nerezový systém

Transkript

nerezový systém
04/2015
produktový katalog - ceník
Komínové
systémy
KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST
SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ
www.ricomgas.cz
ÚVOD
Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží
k navrhování, montáži a používání systému odvodu spalin a pøívodu
spalovacího vzduchu.
Navrhování komínových prvkù zahrnuje:
- urèení pøípojného místa na stranì spotøebièe
- urèení místa vyústìní odpovídajícího prvku
- sestavy úseku komínu - geometricko-funkèní urèení prvkù k pøipojení
od spotøebièù až ke komínové hlavì
- dodržení celkové pøípustné délky úseku komínu
- vyhotovení objednávky pro již urèené prvky
Pravidla pro použití:
- plastové komínové vložky teplota spalin max. do 120°
- hliníkové komínové vložky teplota spalin max. do 200°
- souèástí každého komponentu je silikonové tìsnìní, které dokonale
utìsní systém a zabrání tak nežádoucím únikùm spalin mimo komínový
systém.
- pøi montáži musí být dodrženy veškeré normy a platné pøedpisy.
- komínové systémy splòují veškeré podmínky pro použití jako komínová
vložka odvodu spalin od spotøebièe, viz. PROHLÁŠENÍ O SHODÌ
- výrobky jsou certifikovány dle EN
Zmìny a novinky v ceníku
-
pøidána zakládací kolena s podpìrou (strana 8 a 9)
Pøidáno koleno 10080BS2 (strana 8)
upravena cena PP revizního kolene 12080B a pøidáno 12080B2 (strana 10)
pøidán nový typ flexibilní PP hadice (strana 8)
sníženy ceny u prvkù jednoduchého plastového systému v DN 200
v systému jednoduchého hliníku pøibyla u vybraných prvkù možnost nákupu
tzv. MULTIPACKÙ se zvýhodnìnou cenou (strana 19)
OBSAH A KONTAKTY
- strana -
Úvod
-2-
Obsah a kontakty
-3-
Kaskádové systémy
-5-
Jednoduchý systém - Plast
-6-
Koaxiální systém - Plast / Lakovaný plech
- 17 -
Jednoduchý systém - Hliník
- 19 -
Koaxiální systém - Hliník / Lakovaný plech
- 22 -
Vìnujte pozornost
- 25 -
Prohlášení o shodì
- 29 -
Prohlášení o vlastnostech
- 30 -
Charakteristika dle ÈSN EN 14471
- 32 -
RICOM gas, s.r.o.
Na Bìlidle 1135
460 06 Liberec 6
IÈ:
25414852
DiÈ: CZ25414852
WEB: www.ricomgas.cz
Technické oddìlení
Jaroslav Bøezina
737 230 680
[email protected]
Verze 20150324
RICOM gas, s.r.o.
SKLAD, EXPEDICE
Tovární 319
471 54 Cvikov
TEL: 487 751 070 - objednávky
FAX: 487 521 897 - objednávky
EMAIL: [email protected]
Objednávky
Petra Elstnerová - 737 230 682
Simona Stichhauerová - 734 265 596
[email protected]
Platí od 24.3.2015 do vydání nového
-3-
PLASTOVÝ KASKÁDOVÝ SYSTÉM
4
3
2
1
1 Redukce se zpìtnou klapkou
2
Koleno
3 Odboèka
4 Zátka
2 KOTLE - Pøipojení odvodu spalin pro kaskádu 2 ks kotlù
Kód
Popis
DN
Kè
45211080
Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 110, napojení DN 80.
110
6 955
45212580
Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 125, napojení DN 80.
125
7 995
45216080
Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 80.
160
9 290
452160110 Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 110.
160
11 685
45220080
200
12 585
200
15 505
DN
Kè
Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 80.
452200110 Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 110.
3 KOTLE - Pøipojení odvodu spalin pro kaskádu 3 ks kotlù
Kód
Popis
45311080
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 110, napojení DN 80.
110
10 080
45312580
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 125, napojení DN 80.
125
11 445
45316080
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 80.
160
13 330
453160110
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 110.
160
16 925
45320080
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 80.
200
17 625
453200110
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 110.
200
22 005
DN
Kè
4 KOTLE - Pøipojení odvodu spalin pro kaskádu 4 ks kotlù
Kód
-4-
Popis
45411080
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 110, napojení DN 80.
110
13 210
45412580
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 125, napojení DN 80.
125
14 900
45416080
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 80.
160
17 375
454160110
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 110.
