Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf.net

Komentáře

Transkript

Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf.net
5. ročník kongresu Právní prostor
Ve dnech 21. a 22. dubna 2015
se jako již tradičně v hotelu Jezerka
na Seči konal pátý, „půljubilejní“ ročník
kongresu Právní prostor, který tentokrát
zkoumal „(Ne)možné podoby práva“.
A že je co zkoumat a že některé podoby
českého práva jsou opravdu „nemožné“,
se přesvědčilo několik stovek
přítomných právníků všech možných
profesí, od advokátů, přes právníky
z veřejné správy a významných firem,
až po soudce.
Pořadatelem akce byl právní systém Codexis společnosti At­
las Consultig; mezi mediálními partnery konference byl i Bulle­
tin advokacie. Moderátorem byl stejně jako vloni Mgr. Michal
Vávra, brněnský a vídeňský advokát, ale také nadšený šachis­
ta (stačí nalistovat dozadu na slovenský příspěvek „Dve podujatia na šachovniciach v Bratislavě“ na str. 77-79).
Na konferenci bohužel pro pracovní zaneprázdnění nedorazil
ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který měl na závěr první­
ho dne konference pohovořit o legislativních záměrech M inis­
terstva spravedlnosti; a pro náhlé onemocnění nepřijel ani (ješ­
tě ráno pořadateli slibovaný) jeho náměstek pro úsek justiční
a legislativní Michal Franěk, který měl vystoupit místo něho.
K onferenci zahájil obsáhlý dopolední blok o trestním právu.
Jak o p rv n í vystoupil p ře d se d a p ražsk é h o m ěstsk éh o sou­
d u JU D r. Libor Vávra s příspěvkem K čemu slouží tři stup­
ně a čtyři články v trestním právu. Jak p am ětníci vědí, unikát­
ní český systém soudnictví, je h o ž tři stupně (první, odvolací
a kasační) je realizován čtyřm i články soudní soustavy (okres­
ní a krajské soudy, dva soudy vrchní a Nejvyšší soud), vznikl
p ři ro z p a d u česk oslovenské fed e ra c e p o d tlak em dvou vý­
zn am n ý ch oso b n o stí, O tak ara M otejla, tehdejšího předsedy
fed eráln íh o N ejvyššího soudu, a A n to n ín a M o k réh o sta rší­
ho, p řed sed y N ejvyššího soudu českého, z nichž každý trval
n a zachování „svého“ soudu.
10
Zbytečně kom plikovaný systém, kdy
krajské soudy fungují jed n a k jako soudy odvolací, a jed n ak ja ­
ko soudy prv n íh o stu p n ě pro nejzávažnější trestn é činy (jed­
n á se o p o u h é je d n o p ro c e n to tre stn íc h věcí, zbylých 99 %
řeší v p rv n ím stu p n i okresní soudy), navrhl Vávra řešit niko­
liv zrušením vrchních soudů, ale překvapivě zrušením soudů
okresních, tak , aby se z krajských so udů staly soudy prvního
stupně, které by ovšem m ohly v něk terý ch m ístech zachovat
bývalé okresní soudy jako své pobočky.
Tento n a první pohled absurdní návrh, který i podle Vávro­
vých slov byl původně „kavárenským žertem “, by podle je h o
názo ru v praxi m ohl přispět ke zrychlení a sjednocení výkonu
trestní spravedlnosti. T řetin a ze 76 českých okresních soudů
m á totiž m axim álně dvanáct soudců, což prakticky vylučuje po­
užití řady institutů, k teré zjednodušují a zkracují trestní říze­
ní, a naopak v některých případech (typicky povolování odpo­
slechů), um ožňuje jejich zneužití (kdy si stačí počkat, až bude
m ít víkendovou službu netrestní, tedy nekvalifikovaný soudce).
N a Vávru navázal nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Ze­
man rozborem návrhu zakona o nejvyšším státním zastupitel­
ství. Ten podle jeh o slov vychází z m ezinárodních dokum entů
i ro zsudku Nejvyššího správního soudu l A s 51/2012, který
charakterizoval ústavní i zákonné zakotvení státního zastupi­
telství i postavení stá tn í zástupců.
