Usnesení RM 25.05.2016

Transkript

Usnesení RM 25.05.2016
Město Chlumec
Rada města Chlumec
Usnesení
ze 42. schůze Rady města Chlumec – volební období 2014 – 2018
konané dne 25.05.2016
v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec
Usnesení č. 1/42R/2016
Schválení programu schůze
RM po projednání
schvaluje
program 42. schůze RM:
1. Schválení programu schůze
2. Kontrola usnesení
3. Žádost o prodej p.p.č. 77/1 a 77/2 v k.ú. Žandov u Chlumce
4. Žádost o prodej p.p.č. 99/11, 100/88, 100/90 v k.ú. Střížovice a 169/9 v k.ú. Český
Újezd – zveřejnění záměru
5. Prodej stavebního materiálu IZOBLOK
6. Veřejná zakázka – Pronájem multifunkčního kopírovacího zařízení se servisními
službami
7. Prodloužení podnájmu bytové jednotky č. 3 v ulici Stradovská 392 Chlumec
8. Úprava nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č.277/12 k.ú. Chlumec u Chabařovic
9. Obnova a doplnění vodorovného a svislého dopravního značení
10. VZ - Monitoring a čištění kanalizační stoky D1. 1, D1. 2 a D2 Žandov
11. Žádost o prodej části p.p.č. 13 v k.ú. český Újezd – zveřejnění záměru
12. Žádost o prodej části p.p.č. 13 a části p.p.č. 41/1 v k.ú. Český Újezd – zveřejnění
záměru
13. Pronájem části p.p.č. 132 v k.ú. Hrbovice – zveřejnění záměru
14. Návrh závěrečného účtu města za rok 2015
15. Účetní závěrka města za rok 2015
16. Žádost o prodej části p.p.č. 937/22, 981/175, 981/2 v k.ú. Chlumec u Chabařovic –
zveřejnění záměru
17. Smlouva o dílo „Rekonstrukce Kulturního domu-interiér“
18. VZ - Poskytování služeb v oboru IT
19. Přípravné kroky pro realizaci I. etapy rekonstrukce Kulturního domu
20. Rozhodnutí zřizovatele
21. Různé
Usnesení č. 2/42R/2016
Kontrola usnesení
RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města ke dni konání této schůze RM.
Strana 1 (celkem 11)
Město Chlumec
Usnesení č. 3/42R/2016
Žádost o prodej p.p.č. 77/1 a 77/2 v k.ú. Žandov u Chlumce
RM po projednání
ukládá
Jaroslavě Lipertové, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí,
1. zadat zpracování nového znaleckého posudku, ve kterém se zohlední absence přístupu
na prodávané pozemky.
2. předložit žádost znovu k projednání RM.
Termín: 08.06.2016
Usnesení č. 4/42R/2016
Žádost o prodej p.p.č. 99/11, 100/88, 100/90 v k.ú. Střížovice u Ústí nad Labem a p.p.č. 169/9
v k.ú. Český Újezd – zveřejnění záměru
RM dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
po projednání
ukládá
Jaroslavě Lipertové, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí,
1. zadat zpracování znaleckého posudku na prodej všech pozemků.
2. předložit žádost znovu k projednání RM.
Termín: 22.06.2016
Usnesení č. 5/42R/2016
Prodej stavebního materiálu IZOBLOK
RM po projednání
A)
neschvaluje
prodej stavebního materiálu (tvárnice IZOBLOK) firmě Relta s.r.o. IČ 254 11 047, se
sídlem Ústecká 130 Chlumec za nabídnutou cenu 100 000 Kč vč. DPH.
B)
bere na vědomí
současný stav stavebního materiálu.
ukládá
Jaroslavě Lipertové, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí, zjistit cenu za
1 paletu a nabídku prodeje po paletách zveřejnit na internetu.
Termín: 03.06.2016
C)
Usnesení č. 6/42R/2016
Veřejná zakázka - Pronájem multifunkčního kopírovacího zařízení se servisními službami
RM po projednání
A)
schvaluje
Text výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo působnost
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
ZVZ), na akci: „Pronájem multifunkčního kopírovacího zařízení se servisními
službami“
B)
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek dle bodu A) tohoto usnesení
Strana 2 (celkem 11)
Město Chlumec
ve složení:
1. RNDr. Petr Jirásek, místostarosta města
2. Ing. Marcel Rahm, tajemník úřadu
3. Hana Kokošková, vedoucí Finančního odboru
4. Ing. Zdeňka Boháčková, zastupitelka města
Tomáš Mokrý, tajemník komise
Náhradníci
1. Ing. Petr Boháč, člen rady města
2. Ing. Roman Zettlitzer, starosta města
3. Kateřina Šimůnková, referent Finančního odboru
4. Vladimír Henzl, zastupitel města.
Usnesení č. 7/42R/2016
