Potrebujeme umeni

Transkript

Potrebujeme umeni
-1
i(AW'O
.
df"'J-,u ;i, -
I 6
. ,
11
i z pridan6 hodnoty . Vysv6tlenf je to site svyrn zpusobem vezmu . Ur6it6 musfm vzpomenout opozffnfch poslancu vyustila v po- I ministerstvo velkou informai;of
bAstky, kterb ze spornych honorAM (jedni se o honor(]"re expertnfho tymu pracovnfk6 minis- ~ danf trestniho oznfimenf na mou i kampaf . V§eehny domacnosti brzy
r Portugalska, prosincov6 turn6 v SRN a lednov6 vystoum) pfevedl na sv6 konto, ne6inily v pffpad6 Portugalska
- uba polovinu a u Otneckfho turn6 dokonce vice net dednan6 sumy. Pfesto to pan dirigent povaiuje za zcela sprAvv Praze Oje, jii tradVO svAdf na daf§f snahu o jeho zdisodnfnf pffpadn6ho zru§enf jeho smlouvy s Oeskou filharfrigenti slavnych jmeu vytadujf za svA vystoupenf vysok6
fpade pana Albrechla je to pfedev§fm Ceskfi filharmonie,
I zve a podle toho by if m61 i zaplatit. Pff vyrocfch Orrda
ch ho Miskrodfkovat a posl6ze se zbavit pfednfho nAmec,$koly, kter6 se zabyvajf um6- v SRN, kde pfevzal vyrofnf cenu
ela ryze fesk6ho hudebnfho Mesa, u m6 at nepfijenmb
na vjkendogy Mnichov a vedoa mb - kjedlpbmu zAvbru, rrfm, ;nemajf ojlvykle vztah k tech- firmy Siemens za um6lecM vyboje
"9vaiKikHlR8CHOVA 'hfce'i §ko(y"V41yteehnick6 zase v oblastf mediblnfeh Aechnik:
ierlf$ `ii§aiDlirw Ilbit¢ ~ "`""
k umbnf. Na§e studio by v Mrnci 0 sv6m sou6asn6m p6sobenf v Brsvych moinostf cht6lo pfispR of "rfkd:
.Jo pochopiLelO limitovano fik synt6ze techniky a umbnf ve sf6nechtMa bych prM ted byt v kuii na§f vlAdy ff v kuti fe poffla66 a multimedidlnfch nan6nfmi moinostnri fakulty vyzffzenf labo§lo by mi ani tak o ztracenou popniaritu rok pied volbami,. technik,' ffkd hostujfcf profesor tvarn6ho umfnf . Pro
v
studenti
mobli
vgtvarnych
umbnf
Vysok6ratofe,
nit
by
se
Fakulty
flyby opravdu mbl byt nynf zAkon o dfrchodov6m yajikt6nf
ivrien, uvfzneme v bludn6m kruhu, Nebof sniEW(-li vldda ho u6enf techniek6ho v BrO Bo- seznamovat s poslednfmi novinkami multimedifilnfho sv6ta a mohli
6 nejvfc tfm nejbohat§fm, mfsto, abyse snatily nutitvgech- huslav Woody Vatuika .
V USA, kam ode§el pofAtkem v tomto svftf tak6 tvofit, jsou por k vyrovnAnf jejich dluhu Off stAtnf pokladn6, dA se feifry se budou dal lepit prgO dfichodovym poji§t6nfm . . . Ma- sedmdesatych let, kratce po studi- ffebavelk6 penfze . Ale budoucnost
mci se na n6fem v0ec dohodnout? Po LuxoO "vzpoute" fch na pratsM FAMU, se stal se nevidfm 6ern6 . Cegtf lid6 majf pro
sn6movna tichd a politick6 gr6mium pfesunulo odpov6d- svou tentu Steinou jednfm z pro- tento druh 6innosti pfedpoklady
zda se bude - ff nebude - d6chodovy zAkon projednavat pagAtorA nov6ho sd6lovacfho me- a na§f velkou pfednostf je vysokfi
i, at na 6tvrtefnf jedndnf organizafnfho vyboru . Tam ma dia - videa . Komer6nfho vyuiitf se v§eobecnfi kulturnf 6rovef . Tyto
;oalice a vyhybaO odpov6di pariamentnfch pfedstavitelu krAtce na to chopili jinf, Woody hfivny v§ak nesnrfme promrhat .
vce do 0 doby 6ekd patrn6 pfkO ostravnitrokoaiifnf pfe- Va§ulka zirstal Oren hlubMmu Nejde pfitom jen o umfleckou
A kdo vf? Motna, to za slib 6stupku ODS pff jedndnf o cfr- zkoumAnf um6leckych moinostf vi- tvorbu . Ve§kery pokrok technicky
n, anebo za slih, to vlAda (rozum6j ; ministfi ODS) pf fzni- dea f filozofickym 6vaham o svfte a sociainf se bez zviAdnutf a instanavrh zAkona o cfrkvich, by Lux moing pfece jen nstou- propojen6m digitdlnfmi sft6mi, lacf modernfch medif neohejde .
