Adsorpční sušič Adsorpční sušič

Komentáře

Transkript

Adsorpční sušič Adsorpční sušič
Technická příručka
pro
projektování, montáž a provoz
Adsorpční sušič
KEN 2000-10000 2000_2.doc
řada KEN 2000 –KEN 10000
Filco, s.r.o., Spojovací 677, 503 11 Hradec Králové, tel./fax: 495 436 233, http://www.filco.cz
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
1
Předmluva
Tato technická příručka firmy ZANDER Aufbereitungstechnik GmbH by měla přispět
k lepšímu nabytí poznatků o zařízení a k využití jeho účelových možností nasazení.
Tato příručka dále obsahuje důležité informace pro bezpečnou, správnou a úspornou
obsluhu.
Všechny pokyny se provádějí podle předepsaného způsobu, aby se zabránilo nebezpečí, škodám s následnými prostoji a předčasnému opotřebení zařízení.
Kromě technické příručky a závazných úprav, platných v zemi použití a na místě nasazení se musí dodržet uznaná odborně technická pravidla pro bezpečnou a odbornou práci. Technická příručka musí být stále k dispozici na místě nasazení zařízení.
Každá osoba, která je v podniku uživatele pověřena instalací, uvedením do provozu,
obsluhou, udržováním a opravami zařízení, si musí tuto technickou příručku a obzvlášť bezpečnostní upozornění pročíst a porozumět jim.
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
2
Obsah
1
Všeobecné informace .............................................................4
2
Bezpečnostní upozornění.......................................................5
2.1
2.2
2.3
Značení upozornění v technické příručce ............................................................ 5
Kvalifikace personálu........................................................................................... 6
Bezpečnostní upozornění pro údržbu, pro inspekční a montážní práce ............... 6
3
Informace o výrobku...............................................................7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
Předpisy tlakové nádoby...................................................................................... 7
Zkouška těsnosti ................................................................................................. 7
Přetížení .............................................................................................................. 7
List technických údajů pro KEN 2000 - KEN 10000 ............................................. 8
Doprava............................................................................................................. 10
Skladování......................................................................................................... 10
Provedení s přídavným ohřevem (volitelné) ....................................................... 10
Použití předfiltru a prachového filtru (volitelné) .................................................. 10
Sestavení a instalace......................................................................................... 11
Popis funkcí....................................................................................................... 11
Zatěžování......................................................................................................... 11
Regenerace....................................................................................................... 12
Vyrovnání tlaků s přepínáním ............................................................................ 12
Regulační P & I schéma pro KEN 2000 - KEN 10000........................................ 13
Funkční schéma ................................................................................................ 14
Elektrická regulace ............................................................................................ 15
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Uvedení do provozu/odstavení....………………....................16
První uvedení do provozu .................................................................................. 16
Krátkodobé odstavení........................................................................................ 17
Odstavení z provozu při poruše a při údržbě ..................................................... 17
Opětovné uvedení do provozu........................................................................... 18
5
Intervaly údržby.....................................................................19
5.1
5.2
5.3
5.4
Výměna sušicí náplně........................................................................................ 20
Likvidace sušicí náplně...................................................................................... 20
Výměna distributoru proudění............................................................................ 21
Výměna diskové trysky...................................................................................... 21
6
Poruchy: příčina a odstranění..............................................22
7
Seznam náhradních dílů .......................................................24
8
Technická dokumentace.......................................................28
9
Dodatek (zvláštní vybavení) ................................................50
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
3
1 Všeobecné informace
Adsorpční sušička série KEN 2000 - KEN 10000 se vyrábí podle současného stavu techniky
a podle uznávaných bezpečnostně technických úprav. Při jejím použití může však přesto
dojít ke vzniku nebezpečí života uživatele nebo třetích osob, popř. ke vzniku obrovského
poškození adsorpční sušičky a jiných věcných hodnot, dojde-li:
− k její obsluze neškoleným nebo neobeznámeným personálem,
− k jejímu neúčelovému nasazení,
− k jejím neodborným opravám nebo údržbám.
Toto může vést ke ztrátě jakýchkoli nároků na náhradu.
Adsorpční sušička je vhodná pro neutrální prostředí bez obsahu částic vody, oleje a pevných
látek. Za korozní škody a funkční závady, způsobené agresivním prostředím, nepřevezme
firma ZANDER Aufbereitungstechnik GmbH žádnou záruku.
Způsoby nasazení, které nejsou uvedené v této technické příručce, se musí dohodnout s
firmou ZANDER Aufbereitungstechnik GmbH a písemně potvrdit.
Firma ZANDER Aufbereitungstechnik GmbH si v zájmu dalšího rozvoje ponechává právo
kdykoli provést změny, které jsou při zachování podstatných znaků zde uvedené adsorpční
sušičky nutné ke zvýšení výkonu, popř. z bezpečnostních nebo výrobně technických důvodů.
Zobrazení: typový štítek pro adsorpční sušičku
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
4
2 Bezpečnostní upozornění
Tato technická příručka obsahuje základní upozornění, která se při instalaci, provozu a
udržování musí dodržet. Z tohoto důvodu musí být příručka pročtena montérem a odpovědným odborným personálem/uživatelem před montáží a uvedením do provozu a musí být
stále k dispozici na místě nasazení adsorpční sušičky.
2.1 Značení upozornění v technické příručce
Bezpečnostní upozornění obsažená v této technické příručce, při jejichž nedodržení by mohlo dojít k ohrožení osob a stroje, se zvlášť označují pomocí všeobecného symbolu ohrožení
a dodatečným označením Nebezpečí! a Pozor!
bezpečnostní značka podle DIN 4844 - W9
a při varování před elektrickým napětím pomocí
bezpečnostní značka podle DIN 4844 - W8.
Upozornění, nacházející se přímo na adsorpční sušičce, se musí zcela dodržovat a uchovávat v naprosto čitelném stavu.
Upozornění:
Obsahuje postup nebo pořadí se zvláštním zájmem nebo důležitostí.
Všechna upozornění by se měla dodržovat v zájmu účelového použití
pro adsorpční sušičky.
•
Pomocí tohoto zanménka se značí pracovní a/nebo obslužní postupy.
Postupy se provádějí v pořadí, čteném ve směru se shora dolů.
-
Pomocí tohoto znaménka se značí výčty.
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
5
2.2 Kvalifikace personálu
Personál pro obsluhu, udržování, inspekci a montáž se musí prokázat příslušnou kvalifikací
pro tyto práce. Oblast zodpovědnosti, kompetence a kontroly personálu musí uživatel
přesně zajistit. Nemá-li personál potřebné znalosti, je nutné jej zaškolit a poučit. Je-li třeba,
může výrobce/dodavatel toto na objednávku uživatele adsorpční sušičky uskutečnit. Dále je
zapotřebí zjistit, zda personál plně rozumí obsahu technické příručky.
2.3 Bezpečnostní upozornění pro údržbu, pro inspekční a montážní práce
Provozovatel zajistí provedení veškerých údržbářských, inspekčních a montážních prací
autorizovaným a kvalifikovaným personálem, který důkladnou studií technické příručky získal
dostatečné informace. Proto je také nutné, aby se následující značce upozornění a nebezpečí věnovala zvláštní pozornost.
Nebezpečí!
Nikdy neprovádět konstrukční změny na zařízení!
Používat jen originální náhradní a doplňkové díly!
Nikdy nesvářet na některé z tlakových nádob nebo tuto jakýmkoli způsobem pozměňovat!
Veškeré údržbářské práce provádět pouze na vypnutém zařízení, bez tlaku
a napětí!
Používané sušicí náplně nepodléhají žádnému označení podle předpisu EU o nebezpečných
látkách ze 26.08.1986. Je třeba dodržet bezpečnostní opatření, která jsou běžná při styku s
chemikáliemi.