Prodloužení podnájmu bytové jednotky č.3 v ulici Stradovská 392 Chlumec
RM po projednání
schvaluje
prodloužení podnájmu bytové jednotky číslo 3 o velikosti 2+1BB
I. kategorie
s příslušenstvím nacházející se v přízemí bytového domu čp. 392, v ulici Stradovská,
Chlumec, který užívá na základě nájemní smlouvy L.Ch., M.M. a to na dobu určitou od
1.07.2016 do 31.8.2019.
Usnesení č. 8/42R/2016
Úprava nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 277/12 k.ú. Chlumec u Chabařovic
RM po projednání
A)
schvaluje
1) úpravu nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 277/12 k.ú. Chlumec u Chabařovic
stávajícímu nájemci paní E.B. formou dodatku z důvodu připsání V.P. jako druhého
nájemce.
2) uzavření dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě dle bodu A1) tohoto usnesení.
B)
ukládá
Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě dle bodu A)
tohoto usnesení uzavřít.
Termín: 3.6.2016
15:55 hod. - schůzi RM opustil Mgr. Dušánek, počet členů RM je 4
Usnesení č. 9/42R/2016
Obnova a doplnění vodorovného a svislého dopravního značení
RM po projednání
A)
souhlasí
s obnovou a doplněním vodorovného a svislého dopravního značení v rozsahu podle
Soupisu dopravního značení důvodové zprávy mimo komunikací nacházejících se na
sídlišti Chlumec, I. etapa a položek č. 26-33.
Strana 3 (celkem 11)
Město Chlumec
B)
schvaluje
1. zadání obnovy a doplnění vodorovného dopravního značení v rozsahu dle Soupisu
dopravního značení ve výběrovém řízení.
2. zadání doplnění svislého dopravního značení v rozsahu dle Soupisu dopravního
značení samostatně v poptávkovém řízení.
C)
ukládá
Jaroslavě Lipertové, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí, zpracovat
zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na obnovu a doplnění vodorovného
dopravního značení a výběrové řízení vyhlásit.
Termín: 30.06.2016
16:00 hod. - na schůzi RM se vrátil Mgr. Dušánek, počet členů RM je 5
Usnesení č. 10/42R/2016
Veřejná zakázka - Monitoring a čištění kanalizační stoky D1. 1, D1. 2 a D2 Žandov
RM po projednání
A)
schvaluje
výsledek veřejné soutěže na zakázku malého rozsahu takto:
1. RACIO MOST s.r.o., IČ: 27947467, Patokryje 162, 434 01 Patokryje
cena včetně 21% DPH 65.219,-Kč
2. INGREA spol. s r.o., IČ: 28702654, V Zahradách 110, 435 32 Mariánské Radčice
cena včetně 21% DPH 91.960,-Kč
B)
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s firmou RACIO MOST s.r.o. ve smyslu bodu A) 1. tohoto
usnesení
Usnesení č. 11/42R/2016
Žádost o prodej části p.p.č. 13 v k.ú. Český Újezd – zveřejnění záměru
RM dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
po projednání
A)
schvaluje
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 13 v k.ú. Český Újezd /ostatní plocha-ostatní
komunikace/ o výměře 226 m2 s tím, že spolu s podáním nabídky se uchazeč zavazuje
k úhradě nákladů na zpracování znaleckého posudku.
B)
ukládá
Jaroslavě Lipertové, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí,
1. zadat zpracování znaleckého posudku na dotčené pozemky.
2. následně zveřejnit záměr města dle bodu A) tohoto usnesení s uvedením prodeje
maximálně za cenu dle posudku.
Termín: 20.06.2016
Usnesení č. 12/42R/2016
Žádost o prodej části p.p.č. 13 a části p.p.č. 41/1 v k.ú. Český Újezd – zveřejnění záměru
Strana 4 (celkem 11)
Město Chlumec
RM dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
po projednání
A)
schvaluje
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 13 /ostatní plocha-ostatní komunikace/ o
výměře 194 m2 a p.p.č. 41/1 /ostatní plocha-ostatní komunikace/ o výměře 95 m2 v k.ú.
Český Újezd s tím, že spolu s podáním nabídky se uchazeč zavazuje k úhradě nákladů na
zpracování znaleckého posudku
B)
ukládá
Jaroslavě Lipertové, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí,
1. zadat zpracování znaleckého posudku na dotčené pozemky.
2. následně zveřejnit záměr města dle bodu A) tohoto usnesení s uvedením prodeje
maximálně za cenu dle posudku.
Termín: 20.06.2016
Usnesení č. 13/42R/2016
