grand prix architektů v ostravě

Transkript

grand prix architektů v ostravě
21/22
FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ
www.architekt.cz
[email protected]
l i s t o p a d 2 0 0 8
GRAND PRIX
ARCHITEKTŮ
V OSTRAVĚ
Zejména ostravští
příznivci architektury budou mít v nejbližších týdnech
možnost seznámit
se s uceleným přehledem soudobé
architektonické
tvorby v České republice.
Výstava 15. ročníku
soutěžní přehlídky
nejlepších architektonických prací
za poslední rok na
území České republiky, pod názvem
GRAND PRIX
ARCHITEKTŮ 2008
- NÁRODNÍ CENA
ZA
ARCHITEKTURU,
totiž dorazila do
jihomoravské metropole. Je nutné
dodat, že do Ostravy putovní výstavu
přivezla pobočka
Obce architektů
v Ostravě a podařilo se jí umístit do
prestižních prostor
Slezské galerie.
2. STRANA
VÝSTAVY OA
IN 21 -22/2008
Pavel Hnilička se narodil v roce 1975 v Praze.
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (1993
2000) a postgraduální program na ETH Zürich (2002
2003). Pracoval v atelieru 4DS a v atelieru u Prof. Pavla
Zvěřiny. V roce 2003 zakládá samostatný atelier v
Praze, který od roku 2006 po založení sdružení s
Ondřejem Císlerem nese název Hnilička Císler
Architekti. Vedle vlastních projektů je lokálním
architektem pro Baumschlager Eberle pro projekty
Cornloft Šaldova a Panorama Červený Vrch. V roce
2005 vydal v nakladatelství ERA 21 knihu „Sídelní kaše
Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“. S
Veronikou Hamšíkovou spolupracoval v Praze od roku
2003 do roku 2005, kdy nastoupila do Vídně do atelieru
Baumschlager Eberle.
Soutěžní přehlídka architektonických prací
dokončených v uplynulém roce, Grand Prix architektů
2008 Národní ceny za architekturu, je pořádána Obcí
architektů a Českou komorou architektů. Vypisuje ji
každoročně Obec architektů spolu s Českou komorou
architektů ke dni architektury UIA. Soutěžní přehlídka je
otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční
architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo
je realizováno na území České republiky.
Datum výstavy: do 28. listopadu 2008
Místo konání: Slezská galerie, Těšínská 35, Slezská
Ostrava
Otevřeno: út - pá 10 -18, so - ne 10 -16 hod.
po - zavřeno
Foto z vernisáže: Antonín Dvořák
Další informace na: http://www.slezskagalerie.cz/
Nejvýznamnější novinkou v patnáctileté historii soutěže
je vznik Akademie architektury. Na základě hlasování
členů Akademie bylo k účasti vyzváno 39 autorů, 30 z
nich tuto výzvu přijalo, ostatní práce přihlásili do
soutěže sami jejich autoři. Novinkou letošního ročníku je
také zavedení kategorie rodinného domu.
Doprovodnou akcí vernisáže výstavy byla velice
zajímavá přednáška jednoho z oceněných architektů
Pavla Hniličky (za Terasový dům v Praze Košířích).
10. SALON OBCE ARCHITEKTŮ 2007
V OSTRAVĚ
Datum výstavy: do 22. listopadu 2008
Místo konání: Galerie výtvarného umění v Ostravě,
Nová síň, Mongolská 2, 709 00 Ostrava-Poruba
Pobočka Obce architektů v Ostravě pořádá spolu
s Galerií výtvarného umění v Ostravě putovní výstavu
10. Salon OA. Salon je pořádán každý rok a tento
jubilejní desátý ročník je stejně jako předchozí
ROA
IN 21 -22/2008
otevřenou nesoutěžní přehlídkou myšlenek a názorů,
architektonických návrhů, projektů a realizací,
výtvarných děl z oblasti architektury a stavitelství. Idea
salonu je založena na svobodném a individuálním
výběru vystavujících autorů, obsah a způsob
