Zloděj vytrhne starší slečně kabelku z ruky. Ta zdvihne ruce nad

Transkript

Zloděj vytrhne starší slečně kabelku z ruky. Ta zdvihne ruce nad
Vítejte,
u dalšího čísla školního časopisu. V poslední době určitě kaţdý ocenil, ţe květnové
svátky vyšly právě na pátky. Doufám ţe zamilovaní si nezapomněli dát polibek pod
rozkvetlou třešní. Jak píše Karel Hynek Mácha ve své básni Máj: „Byl pozdní večer, první
máj, večerní máj, byl lásky čas…“ Jistě kaţdý zaţívá tu dobu melancholie, kdy stromy
kvetou, ačkoliv i to má svou stinnou stránku, kterou jsou pylové alergie. Doufám, ţe si
alergici dají pozor. Mohou se tedy alespoň těšit z nádherných fotografií umělců, kteří
fotografují přírodu.
Jako obvykle bych ráda připomněla e-mail [email protected], kam můţete
zasílat své příspěvky. Budeme velice rádi, kdyţ součástí redakce budete i Vy.
Za redakci Jitka Čepeláková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Úvodní stránka …………………………………………………………………………… str. 1
Akce školy …………………………………………………………………………………… str. 2
Cestou necestou ………………………………………………………………………… str. 3
Povídka ………………………………………………………………………………………… str. 5
Horoskop ……………………………………………………………………………………… str. 7
Perličky ………………………………………………………………………………………… str. 9
Vaše příspěvky …………………………………………………………………………… str. 10
Osmisměrka ………………………………………………………………………………… str. 11
Lehké sudoku ……………………………………………………………………………… str. 12
1
Je důleţité být (s) Filipem!?
Další představení Divadla Rity Jasinské bylo na programu v úterý 28. dubna 2009. Po
druhé vyučovací hodině se celá škola vydala do místního divadla, aby se také jednou
všichni odreagovali od učení.  Hra Je důležité být (s) Filipem!? je jiţ třetím
představením, které jsme mohli v rámci vyučování na naší škole shlédnout. Poprvé jsme
byli na Helverově noci v místním gymnáziu, poté jsme byli v divadle na Generálce a nyní
jsme si uţili jiţ zmiňované a trochu ztřeštěné představení. 
Hra, kterou původně napsal Oscar Wilde, je komedií o svobodě, lásce a ţivotě
zhýralců a bohémů. Děj hry se točí kolem nedorozumění, jenţ způsobují dva přátelé Jack
Worthing a Algeron Moncrieff. Tito dva si vymysleli fiktivní osoby – Jack zhýralého
bratra Filipa a Algeron kdesi na venkově ţijícího a velmi nemocného přítele Bunburyho.
(Ne)existence těchto dvou fiktivních osob přivádí Jacka a Algerona do řady absurdních
situací, milostných pletek a nakonec přináší překvapivé rozuzlení. Hra nutí k zamyšlení
nad důleţitostí individuální svobody jedince ve společnosti.
Mně osobně se představení líbilo
a nejvíce jsem asi vykulila oči, kdyţ
začali herci zpívat a tančit ve směšných
kostýmech.  Nejvíce se mi nejspíš líbila
postava kněze, kterou ztvárnil Tomáš
Valík, jehoţ můţete znát ze seriálu
Ulice. Doufám, ţe to nebylo poslední
představení tohoto divadla, na kterém
jsme se školou byli. Já bych chtěla vidět
ještě alespoň hru Richard III.
Dále jsme mohli vidět známé herce
