ZDE

Transkript

ZDE
v
t
,
v
VYHLASKA
DRAZEBNI
r{/r932014
soudem
rejslrikL
vedsn6m
Krajskim
400010s1|nadLabem,
zapsant
v obchodnim
Draiebnik
Miovenam.?497/37,
CZDIi bya.6., f: 28701259,
nad
Labem,
dne
odborem
Magidratu
mesb
lsti
Z0lU73642009/Mi,
Avnosienskim
v Ustln.1.,v oddlleB vlozka2M1, ahlokoncese
6.1.:
wdan6
jednajici
com,
pledslavenslva,
piodsedo!
fel. r4204n011 414,Far] +4204n011414,czdrazby@grnail
3.7.2009,
ing.JanemKuncem,
vyhlaiuje
podle
5, Radlick,
nanav navrhovai€l€
Hypoteanl
banky,
a.s.,se
sidemPraha
43z;konad.26/2000
Sb.,o veleinich
draibach,
ustanoveniS
333/150,
PS.15057 |e:13584324,zrslupcenazikladepln6mo.i:Paed.Df.SiuperkovaEva,speclalistarrymehenidzlkovtchp
v P€ze,oddllB,vlo:ka3511
vobchodnlm
reFtilkuvedenem
lvlEstsktm
soudem
nedobrovoln6
veiejn6
draZby
kon6ni
1.
llllsto,datuma 6.3zihajenidnlbY
- DolniPoiemic€.
brlde
ve 15:30
ZahSjenidra:by
Novoztnecke
28419012Praha
Drazba
sekon6dns2iinola20f5,v hoteluSvomost,
prohleaenlm
(poukonaeni
ie zahajuje
z6pisu
rldaslnlkl
draZby),
draibu.
hodprovedeno
licildtora
2.
zapb r:aa3t|ihldr8 by
od 15i00
hodin
dozahajenidta:by.
Zipisiiaslnik!drazby
v mlsl6konenldraiby
dne23.2.2015
sekon6
3.
a popispledmltudhrby
Dluinik,vlastnikaz&t!vce,oznadeni
je PefiHvozdovski,
Lhota178,34506chodska
Lhota.
nar.16.8.'1961,
Chodsk6
Dluinikennavrhovatele
Jany
dra:bynedobrcvolnd,
velejn€
dralbynedobrovolnA,
Ker6jso! pledm6tem
Nemovitosli,
kter6zaiiiluilpohledavku
navrhovatele
Fouvevlaslnlctvl
(dlivo
178,
06
Chodska
Lhola.
Hvozdovske
Kubabv6),
naf.16.4.1961
Chodska
Lhola
345
,
Lhola
Lhota.
(dnve
nar.16.4.1961,
Chodsk6
178,345
06Chodska
Zslavcem
KubAov6),
byaJanaHvozdovska
Pfudn&emdraibyje soubornemovito3li
lak,Jakstoiia leii":
zastavaniplochaa n{dvoFl,napozenku3lojistavbaa.
Pozemek
shvebnipercel.6.Sl.393i'l o vimaiet 11m2,druhpozemku
p.185,aestobceKonsLndnovy
rpiEobvyutltlrod.dim,
L6zna,
plochaa n6dvoii,napozenkustojishvbaa.
.
zaEtavdn,
Pozenek
st.vebniparcelaa. St,39112
o vinSie 37m2,druhpozemku
p. 185,a&t obceKomtantlnovy
Li;na, zpi3obvyutitirod.dim,
plochaa nidvoii,napozemku
stojist vba bez
. Pozemek
zashv6n6
3t.vebnlparcelad. St 633o vtnEle48D2,druhpozemku
apLe,zprbobvyutldJlnast.,
. Pozemek
p.rcela6,516/t0o vimaie302m2,druhpozenkuost tii plocha,zpfuobvyuiili jini plocha,
ptdnifond,
. Pozemek
percelaa.5t6/17o vymaie441n2 druhpozemku
tahrada,zprhobochraiyzem6d6lski
pidnifond,
pozemku
. Pozemek
parcela
zomadglski
zahnda,
zpisob
ochr.ny
a.516/20
o vtmafu65m2,druh
percelrchd.
6tavebnkh
. st vbaa.p.185,6a# obcoKomtantinovy
na pozemcich
L,zn6,zpfuobvyuiiti rcd.dim, po3taven6
St 393i1
a S1.39312,
Ge zaFino nalish vlashictvidislo'157,K€t stldlni(iad pro Plzeisktkrsj,oke3 Tachov,obecKonlhntlnovyLizn6, kl Konstanlinow
