Rozhodnuti

Transkript

Rozhodnuti
N$
ffi
N"r
$&K
m*r{}*grx".r.!,x!
t!rs\?{iF!
fuI*.stsky uiad Sen*un
rJ.Jbor dnpt*u"1 ei $pfilltilicir ng;ci:tl
DalLlnr:
r'islojednaci:
7.12.2015
MBE/73936/2015/DOPR'KuK 10854/2015/DOPR
Vf iizLrje / tclclirn:
Kub6n /31 1630224
Spisovi znrcklt:
F- nlrrl:
doprava 1 [email protected] uberoun.cz
Rozhodnuti
Mestsky fiad Beroun, odbor dopravy a spravnlch agend, jako silnicnl sprdvnf fiad obce
s rozSfienou p'rlsobnostf podle S 40 odst. 4 pism. a) zek- c. 13/1997 Sb., o pozemnlch
komunikacich, ve zn6nf pozdej5ich piedpisfr (diile jen zAkon o pozemnich komunikacich) pifslusnli
stavebnf a bdfrskd a's., Va5ickova
rozhodovat ve v6cech silnic, vyhovuie Zddosti Energie
o zm6nu vydan6ho povolenf
23.11.2015,
ze
dne
46802,
Kladno, le : +-St
30g1, 272
v k.ri' Tadni Tieb6n' ul.
lll/11517
sitnice
zvlditnfho uiivini, riplne uzavfrky a objfZd'ky
Tiebdisk6 - rekonstrukce mostu ev. 6,. 11517-2, z duvodu nevhodnych geologickych podminek
pii prov6denf vrt0 pro piloty a zm6n6 dokumentace pro provAddnistavby a
-
04
vsouladu
s S 25 odst. 4
-
zAk.o pozemnlch komunikacfch,
povoluie
zm6nu
vydan6ho rozirodnuti Mestskym 0iadem Beroun, odborem dopravy a spr6vnich agend, ze dne
26.8.2015, pod c.j. MBE/51 49512015/DOPR-KuK s t[m,
2e bod 3 p0vodniho rozhodnutf ktery znl:
PrAce budou provedeny: vdob6
od 1'9.2015
do
20 12.2015,
se nahrazuje v6tou. Pr6ce budou provedeny: v dob6 od 1.9"2015 do 15.3.2016.
Ostatni podminky rozhodnutf se nemdni'
Ucastnici iizeni:
Energie - stavebnl a bAnsk6 a.s., Va5fckova 3081 , 272 04 Kladno, lC: 451 46802'
Xralsi6spr6va audrlbasilnic Sti. kraje, p. o., Zbqrovskq 11, 150 21 Praha5, le. 00066001'
Obec ZadnlTieban, Na NAvsi 6,267 2gZadnt Tieb6n, le : 00234028.
M;;i.-R;vnice, nAmdsti Krdle Jiifho z Poddbrad 74,252 30 Revnice, le : 0024'1636.
Obec Svinaie, Svinaie 64,267 28 Svinaie, le : 00233862'
Obec Skuhrov, Hat6 46, 267 27 Liten, lC: 00233790.
-
Odtvodn6nf
jako silnicni
Dne 26.g.2015 vydal Mestsky 0iad Beroun, odbor dopravy a sprAvnlch agend,
spr6vni liad obce s rozsfienou p0sobnostf, na zqkladg Zddosti Zadatele Energie -_s]1v9!1i a
biinska a.s., VaS[ckova 3081 ,27204 Kladno, le : 451 46802, pod c.j. MBE/51 49512015/DOPR-KuK'
Tieb6n'
rozhodnutf o zvlditnim ul(vAn[, uzavirce a objiZd'ce silnice lll/11517 v k.0. Zadnf
z duvodu rekonstrukce mostu ev. c. 11517-2.
Dne 23.11.201S Zadatel plsemn,b polldal o zm6nu vydan6ho povoleni o zvlditnim uLivanl,
geologickych podminek
uzavirce a objizd'ce uvedene silnice do is.g.z0to, z duvodu nevhodnych
Adresa I iadtt:
l lusovo ndnristi 68
166 .lJ llcroun Centrun.t
'l'cl.: +,120 .I l 6-i.1 l il
Irur: +120 -.ll l 62l l'11
P[lco\'rsti:
Politicklich vczr:,i f0
266'13 lleroun-Misto
c-mli
Ii
I
: [email protected]
tluberolttl.cz
:0023-l 129
\\'\\'\\'. ntcst0-beloLl
ll.cl
pii prov6d6ni vrtu pro piloty a zm6n6 dokumentace pro prov6d6nf stavby (DPS) vzhledem k tomu,
k casovemu posunutf
ze n6tokov6 strana podle deS neodpovid6 mistnim podminkdm , c,[m2 do5lo
dokoncenf stavby.
KSUS, ze dne
K Zddosti Zadatel doloZil souhlas se zm,Snou vydan6ho povolenf od
20'11'2015 a
23.11.2015, vyrozumeni 0castnfku ilzen( a dopravce - PROBO BUS, a.s., ze dne
vyrozumeni dotcenych org6n0 ze dne 1-12.2015'
silnice
Obec Zadn( Tiebdn na vyrozumeni Zadatele ,,o prodloulen( terminu 0pln6 uzavirky
spravnfch
a
dopravy
odbor
Beroun,
lll/1151 7,'do 15.3.20'16 reagovila dopisem na Mdstsky 0iad
pilpade
agend, v kter6m mimo jin6 uvAd(, 2e Zastupitelstvo obce Zadn( Tiebdir v Z6dn6m
jako
videli
kterf
nesouhlasi stimtooznamenlmatrv6namaximalni d6lce uzavtrky do20.12.2015,
vid6t skoro ?lany
