Miroslav Frýdek - The European Society for History of Law

Komentáře

Transkript

Miroslav Frýdek - The European Society for History of Law
Miroslav Frýdek
Monografie
FRÝDEK, Miroslav (člen autor. kol.). Vývoj konkursního práva. Vyd. 1. Brno : Key Publishing
s.r.o., 2010. 90 s. Edice Právo. ISBN 978-80-904522-5-1.
Učebnice
FRÝDEK, Miroslav (člen autor. kol.) Římské právo pro bakaláře. Brno : Masarykova univerzita,
2009. 188 s. Edice učebnic PrF MU č. 433. ISBN 978-80-210-5002-0.
Skripta
FRÝDEK, Miroslav. Praktická cvičení z římského práva. Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing
s.r.o., 2010. 105 s. Edice Právo. ISBN 978-80-7418-075-0.
Studie a články v odborných časopisech a sbornících – ČR a SR
FRÝDEK, Miroslav. Čtyři řeči o římské společnosti - dopady zrušení Oppiova sumptuárního
zákona na repetundární zločiny u Tacita a Livia. Acta Iuridica Olomucensis, Olomouc,
Univerzita Palackého. ISSN 1801-0288, 2009, vol. 10, no. 4, s. 287 - 296.
FRÝDEK, Miroslav. Kauza Liba Scribonia Drusa. Trnava : 2009. 12 s. Trnava, Slovenská
republika.
FRÝDEK, Miroslav (člen autor. kol.). Materiální prameny římského práva a jejich vliv na vznik
soukromých kodifikací. In Dny práva - 2009 - Days of Law. Vyd. 1. Brno : Masarykova
universita, 2009. ISBN 978-80-210-4990-1, 22 s. 2009, Brno.
FRÝDEK, Miroslav. Praetorský edikt jako předchůdce ustálené rozhodovací praxe soudů. In
Fenomén judikatury v právu. Vyd. 1. Praha : Leges, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87212-29-5,
s. 146-151. 2009, Hrubá Voda.
FRÝDEK, Miroslav. Vznik pozemkového vlastnictví civitas Romana. In COFOLA 2009: the
Conference Proceedings. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2009. ISBN 978-80-2104855-3, 8 s. 2009, Brno.
FRÝDEK, Miroslav. Definování opakem v římském právu - capitis deminutio et status libertatis,
civitatis et familiae. In COFOLA 2008. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2008. ISBN
978-80-210-4629-0, 1019 – 1035-16 s. 2008, Brno.
FRÝDEK, Miroslav. Crimen maiestatis. In Československé trestní právo v proměnách věků.
Brno : Masarykova univerzita Brno, MUNI PRESS, 2009. ISBN 978-80-210-5086-0, s. 22-34.
2009, Brno.
FRÝDEK, Miroslav. Terminologie římského trestního práva – crimen, delictum accusatio. In
Acta historico-iuridica Pilsnensia. Pozn. v tisku.
FRÝDEK, Miroslav. Repetundární zákony v neprávních pramenech. In sborník z konference
Býkov 2010. Pozn. v tisku.
FRÝDEK, Miroslav. Byla dvoufázovitost soudního jednání specifikem jen římského práva? In
sborník z konference Milníky práva ve středoevropském prosturu, Papiernička, 2010. Pozn.
v tisku.
FRÝDEK, Miroslav. Úklady a pletichy v soudním řízení římském In sborník z konference
právních romanistů ČR a SROV. Košice 2010. Pozn. v tisku.
FRÝDEK, Miroslav. Sankce za krádež v římském právu. In sborník z konference COFOLA
2010.Pozn. v tisku.
FRÝDEK, Miroslav. Ciceronova procesní taktika ve Verrově případu – hanba soudcům, kteří by
nechtěli vynést rozsudek. In sborník z konference Olomoucké dny práva 2010. Pozn. v tisku.
FRÝDEK, Miroslav. Principy ovládající obsah a rozsah náhrady škody podle římského práva a
novověkých kodifikací občanského práva. In sborník z konference Olomoucké debaty mladých
právníků 2010. Pozn. v tisku.
FRÝDEK, Miroslav (člen autor. kol.). Ochrana zaměstnance při insolvenci zaměstnavatele.
In sborník z konference Interakce ekonomiky a práva, Rožnov 2010. Pozn. v tisku.
Studie a články v odborných časopisech a sbornících – zahraničí
FRÝDEK, Miroslav. "Peculium" as the Human Potential Development in Ancient Rome. In
Proceedings of the Seventh Annual International Scientific Conference “Human Potential
Development: Search for Opportunities in the New EU States”. Vyd. 1. Vilnius, Lithuania :
Mykolas Romeris University, Lithuania, 2010. ISBN 978-9955-19-181-0, 6 s. 2.6.2010, Vilnius,
Lithuania.
FRÝDEK, Miroslav. Terminology of Roman Criminal Law crimen et delictum. Journal on
european history of law, London, Published semiannually by STS Science, Spojené království.
ISSN 2042-6402, 2010, vol. 1., no. 1., s. 69-72.
FRÝDEK, Miroslav. Gli intrighi elettorali a Roma - crimen ambitu. In sborník z konference
Ustrój starożytnego Rzymu a współczesne dylematy władzy. Olsztyn. Red. uzávěrka 30. 9. 2010
Zprávy z vědeckého života uveřejněné v ČR
FRÝDEK, Miroslav. X. mezinárodní konference právních romanistů ČR a SR s tématem Res věci v římském právu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno : Masarykova univerzita, 16, 1, od
s. 103-104, 2 s. ISSN 1210-9126. 2008.
FRÝDEK, Miroslav. Býkov 2010 – Setkání mladých vědeckých pracovníků. Právo, ekonomika
management, Ostrava : KEY Publishing s.r.o., vol. 1, 3/2010, od s. 124-124, 1 s. ISSN 18043550. 2010.
FRÝDEK, Miroslav. Mezinárodní konference právních romanistů – Olsztyn 2010. Právo,
ekonomika management, Ostrava : KEY Publishing s.r.o., vol. 1, 3/2010, od s. 96-96, 1 s.
ISSN 1804-3550. 2010
FRÝDEK, Miroslav. Olomoucké právnické dny 2010. Právo, ekonomika management, Ostrava :
KEY Publishing s.r.o., vol. 1, 3/2010, od s. 63-63, 1 s. ISSN 1804-3550. 2010.
Zprávy z vědeckého života uveřejněné v zahraničí
Frýdek, Miroslav. Days of law 2009 18th - 19th November 2009 in Brno, Czech Republic.
Journal on european history of law, London : Published semiannually by STS Science, 1.1, 1, od
s. 89-92, 2 s. ISSN 2042-6402. 2010.
Frýdek, Miroslav. Meeting of pedagogues from departments of Legal History this time with the
topic of Tradition of Czech and Slovak legal science and teaching of law. Journal on european
history of law, London : Published semiannually by STS Science, 1.1., 1s. 91-91. ISSN 20426402. 2010.
Výzkumná činnost
Crimen repetundarum (MUNI/A/1044/2009) - řešitel
Římské trestní právo (MUNI/A/1043/2009) – řešitel
Stav ke dni 10. 10. 2010