Liz||., kat!3tralnipracovisG
Tachov.
.
- jsouv n6mlvedenyrldajepouzepodledoslupntch
za nespdvnosl
infomaci.Navrhovatel
Popisst vu piedmatudraibya jeho plbluSen3tvl
dd.
trkoeichLldajtzcelaneodpov
JednA6eo neffovilGtle:iclv klldn6lokalllas doslatkefiBoukonlv rczidedd zistavbarodlnntchdomi, nemovjtGtJevevellnidobram
pravdEpodobna
nepodsklepeni
dr:m3 obylntmpodkovin, pfi pohleduz ulicood vchodu
technlcken3tsw. Jedndse o jednopodla:ni,
nejsouzahmutydo zSilavni
ocenenlpiistieiek a poze ek para. 505144
2 lev6slr.ny ie pfishvdnptufelek; *t!f nenipiedmal€m
CZDEby.. s.
N/1932014
,/
snloovy,DodomuisouzavedenyveikercinieniFkdsit6vaetn;plvnuVzadnii6stizahhdvstoii-zabEdnidomekslgtli:liI:fl!:Ill,:
Piistup
k nemovttosti
stlvle velmidobry.
ohiieni,
technicki
ie plescizipozemek,
konstrukce.
po6tav;n
zikladeah
z dievdna
nabelondvich
d6iby
nenlpiedmElem
majitelky
dbienichnemovltostia
ktertlevevlaslnictvi
prohlidka
z vnalaku.
bylaprov€dena
Porn.:znatcinebyllmotnanvstupdo nemovltosti,
posudku
nawYlv.czdrazbv.cz
nalemete
UDln6
znanlznaLeck6ho
priva azevazrvveznolunapiedm6tu
d6tbv
nespravnost
lakovich[da]l zcelaneodpovid6
podledoslupnich
pouze
infomaciNavdrovatelza
Jsouzdeuvedeny
Lldaje
.
.
.
Radlicka
prottypo,tetnl
a3, Ie: 13584324
banku,
3 piislusenstvirn
pdvosnluvntpropohbdeyhveviSi2.400.000,.X4
Zfutavni
privni
riiinkv
2310.2008,
p,at'"
pr6va
podle
z
i.
ze
dne
obd.
z,ilavn{ho
o
ztizeni
tisrina:
smiouva
naifice,
iaiiso, iso sr
pdvakednl24.10.2008,
vldadu
Slepa104,34952
nar.25.8.19{0,
Vacn6;leneno(podtetistiny)chizea lizdya umBGnislavbypro Danuiisyrovitkovou,
pdvakedni
p6vni.iainty
vkladu
t6.4.2008,
riptatni
zo
dne
ttumene
o
ziizinivEcndho
L;E,
ktna:Smbuva
xonstanflnovy
parcela
515i20,
St.633,
26.4.2012,
i. 5'16110,
Smlouva-o
Lizn6,listina:
52Konitan{novy
S1ep6104,349
nar,25.8.1940,
Syrovitkovou,
chtzeajizdyproDanusi
V6cn6
biemeno
zileniv.cn6hobiemene-nplatnizedne'6'|.2008,pdvniidinkyvk|adupiivatednl26'42012,po'emekparce|a.'s!393i1
39312,516i17.
l0l, 34952Konstanlinovy
nar 25.8.{940.SlepA
3tlvbyproDanuiiSyrovefiovou,
vacnabtemena
chizeajizdya umistSni
VtSeuvedena
plech6zi
na
vydrartele.
Lizn€,dlaibounezanikara
poio:evsouladu
s S58'
piedmatu
draiby,
hodnolu
dra2by,
neovLivriuje
napledmelu
nemovrc$i
a v,znouci
v kalastru
Z&hvnl or6vozaosan6
pfudmdtu
zaniki'
k
dntby
vlastniclvi
a.26/2000
Sb v platndnzndnis plechodem
odslavec
l zSkona
opise'a
v onginaLe
nebolledndovdlenem
jsoupovinny
svepr,volLslinaml
pravo,
dE:ebnlkovi
dolozii
draibypiedkupiT
kbremajik piedmetu
Osoby,
pohbdevky
pnhles
vsouladu
suslanovenim
sve
$ 45
u
draZebniia
je
mohou
Draiebni;dfilel6
Jpbinil.
linal netz;vdmu66
t Jo'iaUieni
Aiazrjv.
26/2000
Sb.
zakona
6
57
nenidotaeno
ustanovenlS
a.262000
Sb.,
dim:
z6kona