prezentace je ponechán výhradně na jejich vůli,
závazným prvkem zůstává pouze formát panelů.
Tradičně se zúčastňují spolu s architekty,
stavební inženýři, sochaři, malíři, výtvarníci a další
profese, jejichž tvorba nalézá uplatnění v architektuře.
Chceme, aby salony nadále zvyšovaly tolik zanedbanou
společenskou prestiž architektury jako tvůrčí disciplíny,
jejíž jsou důležitou součástí a aby byly zároveň
polemickou platformou názorové individuality. Děkujeme
tímto všem, kdo jubilejní salon podpořili.
Další informace na: www.architekt.cz
____________________________________________
Zápis z jednání ROA
dne 7.října 2008
Přítomni: G. M. Parma, O. Haman, J. Hainc, V. Štulc
Za DR: J. Melichar
Ostatní: omluveni
Na začátku jednání konstatoval předseda , že ROA
v počtu 4 členů není usnášení schopná, záznam
z jednání má tedy informativní charakter.
1) www.architekt.cz
V.Štulc informoval o stavu webu. Webové stránky
v předpokládaném rozsahu šesti domén fungují v plném
rozsahu. Zbývající část honoráře bude zpracovateli
proplacena při předání archivních materiálů a kódů
webu. Na stárkách je prezentován poslední ročník GPA
(2008), postupně jsou vkládána čísla Informačního
servisu, v doméně časopisu je zveřejňován obsah
Architekta, doména OA slouží informacím o Obci
a aktualitám v jejím dění. Do domény Salon budou
vloženy informace o nadcházejícím 11. ročníku Salonu
a posléze i této výstavy. Databáze architektů je funkční,
je třeba doplnit její účastníky.
2) Kontrola FÚ Praha 1
Kontroly dne 8.10. na FÚ se spolu s ing. Dankem
zúčastní arch. Melichar
3) Různé
Přítomní se shodli na tom že:
- bude zavedena kniha došlé pošty a operativní
seznam došlých a odeslaných faktur
- projednáním podmínek pokračování kontokorentního
účtu Architekt OA u České spořitelny provede O. Haman
- po dobu nemoci ing. Danka je třeba zajistit plynulý
chod sekretariátu
3. STRANA
Zápis z jednání ROA
ze dne 4. 10. 2008
Přítomni: Ak. arch. Petr Fuchs, Ing. arch. Jaromír
Hainc, Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Josef
Kopečný, Ing. arch. Václav Mastný, Doc. Ing. ak. arch.
Jiří Mojžíš, Ing. arch. Miloš Grigorij Parma, Ing. arch.
Lenka Sándor, Ing. ak. arch. Vladimír Štulc, Ing. arch.
Jan Melichar, Ing. arch. Hana Všetečková
/Ing. arch. Parma přišel se zpožděním a nehlasoval/
Nemocen: Ing. arch. Barbora Rafajová a Jan Danko
Na pozvání firmy Ecophon se Rada Obce architektů
konala v sídle firmy, Radlická 740, Praha 5. Společnost
Ecophon je Partnerem Grand Prix Architektů.
Děkujeme.
Program jednání ROA
1.
kontrola úkolů z minulého jednání
2.
Nová GP
3.
Možnost stěhování do nových prostor
4.
Salon architektů a inženýrů
5.
Různé
1) GP 2008 vyúčtování zatím trvá.
Do 30. listopadu vyúčtování odevzdat na OA a na
Ministerstvo kultury a zároveň požádat o dotaci na příští
rok 2009.
Úkol - Danko + gestoři GP. do 30.11.2008
Schváleno 7/1/0
2) Příprava nového ročníku GP 2009
Předběžně se jedná o založení v.o.s. nebo sdružení s
ČKA, které bude celou GP organizovat. Upřesnit udílení
ceny za Architekturu s ministrem kultury.
Úkol - gestoři GPA - termín neurčen
Schváleno 7/1/0
3) Stěhování Obce architektů do nových prostor.
OA by se mohla stěhovat do prostor ABF na Václavské
nám. Zatím to pro OA není vyhovující.
Neschváleno /0/7/1
Ing. Arch. Oleg Haman dále informoval Radu o možnosti využívat sál v prostorách ABF např. na přednášky.
