Referenční příručka

Transkript

Referenční příručka
Referenční příručka
Příprava a plnění s předem
připojenou hadičkou
Před Přípravou shromážděte tento materiál:
•Jeden 500ml nebo 1 000ml vak (nebo láhev) normálního fyziologického roztoku s jednou (1) jednotkou (U)
heparinu na mililitr (ml) fyziologického roztoku.
•Jeden 500ml nebo 1 000ml vak normálního fyziologického roztoku pro proplachování těsnění.
Začínáme:
•Zapojte ovladač.
•Zapněte VYPÍNAČ.
•Stiskem Pokračovat naplňte nový
okruh.
- Tím postoupíte na obrazovku výběru
sady spotřebního materiálu.
- Vyberte sadu a stiskněte Další
•Nebo stiskem Obnovit přeskočte
plnění a pokračujte v terapii.
Plnění s předem
připojenou hadičkou
1 Odstraňte staré natronové vápno
3Z
avěste fyziologický roztok
pro proplachování těsnění
4 Připravte proplachování těsnění
6 Otevřete spotřební materiál
7 Zavěste recirkulační vak a posaďte
kazetu na ovladač
9 Zavřete bílou svorku a
napíchněte fyziologický roztok
HL-PL-0240_RB
10 Zavřete modrou svorku na
recirkulačním vaku
2 Sestavte a připojte nový
sloupec natronového vápna
5 Připravte plnicí roztok
8 Připojte infuzní čerpadlo a
spusťte při 30 ml/hod
11 Propláchněte kazetu
12 Naplňte kazetu
15 Otevřete modrou svorku a
odstraňte vzduch
18 Sestavte podtlakovou nádobu
21 Do proplachovacího ventilu
nainstalujte hadičku a připojte
k nádobě
13 Odstraňte vzduch
16 Zkontrolujte systém, zda se
v něm nevyskytuje vzduch
19 Uzavřete porty krytkami a
umístěte nádobu
22 P
řipojte přívodní hadičku ventilačního
plynu
14 Zavřete bílou svorku
17 Potřete vazelínou, nainstalujte
kazetu a hadičky
20 Připojte hadičku k portu
23 Z
kontrolujte připojení hadiček
a nepřítomnost vzduchu
24 Zahajte recirkulaci
25 Nechte systém projít autotesty
26 Úspěšné ukončení
27 Vyberte zdroj ventilačního plynu
28 Na ovladači není nutné provést žádnou okamžitou akci
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | Tel: +1 412-697-3370 | Fax: +1 412-697-3376 | alung.com
Referenční příručka
Sestavení a plnění
Před Sestavením shromážděte tento materiál:
• Jeden 500ml nebo 1 000ml vak/láhev plnicího roztoku (0,9% NaCl s 1 U/ml přidaného heparinu)
• Jeden 500ml nebo 1 000ml vak normálního fyziologického roztoku pro proplachování těsnění
Začínáme:
• Připojte ovladač
• Zapněte vypínač (ON)
• Stiskem Pokračovat nastavte Nový okruh
(stiskem Obnovit obnovte terapii)
1 Odstraňte staré natronové vápno
Naplňte okruh pomocí těchto kroků:
2 Sestavte a připojte nový sloupec
natronového vápna
3 Zavěste fyziologický roztok
pro proplachování těsnění
4 Připravte proplachování těsnění
5 Připojte sadu pro IV aplikace ke kazetě
6 Připravte plnicí roztok
8 Připojte (červenou) hadičku ke kazetě
9 Napíchněte plnicí roztok
10 Připojte krátkou modrou hadičku
k recirkulačnímu vaku
11Připojte modrou hadičku ke kazetě
12 Naplňte kapací komůrku
13Zavřete modrou posuvnou svorku
na recirkulačním vaku
HL-PL-0240_RA
7 Zavěste recirkulační vak
14 Propláchněte kazetu
17Zavřete modrou svorku na
plnicím bodci
20 Potřete vazelínou, nainstalujte
kazetu a hadičky
23 K ovladači připojte podtlakovou
nádobu
26 Zkontrolujte připojení hadiček a
nepřítomnost vzduchu
29 Úspěšné ukončení
15 Kazetu naplňte samospádem
16 Naplňte kazetu
19 Zkontrolujte systém, zda se
v něm nevyskytuje vzduch
18Otevřete modrou svorku na
recirkulačním vaku
22 Zavřete nepoužívané porty a
připojte podtlakové hadičky
21 Sestavte podtlakovou nádobu
24 Do proplachovacího ventilu nainstalujte silikonovou
hadičku a připojte k podtlakové nádobě
27 Zahajte recirkulaci
30 Vyberte zdroj ventilačního plynu
25 Připojte přívodní hadičku
ventilačního plynu
