Guidelines for ICETA 2007 Paper Preparation

Transkript

Guidelines for ICETA 2007 Paper Preparation
ATRAKTIVNÍ TRENAŽÉR MEZIPŘEDMĚTOVÝCH VZTAHŮ.
Mgr. Jakub Velecký
Základní škola Svitavy, nám. Míru 73
603852178, [email protected], www.jakubvelecky.cz
Katedra technické a
informační výchovy
4.mezinárodní
konference
Nové technologie ve
výuce
PedF MU Brno
listopad 2010
Resumé. Využití freewareových aplikací Google pro vytváření vazeb mezi učivem, prohlubování
znalostí a uvědomování si přesahů učiva jednotlivých předmětů u žáků základních škol. Primárně
geografická aplikace Google Earth může vynikajícím způsobem posloužit právě k posilování
mezipředmětových vztahů. Využití najde prakticky ve všech vyučovacích předmětech Základní
školy. Práce v Google Earth lze velice úspěšně využít pro potřeby projektového vyučování nebo jako
prostředí pro týmovou práci žáků.
Klíčová slova: mezipředmětové vztahy, Google Earth, základní škola.
umožňuje detailně prohlížet Měsíc, Mars, hvězdnou oblohu
nebo galaxie ve vnějším vesmíru. Obsah této aplikace se
neustále rozrůstá o profesionální příspěvky i doplňky vzešlé
od komunity uživatelů.
Pro didaktické využití je důležité, že GE umožňuje přidávat
si vlastní odkazy, poznámky a popisky na glóbus, vytvářet
zjednodušené prohlídky s možností záznamu zvuku a hlasu,
vkládat obrázky a odkazy na web. Práce v GE je
jednoduchá a velice intuitivní i proto, že je kompletně
lokalizován do češtiny.
K aplikaci GE existuje podrobná nápověda v podobě
uživatelské příručky, která je v češtině. Ta je k dispozici na
internetu nebo přímo z nabídky "Nápověda" na hlavní liště
GE. http://earth.google.com/intl/cs/userguide/v5/
Upozorňuji, že GE existuje ve dvou verzích. Kromě verze
zdarma, které se týká tento návod, je ještě verze placená,
rozšířená o další funkce.
1. ÚVOD
Zřejmě se mezi odbornou pedagogickou veřejností nenajde
nikdo, kdo by zpochybňoval význam mezipředmětových
vztahů ve výuce na základních školách. Otázkou je pouze
to, jakým způsobem tuto součást výuky aplikovat.
S nástupem realizace školních vzdělávacích programů na
základních školách se objevila potřeba pedagogů pojímat
svou výuku v interdisciplinárních souvislostech. Nejedná se
o nic nového a kvalitní učitelé nezapomínali na
mezipředmětové vztahy ani v minulosti. V současné době
se však jedná o předepsanou nutnost a je potřeba najít a
ukázat, co největší množství metod a technologií, jak
mezipředmětové vztahy zahrnout do učiva.
Nabídka na tomto poli je velice různorodá a nevyrovnaná.
Existují špičkové učebnice a výukové programy, které
přímo obsahují odkazy na návazné učivo ze všech možných
souvisejících oblastí. Na druhé straně jsou na trhu
materiály, které vazbu mezi předměty naprosto opomíjejí.
Je tedy jenom na pedagogovi, který je však výrazně
limitován finančními možnostmi školy, aby si vybral
nejvhodnější způsob prezentace mezipředmětových vztahů
ve své výuce.
Jako jedna z možností jak levně a kvalitně ukazovat a
posilovat mezipředmětové vztahy se mi jeví využití aplikací
Google, zejména potom Google Earth, kterou vám
představím ve svém příspěvku.
2. O GOOGLE EARTH
Aplikace Google Earth (dále jen GE) je vizuálně
neuvěřitelně atraktivní trojrozměrný glóbus, který vám
umožní přeletět na libovolné místo na Zemi, zobrazuje
zemský povrch s neuvěřitelnými detaily, různé mapy, terén,
3D modely budov i oceánské příkopy. Jejím
prostřednictvím můžete zkoumat podrobný zeměpisný
obsah, ukládat navštívená místa a sdílet je s ostatními.