Pronájem části p.p.č. 132 v k.ú. Hrbovice
RM po projednání
A)
bere na vědomí
ukončení pronájmu části p.p.č. 132 v k.ú. Hrbovice o výměře 345m2 na žádost nájemce
L.R. ke dni 31.7.2016.
B)
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 132 v k.ú. Hrbovice o výměře 345m2 za účelem
užívání jako zahrada za cenu pronájmu 5 Kč/m2/rok, tj. pro rok 2016 - 719,-Kč a každý
další rok 1.725,-Kč/rok, od 1.8.2016 na dobu neurčitou.
C)
ukládá
Jaroslavě Lipertové, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí, záměr podle
bodu B) tohoto usnesení zveřejnit.
Termín: 1.6.2016
Usnesení č. 14/42R/2016
Návrh závěrečného účtu města za rok 2015
RM po projednání
A)
souhlasí
1. se zpracovaným návrhem závěrečného účtu města za rok 2015
2. se zprávou o výsledku hospodaření města za rok 2015.
B)
ukládá
Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, předložit návrh závěrečného účtu města za
rok 2015 dle bodu A) ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 22.06.2016
Usnesení č. 15/42R/2016
Účetní závěrka města za rok 2015
RM po projednání
Strana 5 (celkem 11)
Město Chlumec
A)
bere na vědomí
předložené podklady ke schválení účetní závěrky města za rok 2015 dle vyhlášky
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů:
1) zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2015
2) účetními výkazy města k 31.12.2015
3) dokumentaci k inventarizaci za rok 2015
B)
ukládá
Ing. Romanu Zetlitzerovi, starostovi města, předložit podklady pro schválení účetní
závěrky za rok 2015 dle bodu A) zastupitelstvu města.
Termín: 22.06.2016
Usnesení č. 16/42R/2016
Žádost o prodej části p.p.č. 937/22, 981/175, 981/2 v k.ú. Chlumec u Chabařovic – zveřejnění
záměru
RM dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
po projednání
A)
schvaluje
zveřejnění záměru města prodat části p.p.č. v k.ú. Chlumec u Chabařovic:
937/22 o výměře 22 m2 - trvalý travní porost
981/175 o výměře 46 m2 – ostatní plocha
981/2 o výměře 4 m2 + 70 m2 – ostatní plocha
s tím, že spolu s podáním nabídky se uchazeč zavazuje k úhradě nákladů na zpracování
znaleckého posudku.
B)
ukládá
Jaroslavě Lipertové, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí,
1. zadat zpracování znaleckého posudku na dotčené pozemky.
2. následně zveřejnit záměr města dle bodu A) tohoto usnesení s uvedením prodeje
maximálně za cenu dle posudku.
Termín: 20.06.2016
Usnesení č. 17/42R/2016
Smlouva o dílo „Rekonstrukce Kulturního domu-interiér“
RM po projednání
A)
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo „Rekonstrukce Kulturního domu-interiér“, s Ing. arch. Viktorem
Tučkem, spoluautorem Studie využití Kulturního domu a kina v Chlumci.
B)
ukládá
Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, uzavřít a podepsat smlouvu dle bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 05. 2016
Strana 6 (celkem 11)
Město Chlumec
Usnesení č. 18/42R/2016
Veřejná zakázka - Poskytování služeb v oboru IT
RM po projednání
A)
schvaluje
Text výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo působnost
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
ZVZ), na akci: „Poskytování služeb v oboru IT“.
B)
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek dle bodu A) tohoto usnesení
ve složení:
1. Mgr. Petr Dušánek, radní města
2. Ing. Marcel Rahm, tajemník úřadu
3. Jiřím Rynda, JCR Děčín
4. JUDr. Marián Melicher, zastupitel města
Tomáš Mokrý, tajemník komise
Náhradníci
1. Ing. Petr Boháč, člen rady města
2. Ing. Roman Zettlitzer, starosta města
3. zástupce odborné firmy
4. Ing. Zdeňka Boháčková, zastupitelka města.
Usnesení č. 19/42R/2016
Realizace I. etapy rekonstrukce KD
RM po projednání
A)
ukládá
Jaroslavě Lipertové, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí, zajistit
1. zveřejnění předběžného oznámení realizace 1. etapy rekonstrukce KD na ISVZ
Termín: neprodleně
2. vyhlášení veřejné zakázky na TDI na uvedenou realizaci
Termín: 16.06.2016
3. vyhlášení veřejné zakázky na BOZP při provádění uvedené realizace
Termín: 16.06.2016