28 Nechte systém projít autotesty
31 Na ovladači není nutné provést
žádnou okamžitou akci
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | Tel: +1 412-697-3370 | Fax: +1 412-697-3376 | alung.com
Referenční příručka
Řízení terapie a alarmů
Zahájení terapie
Před terapií připojte hadičky ke katetru a spusťte krevní čerpadlo. Dodržujte při tom tyto kroky:
1 Uzavřete všechny svorky
2 Připojte sadu hadiček K PACIENTOVI (červenou) ke katetru
3 Připojte sadu hadiček OD PACIENTA (modrou)
ke katetru
4 Pro vstup do terapeutického režimu stiskněte funkční klávesu
Zahájit terapii
i
Zajistěte následující:
• Žádný vzduch v okruhu
• Rychlost průtoku při proplachování těsnění
30 ml/hod.
• Všechny svorky jsou otevřené
5 Stiskněte a přidržte tlačítko Start/stop čerpadla pro zahájení
terapie
Řízení terapie
Při první terapii se zaměřte na tyto oblasti:
Kontrola průtoku ventilačního plynu
Upravte průtok ventilačního plynu pomocí horní sady kláves se
šipkami. Může být nastaven na 0 l/min., nebo mezi 1,0 a 10,0 l/min.
v krocích po 0,1 l/min.
!
Průtok
ventilačního
plynu
UPOZORNĚNÍ: Ventilační plyn nastavte na nejnižší nastavení,
které zajišťuje dostatečné odstraňování oxidu uhličitého.
Vysoké nastavení ventilačního plynu může způsobit
podchlazení pacienta. Při terapii pomocí systému Hemolung
sledujte pacientovu teplotu.
Ovládání rychlosti čerpadla
Upravte rychlost čerpadla pomocí dolní sady kláves se šipkami.
Může být nastavena mezi 500 a 1 400 ot./min. v krocích po
10 ot./min.
i
Klávesa zvukového alarmu
Vyšší rychlosti čerpadla nepovedou vždy k vyššímu průtoku
krve. Podtlak může způsobit uvíznutí katetru proti cévní stěně.
Nastavte rychlost čerpadla na nejnižší nastavení, které zajišťuje
požadovaný průtok krve.
Rychlost
čerpadla
Tlačítko Start/Stop čerpadla
i
Při první terapii sledujte:
• Odstraňování CO2 v systému
Hemolung RAS
• Stav ventilátoru
• Plyny tepenné krve
Poskytování dodatečného O2 - Pokud to lékař doporučí, systém Hemolung RAS může pacientovi podávat dodatečný kyslík
použitím kyslíku jako ventilačního plynu. Podrobné informace viz Výměna ventilačního plynu.
Provoz při proplachování - V terapeutickém režimu vstupuje ovladač automaticky každých 15 minut do proplachovacího cyklu.
Tím se odstraňuje vlhkost z vlákenné membrány a dočasně se zvyšuje hlučnost čerpadla.
V průběhu cyklu se „Odstraňování CO2“ dočasně zobrazuje na obrazovce jako „---“ a nelze ho upravovat.
HL-PL-0240_RA
Rutinní úlohy
Denní výměna podtlakové nádoby - Při výměně postupujte takto:
1 Sestavte novou podtlakovou nádobu
2 Zavřete nepoužívané porty a připojte
podtlakové hadičky
3 Připojte koleno ventilačního
plynu
Pravidelně kontrolujte celý okruh - Včetně kazety Hemolung, katetru a krevních hadiček, zda se na nich nevyskytují známky
selhání, například:
• Krev prosakuje z okruhu
• Bubliny v krvi
• Krev prosakuje do ventilačního plynu
• Nadměrné vibrace
• Poškození okruhu ventilačního plynu
• Vytvoření trombu
Pokud zjistíte některý z výše uvedených stavů, na základě rozhodnutí lékaře součásti vyměňte.
Výměna ventilačního plynu - Při výměně ventilačního plynu v terapeutickém režimu postupujte podle těchto kroků:
1 Stiskněte funkční klávesu Podnabídka, potom funkční klávesu Nastavení.
2 K výběru požadovaného ventilačního plynu použijte kteroukoli sadu kláves se šipkami.
3 K přístroji Hemolung RAS připojte kyslík (nebo kyslík odpojte) v závislosti na vybraném ventilačním plynu.
4 Stiskem funkční klávesy Hlavní nabídka se vrátíte na hlavní terapeutickou obrazovku.
Výměna kapaliny pro proplachování těsnění - Kapalinu pro proplachování těsnění doplňujte v souladu s postupy nemocnice