Nájem 3.500 Kč za půl dne. Sál má kapacitu cca 50 - 60
míst.
Schváleno /7/1/0
4) Salon architektů a inženýrů
Byl předložen rozpočet na pořádání Salonu. Rada byla
seznámena o spolupráci a financování Salonu s ČKAIT.
Schváleno 8/0/0
4) pozvání studentů na ROA
Na pozvání J. Haince se dostavily dvě studentky
architektury. Proběhlo informativní jednání ve věci
pomoci při zajištění akcí OA .
5) Různé
Pan Danko do 30. listopadu připraví:
- vyúčtování stavu účtů Obce architektů
- vyúčtování Grantu Ministerstva kultury
- vyúčtování Grand Prix
Úkol Danko - termín do 30.11.2008
Zejména dlužné částky a pohledávky Obce architektů.
Příští schůzka bude dne 4.11.2008 od 10:00
v prostorách firmy Ecophon ,Radlická 740/113 C
Praha 5
Svaz architektov Slovenska v Žilině pořádá dne
5. listopadu Valnou hromadu. Za Obec architektů se
účastní Ing. arch. Lenka Sándor.
Zapsal a schválil: Vladimír Štulc
Ing. arch. Jaromír Hainc a ing. arch. Jan Melichar se
účastnili zasedání v Budapešti Visegrad . Podrobnější
DIPLOMKY
4. STRANA
informace budou zveřejněny v IS a časopise Architekt.
Písemné informace pro IS a časopis Architekt předá:
Ing. arch. Jaromír Hainc
Pracovní překlad tiskové zprávy 12 bodů Politiky
architektury přijatých na zasedání obdrželi všichni
členové ROA. Předseda v této věci bude informovat
předsedu ČKA.
Databáze architektů na www.architekt.cz je plně
v provozu. Je třeba větší propagace.
Zajistí: Iva Brunclíková
IN 21 -22/2008
Sendler, M.A. Svatopluk Sládeček, Prof. Ing. arch.
Miroslav Masák, Ing. arch. MgA. Alena Hýblová,
hodnotila jednotlivé práce bez ohledu na druh jejich
zadání. Porota nakonec rozhodla o konečném pořadí a
udělení zvláštních cen takto:
1. cena ČKA ve výši 25.000 Kč
Soutěžní návrh č. 17 Chvílová Petra Systém zeleně
města a krajina. Modelové území Jižní svahy ve Zlíně
Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD. ZF MZLU BRNO
Příští Rada OA se bude konat 11. prosince před
slavnostní vernisáží Salonu architektů a inženýrů v
Obci architektů v 10,00 hodin
Zapsala: Iva Brunclíková
Schválil: Vladimír Štulc
VÝSTAVY
LETOŠNÍMU ROČNÍKU STUDENTSKÝCH
DIPLOMEK KRALOVALA ZELEŇ
Na půdě České komory architektů v Praze byly 21.
října 2008 slavnostně zveřejněny výsledky v pořadí
již 9. ročníku Přehlídky diplomových prací.
Letošním vítězem se stala absolventka Zahradnické
fakulty v Lednici (Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně) Petra Chvílová s návrhem
Systému zeleně města a krajiny - Modelové území
Jižní svahy ve Zlíně.
Jak jsme se na ČKA dozvěděli, cílem této Přehlídky je
porovnávat úroveň kvality výuky vysokých škol, a docílit
zvyšování standardu architektonického školství.
Základním kritériem hodnocení předložených prací je
jejich architektonická kvalita.
Jak už bývá nepsaným zvykem, vyhlašovací akt
doprovázela výstava, která svým obsahem pomohla
zúčastněným celistvě nahlédnout pod pokličku
uměleckých počátků mladých adeptů oboru
architektury. Těch se do letošního ročníku přihlásilo
celkem 72 absolventů, z toho 40 z FA ČVUT v Praze,
15 z FA VUT v Brně, 8 z FA TU v Liberci, 4 z VŠUP
v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z AVU v Praze a 1
z FAPPZ ČZU v Praze. Pět přihlášených studentů
splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD
a tři pro zvláštní cenu Allplan.
Porota, která pracovala ve složení Mgr. Akad. arch.
Roman Brychta, Ing. arch. Jiří Hůrka, Ing. Zdeněk