Model Zeměkoule je v GE sestaven ze satelitních snímků
Země. Je neustále aktualizován a zdokonalován,
přičemž nabízí i starší snímky celého světa. GE také
Obr. 1 Pracovní prostředí Google Earth.
Aplikaci GE si můžeme stáhnout zdarma. Instalační soubor
GoogleEarthSetup.exe (asi 600 kB) najdete na běžné
1
stránce Google, na Horním řádku – Další – dále také…. Pro
instalaci je nutné připojení k internetu.
působení, hrob či pomník atd.), ukázky světových
koncertních síní, plán světového turné oblíbené hudební
skupiny atd.
Fyzika - ukázka souhvězdí, významné vesmírné objekty,
převody jednotek délky u měření vzdáleností, důležitá
vědecká pracoviště, univerzity a laboratoře, výpočty
rychlostí při využití nástroje plánování trasy atd.
Tělesná výchova - vytyčení tras nejrůznějších
závodů, označení dejišť olympijských her (popř. s
medailonky významných sportovců), prohlídka světových
sportovišť aj.
Výtvarná výchova -prohlídka světových architektonických
památek ve 3D modelech, fotografické prohlídky muzeí a
galerií.
3. MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Jak už bylo řečeno, je GE vynikajícím prostředkem pro
aplikaci mezipředmětových vztahů v praxi a lze ho využít v
mnoha vyučujících předmětech.
Obsah GE si můžete velice snadno upravovat podle
vlastních potřeb. Můžete si na glóbus připevňovat špendlíky
s poznámkami a popisy, zakreslovat cesty, barevně
vyznačovat území, přidávat fotografie a obrázky a
zaznamenávat prohlídky. Všechny vaše úpravy se zobrazují
v postranním panelu v sekci "Moje místa". Pro trvalé
uchování vaší práce je nutné složku Moje místa ukládat. V
GE lze vytvářet přenositelné soubory typu *.kmz.
Důležité je, že GE může posloužit pedagogům buď jako
vynikající nástroj pro tvorbu vlastních unikátních příprav
do hodin nebo také jako atraktivní pomůcka pro tvořivou
práci žáků. Soubory *.kmz lze následně otevírat současně a
třeba i spojovat do větších celků.
Následující řádky zdaleka nejsou úplným výčtem možností
využití GE pro výuku mezipředmětových vztahů. Mají být
pouze malou inspirativní ukázkou toho, jak lze tuto aplikaci
v různých předmětech využít. Závisí jen na kreativitě a
nápaditosti každého učitele, jak toto obsažné a pružné
prostředí využije.
Obr. 2 Ukázka přípravy učitele přírodopisu pro výuku
evropské fauny.
Zeměpis - zde snad ani není potřeba něco dodávat...
Český jazyk, literatura a sloh - formulace stručných a
výstižných popisků k vlastním místům, tvorba sdělení,
rodiště slavných spisovatelů, dějiště významných románů
atd.
Matematika, geometrie - výpočty plochy katastrálních
území (krajů, zemědělské plochy měst, jezer, náměstí
apod.), výpočty spojené s měřením vzdáleností aj.
Dějepis - zobrazení významných historických událostí na
mapě, vyznačení historických území států, plánky
objevitelských cest, prohlídka historických budov,
zobrazení historických map na góbusu, fotografické
prohlídky historických budov, využití vrstev s historickou
tématikou apod.
Občanská výchova - ukázka důležitých míst a institucí na
mapě, buď regionálně (místo kde bydlím, moje škola,
nejbližší nemocnice, naše radnice aj.) nebo celostátní
instituce (sídlo vlády, prezidenta, parlamentu, ústavního
soudu aj.), porovnávání historických snímků vlastního
města se současnými.
