentaci si stavebník rl'žádá nové záYazné stanovisko
Hasičského záchranného sboru olomouckého kaje, územiího odboru PřerovV souladu s ryjádŤeními odboru stavebního úřadu a Životniho prostředí Magistťáfu měsla Přerova'
oddélením vodního hospodáiství a zeměděIství a oddělením životního prostředí a památkové péče
budou splnělry níŽe uvcdenó podmínky:
r stavba vodovodu je vodním díl€m dle Ustanovení $ 55 vodního zákona a ke stavbě vodního díla
q/dává povolení příslušný vodopráv uřad, to je Magislrá! města Přelova, odbor stavebního
úřadu a Životního prostředí.
. Žádost o udě]ení stavebnilo povoled bude podána v souladu s vyhláškou č' 432l20ol sb', o
dokladech Žádost; o Íozhodnutí nebo q'jádření a o náležitostech povolení, souhlasů a \.yjádření
!odoprá\lllho úiJdU. \ plalner.,ninl'
' stavba bude realizována v souladu se souhlasem s návÍhem trásy liniovó stavby dle ustanoveni $
7 odst. 3 Zákona č-334/1992 Sb.' ve znění pozdějších předpisů' na zemědělslqých pozemcích
parc'č. 56l/8 (orná půda)' 56l/15 (omá půda), 561117 (omá púda) v katastrálním uzení
(479, ZE' PK (.497) zE'PK ('7'74) ZE'PK
RadslaviceuPřerovaapozemcích PK (1806) ZE
'PK
(1684) ZE' PK (168I) ZE a PK (l680) ZE v katasÍálnín úzenlí Pavlovice u Přclova.
. Výkopové pťáce budou prováděny na zemědělských pozemcích především vdobě vegetačního
klidu, po dohodě s vlastniky nebo uživďe1i pozeÍlků a tako\.ým způsobem' aby bylo co nejméně
Žěžováno ohospodďení pozemku.
. Výkop Úhy bude proveden s oddělením l"ýkopové zeminy od ornice' obě vrst\.)' budou uloŽeny
na dočasnou mezideponij (podél Úkopu Úh). Pol'ud bude uloŽeny na jinorr místě, bude také
uÍoŽena odděleně' Pozemky narušené stavbou budou bezprostředně po ukončení stavebních pťaci
uvedeny do původniho stavu. Přcbytečná ýkopová zemina bude odvc7-ena na sk1ádku'
. Budou Účiněna opaďení k zabÍáněni úniku pcvných, kapalných či plynných látek poškozuiících
zemědělský půdní1bnd ajeho vegelačníkryt.
. Pokud si práce spojené s rea1izací vodovodu q/žádajíodnětí zemědčlshých pozemků na dobu
dejšínež jeden lok včetně doby potřebné kuvedení dotčených ploch do původniho sta'V'tl,
provozovatel lěchto prací poŽádá orgán ochrany zemědělského půdníhofondu o souhlas k odněti
půdy zc 7cmědělského půdníhoÍbndu podle $ 9 zákona č.33411992 sb.' o ochraně zemědčlského
půdníholbndu' v plamém znění.
. Překonání vodoteče bude řcšeno kolmým překopem koryta se zasahem do břehů a koryla o šiřce
max' ] m na obě strany od vodovodtr.
. V dotčenénrúseku koryta bude terén následně upraven zeminou a ornicí a oset vhodným lravním
.
'
.
.
S odpady, kteró vzniknou během stavby, bude nakládáno ve smyslu $ 9a Hieťaťchic způsobu
nakládání s odpady zákona č' l 85/201 1 Sb. (novela zákon č' i 54/2010 sb.)'
Dodavatel stavby si bude plnit povinnostj původce odpadů podle $ ] 6 zákona o odpadech včetně
prováděcich právních předpisů.
vz}rledem k tomu' že stavba probíhá uzemím s archeologichíni náery, je stavebBík povinen
postupovat v souladu s ustanovením $ 22 a $ 23 zákona č' 2011987 sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů'
PÍojekt stavby bude obsahovat zákres a popis stávajících dřevin obrožených stavbou a leŽících
vjejím budoucím ocfuamé prísmu' ocbrana dřevin a ploch pro vegctaci bude Za.jištěna v p]ném
rozsahu v souladu s CSN 83 9061.
ť] i MMP.',|086{l0/2nl2/ll."
9.
Vsouladu
s
lYjádřenim Povodí MoÍaw' s'p. Brno' jako spťávce povodí a toku' budou z h1ediska
č.25412001 S'' o vodách a o změně někeďch z{íkonů'sp]něn}'
áimů chráněných zákoneB
následující podmínky:
. Kříženísvodnice bude provedeno dle ČSN 75 210]0. U trubniho vedeni bude krytí nejméně 0,5
m podc dnem toku.
. Po skončenístavebních prací budou pozemlry dotčenéstavbou uvedeny do provozuschopného
staw a veškeli přebýečný materiál z nich bude odstÍaněn.
. Realizaci stavby nedojde ke znečištěni povrchoÚch nebo podzemnich vod ávadnými látkami ve
smyslu $ 39 Zíkona o vodách. zejmóú ropnými prcdukty ze stavebních a dopravnich prostředkrj'
. Na obou stÍanách svodnice budou osazeny signalizační lyče.
10. ve smyslu stanoviska společnosti ČDZ Distribuce' a's.' se v áimovém územínachází cnergelické
zařízení v majetku cEZ Distribuce, a- s.. kteťéje chÍánéno ochíannýn1 pásmem podle zákona
č.458/2000'sb. $ 46 (energetický zákon), v platném znění' nebo techn;ck}'mi normami, zejména PNE
3 3 3 3 0 ] a CsN EN 50423- l : tato stá\'aj ícízařízcní budou respekována při dodrŽení podm ínek č-4 a 5
výroku tolroto územniho lozhodnutí a rovněž budou dodrženy ryto požadavlryi
. Slavebník musí zajistit ocbmnu eneťgetichich zaízení vŤozsahu slanoveným platnou legislativou
(např' zákonem č.458/2000 sb. v platnem znélli. piislUsnými ČsN, 31d.) rak, cby během stavebni
činnosti anijejím následkem nedošlo kjeho poškození'
. Bude dodÍženoochranné pásmo venkovního vedení l lokv a 22kv. které dle zákona č. 458/2000
Sb-. 46 čini 7 m (l0 m u vedení VN postaveného do 31'12'1994) od krajního vodičc vedení
's
22kV,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