Podobné dokumenty

Ochrana dobrých mravů optikou času

Ochrana dobrých mravů optikou času P eklad do eštiny viz Blaho, P., Sk ejpek, M.: Iustiniani Institutiones – Justiniánské Instituce. Karolinum: Praha 2010, s. 285.

Více

popis SOMPak - Pavel Kubát

popis SOMPak - Pavel Kubát the next few chapters you’ll find a description of all programs in this package, operating instructions and the reasons for insertion to the package. Furthermore you can learn more about the operat...

Více

zde

zde univerzity druţby národů (RUDN) v Moskvě, Právník, 141, 2002, č. 6, s. 91 – 96. (ISSN 02316625) Knoll, V.: Setkání mladých vědeckých pracovníků, Právník, 145, 2006, č. 12, s. 1497 – 1499. (ISSN 023...

Více

Výroční zpráva o činnosti - Fakulta právnická

Výroční zpráva o činnosti - Fakulta právnická zahájilo dne 13. července 2011 správní řízení. Dne 31. října 2011 vydalo MŠMT usnesení o přerušení řízení o omezení akreditace u magisterského studijního programu a to do vydání rozhodnutí ve věci ...

Více

zde - The European Society for History of Law

zde - The European Society for History of Law zatadit nový doktorand Jan Kazda (Pronásledování křesťanů v Tímské říši). Ke sttedověké problematice se váží studie Martina Cempírka „Lesní právo“ ve středověku a debutanta Jakuba Razima Právní pom...

Více

PRACOVNÍ PRŮVODCE VÝSTAVOU ANTICKÝCH RELIÉFŮ, SOCH

PRACOVNÍ PRŮVODCE VÝSTAVOU ANTICKÝCH RELIÉFŮ, SOCH 5) Doba vlády císaře Augusta je považována za „zlatý věk římského umění“. Jedním z projevů díků římského senátu císaři Augustovi za uzavření míru na vítězných tažení do Hispánie a Gállie bylo vybud...

Více

zde

zde zaloţení Říma. Jak to skutečně bylo, můţeme poznat jednak:  z legendy (nejisté, nepřesné, zkreslené) - Římský historik Titus Livius (píšící počátkem doby císařské) napsal na přelomu letopočtu „Děj...

Více