říjen - Obec Vendryně

Komentáře

Transkript

říjen - Obec Vendryně
VENDRYŇSKÉ NOVINY
GAZETA WĘDRYŃSKA
OBCE VENDRYNĚ * GMINY WĘDRYNIA
říjen - październik 2013
Vydává obecní úřad pro informaci obyvatel o dění v obci
Tel. čísla OÚ Vendryně : spojovatelka
úsek sociální
558 554 111, úsek stavební a životní prostředí
558 554 125, úsek komunikací 558 554 135, úsek odpadů
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
občas si při psaní úvodníku vypomohu nějakým
příslovím, proto jedno takové zmíním i tentokrát:
„Nenašel se ještě člověk ten, který by se zalíbil lidem
všem“. V přeneseném významu by se to dalo použít i na
moje povídání v úvodnících Vendryňských novin.
Zatímco se vyjádřilo hodně z vás, že se jim moje úvodníky líbí, vystoupil jeden známý s opačným názorem. Je to
jen dobře, protože bych nakonec mohl propadnout
pokušení o napsání nějakého většího literárního díla.
Raději se proto přidržím stručného komentáře k nejdůležitějším věcem z uplynulých dní.
Po více než dvou letech konečně na náš účet dorazil
z Bruselu přes Prahu slibovaný doplatek dotace za
kanalizaci. Finanční výbor našeho zastupitelstva velmi
důkladně analyzoval možnosti, jak s prostředky naložit.
Jeho doporučení zastupitelstvo schválilo, takže podle
smlouvy bude část použita na jednorázovou splátku
úvěru a část ponechána na účtech obce na příští rok, kdy
nás čekají velké výdaje na potřebné investice. Zbývající
část úvěru bude refinancována s cílem dosažení příznivějších úroků.
O jakých investicích je v předešlém odstavci řeč? O tom
rovněž jednalo poslední zastupitelstvo obce. Kromě
dopravních staveb - dokončení cyklostezky Zobawa nádraží, chodníky Filie - Čornovské, Pizzerie - Zobawa,
PZŠ - Czytelnia a menších „turistických“ projektů,
o kterých jsme už v orgánech diskutovali, to jsou tři větší
investice.
První se týká budovy „staré školy“ pod kostelem.
Podrobná technická expertíza nakonec ukázala, že pokud
558 554 130
558 554 140
chceme tuto budovu na dlouhá léta zachovat, tak kromě
obvodových zdí z ní nic nezůstane. Přízemí se samostatným přístupem bude kompletně využito pro naši komunální techniku a pracovníky technické čety a do velkého
podkroví se vejde jedna velká klubovna, jedna menší a
nezbytné sociální zázemí. Tyto prostory mohou sloužit
našim organizacím k různým výstavám, schůzím, i jako
stálá výstavní expozice o historii Vendryně. V této
souvislosti se také nabízí otázka, zda neupustit od více
než deset let trvající snahy získat od státu budovu, ve
které mají své prostory zahrádkáři a která by nakonec
vyžadovala ještě větší náklady na rekonstrukci.
Další dvě investice nás čekají v oblasti školství.
Vendryně se rozrůstá, přibývá nových obyvatel a ve
spojitosti se současnou zvýšenou populační vlnou nám
chybí hodně míst v mateřské škole a od příštího školního
roku se tento problém přesune i na základní školu. Je
zajímavé, že s podobnou situací se potýkají i jiné obce v
blízkosti větších měst, kam se rovněž občané z těchto
měst stěhují. Tento problém byl také jedním z témat
Sněmu starostů Svazu měst a obcí ČR, který se nedávno
konal v Českých Budějovicích. Sněm vyzval ministerstvo
školství a ministerstvo financí, aby těmto obcím pomohl
nějakým dotačním programem. Moc si od toho však
nelze slibovat, proto zastupitelstvo uložilo radě obce
analyzovat různé varianty možného řešení. Nabízí se
nadstavba stávající MŠ 1, výstavba nové MŠ v prostoru
stávajících dílen PZŠ, rekonstrukce půdních prostor,
nadstavba stávajících modulových učeben ZŠ. Přirozeně,
že zde existují i varianty nedělat nic nebo vozit děti např.
do Třince. Tyto varianty by však byly velmi nezodpovědným přístupem, o kterých zastupitelstvo přirozeně
nejednalo.
Ing. Rudolf Bilko
starosta obce
VÍTÁ NÍ OBČÁ NKŮ
OZNÁ MENÍ OBČANŮ M
Dne 22. 10. 2013 v 15:00 hod. se v zasedací místnosti
Obecního úřadu Vendryně uskuteční další vítání nových
občánků v roce 2013. Prosíme rodiče miminek
narozených v roce 2013, kteří se prozatím naší
malé slavnosti nezúčastnili a mají zájem
přivítat své miminko mezi občany Vendryně,
aby potvrdili svou účast na tel. 558 554 125,
e-mail: [email protected] nebo osobně
na sekretariátu OÚ Vendryně do 18. října 2013.