5.
d6iby
cenapiedmdtu
427,4i7 31
Bysliickr
podala
0dslriilov6'
Ing.Marcela
znalkyn6
posudkem
znaecki posudek
znalc€.
draibybytazjiS6na
cenaptedmdlu
obor
Nou*;dft"",i.r"r.rlyn6ire;ovanb;ozhodnutimK€lskehosouauvU$inadLabemzedne21.4.1987podi.jSpr.2341/87,poz;kla
v
iase
a
cenu
a
6lanovila
pos,udek
pod
dlslem
3033/1432014
dne
28.11.2014,
vyp€covala
nemovitostia
oC'vavtceny
a oitlradyspec.
efonomita,
dow:Dvamilionyledno6too3mde6attElckorunaeskich
ato n; 2.180.000,'Ki,
mktdobwklou,
6.
a mlnlm6lnipiihoz
Nejniiilpodani
podeni
slovy:Ovamilionydevade6,ttblckorunaeskich.
fini 2.090.000,-Ki,
NejniiSi
pllhozbylstanoven
Ka
naaistl(u10.000,'
lllinim,lni
v Korunech
aeskich.
ainisuapodani
Ucashlci
draiby
Prchlidka
PIJ;m*u drarby
ptudm6lu
vl6chtotefinTnech:
dra:ebnik
Prohlidku
d€:bystanoluje
14:oohodin
1. Temindne9.2.2015ve
14:00
hodin
2. Tefinln
dne10.2.2015ve
Labem,
natel 776233968
Dnibya3.,|Jstinad
makl6i
spoleanostiCZ
3dallodpovEdnt
Infomace
k pmhlidce
draiby.
Mlstoprohidkypledoblektem
pruledena
prohlldku
piedmdtu
budeprchlldka
draiby,
neumolnlf6dnou
n,jmu,
drarby
vddenlnebo
klerbmapiedriEl
vtaslntk
nebo
osoba,
Pokud
v dmd mo2nosil.
8.
Drarebni
iistota
KCa musibituhrazena:
n. a6stku100.000,'
Dniebnijistot!
bylasianovena
CZDEZb!
a t.
Stana2
tu193/2014
pievoden
a.s, variabilnlsymbolLliaslnikadr€zby:
6iso [Au€50730001/5500
vedeni
u Raiffesefbank,
bankovnlm
naidetdr.tebnika
- le Dokladem
- Re,prevnicke
je pokladnislvtzenka
nebovipisz latunebopotvEeni
o slo:enidrazebnijisloly
fyzicke
osoba
osoba
vep|ospech
viseuv€deneho
iratu.
veviSidra:ebn
I jisioty
z Ljdlu
odesllalele
banky
o odeps,nicastky
pro z,pls r:aastnikn
dra:by,
b. v holovostik rukan dniebnikav denkonini drdibya to v mbtakonenidrsibyv dobdEtanoven6
nebojini dokad
pokud
270.000,00K4.
Dokladem
o slozenldraiebnijlslotyje pokladni
ve viaj maxlm6lna
le dra:ebniiislolaslanov€na
vyhotovent
drazebn
ikem.
ve
c. v hotovostik rukemdraiebnik naadr$e Mlrov6namisti309737,4000t odi nadLaben,pokudje dE:ebnijlslolastanovena
pokladnlnebojini
doklad
vyholoven,
drazebnlkem.
rn,he270.000,00Ka.
o sloZenid€zebnlislotyle
vtsimax
Dokladem
jjsloty
j sloly.
je povinen
ptudatdrazebnikovi
proslo:eni
Uaashik
drazby
ve h1:t6
dEiebni
d. fonnou
bankovnjziruky
zazaplacenl
dralebni
(ddebnika)do
proh
vyse
ie uspokojibez
vih€da namilek
vaFleb
istiny.
Zaru6nilistina
musiobsahoval
asenibanky,
origlnalz,ruini
i6dne
pisemne
(vyd€Z1el)
Zaruinilisljna
nesmi
obsahovat
:e dluznTk
zmal draibu.
100.000,Ka,jesti:edE:ebnik
oznami
bance,
podminkami,
Zadna
aninesmi
obsahovat
drazebnlka
lplatnitsv6pr6va
ljednani,
kterabylakimkoliv
zp0sobem
omezila
lakimikoliv
jakojsou
jakekolv
povinnosu,
zmaieni
dra:bydluznlkem,
vyjmapovinnosl
oznemlt
bance
ujednani,