hranicni. D6le uv6di, Ze od zac6tku zAii ye most odstran6n a do iijna zde nebylo
technologicko tu
vysv€tlit
jak
pani
obcan0m
pta
md
svym
starostka se v dopise
stavebni proces.
nedostanou
mesfce
dalSf
se
ktere
kvuli
geologickou lapalii, kterou realizacni firma argumentuje,
ptici. Maji
za
lekaiskou
ci
na
0iady
tradicni cestou na hibitov, do okolnich vesnicl do Beiouna
spoustu
najezdl
obcan6
velke problemy s dopravou d6tf do ZAkladni Skoly v Litni, kv0li tomu
pozice
obce.
kilomeir1 navii a to nemluvf o probl6mech s obsluZnostlt6to 66sti, z
rozhoidenl starostky,
chdpe
agend
a
spr6vnich
dopravy
odbor
Beroun,
Mestski 6iad
vydan6ho
zastupitelu i obcan0 obce Zadni TiebAn, nicmend vSak nem&Ze nepovolit zmenu
by
Zadatele
Zddosti
zamitnuti
pifpad6
nebot'v
rozhodnuti o zvlastnim u^[van(, uzavirce a objiZd'ce,
byt
musela
by
silnice
a
nedod6l6na
zustala
rekonstrukce mostu ev. c. 11s17-2 v Zadni Tieb6ni
terminu.a to
uzaviena, nebot' je neprujezdn6. Ve veiejntim zAimuje stavbu dokoniit v co nejkrat5lm
rozhodnuti
jejfmu
Jine
dokon.denf.
znamena povolenf prodlouzit o nezbytnd nuinou' dobu k
stavby je
silnicnfho spr6vniho 0iadu by dokonceni stavby jenom prodlouzilo. Termin dokonceni
db6 na to, aby tato
smluvnI zdleZitosti objednavatele a dodavatele a silni6nf sprAvni liad ze zAkona
doba byla piimeien6.
Na z6klad6 t6chto okolnostf silnidni spr6vni 0iad rozhodl o zm6n6 vydan6ho rozhodnutfjak
je ve vyroku rozhodnuti uvedeno.
poudeni: proti tomuto rozhodnutf lze podat odvoldni do 15 dnrl od dne jeho ozndmeni,.ke
M6stskeho
Krajsktimu 6iadu Stiedocesktiho kraje, Zborovskd 11, 150 21 Praha 5, prostiednictvim
Beroun'
uiadu Beroun, odboru dopravy a sprAvnfch agend, Politickych vr5zriu 20,266 !3
Odvol6ni proti rozhodnutf o uzav(rce a objiZd'ce nema podle $ 24 odst. 4) zlkona o
oozemnlch komunikacich odkladny 0cinek.
Za spr6vnost vyhotoveni.
Martina KreicovA
Obdr2i : ri6astnfci
-
-
iizeni:
otisk 0iednfho razitka
Mgr. Miroslav Jerling v.r.
vedouci odboru doPravY
a sprdvnlch agend
-
(ing.
Energie - stavebnI a bdnsk6 a.s., VaSfdkova 3081 ,272 04 Kladno, lC: 45'146802.
Protivfnsk6)
Krajskdsprdva audrlbasilnicsti.kraje,p.o,Zbolo.rlgk6 11, 15021 Praha5, le: 00066001'
Obec Zadni Tiebdn, Na N6vsi 6,267 29 Zadni Tiebiin, le : 00234028.
M6;i.-R;vnice, nAmesti Kr6le Jiiiho z Poddbrad 74,252 30 Revnice, lC: 00241636.
Obec Svinaie, Svinaie 64,267 28 Svinaie, lC: 00233862'
Obec Skuhrov, Hate 46, 267 27 Liten, l0: 00233790'
Dotdene
-poii.ir org6nY:
efr, Ol Beroun, Tyr5ova 1635, 266 50 Beroun - M6sto, lC: 7515-148'1.
, Policie e R, Dl Praha uenkou * zApad, Zborovsk6 13, 1 50 00 Praha 5, lC' 75151481 '
M;.t;iy 6iuO e"rnoiice, odd6lenidopravy, pracovi5t6 Podskalskd 19, 128 25 Praha 2, l0:
00241121.
-
-
Krajsky 0iad Stiedocesk6ho kraje, odbor dopravy, Ing. Josef Bambousek, Zborovsk6 '1 1,
150 21 Praha 5, le : 70891095.
Na vddomi
:
- HasicskyT zAchranny sbor Stiedoceskeho kraje, 0zemnlodbor Beroun, Pod stud6nkou 1258,
266 01 Beroun 2. lC: 70885371.
sbor Stiedocesk6ho kraje, Krajske feditelstvl- pracovi5te Revnice, odd6leni
kontrolni cinnosti, Havlfdkova 174,252 30 Revnice , DS dz4aa73.
JESSENIA a.s., Okruhov6 1135144,155 00 Praha 5, le : 26752051, dispedink dopravni zdravotnf
sluZby, Profesora Vesel6ho 493, 266 01 Beroun 3.
Uzemnistiedisko zAchrann6 slu2by Stfedocesk6ho kraje, Vancurova 1544,27201
Kladno, le : 75030926, stanovi5t6 Beroun, Profesora Vesel6ho 641,266 56 Beroun.
Trans hospital, s.r.o., MaiAkova 321, 252 30 Revnice, le : 28390954.
PRBO BUS, a.s., Pod H6iem 97,267 01 Krdluv Dv0r, le : 28170954.
- Hasicskf zAchranny
-
-
-