Nebezpečí!
Při práci se sušicí náplní používat ochranné brýle!
− Při vniku sušicí náplně do očí okamžitě vypláchnout dostatečným množstvím čisté vody.
− Při vysypání odebrat sušicí náplň bez víření prachu.
− V případě požáru neexistují žádná omezení pro hasicí prostředky, reakci s vodou a pěnou
lze označit jako prudkou.
− Při překročení hodnot MAK 6 mg/m3 (jemný prach) nasadit respirátor.
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
6
3 Informace o výrobku
Adsorpční sušička slouží k sušení vzduchu a jiných plynů podle svého individuálního určení.
Jako "standardní provedení" je adsorpční sušička vybavena dvěma nádobami se sušicí náplní a v závislosti na určitých vstupních podmínkách dodává suchý, bezolejový a čistý vzduch
nebo plyny.
3.1 Předpisy tlakové nádoby
Tlakové nádoby série KEN 2000 až 8000 se vyrábějí a přezkušují podle
. Jsou vhodné
pro maximální provozní přetlak ve výši 10 barů a max. teplotu +50° C a min. teplotu - 10° C.
Tlakové nádoby série 10000 se vyrábějí a přezkušují podle TÜV (Technický svaz kontroly).
Jsou vhodné pro max. provozní přetlak ve výši 10 barů a max. teplotu +50° C a min. teplotu 10° C.
3.2 Zkouška těsnosti
Všechna zařízení jsou u firmy ZANDER Aufbereitungstechnik GmbH podstoupena zkoušce
těsnosti ve výši 7 barů přetlaku.
3.3 Přetížení
Pozor!
Adsorpční sušičku chránit před přetížením!
Přetížení adsorpční sušičky nastane:
− dojde-li ke zvýšení průtoku sušeného plynu,
− dojde-li ke zvýšení vstupní teploty vzduchu a tím i ke zvýšení vlhkosti vázané na prostředí,
− není-li dosaženo minimálního provozního tlaku,
− při nedostatečné předfiltraci a separaci nečistot.
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
7
3.4 Tabulka technických údajů
Typ
KEN 2000
Prostředí
Připojení
Objem průtoku*
DN 50
1150 m3/h
KEN 2600
KEN 3100
vzduch bez agresivních částic
DN 65
DN 65
3
1500 m /h
1950 m3/h
KEN 3800
DN 80
2350 m3/h
Sušicí náplň
Standard
vstupní teplota
35° C
100 % ecosorb
**
-40° C
TRB
vstupní teplota > 35° C 10 % ecosorb / 90 % molekulární síto
TRB
> -40° C
Standard
Množství sušicí
náplň
na 1 nádobu
Hlad. akust. hluku***
Celková hmotnost
sušičky
Regulace
Krytí
146 kg
182 kg
254 kg
298 kg
≥85 dB (A
≥85 dB (A
≥85 dB (A
≥85 dB (A
ca. 638 kg
ca. 759 kg
ca. 952 kg
elektronická řídící deska
IP 54
ca. 1097 kg
Provozní a řídicí napětí
Standard
~ 230 V 50 Hz / 60 Hz
~ 110 V 50 Hz / 60 Hz
24 V DC
Mimořádné napětí
Doba sušení
Standard
10 min
Zvláštní vybavení
*
**
***
dodatek (viz bod 9)
3
Objemový průtok v m / na 1 bar podle DIN ISO 7183
Tlakový rosný bod
Hladina akustického hluku měřených ploch podle DIN 45635 T13 měřeno v odstupu 1 m
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
8
3.4 List technických dat
Typ
KEN 5000
Prostředí
Připojení
Objem průtoku*
DN 80
3000 m3/h
KEN 6000
KEN 8000
vzduch bez agresivních částic
DN 100
DN 100
3
3800 m /h
4600 m3/h
KEN 10000
DN 125
5600 m3/h
Sušicí náplň
Standard
vstupní teplota
**
TRB
vstupní teplota >
TRB
>
Standard
Množství sušicí
Náplně
na 1 nádobu
***
Hlad. akust. hluku
Celková hmotnost
Sušičky
Regulace
Krytí
35° C
100 % ecosorb
-40° C
35° C 10 % ecosorb / 90 % molekulové síto
-40° C
357 kg
453 kg
613 kg
767 kg
≥85 dB (A)
≥85 dB (A
≥85 dB (A
≥85 dB (A
ca. 1260 kg
ca. 1519 kg
ca. 1927 kg
elektronická řídící deska
IP 54
ca. 2683 kg
Provozní a řídicí napětí
Standard
~ 230 V 50 Hz / 60 Hz
~ 110 V 50 Hz / 60 Hz
24 V DC
Mimořádné napětí
Doba sušení
Standard
10 min
dodatek (viz bod 9)
Zvláštní vybavení
*
**
***
3
Objemový průtok v m / na 1 bar podle DIN ISO 7183
Tlakový rosný bod
Hladina akustického hlluku měřených ploch podle DIN 45635 T13 měřeno v odstupu 1 m
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
9
3.5 Doprava
Po dodání adsorpční sušičky se musí zařízení zkontrolovat, zda není zařízení poškozeno
dopravou. Je-li třeba, informuje se ihned přepravce za účelem sepsání škody.
Upozornění:
Pro vnitropodnikový transport nebo nadzdvihnutí se smějí používat jen k
tomu určené transportní oka adsorpční sušičky.
3.6 Skladování
Při delší době skladování adsorpční sušičky musí být k tomu určený prostor suchý a bezprašný a zároveň s minimální teplotou +1° C.
3.7 Provedení s přídavným ohřevem (volitelné)
Na instalačních místech s teplotami pod 1° C se opatří vstupní strana vzduchu adsorpční
sušičky a předního filtru doprovodným topením. Doprovodné topení se napájí napětím samostatně, aby zůstalo během prostojů funkční. Zapínání se reguluje podle požadované provozní situace nastavitelným termostatem.
Aby se dosáhlo optimálního zahřátí vstupní strany vzduchu adsorpční sušičky, musí se topení obložit izolací z armaflexu nebo podobného materiálu.
3.8 Použití předfiltru a prachového filtru (volitelné)
Aby se zabránilo vniknutí kondenzátu ve formě kapek vody, oleje a nečistot do sušicí náplně,
měl by se před adsorpční sušičku instalovat předfiltr. Olej obalí kuličky sušicí náplně olejovým filmem a sníží tak kapacitu sušení a tlakový rosný bod. Aby se u spotřebičů stlačeného
vzduchu zabránilo provozním poruchám z důvodu případného vzniku otěru kuliček sušicí
náplně, měl by se za adsorpční sušičku instalovat prachový filtr. V tomto filtru se již nevyskytuje žádný kondenzát, a proto je tento filtr zásadně vybaven pouze ručním odváděčem.
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
10
3.9 Sestavení a instalace
Obal adsorpční sušičky se odstraní. Pomocí vhodného zdvižného mechanismu se adsorpční
sušička postaví na požadované místo takovým způsobem, aby bylo dostatečně místa pro
obslužné a servisní práce. Připojovací potrubí se s adsorpční sušičkou spojí mírným spádem. Na vstupní a výstupní straně adsorpční sušičky se vždy instaluje uzavírací ventil. Obtokové potrubí s dodatečným uzavíracím ventilem se instaluje takovým způsobem, aby při odstavení adsorpční sušičky bylo možné stálé zásobování potrubní sítě vzduchem. Vyskytují-li
se v rozvodné síti vibrace, postaví se adsorpční sušička na příslušné tlumiče vibrací.
Adsorpční sušička je výrobcem kompletně zapojena, ze strany zákazníka se musí podle přiložených elektrických schémat (viz bod 8) již jen přivést elektřina na příslušné svorkovnice.