160
22 165
45420080
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 80.
200
22 665
454200110
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 110.
200
28 505
PLASTOVÝ KASKÁDOVÝ SYSTÉM
Prvky kaskád
Sbìraè s odboèkou pro 1 kotel
Kód
Popis
Kè
15110110
Prodloužení s odboèkou DN 110/110/45°
1345
15125110
Prodloužení s odboèkou DN 125/110/45°
1670
15160110
Prodloužení s odboèkou DN 160/110/45°
2260
1520080
Prodloužení s odboèkou DN 200/80/45°
3255
15200110
Prodloužení s odboèkou DN 200/110/45°
3520
Koleno 87°
Kód
10110T
Popis
Koleno 87°
DN
Kè
110
155
Revizní víèko s odtokem kondenzátu
Kód
Popis
DN
Kè
41110
Víèko revizní s odtokem
110
695
41125
Víèko revizní s odtokem
125
1085
41160
Víèko revizní s odtokem
160
1205
41200T
Víèko revizní s odtokem
200
2505
41250T
Víèko revizní s odtokem
250
2815
Sifon
Kód
sifon28
Kód
4211080
42110160
Popis
Sifon
Popis
Adaptér se zpìtnou
klapkou 110/80
Adaptér se zpìtnou
klapkou 110/160/110
DN
Kè
28
535
DN
Kè
80
2145
110
2815
Adaptér se zpìtnou klapkou
Adaptér
Kód
3680110
Popis
DN
Kè
80
630
Adaptér DN 80 / DN 110
- V pøípadì, že potøebujete cenu kaskády bez klapek, odeètìte z ceny kaskády odpovídající poèet klapek
- POZOR - pokud je tøeba napojení DN80, pøiètete odpovídající poèet adaptérù DN80/110
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
-5-
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Trubka
Trubka pro venkovní instalace
Popis: Trubka délky 1000 mm odolná proti UV záøení
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
20060B
Trubka - prodloužení 250mm
60
100
22075C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
75
235
20075T
Trubka - prodloužení 250mm
75
125
22080C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
80
260
20080B
Trubka - prodloužení 250mm
80
130
22100C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
100 450
20100B
Trubka - prodloužení 250mm
100 190
22110C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
110 420
20110T
Trubka - prodloužení 250mm
110 180
22125C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
125 565
20125T
Trubka - prodloužení 250mm
125 235
22160C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
160 765
20160T
Trubka - prodloužení 250mm
160 235
20200B
Trubka - prodloužení 250mm
200 615
20250T
Trubka - prodloužení 250mm
250 1785
Kód
Popis
Spojka
DN Kè
21060B
Trubka - prodloužení 500mm
60
135
21075T
Trubka - prodloužení 500mm
75
145
21080B
Trubka - prodloužení 500mm
80
155
21100B
Trubka - prodloužení 500mm
100 210
21110T
Trubka - prodloužení 500mm
110 180
21125T
Trubka - prodloužení 500mm
125 265
21160T
Trubka - prodloužení 500mm
160 390
39060B
Spojka
60
290
21200B
Trubka - prodloužení 500mm
200 910
39075T
Spojka
75
310
21250T
Trubka - prodloužení 500mm
250 2275
39080B
Spojka
80
355
21315T
Trubka - prodloužení 500mm
315 3670
39100B
Spojka
100 500
39110T
Spojka
110 375
39125T
Spojka
125 420
39160T
Spojka
160 465
Kód
Popis
DN Kè
22060B
Trubka - prodloužení 1000mm
60
180
22075T
Trubka - prodloužení 1000mm
75
235
22080B
Trubka - prodloužení 1000mm
80
210
22100B
Trubka - prodloužení 1000mm
100 345
22110T
Trubka - prodloužení 1000mm
110 325
22125T
Trubka - prodloužení 1000mm
125 435
22160T
Trubka - prodloužení 1000mm
160 585
22200B