i
ochranného pásma trafostánic 22l0'4kv' llzemnění enel€etického
zařízení bude
zachováno'
Trasa výkopu musí být navržena v ninimáni vzdálenosti 2 m od okaje ákladu podpěrNN.
Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení \]'sokého napětí sc nesmí osoby'
předměry' proýředky nemajicí povahu jeřábu přiblížík žvým částem - vodičůmblížcnež 2
metry (dle CSN EN 501l0l ).
Jeřáby a jim podobná zďíZení musí být ulnístěny tak. aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
čásfi mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno \,ymÉtění lana.
Je zak&áno stavět budovy
ne]ro
iiné objekty v ocltanných
pásmech nadzenních vcdcní
vysokého napětí'
Je zakázáno provádět veŠkerépozemní práce' při kerych by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stoŽáťů'
Pokud není možnédodržet Úše uvedené podminky v předcbozích čB,řech odrážkách, je nložué
požádat příslušnýprovomí úNal provozovalele o dalši řcšení (zajištění odborného dohledu
pracovníka s elektrolecbnickou kvaljfikací dle q,h]ášky č. 50/78 sb'' lrypnuÍía z.ajišÍěnízAiízen',
zaizolování žiÚch částí'.'.)-je zakízáno upevňovat antény. reklalny' ukazatele apod'. pod, přes
nebo přímo na stožáf elektrického vedení'
ochÍannépásmo podzemního vedení činí] m po obou stranách kjajniho kabelu; v tomto
oc1]rarmém pásmu nesmí být pouŽito mechanisfiů (hhbičů'bagnl apod') aÚkopové práce budou
prováděny ručně.
Přejezdy podzemního Vedetí musí být upraverry podle pokynů energetické společnosti (např.
provedeni dodatečné ochlany proti mcchanickému poškození).
Bez předchozího souhiasuje zdkázáno snižova1nebo zvyšoval vňjtvu zeminy nad kabelem'
Dodavatei pmci musí oznámit přísluŠnémupŤ,)voznimu UtvarU ČEZ Dislribuce' a' s. zahájení
prací m;nimálně ] pracovní dny předem.
Je zak^záno manipulovat s obnaŽenými kabely pod napětinr; odl(ryté kabely musi být za
lYpnutého stavu řádně \,fvěšeny, chráněny proti poškozeni a označeny \"ýstražnou tabu]kou d]e
csN i4
3510.
Před 7áhozem kabelové tra'sy musí být provozovatel kabelu (příslušný provoml uNal ČEZ
D:stribuce,a's.)vyzván ke ko'rtrole uložení.
Při Záhozu musi být zemina pod kabely řádně udusána. kabely zapiskovány a pÍovedeno kr],tí
pťoti mechanickému poškození.
Bez předchozího souhlasuje zak|ízáno sniŽovat nebo zvyšovat vrst\'u zeminy nad kabelem'
Každépoškození zařízení CEZ Distribuce' a's'' musí být okaÍúilěnahlášeno příslušnému
provoanímu útvaru '
l]končeni stavby musí bÍ neprodleně ohlášeno příslušnémuproÝoznímu úlvaru-
Č'J |"ff4Pr/
l0860020] ],/řlav
. v
.
.
.
ockanném pásmu vedení nebudou umistbvány sk]ádky materiáIu, zařízeni staveništč,
navťšována zem;na a prováděny činnosti obŤoŽující venkovní vedeni' spolehlivost a bezpečnosl
jeho provozu nebo životy, zdravi a majetek osob-
V ochranném pásmu e]ekttické stanice ie Zakázáno zÍjzovat b.z souhlasu viastníka lěcbto
zaříz€ní stavby či umist'ovat konstrukce a jiná podobná zďízení' jakož i uskladňování hoř1avé a
Úbušné látky. provádět zemní práoe' dále činnosti. které by mohly ohIoát spolehlivost a
bezpečnosl přovozu Íčchlozařízeni nebo ohrozit život' zdravi či majetek osob' přovádět činnosti,
které by memožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těnrto Zaízením'
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elekrické staflice, stavebník
požádá vlastnfua nebo pťovozovatele tohoto zařízení o souhlas na základě $ 46 odst. 8 a 11
7akona Č 458 2000 sb'' vpldlném jlění'
v ochmnném písmu elektťickéstanice je dále zakázáno provád& Výkopové práce ohrožující
Zaús!ěni pod7emních vedení vysokého a nizkého napětí nebo stabjlitu stavební částj elektrické
stanice, skladovat čj umisťovat předměry bránící příslrrpu do eleklrické sianice nebo
k rozváděčům lysokóho nebo nízkéhonapětj' umisťovat antény, rekLamy, ukazatele apod.'
zřizovat oP1ocení' které by memo'žnilo obsluhu eleldrické stanice'
] ]
' V souladu s vyiádřením společnosti CEPS, a.s. dojde stavbou k dotčeni ochranného pasn]a zan7cnl
Ps' Stavba bude respeldovat následujíci podmínty:
. stavba bude respektovat zákon ó'158/2009 sb-. ve mění zákona č' 67012004 Sb.' ve aněaí
/akona c 458,2/000 sb.. a ol'de oto\edena dre norem ČlN l N]4l-l a čSN l \ 50i4l-]-l9.
cSN ]] 2010, CS\ L\ )ollo-i, C\\ 71 Ó005. CS\ lJ2l6L,. CloLccne nomy lady CS\ ll
.
.
v
r
.
.
.
2000' zákonů' rryhlášek, norem a právních předpisů souvisejícich'
Pied ,,aiáiťnim píacl 7améslnanec pověieny pro!ádčjícíorgJni,,aci proka/alelné se7náml s\é
zalnestnance s ustano\enimi zakona č. 185/2009 Sb'. ve znění zákona č. 67012004 sb'. ve zně.í
Zj(ona a' 458 Ž000 sb' d nonn"u ČsN E\ )0l l0-l ed.2'
ochranné plísmo je stanoveno zákonem Č' ]58/2009 Sb'' \,e znénl ákona Č' o70/2004 Sb.. ve
znčnízákona č. 458/2000 Sb. aje lTmezeno svislými foviíami vedenými po obou straĎách lýše
uvedených Yedení ve vodoÍovnévzdálenosti 25 m pro 400 kV (20 n pÍo 220 k9'
ochranném pásnu eleldrického vedeni.je ZakáZfulo zejňéna:
Vršit mater;á]y a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblíŽiÍ tělem, nářadilŤ nebo st ojem blíŽe,