Z důvodu několika případů pokusu krádeží v budově
obecního úřadu jsme byli nuceni přistoupit k bezpečnostnímu
opatření, kdy budova obecního úřadu je mimo úřední dny
a mimo úřední hodiny uzamčena. Občané mají možnost
v chodbě budovy využít telefon, kterým si přivolají dotyčného
úředníka. Pokyny jsou zde vyvěšeny.
Za komplikace se omlouváme, jsme však nuceni chránit náš
společný majetek.
VENDRYŇSKÉ NOVINY 2013
Minaříková Andrea
referát dopravy a MH
str. 1
Poradenské služby v sociální oblasti
Opravy místních komunikací v obci
Vážení občané,
mezi občany přibývá lidí, kteří se potýkají s finančními
problémy, mají potíže se splácením půjček, s dluhy na nájemném apod. Přitom někteří jen nemají vyřízené všechny sociální
dávky, které jim náleží. Existují i lidé, kteří si sami tyto
záležitosti z různých důvodů nedokážou vyřídit a nemají
nikoho, kdo by jim pomohl nebo poradil, na koho se mohou
obrátit. Nejen těmto občanům, ale také seniorům, zdravotně a
duševně nemocným a jejich příbuzným pomáhají pracovnice
oddělení sociální pomoci. Nejčastěji poskytují poradenství
v oblasti zajištění sociálních služeb, sociálních dávek, pomáhají
zajistit náhradní ubytování, poskytují základní finanční
poradenství a zprostředkovávají odborné služby dle potřeb
klientů.
Značnou komplikací bývá skutečnost, že lidé začnou řešit
svoji tíživou situaci příliš pozdě, když už je nařízená exekuce,
proto bychom rádi apelovali na všechny, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci, aby se nebáli požádat o pomoc při
řešení svých problémů již při jejich vzniku.
Bezplatné sociální poradenství pro občany
Vendryně poskytuje sociální pracovnice MěÚ Třinec
v zasedací místnosti OÚ Vendryně, vždy každé první
pondělí v měsíci v době od 14:15 – 15:45 hod.
Vážení občané, v průběhu měsíce října popřípadě listopadu
tohoto roku budou v obci probíhat na místních komunikacích
zpravidla celoplošné opravy asfaltem. Tyto opravy bude
provádět firma Alpine BAU CZ s.r.o. Občané, kteří bydlí v okolí
takovýchto místních komunikací, budou o termínu a době
trvání oprav informováni s předstihem, ostatní občany,
využívající těchto místních komunikací žádáme o shovívavost v
případě neprůjezdnosti komunikace z důvodu oprav.
Věříme, že vše proběhne bez komplikací ke spokojenosti nás
všech.
Pavlína Kuczynská
Referát sekretariátu a soc. věcí
Plán sběru a svozu objemných
a nebezpečných odpadů
Způsob sběru: stacionární s přejímkou odpadů
Minaříková Andrea
referát dopravy a MH
Umělecké dílny
Obec Vendryně Vás srdečně zve na dvoudenní umělecké
dílny s vánoční tématikou, které se uskuteční ve Vendryni v
Kulturním domě Czytelnia. Proběhnou v pátek 22. 11. 2013 od
9,00 do 17,00 hod. a v sobotu 23. 11. od 9,00 do 16,00 hod.
Tyto dílny proběhnou V rámci projektu „Jdeme společně
trochu dál“ – systémová spolupráce partnerských obcí
Goleszowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu. Projekt je
spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské
Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Operačního programu
příhraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013.
Věříme, že se přijdete podívat a inspirovat na vánoční svátky.
Irena Ripperová
Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů:
Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice,
kyseliny a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje (mimo
potravinářských), fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy),
monočlánky a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií,
rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky, hasící přístroje
s obsahem freonů, televizory, rádia a počítače.
Současně provádíme do dalšího kontejneru sběr objemných odpadů a
pneumatik (pouze z osobních a dodávkových automobilů v množství
do 5 ks). Mezi objemný odpad patří díly nábytku, plastové díly a nádoby,
matrace , sporáky, pračky aj.
Pro občany, kteří jsou zaregistrováni v systému nakládání s komunálními
odpady obce a uhrazují poplatky, je sběr, svoz a zneškodnění nebezpečných
a objemných odpadů bezplatný.
Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!
Provádíme zemní výkopové práce,
zámkové dlažby, kanalizační přípojky,
odvodnění – izolace rodinných domů.
Nákladní autodoprava.