Přírodopis, environmentální výchova - vyznačení území
rezervací, teritorií obývaných vzácnými druhy, využití
vrstev s přírodovědnou tématikou, vyznačení migračních
cest živočichů, zakreslení biomů, označení skládek v našem
okolí aj.
Hudební výchova - životopisné zpracování života
významných hudebních skladatelů (místa narození,
Lze využít i rozšíření obsahu sekce Moje místa o již
připravené kolekce na webu. Stačí kliknout na "Galerie
Google Earth". Jedná se mnohdy o úžasně poutavé a
tématicky zaměřené prohlídky nejrůznějších zajímavostí na
Zemi.
Nástin dalších možností GE
~ GE obsahuje kromě Zeměkoule ještě módy: Měsíc, Mars
a Obloha. Zde je potom možné rozšířit škálu témat, která
lze v GE zpracovávat.
~ GE obsahuje i letecký simulátor (Nástroje – Spustit
letecký simulátor, Ctrl+Alt+A), takže je možné jej využít i
jako hru, např. za odměnu.
~ Všechny aplikace Google spolu dobře spolupracují.
Velice zajímavou možností jak obohatit aplikaci GE
obrázky je využití programu Picasa. Provádí se to velice
jednoduše: v Picasa vybereme jeden či více obrázků, které
chceme umístit na glóbus a na dolním panelu zvolíme
možnost "Značka geotag".
Automaticky se otevře GE a my umístíme obrázky na
glóbus, přesně na místo, kam potřebujeme (obdobně jako
"Přidat značku místa"). Takto připojené obrázky se objeví
jako položka v postranním panelu v sekci "Moje místa".
Odkazy na tyto obrázky lze uložit v souboru ∗.kml
2
nebo ∗.kmz. Velký přínos tohoto řešení vidím zejména v
tom, že si ke kterémukoliv místu na Zemi, můžete přidat
jakékoliv ilustrační obrázky k libovolnému tématu, popř.
své vlastní fotografie.
~ Další možností, jak obohatit výuku je využít SketchUp.
Což je další z produktů Google, určený k modelování 3D
modelů budov (ať již reálných či smyšlených). I tento
program je zdarma. Všechny vytvořené budovy, historické
osady, futuristické představy budoucích měst apod. je
potom možné jednoduše umístit na glóbus GE.
Ukážeme si nyní tři praktické ukázky práce v GE.
Všechny byly pojaty jako samostatná práce žáků. Ti si
museli sami opatřit informace k zadaným úkolům a potom
výsledky své práce prezentovat před třídou.
Historicky významná cesta
Žáci mají za úkol vybrat si některou z historicky
významných cest a tuto potom zpracovat v GE. Žáci
zakreslili na glóbus celou trasu s významnými milníky
cesty, dobovými obrázky i historickými daty:
4. VYUŽITÍ VE FRONTÁLNÍ VÝUCE
GE může být úspěšně využita jako pomocník pedagoga při
frontální výuce. Při bližším seznámení zjistíme, že se jedná
o velice pestrý program nabízející obrovské možnosti
prezentace jevů z celé Zeměkoule a z nejrůznějších oblastí
lidské činnosti.
Jako nejvýznamnější podporu frontální výuky vidím sekci
Vrstvy, která nabízí mnoho informací a odkazů na další
webové stránky.
Vrstvy jsou neustále se rozrůstající součást GE. Obsahují
obrovské množství doplňků, informací, fotografií,
grafických znázornění apod. Informace se do vrstev načítají
aktuálně v daném okamžiku zapnutí vrstvy.
Vrstvy jsou roztříděny do složek podle příbuznosti. Práce se
seznamem vrstev je obdobná jako v Průzkumníku
Windows.
Po zaškrtnutí vybrané vrstvy se na glóbusu začnou
objevovat ikony s aktivním obsahem. Rychlost načítání je
závislá na rychlosti vašeho připojení k internetu. Ikonky
jsou také viditelné v závislosti na výšce, ve které se nad
glóbusem nacházíte. Obsah vrstev se načítá on-line za běhu
aplikace. V zájmu plynulého běhu programu není vhodné
ani účelné, mít všechny vrstvy zapnuté naráz.