jako například: Romana Goščíková
(Ošklivka Katka), Anna Kulovaná (Velmi
křehké
vztahy),
Alena
Štréblová
(Ošklivka Katka) a další.
Any =o)
2
ZPĚT NA OBSAH
Tajemství
V tomto díle časopisu jsem zvolila netradiční putování, které má nádech tajemna.
Na několika místech jsem samozřejmě byla, ale o některých bych se ráda s Vámi podělila
z jedné velmi zajímavé kníţky. Nazývá se 222 tajemných míst do kapsy, které vydalo
nakladatelství Levné knihy KMa. Kniha je velmi zajímavá a určitě v ní najdete spoustu
zajímavostí, které jste moţná ani nevěděli. Nejprve bychom měli zůstat ve Slaném.
Slaný
Okolo některých měst jako např.
v Ledcích nebo Kamenném Mostě se nacházejí
menhiry. Právě i ve Slaném jeden takový je
a leţí na severním svahu Slánské hory. Myslím
si však, ţe ho nebude lehké najít ve směsici
kamenů. Na Slánské hoře byly nedávno
rozšířeny zastávky, takţe momentálně můţete
vidět víc.
Klobuky
Kdyţ jsme u menhirů, měli bychom se také zmínit o tom
největším a nejznámějším, který leţí 10 km od Slaného mezi Telcemi
a Klobuky. Kámen připomíná shrbenou postavu a je vysoký 4,2 m.
Zmínky o něm byly i v minulém století. Údajně býval obklopen
dvanácti menšími kameny a měl tu stát i jeden větší. Lidé si ho velmi
váţí, takţe kdyţ se mu něco stalo, byl ihned opraven. Při tom se
zjistilo, ţe pod ním stojí plochý kámen. Má se pohybovat směrem ke
kostelu, buď rychlostí na vzdálenost špendlíkové hlavičky za rok
nebo o krok při kaţdém zvonění v kostele. Aţ tam dojde, bude konec
světa.
3
Smečno
Dokonce i Smečno má své tajemné místo. Ve věţi zámku je zazděn kovový reliéf
draka s korunkou na hlavě. Drak zde opravdu dělal neplechu a zkameněl poté, co mu
odváţná dívka vzala korunku z hlavy.
Házmburk
Házmburk je velice krásně vidět při slunečném počasí. Je
s ním spjato alchymistické umění. Jan Zajíc z Hasenburka, který
byl současník Rudolfa II., byl vášnivý alchymista. Na hradě
vytvořil laboratoř pro vlašské alchymisty ve svých sluţbách
a hrad se stal jedním z center alchymie. Později se prováděly
výzkumy i na hradě Budyně, kde je dodnes vidět expozice
alchymie.
Houska
Na tento hrad jsem se velice těšila, aţ Vám začnu vyprávět. Sice jsem na něm
nebyla, ale v nejbliţší době se tam určitě vydám, protoţe to musí být velmi zajímavý
záţitek. Houska je jeden z nejstarších hradů u nás a má zvláštní opevnění jakoby směrem
dovnitř. Zajímavé je, ţe v hradní kapli jsou mohutné postavy Offera a archanděla
Michaela s drakem (má označovat ďábla), dále potom má být nezřetelná freska sv.
Kryštofa aj. Kaple stojí na zasypané díře, která má být vstupem do pekla, coţ tvrdil
Václav Hájek z Libočan. Podle jiných názorů byla pekelná brána v hradní studně.
I nedaleko hradu je kámen „s otiskem pekelníkova kopyta a řetězu“. Odpočíval tu, kdyţ
odnášel jednoho sedláka. Díky těmto jevům, byl hrad dlouho opuštěný, ale dnes je to
renesanční hrad.