nežje bezpečná vzdálenost' V případě vedení 400 kV č' 418 (2 x 220 kv ě. 25l1252)je nornou
stanovena max. vzdálenost moŽného přiblíŽení týškového bodu st ojů, mechatrimů a dalších
pracovních zařizení k vodiči wN na 4600 mm (4000 mm) dle CsN EN 50ll0-l ed'2 (PNE
330000-6).
Po'jíždět pod elektdck]ým vedenim tak-vysokými vozidly, náklady nebo stroj;, že by mohlo dojit
přiblíženívodičům bliže, než stanoví CSN EN 50110-1 ed.2 cNE 3300000-6)'
Pouával mechanizmů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich
přetťŽení.
Pod vedením 220 a ,t00 kV se zdržovat se stmji a doplavními prostředky dobu delši neŽ
nezb)'tně nulnou vi7' csN EN 55020 'ocb-ralta před účinl]'elektťomagnetického pole 50 Hz v
pásmu vlir'lr zařízení elektr;začnísoustavy.
. Při zemních pracích nesmí bý narušena stabi]ita stoŽííunebo jejich zenrnící sotrstava'
Případné škody budou likvidovány na náklad pfovádějicí oťganizace.
. V případě nepřízniYého počasí(bouřka, déšť'mlha' silný vítr) a nimořádných jevů na
.
.
elek1rickém vedení' musí být pnáce v ochranném pásm$ vedení přeÍušeny a pásmo opuštěno.
Mimořádné je\.y budou okamžitě nahlášeny provozovateli €lektrického vedení'
Práce v ochrannén pasmB neŽížípřistup energeticlich provozovatelů k zařízenim.
Zahájení pÍacív ochranném pásmu vedení bude nejméně 15 dnů předem nahl#eno majiteIi
ČF-Ps' a's' pracovišti ostťava.
]2. stavbou dojde k dotčeníochranného pásma vTL plynárenského zařízení a ochranného pásma
plynáíenského zařizeni místníchsíti. Realjzace stavby je podminěna splněním podmínty č' 4 a 5
Úroku tohoto územního rozhodnuií a následtrjících požadavkůstanovených ve stanovisku
spo]ečnosti RWE Distr;buční sluŽby' s.ť.o.:
. ochranné písmo VTL plynovodů a přípojekje 4 m na obě strany odjeho půdorysu'
. Do]de-li ke kříženístávajicího VTL plJ'i}ovodu bude respektován minimální výškový rozdíl od
okrajů vedení 0.3 m.
ť'] MMPn]08600i20l2/Hav
.
.
.
.
.
.
.
'
.
.
.
.
1].
v
ocbranné pásmo NlL, STL plynovodů a přípojekje v zastavěném uzemí obce l m na obě strany
od půdorysu'
Přj pracích ve vzdálenosti do lm po kaŽdé straně \,yznačenétrasy plynovodu nebude používáno
mechanizačníchprostředl-u a zemní práce budou prováděny ručnímzpůsobem bez pouŽití
pneumatic\Ích. elektrických' baterio\.ých
a motoro\"ých náŤadí'
Zhotovitel musí zajistit ochťanu plynárenského zaříZenív rozsahu stanoveným platnou
iegislativou a je povinen učinit veškerá opatření, aby běbem stavební činnosti ani .ieiim
následkem nedošlo k poškození p]ynárenského zaízení'
odkryté plynátenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnostj řádně
zabezpečeno p.oti jeho poškození.
Nepíodleně ohlásit každépoškozeníplynárcnského zařízení (vč' izolace, signalizačníhovodiče'
výstražné fólie atd.) na lelefon l2]9'
Před provedením zásypu Úkopu v ochranném pásmu plynárenského Zařízení bude provedena
kontrola dodÍŽenípodminek stanovených pro stavební čillrlosti v oclrfinném pasmu
plynárenského zařízení a konfola plynárenského Zařízení' Kontrolu provede příslušná provozní
oblast. o prcvedené kontrole bude sepsán protokol.
Plynárenské zařízení bude před zrísypem qikopu řádně podsypáno a obsypáno těŽeným pískem'
zhuhěno a bude osazenaÚstťaŽná fólie žlutébaÍ\,f,.
Neprodleně po skončeníslavební činnosti budou řádně osazeny všechrry poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení.
Poklopy uzávěnr a oslalnícb armatur naplynálenském zařízení vč. hlavních uzávěnr plynu (HUP)
na odběrném plynovén zařízení udržovat stále přístupné a funkčnípo cclou dobu trvání sbvební
čin]losti'
Případné zřizování staveniště' sk1adování materiálů' stavebních strojů, apod.. bude
Íeaiizováno mimo ochíannépásn1o plynárenského zařizení'
Bude zachována hloubkauloŽení plynárenského zařízeAí'
Pl'i pouŽili nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanisnů bude zabezpečen případný
přejezd přes plyrfuenské zďízení u1oženímpane1ů v místě přej€zdu plynárenského zarizenl.
souladu se stanoviskem společnosti NET4GAS' s'r'o., dojde k dotčení stavby s jejich zařízením'
V pÍuběhu stavby budou
sp1něny následuj'cí podmínky:
'
Před zahájenín prací bude vy!ýčena trasa
.
provedeném 'V)'tyčcní bude sepsáI plotokol.
v místě kříženívodovodu s plynovodem a optichým kabelen bude dodržena svjslá vzdálenost mezi
VTL plynovodu a optické telekomunikační trasy. Bez
qŤčenía přesného ulčeníuloŽení všech zařízení NET4GAS nebudou stavební čnmosúzafiájeny. o
potubim0'5mavodovodbudeuloženvchiíničcezPVCst'resahemmin.3mnaoběstranyod
půdol]su plynovodu.
. v ochtďlllém pásmll plynovodu i optické tmsy budou Úkopy ptlváděny pouze ručně, bez pouátí
mechanizace.
. Místa případných přeiezdů plynovodu a optického kabelu těŽkou tecbnikou v době stavby budou
zpevněny rozcbimtelnými silnjčnimi panely s přesalrem min. ] m od půdorysu plynovodu a
.
.
kabelu na obě strany a budou učiněna taková opatřeni, aby jiný přejezd nebyl možný' Jí7dy v
podélnémsměrrr plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.