N áv rh z á k o n a p ře d p o k lá d á zrušení vrchních státních za­
stupitelství, jejich ž p ů so b n o st by převzala krajská stá tn í za-
W W W .C AK .CZ
BULLETIN A D V O K A C I E 5 / 2 0 1 5
stupitelství a nejvyšší státní zastupitelství, a vznik speciálního
státního zastupitelství s celorepublikovou příslušností, který
by obligatorně dozoroval majetkové a hospodářské trestn é či­
ny se škodou nad 3 00 m ilio nů korun, dále případy korupce,
trestn é činy ve spojitosti s veřejným i zakázkam i a insolvenčnim i řízením i a případy podílnictví a legalizaci příjm ů se vše­
m i těm ito činy spojené. F akultativně, při závažných, skutko­
vě či právně složitých příp adech, by te n to nový orgán m ohl
d o zo ro v at i m ajetkové k auzy s nižší škodou, a dále tre stn é
činy proti republice, cizím u státu a m ezin áro d n í organizaci.
Nad tímto „speciálem “ by neměl být vykonáván dohled, což
Zeman označil z ustav neprav ního hlediska za problematické.
věznicích podle Válkové stabilizovat na úrovni roku 2012, tedy
asi na čísle 18 900. Hlavnim úkolem do budoucna je proto peneologický výzkum a důraz na výchovné působení na vězně.
D o p o le d n í tre stn ě p rá v n í b lo k u zav řel p ře d se d a N ejvyššíh o so u d u prof. JU D r. Pavel Šám al, P h.D ., k terý v náv az­
n o sti na d o cen ta G řiv n u p o m ě rn ě p o d ro b n ě ro zeb ral rekodifikaci trestního řádu. Jak ale úvodem zd ů razn il, p rio ritn í
o tázk o u je reform a soudnictví, a teprve pak, „na m íru “ ju sti­
Podle návrhu zákona by funkční období vedoucích státních
zástupců bylo sedmilete. v případě nejvvššího státního zástupce
neopakovatelne. Jejich odvoláni by bylo m ožné je n prostřed­
nictvím k árn éh o řízem. Pětičlenné výběrové kom ise by tvoři­
li dva zástupci navrhovatele (n ad říze n éh o vedoucího státní­
ho zástupce), jeden zástu p ce nejvyššiho státní zastupitelství
a dva zástupci Ministerstva spravedlnosti. Podm ínkou pro pře­
ložení státního zástupce ke krajském u státním u zastupitelství
by byla nejm éně pětiletá právní praxe, k nejvyššímu státním u
zastupitelství a ke speciálním u státním u zastupitelství pak nej­
m éně osm iletá. Bylo by zavedeno pravidelné hodnocení kaž­
dého stá tn íh o zástupce po prvním roce výkonu funkce a po­
té jed n o u za tři roky.
Kdy ale nový zák o n sk u te čn ě bude. Z em an neví. „Proza­
tím je nový zákon o státním zastupitelství snem , který se stále
vrací, občas se zdá být noční m ůrou a rozhodné se nesní všem
stejně," uvedl v závěru svého vystoupení.
Základní zásady trestního řízení ve světle rekodifikace trest­
ního řádu rozebral ve svém vystoupení advokát, člen katedry
trestního práva PF UK, předseda komise pro trestní právo LRV
a v této souvislosti především člen komise pro nový trestní řád
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. Jak poznam enal úvodem,
základní zásady, n a nichž by měl být budován nový trestní řád,
Předseda Nejvyššíhosoudu Pavel Šámal.
ci, by m ěl být v ytvořen nový tre stn í řád , co ž ilustroval tím ,
že zvažované zavedení in stitu tu p řed p ro c esn íh o soudce n a ­
rá ž í n a p e rso n á ln í situaci na o k re sn íc h soudech, ja k o to m
mluvil ve svém příspěvku d o k to r Vávra.