Četla jsem také o lidech, kteří jeli právě na tento hrad. Byla to rodina a otci se
nechtělo jít na prohlídku hradu. Čekal tedy venku na svou rodinu, jenţe kdyţ se vrátili,
pro něj neuběhla ani minuta a velice se divil, proč uţ jsou zpátky. Ale prohlídka proběhla
naprosto normálně a nic výjimečného se nestalo. Existuje i několik dalších příběhů, které
jsou zvláštní a nevysvětlitelné.
Jíťa
ZPĚT NA OBSAH
4
Chyby druhých nám mají být zrcadlem, abychom viděli svoje
Na základní škole, uţ od první třídy jsem si vţdycky sedala se svou spoluţačkou Míšou.
Nebyli jsme dobrý kolektiv, dokonce nejhorší třída na škole. Míša byla aţ na pár výjimek
jediná, kdo se nechoval jako největší machr a své kamarády za jejich zády nepomlouval.
Nikdy jsme spolu neměly problémy, aţ v polovině osmé třídy. Uţ jsme měli všichni trochu
rozum a já jsem zjistila, ţe ani Míša není ta pravá kamarádka, kterou jsem si vţdycky tak
přála.
V této době jsem měla přítele, se kterým jsem teprve začínala chodit, jestli se tomu
teda dá takhle říkat. Bylo mi přeci jen 13 let a na něco takového jsem byla ještě příliš
mladá a nerozumná. Neváţila jsem si toho, co jsem začínala mít… Vţdycky se mi ještě
líbil Honza, spoluţák vedle ze třídy. Pozval mě párkrát k sobě domů a naše kamarádství
začalo nabírat úplně jiný směr.
Nejdřív jsem byla sobecky ráda, ţe se líbím hned dvěma klukům najednou
a samozřejmě se s tím svěřila Míše! A to byla ta chyba! Nevěděla jsem, co má Míša
v plánu a dřív neţ jsem to zjistila, pociťovala jsem sama, ţe něco není správně!
Musím to s jedním skončit! Takhle to dál přece nejde! Přihlásila jsem se na ICQ
a chtěla naše větší přátelství s Honzou ukončit. Kdyţ mě najednou zaplavil obrovskou
vlnou nadávek s tím, ţe mu Míša všechno řekla. Ani jsem nestíhala číst, co všechno padá
na moji adresu a začal mi psát přítel: „Nikdy bych nevěřil, ţe jsem se v tobě takhle mohl
zmýlit! Uţ tě nechci nikdy vidět!“ Psal mi mnohem víc, včetně toho, ať si váţím Míši! Tak
to tedy trefil!
Tečou mi slzy. Ani ne
kvůli klukům, ţe jsem tak
hloupá a zahrávala jsem si
s city, ale nejde mi do
hlavy, proč mi to Míša
udělala. Tohle je moje
nejlepší
a
jediná
kamarádka? Nemám sílu
přemýšlet. Vymačkávám na
mobilu její telefonní číslo
a čekám.
5
„Ahoj!“ ozve se. Takové klidné ahoj, jako kdyby se nic nestalo, jako kdyby bylo všechno
v nejlepším pořádku. To mě tak zarazí. Nezmůţu se ani na pozdrav. „Haló, jsi tam? Děje
se něco?!“ pokračuje. „Jo, děje se toho hodně!“ i kdyţ mi stékají slzy po tvářích, mluvím
s hlasem klidným jako ona. „Řekni mi prosím tě, co jsi to za kamarádku, ţe dokáţeš něco
takového udělat?! Proč? Nechápu proč jsi to udělala?! Já myslela, ţe jsme přátelé, ale
zmýlila jsem se! Jsi úplně jako všichni ostatní ze třídy. Vysvětli mi prosím, kdo ti byl blíţ
v tu chvíli, kdy jsi jim to psala. Dva pro tebe cizí kluci a nebo já, kterou znáš přes 8 let