4. vyhlášení veřejné zakázky na administrátora.
Termín: 02.06.2016
B)
ukládá
RNDr. Petru Jiráskovi, místostarostovi města, dohodnout
autorského dozoru na realizaci 1. etapy rekonstrukce KD.
Termín: 08.06.2016
podmínky pro výkon
Usnesení č. 20/42R/2016
Rozhodnutí zřizovatele
RM po projednání
A)
vyjadřuje
dlouhodobou nespokojenost s prací Mgr. Petra Opavy, ředitele Základní školy, Muchova
Strana 7 (celkem 11)
Město Chlumec
228, Chlumec - příspěvkové organizace (IČ: 44225997).
B)
odvolává
Mgr. Petra Opavu z funkce ředitele Základní školy, Muchova 228, Chlumec - příspěvkové
organizace (IČ: 44225997), a to z důvodů, že
a) Ředitel nezajistil výplatu osobního příplatku své osobě v souladu s platným platovým
výměrem, když nejméně v období od září 2015 do prosince 2015 byl s ohledem na
jeho osobní názor osobní příplatek řediteli vyplácen podle výše stanovené platovým
výměrem účinným do 31.8.2015 na částku 6.500,-Kč, ačkoliv v následně vydaných
platových výměrech účinných pro uvedené období (od 1.9.2015 do 31.12.2015) byl
osobní přípatek stanoven ve výši 0,-Kč, a to přesto, že byl s těmito platovými výměry
seznámen a přesto, že je měla k dispozici i škola. S ohledem na to, že uvedené peněžní
prostředky jsou podle § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona poskytovány ze
státního rozpočtu, a tyto byly vyplaceny v rozporu s rozhodnutím zřizovatele, který
podle § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 zákoníku práce určuje platovým výměrem plat
ředitele včetně výše případného osobního příplatku, byly tyto prostředky použity
v rozporu s účelem, pro který byly poskytnuty; uvedené znamená porušení rozpočtové
kázně podle § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech.
b) Ředitel v rozporu s ust. § 153 odst. 1 zákoníku práce a vydanou Směrnicí č. 1/2014
nezajistil, aby při pracovních cestách zaměstnanců školy byly předem určeny
podmínky pracovní cesty, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad
(jako kupř. určený dopravní prostředek, případné poskytnutí ubytování a stravy apod.),
jakož i to, aby tyto náhrady nebyly vypláceny na základě cestovních příkazů
vykazujících tytéž nedostatky, a to v roce 2015 nejméně ve 3 případech, když
v důsledku toho nelze dle existující dokumentace výši cestovních náhrad
v jednotlivém případě spočítat a posoudit oprávněnost vyplacených prostředků.
S ohledem na to, že uvedené peněžní prostředky jsou podle § 160 odst. 1 písm. c)
školského zákona poskytovány ze státního rozpočtu, nelze posoudit, zda byly použity
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty; uvedené může znamenat též porušení
rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech.
c) Ředitel v rozporu s ust. § 25 a 26 zákona o finanční kontrole neučinil potřebné kroky
k zavedení, udržování a prověřování efektivního systému vnitřní kontroly, které
zahrnuje též povinnost přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných
prostředků a zjistit jejich hospodárné, efektivní a účelné využívání, tedy mj. též
provést o všech operacích záznam a vést příslušnou dokumentaci, jakož i zavést a
udržovat postupy pro podávání informací o výskytu nedostatků na všech úrovních
řízení, když v případech uvedených výše ad a) a b) byly tyto finanční operace
provedeny buď přímo v rozporu s existující dokumentací (případ ad a) anebo též při
její úplné absenci či neúplnosti (případ ad b), přičemž tyto případy nebyly na žádné
úrovni řízení (při zákonném zákazu kumulace funkcí) zachyceny, což by nutně muselo
vést k zastavení těchto operací; žádný z těchto nedostatků pak nebyl v rámci
zavedeného sytému kontroly odhalen ani následně, zavedený systém byl neefektivní.
d) Ředitel nezajistil ve školním roce 2014/2015 naplňování učebních osnov a
tematického plánu v předmětu tělesná výchova v 9. ročníku – chlapci ve třídách IX.A
a IX.B (zjištěno Českou školní inspekcí, dle výsledku šetření stížnosti č.j. ČŠIU979/15-U ze dne 9.7.2015, bod 2.).