Trubka - prodloužení 1000mm
200 1405
22250T
Trubka - prodloužení 1000mm
250 3130
22315T
Trubka - prodloužení 1000mm
315 5435
Kód
Popis
Tìsnìní
Popis: Tìsnìní jsou souèástí dodávky všech prvkù
sortimentu pevný plast
Kód
Kód
Popis
DN Kè
19060B
Trubka - prodloužení 2000mm
60
325
19075T
Trubka - prodloužení 2000mm
75
355
19080B
Trubka - prodloužení 2000mm
80
365
19100B
Trubka - prodloužení 2000mm
100 545
19110T
Trubka - prodloužení 2000mm
110 500
19125T
Trubka - prodloužení 2000mm
125 690
19160T
Trubka - prodloužení 2000mm
160 975
19200B
Trubka - prodloužení 2000mm
200 2505
19250T
Trubka - prodloužení 2000mm
250 4775
19315T
Trubka - prodloužení 2000mm
315 9110
-6-
DN Kè
Popis
DN Kè
31060
Tìsnìní
60
40
31075
Tìsnìní
75
75
31080
Tìsnìní
80
45
31100
Tìsnìní
100
45
31110
Tìsnìní
110
45
31125
Tìsnìní
125 100
31160
Tìsnìní
160 100
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Flexibilní komínová vložka
Spojka flex
Popis: Ohebná vložka
maximální délka kluba DN 75 je 30m
maximální délka kluba ostatních je 25m
Kód
Popis
Popis: Spojka dvou flexibilních vložek
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
24075
Trubka flex
75
310
23075
Spojka Flex/Flex
75
520
24090
Trubka flex
90
335
23090
Spojka Flex/Flex
90
705
24110
Trubka flex
110 365
2390110
Spojka Flex DN 90 / Flex DN 110
90
775
24125
Trubka flex
125 435
23110
Spojka Flex/Flex
110 765
24140
Trubka flex
140 485
23125
Spojka Flex/Flex
125 920
23140
Spojka Flex/Flex
140 1825
Pøechod P/F - spodní
Pøechod F/P - vrchní
Popis: Pøechod z flexibilního systému na pevný
Popis: Pøechod z pevného systému na flexibilní
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
26075
Pøechodka pevná DN 75 / Flex DN 75
75
410
27075
Pøechodka Flex DN 75 / pevná DN 75
75
500
268075
Pøechodka pevná DN 80 / Flex DN 75
80
430
277580
Pøechodka Flex DN 75 / pevná DN 80
75
450
267590
Pøechodka pevná DN 75 / Flex DN 90
75
545
279080
Pøechodka Flex DN 90 / pevná DN 80
90
520
268090
Pøechodka pevná DN 80 / Flex DN 90
80
550
2790110
Pøechodka Flex DN 90 / pevná DN 110
90
630
26100110
Pøechodka pevná DN 100 / Flex DN 110
100 655
27110
Pøechodka Flex DN 110 / pevná DN 110
110 655
26110
Pøechodka pevná DN 110 / Flex DN 110
110 610
27125
Pøechodka Flex DN 125 / pevná DN 125
125 625
26125
Pøechodka pevná DN 125 / Flex DN 125
125 765
27140160
Pøechodka Flex DN 140 / pevná DN 160
140 1395
26125140
Pøechodka pevná DN 125 / Flex DN 140
125 1075
Flexibilní plastový systém DN 80
Popis: Flexibilní systém bez nutnosti použití pøechodových adaptérù.
Spodní P/F i vrchní F/P adaptér je pevnou souèástí trubky.
Kód
Popis
DN Kè
F21080C
Flexibilní trubka - prodloužení 500mm
80
195
F22080C
Flexibilní trubka - prodloužení 1000mm
80
345
F23080C
Flexibilní trubka - prodloužení 1500mm
80
500
F19080C
Flexibilní trubka - prodloužení 2000mm
80
24080C
Flexibilní trubka - volitelná délka od 6m viz (*)
Koleno 90° zkrácené šroubovací
vè. spodní pøechodky pevná/flex
Kód
F10080BS
Popis
Koleno 90° - zkácené - se spodní pøechodkou
DN Kè
80
535
660
80 310/m
(*) - Volitelné délky 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 metrù obsahují
spodní P/F a vrchní F/P adaptér, který je pevnou souèástí.
- Volitelná délka 30 metrù obsahuje dva spodní adaptéry P/F.