Téma volné krajiny na hranici města, tak jak je v této
práci uchopeno, řeší pro současného uživatele
architektury několik problémů najednou. Z jedné strany
působí návrh přechodu systému zeleně města ve
volnou krajinu jako ochrana krajiny. Brání nechtěnému
a nekontrolovatelnému přetékání města a pohlcování
krajiny. Z druhé strany pak poskytuje potřebný komfort
obyvatelům města. Zlín jako předmět zájmu tohoto
projektu je mimořádně vhodný. Převážně modernisticky
založené město, které pokračovalo ve vývoji směrem
k panelovému sídlišti, se k řešení přechodu města do
krajiny nejen nabízí, ale přímo jej vyžaduje.
Odpovědným řešením těchto problémů může dojít
i k zodpovězení otázek, které už téměř sto let vznikají
kolem staveb moderní architektury. Jde o její
návaznosti, které měly být její součástí a přidanou
hodnotou oproti tradičním schématům. Porota velmi
oceňuje trpělivou a podrobnou práci na tématu, které
není na první pohled atraktivní, nemůže autorce přinést
snadné zviditelnění a přitom je životně důležité. Autorka
nejen na téma upozornila, ale dokázala je zpracovat
s pochopením a přesvědčivě, že nikdo nemůže
pochybovat o jeho uskutečnitelnosti.
IN 21 -22/2008
2. cena ČKA ve výši 15.000 Kč
Soutěžní návrh č. 38 Mundl Ondřej Dům na Cejlu,
Brno Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek - FA VUT BRNO
DIPLOMKY
5. STRANA
Zvláštní cena Allplan BIM 2008 Architektura licence
k užívání programu v hodnotě 100 000 Kč
soutěžní návrh č. 8 autor: Dundáček Josef Nárožní
parcela Pekařská Anenská Doc. Ing. arch. Gabriel
Kopáčik, Dr. - FA VUT BRNO
3. cena ČKA ve výši 10.000 Kč
Soutěžní návrh č. 27 Kurilla Lukáš Annelida
parametrické premostenie - Ing. arch. Miloš Florián,
PhD. - FA ČVUT PRAHA
Zvláštní cena Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
v hodnotě 15 000 Kč
soutěžní návrh č. 55 autor: Šabatová Tereza
Studentské bydlení ČVUT v Praze 6 - Střešovice Prof.
Ing. arch. Ladislav Lábus - FA ČVUT PRAHA
Zvláštní uznání poroty soutěžní návrh č. 40 Novák
Jakub - Sousedství Doc. Akad. arch. Jindřich Smetana
VŠUP PRAHA
Zvláštní cena ArchiCAD 11 licence k užívání
programu v hodnotě 69 400 Kč
soutěžní návrh č. 29 autor: Lohniský Tomáš Městské
lázně s vodárnou - Ing. arch. Akad. arch. Jan Šépka,
Ing. arch. Akad. arch. Petr Hájek - FA ČVUT PRAHA
Současně jsou všechny výsledky prezentovány formou
virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň
všechny oceněné práce z předchozích ročníků Přehlídek. Přihlášené práce bude dále možné shlédnout
během putovních výstav v první polovině roku 2009
na všech zúčastněných školách.
PRŮVODCE PO SOUČASNÉ BRNĚNSKÉ
ARCHITEKTUŘE II.
Datum výstavy: 25. 11. 2008 9. 1. 2009
Místo konání: GALERIE ARCHITEKTURY,
Starobrněnská 16/18, Brno
Otevřeno: út - pá 11 - 18; so - ne 13-18 hod.
Pokračování výstavy, která v roce 2004 seznámila
veřejnost se současnou brněnskou architekturou.
6. STRANA
Stavební rozvoj v Brně od té doby značně pokročil,
mnohé se zde změnilo, výstava a doprovodná publikace
BRNO-ARCHITEKTURA 1990 2008 představí to, co se
v Brně za posledních 18 let postavilo. Spolu s doplněním a rozšířením vydání publikace, která v roce 2004
představila současnou brněnskou architekturu. Publikace podá o stavbách ucelenou informaci, chce být opět
skutečným průvodcem po brněnské architektonické
současnosti, podstatnou odbornou příručkou pro studenty, odbornou veřejnost a zájemce o architekturu.