klerSby Lrkbdala
dra:ebnikovl
jakeko
Ze
vyinanrmilky,
piedchozl
vzn6st
iv namilky
aivihrady,
ujednani,
kbrebyumo:novalo
bance
vyzvy
apod.,
anlnesmi
obsahoval
dniposkondeni
nrusibilplah6ninimin630
baikovniz,ruky.
Bankovniz6ruka
ozntnenio
zmaZenid€Zby
bylouaineno
a, poplatnost
0l
Dra:by
nem.309787,400
po [hradu
oznaaen
n6sledovne]CZ
a.s.,Mircvd
nejzazsilhtiy
kupniceny.
D€Z€bnik
budev zaruanilisline
nairzeriiCRa
musibyl
bankou,
ktedmaoprivndniod
CNBptsobll
musibflvystavena
Usllnad
Labem,
ler28701259.
BankovnizSruka
vysiavena
v aesk6m
neboslov€nsk6ri
iazyce
a
prolihBdudraiebnlilstoty
kondizah,jenim
dlatby.
t6lodl.lebnivyhlaSkya
LhUla
zaaine
dnempodpisu
Vr,cenidraiebniii.totv
jistolabankovniri
plevodem
na,iet, z ktereio
naiael,sewacidmzebnl
vydta:iteli,
a slozilidraZebnijhtotu
Udaslntk)m
drazbi,kleilsenestanou
jisloiu
poskonceni
dni odednekoneni
a lo dollechpracovnich
uvede
drazebnlho
d€:ebnik
oMde piipadnd
naiitet,kterttcasinik
iedn;ni,
natael,w,ti
slozena
lslinya ro bezzbytecndho
odkladLr
Nebylqldraiebnijistola
vr6tidla:ebnik
zeruCnl
draiby.
V pflpade
bankovnlzaruky
poskon6enidEiby
draiebnilislolu
bezzbyle.noho
odhadu
nevydrazrl,
soienou
drazeLnik
iiaashikovi
dq:by,kleripiedmotdrazby
uiad:; dhrb6
povdiena
t dastnikdraibyje piedzahejenim
draibypovinennavyzvinid6iebnikan€booiobalftnpl3emna
a)dolorit3voutotoinostplatnimprikazemtotolnosli
b)vpiipadd pdvnickich osob doloiit origin,lon nebo ovdienou kopii vyplsu zobchodnihorcjstiiku0ineho
jm6nem
je pGvnick6
laastnlkajednal
Sesu
mdsici,2eFouopdvndni
vekler6m
osobazapsana)nestarsim
rejstiiku,
podpisen
plnounociopatlenou
zmocnitele
plnemoclpaki pisemnou
Utednd
ov6ienim
zakladd
c)v piipadd
zastoupenina
piislusnich
Sb.osobamivylouaenrmizdraiby,
prohliSeni
uslanovenl$
3 a $ 36z6konai.26/2000
ie nejsou
vesmyslu
d)doloiit6estn6
- Liaaslnika
!rylouaenou
prohesenizflocnitele
d.a'by,ie zmocn
leLneniosobou
v plip.d6zaslolpeni
nazakad6pn6mocipakaeslne
plndmoci
pokud
prohleSen
z d62by,
takovd
I nen
i souaesti
e)drt sezaFatdo seznamu
liaslniki dratby
!ryhl6sce
dolorltsloienidniebnliistoty
slanovenim
v dEiebni
0 zprlsobem
g)poprokezani
slo:enidBiebnijistotyplevzitdraiebniii6lo.
nri:obi1
promistniozvoj,poveientch
konlrolou
draZby,
piislusneho
rlladua Minislerstva
Mimolaastniki
draibya pracovniki
Zivnostenskeho
pfllornna
dE:be
kaZda
osoba.
mrav0m
a
prib6hdra:bychovenim
dobrim
odporujlcim
nerusit
nadra:b6jso!
v pnlb6hu
Uiastnic
dr"zby
a oslatnipfiiomni
lejihokonenipovinni
d€:by
pfedvchodem
I z6pisu
06astniki
donishosli,v nli sekonadG:bav dobdzahrjen
dodrzolal
draiebnii6d,ktedbudevyvdsen
t
.
10.
vydt?ienin
Uhrada
cenYdosaien6
Zbtv.llcii6stcenydGaien6
cenudosaienou
vydEZenin.
sezapoiitSvajivydrazitelina
VydGzitelem
sorena