- Maximální délka je 30 m.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
-7-
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Flexibilní komínová vložka s pøechodkami - bílá
Popis: ohebná vložka s pøechodkami po 0,5m
maximální délka kluba DN100 je 25m
maximální délka kluba DN60 a DN80 je 50m
Kód
Popis
DN Kè
24060B
Trubka flex - bílá - pøechodky po 0,5 m
60
280
24080B
Trubka flex - bílá - pøechodka po 0,5 m
80
345
24100B
Trubka flex - bílá - pøechodka po 0,5 m
100 390
* souèástí dodávky není tìsnìní - nutno doobjednat samostatnì
Tìsnìní
Kód
Popis
DN Kè
31060
Tìsnìní
60
40
31080
Tìsnìní
80
45
31100
Tìsnìní
100
45
Koleno 90° - zkrácené - šroubovací
10080BS
10080BS2
Koleno redukované DN 60/80
60 mm
Kód
118 mm
490 mm
118 mm
Popis
DN Kè
10080BS
Koleno 90° - zkrácené - šroubovací
80
350
10080BS2
Koleno 90° - zkrácené - šroubovací 490mm
80
400
Varianta kolen s navaøenou podpìrou (trubkou 490mm DN60)
Kód
1006080B
Popis
Redukované koleno DN 60 na DN 80
10080 PBS
Koleno 90° - zkrácené - šroubovací
80
505
10080 PBS2
Koleno 90° - zkrácené - šroubovací 490mm
80
555
Kè
350
Podpìra 490 mm
DN 60
-8-
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
T-Kus se zakládací konzolí
Koleno 87° se zakládací konzolí
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
47060
Zakládací koleno s konzolí
60
820
49060
Zakládací T-kus s konzolí
60
895
47075
Zakládací koleno s konzolí
75
795
49075
Zakládací T-kus s konzolí
75
875
47080
Zakládací koleno s konzolí
80
840
49080
Zakládací T-kus s konzolí
80
905
47110
Zakládací koleno s konzolí
110 915
49110
Zakládací T-kus s konzolí
110 1050
47125
Zakládací koleno s konzolí
125 1165
49125
Zakládací T-kus s konzolí
125 1835
47160
Zakládací koleno s konzolí
160 1345
49160
Zakládací T-kus s konzolí
160 2550
47200
Zakládací koleno s konzolí
200 3940
49200
Zakládací T-kus s konzolí
200 4990
47250
Zakládací koleno s konzolí
250 8075
49250
Zakládací T-kus s konzolí
250 7245
47315
Zakládací koleno s konzolí
315 14355
48060
Konzole pro T-kus
60
555
46060
Konzole pro koleno
60
645
48075
Konzole pro T-kus
75
575
46075
Konzole pro koleno
75
665
48080
Konzole pro T-kus
80
590
46080
Konzole pro koleno
80
685
48110
Konzole pro T-kus
110 665
46110
Konzole pro koleno
110 755
48125
Konzole pro T-kus
125 755
46125
Konzole pro koleno
125 865
48160
Konzole pro T-kus
160 905
46160
Konzole pro koleno
160 965
48200
Konzole pro T-kus
200 1015
46200
Konzole pro koleno
200 1095
48250
Konzole pro T-kus
250 1030
46250
Konzole pro koleno
250 1155
46300
Konzole pro koleno
300 1705
Koleno 87° a koleno 87° s patkou
Koleno 30° a 45°
490 mm
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
11080B/30
Koleno 30st
80
150
10060B
Koleno 87st
60
130
11100/30
Koleno 30st
100 285
10075T
Koleno 87st
75
160
11110T/30
Koleno 30st
110 205
10080B
Koleno 87st
80
105
11125T/30
Koleno 30st
125 325
10100B
Koleno 87st
100 170
11160T/30
Koleno 30st
160 705
10110T
Koleno 87st
110 155
11200T/30
Koleno 30st
200 1820
10125T
Koleno 87st
125 300
11250T/30
Koleno 30st
250 5375
10160T
Koleno 87st
160 410
11315T/30
Koleno 30st
315 10735
10200B
Koleno 87st
200 1565
10250T
Koleno 87st
250 6390
10315T
Koleno 87st
315 13090
Kód
Popis
DN Kè
11060B
Koleno 45st
60
130
Varianta kolen s navaøenou podpìrou (trubkou 490mm)
11075T
Koleno 45st
75
155
10080 PB
Koleno 87st s podpìrou 490mm DN60
80
11080B
Koleno 45st
80
105
10100 PB
Koleno 87st s podpìrou 490mm DN60
100 325
11100B
Koleno 45st
100 255
10110 PT
Koleno 87st s podpìrou 490mm DN75
110 310
11110T
Koleno 45st
110 145
10125 PT
Koleno 87st s podpìrou 490mm DN110
125 455
11125T
Koleno 45st
125 300
10160 PT
Koleno 87st s podpìrou 490mm DN125
160 565
11160T
Koleno 45st
160 410
11200B