Podobné dokumenty

Rozhodnutf

Rozhodnutf s roz5iienou pusobnostl podle $ 40 odst. 4 pism. a) zitk. c. 1311997 Sb., o prozemnich komunikaclch, ve zneni pozd6j5ich piedpis0 (dale jen zakon o pozemnich komunikacich) piisluin;i rozhodovat ve ...

Více

zde ke stažení - Obec Rejchartice

zde ke stažení - Obec Rejchartice sustanovenimi $ 1-1- odst.2a$LO2 odst.2 pi'sm. d) zlkonad"L28/2O0O Sb., o obcich (obecni ziizenl, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisfr, a na zSkladd ustanoveni g 25 odst. 2 a g 48 odst. 2 pism. d) zlkona ...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení iizeni veicjnoLr vyhldskou. Veie.inrr vyhrriika bude v soirladu s s 25 odst. 2 z6kona c. 500/2004 sb., spralni iiid' vyvdsena po dobLr r5 dnfr na [riedni desce Mestskeho

Více

Odbor dopravy, silni6nf spr5vni tiiad - Obec Hutisko

Odbor dopravy, silni6nf spr5vni tiiad - Obec Hutisko Darina RejhonovS, Spddilova i. p.36a387,767 01 Krom6iiZ na stanoveni mistni 0pravy provozu spodivajici v umlstdni nov6ho svisl6ho a vodorovn6ho dopravniho znadenf z d0vodu bezpednosti silnidniho pr...

Více

Rozhodnutí - povolení úplné uzavírky

Rozhodnutí - povolení úplné uzavírky Surnperit M6stsk!riiadSumperk n6m.MiruI,787 Ol Sumperk Jesenick631 Pracovi5t6: 0dbor:dopravy SH a dopravnichpiestupk0 Odd6leni:silnidnidopravy, Tel.r(+420) 583 388 111 Fax.:(+420) 583 213 587 V55do...

Více

ŽL 02/2001

ŽL 02/2001 loírskénr roce došlo k ulonrenl rrěfuí, někdy i zrradných rozněrů, 1, parlru lt sokolovtry. prottr byly lrělilertr s[,ont1, .již pokriccrrlv. Velké obar,y o bezpečnost dětí i občarrůpohybujicíclt s...

Více

ZDE - Jesuit.cz

ZDE - Jesuit.cz sekEni i56f na Kongregaci pro katolickou vjchovu e e p o l u e a k t 6 ~K2estanak6 akademie, j e z u i t a E e t r OVEEKA, spoluprac ovnik v a t i k b a k 6 h o r o z h l a s u a redaktor mBs i b f...

Více

M6stski uiad pod6brady ,,,, r:i

M6stski uiad pod6brady ,,,, r:i proveden6m $etieni sd6luje.n6steOujici a vyliidien i. Dopravni inspektordt eon ruymnurriaf;.g-nrisrusny orgdn podle g25 odst, 1) zak. d.13t1997 o pozemnfch komunikaclch, ve zne.,i poroqdi"ri Sb.,

Více