s`enf Okov6 hranice pro odchod do drichodu a zachovinf v n6mt informace je nejdOleMt6j§( Ale aby se digitfilnf svft trojroztfnf ve stAtnf kas'e poiehnali . Ale n6jak se mi to pfece jen vyrobnf silou . V t6chto dnech po- m6rnych systOm6 nestal pastf, ve
surditam v na§em politick6m tivoV dochazf, bohu"zel, at byvA Woody Va§ulka, brn6nsky ro- kter6 MoOk uvfzne, je nutnA buruvidfme (Ines, co na d6chodoO poji§t6nf feknou jednotli- dAk a absolvent strojnf prumyslov- cujfcf 61oha umbnf ."
Ladislav VENCALEK
mry; je to prost6 jako ruleta -jen tige doufam, to ne to rus- ky na KotlgfsM, op6t ve sv6m rodFoto Petr LAznick~ I
STATEONA n6m m6stf, kam, pfijel z Karjsruhe
Ludmila
konff snirtf. _
ny.
miuistr peace a socialnfch 06
Potrebu~jeme umeni, abych om neuvizli
i soucasneho di~italniho sve
Duchodova ruleta
r s predsedou Druzstevni asociace CR
ing, atou Karenem, CSc .
Vystavba levnych byte
e u nas nadale aktualni
j
twj~i asocisme
OT
1
Ii, to 6stava z roku 1990 zru§ila naddruistevnf struktury a v podstat6 je
znArodnila . Jo site pravda, to prezident Walpsa tento dokument nepodepsal, ale i pfesto tyto orgAny nepracovaly v Polsku zcela legiln&
* V nm0ch zemkh byla ovlem silnru;e Oznir)NAV
Nevyhrohla se tak dramaticky, ale
ntrmin sp. dr0stevnirtvf oovatovalo
tomu bylo napffklad v pfipad6 obnovy "kampeli6ek" . N6kter6 noviny dokonce uvid6ly, to jde o nAvrat do 19,
stoletf.
a Jakcr zkufrnosli mm<kif s drudstevnictvr=m nn. Mpadd?
Tam se rozvfjejf pfedev§fm 6v6rovfi a spotitelnf drutstva . V poslednf
dobf Oak vznikajf I obchodnf formy .
Pro ilustraci uvedu velkou francouz-
Je tfeba propojit hypotokfirnf 6vfry s da6lovymi zAkony a stavebnfin
spofenfm. NaAi pruviravf politiM(
pfedstaviteM so naprosto zbytehn6
boif takovych pojmu, jakymi je napffklad koncepce polftik,y bydlenf .
Nakonec na ni - (]five 6 pmfii- stejnf budou numet pfistoupit . Jinak by
* Nrlzr sr nezminit o bytovf pro- se mohho stAt, to oWaO, znechuceblemrntire Nemilueme fci, ie by se ni tfm, co se kolem bydlenf Oie, dau. r-fs mlbre nestavrfto, nebol'rmda if napff§t6 svou dfrvfrn tomu, krio
sou',rom,tlrh stavebnfch spolec'nosti Nude raft lep§f koncepci .
* Mr9iete shrnout v9e, ro by nuke
nvb!zf rodinnd vilky na OW". Jrjich j
ernp vS'nk dosalrr§jf n~kolikamilibno- druzstevnietvi v tdto dobg polfeba
c&tak . Domnimte so, ze dojde valn?
Pf edev§f m Mid pro vlastu f rozvoj .
k tome, ahY si takd sorMlnA stakf
ursPgl moblsy dorrolif sf uftm bydlenf? DAle pak jjit zmfn6nou provAzanost
Jsevn pfc ;afdfen, to ano . Zaklad- ;, kroku v bytovf oblasti a taM pod-
LO
Deti Zeme se svym
projektem zvitezily
j
Conu za nnjlopM projokt roku 1994 zfskala organizace D&
ti Zemf Brno za vypracovAnf alternativnfho fe§enf dfilnice D 8
z Prahy do DTAO(fan, Cenu udflil pornrlof sbor nadace Partnerstvf pro tivotnf prostfedf na
sv6m 17 . zaseddnf v Brnf a zAstupci nftf Zeinf ji pfevezmou
v 6ervenci v Bansk6 Bysirfcf,
He so uskutefnf vyro6nf zase~ .,J_
danfstfndoevropskychkancelfi_
ff nadace Environmental Partnership,l'or :rdn( shor (]Ale pflOlil 1 110 II00 Kf na prnjekt