v optické trase jsou 3 HDPE chráničky. V majetku NET4 GAS je bílá s optickým kabelem'
rezervní zelená a vytyčovaci vodič CYY' Třetí cIťáničkaje společnosti Selfservis'
v ot€vřeném r{kopu búe zaiištěna ochrana optické trasy vhodným zpusobem před poškozením,
pol-ud dojde k poškození izolace v}'tyčovacího vodiče' je nutné lyzlat pracovníky l-'ibel SeÍvices k
.
opravě, připadně výměně poškozené čásd a odbomému plopojenÍ'
.
ocelové muře nebo tŤrímku' opře!ým v dostatečné délce o pevnÝ teén.
.
.
HDPE chnáničky budou zajištěny i před prověšením nebo sesuvem zeminy, napi' připevněny k
Po ukončenípokládlry bude řádně zhutněna zemina pod lelekomun;kačnímzařízením a
záhozem budou pízváni pracovníc; se.visní organizace k provedení kontroly.
před
Podmínkou převzetí stavby.je zaslání zaměřeni skutečnéhoprovedeni stavby v mistě kříŽellí resp'
souběhu v rozsahu oclrŤanného a bezpečnostniho pásma ve smyslu lryhlášky č. 499/2006 Sb'' 64o q/lyčenía stanovení podmínek plo pÍice v ochrannán a bezpečnosbrim pásmu poádá stavebník min'
] 5 dní před zafuíjením prací příslušné lŤovoa1í oblasti (PRo) NET4GAS a Fiber Seru;ces'
Č. j'
MMl,í l08600/20l2,,Ilu"
]4' V souladu s \yjádřením společnosti SELF seÍvis spol. s r.o' dojde k dotčenístavby sjejich zařízením.
V pruběhu stavby budou splněny následujicí podmínky:
. stavebník uvědomi kontakní osobLl firmy SELF serv;s o zahájení zemních píací'
' Zemní práce v ochranném pásmu DoK_SELF (1,5 m) budou prováděny fučně' pomocí stťojni
mechanizace pouze s nejlYššíopatrností až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné
polohy a hloubky vedení DoK-sEl"F' Lrasa bude zabezpečena prolí poškozeníod těŽké
.
.
.
mechanizace.
DoK-SELF bude při odkrytí chúněno proti poškození nepovolanou osobou.
DotčeníDoK-SELF (kiíženi, souběh apod') bude provedeno dle ČsN 7] 6005,
bude DOK-SELF uložen do chráničky'
v mísiech ki'ížení
pozornosti při r},woření nového lože kabelů'
Při kíŽeníDOK_SELF spodcm bude dbáno
^ýšcné
aby nedošlo kjejich pozdějšímu prověšení (prasknutí HDPE trubek). Lože kabelů DoK-SELF
bude před opětovným zahliením řádně udusáno, zapískováno a prcvedeno označení ochrannou
.
.
.
íóIii'
Nad trasou DoK-SELF nebudou objekty azďizeni' kteťá by bránila v přístupu ke kabelům'
Před opěto\'ným zasypáním trasy DoK-SELF bude přjzván pmcovník DoK-SELF ke kontrole'
který na místě odsouhlasí Způsob provedení přací v ochrannén1 pásmu DoK_SELF.
Pokud dojde při stavbě k poškození DoK-SELF' bude tato skutečnost ncprodlerrě ohorGena
odpovědné osobě ry SELF seNis.
l5. Na základě vy.jádření společnosti Telefónica czech Republic, a.s.. dojde při realizaci povolované
stavby ke styku s vedeními sítě eIekironických komunikací (dále jen ,,SEK"); Z tohoto důvodu budou
dodrženy podmílky č'4 a 5 lýroku tohoto úzenrniho rczhodnutí a dáIe tyto podmínky:
. Při provádění stavebnícb nebojiných pÍacíje stavebník nebojim pověřený subjekt povjnen učinit
nezbytné opatření aby nedošlo k ohroŽení nebo poškození sEK.
. Pfi
.
.
.
'
.
činnostech
v bliLosti vedeni SEK je
stavebník povinen respelcovat ochÍanná pásma
podzemního vedení sítě elektroníckých komlnikaci (d.{le PvsER) tak, aby nedošlo k poškození
nebo zamezení pístupu k vedeni.
ochťanné pásmo podzemnÍho komunikačního vedení činí1,5 m po stranácir kajního vedení'
Při pracích ve vzdálenosti do 1,5m od kÍajníchveder1í lryznačené trá'sy PvsEK nebude pouŽíváno
mechanizačních Eostřcdkťl anevhodného nářadí a zemní práce budou prováděny ručné.
Dojde-li při prováděni zemních prací k odkrytí PVSÉK. před zakrytím bude zhotovileleÍn vyzván
pmoovník společnosti Teleíón;ca Czech Republ;c' a.s.' ke kontrole vedeni.
odkryté podzemní komunikační vedení bude zabezpečeno pťoti poškozeni' odcj7'ení a přověšení
(odkryli budejen po nezbytně nutnou dobu)'
Nad kabelovou tíasou (mimo stávající vozovku) bude dodržen zákaz přejížděnítěžkými vozidly
nebo stavební mechanizací. dokud nebude vedení 7abezpečeno pro mechan;ckému poškození'
. Při provádění zemnich prací postupovat tak' aby nedošlo ke změně hloubky uloŽení a
pťostorového uspoilídání komunikační sítě, pokud nebylo s provozovatelem dohodnutojinak'
. Při kříŽení, nebo souběhu zenních praci s PVSEK bude ,lodrzena ČSN 73 6005 "Prostorová
r
úpÍavavedenítechnického vybaveni'' v platném znění anolmy souviscjící.
Na trase PVSEK (včctně ochranného pásma) se nesmi měnit niveleta terénu' qsazovat tÍvalé
porosry ani měnjt rozsah zpevněných ploch; nutnou změnu je nutno předem projednat se
zaměstnancem
PoS'
Účastníci řizení na něž se vaahuie roáodnutí správního oÍgánu (s 27 odst.
správní řád' ve atění pozdčjšíchpředp;sů):
Vodovody
a kanalizace Přeťov'
l
zákona č. 500/2004 Sb''
a's',IČ 4767452]. Šířava483/21' 750 02 Přerov 2
Rozhodnutí o námitkách účastnikůřízení: v průběhu ijzení neby{y námitky účastníhiřízení uplaÍrěny'
Č' j.
MMPí108600/20] 2'1]au
odůvodnění:
Dne 9'7.20l2 podal žadatel žádost o rydání rozhodnuií o umístěni stavby uvede!é ve fýroku'
