Translate the following sentences into English using non

Transkript

Translate the following sentences into English using non
Translate the following sentences into English using non-finite verb phrases.
Translation A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pamatuji se, že mě rodiče jako malé dítě vzali do Paříže.
Učitel mluvil dostatečně pomalu na to, aby mu všichni rozuměli.
Předpokládá se, že znáš všechna pravidla této nové hry.
Lituji, ale musím vám říct, že jste neuspěl u zkoušky ze syntaxe.
Vadilo by ti, kdybych utratila všechny tvoje peníze?
Připustil, že měl v úmyslu zastřelit svého kolegu.
Začínám rozumět tomu, proč jednala tak, jak jednala.
Včera byl viděn, jak vstupuje do své kanceláře.
Většina našeho domu bude brzy potřebovat přestavět.
Jediné, co jsem ji kdy viděla udělat, je otevřít tu knihu a usnout.
Translate the following sentences into English using non-finite verb phrases.
Translation B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pamatuješ si, jak tě rodiče vzali jako malé dítě do Francie?
Přednášející mluvil příliš rychle na to, abych mu rozuměl.
Očekávalo se, že znají všechna pravidla této nové hry.
Lituji, ale musím vám oznámit, že jste právě zmeškal svůj vlak.
vadilo by ti, kdybych si půjčila všechny tvoje peníze?
Připustil, že má v úmyslu opustit svou manželku.
Začínám si uvědomovat, proč jednat tak, jak jednal.
Včera večer byl viděn, jak vstoupil do našeho domu.
Většina našich šatů bude brzy potřebovat vyprat.
Náhodou jsem se dívala z okna, když přijeli.
Translation A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I remember my parents taking me to Paris as a small child.
The teacher spoke slowly enough for everyone to understand.
You are expected to know all the rules of this new game.
I regret to tell you that you have failed your syntax exam.
Would you mind my spending all your money?
He admitted to having had intention to shoot his colleague.
I am beginning to understand why she acted as she did.
Yesterday he was seen entering his office.
Most of our hose will need rebuilding soon.
The only thing I have ever seen her doing was open the book and fall asleep. ?
Translation B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Do you remember being taken to Paris by your parents as a small child?
The lecturer was speaking too fast for me to understand.
They were expected to know all the rules of this new game.
I regret to tell you that you have just missed your train.
Would you mind me borrowing all your money?
He admitted to having had intention to leave his wife.
I am beginning to realize why he acted as he did.
He was seen to enter our house yesterday evening.
The majority of our dresses will need cleaning soon.
I happened to be looking out of the window when they arrived. ?