VÝSTAVY
IN 21 -22/2008
Kurátor výstavy Petr Kratochvíl vybral pět desítek
českých staveb, pro jejichž autory i klienty bylo vedle
primárního hlediska šetrného přístupu k přírodě důležité
také kvalitní architektonické řešení. Název výstavy tak
neodkazuje ke konkrétním cestám úsporného a
ekologického stavění, ale je metaforou dobrého bydlení
v souladu s přírodou. Návštěvníci se mohou přesvědčit,
že „zelený“ dům nemusí být nutně nudnou stavbou
plnou izolace, obalenou solárními panely. Prezentované
realizace se vyznačují snahou o symbiózu s krajinou
a hledáním využitelných paralel s přírodními tvary
a strukturami.
„Hledisko udržitelného rozvoje se ve světové
architektuře stále výrazněji prosazuje jako důležité
kritérium a vodítko architektonických návrhů. Nedávná
mezinárodní konference v Praze „Udržitelná výstavba
budov ve střední Evropě“ ukazuje, že se toto povědomí
začíná stále více prosazovat také u nás, což dokládá
i vítězství takto koncipovaných staveb v posledních
ročnících české Grand Prix architektů (Centrum
ekologické výchovy Sluňákov mladého ateliéru Projektil,
nová radlická Centrála ČSOB studia Josefa Pleskota AP
ateliér). Zdá se však, že se v našich poměrech zatím
větší pozornost věnuje technickým aspektům ekologicky
šetrného stavění (materiály, způsoby vytápění, chlazení,
apod.), méně příkladů však najdeme, kdy je toto ekologicko-technické hledisko v rovnováze s kvalitou celkového architektonického řešení, nebo dokonce je inspirací originální architektury.“
ZELENÁ ARCHITEKTURA / GREEN
ARCHITECTURE
Datum výstavy: do 14. 12. 2008
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské
nám. 5a, Praha 1
Galerie Jaroslava Fragnera otevřela nově zrekonstruované prostory rozsáhlým výstavním projektem -ZELENÁ
ARCHITEKTURA zahrnujícím čtyři paralelní výstavy
zaměřené na ekologickou, nízkoenergetickou a pasivní
architekturu z celého světa.
S tvorbou a názory zahraničních architektů se mohou
návštěvníci blíže seznámit v rámci doprovodného
přednáškového cyklu, který zakončí moderovaná
debata českých teoretiků a architektů, jejichž realizace
jsou zastoupeny na výstavě věnující se těmto stavbám
v České republice.
MITCHELL JOACHIM / ARCHITECTURAL +
URBAN + ECOLOGICAL DESIGN
Datum výstavy: do 14. prosince 2008
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské
nám. 5a, Praha 1
Joachimova výstava má na rozdíl od ostatních výstav
projektu utopický charakter, nejde o prezentaci realizací.
Jde o vizi života v budoucnosti ve (velko)městě, ovládaném dokonalou technikou a ještě dokonalejší přírodou,
která je chytře propojena s potřebami civilizace. Navíc
je jeho prezentace nápadů a teorií vizuálně neuvěřitelně
přitažlivou podívanou.
Newyorský architekt Mitchell Joachim se tématu ekologie věnuje více jak deset let, studium ukončil v roce
2006 obhájením disertační práce na téma Ecotransology (integrovaný design urbanistické proměnlivosti) na
Massachusetts Institute of Technology. Je partnerem
organizace Terreform 1 a vede studio Archinode. Jako
architekt má za sebou praxe v kancelářích Gehry Partners, Michael Sorkin Studio nebo Pei Cobb Freed &
Partners. Z akademického prostředí neodešel, v současné době působí jako asistent na Kolumbijské univerzitě. Za své projekty v oblasti architektury a ekologie
získal několik ocenění.
IN 21 -22/2008
AKTUÁLNĚ
SLUNEČNÍ ARCHITEKTURA V RAKOUSKU
/ SOLAR ARCHITECTURE IN AUSTRIA