Ze zásadních chystaných zm ěn Šám al uvedl především po­
síleni významu hlavního líčení a kontradiktorní povahy proce­
su. p řičem ž soud by m ěl p o v in n o st d o p ln it d o kazování jen
ve prospěch obhajoby nebo poškozeného, výraznější roli stát­
vycházejí z věcných zám ěrů zákona z let 2004 a 2008 a letos
v lednu je vzala n a vědom i vláda. Po debatě mezi členy komise
bylo rozhodnuto, že většina zásad, kromě těch, které jsou ústav­
ního zástupce, který by se m ěl stá t p án em p říp rav n éh o ř íz e ­
n ě zakotveny, bude v novém trestn ím řádě výslovně uvedena
(presum pce neviny, zásady in dubio pro reo či ne bis in idem).
Z a dvě stěžejní zm ěny označil G řivna jed n ak zavedení zása­
dy formálního důkazního břemene místo materiálního, což by
vedení institutu uznání viny obviněným. Strany by tak é m ěly
m ít možnost prohlásit některé skutečnosti za nesporné. Z jed­
n o d u šit by se m ělo vyhlašování ro zh o d n u tí v hlavním líčení
i jeh o písem né vyhotovení.
C. H. BECK D O PORUČUJE
K Makarius
vala exministryně spravedlnosti, význam ná odbornice na trestní
právo a nyní členka ústavněprávního výboru sněmovny za hnu­
tí A N O prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Ta poukázala na to,
že na počet vězňů nemá vliv jen míra kriminality v zemi, ale řa­
da dalších faktorů: v prvé řadě legislativa ( nový trestní zákoník,
který zpřísnil tresty za krádeže, neplacení výživného či m aření
výkonu rozhodnutí byl jed n ím z nejdůležitějších faktorů přeplněnosti českých věznic v letech 2011 a 2012), změna rozhodo­
vací praxe po proškolení soudců, zrychlení trestního řízení, am­
nestie či skutečná délka výkonu trestu. Ř ada faktorů působila
jen dočasně, takže v budoucnu by se měl počet vězňů v českých
W W .CA K.C Z
doi^y
Rozhodí
Rozhodčí smlouvy
v mezinárodním obchodě
Prevence, plánování a řízení sporu
v mezinárodním obchodě
Brožované, 416 stran
cena 59 0 Kč, obj. číslo PP108
Objednávejte no W W W .
in ze rce
m ělo vést k m n o h em větší aktivitě státn ích zástupců, n a dru ­
h ou stran u by m ěla být posílena zásada oportunity, ovšem vy­
vážená zavedením soukromé žaloby u vvbranych trestných či­
nů (typicky u pom luvy).
Možnostmi a limity trestní politiky v oblasti vězeňství se zabý­
n í a p ře d so u d e m n é s t o d p o v ě d n o s t z a d o sta te k p ro c e sn ě
p oužitelných d ů k azů potřebných k ro zh o d n u tí o vině, či za­
beck.cz
11
B U L L E T I N A D V O K A C IE 5 / 2 0 1 5
IT inženýrů. T ěm byla za pod m ín ek českého práva nabídnu­
ta p rá c e v Č R , k te ro u o d m ítli, u k o n č e n í je jic h p raco v n ích
p o m ěrů podle anglického práva ale bylo drah é.
Z c e la v ybočující z „ n o rm á ln íc h “ k o n fere n čn ích p řísp ěv ­
ků, ale pro a u to ra zcela typické, bylo následující v y sto u p e­
n í vedoucího o d b o ru P rávní služby společnosti Č E P S , a. s.,
absolventa práv a fakulty sociálních věd JUDr. PhDr. Vrati­
slava Košťála. je h o ž p řed n ášk y plné m etafo r jso u proslulé.
I letos nezklam al a svoji p řed n ášk u , nazv an o u Jak plastika­
mi zákonů zaklínat zlo aneb mimikry konání v politice, začal
úvahou o o k c id e n tá ln ím a o rie n tá ln ím po jetí d o b ra a zla.
Aktuálními problémy právní úpravy cestovního ruchu, p ře ­
O p ro ti „m onotem atickém u“ dopo led n i byl o d p o led n í p ro ­
g ram k o n feren ce velm i pestrý, kdy každý příspěvek byl z ji­
ného „práva“, s výjimkou úvodního pracovněprávního minibloku a dvou příspěvků z práva rodinného.