drazebnijistota
a jejipiisusenstll
pokudalenenideteslanovenajina
lhitakihnd6
poviilen
draiebnlkovl,
dnibyuhradlt
vydnienimje
vydtaiitel
do iFtidni od3konieni
cenydostrten6vydratenim.
vydrazenim
do30dnuodskondenldra:by
uhradil
cenu
dosazenou
Ka,jelydfa:telpovinen
Jricenadosazen6
vydrazenTm
vySslnez
5,000
000,00
uhrazena
Cenadosabna
vydra:enim
mrliebitvydra:ilelem
i alslo
i symbo (VS)idenlilikaan
. v hotovosti
k a.s., variabiln
/5500vedentu Ralfieisenbai
so:enimnariiei ddebn lkaalslorlatu4350730001
nebo
rcdn6
ihlo 06astn
ikadra:bv.
ceny
zbyva]iciaSsl
. v hotovosliv
iislo[aashlka
draiby,
neborodn€
kancel6f
vadabilnlsymbol(VS)indenliikaanlalslo
dG:€bnika,
iesllZe
neZ270.000,-Ka,
dosazend
vydrazenlm
nenlvy56i
(VS)
symbol
a.s.,va abilni
. plevodem
4350730001/5500
vedefiu Raffeisenbank
i6iudratebnlka
aislor:atu
z ddtuu banky
veprospech
idenlifka6niih
idaslnlka
drazby,
o nebo
rcdne
aislo
(VS)idenlilikaan
i aislo
. postovnlpookazkou
vedeni
a.s.,va.iabilni
symbol
u Raiffe]senbank
nalaeldrazebnika
6isloiatu4350730001/5500
nebo
rodnd
alslo
lbslnlkadrazby.
CZDratbya.s.
Shna3
N/193/2014
v pln6vtsi
!'vdraienlm
dosa2enou
povinen
uhradit.cen!
druky,p vydEzilel
fom6bankovnr
dra:€bnijistota,/e
sto;ena
Bvla-iwdrait€tem
pouhrazenl
odkladu
palpo'nen
b€zzbvFendho
|rcr,a,n." ,p,j.ou*.a*y"n u ro'ioloae.ii'izelnirie
"'[]illii"*.iiJ"iJ
lisliny
i zaruini
wdrazte
je'nepiipustna'
Setem
plaLebn]karlou
nebo
sm.nkou,
ovnczp|alba
zapo.leninr'
Uhladit
ne|ze
vydla:enim
cenudosaienou
udeleni
k okamtiku
piedm.lu
draiby
vtastnictvt
ffiHffi;;;iai;#;;;;;"i"
"yaia""rr;
t"rii,ii .pri"".ii,p["r,a,rnan.i
vyd*:iter,
bude
d':ba zmarena.
z dfazby,
vyroucena
vydra2r
osoba
pi€dmer
dfazby
anebo
zapracena
illl,"f;.l."rrcua*n" o*"2"n6!.ydrazenim
dratbv
znafend
n;irad:
k
rnrade
pouzira
ora2eo-:\Fn
l-ce
iezeonijiJoE
a,uzlyi-s:ole"j
r,or.o,,e,,
ffi;;"fi,';;;;;,-;;;,G,rrin.",u: po
znraieni
zpr:sobil
kled
vvdr€iileLi,
vraci
l rznvi. .lw"iicl a,st
drazby. lhradenakE;id'r;;'d'J
i,ktad,iopakovane
Dopiipade
"o.r"ij'iJ
drazby
vydaiitel
nese
nemoviio3tl)'
(poplatek
zavkladdokata3tru
vydratltele
pledm6tu
draibyttovla3tnictvl
5ptevodetn
3polen6
Nakhdy
v'liteli ,, ." -dntebnich
'pi'C pohbl:vek
viietpflhldsenvch
j.l"
az6oleidrazebniv'nb]pffhlasuie
*rfiovaleldrazbv
risea3ia,
praha
iiosi,lci
rrsl156,
5,
aadticke
a.s.,se
sidtem
Hvooteinibanka,
pro
5,vznikrou
Prahu
soudem
vyd?nym^obvodnrm
r]r
zorz,
'"
cn"
ii. il ir-rizorzsr
,"p,rutry
c;;,*u J,anem
iff;;;i"ili;';;ffi; -ypole(dt'e
ra
72Kc
2365
605
islF''
2b08
veliii
zeone22 0
001/00/R
rc iver.rega,o lioo2zrsz-Oioero'
o poshyru
zeSrlouvy
l 2 2 5 2 0 1 2 v c e r e : r o " < " e a r i l i v " f i - t i u " v Z O o 6 3 7 5 / Oda
ftod2351012do21?20
9 7 0 . 2 4 1n6a2pKr sal u a e Inosawr u