Existuje-li v závislosti na spotřebě střídavý/ kolísavý odběr vzduchu z adsorpční sušičky, doporučuje se ecotronické řízení. Krátký popis se nachází v dodatku (viz bod 9).
Upozornění:
V případě dotazů, týkajících se instalace, je možné si vyžádat u firmy
FILCO s.r.o. instalační výkresy,
(049) 56 36 233.
3.10 Popis funkcí
Adsorpční sušička ZANDER série KEN pracuje podle principu metody střídavého tlaku se
studenou regenerací. Proto jsou současně zapnuty dvě adsorpční nádoby naplněné sušicí
náplní. Současně se sušením plynu v jedné z nádob probíhá v nádobě druhé proces regenerace. Pomocí časově závislého řízení je v pravidelném intervalu dosaženo přepínání od
jedné nádoby ke druhé. Adsorpční sušička pracuje plynule a plně automaticky. Zařízení je
řízeno elektro-pneumaticky nebo pneumaticky (volitelné příslušenství).
3.11 Zatěžování
Plyn určený k sušení vstoupí do sušicí nádoby hlavním ventilem V1* a částí trubky. Velkorozměrnými samočisticími sítovými dny, nacházejícími se ve spodní části nádoby, je dosaženo optimálního rozptýlení sušeného plynu do sušicí náplně. Směr proudění je zdola nahoru.
Používaná sušicí náplň absorbuje vodní páru, obsaženou v prostředí. Před opuštěním lože
sušicí náplně je dosažen tlakový rosný bod. Integrovaným rozdělovačem proudění se suchý
plyn dostane přes zpětnou klapku V2 (V3)* na výstupu do distribuční sítě.
*
Funkční schéma (viz 3.15)
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
11
3.12 Regenerace
Je-li zatěžování ukončeno, dojde k přepnutí řízení sušičky. Při přepnutí jsou přetlakové ventily V4* a V5* uzavřeny. Asi za 3 s po přepnutí se otevře přetlakový ventil regenerované ná*
doby. Právě zatěžovaná nádoba I (II) je nyní regenerována. Při regeneraci dojde k odvedení
části suchého vzduchu v horním potrubním bloku. Regeneračním plynovým potrubím s inte**
grovaným regenerační diskovou tryskou (pol.100) je tento proud vzduchu/plynu bez tlaku
veden nádobou ve směru se shora dolů. Množství regeneračního plynu je závislé na provozním přetlaku a na teplotě sušeného plynu. Regenerační vzduch/plyn, odtlakovaný na atmosférický tlak, pojme vlhkost, která se nahromadila v sušicí náplni. Přetlakovým ventilem V4
(V5) se zabudovaným tlumičem hluku (pol.153)** je vzduch, obohacený vlhkostí, vyveden
ven.
Regenerační doba je nastavena na 4 min. Doba zatěžování se u provedení s ecotronickým
řízením příslušně prodlouží (volitelné příslušenství).
3.13
Vyrovnání tlaků s přepínáním
Zůstávající časový interval 1 min mezi koncem regenerace a přepnutím fáze je potřebný
k vyrovnání tlaků. Toto vyrovnání tlaků umožní přepnutím v hlavním ventilu V1* směrem ke
druhé nádobě I (II)* bez tlakového rázu. Uzavřením přetlakového ventilu V4 (V5)* stoupá v
regenerované nádobě tlak na provozní hodnotu. Vyrovnání tlaku je ukončeno, když oba manometry ukazují stejnou hodnotu. Přepnutí od zatížení k regeneraci je časově závislé. Standardní doba zatěžování u adsorpční sušičky série KEN je stanovena na 5 min.
*
**
Funkční schéma (viz 3.15)
Regulační P & I schéma (viz 3.14)
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
12
3.14 Regulační P & I schéma pro KEN 2000 - KEN 10000
Výstup
Vstup
Pozice
1
2
3
4
6
7
55
60
Název
Pozice
Název
tlaková nádoba
rozdělovač proudění
sušicí náplň: ecosorb
sušicí náplň:
molekulární síto
manometr, jednoduchý ventil
manometr
hlavní ventil V1
zpětná klapka V2-V3
100
150
153
304
disková tryska
přetlakový ventil V4/V5
tlumič hluku
regulační vzduchový filtr
306
308
312
319
redukční ventil
magnetický ventilový blok Y1-Y4
indikátor vlhkosti
řídící jednotka
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
13
3.15 Funkční schéma
I Regenerace
II Zatížení
I Regenerace
II Zatížení
I Regenerace
II Zatížení
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
14
3.16 Elektrická regulace
Nebezpečí!
Práce na elektrických zařízeních smí podle platných předpisů provádět jen osoba způsobilá v oboru nebo pověřená osoba pod vedením
a dohledem odborného pracovníka z oboru elektrotechniky.
Adsorpční sušička ZANDER série KEN je podle listu dat (viz 3.4) standardně ovládána uvedenou řídící deskou, nacházející se v řídící jednotce, a příslušným provozním a řídícím napětím.
Při zkušebním chodu jsou doby nastavení provedeny již výrobcem a nesmí se měnit.
Změny jsou povoleny po dohodě s výrobcem a na základě jeho písemného potvrzení, v
opačném případě zanikne záruční nárok.
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
15
4 Uvedení do provozu/ odstavení
4.1 První uvedení do provozu
Pozor!
Veškerá potrubní a kabelová spojení je nutné dotáhnout!
Pozor!
Není-li možné zaručit pro magnetické ventily v systému požadovaný
minimální řídicí tlak 6 barů, musí se zásadně připojit externí řídící
vzduch!
V tomto potrubí se nesmí nacházet žádné uzavírací prvky!
Před uvedením do provozu je nutné přezkoušet, zda se v potrubní síti nenachází okuje,
otřepy ze závitů, zbytky po sváření a pájení a ani jiné další nečistoty. Funkční poruchy vzniklé následkem chybné instalace nepatří do záručního výkonu firmy ZANDER Aufbereitungstechnik GmbH. Veškeré uzavírací ventily na předfiltru, adsorpční sušičce, prachovém
filtru a obtokovém potrubí jsou uzavřeny. Nutné dbát na minimální okolní teplotu +1° C.
Při prvním uvedení do provozu dodržet následující postup:
• Přezkoušet řídicí ventilový blok, ruční ovládání jednotlivých magnetických ventilů se musí
nacházet v poloze "0" (viz bod 8, pneumatická regulace).
• Přezkoušet, zda se trojcestný kohout nachází v koncové poloze. Není-li tomu tak, připojit
vnější řídicí vzduch na trojcestný kohout (původní přípojku demontovat) a dojet do jeho
koncové polohy. Potom odpojit vnější řídicí vzduch a původní přípojku obnovit.
• Pomalu otevřít vstupní ventil a přitom pozorovat tlakování na manometru adsorpční
sušičky. Vyvarovat se rázovému natlakování.
• Otočit spínač na řídící jednotce do polohy "Ein" ("Zap").
• Adsorpční sušička se při uzavřeném uzavíracím ventilu na výstupu popř. za prachovým
filtrem musí na cca. 3-4 h spustit, tímto dojde k regeneraci sušicí náplně.
• Aby se zabránilo nárazovým zatížením systému, po ukončení regenerace pomalu otevřít
uzavírací ventil na výstupu popř. za prachovým filtrem a přitom pozorovat manometr.
• Zařízení je připraveno k provozu a pracuje nyní plynule a plně automaticky.
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
16
4.2 Krátkodobé odstavení
Upozornění:
Při vypnutí sušičky dodržet následující postup:
− nejprve uzavřít veškeré uzavírací orgány před a za sušičkou,
− sušičku potom okamžitě vypnout
(spínač v řídící jednotce přepnout do polohy "Aus" ("Vyp") ).