e) Ředitel v rozporu s ust. § 167 odst. 4 školského zákona a vydaným Volebním řádem
pro volby do školské rady ze dne 12.10.2005 sám dne 1.6.2015 vyhlásil doplňující
Strana 8 (celkem 11)
Město Chlumec
volby do školské rady a též evidoval kandidáty, jakkoliv k tomu byl podle volebního
řádu oprávněn pouze přípravný výbor (zjištěno Českou školní inspekcí, dle výsledku
šetření stížnosti č.j. ČŠIU-979/15-U ze dne 9.7.2015, bod 1.)
f) Ředitel porušil povinnosti stanovené příspěvkové organizaci zřizovací listinou v čl.
VII písm. a), když tato v rozporu s požadavky na hospodárné využívání veškerého
majetku pronajímala movité věci za ceny výrazně nižší než je cena obvyklá, a to jízdní
kola v sazbě 500,-Kč/rok a set sjezdových lyží v sazbě 300,-Kč/rok.
g) Ředitel porušil povinnosti stanovené příspěvkové organizaci zřizovací listinou v čl. VI
odst. 1 spočívající ve vyžádání předchozího písemného souhlasu zřizovatele
s nabýváním majetku v hodnotě nad 50.000,-Kč, když v dubnu až červnu 2015 došlo
k nákupu 3 ks raftů v celkové pořizovací ceně ve výši 85.509,-Kč bez tohoto souhlasu.
Tímto nákupem pak byla zároveň porušena povinnost stanovená v čl. VII písm. k)
zřizovací listiny postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle
předpisů vydaných zřizovatelem, když tato zakázka byla uzavřena v rozporu
s postupem stanoveným Směrnicí č. 1/2015 o veřejných zakázkách. Zakázka byla
nejprve v rozporu s čl. 2.11 směrnice uměle rozdělena na 3 části (pro každý raft zvlášť
na 3x 28.503,-Kč) tak, aby v jednotlivém případě nedosahovala směrnicí stanoveného
limitu 30.000,-Kč, při jehož dosažení je již namísto přímého zadání vyžadováno
nejméně oslovení několika dodavatelů (čl. 3.2.3), jakož i předchozí souhlas starosty či
místostarosty zřizovatele jak s vypsáním veřejné zakázky (čl. 3.2.1), tak i s výběrem
dodavatele (čl. 3.2.3); žádný ze stanovených souhlasů však vyžádán ani udělen nebyl.
h) Ředitel porušil povinnosti stanovené příspěvkové organizaci v čl. VII písm. k)
zřizovací listiny postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle
předpisů vydaných zřizovatelem ohledně pokládky linolea a koberce za celkovou
částku 59.837,-Kč v srpnu 2015, když tato zakázka byla uzavřena v rozporu
s postupem stanoveným Směrnicí č. 1/2015 o veřejných zakázkách. Zakázka byla
nejprve v rozporu s čl. 2.11 směrnice uměle rozdělena na několik částí tak, aby
jednotlivé části nedosahovaly směrnicí stanoveného limitu 30.000,-Kč (plnění
vyúčtováno 5-ti fakturami od téhož dodavatele vždy částku nižší než je limit), při
jehož dosažení je již namísto přímého zadání vyžadováno nejméně oslovení několika
dodavatelů (čl. 3.2.3), jakož i předchozí souhlas starosty či místostarosty zřizovatele
jak s vypsáním veřejné zakázky (čl. 3.2.1), tak i s výběrem dodavatele (čl. 3.2.3);
žádný ze stanovených souhlasu vyžádán ani udělen nebyl.
i) Ředitel dále porušil povinnosti stanovené příspěvkové organizaci v čl. VII písm. k)
zřizovací listiny postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle
předpisů vydaných zřizovatelem, a to v případech
1) smlouvy s operátorem T-Mobile s úvazkem na dobu 19-ti měsíců v částce 19x
4.800,-Kč, celkem 91.200,-Kč, uzavřené dne 17.4.2015;
2) autobusové dopravy v období 10-12/2015 za částku 50.000,-Kč, a to přestože
zřizovatel usnesením Rady č.16/22R/2015 ze dne 7.10.2015 k žádosti ředitele
výjimku z povinnosti postupovat dle níže uvedené směrnice neudělil;
3) nákupu židlí a lavic za částku 47.988,-Kč, a to přestože byl dopisem ze dne
4.12.2015 výslovně upozorněn na povinnost postupovat i v případě tohoto nákupu
podle níže uvedené směrnice, když dopisem ze dne 1.12.2015 ředitel sám žádal
o souhlas zřizovatele s pořízením majetku nad 50.000,-Kč podle čl. VI odst.
1 zřizovací listiny, avšak pro nedostatky žádosti tento ani jiný souhlas ve smyslu
níže uvedené směrnice udělen nebyl;
když tyto zakázky byly uzavřeny v rozporu s postupem stanoveným Směrnicí
č. 1/2015 pro zakázky nad limit 30.000,-Kč včetně vyžadujícím nejméně oslovení