a vţdycky jsem se k tobě chovala férově a upřímně!“ nechci slyšet, co mi na to řekne
a zavěsím.
Tento jediný den mi přinesl spoustu poučení. Nejen, ţe mě uţ nikdy nic nedonutí, natoţ
z vlastní vůle, zahrávat si s city a ţe jsem na to šeredně doplatila, ale také vím, ţe musím
být příště opatrnější při výběru přátel a s tím, co jim svěřím. A nikdy nechci, aby ke mně
cítil někdo to, co jsem cítila já k Míše.
Helísek 
6
ZPĚT NA OBSAH
Téma: Jak jsou na tom s humorem??
Skopec /21.3. – 20.4./
Skopec je povaha veselá, která miluje humor ve všech jeho podobách. Nevadí mu
dokonce ani „košilaté“ vtipy, které rád vypráví. Nemá však pro vyprávění talent, takţe se
obvykle raději nechá bavit. Nevadí mu také, kdyţ si někdo vystřelí z něj.
Býk /21.4. – 21.5./
Není právě humoru příznivě nakloněn, spíše si potrpí na tzv. intelektuální humor, který
však nedokáţe vychutnat. Sám si z nikoho legraci neudělá, protoţe to povaţuje za
nedůstojné. Stejně tak nesnáší, kdyţ si někdo udělá legraci z něj. Ve společnosti
působí jako kakabus.
Blíţenci /22.5. – 21.6./
Jsou něţní, a proto mají rádi i něţný humor, který není vulgární, nikoho neuráţí a
skutečně jen pobaví. Umějí vychutnat slovní hříčky či inteligentní naráţky, pobaví je
i situační humor, pokud není násilný nebo poniţující. Pokud si někdo vystřelí z nich
inteligentně, jsou ochotni se tomu zasmát.
Rak /22.6. – 22.7./
Je chladný a vyrovnaný, smích by pro něj nemusel existovat a humor nepatří právě
k jeho silným stránkám. Nemá pro něj smysl, protoţe na světě jsou především věci
váţné a důleţité, zábava je aţ na poslední koleji. Nemá rád veselé lidi a nesnáší, kdyţ
si z něj někdo udělá legraci. Dokáţe být potom zlý.
Lev /23.7. – 23.8./
Chce být králem a vládcem i v humoru, ačkoliv pro to obvykle nemívá ţádné
předpoklady. Těţce nese, kdyţ se někdo nesměje jeho anekdotám nebo neuznává jeho
druh humoru, který povaţuje za nejlepší a jediný správný. Pokud si však udělá někdo
legraci z něj, mění se v litou šelmu schopnou opováţlivce rozsápat.
Panna /24.8. – 23.9./
Je náladová, proto se někdy směje a jindy pláče. Co ji dokáţe pobavit
a rozesmát ráno, je uţ v poledne důvodem k trápení. Protoţe ctí pravdu, nemá ráda
humor, který má za cíl druhého poranit nebo diskvalifikovat. Sama by se k tomu nikdy
nesníţila. Stane-li se sama obětí vtipu, zachová klid.
7
Váhy /24.9. – 23.10./
Dokáţí se bavit skutečně upřímně a vyhovuje jim především situační humor a nečekané
situace. Daleko více ocení a pobaví se například uklouznutím partnera po slupce od
banánu neţ tím nejrafinovanějším slovním vtipem. Dokáţí si vystřelit z druhých a
nevadí jim ani to, kdyţ jim někdo odpoví stejnou mincí.
Štír /24.10. – 22.11./
Je nestálý a neposedný, miluje humorné nebo dokonce komické situace, vyhledává je
a nezřídka i sám spoluvytváří. Zboţňuje černý humor a ani trochu mu nevadí, kdyţ se
obětí stane sám.