4.3 Odstavení z provozu při poruše a údržbě
Nebezpečí!
Před provedením veškerých údržbářských a opravárenských prací se
musí zařízení vypnout, odpojit elektřina a celé odtlakovat!
Zde platí všeobecná bezpečnostní stanovení podle UVV a VDE!
Upozornění:
Vypnutí adsorpční sušičky se provádí následovně:
− nejprve uzavřít všechny uzavírací orgány před a za adsorpční sušičkou. Při přímém spojení s kompresorem, tento předem vypnout,
− sušičku potom okamžitě elektricky vypnout
(spínač v řídící jednotce přepnout do polohy "Aus" ("Vyp") ).
− adsorpční sušičku manuálně, pomocí ručního ovládání magnetických
ventilů (Y3/Y4) nebo pomocí ručního ventilu na spodní straně prachového filtru odtlakovat (kontrola pomocí manometru na nádobě),
− na zařízení bez tlaku a napětí se nyní mohou provést opravárenské
popř. údržbářské práce.
Nebezpečí!
Aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při opravárenských popř. údržbářských pracích, nesmí adsorpční sušičkou proudit již žádný stlačený vzduch/plyn.
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
17
4.4 Opětné uvedení do provozu
• Ruční ovládání magnetických ventilů (Y3/Y4) uvést do zpětné polohy nebo uzavřít ruční
odváděč za adsorpční sušičkou, popř. na prachovém filtru.
• Přezkoušet, zda se trojcestný kohout nachází v koncové poloze. Není-li tomu tak, připojit
vnější řídicí vzduch na trojcestný kohout (původní přípojku demontovat) a dojet do koncové polohy.
• Potom odstranit vnější řídicí vzduch a původní přípojku obnovit.
• Potom pomalu otevřít vstupní ventil na předním filtru popř. na adsorpční sušičce a přitom pozorovat na manometru nárůst tlaku. Při přímém spojení s kompresorem tento předem zapnout.
• Otočit spínač řídící jednotky do polohy "Ein" ("Zap").
• Došlo-li k vypnutí adsorpční sušičky během fáze vyrovnání tlaků, vyčkat nejprve na vyrovnání tlaků a potom zapnout adsorpční sušičku.
• Má-li dojít již po delší odstávce (cca. 40 hodin) k novému uvedení adsorpční sušičky do
provozu, postupovat stejně jako u prvního uvedení do provozu (viz 4.0).
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
18
5 Intervaly údržby
Upozornění:
Aby mohl být zaručen plynulý a bezporuchový provoz, doporučuje se
uzavřít s firmou FILCO s.r.o. servisní smlouvu.
(049) 56 36 233.
Kromě toho se pravidelně přezkušují následující body:
Denně
• Provést všeobecnou prohlídku a dbát na případné poruchy během provozu.
• Ručním ovládáním na předním filtru (volitelné příslušenství) přezkoušet funkci automatického odváděče kondenzátu.
• Provést optickou kontrolu barev na indikátoru s oranžovým gelem pro:
− oranžový gel
− oranžový gel
oranžový při tlakovém rosném bodě cca.
průhledný při tlakovém rosném bodě cca.
-25 °C,
+15°C.
• Přezkoušet funkce systému hlášení poruch (volitelné příslušenství).
Týdně
• Přezkoušet diferenční tlak ve výši max. 0,6 barů na předním filtru (volitelné příslušenství),
údaje přesahující tuto hodnotu vyžadují výměnu filtračního elementu.
• Přezkoušet diferenční tlak ve výši max. 0,6 barů na prachovém filtru (volitelné příslušenství), údaje přesahující tuto hodnotu vyžadují výměnu filtračního elementu.
• Přezkoušet zbytkový tlak tlumiče hluku ve výši max. 0,5 barů, který se nachází za přetla*
kovými ventily V4/V5 (kontrola na manometru nádoby).
Ročně nebo po 2500 provozních hodinách
• Zkontrolovat sušicí náplň z pohledu přítomnosti nečistot.
Při znečištění náplně olejem je patrné hnědožluté zbarvení.
Všeobecná životnost sušicí náplně činí asi 8000 provozních hodin.
• Přezkoušet, případně vyčistit sítová dna zasazená v nádobě a distributory proudění.
• Pomocí externího řídicího vzduchu a ručního ovládání přezkoušet funkci hlavního ventilu
V1* a přetlakových ventilů V4/V5*.
*
Funkční schéma (viz 3.15)
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
19
5.1 Výměna sušicí náplně
KEN 2000 - KEN 5000
• Adsorpční sušičku odstavit z provozu (viz 4.3).
• Uvolnit zátku na výpustném hrdle (viz. 8 Technická dokumentace, rozměrové nákresy) a
vypustit starou sušicí náplň.
• Odstranit zbytek náplně a utáhnout zátku.
• Uvolnit zátku na plnicím hrdle (viz. 8 Technická dokumentace, rozměrové nákresy) a naplnit novou sušicí náplní.
• Utáhnout zátku na plnicím hrdle a adsorpční sušičku uvést do chodu.
KEN 6000 - KEN 10000
• Adsorpční sušičku odstavit z provozu (viz 4.3).
• Uvolnit zaslepovací přírubu na výpustném hrdle (viz. 8 Technická dokumentace, rozměrové
nákresy) a vypustit starou náplň.
Pozor!
Aby nedošlo k odtlačení popř. upadnutí příruby, vrchní šroub na přírubovém spojení jen uvolnit.
• Odstranit zbytek sušicí náplně a opět přitáhnout zaslepovací přírubu.
• Odšroubovat zaslepovací přírubu na plnicím nátrubku (viz. 8 Technická dokumentace, rozměrové nákresy) a naplnit novou sušicí náplní.
• Přišroubovat zaslepovací přírubu na plnicím nátrubku a potom uvést adsorpční sušičku do
chodu. (viz 4.4).
5.2 Likvidace sušicí náplně
Nebezpečí!
Sušicí náplň lze za dodržení příslušných místních a úředních předpisů zlikvidovat na vhodnou skládku. Přitom je nutné mít na zřeteli, že
by mohl být sušicí prostředek znečištěn škodlivými látkami !
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
20
5.3 Výměna distributoru proudění
Každá nádoba je na horním dnu opatřena distributorem proudění. Při výměně distributoru
proudění se postupuje následovně:
−
−
−
−
−
uvolnit všechna přírubová spojení a spojení šroubů na horní trubce,
odstranit trubku,
vyjmout distributor proudění a těsnění,
popř. vyčistit distributor proudění,
následovně vložit nový, popř. vyčištěný distributor proudění:
těsnění / distributor proudění / těsnění
− opět pevně a těsně přišroubovat horní trubku všemi šroubovými spoji.
5.4 Výměna diskové trysky
Disková tryska se nachází ve středu horního potrubního můstku mezi oběma přírubami.
Při výměně trysky se postupuje následovně:
−
−
−
−
uvolnit a odstranit šrouby přírubového spojení na horním potrubním můstku,
výjmout diskovou trysku,
vsadit novou popř. vyčištěnou trysku s novým těsněním,
opět sešroubovat přírubové spojení s potrubním můstkem.
Upozornění:
Veškerá přírubová spojení a spojení šroubů po připevnění vždy přezkoušet na těsnost.
Jsou-li při pracích na adsorpční sušičce ZANDER, série KEN potřebné náhradní díly, je nutné ve svém požadavku uvést typ sušičky a její
výrobní číslo. Jen tak je možné zaručit, aby byl dodán ten správný
náhradní díl. Tyto údaje se nacházejí na vnějším typovém štítku na
řídící jednotce.