Datum výstavy: do 13. listopadu 2008
Místo konání: Lapidárium Betlémské kaple, Betlémské
nám. 4, Praha 1
Výstava představí nízkoenergetické a pasivní domy
architektů Georga W. Reinberga a Martina
Treberspurga.
Rakousko bylo už v 80. a 90. letech jednou z vůdčích
zemí v realizaci solárních projektů. Dnes tato země
vykazuje v Evropě nejvyšší hustotu pasivních domů.
Výstava představuje nejdůležitější projekty těchto dvou
architektů a ukazuje způsoby praktického použití ekologických konceptů.
Architekti G. W. Reinberg (1950) a M. Treberspurg
(1953) pracovali zpočátku společně (kancelář Arge
Architekten Reinberg, Treberspurg und Raith), od 90.let
vedou samostatná studia (Architekturbüro Reinberg
a Treberspurg & Partner Architekten und Ziviltechniker).
Oba přednášejí na univerzitách a za své stavby získali
řadu ocenění. Martin Treberspurg je mezinárodně
uznávaným odborníkem na ekologické stavby, za které
dostal v roce 1999 světovou cenu za architekturu na
kongresu UIA v Pekingu. Georg W. Reinberg je znám
i v ČR za svůj návrh školicího střediska ekologické
poradny Veronica v Hostětíně (2006)
ZUMTOBEL GROUP AWARD
Datum výstavy: do 14. 12. 2008
Místo konání: Zumtobel Light center Praha, Jankovcova
2, Praha 7
Výstava je prezentací nejúspěšnějších projektů z prvního ročníku mezinárodní bienální ceny pro autory vůči
přírodě ohleduplných realizací i projektů. Společnost
Zumtobel ji pořádá ve spolupráci s K. Feireiss a H. J.
7. STRANA
Commerellem, řediteli berlínské galerie architektury
Aedes. Finančně dotované ocenění se udílí ve dvou
kategoriích „Built Environment“ se týká životního prostředí, kdy jsou vybírány zajímavé architektonické, inženýrské nebo urbanistické projekty odpovídajícím požadavkům trvale udržitelného modelu života. Druhá kategorie „Research and Initiative“ se vztahuje na oblast
výzkumu a iniciativ, ať už jednotlivců, nezávislých skupin, nestátních organizací nebo univerzit.
Vítězi se stali v prvně zmiňované kategorii architekti
studia MORPHOSIS z Kalifornie za Federal Building
v San Franciscu a v druhé stuttgartský ateliér
SCHLAICH BERGMANN SOLAR za projekt kilometr
vysoké elektrárny do Austrálie využívající potenciál
větru i slunce.
Na výstavě, kterou doprovází o další snímky rozšířený
katalog, jsou kromě vítězů čtveřice nejlepších projektů
z obou kategorií. Finalisty vybrala porota složená z odborníků, mezi nimiž byl také Enrique Norten, vedoucí
studia TEN Arquitectos, jedna z největších osobností
současné architektury současnosti Kazuyo Sejima,
ředitel plánování a udržitelného rozvoje ve společnosti
Arup Peter Head, profesor Bartlett School Colin
Fournier nebo filozof Peter Sloterdijk. Porotě předsedal
další z hostů doprovodného přednáškového cyklu,
architekt Stefan Behnisch.
Další informace o výstvách a přednáškách naleznete
na: www.gjf.cz, www.zelena-architektura.cz
PŘEDNÁŠKY
Francisco Mangado: Architecture with the Left
Hand
Datum přednášky: čtvrtek 13. listopadu 2008 od
19:30h
Místo konání: Meet Factory, Ke Sklárně 15, Praha 5 Smíchov
KRUH 2008 ve spolupráci s Meet Factory a Velvyslanectvím Španělského království pořádá přednášku
Francisca Mangada (nar. 1957). Ten je držitelem celé
řady ocenění za architekturu a urbanismus, např.:
národní ceny urbanismu, první ceny v prestižní soutěži
nové architektury Navarry (1989), mezinárodní ceny