Tel.: 608 876 440
str. 2
VENDRYŇSKÉ NOVINY 2013
Knihovnické okénko
Milí čtenáři i nečtenáři,
mohlo by se zdát, že jelikož byla knihovna celý srpen
zavřená, byl v ní klid a ticho... Ale tak tomu nebylo. Probíhala
zákonem povinná revize celého fondu. Každou knihu bylo
potřeba vytáhnout z regálu a pomocí čtečky a počítače zkontrolovat, zda je správně zařazená, zda se během posledních let
vypůjčila a zda není poškozená či zastaralá. Z tohoto důvodu
bylo také mnoho knih vyřazeno a nyní jsou vám k dispozici
zdarma k rozebrání v chodbičce knihovny. Chtěla bych touto
cestou velmi poděkovat své kolegyni p. Evě Chmielové, která
mi zde pomáhala a vrátila se tak na čas do svého království.
Teď je knihovna jako ze škatulky a plná novinek čeká na Vaši
návštěvu.
Ráda bych vás také pozvala na další úžasnou besedu cestovatelů Márových. Přijdete-li, určitě nebudete litovat. Info níže.
Jana Chlebková,
knihovnice
Listování
V pondělí 9. září do naší školy opět po roce zavítali herci
angažující se v projektu Listování - neboli scénického čtení.
Projekt se snaží odtáhnout děti od televize a počítače a
přitáhnout je ke čtení knih. Děti z prvního stupně shlédly
představení Lichožrouti od Pavla Šruta a H. Miklínové. Že
nevíte, kdo je to Lichožrout? Je to nejobratnější lupič všech
dob a dosud nikdy nebyl dopaden. A co krade? Ponožky, ale
vždy jen jednu z páru. Lichožrout je tedy záhadný tvor, který
žere ponožky a z párů dělá licháče. Určitě to taky znáte – komu
doma nechybí vždycky jedna ponožka?!
Žáci druhého stupně shlédli představení Spudveč od Marka
Haddona. Je to tak trochu sci-fi příběh, který zavede dva
kamarády ze školy k pátrání, jež se brzy zvrhne v praštěné
dobrodružství vpravdě celoplanetárního významu. Děti doslova
hltaly každou stránku těchto knih, do kterých je herci dokázali
vtáhnout a skvěle pobavit.
Projekt JABLKO
V týdnu od 23. do 27. 9. upoutala jistě všechny návštěvníky
školy vůně jablíček libě se vinoucí po školní budově. Tato vůně
nebyla náhodná. To žáci z prvního stupně pekli nejrůznější
dobroty z jablíček v rámci projektu jablko. Mohli jste zde vidět
štrúdly, dorty, pečená jablka, koláče a další dobroty, na kterých
si pak jednotlivé třídy pochutnávaly.
Ale nešlo zde zdaleka jen o pečení. Děti se jablky zaobíraly
také v českém jazyce, přírodovědě, matematice, angličtině,
hudební a výtvarné výchově. Své výstupy pak zaznamenaly na
archy papíru, které jsou k vidění na spojovací chodbě. Pokud
budete mít chuť, tak se přijďte podívat.
Učitelé ZŠ Vendryně
Školní střípky
ZŠ Vendryně srdečně zve na tradiční
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
spojené s
DRAKIÁDOU
dne 10. 10. 2013 v 16:30 hod.
na louce nad školou (směrem k Čítárně)
Těšíme se na Vás!!!
VENDRYŇSKÉ NOVINY 2013
str. 3
Projekt Comenius 2012-2014
Adaptační pobyt na Studeničném
Ve dnech 9. - 11. 9. 2013 se uskutečnil adaptační pobyt žáků
6. A a 6. B na Studeničném. Cílem tohoto pobytu bylo seznámit
se navzájem a zároveň poznat učitele druhého stupně. Během
těchto dnů žáci vypracovali vizitky svých spolužáků, které
následně prezentovali, prošli se na Gírovou, soutěžili ve
družstvech a za temné noci podnikli stezku odvahy.
I když nám počasí moc nepřálo, pobyt se vydařil.
Mgr. Eva Rezková, Mgr. Jana Danyśová
Olympionik Bába zavítal za třeťáky
I když vánoční laťka je ještě pár měsíců před námi, měli jsme
trochu štěstí. Do školy za našimi třeťáky zavítal známý český
olympionik Jaroslav Bába. Přijel se podívat se svým kamarádem – tatínkem jedné žákyně na to, jak děti ve vyučování cvičí,
jak hodiny tělesné výchovy prožívají. Na své vlastní oči mohl
vidět přímo na místě soutěžní štafetový běh a pochválit některé
žáky, kteří se snažili pro družstvo zajistit vítězství i přesto, že
šlo pouze o obyčejnou rozcvičku.
Jelikož olympionici nemají v průběhu roku mnoho času,
uprosili jsme ho a udělali si krátkou besedu, kde se mohli děti
zeptat na cokoli, co je napadlo
či zajímalo. Protože mnoho
času nezbývalo, tento známý
sportovec slíbil, že se do školy
přijede podívat ještě jednou
v období, kdy probíhá vánoční
laťka a formou besedy si
tentokrát udělá čas také pro
naše starší žáky.