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
21
6 Poruchy: příčina a odstranění
Příliš vysoký tlakový rosný bod
Odstranění
Možné příčiny
• Příliš nízký provozní tlak, příliš vysoký Zvýšit provozní tlak,
snížit průtok vzduchu
průtok vzduchu
• Příliš vysoká vstupní teplota vzduchu
Snížit teplotu, popř. předřadit chladič vzduchu
• Příliš vysoký diferenční tlak na vstup- Na znečištění zkontrolovat,
trační element
ním filtru
popř. vyměnit fil-
Zkontrolovat funkci, popř. obnovit odvod kondenzátu
• Znečištěná nebo poškozená sušicí Zkontrolovat přední filtr, popř. vyměnit element
a sušicí náplň a nakonec zlikvidovat
náplň
• Odvod kondenzátu nefunguje
Zkontrolovat diskovou trysku, popř. vyčistit
• Příliš malé množství vzduchu na rege- Zkontrolovat funkci, popř. tlumič hluku a výfuneraci
kový ventil
Adsorpční sušička nepřepíná
Možné příčiny
Odstranění
*
• Hlavní ventil V1 zůstává v nepohyblivé Zkontrolovat funkci hlavního ventilu V1* popř.
ručně přepnout přes magnetické ventily
poloze
Y1/Y2;
Zvýšit řídicí tlak;
zkontrolovat funkci magnetického ventilu Y1/Y2
popř. vymontovat hlavní ventil a zkontrolovat
sedlo;
• Elektronická deska nepřepíná
Zkontrolovat pojistku ve skříňovém rozváděči;
zkontrolovat funkci desky, popř. desku vyměnit
• Nádoba není pod tlakem nebo nepro- Na znečištění a těsnost zkontrolovat, popř. vyměnit přetlakové ventily;
bíhá žádné odtlakování.
zkontrolovat elektrickou funkci magnetické cívky a přetlakového ventilu, popř. vyměnit magnetickou cívku nebo kompletní magnetický ventil
• Disková tryska se zanesla
Vyčistit, popř. vyměnit trysku
*
Funkční schéma (viz 3.15)
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
22
Zbytkový tlak je během regenerace příliš vysoký
Odstranění
Vyčistit, popř. vyměnit tlumič hluku
Znečištěný tlumič
*
Vymontovat hlavní ventil V1* a zkontroloNetěsný hlavní ventil V1
vat sedlo ventilu
Znečištění distributoru proudění Vyčistit, popř. vyměnit distributor proudění
a sítové dno (viz 4.3)
nebo sítového dna
Přetlakový ventil V4/V5* nepřepíná Zkontrolovat funkci přetlakového ventilu,
vyčistit, popř. vyměnit ventil; zkontrolovat
magnetické ventily
Zkontrolovat, popř. vyměnit zpětnou klapNetěsná zpětná klapka V2/V3
ku.
Vyměnit a zlikvidovat sušicí náplň
Poškozená sušicí náplň
Možné příčiny
•
•
•
•
•
•
Regenerovaná nádoba není pod tlakem
Možné příčiny
Odstranění
• Regenerační ventil V4/V5*
• se neuzavírá
Zkontrolovat, popř. obnovit magnetický ventil
Y3/Y4 ;
Zkontrolovat těsnost ventilového sedla, sedlo
vyčistit, popř. obnovit
Příliš vysoký pokles tlaku
Možné příčiny
Odstranění
• Příliš vysoký průtok
Snížit průtok
• Sušicí náplň se znehodnotila
Vyměnit a zlikvidovat sušicí náplň
• Znečištěný rozdělovač proudění
Vyčistit, popř. vyměnit distributor proudění
• Příliš vysoký diferenční tlak u stávající- Vyměnit filtrační element
ho předfiltru a u prachového filtru
Pozor!
Při poruchách, které nelze odstranit, je nutné si vyžádat servisního
(049) 56 36 233.
technika od firmy FILCO s.r.o.,
*
Funkční schéma (viz 3.15)
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
23
7 Seznam náhradních dílů
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
24
Seznam náhradních dílů: adsorpční sušička
KEN 2000 - KEN 3100
*
Pozice
Název
KEN 2000
Obj. č.
KEN 2600
Obj. č.
KEN 3100
Obj. č.
2
Distributor proudění
799020005001
799020006501
799020006501
3
4
Sušicí náplň:
ecosorb
molekulární síto
675010025501
675010051201
675010025501
675010051201
675010025501
675010051201
6
Manometr
Jednoduchý ventil
630600001501
630600001501
630600001501
7
Manometr
650200051711
650200051711
650200051711
Kulový kohout V1
633700005001
633700006501
633700006501
60
Zpětná klapka
V2/V3
633500005001
633500006501
633500006501
150
Expanzní ventil
V4/V5
634500032001
634500032001
634500040001
153
Tlumič hluku
799030004001
799030004001
799030004001
304
Filtrační element
-řídicí vzduch
211040010300
211040010300
211040010300
306
Redukční ventil
657500008001
657500008001
657500008001
640500023006
640500023006
640500023006
55
308
*
Trojcestný
magnetický ventilový blok
312
Náplň indikátoru
675050000002
675050000002
675050000002
319
Jednotka řízení
kompletní
660430008806
660430008806
660430008806
Regulační P & I schéma (viz 3.14)
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
25
Seznam náhradních dílů: adsorpční sušička
KEN 3800 - KEN 5000
*
Pozice
Název
KEN 3800
Obj. č.
KEN 5000
Obj. č.
2
Distributor proudění
799020008001
799020008001
3
4
Sušicí náplň:
ecosorb
molekulární síto
675010025501
675010051201
675010025501
675010051201
6
Manometr
Jednoduchý ventil
630600001501
630600001501
7
Manometr
650200051711
650200051711
55
Kulový kohout V1
633700008001
633700008001
60
Zpětná klapka
V2/V3
633500008001
633500008001
150
Expanzní ventil
V4/V5
634500040001
634500050001
153
Tlumič hluku
799030004001
799030005001
304
Filtrační element
-řídicí vzduch
211040010300
211040010300
306
Redukční ventil
657500008001
657500008001
640500023006
640500023006
308
*
Trojcestný
magnetický ventilový
blok
312
Náplň indikátoru
675050000002
675050000002
319
Jednotka řízení kompletní
660430008806
660430008806
Regulační P & I schéma (viz 3.14)
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
26
Seznam náhradních dílů: adsorpční sušička
KEN 6000 - KEN 10000
*
Pozice
Název
KEN 3800
Obj. č.
KEN 5000
Obj. č.
KEN 10000
Výr.č.