P rv n í o d p o led n í příspěvek tajem n ík a k atedry pracovního
práva P rávnické fakulty U K JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D .,
se zab ý v al w histleblowingem , co ž je p o d le M o rá v k a cizí,
a te d y lép e zn ějící slovo pro u dávání, p ři kterém „udavač“ z am ěstn an ec, ale i m alý či stře d n í p o d n ik a te l, u p o zo rň u je
n a n eleg itim n í, neetick é nebo n ezák o n n é p ra k tik y velkých
fire m p ro ti v eřejn ém u zájm u.
Já bych se však ch těla pod ro b n ěji zabývat následující vel­
m i zajím av o u p ře d n á šk o u ren o m o v an é „p ra c o v n ě p rá v n í“
ad v o k átk y J U D r. N ataši Randlové n a té m a P řechod práv
a povinností při zm ěně dodavatele, k te rá v něm u p o z o rn i­
la n a vážný, v Č esk u za tím té m ě ř n ereflek to v an ý problém,
který by ale podle jejích slov v budoucnu mohl firmám prak­
ticky zablokovat m ožnost změnit dodavatele. P o u k ázala p ři­
to m úvodem n a dvě v ý zn a m n á ro z h o d n u tí S o u d n íh o dvora
E vropské u nie. V p rv n ím rozh o d n u tí C-340/01 ve věci Abler
vs. S od exh o S o u d n í d v ů r E U p o tv r d il, že n a sp o le č n o st
Sodexho, k te rá v y h rá la výběrové říz e n í n em o c n ic e n a p o ­
sk y to v á n í caterin g o v ý ch služeb, p řešla p o v in n o st za m ě st­
n áv at z a m ě s tn a n c e sp o le čn o sti S a n re st, k te rá categ rin g o vé slu žb y p o sk y to v a la p řed tím , i když n ed o šlo k převzetí
p o d n ik u , an i n eexistoval žádný sm luvní v z ta h m ezi oběm a
sp o lečn o stm i. Ve d ru h ém ro zh o d n u tí C-242/09 (Albron Catering) S o u d n í d v ů r E U ro zh o d l, že k novém u dodavateli,
n a n ěh o ž byla č in n o st sm luvně převedena, přecházejí d o sa­
v ad n í za m ě stn a n c i, byť to byli za m ě stn a n c i m ateřsk é sp o ­
lečn o sti, k d c e řin é sp o le čn o sti p o u z e d o časn ě p řidělení.
R an d lo v á z d ů ra z n ila , že Česko má neúplnou právní úpra­
vu, když zákoník práce přechod zaměstnanců při změně do­
davatele nijak neupravuje. Je tedy nutné se řídit rozhodnu­
tím i Soudního dvora EU . P o p sala tak é p řík la d z praxe, kdy
česká d c e řin á sp o lečn o st zabezpečovala pro belgickou d ce­
řin o u sp o le čn o st služby p ro stře d n ic tv ím anglického d o d a ­
vatele. P oté, co česk á d c e řin á sp o le čn o st ch těla služby za­
čít z a b ez p ečo v at sam a, zjistila, že p o d le anglického práva
n a n i p řešla p o v in n o st za m ě stn á v a t d ev ad esát anglických
12
devším evropskou legislativou i u p o z o rn ě n ím n a n e d o ře še ­
né problém y (p o d p o jištěn í cestovních k anceláři, p o d m ín k y
a výše o d šk o d n ě n í p ři z trá tě rad o sti z dovolené) se zabýval
vědecký p raco v n ík Ú stavu p ráv n ích dějin P rávnické fakul­
ty U K , JU D r. PhDr. René Petráš, Ph.D.
N ásledující malý blok rodinného práva zah ájila d ěk a n k a
olo m o u ck é p ráv n ick é fa k u lty prof. JU D r. M ilan a Hrušáková, C S c., p řísp ěv k em n azv an ý m sice Rozvody a odklony,
ja k ale úvodem zd ů razn ila, slovem „odklony“ m ini m ožnos­
ti jin é h o než so u d n íh o v y ře še n í v zájem ných v z ta h ů m a n ­
želů, nik o liv „ú k lid “ sp o le čn éh o jm ě n í je d n ím z m anželů.