stavební úřad oznámil oaámením ze dne 20.-l2ol2 zahájeni územníhořízení mámým účastníkům
řízeni a dolčenýÚ oťgánům. K projednání ádosti současně nařidil veřejné ústníjednánína den 29-8.20l2.
veřejné úst.íjednáníse konalo v zasedaci místnosti Magistťátu městá Přerova, odboÍu stavebního uřadu
a Životního prostŤedí, Bratrská 34, Přerov dvorní trakt. 1'palro, dveře D20. o výsledku veřejného
ústníhojednání byl sepsán protokol.
stanoviska sdělili:
- obec Radslavice !ryjádření ze dne 23'5.2012 pod zn' 4-23120l2lRDs
- obeoní úřad Pavlovice u Přerova RoZHoDNUTI C'Il2o12 7e dne 28'8.2012 pod č'j' 310/2012
(zvláštní užívánípozemních komunjkací)
- obecní uřad Radslavice _ ROZHoDNUTí Č 'aD012 ze óne 16.8.2012 pod zn. 78 ] /2012lRD S
- statutámí město Přerov' zast. pimátoíem, zast' Mgr. Zd' vojt.iškem 'Vyjádření ze dne 9.5.2012 pod
čj.2012^'{AJl
_ Magistrát mčsta Přerova' odbor koncepce a strategického rozvoje oddělení územního plánování _
'
sdělení ze dne l0.5'2012 pod spjs'zn. MMPr/05829ó/20] 2/02
- Magisfát města Přerova, odbor stavebního úřadu a živomího prostředí - souhmné \.f'jádření ze dne
l l.6'20] 2 pod spis'zn. MMPí/058328/20 ] 2/sTAV/ZP./Ílu
Magistrát
města Přerova odbor stavebního úřadu a životníhoprostředí, oddělení vodního
hospodářswí a zemédělství souhlas s návrhem tťasy l;niové stavby ze dne 21.5.20]2 pod čj.
MMPr/060085/2012lST AV IZF.MftI a
- Magistrál města Přerova' odbor stavebního úřadu a Životniho prostředi, odděleni ochmny životního
prostředi a pamárkové péče závazné stanovisko ze dne 25'6.2012 pod čj.
MMPr/07650 I /20 I 2/STAV/ZPEb
- Magistnát města Přerova. odboÍ evidenčních správních sluŽeb a obecního Živnostenského úřadu'
oddělení dopravně spLávních agend _ rozhodnutí č' )'70120|2 ze dne l2.6.2012 pod čj'
MMPí/076 ] 09/20l2lRA (zvláš{Ilí uŽíváni pozemnich komunikací umístění inže0ýrských sítía
jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu)
- Povodí Mora\Y, s.p. Brno vyjádř€ní ze dne 1 1 .6.201,2 pod zÍ\' PM024'799l201z-203IÍ1o
- Krajshý úřad olomouckého kraje' odbor životníhopros!ředí a zemědělswí - stanovisko 7e .lne
24.5.2012 pod spjs.zn' KUoKl41'723/2DI2loZPZl1195, č'j' KUOK 44803/2012' sděleni ze dne
27.7.20]2 pod čj. KUoK6629012012
- Krajská hygienická stanice olomouckého kaje' územní pracoviště Přerov závazné stanovisko ze
dne 23.5.20l 2 pod čj' KHsoC/0245l/20l 2/PR/l_loK
- Hasičský záchramý sbor olomouckého kraje' územníodbo. Přerov - áva?né stanovisko ze dne
27'6.2012 pod č.j. t l SoL -30'7 5'12012
- Policie ČR, Územní odbor' Přerov, Dopravní inspekorát PřeÍov - stanovisko zc dnc 16'5.20] 2 pod čj.
KRPM-266- I 89/CJ-201 2-l 40806
- Technické služby městaPřeťova' s.r.o' -\Tjádřeni ze dne 10'5'2012' č.j. není uvedeno
- Vodovody a karralizace Přerov' a.s. qiádřeni ze dne 22'5'20l2 pod zn.20l2l858/Pj-s5
- Telelónica02czechRepublic'a.s._vyjádřeníZedne3.5.201lpodčj'76293112
- ČEZ Distribuce' a's. - lyjádř€ní ze dne 14'5-2012 pod zn.0100056298 a ze dne 9'5.2012 pod zn'
_
1043895'/'',/2
Čp'ps' u'.' q'jádřcní ze dne ]5-2'2012 pod zn. 177l12lBRN' loo/]6ll4/14.2.20l2lŠeasouhlas sÚ
stavbou v ochranném pásmu zďíZení Ps 7e dne l 2.6'2()1z poó čj' 6'7311|/BRN, 18/20121161 14/Še
Čez tcl services' a's' - r1'jádření ze dne l0.5'2012 pod zr' P2Al2000040766/12lt 305
RWE Dislribučni slúby, s.r.o' stalovisko ze dne l8.5'20]2 pod zn' 5000630649 a stanovisko zedne
6.6.2012 pod zn. 50000639091
NET4GAS' s'Í.o. _ stanovisko ze dne 10.5'2012 pod m' 3356/12loyP/Z a ze dne l '6.20l2 pod zn'
4029/ 11/OvPlZ
Česká ťepublika - Ministerstvo obrany' Voienská ubyíovacía stavební správa závazné stanovisko ze
_''5'Žol Ž pod.j'']5o2/27258/2Ul 2-l ]8j-ÚP-ol
dnc
Ředitelswí si1nic a clílnic ČR Brno wjádřenl ze dne 7'6.20l z podz^' 21O4l12/I1o
Ředitelswí silnic a dálnic ČR o1omouc - \Yiádřeni ze dne 15.5'2012 pod Z|.Iy-l'734l12-La
Ci
-
Spláva silnic oiomouckého kÍaje, příspěvková organizace' středisko údřŽby Jih
_
'
MMIt10860012012/lla!
14.5.2012 pod zn. SSOK
JH
A316/2012
GTS Czech s'r'o' - vyjádření ze dne ] 6'5'2012 poď m.331202847
SELF servjs, spol' s r-o. \Yjádřeni ze óne 30-5.20]2 pod č. 12100]348
SITEL, spol' s r'o. - v'vjádření ze dne l0-5.20l2 pod-zn. l3l20255l
veBacom a.s. \.]'.jádření ze dne 29.5.2012 pod zn. t]PTS/oSr9358/20 ] 2
-
\.!ádření ze óre
Te1iasonera lntemational caÍier czech Republic a.s. l,f7jádřeÍ}í zc dne 10.5'2012 pod zn23t20I4't'/
UPC Česká republika a'S. !}!ádřeni Ze dne 10'5'2012 pod zn' o]ur518
Dial Te1ecom' a's. - rryjáďení zr dne 9.5.20l2, čj' neni uvedeno
Dalkia Česká republ;ka' a's.' Region středd Morava'vyjádření ze dne ]7.5'20]2 pod čj'
23'729lPe/160512-1
Nej Tv a.s' t],jádřen' ze dne ]4-5.2012' čj' není uvedeno
AGRÁS Zelatovice, a.s. _\dádřeni ze dne 245.?,0}2 pod čj' 454/2012
stavební úřad zajislii vzáiemný soulad předloŽených ávazných stanovisek dotčených orgánů
lTŽadovanýcb zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí'
Poddínky spÍávcůjnženýÍslqich sití (zaíízenípro roz,/od energií a vody). majetkoÚch správců či