Střelec /23.11. – 21.12./
Základem jeho přístupu ke všemu je logika. Pokud ji má humor, je ochoten jej
akceptovat, v případě opačném se i k té nejkomičtější situaci otočí zády a jeho
tvář zůstane ledově chladná. Nemá rád, kdyţ si někdo dělá legraci z něho nebo
osob, které jsou mu blízké.
Kozoroh /22.12. – 20.1./
Má bujnou fantazii, coţ se plně promítá i ve sféře humoru: kaţdou situaci nebo
anekdotu si domýšlí a snaţí se ji dovést k dokonalosti. Dokáţe vtipem zesměšnit,
nebrání se smíchu a dokáţe strhnout k veselí i ostatní. Vtipy na sebe nemá rád, ale
nedá to najevo.
Vodnář /21.1 – 18.2./
Směje se všemu, ale potom o tom začne přemýšlet a dojde k závěru, ţe se
vlastně smát ani neměl, protoţe to zase taková legrace nebyla. Ale příště udělá
totéţ, protoţe má veselou povahu a snadno se nechá strhnout. Obvykle dokáţe
svým smíchem nakazit druhé.
Ryby /19.2. – 20.3./
Nepatří k těm, kteří by se příliš často smáli, alespoň navenek. Mnohokrát se však
výborně baví uvnitř, aniţ by to daly najevo. Vyhovuje jim inteligentní a slušný
humor, nepohrdnou však ani situační komikou a jsou povzneseny nad to, kdyţ si
někdo vystřelí z nich. Bývají však povaţovány za lidi bez smyslu pro humor.
Any =o)
8
ZPĚT NA OBSAH
• „Splnilo se ti nějaké přání z dětství?“ „To víš, ţe splnilo. Vţdy, kdyţ mě otec
tahal za vlasy, tak jsem si přál mít pleš.“
• Dáma přistoupí do tramvaje, stoupne si k dědovi a po chvíli se k němu nakloní a
zašeptá: „Dědo, kouká vám kousek pindíka.“ Děda se podívá a praví: „Bohuţel,
slečno, to je celej.“
• V restauraci: „Pane vrchní, prosím vás, obraťte ten ubrus na druhou stranu,
nevidíte, jak je špinavý?!“ „Jo, pane, to jste ho ještě neviděl z druhé strany!“
• „Proč jste zde přítomnému ukradl kufr?“ vyšetřuje policista.¨“Prosím, já jsem
mu ho neukradl,“ hájí se obviněný, „já jsem mu ho pomáhal odnést do hotelu a on
mi nestačil v chůzi…“
• „Prosím vás, pane, na konci této ulice jsou patrně zloději v obchodě, nešel snad
náhodou teď tady policajt?“ „Ne, nepotkal jsem zde nikoho.“ „Tak mi dejte svou
peněţenku, hodinky a kabát…“
• Kapr povídá ve vaně kaprovi: „Mně je ti nějaká zima.“ „Klid, za chvíli tě obalí.“
• Před dveřmi ředitele cvičí první náměstek dřepy. Z protějších dveří vykukne
účetní a ptá se jej: „To chceš být fit?“ „Ale kdeţ, to se chci jenom trochu
zadýchat, aby starý viděl, jak jsem k němu pospíchal, kdyţ mě k sobě volal!“
• Holčička říká tatínkovi: „Tatínku, včera jsem pohřbila naše morčátko.“ „To je mi
líto a kdy umřelo?“ „No asi dneska ráno.“
Helísek 
9
ZPĚT NA OBSAH
Světové hudební hvězdy vyráţejí na turné a řada z nich míří také do Česka
Nevíte co ve volném čase a jste milovníci koncertů? Tak vám tady přináším rozpis
koncertů na letošní rok. Kaţdý z vás si zde určitě najde interpreta svého stylu.
Koncertní menu letošního léta v Česku nabízí mnoţství vystoupení zástupců různých