Více zajímavostí si můžete
přečíst ve školním časopisu
W–mixér. Někteří redaktoři jej
odchytili a udělali s ním krátký
rozhovor.
Program Uczenie się przez całe życie Bliżej Europy
W środę, 25 września, przywitaliśmy
w szkole naszych partnerów projektu
Comenius, przybyli oni do Wędryni
z siedmiu państw europejskich Hiszpani, Włoch, Węgier, Turcji, Anglii,
Polski i Niemiec. Jak już informowaliśmy na łamach Gazety Wędryńskiej, w ramach projektu,
którego tematem jest oszczędzanie energii naturalnej dla
przyszłych generacji, nasi nauczyciele i uczniowie wyjechali już
do Polski, Węgier i Anglii. Celem współpracy szkół z różnych
krajów UE jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i uczenie
się od siebie nawzajem. Program projektów partnerskich ma się
przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności
szkolnictwa w Europie.
Pierwszego dnia pobytu, po wizycie w urzędzie gminnym
u starosty Wędryni, goście udział wzięli w międzynarodowych
warsztatach szkolnych oraz wycieczce do Mostów koło Jabłonkowa i schroniska na Studzienicznem. W czwartek do południa
odbyły się warsztaty projektowe w interaktywnym muzeum
technicznym w Ostrawie Vitkovicach na temat źródeł energii. Po
południu goście zobaczyli Czeski Cieszyn i Cieszyn, zapoznając
się z miastem podzielonym granicą na rzece Olzie. Wieczorem zaś
miejsce miało uroczyste wręczenie okolicznościowych certyfikatów, które przebiegło w ogrodzie szkolnym przy świetle lampionów. Chwilę tę upamiętniał będzie drogowskaz z miejscowościami, z których wywodzą się partnerzy projektu. Następnie
korowód z lampionami udał się do Czytelni, gdzie czekała
niespodzianka w postaci występu zespołu gimnastyków. Goście
byli zaskoczeni, kiedy wśród budowniczych piramid dostrzegli aż
dziesięcioro uczniów, znanych im już z wcześniejszych zajęć
projektowych. Po powrocie z Czytelni w jadalni szkolnej przebiegała wspólna zabawa oraz prezentacja europejskich tańców
narodowych.
Mgr. I. Lysková
W piątek zagraniczni uczestnicy spotkania wyruszyli w drogę
powrotną do swych krajów. Zanim wyjechali w ocenie słownej
wędryńskiego spotkania napisali: „Pomimo tego, że przyjechałem
sam, czułem się fantastycznie. Wszyscy wytrwale pracovali nauczyciele, dzieci, rodziny… Gratulacje! Zasłużyliście na długie
wakacje.“ (Juan Jose Ortega, Hiszpania)
„Ogólne wrażenie – ponadprzeciętne. Wszystko dopięte na
ostatni guzik.“ (grupa turecka)
„Czuliśmy się jak część Waszego życia, wszystko było takie naturalne - wizyta u starosty, praca w szkole, pobyt dzieci u szkolnych
rodzin… Brawo za wspaniałe pomysły.“ (grupa węgierska)
„Chcielibyśmy jeszcze do Was wrócić.“ (grupa niemiecka)
Grażyna Zubek
str. 4
VENDRYŇSKÉ NOVINY 2013
Obok Wzgórza Zamkowego znajduje się słynna Smocza Jama a
w niej Smok Wawelski. Wycieczka była bardzo udana, pogoda
dopisała, dużo zobaczyliśmy i usłyszeliśmy wiele ciekawych
informacji.
Barbora Liszka, kl. 8
Kurs adaptacyjny szóstoklasistów
Zielona Szkoła nad Bałtykiem 2013
We wtorek 3. 9. 2013 o godzinie 22.00 wyjechaliśmy
z Cieszyna nad Bałtyk do Chłapowa. Na miejsce dotarliśmy
około godziny 8.00. Po przyjeździe, po zakwaterowaniu i po
wypakowaniu naszych rzeczy poszliśmy powitać się z morzem.
Pierwsza nasza wycieczka była do Gdańska. Tam zwiedziliśmy
Westerplatte i przepiękny kościół. Przeszliśmy przez Złotą
Bramę. Potem jechaliśmy do Sopotu. Niektórzy poszli na molo,
reszta na plażę albo na zakupy.
Druga nasza wycieczka była do Władysławowa. Szliśmy do
tego miasta plażą. Trzecia wycieczka prowadziła do Łeby.
Zwiedziliśmy tam ruchome wydmy. Trudno było po nich
chodzić. Następnie zwiedziliśmy Hel. Poszliśmy do fokarium.
Widzieliśmy zabawę fok z piłką i ich karmienie. W Chłapowie
zwiedziliśmy muzeum bursztynów. Przewodnik nas uczył, jak
poznać prawdziwy bursztyn, opowiadał o ich różnych kolorach.