V ýznam ná teo retick á ro d in n é h o práva i p rak tik u jící advo­
k átk a p ro b rala především dopad nedávné změny procesního
práva od účinnosti zákona o zvláštních řízeních soudních.
O cen ila především p ozitivní psychologický d opad je d n o ­
duché zm ěny, podle níž se ú častn íci rozvodového řízen í již
n eo zn ač u ji ja k o žalo b ce a žalovaný, d ále fak t, že m an želé
m ohou p o d a t společný návrh na rozvod, i to, že při rozvodu
p o do h o d ě již neexistuje právo odvolání. P raktické je i p ro ­
d lo u ž e n í lh ů ty n a z p ě tv z e tí p říjm e n í po ro zv o d u z je d n o ­
h o na šest m ěsíců. Z ávěrem se H ru šák o v á zam yslela i nad
m o žn o stm i jin é h o n ež so u d n íh o u k o n čen í m an želstv í. P o ­
d le je jíh o n á z o ru ale ja k u k o n č e n í m an želstv í n o tá ři, tak
a d m in istra tiv n í rozv o d n e p řip a d á v zh led em k tom u, že se
je d n á o statu so v o u záležito st osob, v úvahu.
N a profesorku H rušákovou navázala doc. JUDr. Michaela
Zuklínová-Hendrychová, C S c., z k ated ry o b čanského práva
P rávnické fakulty U K vystoupením obsáhle nazvaném Roz­
vod a majetková práva manželů (vše, co má majetkový aspekt
a souvisí s rozvodem). P oukázala na fakt, že zatím co stále více
dvojic žije m im o m anželství, české právo n a rozdíl od jiných
zem í n a tu to skutečnost vůbec nereaguje, a vyzvala k řešení.
Jako zásadní nedostatek česke úpravy rozvodu také kritizova­
la fakt, že vypořádání S JM , bydlení i výživného se řeší oddě­
leně, i když pro to není žádný důvod a v o sta tn íc h zem ích se
ty to věci řeší zásadně dohrom ady. P oukázala také na fakt, že
součásti SJM u nás nejsou peníze na smluvním důchodovém
pojištění, čím ž se ze společného jm ěn í m ohou vyvézt i velké
fin a n č n í částky ve p ro sp ěch je d n o h o z m anželů.
Z a ro d in n ě p rá v n í „b lo ček “ byla v h o d n ě z a řa z e n a p ře d ­
n ášk a m ed iáto rk y PhDr. Lenky H olé, P h .D ., z k a ted ry p o ­
litologie a sp olečenských věd P rávnické fak u lty U niverzity
P alackého v O lom ouci, k terá se věnovala Praktickým aspek­
tům mediace v ČR. Z její před n ášk y bych uvedla především
závěrečné p řeh led n é sh rn u tí to h o , co v Č R v oblasti m edia­
ce chybí. Chybí především využíváni mediace ze strany soudů,
W W W .CAK.CZ
B U L L E T I N A D V O K A C IE 5 / 2 0 1 5
způsobené i tím , že chybi kritéria výběru případu vhodných pro
mediaci, d ále sta n d a rd y kv ality m ed iace, podpora a propaga­
ce m ediace ze strany státu i v ý zk u m m e d ia c e a její ap lik a c e
v p o d m ín k á c h Č R a E U . P odle H olé, k te rá je ovšem m ediáto rk o u -n ead v o k á tk o u , chybí v Č e sk u ro v n ěž p o d p ů rn á in s ti­
tu c e s fu n k cí k o o rd in ačn í, m etodickou, k o n z u lta č n í a vzd ělá­
vací a tak é siln é p ro fesn í sd ru ž e n í m ed iáto rů .