Andrea Palladia (1991), ocenění na IV. bienále španělské architektury (1997). Také v architektonických soutěžích se jeho návrhy čím dál častěji setkávají s úspěchem. Z poslední doby jmenujme realizovaný vítězný
návrh na stadion v Palencii (2005), návrh na kongresové centrum v Palma de Mallorca (2005) a na muzeum
umění Asturie (2008).
Další info: www.kruh.info, http://meetfactory.cz
8. STRANA
AKTUÁLNĚ
IN 21 -22/2008
chnická úroveň byla dosažena v Evropě v šestnáctém století, tedy v době zániku říše Inků, představa dokonalosti
sice značně vybledne, ale našemu obdivu zaniklé civilizace
nic neubere. Zlato Inků září dál.
Postřehy k výstavě: akad. arch. ing. Vladimír Štulc
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V prosinci 2008 oslaví svá jubilea a narozeniny:
PROKLETÍ ZLATA 1000 LET ZLATA INKŮ
Datum výstavy: do 31. května 2009
Místo konání: Nejvyšší purkrabství Pražského hradu,
Jiřská 6/2, Praha 1 Pražský hrad (otevřeno denně od 10
18 hodin zavřeno 24 a 31.12 a 1.1.2009)
Na Pražském hradě, v tisíc let starém rezidenčním sídle
českých panovníků a prezidentů, byla zahájena výstava
„1000 let zlata Inků Prokletí zlata“. V Německu tuto výstavu zhlédlo více než 180tisíc návštěvníků. Vrcholem výstavy
je přibližně 90 historicky významných originálních zlatých
exponátů z muzea Museo de Oro z Limy (Peru). Masky,
poháry, mísy a šperky z masivního zlata z doby mezi rokem 400 př.n.l. a 1500 n.l. představují v Evropě dosud
jedinečnou ukázku bohatství inckých národů, které zazáří
v magické temnotě výstavních prostor. Tašky na koku
a obrovské pivní poháry přinášejí svědectví o halucinogenních obřadech. Velkolepé předměty nalezené v hrobech
naznačují význam inckých panovníků.
Exponáty představují pouze zlomek původně existujícího
nesmírného zlatého pokladu Inků. Španělští dobyvatelé
největší část pokladu od 16. století roztavovali a vyváželi
mimo zemi, druhou část obyvatelé země před dobyvateli
schovali. Vystavené předměty jsou zcela různého druhu.
Vedle šperků a ozdob s mytologickými výjevy, se zde
objeví i předměty denní potřeby a hudební nástroje, které
patří ke kulturnímu dědictví Peru.
Zamyšlení
Co k materiálu tiskové zprávy dodat? Snad jen krátké
zamyšlení o obdivuhodné dokonalosti či vyspělosti
civilizací.
Inkové a jejich předchůdci neznali písmo a tudíž nezanechali žádné záznamy, které by mohly sloužit jako zdroj
informací o těchto kulturách. Hmotné artefakty, obzvlášť
dochované stavitelské památky, přes těžko pochopitelné
neuvěřitelně přesné opracování kamene velmi nedokonalými nástroji, jsou velmi jednoduché a působí jako pozůstatky pradávné historie (působí na nás, že jsou mnohem staršího data, než ve skutečnosti opravdu jsou). Díky tomu
máme podvědomě sklon, vnímat andské kultury jako prehistorické a z tohoto hlediska se nám jeví jako mimořádně
pokročilé. Uvědomíme-li si ale, že písmo znali Féničané již
několik tisíciletí před Kristem a jaká hmotná, kulturní a te-
1.12. Ing.arch. VÍŠEK Lubomír, Praha 8, (82)
2.12. Ing.arch. SVOJANOVSKÝ Roman, Svitavy, (50)
2.12. Ing.arch. NOVÁK Vladimír, Trmice, (55)
3.12. Ing.arch. BORŮVKA Jan, Praha 5, (50)
3.12. Ing.arch. HOLEČKO Libor, Jablonec nad Nisou, (50)
3.12. Ing.arch. ABRAHAM František, Teplice, (65)
3.12. Ing.arch. MATOUŠOVÁ Danuše, Praha 1, (75)
4.12. Ing.arch. MRÁZ Petr, Karlovy Vary, (60)
4.12. Ing.arch. ŠKAMRADA Antonín, Olomouc, (80)
4.12. Ing.arch.,CSc HUŠKA Milan, Blansko, (82)
5.12. Ing.arch. LANGOVÁ Mariana, Kladno, (50)