od2352012 2472012a zitdiny
t' *or tp.cltni ut G d5"/'p-; zliilnv'236637570Ke
do zaptace
od 25.7.2012
2365.60572Ka
vPvisi11832000K' .
an,lladv'izedorrplaceni
25.i2012
,.i64604.?2<cod
-epfinr,:rlzad.i
ponreoavKu
ve'relsvor
dalsidraTeb_
Kednrwdan
€lodrazebn;vyl.,aa\y
12,
piedmdtu
draibyvydatieli
odevzdeni
Podminky
-
ptudrnel
dn2bya lisuny'
poviienpledat!'ydraziieli
sb, je dra:€bnlk
dles 53z6k.a 26/2000
dfazby,
k piedmdtu
Jesluze
nabvtwdra:ttelllaslnic{vi
piedmeru
Bivary
dra:by.
vi.i
pra,ravydfazrtere
-d-oti:i.ilii,ii'"ii i i,,,ecc,ir
rrd
t.iru,hi , i[ai,lii,i,
ii#T'Jiiii,i."iri-,jrii.'i.i'Ji"ll'vine
piedm't
piedat
vvdraiiteli
odtladu
uez
zbytean6ho
t6
t"t"7".ii"vu*,t
powzenio vrasrnrcvii
jo povinen
popiedtoieni
vtsstnik
avvdra:ltel
bivaltvlastnik
dratebnik,
kteripodeplse
drazbyi,
poro*o,iie-can-t-fi"lm6lu
piedmeu
o,,ou
druzoy
draiby.o piedent
"epsan
V€sker€nakbdyspojenespiedAfimapfevzetimpiedm6tudraibynesevydEzlel"/yjmanadbyle'n'chnakladivzn
nebod€zebnika.
vlaslnika
btval6ho
na vyd?:lele
or€2iytii denoiechbzi
oledmeu
dnenpreoani
p?chezi
I lelnoddrele_avvolazirele
orazoy
Nebezoet
i'oov na p'edmelu
l\odya
nebedd;
I
ese
p'edTelu
d'azDy
piovlel:T
p'oaf"ni
s
ro'
u
tyo'a:
u.oru.,oo. pi"ot.,# oiijlv LJf'
odoovednosl
zas\oduzDrisobenou
vydrazle,
zaakodu
odpov6dnosi
,,.
Upozom6nl
Prodraiebnivdiitelo
^a pfh"en
Dlazebniv.nteBmohoL]udraiebn|kadol5dnipiedzahijenindraibypfih|,stsvdpohbdevkJvcelntpiis|lse.nstv|kednikon,
vefilelri
opseiooopsnmzeDnicn
e'netov lie&e oveie_en
lstnanivorigin:
plavenkoieomeu
ora2bv
ieicnvznha za,i3€ni
S0
' 26/2000
dote;ousanovenr
4 577a'ona
i,ll ri*"e *eien:rir nenr
ii'r"o:rlr
"u":
'14'
u3tanovenl
Zivarudni
,
provedenlm
drazby
budou
djjejichi-pr'va
na-draibEjfltomfy
I daliichosobktedbudou
drazby
riaasinikr:
draiebnika'
Veiker6
Ddvae povinnosti
souvisellcimi'
a
za
kofv
sb
zakd 26/2000
ustanovenimi
serldiplistusnjmi
neuveden6'
liiti'.i. iiil ;oi#u"i tvnras";i
"
Tatodra:ebnlvyh|6skaby|a\rydanadlazebnikemnizeuvedenehodneabudeve]h!6chslanovenychzakonem.26/2000
d€iby:
''r""r"1.i""'*
oiedzahajenlm
- golnlPoaemLce
a6sliPrahy
a m€slsk6
Lhola
Lezn6,
obceChodske
"*]
mesta
Konstanlinovy
uf"C"idesce
- w\rw'/
cz
centalniadlesa
- zveieinana
nacentdlnladrese
sb
' 26/2000
5 zakona
- iaitai aosoumuveaent
mv S43odstavec
v n'mzse
pllslupne
6asuobjektu'
vevelejnd
piedzahajenim
d|azby
dodatky
spolusevsemljejlmipflpadnifiri
budevyvoaena
vyhlsska
Talodratebni
kona,
drazba
jehozpodpis
ovalen
d€zebnikem
le riiedn6
,rlo:eniu da:ebnlkaje podeps6n
vynLasr,v
6rlin"o'pis"i-ra:elni
a.s
CZDrazby
N/1932014
V lslinad
Labem,
dne11.12
2014
.-Z
. ./
-L/'
,1-"'
./
. ) , \Jz
-:: :,
unaoy
a.
a.
//
Ing.Jan
Kunc
i ,/
piedshvenstva
Piedseda
Snana
5
t.
N/193/2014