Niektórzy z nas kupili sobie bursztynowe pamiątki. Na
wycieczce do Szymbarku zwiedziliśmy Muzeum Kaszubskie.
Tutaj przewodnik nam opowiadał, jak ludzie żyli, jaki mieli
alfabet, pokazywał ich stroje. Potem udaliśmy się do domu do
góry nogami. W tym domu kręciło mi się w głowie.
Następna wycieczka była do szkoły w Krokowej. Tutaj
chłopcy grali w piłkę nożną. Nasi chłopcy zwyciężyli, ponieważ
uczniowie ze szkoły w Krokowej byli młodsi. Po meczu
wybraliśmy się na zamek. Potem nasz chór zaśpiewał śląskie
piosenki. Ostatnia wycieczka była do Jastrzębiej Góry. Tam
dotarliśmy na piechotę. Zobaczyliśmy morską latarnię.
Niektórzy z nas wyszli na górę. W ostatnim dniu pobytu
pakowaliśmy bagaże, żegnaliśmy się z morzem i plażą.
O godzinie 20.00 wyjechaliśmy z Chłapowa. Do Cieszyna
dotarliśmy rano około godziny 6.00. Tam już nas oczekiwali
rodzice.
W Zielonej Szkole bardzo mi się podobało. Mieliśmy ładną
pogodę, nawet się kąpaliśmy. Zwiedziliśmy dużo interesujących miejsc. Wieczorami mieliśmy wspólne zabawy lub
dyskoteki.
Alena Harmata, kl. 7
Wycieczka edukacyjna do Krakowa
W piątek, 6. 9. 2013, klasa 8 wyjechała na wycieczkę
edukacyjną do Krakowa. Kraków to jedno z największych,
najstarszych i najpiękniejszych miast Polski. W Krakowie nie
można się nudzić, można tu zwiedzić dużo ciekawych miejsc muzea, galerie i zabytki. My zwiedziliśmy Rynek Krakowski, na
którym oprócz turystów można zobaczyć dużo gołębi, kwiaciarek i artystów, Kościół Mariacki, który jest jednym z największych kościołów Krakowa. Na rynku z Wieży Mariackiej
wysłuchaliśmy hejnału, który jest jednym z symboli miasta
oraz Podziemia Krakowskie, które znajdują się pod płytą
Rynku Głównego. W Podziemiach można zobaczyć różne
przedmioty archeologiczne. Wystawionych eksponatów było tu
bardzo dużo - szkielety, sprzęty domowe, ozdoby. Najlepszym
miejscem do zakupienia pamiątek są małe sklepiki w Sukiennicach.
Do najważniejszych polskich zabytków należy Wawel oraz
Zamek Królewski, który znajduje się na Wzgórzu Zamkowym.
VENDRYŇSKÉ NOVINY 2013
Do naszej klasy przyszło czterech nowych uczniów z Trzyńca.
Zaraz w pierwszym tygodniu nauki szkolnej wyjechaliśmy na
kurs adaptacyjny do Piosku. Zamieszkaliśmy w ośrodku
Beskydská oáza. Była tam bardzo ładna okolica. Nasza pani
wychowawczyni zaprosiła na nasz kurs panią psycholog, która
przygotowała dla nas ciekawe zabawy integracyjne. Wieczorem
bardzo mile spędziliśmy chwile przy ognisku. Podczas pobytu
na kursie wybraliśmy także samorząd klasowy i narysowaliśmy
plakat z wyspą przyjacielskich szóstaków. Teraz plakat zdobi
ścianę naszej klasy, a my jesteśmy dobrymi kolegami.
Ola Hladík i Karin Bartulec, kl. 6
Wycieczka do Bielska i Pszczyny
W piątek 6 września, zaledwie czwarty dzień od rozpoczęcia
roku szkolnego, klasy od 2 do 5 pojechały na wycieczkę do
Polski. Najpierw odwiedziliśmy Studio Filmów Rysunkowych
w Bielsku Białej. Podczas ciekawego wykładu dowiedzieliśmy
się, jak powstają fimy rysunkowe. Zdziwiło nas, że na jedną
sekundę filmu trzeba narysować aż 24 klatek, czyli obrazków.
Dalej pokazano nam, jak powstają dźwięki filmowe. Tutaj
aktorem może zostać nawet stary wieszak! Odwiedziny
zakończyły się w kinie Studio, gdzie obejrzeliśmy serię bajek
tutejszej produkcji. Wśród nich nie zabrakło „Bolka i Lolka“
oraz „Reksia“.
Potem autobus zawiózł nas do Pszczyny, gdzie zwiedziliśmy
historyczne wnętrza cudownego zamku. Najbardziej zaciekawiły nas sekretne korytarze między komnatami oraz lustro
w sali koncertowej, sięgające do 25 m wysokości. Widzieliśmy
też wiele trofei myśliwskich, wypchanego żubra i wilka.
Cieszymy się, że poznaliśmy nowe, ciekawe miejsca.
