MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E E J N Á V Y H L Á Š K A

Transkript

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E E J N Á V Y H L Á Š K A
MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
Odbor: stavební a silniční správní úřad
Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
10.5.2016
ZNAČKA SPISU: SSSÚ/41688/Tv/2016
ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/41688/2016-2
POČET LISTŮ DOPISU: 1
VYŘIZUJE:
Tvrdoň Petr
TEL.:
596 803 391
FAX:
596 803 350
E-MAIL:
[email protected]
DATUM:
Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 1461/66
736 29 Havířov-Město
12.5.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY
PROVOZU
Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad, jako příslušný správní úřad, obdržel dne
10.5.2016 žádost Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 1461/66, 736 29 Havířov-Město,
ve věci povolení dočasného zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel dle ustanovení § 19a zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a stanovení přechodné úpravy provozu na místních
komunikacích dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném
znění a to umístěním svislého dopravního značení B 28, B 29 s uvedením termínu a doby omezení.
Navrhovatel zajistí umístění a údržbu přechodného dopravního značení.
Magistrát města Havířova - odbor stavební a silniční správní úřad, jako příslušný správní úřad, podle
ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, jako obecní úřad
obce s rozšířenou působností, vykonávající přenesenou působnost, stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 5
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen
„zákon o silničním provozu“), dle ustanovení § 77 zákona o silničním provozu, po předchozím písemném
vyjádření statutárního města Havířova, odboru komunálních služeb, co by vlastníka místních komunikací ze dne
10.5.2016
vyhovuje žádosti
společnosti Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 1461/66, 736 29 Havířov-Město,
v souladu s ustanovením § 171 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“)
vydává Opatření obecné povahy, kterým v souladu s § 77 zákona o silničním provozu
STANOVÍ
tuto přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
1. Umístění přechodného dopravního značení B 28, B 29 s uvedením termínu a doby omezení bude
provedeno na následujících místních komunikacích:
1.7.2016 06.00 – 11.00 ul. Jurije Gagarina po ul. Karla Havlíčka Borovského, 11.00 – 14.00 ul. Jurije
Gagarina č. 2-2b, 4.7.2016 06.00 – 11.00 ul. Jurije Gagarina od ul. Karla Havlíčka Borovského po č.
14, 11.00 – 14.00 ul. Marušky Kudeříkové – pravá strana, 7.7.2016 06.00 – 11.00 ul. Jurije Gagarina od
č. 14 po ul. Rodinná, 11.00 – 14.00 ul. Tajovského, 8.7.2016 06.00 – 11.00 ul. Marušky Kudeříkové –
levá strana, 11.00 – 14.00 ul. Turgeněvova, 11.7.2016 06.00 – 11.00 ul. Tolstého, 11.00 – 14.00 ul.
Jana Wericha od ul. Hlaví třída po ul. Vardasova, 12.7.2016 06.00 – 11.00 ul. Jana Wericha od ul. U
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel.: 596 803 111
Fax: 596 803 350
E-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn
Magistrát města Havířova
Č.j. MMH/41688/2016-2
str. 2
Stromovky po ul. Vardasova, 11.00 – 14.00 ul. Majakovského po ul. Turgeněvova, 13.7.2016 06.00 –
11.00 ul. Majakovského od ul. Turgeněvova po ul. 17. listopadu, 11.00 – 14.00 ul. Mozartova,
14.7.2016 06.00 – 11.00 ul. Ostrovského – levá strana, 11.00 – 14.00 ul. Moskevská – ul. Mánesova 1a
– velké parkoviště, 17.7.2016 06.00 – 11.00 ul. Široká, 11.00 – 14.00 ul. Ostrovského – pravá strana.
2. Po dobu čištění komunikací bude stávající svislé dopravní značení IP 11, označující parkovací stání,
zakryto a nebude omezeno více než 40 parkovacích stání.
3. Přechodná úprava se povoluje v termínu od 1.7.2016 do 15.7.2016 v době od 06.00 do 14.00 hod..
4. Dopravní označení komunikací bude umístěno nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu
nebo omezení, nebo bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, není-li možné
dodržet výše uvedenou lhůtu.
5. Umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle Zásad pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích TP 66 – III. vydání schváleno Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120TN/1 ze dne 12. března 2015s účinností od 1. dubna 2015.
6. Umístění dopravního značení bude řádně zadokumentováno.
7. Přechodné dopravní značení bude navrhovatelem ihned po ukončení prací odstraněno.
8. Za splnění výše uvedených podmínek odpovídá Technické služby Havířov a.s., Karvinská 66/1461, 736
29 Havířov-Město, p. Badura, PÚ 210 –mistr dopravy, tel.: 596 802 627.
Odůvodnění:
Dne 10.5.2016 byla Magistrátu města Havířova, odboru stavební a silniční správní úřad, jako příslušnému
správnímu úřadu, podána společností Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 1461/66, 736
29 Havířov-Město, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti se
zajištěním „Blokové čištění parkovišť“.
Vzhledem k tomu, že správním úřadem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání stanovení, přistoupil
správní úřad k vydání stanovení ve znění, jak je uvedeno výše.
Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Jestliže Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb přímo do
vlastních rukou, ale v souladu s § 23 odst. 1 správního řádu bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb,
považuje se za den doručení desátý den od data uložení. V tomto případě se lhůta pro případné odvolání
nepočítá od data převzetí písemnosti u provozovatele poštovních služeb.
„otisk úředního razítka“
Tvrdoň Petr „elektronicky podepsáno“
odborný referent odboru stavební a silniční správní úřad
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel.: 596 803 111
Fax: 596 803 350
E-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn
Magistrát města Havířova
Č.j. MMH/41688/2016-2
str. 3
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 10 dnů.
Vyvěšeno dne: ………………………………. Sejmuto dne: …………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Obdrží:
navrhovatelé
Technické služby Havířov a.s., IDDS: dyjtrwn
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát, IDDS:
n5hai7v
Statutární město Havířov, MmH odbor komunálních služeb, Svornosti č.p. 86/2, Město, 736 01 Havířov 1
na vědomí
Městská policie Havířov, Karvinská č.p. 1474/1a, Havířov-Město, 736 01 Havířov 1
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel.: 596 803 111
Fax: 596 803 350
E-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn

Podobné dokumenty

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Odbor správy a rozvoje majetku Magistrátu města Havířova v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr města vypůjčit čá...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, ...

Více

magistrát města havířova - Statutární město Havířov

magistrát města havířova - Statutární město Havířov MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost roz...

Více

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ zástupci a doručení zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt, nestanoví-li zákon jinak.

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustan...

Více