Podobné dokumenty

Veřejná vyhláška - cyklostezka Dobrovíz

Veřejná vyhláška - cyklostezka Dobrovíz na mlstnf0pravu 01 Rokycany, a tlm souvisejlcl Jene6- Dobroviz" na'vr1en6 0pravyje povolenIstavby,,Cyklostezka Dtrvodem pieduvedenfm zna6enf stavbydg provozu. dopravnfho uvr-'den6ho osazenI V soula...

Více

SMLOUVA

SMLOUVA proplaceni cestovn€ho. * Budeli vystolpeni znefiErn&o h.vyssi mocl {zemetitsenl, povodei,onernocndni um6lce, [mrti v rcdin6 um6be, siibri naflzeni atd.), maji obd smluvni strany flevo od smlouvy od...

Více

eurodražby praha 8

eurodražby praha 8 z n a l e c kLi : r s l a EvN I C O N S L JsLpTo s r o . P o d V n i c i 4 6 4 3 4 0 1M o s tt a k oz n a e c k yU s l a v z:psany [,]nislerslvemspraved]nos( CR dne 131 1999pod zn 212198 O0O do pto...

Více

?!"n`n linl*

?!"n`n linl* se sidlem ostrava-Moravsk6 Ostrav4 ProkeBovonim. 6/2020, v zastouP€ni Ing' t'€o Bayer4 jednri na zitlad6 plnd moci ze dne l. 6. 2006 o povoleEihornick6 iinnosti dobiv6ni porubu i. 40 sos t" sloji t...

Více

Strážský občasník

Strážský občasník |beEkého k€]9 elo ok,@, E kéé F í!n@| ďíspiv* ob6 b sb]d Ú!i ieko v 'o.. e' i' 9' K./ob'lacb a árc.

Více

OZV-c.-01-2011-

OZV-c.-01-2011- 3. V pnpad6,Ze e jednao b Více