běžným fyziologickým roztokem.
Pokyny k sestavení proplachování těsnění viz referenční příručka Sestavení a plnění.
Při údržbě katetru a péči o místo jeho zavedení doporučujeme dodržovat protokol vaší instituce.
Přijatelné čisticí roztoky a dezinfekční prostředky zahrnují:
UPOZORNĚNÍ: Na žádnou část hadiček
• Vodný roztok povidon jodidu (Betadine®)
katetru nepoužívejte aceton nebo alkohol.
• Lokálně podávané vodné roztoky chlorhexidinu (ChloraPrep®)
Tyto kapaliny mohou katetr poškodit.
• Polštářky napuštěné chlorhexidinem (Biopatch®)
• Chlorhexidin glukonát (Hibiclens®) • Masti Bacitracin a Neosporin®
!
Alarmy
Úrovně alarmu - Alarmy nejvyšší priority jsou vždy indikovány zvukovými a
vizuálními indikátory a mají přednost před všemi ostatními typy alarmů. Při
více alarmech se v oblasti upozornění zobrazí pouze alarmy s nejvyšší prioritou.
Aktivní alarmy můžete sledovat stiskem funkční klávesy Ukázat nápovědu.
Vysoká priorita - V některých případech se čerpadlo zastaví, aby předešlo
poškození pacienta.
Střední priorita - Čerpadlo pokračuje v chodu, ale je vyžadována urychlená reakce,
aby se zabránilo sníženému výkonu.
Nízká priorita - Čerpadlo pokračuje v chodu, ale systém pracuje v neočekávaném
stavu.
Kritické chyby - Stav, který způsobí, že zařízení je nepoužitelné. Po nápravě chyby
přístroj vypněte a znovu zapněte.
VAROVÁNÍ: Pokud se čerpadlo v průběhu
terapie zastaví, nerestartujte ho a
nepokračujte v terapii, aniž byste PLNĚ
vyhodnotili stav pacienta a systému Hemolung RAS.
První kontrola:
• Stav a antikoagulace pacienta
• Doba, po kterou bylo čerpadlo zastaveno
• Známky vytváření trombu v systému
• Zvažte všechny postupy instituce pro pokračování
v terapii
Neprovedení řádného vyhodnocení stavu pacienta
a systému před novým zahájením terapie může
způsobit tromboembolii.
!
Indikátory alarmů - Když se objeví alarm, na obrazovce se objeví popis, zazní zvukový tón a rozsvítí se světelná kontrolka. Níže
uvedená tabulka uvádí druhy alarmů a oznámení uživateli:
Priorita alarmu
Optický indikátor
Zvukový indikátor
Na obrazovce
Vysoká (čerpadlo se zastaví)
Bliká červená kontrolka LED
10 opakovaných zvukových signálů
Červené upozornění
Vysoká
(čerpadlo běží)
Bliká červená kontrolka LED
10 opakovaných zvukových signálů
Červené upozornění
Střední (čerpadlo běží)
Bliká žlutá kontrolka LED
3 opakovaných zvukových signálů
Žluté upozornění
Nízká (čerpadlo běží)
Žlutá kontrolka LED svítí
Žádný
Žluté upozornění
Bliká červená kontrolka LED
10 opakovaných zvukových signálů
Zpráva se speciálními pokyny
Kritická chyba (čerpadlo se zastaví)
Ztišení zvukových alarmů - Pokud chcete zvukový signál alarmu pozastavit nebo ztišit, stiskněte klávesu zvukového alarmu na
displeji vlevo nahoře. Jedním stisknutím této klávesy ztišíte zvukový alarm na 2 minuty. Stisknutím a přidržením klávesy ztišíte
zvukový alarm trvale.
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | Tel: +1 412-697-3370 | Fax: +1 412-697-3376 | alung.com
Referenční příručka
Reinfuze
Před reinfuzí si připravte všechny potřebné pomůcky:
• Sterilní nůžky
• Irigační stříkačka
• 500ml vak s fyziologickým roztokem
• Roztok dezinfekčního
prostředku
Pro vstup do režimu reinfuze na ovladači:
• Nejprve stiskněte funkční klávesu Podnabídka
• Dále stiskněte klávesu Ukončit terapii
• Poté stiskněte Pokračovat, aby se zobrazily pokyny na obrazovce
• Souprava pro reinfuzi Hemolung
!
VAROVÁNÍ: Po zahájení procedury
reinfuze se čerpadlo zastaví a
uživatel terapii nemůže znovu zahájit
bez vypnutí a zapnutí ovladače.
1 Zavřete modrou svorku a napíchněte vak