stylů. Mainstream reprezentují Madonna, Beyoncé, Tina Turner nebo Pink. Milovníci
tvrdých rockových koncertů se chystají na Papa Roach, Limp Bizkit, Korn, Disturbed
nebo Slipknot, milovníky tradičního rocku čekají Lenny Kravitz, ZZ Top, bluesové
publikum B. B. King a jazzové Diana Krall.
Datum
Interpret/Skupina
Místo konání
16. 5.
Uriah Heep
Buchlovice
18. – 22. 5.
Smokie
Mladá Boleslav, Pardubice, Brno
22. 5.
Saga
Loket
24. 5.
Simply Red
Praha
26. 5.
ZZ Top
Praha
28. 5.
Manfred Mann´s Earth Band
Praha
31. 5. a 1. 6.
Jethro Tull
Praha
1. 6.
Zappa Plays Zappa
Praha
3. 6.
Marilyn Manson
Brno
7. 6.
Papa Roach
Praha
8. 6.
Eagles
Praha
9. 6.
Korn
Praha
10. 6.
Slipknot
Ostrava
13. 6.
Cyndi Lauper
Praha
17. 6.
Mötley Crüe
Praha
18. 6.
Limp Bizkit
Praha
19. 6.
Lenny Kravitz
Brno
20. 6.
Y&T
Praha
21. 6.
Chris Cornell
Praha
Petr Kašpar 2.A
10
ZPĚT NA OBSAH
A
S
N
Á
Ř
I
D
I
Č
A
T
R
P
Ý
Č
R
D
A
Ě
Z
S
A
CH
Á
T
O
P
T
K
Í
I
Ě
R
A
V
A
Š
O
E
V
M
O
B
I
L
I
Z
A
C
E
Y
Y
D
T
Z
N
E
L
A
D
O
J
E
T
Í
Y
CH
O
A
E
K
C
E
P
L
V
I
C
Í
P
O
T
L
P
L
Ţ
I
A
S
T
B
M
Á
B
É
L
L
N
A
A
E
N
O
A
T
I
V
H
U
L
Ý
N
E
E
N
Y
L
O
N
M
O
A
K
O
R
D
K
Ě
I
C
Á
Á
A
C
T
H
B
A
L
D
R
I
Á
N
N
K
D
U
I
N
E
L
E
J
V
O
A
V
Á
Í
E
A
V
É
K
R
Ě
A
T
O
F
K
G
Z
E
S
N
E
O
L
M
A
D
S
Ř
U
R
V
N
Y
R
P
Ţ
T
Ř
A
K
O
D
A
R
E
B
A
!
K
Á
Ý
O
S
Í
E
C
I
N
A
H
A
T
S
O
N
R
O
V
S
Zloděj vytrhne starší
slečně kabelku z ruky. Ta
zdvihne ruce nad hlavu
a volá: „Mladý muži, to
je pakatel…
Achát, Akcenty, Akord, Alela, Alchymista, Archa, Baldrián, Bioherma, Dálnice,
Dareba, Démon, Devíza, Dojetí, Dokař, Dvořan, Enkláva, Eocén, Epos, Erár, Fota,
Hadrián, Herka, Hodokvas, Chyba, Iont, Jeleni, Katalogy, Kecal, Laik, Lapač, Lasa,
Lodivodi, Loubí, Měchýř, Mobilizace, Nádvoří, Naleziště, Nelad, Netvor, Nylon,
Okrsek, Olein, Olma, Oráči, Plnění, Plţi, Psanci, Rýţe, Řidič, Snář, Steak, Svornost,
Tahanice, Tanzanie
Helísek 
ZPĚT NA OBSAH
11
5
3
2
2
7
1
4
6
8
7
1
9
7
6
1
3
4
1
2
3
7
9
1
5
8
3
2
9
8
5
Titulní stranu vytvořila Míša Husáková, grafiku Anča Kerplová.
ZPĚT NA OBSAH
12

Podobné dokumenty

„A s manželku jste už mluvil?“ „Jo, ale přece jen bych raději…

„A s manželku jste už mluvil?“ „Jo, ale přece jen bych raději… Neumí se přetvařovat a nesnáší ani přetvářku nebo faleš u jiných. Vţdy se dá poznat, co si právě myslí, protoţe své pocity nijak neskrývá. Patří k největším nepřátelům těch, co se přetvařují a dost...

Více

Co na derby

Co na derby Všechno začalo v roce 1779, kdy na oslavě po prvním ročníku dostihu pojmenovaného The Oaks Stakes byl vymyšlen nový dostih a bylo rozhodnuto, že by měl být pojmenován buď podle hostitele, kterým by...

Více

Kolikáty-den-v-mesici-jste-se-narodili

Kolikáty-den-v-mesici-jste-se-narodili a výbušnost. Tito lidé si rádi o všem rozhodují sami, nesnesou vměšování do svých záleţitostí a za svým úsilím potřebují vidět hmatatelné výsledky. Jsou to velice schopní jedinci, vytrvalí, tvořiví...

Více