Jak o b y z d o p o le d n íh o tre stn ě p rá v n íh o b loku se „zato u lal“
p řísp ěv ek prof. Ing. Vladimíra Sm ejkala, P h .D ., L L .M ., vy­
sokoškolského p ed ag o g a a so u d n íh o znalce v o b o ru , nazvaný
Kybernetická krim inalita - fenomén dneška. Jak Sm ejkal sh r­
n u l, k y b ern etick o u k rim in a lito u se ro zu m í je d n a k ta tre s tn á
č in n o s t, kde je počítač nástrojem trestné činnosti („klasické“
tre stn é čin y ja k o je p o dvod, p o ru šo v á n í autorských práv, n e ­
oprávněné n ak lád án í s osobním i údaji a šíření inform ací, např.
p o rn o g rafie), je d n a k ty, kde je počítač předmětem trestné čin­
nosti (útoky n a fu n k čn o st počítačových systém ů a snaha dostat
se k obsahu). P achateli kybernetické k rim in ality m ohou b ýt ci­
zí státy, tero risté, o rg anizovaný zločin či vlastní zam ěstn an ci.
Z a nejvážnější problém y o zn ačil Sm ejkal problém jurisdikce
(p o d le je h o n á zo ru je n u tn ý v z n ik m e z in á ro d n íh o soudu pro
k yberkrim inalitu), problém em je ale sam otné odhalováni a do­
kazováni sa m o tn é trestn é činnosti. V prax i je podle něho prak­
tic k y n em o žn é se v y p o řá d a t s tzv. ú to k y D o S /D D o S (laicky
řečen o „sh o zen i“ n ěčích w ebových strán ek jejich zahlcením ),
3D tisk em , p o u ž itý m n a p řík la d k n ed o v o len ém u ozbrojován í či p o ru še n í d u šev n íh o v lastnictví, či ú toky n a tech n o lo g ic­
ké říd ic í systém y. R iz ik a p řito m p o d le S m ejkala d o b u d o u c ­
n a d ále vzrostou.
É
P osledním vystoupením
prvního dne konference by­
la přednáška ironicky nazva­
ná „Sjednocující“ judikatura
Nejvyššího soudu v praxi, je­
jíž autor, advokát JUDr. Pe­
tr Meduna, jako dlouholetý
zkušený praktik popsal něko­
lik případů, ve kterých Nejvyšší soud překvapivě změnil
n ázo r a nezhostil se své zá­
konné úlohy sjednocovat ju­
dikaturu. Kritizoval také ná­
lez Ústavního soudu sp. zn.
I. ÚS 581/14, který, mimo ji­
né, definoval vlastnictví veřejného prostranství jako „holé vlast­
nictví“ bez jakýchkoliv práv pro vlastníka.
D ruhý den konference zahájilo vystoupení advokáta JUDr. Ro­
berta Nerudy, P h .D ., nazvané Soukromé vymáháni soutěžního
práva (nejen náhrada škody způsobená kartelem). Srovnal v něm
českou a evropskou úpravu soukromého vymáhání škody způso­
bené kartelem, i d o su d té m ě ř nulovou p řípravu im plem entace
sm ěrnice 2014/104/E U , o určitých pravidlech, upravujících ža­
loby o n áh rad u škody podle v nitrostátního práva v p řípadě po­
rušení práv n ích předpisů členských státu a E U o hospodářské
w . c a k .c z
aktuality
BULLETIN ADVOKACIE 5/2015
■fpRÁVN
EVROp s K l ! | SYSTi
INFORMAČNÍ'
i
l e g is l a t iv a
¿ e s k é r e p u b l ik y
■ l e g is l a t iv a
EVROPSKÉ UNIE
■ JUDIKATURA
Č ESKÉ REPUBLIKY
■ JUDIKATURA
EVROPSKÉHO
SOUDNÍHO DVORA
■ LITERATURA
soutěži, která by p řitom m ěla být im plem entována do p ro ­
since 2016. U pozornil také na situaci v USA, kde čl. 7 Sherm anova zákona zakotvuje právo osoby poškozené kartelem
na trojnásobek utrpěných škod a na náklady sporu, což je,
k rom ě dalších sk u tečn o stí, jak o je m o žn o st skupinových
žalob či poroty složené z právních laiků, důvodem , proč je
v USA až 90 % těchto sporů řešeno soukrom oprávně.