5.12. Ing.arch. ŠEDIVÝ Jiří, Praha 8, (75)
5.12. Ing.arch. TALACKO Jan, Praha 4, (81)
8.12. Ing.arch. KUČERA Bohuslav, Brno, (82)
8.12. Ing.arch. STEINBACH Otakar, Praha 3, (87)
9.12. Ing.arch. FOŘTLOVÁ Iva, Praha 6, (65)
10.12. Ing.arch. KALIVODA Vladimír, Valašské Meziříčí(81)
10.12. Ing.arch. PECHAR Zdeněk, Praha 8, (82)
11.12. Ing.arch. KALOUS Josef, Praha 10, (83)
12.12. Ing.ak.arch. KUDRNÁČ Antonín, Telč 1, (84)
12.12. Ing.arch. BLÁHA Jiří, Praha 2, (86)
13.12. Ing.arch. VYDROVÁ Zdeňka, Břeclav, (50)
13.12. Ing.arch. MARKVART Josef, Brno, (65)
13.12. Doc.Ak.arch KADLEC Jaroslav, Bystřice u Beneš(82)
13.12. Ing.arch. PAVELKA Karel, Praha 5, (82)
14.12. Ing.arch. MUDRA Jan, Praha 7, (55)
14.12. Ing.arch. VAŠEK Ivan, Brno, (55)
14.12. Ing.arch. KODETOVÁ Marie, ČÁSLAV, (60)
14.12. Ing.arch. BLÁHOVÁ Milada, Brno, (65)
14.12. Ing.arch. JOSEF Miloslav, Praha 4, (85)
15.12. Ing.arch. ŽILKA Zdeněk, Praha 8, (55)
15.12. Ing.arch. ROZHON Radúz, Ostrava-Poruba, (84)
16.12. PHDr. LIBROVÁ Eva, Praha 10, (85)
17.12. Ing.ak.arch. KREJČÍ Petr, Praha 6, (70)
17.12. Ing.arch. BAŠTA Jaroslav, Praha 3, (86)
18.12. Ing.arch. DITRYCH Petr, Hradec Králové, (55)
20.12. Ing.arch. TACHECI Jaroslav, Praha 2, (55)
20.12. Ak.arch. VANČURA František, Praha 4, (81)
21.12. Ing.arch. FILSAK Václav, Praha 6, (75)
22.12. Ing.arch. STEKLÍKOVÁ Milada, Hradec Králové,(65)
22.12. Ing.arch. BÁLEK Miroslav, Praha 5, (1948)
23.12. Ing.arch. HAMŘÍKOVÁ Eva, Brno 16, (65)
24.12. Ing.arch. ZAHÁLKA Jan, Praha 6, (60)
25.12. Ing.arch. SOGEL Petr, Trutnov, (50)
25.12. Ing.arch. CERHOVÁ Eva, DĚČÍN, (55)
25.12. Ing.arch. DOSTÁL Petr, Praha 2, (55)
27.12. Ing.arch.,CSc. NOVÁK J.C., Praha 1, (55)
27.12. Ing.arch. LETOVSKÝ Jiří, Kamenný Újezd, (83)
27.12. Ing.arch. HADRÁVEK Jiří, Plzeň, (89)
28.12. Ing.arch. KANTŮREK Jiří, Praha 6, (70)
30.12. Ing.arch. KOFLÁK Radan, Praha 1, (50)
30.12. Ing.arch. ZRNÍK Milan, Liberec-Stráž n.N., (55)
30.12. Ing.arch. KRATOCHVÍL Jiří, Hradec Králové, (65)
OZNÁMENÍ
S lítostí sdělujeme, že dne 23. října 2008
po delší nemoci ve věku 79 let zemřel
Ing. arch. Jiří Číla, CSc. z Prahy 6.
Také jsme opožděně dostali do redakce oznámení,
že dne 12. března 2008 zemřel ve věku nedožitých 85
let Ing. arch. Karel Friedrich z Hradce Králové.
INformační servis
Členský bulletin Obce architektů. Vychází 1x měsíčně. Neprodejné.
Redaktor: B. Kotora, graf. úprava + foto: A. M. Videmannová,
e-mail: [email protected], [email protected]
Adresa redakce: Revoluční 23, 110 00 Praha 1
www.architekt.cz

Podobné dokumenty

Secese/Vitální umění 1900

Secese/Vitální umění 1900 Expozice v pražském Obecním domě představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Jejím cílem je ukázat užité secesní umění jako reformní uměle...

Více

MS2014+ přichází

MS2014+ přichází 2007–2013 hrozila ještě loni na jaře. Máme tak nyní volné prostředky, které můžeme použít na další projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí. Týká se to posledního balíku projektů z takzvané...

Více

zde - pavel hnilička architekti

zde - pavel hnilička architekti Photographer: Eduard Hueber, Ondřej Polák

Více

naleznete ZDE.

naleznete ZDE. věnuje již delší dobu, svým názorem do diskuze na toto téma. Nedávno jsme se mohli dočíst na stránkách INFOnovin a Mladé fronty DNES, že jde o obnovu městské zeleně, která je svým rozsahem mimořádn...

Více