s fyziologickým roztokem
2 Zavěste vak s fyziologickým roztokem a naplňte
kapací komůrku
3 Zasvorkujte modrou hadičku a lumen
4 Sterilizujte hadičku OD PACIENTA (modrou)
HL-PL-0240_RA
5 Ustřihněte hadičku OD PACIENTA (modrou)
6 Připojte hadičku OD PACIENTA (modrou) k IV hadičce
7Uvolněte modré svorky
8 Pro zpětný tok nepřekračujte 250 ml fyziologického
roztoku
9 Po návratu krve zavřete modré svorky
10 Zasvorkujte červenou hadičku a odstraňte katetr
11 Katetr a krevní okruh zlikvidujte podle nemocničního protokolu pro biologický odpad.
!
VAROVÁNÍ: Máte-li podezření na trombózu okruhu, neprovádějte reinfuzi
krve pacientovi na konci terapie nebo při výměně kazety.
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | Tel: +1 412-697-3370 | Fax: +1 412-697-3376 | alung.com
Referenční příručka
Výměna kazety
Před výměnou kazety Hemolung si připravte níže uvedené materiály:
• Roztok dezinfekčního prostředku
• Souprava kazety Hemolung
• Sterilní nůžky
• Souprava Hemolung pro reinfuzi
• 500ml vak s fyziologickým roztokem
• 30ml stříkačky
• Konektory kotvička-kotvička
i
Pokud si přejete před výměnou kazety provést reinfuzi krve, dodržujte postup pro návrat pacientovy krve v
referenční příručce pro reinfuzi. Krev se do těla pacienta smí vrátit pouze tehdy, když nevykazuje známky koagulace
nebo trombózy.
Vyměňte kazetu pomocí těchto kroků:
1 Naplňte kazetu Hemolung - Sestavte, naplňte a recirkulujte novou kazetu Hemolung (s novými krevními hadičkami).
Pokyny viz referenční příručka Sestavení a plnění.
i
Pokud není k dispozici druhý ovladač Hemolung pro naplnění nového okruhu, krok 1 se zpozdí, dokud nebude od
katetru odpojen stávající okruh krve (krok 7). V takovém případě musí být při plnění nového okruhu zachována
průchodnost katetru. Pro prevenci koagulace se k připojení průběžných infuzních linek k lumenům katetru mohou
použít konektory kotvička-luer. Pokud se katetr musí uzavřít, použijte dodaná víčka.
2 Připravte stříkačky - Naplňte 30ml stříkačky normálním fyziologickým roztokem. Použijí se pro irigaci při spojování
hadiček.
3 Desinfikujte krevní hadičky - Vyčistěte a vydesinfikujte 30 cm každé krevní hadičky, počínaje u konektoru s kotvičkou
na katetru a postupujte směrem ke kazetě Hemolung.
Použijte jeden z níže uvedených schválených roztoků:
• Vodný roztok povidon jodidu (Betadine®)
• Chlorhexidin glukonát (Hibiclens®)
• Lokálně podávané vodné roztoky chlorhexidinu (ChloraPrep®)
4 Snižte rychlost čerpadla - Snižte rychlost čerpadla kazety Hemolung na přibližně 500 ot./min.
5 Zastavte čerpadlo - Stiskněte a přidržte tlačítko Start/stop čerpadla pro zastavení čerpadla kazety Hemolung.
Protože zastavení průtoku krve zvyšuje riziko koagulace, zbývající kroky je třeba provést co nejrychleji.
HL-PL-0240_RA
6 Zavřete všechny čtyři (4) svorky
7 Ustřihněte modrou a červenou hadičku - Hadičky
ustřihněte mezi svorkou hadičky a kotvičkou katetru
v oblasti, která byla předtím vyčištěna.
8 Vložte konektor kotvička-kotvička - Konektory kotvička-kotvička připevněte k hadičkám zbývajícím na katetru.
9 Připojte novou kazetu - Pomocí techniky wet-wet (spojování kapalinových hadiček bez zavedení vzduchu) připojte ke
katetru novou kazetu.
10 Spusťte čerpadlo - Stiskněte a přidržte tlačítko Start/
stop čerpadla pro restartování čerpadla kazety
Hemolung a obnovení terapie.
i
Zajistěte následující:
• Žádný vzduch v okruhu
• Rychlost průtoku při proplachování těsnění
30 ml/hod.
• Všechny svorky jsou otevřené
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | Tel: +1 412-697-3370 | Fax: +1 412-697-3376 | alung.com