Uczniowie klasy 3 i 4
str. 5
Akce pro děti a mládež - Karavana snů
Do Vendryně konečně přijede proslulá Karavana snů –
pojízdná klubovna plná atrakcí a zábavy. Přesně v sobotu
9. listopadu od 15:00 hod. bude pestrobarevný karavan
parkovat ve Vendryňském parku a pro všechny děti
budou připraveny skákací boty, bungeerunning, střelba z
luku, taneční podložky, malba na sklo, hlavolamy a sladké
odměny.
Jedná se o jednu ze zastávek Karavany snů v rámci
podzimního projektu, který byl podpořen nadací Telefónica
O2 z grantového programu Think Big. Pro šikovné bude
připravena možnost založit si klub, pokračovat na webu v
soutěžení či přihlásit se k odběru časopisu pro děti. Vše je
díky grantové podpoře zdarma! Tak nezapomeňte v sobotu
odpoledne vyhlížet malovaný karavan!
Za organizační tým: Robert Folwarczny, Martin Vérteši
Olympiáda partnerských obcí
Goleszów, Jan Konečný – starosta obce Nýdek, Ladislav Olšar
– starosta obce Bystřice a starosta obce Čierne – Pavol
Gomola. Před samotným sportovním kláním vystoupila naše
nadějná zpěvačka Lucie Kuczynská a večer před vyhlášením
celkových vítězů jsme mohli vidět ukázku ZUMBY pod
vedením Kateřiny Ripperové s hosty z Goleszowa. Večer se pak
postaral o taneční zábavu DJ Janusz Gawlik z Bażanowic.
Výsledky olympiády:
Hod kriketovým míčkem na přesnost (chlapci a dívky 14 – 16
let) – Kamil Juroszek (Kisielów)
Skok v pytli (chlapci a dívky 14 – 16 let) – Jakub Chlebek
(Vendryně)
Hod gumákem – Hana Pilková (Bystřice)
Běh s traktorovou pneumatikou – Czesław Filipek (Vendryně)
Slalom se sudem piva – David Peprník (Vendryně)
Skok do dálky s pytlem – Bernard Banot (Kisielów)
Navlékání korálků – Nikola Čanecká (Čierne)
Přetahování lanem – Vendryně
Běh na lyžích ve dvojicích – Tomasz Gryszka a Zbyszek Brudny
(Cisownica)
Překvapení pro starosty – Artur Więcław (Cisownica)
Hod gumákem pro veřejnost (ženy) – Natalia Bobek (PL)
Hod gumákem pro veřejnost (muži) – David Nezval (ČR)
Překládání špuntků pro veřejnost – David Peprník (ČR)
Irena Ripperová
V sobotu 14. 09. 2013 se uskutečnila ve Vendryni Olympiáda
partnerských obcí. Tato akce proběhla v rámci projektu „Jdeme
společně trochu dál“ – systémová spolupráce partnerských
obcí Goleszowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu. Tento
projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
Celkovým vítězem se stalo družstvo z Vendryně, které získalo
240 bodů. Na druhém místě se umístili závodníci z Kisielowa
se stejným počtem bodů. O vítězi rozhodl hod kostkou. Třetí
místo obsadil Nýdek - 196 bodů, čtvrté místo Čierne - 168
bodů, páté místo Cisownica - 159 bodů, šesté místo Bystřice 128 bodů a sedmé místo obsadil Goleszów - 118 bodů.
Olympiádu zahájil starosta obce Vendryně ing. Rudolf Bilko.
Na zahájení byli přítomni Krzysztof Glajcar z partnerské obce
str. 6
Strašení pod věží
Zakládáme novou tradici, která se (jak věříme) stane
oblíbenou akcí mezi dětmi a rodiči - Strašení pod (hasičskou)
věží. Stačí jen přijít 1. 11. 2013 do Czytelnie od 17:00 hod.
Nemusíte si s sebou nic brát, hasiči si pro Vás vše připraví.
Čeká vás vyřezávání dýní, společenské hry pro děti i dospělé,
občerstvení a další zábava. Tak se přidejte mezi ostatní a
prožijte příjemné chvíle s hasiči.
Věříme, že se budeme všichni bavit a ti, co budou chtít, si
mohou svou vyřezanou dýni odnést i domů.
Těší se Hasiči Vendryně.
Velitel Roman Bartoš
VENDRYŇSKÉ NOVINY 2013
Dożynki w kościele parafialnym
św. Katarzyny
W niedzielę, po uroczystości św. Wacława męczennika i
patrona Czech, w naszym kościele parafialnym obchodziliśmy
mszę świętą na podziękowanie za tegoroczne urodzaje. Kosze
z plonami naszej ziemi, chleb i wino przed ołtarz przyniosły
w tym roku najmniejsze dziewczynki z wędryńskiej scholi
ubrane w tradycyjne śląskie stroje. Poprzez ręce kapłana
w ofierze złożyliśmy Bogu nie tylko owoce naszej pracy, ale i
całoroczny trud i wysiłek, dziękując a równocześnie prosząc
o błogosławieństwo do tego, co przed nami.