uŽivatelťl po7€mků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou' klelé se týkaií finančníchpoplatkťl či
jiných finančníclr poŽadavků, nejsou součástípoďnínek předepsaných tímto územnim rozhodnutín' l']'to
požadavlry budou řešeny mezi investorem a těmito účastníkyřízeni' spn{vci inž' síti či majetkoÚmi
správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných pávních předpisů.
Tímto územním roáodnutím se nemění platnost a podmínky žádnéhoz rozhodnutí dotčených oťgánů,
['daných dle zvláštních předpisů' na iímto rozhodnutím povolovanou stavbu (Magislrát města Přerova'
odbor evidenčníchsplávních sÍuŽeb a obecního živnostenskéhoúřadu' oddělení dopBvně spráwích
agend - RoZlJoDNUTi č'1'7012012ze dtre 12.6'2012 pod spis.m. MMPr/064661/2012/DS/RA (zvláštní
užívánípoz€mních komunikaci, umístění inŽenýrshich sití a j;ných .nadzemnich nebo podzemních vedení
všeho drtrhu)' obecní úřad Pavlovice u Přerova RoZHoDNUTl C'1l2012 ze dne 28.8.20]2 pod čj.
j l0120l2 (zvláštní uživánípozemních komunikací umístěni inŽenýíských sítíajiných nadzemních nebo
podzemních vedení všeho druhu umístění stavby)' obecní úřad Radslavice
RoZHoDNUTi C'8/20l2
ze dne 16'8.2012 pod čj. 78]/2012/RDS (zyi#tní uáváni pozemních komunikací umístění
inženýrských sítía jiných nad7emních nebo podzenrních vedení všeho druhLi umístění stavby);
podnínl9y uvedené ý těchto sdmostaÍných spnhních r.Ehad ulích do!čenéhoorgánu státní spráyy
k
?řeIlměhxé niŠtbyanéýavbě se da pac]nínek loholo územniho lozhodnuti ze zákana neDřebíraií'
V sou1adu s ustaBovením $ 86 odst.] stavebniho zákona doložil žadatel souhlasy vlastníkůpozenrLů. k
njÍ\žžadaÍe' ncmá vlastnické právo nebo doklad o právu zaloŽeném smlouvou plovést stavbu nebo
opalření k pozemku nebo stavbč'
-
-
Sttlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene a zÍizení práýa provést stavbu
Uzavřená mezí Žadatelem a Povodím MoralY, s'p., které má právo hospodařit s majetkem Česke
rcpublikf, kÍomě jiného i s dotčeným pozemkem parc.č' 1040/2 v kalas1ií]nímúzemíRadslavice u
Píero\]a ze dne 2.7 .2012
smlouva o budouci smlouvě o zÍ'zení pÍfua věcného břemene a ďizeni práva provést stavbu
- v]aslníkem pozemku parc.č. 56l/17 v katastrálním
územíRadslaviceuPřerovazedne ] 1'5'20l2
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene a zřizeni púýa píovéslstavbu
uzavřená mezi Žadatelem a obcí Radslavice - vlastníkem pozemků parc.č ' 236D,98811,98'7,986,
56l/8, 56l/l5. 984 v katastrálnínl územíRadslavice u Přeťova ze dne 28.5'2012
smlouva o budoucí smlouvě o zÍizeni ptáýa věcÍéhobřemene a ziízení pťáya provést stavbu
uzavřená mezi Žadatelem a Ludmilou Snočkovou - vlastnikem pozenúu (1806) dle PK
v katastráIním územíPavlovice u Př€ťova ze dne l l .5 '20 ] 2
s]n]ouva o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břcmcnc a ziízenípťáýa plovést stavbu
Bzavřená mezi žadatelem a Mgr. vladimírem sobolem vlastníkem pozemku (497) dle PK
uzavřená mezi žadatelem a Jaroslaven Lonem
v kaíastrálním ú7emí Pavlovice u Přerova ze dne l l-5.2012
c.
-
j' MMPí108600/201z/Hav
Srrrlouva o budoucí ýnlouvě o zÍizeni ptáya věcDého břemene a zřízeRí praýa pťovést stavbu
uzavřená mez; Žadatelem a obcí Pavlov;ce u Přerova vlastníkem pozemktr.parc.č' I'72612. (4'79)
dle PK, (1686) die PK, (774) dle PK, (1686) dle PK, (1682) dle PK, (l6sl ) dle PK, (1680) dle PK,
(]ó79) dle PK' (842) dle PK v katastrálním územíPavlovice u Přelova zc dne 28'5.20]2
Náemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o ďizení věcného břemene uzaviená mťZl
žadatelem a olomouckým kmjem. zast' spÍávou silnic olomouckého kmje, příspěvkovou
ořganizací - vlasmíkem pozenrku ( 1 ó76) dle PK v kalastťálním územíPavlovice u Přerova
Umístění stavby není v rozponl se schválcnou uzcnne plánovaci dokumentac] Územním plánem
Radslavice aUzemním plánem obcePav]ovice u Přerova.
Dle schváIené územně plánovací dokumentace Územním plánem Radslavice a lizemním plánelr} obce
Pavlovice u PřeÍova jsou vplochách všech ňrnkčníchB,pů urbani?ovaného územl i území
neťrbanizovaného (nezastavite]ného) pÍíp'sÍ..épodze í liniové slayby teth ické inÍlastruktur}, (ledy i
Unístění stavby \Thovuje obecně technjckým požadavkůmna výstavbu a na 'Využíváníuzeml pro
Účastníci řízení- dalšídotčenéosoby (stavební úřad viomto piipadě \rymezil okruh účastnihi na
vlastníL] (správce) stavbou dotč€né dopravni a technické infrastruktury' na vlastníbr pozemků, na
l1Úch bude stavba Llmístěna' na ry' keří mají jiné věcné právo k 1ěmto pozemkům, a na osoby' jejichŽ
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavblím' pozemkům nebo stavbám na nich by mohlo být
úzernním rozbodnutÍn přímo dotčeno; ostatní vlastnici nemezujících sousedních nemovitostí nemobou
bý Žádným způsobem umistěním stavby přímo dotčeni na sÚch vlastnických či jiných věcných
právech):
obec Pavlovice u Přerova' obec Radslavice, Povodi Moravy, s.p., Správa silnic olomouckého kraje' p.
o'' A1ois Mikulík' ]osefNevtípil' Zdeněk Gibal4 Božena Gibalová, Mária Gibalová' vladimííaGibalová.