2
Distributor proudění
799020010001
799020010001
799020012501
3
4
Sušicí náplň:
ecosorb
molekulární síto
675010025501
675010051201
675010051201
675010025501
675010051201
675010025501
6
Manometr
Jednoduchý ventil
630600001501
630600001501
630600001501
7
Manometr
650200051711
650200051711
650200051711
55
Kulový kohout V1
633700010001
633700010001
633700012501
60
Zpětná klapka
V2/V3
633500010001
633500010001
633500012501
150
Expanzní ventil
V4/V5
634500050001
634500050001
634500065001
153
Zvuková izolace
799030005001
799030005001
799030005001
304
Filtrační element
-řídicí vzduch
211040010300
211040010300
211040010300
306
Redukční ventil
657500008001
657500008001
657500008001
640500023006
640500023006
640500023006
308
*
Trojcestný
magnetický ventilový blok
312
Náplň indikátoru
675050000002
675050000002
675050000002
319
Jednotka řízení
kompletní
660430008806
660430008806
660430008806
Regulační P & I schéma (viz 3.14)
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
27
8 Technická dokumentace
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
28
Rozměrový náčrt KEN 2000 - KEN 5000
transportní oka
DN1
výstupní
příruba
DN2
plnicí hrdlo
* volitelné
měření TRB
DN3
výpustné
hrdlo
Rozměrová tabulka
Typ
DN3 φ D
KEN DN1
DN2
A
B
C
E
F
G
H
J
K
L
LA
EA
kg
2000
50
G 1 1/2
G2
457
1060
2080
299
1990
600
740
600
830
840
109
120
1780
640
2600
65
G2
G2
508
1270
2120
288
2027
740
800
740
970
900
121
150
1800
765
3100
65
G2
G2
600
1350
2160
288
2065
740
890
740
970
990
121
150
1840
955
3800
80
G2
G2
650
1530
2210
281
2108
870
940
870
11000
1040
136
125
1845
1095
5000
80
G2
G2
711
1600
2255
281
2154
870
1000
870
1100
1100
136
125
1890
1285
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
29
Rozměry v mm
Rozměrový náčrt KEN 6000 - KEN 10000
transportní oka
startovací zařízení
(volitelné)
DN1
výstupní
příruba
DN2
plnicí hrdlo
*
volitelné
měření TRB
DN3
výpustné
hrdlo
G
KEN 6000 - KEN 8000
KEN 10000
Rozměrová tabulka
Typ
DN1 DN2
KEN
DN3 φ D
A
B
C
E
F
G
H
J
K
L
LA kg
6000
100
80
80
800
1875 2385 300 2275 1000 1100 1080 1300 1200 157 261
1590
8000
100
80
80
850
1925 2657 300 2547 1000 1150 1080 1300 1250 157 261
1950
10000
125
100
100
950
2110 2815 340 2715 1160 1096 1160 1560 1150 179 287
2850
Rozměry v mm
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
30
Pneumatická regulace
Jednotka pneumatické regulace se skládá z:
− filtru řídicího vzduchu (304) pro ochranu kompletního pneumatického řízení před znečištěním.
− redukčního ventilu (306) k redukci provozního tlaku na řídicí tlak, je-li provozní tlak vyšší než 8 barů.
− řídicího ventilového bloku (308) se dvěma 3/2 magnetickými ventily a jedním 5/2 magnetickým ventilem. Přes přípojku A následují řídicí funkce zleva doprava:
− Y3
− Y4
− Y1/Y2
výfukový ventil
výfukový ventil
hlavní ventil
V4,
V5,
V1.
− vlhkostního indikátoru s oranžovou indikační náplní (312). Změna barvy probíhá od
oranžové k průhledně bezbarvé.
Pozor!
Aby byla zaručena bezvadná přepínací funkce magnetických ventilů,
pak před použitím nastavit ručně jednotlivé solenoidové ventily do
polohy "0" .
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
31
Filtr řídicího vzduchu
(Pozice 304)
Upevňovací šroub
Ploché těsnění
Filtrační element 1050V
Tělo ventilu
o-kroužek
Matice
Ruční ventilek
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
32
Redukční ventil
(Pozice 306)
Technické údaje
Redukční ventil s automatickým odvzdušněním a možností zpětné regulace.
Maximální vstupní tlak
: 25 bar
Ukazatel manometru
: 0,5 - 10 bar
Těleso
: šedá litina
Složení
Redukční ventil s možností zpětného řízení je vybaven přetlakovou pojistkou, která nechá unikat stlačený vzduch do atmosféry, překročí-li tlak na sekundární straně nastavenou hodnotu. Kromě toho přetlaková pojistka umožní snížení sekundárního tlaku (zpětná regulace) bez odebrání vzduchu.
Redukční ventil s manometrem Ø 40
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
33
3/2-cestné ventily NG 6*
5/2-cestné ventily NG 6
(Pozice 308)
Provedení a parametry
Provedení
−
−
−
Spínací označení
kg
jmenovité
napětí
−
U
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
vhodné pro bezolejový provoz
velký jmenovitý průtok, při zablokování bez
zúžení příčného řezu
s cizím řízením možnost nasazení také pro
vakuum
kryt z umělé hmoty (polyamid), zesílené
skelným vláknem
šoupátko pracuje bez překrytí
ventil s elastickým těsněním (perbunan)
přepínací ventily s vratnou pružinou a
vzduchem
přebudovatelný z vlastního na cizí řízení
ventil s nebo bez škrticího ventilu
ruční pomocné ovládání škrticího ventilu a
upevnění ventilu z jedné strany přístupné
upevňovací otvory vertikálně nebo paralelně k
potrubním přípojkám
samostatná přípojka nebo zablokování na
sběrné přípojné liště, popř. sběrném přípojném bloku
velká těsnost při zablokování 2-12násobně
slepá deska místo ventilů pro dodatečné
rozšíření při zablokování
upevnění sběrné přípojné lišty nad upevňovacím úhlem, popř. upevňovacím třmenem
při úhlovém upevnění na sběrné přípojné liště
přípojka s možností otáčení 4 x 90 °
možnost dodání ventilu také bez cívky
magnetická cívka s možností otáčení 4 x 90 °
spojková krabice tvaru B (DIN 43 650)
otočitelná 2 x 180 °
Charakteristické hodnoty
−
Všeobecné
Druh konstrukce
šoupátkový ventil, elastické utěsnění
Způsob upevnění
3 průchozími vrty v tělese
Připojovací závit
G 1/8“
Montážní poloha
libovolná
Okolní teplota
Umax. +50 °C
Teplota prostředí
Umax. +50 ° C
Elektrické
Příkon (cívka)
P 20
Relativní doba zapnutí
Krytí dle DIN 40050
Přípojení
*
při střídavém napětí
špičkový příkon 11,8 VA
přídržný příkon 9,0 VA
při stejnosměrném napětí 4,8 W 2,5 W
ED 100 %
IP 00 popř. IP 65 dodatečně se svorkovnicí
svorkovnicí Pg 9 tvar B (DIN 43 650)
5/2-cestný ventil avšak se solenoidovým ventilem a regulátorem
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
34
5/2-cestné ventily NG 6
(Pozice308)
Ruční ovládání
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
35
Vlhkostní indikátor ZI-2
(Pozice 312)
Technické údaje
Tlakový stupeň :
Připojení
:
PN 16
G 1/8“
Pozice
Název
Obj. č.