Podobné dokumenty

hemolung ras - ALung Technologies

hemolung ras - ALung Technologies Pomocí kláves se šipkami vyberte požadovaný zdroj ventilačního plynu. Stiskněte funkční klávesu Pokračovat, tím přijmete změny a pokračujete k pokynům k zavedení katetru. | Strana 22 |

Více

Ascites

Ascites nedostatečná odpověď na plnou diuretickou terapii trvající nejméně 1 týden

Více

Mezinárodní výstava psů Praha – 01

Mezinárodní výstava psů Praha – 01 V2, res.CAC Hung-Yen Altan-Corgo x Ramila Henriet´s garden * 22.12.2014, majitel: Pačesová Denisa ORKHA BRIKHY NARPO RANSI V3 Bal Bhagya to Bisurman Kunzang x Shang-Hai Julip Narpo Ransi * 6.1.2015...

Více

více zde - Sanosil

více zde - Sanosil za použití měřících proužků Sanosil ® s fotometrem Sanotest 200. Rovněž doporučujeme, aby vám laboratorní analýza v pravidelných intervalech vyhodnocovala stav zařízení, které by mělo být takto zba...

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6“ s

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6“ s Tato nabídka se skládá z několika stránek, které jsou symbolizovány záložkami v horní části obrazovky: PICTURE – Nastavení obrazu, OSD – Údaje zobrazované na displeji, FUNCTION – Režim spánku a dal...

Více

manuál v pdf

manuál v pdf dostane do kontaktu s pacientovou krví. Set představuje sterilní, uzavřenou cestu pro tekutiny, použitou pro jednoho pacienta během operace a po operaci. Srdcem systému je centrifugační disk, ve kt...

Více

poloautomaticky davkovac bazenovych tablet

poloautomaticky davkovac bazenovych tablet 2. MONTÁŽ SÉRIOVĚ PŘIPOJENÉHO DÁVKOVAČE (Model 24429) 2.1. Dávkovač umístěte vždy až za ohřev bazénové vody (výměník nebo tepelné čerpadlo). Pokud není ohřev vody nainstalován, umístěte dávkovač až...

Více

kENDALL KANGAROO JOEY

kENDALL KANGAROO JOEY ALL RIGHTS RESERVED • 061005 • PRODUCT INFORMATION IN U.S. 1-800-962-9888 • www.tycohealthcare.com EC REP TYCO HEALTHCARE U.K. LTD • GOSPORT PO13 0AS, U.K.

Více