Jaíoslav Lon, Ludmi1a smočková.-Mgr' vladimír sobol, Ing' Anlonfu Stojan' Joseť Školoudík'Emílie
Skoloudíková' Milada Vozíková, cEPs, a.s.' cEZ Distribuce, a-s'' NET4GAS' s'r'o., RwE Distribuční
sluŽby, s'r'o.' SELF seÍvis, spol' s r.o.. Telefón;ca Czech Republic' a's.
V průběhu řizení nebyly uplaměny žádné námitky účastnikůřízení.
Vyhodnoceni připomínek veřejnosti:
-
veřejnostneuplatnilapřipomírrky
vypořádání
-
s vyjádřeními účasmíků
k podkladům ťo7hodnutí:
Učastnici se k podkladům mzhodnutí ne\!ádřili (podmínly vlastniků' správců či provozovate'ťl
vei€jné infi'astrul{ury, stanovcné ve stanoviscích. byly zkoordinovány a zapmcovány do podmínek
tohoto rozhodnúí)
Stavební úřad rozhodl' jak.je uvedeno ve
\.íoku ťozhodnuti, za použití ustanoveni
pťá\Ťtích předpisů ve
\^ýroku uvedených.
Poučcní účastníků:
Proti tomuto rozhodlutí lze podat odvolání. odvolat se můŽe účastníkřizení ve lhůtě do 15 dnů ode
dne' kdy mu bylo ťozhodnutí oznámeno' o odvolání roáoduie odbor strategického roz,/oje kraje
Krajského úřadu 01omouckého klaje. odvolání se podává u MagislÍátu města PřeÍova. odbolu stavebního
úřadu a Životního prostředí.
odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů iak' aby jeden stejnopis Zůstal správnimu orgánu a
aby každý účasmíkdostal jcden stejnopis' Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů' q'botoví je
správní orgán na náklady účastnika.
Č' j'
MMŤ/] 08ó00/20l2,'tlav
odvo]áním lze napadnout \.ýrokovou část rozhodnuti' jednotliÚ Úrok nebo jeho vedlejší Ustanovení.
odvolání jcn proti odůvodnčnílozhodnutí je ncpřipustné'
Rozhodnuti má podle $ 93 odst. l stavebního zákona p]atnost 2 ťoky' Podminly roáodnutí o umístění
stavby platí po dobu tlvání stavby či zařizeni, nedoš]oli z povahy věci kjejich konzumaci.
Rozhodnuli pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavebni povoleni,
ohlášení nebojiné obdobné tozhodnulí podle stavebního zitona nebo zvláštních právních předpisů' nebo
byloli stavební nebo jinó povolovaci řízení zastaveno at]ebo byla-li podaná Žádost zanítnuta po 1hůtě
platnosti územního rozhodnutí. Roáodnutí pozbývá platnosti téždne'n' kdy stavební úřad obdrže]
sdě1ení žadarcle' že upustil od zámělrr, ke kterému se
roáodnutí vztahuje.
otisk úředniho Ía7itka
a?
LŮft 'a!,-
Tng' Jamrila Havlíčková
referent oddě|ení staveb ho úřadu
TenÍo dokument musí bÝt na úředni ílesc€ \."r'věšen min' l5 dnů.
D"'"."y'.,."i,'''{'í
D,lrunscimutl|'''
vyvěšeno na uředni desce Mag;strátu města Přerov4 obecního úřadu Pavlovice u Přerova' obecního
úřadu Radslavice a dle s 25 odst' 2 zákona č' 500/2004 Sb., spávni řád ve měni pozdě.jšícb předpisů, na
e1ektronické úřední desce umoŽňující dálkoÚ přístup.
Na yyěšDwné písennosíi se aznačíorsán' k1eÚ ji \\ryěsil' wutou se dala jejího ryěšenía sejmutí L1
apL]lří se podpisem' popř' Úzitken aprliyněné osoh, Po sejnutí zaílete neProdleně zPět sprcívnín1l
argánu, lďerý Písemnosí ýydal!
v
souladu s ustanovením $ 92 odsí. 3 stavebniho zíkona donrčuje stavební úřad úZernni rozhodnutí o
umístění předmčtné stavby účastníkumúzemního iiTeni dle S 85 odsr.2.La\ebnrho,,dLond veiejnou
vyhláškou'
Příloha:
-
situace stavby
Poplatek:
spriivní poplalek podle zlíkona č. ó]4/2004 sb., o spÍávních poplatcích poloŽky 18 písm. a) ve výši
1000 Kč byl zaplacen dne 25.1.2012.
Č j MMPýlo8600/20l2tllau
obdřží:
Účastníci řízení (dodejLT)
. Voding Hranice, spol. s r.o., IDDS: j4ka48b
2. obeo Pavlovice u Přerova' IDDS: wyqbngz
I
l.
4.
5.
6.
7.
8.
9-
Obec Radslavice. IDDS: 744bhch
Dotč€né správní úřády
llasičshý záchťanný sboÍ olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, TDDS: ufiaa6d
KEjská hygienická s1anice olomouokého kmje' úZelrmípracoviště Přeťov' lDDS: 7zyai4b
Kjaiský úřad olomouckého kaje, odboÍ Životního pÍostředí a zeměděIství, IDDS: qiabfmf
obecni úřad Pavlovjce u Přerova, Pavlovice u Přerova č.p' 102' 75] l1 Radslavice
obecni úřad Radslavice. NaNávs; č.p. l03,75l I l Radslavice
Magistrát měsíaPřerova' odbo. ev;denčnich správ. služeb a obecného živnost. úřadu' odd. dopmvně
spávních agend' Bratlská č.p' 709/34, 750 02 PřeÍov 2
l0'Magisrát města Přeťova' odbor stavebního úřadu a Životního prostředí,jako dotčený orgán oclrrany
přírody a krajiny, státní památkové péče'odpadového hospodlířství, ochrany ovzduši' ochrany ZPF'
stimí sprá\T les4 vodopÍávní úřad a silničnísprávní úřad, Bratrská č'p. 709/j4, 750 ] l PřeÍov
Uř€dtrí desky
11'Magislrát města Přeťova, odboťvn;třni spÍá\)' - odd- vnitřních slrržeb - úřednídeska,
]2'obecni úřadPavlovice u Přerova úřední deska
]3'obecni úřad Radslavice - úředlrí deska
ostatní
]'1.vodovody a kanalizace Přerov, a's'' IDDS:j1ivg6t
15'vlastÍÍ - ad/a
.rl
>E
ir
Ó
z
c)
oh
9
ě:
,9
š
'.J.
s
I
+ď.'
-V_ )r
*
-a\
*Ů
I
1r'
'/ f'.
..ro"
,Óv
^a\\
/a"
<9:
:9
,<J
ů:
nť ,,"^c'
'
_.ý
.t-
>-
^$'
-',.ť
s
?a/
.
:
š
\
š.
ť-
ť
š
š
e4, '
"o-
5!
:
lr
ě
?
e?
9á
l
O
:f
F
<a
dÓ
,,/ 1,l
,XY
n_
2
9
I
š;
o
z
(9
,,1
a3
B
(j_
zn
[]
_)
Í
Í?r
Í
čó
é
(o ElCI
Á>
6E
o'iť
Ó'
(n
I
blz
(J
J5
<)
t'z
s