1
Filtrační pouzdro HS05 PN16
650900005000
3
Náplň indikátoru
67505000002
4
Těsnění pro G 1/8“
671200006001
5
Pěnový materiál "červený"
671700100001
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
36
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
37
Hlavní ventil V1
3-cestný kompaktní přírubový kulový kohout FZ4
(Pozice 55)
KEN typ
DN
Konsola
DIN 3337
D
L
E
F
Všechny rozměry v mm
P
H
H1
H2
A
B
C
S
2000
50
F05/F05
51
165
82,5
62
67
227
100
60
202
48
43
20
2600-3100
65
3800-5000
6000-8000
10000
80
100
125
F07/F07
F07/F07
F07/F10
F10/F12
64
76
98
115
185
217
230
290
94
117
133
152
70
87
96
116
85
87
99
113
270
272
334
389
125
125
155
196
60
60
80
80
271
271
360
464
63
63
72
91
55
55
72
88
20
20
30
50
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
38
Přírubový kompaktní kulový kohout pro hlavní ventil V1
Všeobecné údaje
Jmenovitá světlost: DN15 - 125
Přetlak:
PN 6 - 40
Průtokový směr:
Instalační poloha:
Ovládání:
Materiál:
libovolný
libovolná
ruční páka
provedení ocelové nebo
z nerezové oceli
(viz tabulka materiálu)
Výhody standardního provedení
- hlavicová příruba podle DIN 3337
- utěsnění hřídele pomocí trojité kroužkové
manžety
- zevnitř instalovaný hřídel, zajištěný proti
vyfouknutí
- antistatické zařízení
- dvojité těsnění tělesa a kovová zarážka
šroubového spojení tělesa
- koule vedena ve 2 nebo 4 sedlech
- trojstranná komorovaná sedla
- všechny vnitřní prostory mechanicky
zpracované
- ohnivzdorné provedení
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
39
Typ KEN
DN
D
L
C
E
H
M
P
F
T
V
h4
2000
50
51
165
62
82,5
120
280
67
19
15
16
2
2600 - 3100
65
64
185
70
94
145
370
85
22
18
22
2
3800 - 5000
80
76
217
87
117,5
147
370
87
22
18
22
2
6000 - 8000
100
98
230
96
133
170
470
99,5
25
18
30
2
10000
125
115
290
152,5
113
2
Rozměry v mm
Typ KEN
S
d2
d3
d4
DIN 3337
W (kg)
2000
10
35
50
M6
F05
19
2600 - 3100
14
55
70
M8
F07
28
3800 - 5000
14
55
70
M8
F07
52
6000 - 8000
18
70
102
M 10
F10
66
10000
125
F12
Rozměry v mm
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
40
Dvojitý pístový pohon pro hlavní ventil V1
Typ KEN
2000
2600-5000
6000-8000
10 000
Pohon
L
H
H1
H2
B
B1
D
Dvojplošně
Připojení
A
d2
ISO 5211
d3
d4
t4
s H11
e
T
DA 60
202
120
100
20
91
43
18
14
G 1/4
80
35
F05
50
M6
9
14
18,1
16
DA 150
271
145
125
20
118
55
18
14
G 1/4
80
55
F07
70
M8
12
17
22,2
20
DA 300
360
185
155
30
144
72
36
27
G 1/4
130
55
F07
F10
70
102
M8
M10
12
15
17
22
22,2 28,2
20
25
DA 600
464
264
196
50
179
88
36
27
G 1/4
130
70
F10
F12
102
125
M10 M12
15
18
22
27
28,2 36,2
25
30
Rozměry v mm
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
41
Zpětná klapka V2 a V3
(Pozice 60)
Technické údaje
Materiál:
těleso
St 52.3
(1.0570)
klapka
X 5 Cr Ni 189
(1.4301)
kloubové části
X 5 Cr Ni 189
(1.4301)
čep klapky
X 5 Cr Ni 189
(1.4301)
těsnicí kroužek
Perbunan
(NBR)
Na přání možnost dodání jiného elastického těsnění (EPDM, FKM, PTFE).
Rozměry a hmotnosti
Typ KEN
Jmenovitá světlost
Hmotnost (kg)
Stavební délka
Dosah
Volný průměr
Vnější průměr
DN
G
L
A
Do
PN 16
2000 - 3100
3800 - 5000
6000 - 10000
80
1,5
19
60
47
144
100
1,5
19
80
70
164
150
4,8
19
120
114
220
Rozměry v mm
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
42
Výfukový ventil V4 / V5
2/2-cestný ventil přímo řízený
(Pozice 150)
Technické údaje
KONSTRUKCE
Sedlový ventil s talířovým těsněním
ŘÍDICÍ FUNKCE
1. Jednočinný pro zavření ve směru
proudění, otevřený pomocí řídicího tlaku
2. Jednočinný pro zavření proti směru
proudění, otevřený pomocí řídicího tlaku
3. Jednočinný pro otevření,
uzavřený pomocí řídicího tlaku
Dvojčinný. Uzavřený nebo otevřený
pomocí řídicího tlaku
MATERIÁL
Těleso :
Vnitřní díly :
Řídicí válec:
Těsnění vřetena:
mosaz
nerezová ocel, mosaz
mosaz
NBR
PŘIPOJENÍ
1
1
Trubkový závit G 1 /4 až G2 /2
(DIN ISO 228 T1)
REGULAČNÍ PŘÍPOJENÍ
G 1/8 (DIN ISO 228 Tl)
TLAK PROSTŘEDÍ
Viz tabulka oblasti napětí v tlaku
ROZSAH TLAKU
2 - 10 bar g
MÉDIUM
plyn a kapaliny prostředí až po
400 mm˛/s
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
TEPLOTA PROSTŘEDÍ
-10 °C až + 90 °C
OKOLNÍ TEPLOTA
max. +60 °C
REGULAČNÍ MÉDIUM
Vzduch, voda nebo olej
MONTÁŽNÍ POLOHA
Libovolná
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ
Optický ukazatel polohy, elektrický ukazatel
polohy, ruční ovládání, mechanické omezení zdvihu, bez oleje a tuku, vakuované provedení,
Hygienické provedení
43
Rozměrový náčrt 2/2-cestného ventilu
Typ KEN
∅ Pístu
G
L
A
1
110
120
150
180
182
192
261
275
M
H
mm
2000-2600
3100-3800
5000-8000
10000
50
50
80
125
1 /4
1˝
2
2˝
26,5
29,5
37
48,5
Rozměry v mm
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
44
138
140
199
350
Kvhodnota
(m3/h)
21
26,5
62
82
kg
1,9
2,1
5
7,2
2/2cestný ventil s optickým ukazatelem polohy
1.1 těleso
1.2 kryt
2.1 zápustný šroub
2.2 disk
2.3 sedlové těsnění
2.4 ventilový disk
2.5 vodicí kroužek
2.6 manžetová sada V
2.7 o-kroužek
2.8 disk
2.9 zasunovací díl
2.10 vřeteno
2.11 tlaková pružina
2.12 matice
3.1 řídicí válec
3.2 pojistný kroužek
3.3 o-kroužek
3.4 píst
3.5 drážkový kroužek
3.6 tlaková pružina
3.7 drážkový kroužek
3.8 řídící kroužek
3.9 disk
Standardní provedení
S optickým ukazatelem polohy
5.1 matice
5.2 ukazatel polohy
5.3 průzor
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
45
Tlumič hluku
(Pozice 153)
Rozměry a hmotnosti
Typ KEN
Název
Připojení
L
∅D
Hmotnost
2000 - 3800
SDZ 40
G 1 1/2“
152
76
0,6 kg
5000 - 8000
SDZ 50
152
76
0,7 kg
10000
SDZ 65
172
100
0,9 kg
G 2“
G 2 1/2“
Rozměry v mm
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
46
Distributor proudění DN 50 - DN 125
(Pozice 4)
Rozměrová tabulka
Typ KEN
Rozměr
2000
2600 - 3100
3800 - 5000
6000 - 8000
10000
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
∅ D1
100
120
137
156
187
∅ D2
43
64
72,5
92,5
120
∅ D3
47,8
48,7
77,5
97,5
125
Rozměry v mm
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
47
L
Hmotnost
Obj. č.
200
200
280
320
320
0,3 kg
0,4 kg
0,5 kg
0,6 kg
0,7 kg
799020005001
799020006501
799020008001
799020010001
799020012501
Uzavírací ventil typu 910.11
(Pozice 6)
Uzavírací ventil typu 910.11
(Poloha 6)
Uzavírací ventily typu 910.11
Uzavírací a škrticí orgán pro přístroje měření tlaku; provozní rozsah měření max. 600 barů; teplota měřicí látky 120 ° C; pro měření kapalin, plynů a par.
Provedení
Jednoduchý ventil podle DIN 16270,
Jednoduchý ventil se zkušební přípojkou podle DIN 16271,
Uzavírací ventily se zkušební přípojkou slouží současně k připojení provozních a zkušebních přístrojů měření tlaku na tlakové
potrubí. U zkušebního čepu je podle DIN 16271 možnost uzavření
pomocí těsnicí čočky a nasazeného šroubovacího víčka.
Přípojka
G 1/2 podle DIN 16 288.