Vrstev je v současné době přes sto a stále jsou tvořeny
nové. Ovládání je opět velmi intuitivní a z názvů vrstev
snadno usoudíme na jejich obsah.
GE nabízí nejen vrstvy s typicky zeměpisným obsahem
(jako např: Hranice a značky, Osídlená místa apod.), ale i
vrstvy zaměřené na aktuální stav Země, které načítají
aktuální informace ze satelitů (např: Počasí, Fotografie
Země z vesmíru apod.), dále vrstvy obsahující fotografie a
různé fotografické kolekce či prohlídky (např: Panoramio,
360Cities, Gigapan apod.), jsou zde také tématicky laděné
vrstvy (např: Outdoorové výlety, Turistika v Egyptě,
Zajímavá místa, Zemětřesení, Sopky aj.), environmentálně
laděné vrstvy najdeme v části Globální povědomí, pro
pedagogy jsou významné například vrstvy s odkazy na
Wikipedii, YouTube, Historické mapy, Významné
osobnosti atd.
Obr. 3 Zde vidíme malou ukázku z první cesty kolem
světa, kterou uskutečnil Fernao de Mahlhaes.
Dopravní výchova
Druhý příklad byl realizován v Občanské výchově v rámci
miniprojektu Poznej své město. Žáci měli vyznačit svou
cestu do školy a označit na ní jedno místo, které považují za
nebezpečné. Práce všech žáků byly potom spojeny do
jednoho *.kmz souboru.
Obr. 4 Nebezpečná místa ve Svitavách.
5. PRAKTICKÉ UKÁZKY
Při promítnutí spojeného souboru je jasně vidět, že žáci
považují ve městě za nebezpečná dvě místa. Jedná se o dva
přechody pro chodce přes širší a poměrně frekventované
komunikace.
Práce v GE nabízí širokou paletu využití. Učitel může tuto
aplikaci využít jako pomůcku při výuce, lze zde zadávat
žákům úkoly pro samostudium či samostatnou práci. Velice
dobře se hodí pro projektové vyučování a skupinové práce.
Každý nechť použije GE tak jak mu vyhovuje.
3
Migrační trasy našich ptáků
Třetí příklad je ukázkou samostatné týmové práce žáků,
kteří v hodinách přírodopisu zpracovali v GE migrační trasy
vybraných ptáků. Výsledkem bylo několik souborů *.kmz,
které žáci použili jako vizuální podporu prezentace své
práce. Na základě své aktivní činnosti mohli potom poučit
své spolužáky.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem nadšencům, kteří se podíleli na uspořádání
této úžasné, zajímavé a přínosné konference.
Obr. 5 Znázornění migrační trasy a zimoviště husy velké a
vlaštovky obecné.
Žáci se naučili na vysoké úrovni ovládat Google Earth.
Nenásilnou formou a díky vlastní aktivní a tvořivé práci si
prohlubují znalosti ze zeměpisu, přírodopisu a dějepisu.
Zdokonalí se ve vyhledávání informací, jejich ověřování
v odborné literatuře a naučí se je zpracovat do netradičního
formátu v GE.
Žáci mohou prožít zkušenost s prezentováním výsledků
vlastní práce před kolektivem. Velice přínosná může být i
závěrečná analýza spojených souborů, kde žáci pochopí
další vazby a souvislosti mezi jejich zpracovanými úlohami.
Tato metoda výuky žákům vyhovuje, přináší rozvoj jejich
znalostí i dovedností a jednoznačně propojuje jejich
vědomosti napříč zvolenými předměty.
AUTOR
Mgr. Jakub Velecký
učitel informatiky, biologie a chemie na
Základní škole Svitavy, nám. Míru 73.
Spolupracuje s několika vzdělávacími
institucemi jako lektor informatiky a
chemie.
Od roku 2009 odborný lektor Google Earth při AMV.
4