Strana 9 (celkem 11)
Město Chlumec
několika dodavatelů (čl. 3.2.3), jakož i předchozí písemný souhlas starosty či
místostarosty zřizovatele jak s vypsáním veřejné zakázky (čl. 3.2.1), tak i s výběrem
dodavatele (čl. 3.2.3), když žádný ze stanovených souhlasů vyžádán ani udělen nebyl.
j) Zápis změny v obsazení funkce ředitele jako statutárního orgánu příspěvkové
organizace zajistil ředitel až s odstupem více než 38 měsíců po nástupu do funkce,
když po zániku funkce ředitele předchozího a vzniku funkce ředitele nového ke dni
1.8.2012 byl zápis změny proveden až k 31.10.2015, jakkoliv podle ust. § 32 odst. 3
obchodního zákoníku musí být návrh na zápis zapisovaných údajů podán bez
zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti, když údaje o statutárním orgánu
patří podle ust. § 35 písm. f) obchodního zákoníku mezi povinně zapisované údaje;
nehledě na další důsledky plynoucí ve vztahu k třetím osobám z nesouladu mezi údaji
skutečnými a údaji zapsanými v obchodním rejstříku, čímž mohl být ohrožen i běžný
chod školy jako právnické osoby, když proti osobě jednající v důvěře v zápis
v obchodním rejstříku není možné namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti (§ 29
odst. 1 obchodního zákoníku a § 8 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob).
k) Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2012, 2013 a 2014 jejich
založením do sbírky listin v obchodním rejstříku zajistil ředitel až ke dni 30.3.2016,
jakkoliv podle ust. § 21a odst. 2 zákona o účetnictví mají být tyto zveřejněny bez
ohledu na jiné skutečnosti nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního
období, přičemž rejstříkovému soudu musí být listiny zakládané do sbírky listin podle
ust. § 38k odst. 1 obchodního zákoníku, jakož i podle ust. § 72 odst. 1 zákona
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob předloženy bez zbytečného
odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti.
C)
pověřuje
Mgr. Lenku Suchou řízením – výkonem funkce ředitele Základní školy, Muchova 228,
Chlumec – příspěvkové organizace (IČ: 44225997), do doby jmenování nového ředitele
školy na základě řádného konkursního řízení.
D)
ukládá
Valérii Štěpánové, vedoucí Správního odboru, organizačně zajistit realizaci konkursního
řízení, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, v platném znění tak, aby nový ředitel/ka byl/a jmenován/a) od
1.9.2016.
Usnesení č. 21/42R/2016
Oprava střechy Kina
RM po projednání
schvaluje
zadání opravy střechy Kina v rámci 1. etapy rekonstrukce Kulturního domu.
Usnesení č. 22/42R/2016
Žádosti MŠ Pod Horkou a MŠ Pohádka o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
RM po projednání
A)
povoluje
Strana 10 (celkem 11)
Město Chlumec
navýšení počtu dětí ve školním roce 2016/2017 v každé třídě o 4 děti v MŠ Pod Horkou,
Muchova 223, Chlumec.
B)
povoluje
navýšení počtu dětí ve školním roce 2016/2017 celkem o 8 dětí v MŠ Pohádka,
Zalužanská 297, Chlumec.
Usnesení č. 23/42R/2016
Úprava smlouvy s ÚP
RM po projednání
bere na vědomí,
že Ing. Roman Zettlitzer, starosta města, a Ing. Marcel Rahm, tajemník úřadu, domluví
s Úřadem práce Ústí nad Labem úpravu smlouvy týkající se počtu pracovníků VPP na
jednání, které se bude konat dne 02.06.2016.
Usnesení č. 24/42R/2016
Zpracování POH
RM po projednání
schvaluje,
Ing. Petr Boháč zpracuje Plán odpadového hospodářství města Chlumec, za který mu bude
poskytnuta odměna ve výši 30 000 Kč.
Usnesení č. 25/42R/2016
Spolufinancování projektu
RM po projednání
souhlasí
se spolufinancováním projektu programu EFEKT v aktivitě B.1 – Opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení ve výši 50 % uznatelných nákladů.
Usnesení č. 26/42R/2016
Úprava pláže u rybníka
RM po projednání
souhlasí
souhlasí s navezením písku na hlavní pláž u Nového chlumeckého rybníka (přístup do
vody).
V Chlumci dne 30.05.2016.
RNDr. Petr Jirásek v. r.
místostarosta města
Ing. Roman Zettlitzer v. r.
starosta města
Strana 11 (celkem 11)