Po N erudově vystoupení následoval blok soukromého prá­
va, který by ale spíše patřil den před tím do bloku práva ro ­
d inného, neboť se h n e d dva příspěvky zabývaly společným
jměním manželů.
O dborný asistent na katedře soukrom ého práva a civilní­
ho procesu P rávnické fakulty U niverzity Palackého v O lo­
m ouci JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M ., se věnoval Obligačním vztahům mezi manželským majetkovým společenstvím
a jedním z manželů. Přesněji řečeno, poukázal na problémy,
ke kterým v Česku dochází, když se m ožnost obligace mezi
m anželi na jedním z m anželů nepřipouští, a navrhl i řešení
v případě, že by byla obligace přípustná.
Zajímavé byly především Melzerovy otázky kladené na pří­
kladech „ze života“: jak řešit situaci, kdy jeden z m anželů zdě­
dí m ilion, poskytne jej na opravu společného domu s tím , že
za rok peníze dostane zpátky? M ůže m anžel prodat předm ět
ve výhradním vlastnictví do SJM? A co v případě, že jeden
z m anželů zničí veškerý společný majetek; mají věřitelé d ru ­
hého m anžela právo na ochranu?
M e lzerů v kolega z k ate d ry JU D r. Petr Tégl, P h .D ., se
ve svém příspěvku věnoval dvěm a tém atům : problém u mo­
difikace rozsahu SJM „nemodifikačními“ smlouvami a stře­
tům pravidel o ochraně dotčeného manžela a pravidel ochra­
ně třetích osob. Jak konstatoval úvodem, připravuje k vydání
kom entář k SJM a o devadesáti procentech problém ů se po­
dle něho neví a neřeší se.
K p rv n ím u té m a tu sh rn u l, že z á k la d n í zák o n n o u m o ž­
nost dobrovolné m odifikace rozsahu SJM dávají modifikačn í sm louvy podle § 716 občanského zákoníku, to je ale p o ­
stup form álně náročný, zdlouhavý a s transakčním i náklady.
Přím é, neform ální přesuny m ajetku jsou ale dnes přípustné
jen při přesunu výhradního m ajetku jednoho m anžela do vý­
14
hradního majetku m anžela druhého (typicky darováním), pří­
mé přesuny z majetku výhradního do společného a obráceně
se nepřipouštějí. V praxi se to obchází buď fakticky, tím , že
vlastní věc je zapracována do věci společné, či naopak, n e­
bo komplikovaným postupem, kdy například m anžel převede
výhradní majetek na prostředníka, který to dále zcizí způso­
bem zakládajícím společné jm ění obou m anželů.
V d ru h é části p řed n ášk y Tégl p o u k ázal n a případy, kdy
v občanském zákoníku dochází ke kolizi pravidel o ochraně
dotčeného m anžela a ochrany třetích osob. Je to především
kolize mezi § 714 odst. 2, po d le něhož se jed en z m anželů
m ůže dovolat relativní neplatnosti právního jednání ohledně
SJM, které nepředstavuje běžnou záležitost, a § 984, chrání­
cí dobrou víru nabyvatele. Ta se dostává i do kolize s § 747
odst. 2, podle něhož je možné prodat obydlí, sloužící k rodin­
ném u bydlení, byť je ve výlučném vlastnictví jednoho z m an­
želů, jen se souhlasem d ruhého m anžela.
Blok o b čan sk éh o práva u zavřel o d b o rn ý asisten t n a k a­
tedře obchodního práva Právnické fakulty U K a konzultant
v advokátní kanceláři JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M ., vel­
m i zajímavou přednáškou nazvanou Mýty a pověry ve výkla­
du a aplikaci nového civilního práva - dnešní klid před zítřejší
bouří. Č ech se podle svých slov ujal role „katastrofika“, aby
upozornil na některé v tichu tikající problémy.
P rvní z nich je problém funkčního období člena předsta­
venstva a dozorčí rady, kdy podle některých výkladů z. o. k.
je první z nich pětileté a druhé dokonce na dobu neurčitou.