Dorota Kaszper
O zábavu tedy nebyla nouze a nezbývá než jen se těšit na
4. ročník recesistického závodu TOUR de ŠČUR.
Roman Bartoš
Z życia PZKO
TOUR de ŠČUR 2013
Tak a již 3. ročník je za námi. Pro mnohé již známý recesistický cyklistický závod TOUR de ŠČUR, který se konal 15. září
2013 a byl zase o něco náročnější a možná tím i zajímavější.
Trasa zůstala nezměněna, ale přibylo mnoho překážek, které
bylo během náročného výšlapu do kopce třeba překonat. Hned
po startu museli závodníci přenést kolo přes překážku umístěnou na zemi. Další nástraha čekala v podobě občerstvovací
stanice, kde si každý závodník musel doplnit tekutiny a nabrat
sílu na pokračování závodu. Drobný slalom a průjezd mezi
deskami ještě nebyla poslední záludnost a závodníky tak čekal
konečný úkol, který byl spjat s hasičskou dovedností. Všichni
museli proudem vody shodit plechovky a teprve potom
dokončit náročný závod. Všichni závodníci včetně malých dětí
závod dokončili a tak je čekalo občerstvení, které si pro ně tým
hasičů připravil v podobě výborného kotlíkového guláše,
grilovaného masa či čepovaného piva a nealkoholických
nápojů. Ve večerních hodinách došlo k očekávanému vyhlášení
vítězů a předání pohárů i hlavní ceny – živé myšky. Musím
ještě dodat, že na pomyslné „bedně“ stanula i Červená
Karkulka, která nás poctila svou účastí v našem závodě.
VENDRYŇSKÉ NOVINY 2013
Po udanym Wędryńskim karnawale i Olimpiadzie gmin
partnerskich, w których nasze MK PZKO brało aktywny udział,
kolejnym ciekawym punktem w planu pracy naszego koła była
wycieczka aktywnych i zasłużonych członków do Nizkich Tatr.
Zresztą to tradycja, którą nasze koło regularnie praktykuje już
ponad 10 lat. Doświadczony i niezawodny kierownik naszych
wycieczek Karol Roszka wraz z Stanisławem Samkiem tym
razem naplanowali zwiedzić Nizkie Tatry z bazą noclegową
v Královej Lehote. W trzydniowym programie nie zabrakło
np. zwiedzenie zamku Strečno, basen z wodą leczniczą
w Liptovském Jáne, wyjazdu kolejką linową na Chopok wraz
z 6-godzinnym (nie łatwym) przemarszem do Čertovice, by po
drodze zdobyć jeszcze najwyższy szczyt Nizkich Tatr – Ďumbier. Nie zapomniano również odwiedzić Demänovské jaskyne i
miasto Liptovský Mikuláš.
To tylko niektóre punkty programu ciekawej wycieczki, która
pod względem widoków, podkreślonych wspaniałą słoneczną
z jesiennym przysmakiem pogodą, nie posiadała żadnych
uchybień. Wieczorne spotkania wycieczkowiczów wypełnione
były śpiewem przy akompaniamencie Jerzego Macury oraz
ciekawym programem kulturalnym, w którym wystąpili np.
David Peprník, Janusz Ondraszek, Janka Hlávka, Jan Biłko.
Osobiście jestem przekonany, że tego rodzaju spotkania mają
swoje znaczenie. Mile spędzone chwile utrwalają kolektyw, są
motywacją do dalszego działania.
Bogusław Raszka
str. 7
Fotbalová perlička
Výstava zahrádkářů
1. 9. 2013 nastoupila k mistrovskému utkání Vendryně B –
Návsí v našem mužstvu rodina Hulbojů. Otec Bogdan a synové
Benjamin s Mateuszem. Bogdan patří k věrným příznivcům
sportu a byl před 20 lety jedním ze strůjců tehdejšího postupu
Vendryně do kraje. Dnes hraje v 46 letech spolehlivě na všech
postech a ke sportu vede svou celou rodinu. 2 branky s Návsím
dali dokonce právě Bogdan s Mateuszem. Na snímku není jen
nejmladší syn
Filip, který je
zatím v přípravce.
Tam, kde je sport
a jiné zájmové
aktivity, má
mládež vyplněný
volný čas a
výsledky se jistě
dostaví.
Ve dnech 27. - 29. 9. 2013 proběhla podzimní výstava
zahrádkářů. Český zahrádkářský svaz Vendryně děkuje všem
členům, kteří se podíleli na aranžmá, chodu kuchyně a bufetu.