Podobné dokumenty

Usnesení RM 17.08.2016

Usnesení RM 17.08.2016 s převodem členských práv a povinností dle čl. 8 stanov Bytového družstva Chlumec na bytovou jednotku č. 3 v bytovém domě v ulici Stradovská 399 Chlumec z M.F. na I.V.

Více

Usnesení RM 08.06.2016

Usnesení RM 08.06.2016 RM po projednání schvaluje podnájem bytové jednotky číslo 17 o velikosti 2+1 I. kategorie s příslušenstvím nacházející se v 5. patře bytového domu čp. 392, v ulici Stradovská, Chlumec, který užívá ...

Více

Usnesení 4. řádného jednání dne 22. prosince 2010

Usnesení 4. řádného jednání dne 22. prosince 2010 Rada města po seznámení se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.12.2010 na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Společné centrum Bärenstein/Vejprty“ vedené v ISVZ pod evidenční...

Více

tepelně izolační omítkový systém 2012

tepelně izolační omítkový systém 2012 o 0,45 m2.K/W). Při požadavku většího zvýšení tepelného odporu se doporučuje aplikace tepelněizolační omítky Cemix SUPERTHERM TO EXTRA (077), případně zateplovacího systému. Na vyzrálou omítku se a...

Více

duben - Reality GAIA

duben - Reality GAIA Již 14 let je mým Jmenuji se Anton úkolem zabezpeèit Vávra a pracuji v pro klienty Reality Reality GAIA 6 let. GAIA, spol. s r.o Mají mì rádi bezpeèný nákup, senioøi a klienti, prodej, èi pronájem ...

Více

stáhněte si jej.

stáhněte si jej. V katedrále jsou instalovány dvoje varhany. Ty, před kterými se právě nacházíte, postavili bratři Riegrové z počátku 20. století a slouží dodnes. Mají pneumatickou trakturu a jejich koncepce je výj...

Více

3NP

3NP PŘESNÝ TVAR DESEK PAVLAČÍ BUDE UPŘESNĚN V DALŠÍM STUPNI PD VČETNĚ VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NA ZÁKLADĚ PODROBNÝCH VÝPOČTŮ DÁLE BUDE ZPŘESNĚN VÝŠKOVÝ ROZDÍL VE VSTUPECH, POKUD VYHOVÍ MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA PRO ...

Více

Popis bytů - Spectro Reality Plzeň

Popis bytů - Spectro Reality Plzeň patro,  ale  prakticky  o  1/2  patra  kdy  na  chodbě  se  nachází  pouze  jedny  vstupní  dveře  do  bytové  jednotky. Sklepy v tomto domu se nachází v přízemí, takže 1. patro pod těmito byty. Dá...

Více