Jak ale Čech upozornil, Nejvyšší soud zastává názor, že funkč­
ní období člena představenstva je jen jeden rok a člena dozor­
čí rady tři roky.
D ále Čech poukázal na skutečnost, že velmi rozšířená pra­
xe, podle níž se společenská smlouva mění hlasováním per ro­
lám pouze s úředně ověřenými podpisy, je nesprávná a v kon­
fliktu i s unijním i předpisy, neboť o každé změně společenské
smlouvy by měl být vyhotoven notářský zápis. Jak dodal, ten­
to názor zastává i senát 29 N ejvyššího soudu.
N a závěr Č ech upozornil, že zástupce právnické osoby A,
který je za tuto právnickou osobu členem představenstva ji­
né právnické osoby B, nemůže být zaměstnancem právnické
W W W .C A K .C Z
BULLETIN ADVOKACIE 5 / 2 0 1 5
osoby A, přičem ž tento názor zastávají členové příslušných se­
nátů 21 a 29 Nejvyššího soudu. Ti tento názor obhajují argu­
mentem, že člen představenstva ručí bez omezení za škodu způ­
sobenou porušením péče řádného hospodáře, což není možné
po pouhém zam ěstnanci spravedlivě požadovat.
Jako poslední před přestávkou pak vystoupila prof. JU D r. Ha­
na Marková, C Sc., z katedry finančního práva Právnické fakulty
UK, která přehledně shrnula Daňové novinky 2015 pro všechny.
Celou konferenci pak
uzavřel zavřel blok věno­
vaný aktuálním otázkám
justice, který zahájil místo­
předseda Nejvyššího sou­
du J U D r . Rom an F iala.
I když byl jeho příspěvek
v program u konference
nazván Rekodifikace pro­
cesního práva, věnoval se
ve svém vystoupení jiným
otázkám, především proble­
matice odměňování, když
úvodem pouze obecně kon­
statoval, že jsou chvíle pro
změny a nové vize, ale že
se obává, že se s tou správnou chvílí míjíme.
Jak Fiala řekl, ve všech debatách kolem odměňování - ať již
jde o soudcovské platy, advokátní nebo notářský tarif - postrádá
hlasy příslušníků jiných profesí. Podle jeho slov je třeba korekt­
ně nastavit pravidla odměňování pro všechny, neboť pokud k to­
mu nedojde, bude vždy ta právnická profese, o jejíž finance v tu
chvíli půjde, v očích veřejnosti dehonestována. Navíc, jak zdůraz­
nil, mluví-li se o penězích, končí konstruktivní debata o všech
justičních otázkách.
Fiala dále zmínil zvyšující se útoky na justici v poslední roce,
především návrh na omezení soudcovského m andátu na deset
let, či nebezpečí, že soudce bude trestán za svůj právní názor.
N a pozdější dotaz Bulletinu advokacie, jak bude rekodifika­
ce civilního práva procesního nadále pokračovat, místopředseda
N ejvyššího soudu uvedl, že se na schůzce s m inistrem spravedl­
nosti Robertem Pelikánem dohodli, že se práce komise rozvolní,
než se ujasní priority m inisterstva, ale že kom ise nekončí a na­
dále bude plnit roli stálé komise pro civilní proces, která se bude
zabývat i dílčím i procesními novelami.
Následovalo vystoupení předsedy Nejvyššího správního sou­
du JU D r. Josef Baxy, který podobně jako vloni pohovořil na té­
ma Nejvyšší rady soudnictví, kdy zopakoval nutnost zavedení to­
hoto orgánu, který by zaručoval koncepční kontinuitu, pro řešení
problémů české justice.
Vznik Nejvyšší rady soudnictví podpořila ve svém vystoupe­
ní nazvaném Soudcovská unie - priority a úkoly i prezidentka
Soudcovské unie M gr. D aniela Zem anová, soudkyně Nejvyšší­
ho správního soudu, jejíž příspěvek konferenci uzavřel.
•S* PhDr. IVANA CIHLÁŘOVÁ
•S* Foto VLADIMÍRA PŘIKRYLOVÁ
WWW.CAK.CZ