Děkujeme české a polské základní škole za vystavené práce,
které obohatily naši výstavu. Zároveň bychom rádi poděkovali
všem návštěvníkům za účast. Pro zajímavost – nejmladším
hostem byl Honzík Macoszek (2 měs.) a nejstarším Alois
Kaszper (91 let). I když nám počasí moc nepřálo, atmosféra
byla dobrá jako každoročně a všem se naše práce líbila.
Nožková Božena
předsedkyně ZO
Za TJ Vendryně
AK
Pochod paměti
– Marsz Pamięci
Dne 26.10.2013 v 11,00 hod.
se uskuteční vzpomínkový pochod
paměti k pomníku partyzánů pod
Malou Čantoryji (hranice Cisownicy
a Nýdku). V letošním roce proběhne jubilejní 10. ročník.
Všechny zájemce srdečně zve
Obec Vendryně
společně s dalšími organizátory, kterými jsou
– Beskid Śląski
a PTTK Ślimoki
Goleszów.
str. 8
VENDRYŇSKÉ NOVINY 2013
Klub zá bavy a sportu Zá olší
„Klub zábavy a sportu Záolší“ je vždy tam, kde se něco
děje. Potažmo jeho členové a dobrovolníci. Letošní léto se s
akcemi opravdu roztrhl pytel a mimo tradičních Her v pohraničí a Vendryňského letního karnevalu jsme se zúčastnili i
Olympiády partnerských obcí a zorganizovali Nohejballcup
2013 – o pohár starosty.
Desátý jubilejní ročník Her v pohraničí se nesl nejen v duchu
oslavném, kdy za přítomnosti pana starosty a našich organizátorů, se krájel dort, připíjelo šampaňským a přálo našemu
klubu „sto lat“. Na letošním výjimečném ročníku se sešlo na
300 lidí, kteří se přišli bavit a hlavně soutěžit. Počasí na
jedničku, program nabouchaný do „fullu“, skvělá skupina
„Štístko“, výborný bufet a večer ohňostroj a tombola byly
zárukou hezky stráveného dne. Lidi byli úžasní a se slovy díků
za luxusní akci se rozcházeli nad ránem domů. Více napoví
fotografie. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat
všem organizátorům za to, že odvedli skvělou práci a vše bylo
na jedničku. Rovněž děkuji sponzorům, bez nichž by tato akce
ani nemohla být.
Vendryňský letní karneval se jistě vydařil a mě může těšit, že
svůj podíl na tom mají i členové našeho klubu. Připravili
program pro děti. Pod zkušeným vedením Věry Wawroszové a
Jany Cymorkové, tak vznikla úžasná parta Šmoulů, kteří
dováděli s dětmi. Pásmo soutěží natolik děti dostalo do varu, že
se pomalu ani nechtěly rozejít a dát prostor dalšímu programu.
Velké dík a palec nahoru.
Nohejballcup 2013 se jedním slovem vydařil. Sešlo se deset
družstev z Vendryně, Bystřice a okolí, která mezi sebou zápolila
v amatérském nohejbale. Celý den tak zaplnil tento sport.
Vítězem se stalo družstvo „Radegast“ s kapitánem Laďou
Turoněm, na druhém místě skončili „Dědci“ z Bystřice a třetí
příčku obsadily „Lipki“. Akce vskutku o fajn lidech a fajn
atmosféře. Příští rok by prý měla být tato akce dvakrát, nu
uvidíme. Za to opět vděčíme všem organizátorům.
Závěrem? Jsem rád, že náš klub je o fajn lidech, kteří „svou
troškou“ přispívají k obohacení soužití v naší komunitě.
Za Klub zábavy a sportu Záolší
Milan Zakřevský, vedoucí
Hry v pohraničí
Nohejbal
Šmoulové
VENDRYŇSKÉ NOVINY 2013
str. 9
Vilford
MÁME NEJLEVNĚJŠÍ
INKOUSTOVÉ NÁPLNĚ
OD TŘINCE PO JABLUNKOV!
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT.
> Prodej tonerů a inkoustů <
> Servis tiskáren a kopírek <
> Servis PC a notebooků <
www.Vilford.cz
www.facebook.com/vilford.cz
Sdělte nám, že jste fanoušky naší „FB“
stránky a dostanete malý DÁREK.
Vilford s.r.o., Vendryně 215
(1. patro nad lékárnou)
Tel.: 558 329 580, Email: [email protected]
Vendryňské noviny vydává Obecní úřad Vendryně, evidenční číslo E10386.
Zodpovědná osoba Jana Chlebková, e-mail: [email protected] Neprošlo jazykovou úpravou!
Náklad 1 250 ks. Neprodejné. Tisk: T-PRINT, s.r.o., Třinec

Podobné dokumenty

Říjen - Obec Vendryně

Říjen - Obec Vendryně příprava, nákup a zpracování a po novém roce Vám již vše ráda nabídnu. Ráda bych Vás také pozvala na další z řady cestovatelských besed s p. Jiřím Márou a to v nově zrekonstruovaných prostorách Sta...

Více