Rozměry
Těleso ventilu (s větracím šroubem)
do 250 barů lesklá mosaz.
Vřeteno a kužel
nerezocá popř. kyselinovzdorná ocel.
Ruční kolo
lisovací hmota.
Zvláštní vybavení
bez oleje a tuku; Provozní vysvědčení o zkoušce podle DIN
50049-2.3;
Zkouška-DVGW (jednoduchý ventil DIBN 16270).
Provedení
a
Jednoduchý ventil
s
testovací přípojkou
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
48
Rozměry
v mm
b
hmotnost v kg
c
Ms
1.4571
St
Manometr
(Pozice 7)
Manometr
Robustní provedení
Jmenovitá velikost 100
Použití
Přístroje splňují nejvyšší metrologické požadavky a odpovídají
jak cejchovacímu řádu, tak i mezinárodním metrologickým doporučením. Druh konstrukce odpovídá DIN 16064. Jsou vhodné
pro tekuté a plynné měřicí látky, pokud nejsou vysoce viskózní
nebo krystalizační. Pro splnění řídicích a regulačních úkolů
mohou být přístroje vybaveny kontaktním zařízením a/nebo
dálkovými čidly.
Přístroje měření tlaku mohou být nasazeny k měření tlaku v
pozitivní a negativní přetlakové oblasti až po max. 1600 barg.
Přístroj měření tlaku typ 212.20.100
Tlakový manometr typ 212.20.100
Rozměry
Rozměry
Přípojeí radiální spodní
Radiální spodní připojení
Typový přehled
Díly v stykus měřenou látkou
druh krytu
typ
Slitina mědi od 100 barg
ve spojení s chrómniklovou
ocelí
kryt z oceli
s bajonetovým
kroužkem,
vodotěsný
212.20
Princip měření
Pohyby měřicího článku, vyplývající ze vzrůstu tlaku, které jsou
proporcionální k měřenému tlaku, jsou ručkovým ústrojím přenášeny na přístrojový ukazatel a dále na stupnici zobrazovány
v úhlu 0-270°.
Rozměrová tabulka
NG
100
a1
b1
15,5 49,5
D
∅ D1
99
107
e
G
17,5 G 1/2“
h
87
S2 S3 S4 S5
6
Rozměry v mm
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
49
20
5
3
S6 SW Hmotnost
17,5
22
0,6 kg
Vnitřní kontakty elektronické desky
F1
=
Pojistka elektronické desky 230 V 50/60Hz =0,315 AmT
110 V 50/60 Hz = 0,6 AmT -- 24 V DC / AC = 3,15 AmT
KOMP = Kompresorový kontakt (potenciálně závislý)
2
(vodič 2*0,75 mm )
TAU = Řízení tlakovým rosným bodem (potenciálně závislé) (volitelné příslušenství)
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
50
9 Dodatek (Zvláštní vybavení)
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
51
Tlumení hluku během regenerace
Upozornění:
Utlumení hluku v regeneračním plynovém potrubí se doporučuje, jestliže:
− má dojít k odstranění pískavého zvuku způsobeného regenerační tryskou
− má být snížena hladina zvuku pod hodnotu 80 dB(A).
Umístění tlumiče hluku v regeneračním plynovém potrubí
1. Disková tryska
2. Zvukově tlumicí vložka
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
52
Startovací zařízení
Upozornění:
Startovací zařízení se doporučuje, jestliže:
− má dojít k zamezení přetížení příliš nízkým provozním tlakem,
− nízkým tlakem a vysokými rychlostmi proudění vznikají velká
namáhání, která by mohla zapříčinit poruchy.
− nemá dojít k rozvíření a k úletu sušicí náplně.
Pro adsorpční sušičku série KEN 2000 - KEN 5000 se startovací zařízení skládá z
ventilu minimálního tlaku, který je instalován za sušičkou.
Pro adsorpční sušičku série KEN 6000 - KEN 10000 se startovací zařízení skládá z:
- 1 regulační klapky s pneumatickým servo-pohonem,
- 2 škrticích ventilů,
- 1 tlakového spínače k řízení regulační klapky při dosažení minimálního tlaku,
- 1 5/2-cestného magnetického ventilu,
které jsou instalovány za adsorpční sušičkou.
Průběh funkcí
V beztlakovém stavu je regulační klapka uzavřena. Dochází-li nyní v adsorpční sušičce k nárůstu tlaku, regulační klapka se při požadovaném minimálním tlaku pomalu
otevírá. Rychlost otevírání, popř. uzavírání je řízena 2 škrticími ventily. Sníží-li se tlak
v potrubím systému pod minimální hodnotu ventilu, pak dojde k pomalému uzavírání
regulační klapky. Při stálém provozu je regulační klapka zcela otevřena. Při vypnutí
adsorpční sušičky se regulační klapka pomalu uzavře a minimální tlak zůstane.
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
53
Ecotronické řízení
Funkce
Ecotronické řízení pro adsorpční sušičky série KEN pracuje na principu měření tlakového rosného bodu závislého na jejím zatížení. Zároveň se na poplašném kontaktu přístroje ZH 5000 zadá mezní (poplachová) hodnota. V komoře čidla měření tlakového rosného bodu se změří zbytková vlhkost na výstupu ze sušičky. Ecotronické
řízení nyní porovná nastavenou mezní s naměřenou hodnotou rosného bodu. Je-li
dosažen nastavený bod (rozsah nastavení je od +20°C do -80°C), dojde k přepnutí
adsorpční sušičky. Tímto je zajištěno optimální zatížení adsorpční sušičky při nejnižší
možné spotřebě regeneračního plynu.
Aby se zabránilo přetížení adsorpční sušičky, dojde však nejpozději do 32 min k nucenému přepnutí.
Pozor!
Při uvedení adsorpční sušičky do provozu musí být tato provozována nejméně 8 hod. v pevném cyklu. Poté lze přepnout na
proměnný cyklus (ecotronické řízení).
Při dosažení nastavené poplašné hodnoty vyšle přístroj měření vlhkosti ZH 5000 impuls na elektronickou řídící desku, a to otevřením přepínacího kontaktu B.
Nedojde-li k dosažení nastavené poplachové hodnoty, dojde po 32. minutě pomocí
elektronického řízení k nucenému přepnutí adsorpční sušičky.
*
Měřicí přístroj vlhkosti ZH 5000 je pevně instalován v ecotronickém rozváděči. Na
econtronickém rozváděči se nachází spínací volič s následujícími spínacími polohami:
− spínací poloha 1 : pevný cyklus
− spínací poloha 0 : adsorpční sušička vypnuta
− spínací poloha 2 : proměnný cyklus (ecotronické řízení)
*
Viz funkční popis přístroje ZH 5000 měřicího vlhkost – rosný bod.
Ecodry KEN 2000 - 10000
verze 2/2000
54

Podobné dokumenty

dokument ke stažení

dokument  ke stažení smlouvy. Po výzvě teprve následuje návrh smlouvy a po něm jeho přijetí. To, co je výše popsáno, je spíše návrh smlouvy, ovšem i o tom by měla knihovna s vydavatelem vždy jednat. Podle současného Ob...

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ

NÁVOD NA POUŽITÍ hlasitosti po dobu asi 3 vteřin, až se rozsvítí červená LED dioda, a potom obě tlačítka uvolněte. Zařízení vymaže paměť interkomu a LED dioda bude modře blikat na znamení, že se komunikátor přepnul...

Více

Klonovací systém In

Klonovací systém In In-Fusion Cloning kity umožňují přímé klonování jakéhokoli PCR fragmentu (do 15 kb) nebo více fragmentů (až 8) za sebou do jakéhokoli linearizovaného vektoru v jedné 15 minutové reakci bez nutnosti...

Více