Podobné dokumenty

íl? - Loštice

íl? - Loštice pronajmout nemoYifý majetek Rada Města Loštice v souladu s ustanoveÍím $ 39 zrík. č' 128/2000 Sb', ve znění pozdějších piedpisů a na základě usnesení lady Města č.I4l2,l5 zedne04.04.2011 oznaÍru1e ...

Více

Z obsahu - Obrazovka

Z obsahu - Obrazovka rozdíl. A mám-li říci, co jsem se domnÍval, p'6k bych t,o snad mohl formulovat následujícÍm způsobem: domnÍval jsem se, Že pÍicházi šance, tedy něco, co jsem uŽ delšÍdobu postrádal. |en jsem nevědě...

Více

LUDWIG WITTGENSTEIN

LUDWIG WITTGENSTEIN Co se vůbec dá říci, dá se říci jasně; a o čem nelze mluvit, k tomu se musí mlčet. Kniha chce tedy vytyčit hranice myšlení, či spíše - nikoli myšlení, ale výrazu myšlenek: Neboť k vytyčení hranic m...

Více

Roční výkaz 2015 (PDF 1,8 MB)

Roční výkaz 2015 (PDF 1,8 MB) Výkaz je součástí Programu statistíckých zjišťování na rok 2015. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem Č. 89/1995 Sb., o státní statístické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zji...

Více

2015-06-25 Prezencni_listina

2015-06-25 Prezencni_listina V Bohumíně dne 24'6.2075 Zmocnitel: Jméno a příjmení

Více

oBECNÍ ÚŘAD LUTÍN,okres

oBECNÍ ÚŘAD LUTÍN,okres - V zájmovém územíse nachází energetické zařízení v majetku ČEZ ptstribuce a.s', které je chráněno ochranným pásmem podle $ 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění nebo techniclq',mi normami,

Více