Koleno 45st
200 1790
11250T
Koleno 45st
250 5435
11315T
Koleno 45st
315 11635
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
260
* Další prùmìry kolen s patkou na vyžádání
-9-
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Revizní koleno 45°
Revizní koleno 87°
12080B
Kód
Popis
DN Kè
Kód
12080B2
Popis
DN Kè
43075T
Revizní koleno 45st
75
655
12075T
Revizní koleno 87st
75
510
43080B
Revizní koleno 45st
80
755
12080B
Revizní koleno 87st - s menším víèkem
80
460
43110T
Revizní koleno 45st
110 865
12080B2
Revizní koleno 87st
80
505
43125T
Revizní koleno 45st
125 1255
12100T
Revizní koleno 87st
100 555
43160T
Revizní koleno 45st
160 1855
12110T
Revizní koleno 87st
110 575
12125T
Revizní koleno 87st
125 1260
12160T
Revizní koleno 87st
160 1690
12200B
Revizní koleno 87st
200 1775
12250T
Revizní koleno 87st
250 8000
12315T
Revizní koleno 87st
315 15275
Revizní koleno pravé 87°
Revizní koleno pravé 45°
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
51110T
Revizní koleno 45st pravé
110 865
14110T
Revizní koleno 87st pravé
110 865
51125T
Revizní koleno 45st pravé
125 1260
14125T
Revizní koleno 87st pravé
125 1260
51160T
Revizní koleno 45st pravé
160 1855
14160T
Revizní koleno 87st pravé
160 1855
Revizní koleno levé 45°
Kód
Popis
Revizní koleno levé 87°
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
50110T
Revizní koleno 45st levé
110 865
13110T
Revizní koleno 87st levé
110 865
50125T
Revizní koleno 45st levé
125 1260
13125T
Revizní koleno 87st levé
125 1260
50160T
Revizní koleno 45st levé
160 1855
13160T
Revizní koleno 87st levé
160 1855
- 10 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
T-Kus kontrolní
T - Kus
Popis: Volitelná délka kontrolní èásti L
L
Standardnì L=30 cm
Kód
Popis
DN Kè
25060B
T-kus
60
210
25075T
T-kus
75
265
25080B
T-kus
80
275
25100B
T-kus
100 435
53075T
T-kus kontrolní, volitelná délka
75
475
25110T
T-kus
110 355
53080B
T-kus kontrolní, volitelná délka
80
475
25125T
T-kus
125 1085
53100B
T-kus kontrolní, volitelná délka
100 830
25160T
T-kus
160 1645
53110T
T-kus kontrolní, volitelná délka
110 500
25200T
T-kus
200 3045
53125T
T-kus kontrolní, volitelná délka
125 925
25250T
T-kus
250 4610
53160T
T-kus kontrolní, volitelná délka
160 1810
T - Kus revizní vertikální
Kód
Popis
DN Kè
Revizní kus
Popis: Použitelný v horizontálním i vertikálním smìru
16080B
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
17075T
T-kus revizní vertikální
75
510
16075T
Revizní kus horizontální i vertikální
75
250
17080B
T-kus revizní vertikální
80
610
16080B
Revizní kus horizontální i vertikální
80
355
17100B
T-kus revizní vertikální
100 630
16100B
Revizní kus horizontální i vertikální
100 675
17110T
T-kus revizní vertikální
110 745
16110T
Revizní kus horizontální i vertikální
110 360
17125T
T-kus revizní vertikální
125 1425
16125T
Revizní kus horizontální i vertikální
125 880
17160T
T-kus revizní vertikální
160 2065
16160T
Revizní kus horizontální i vertikální
160 1425
16200B
Revizní kus horizontální i vertikální
200 1480
16250T
Revizní kus horizontální i vertikální
250 5775
16315T
Revizní kus horizontální i vertikální
315 15275
T - Kus revizní s odtokem
Kód
Popis
Revizní kus šroubovací s odtokem
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
18075T
T-kus revizní vertikální s odtokem
75
510
16075OH
Revizní kus horizontální s odtokem
75
325
18080B
T-kus revizní vertikální s odtokem
80
610
16080OH
Revizní kus horizontální s odtokem
80
545
18100B
T-kus revizní vertikální s odtokem
100 655
16100OH
Revizní kus horizontální s odtokem
100 575
18110T
T-kus revizní vertikální s odtokem
110 745
16110OH
Revizní kus horizontální s odtokem
110 575
18125T
T-kus revizní vertikální s odtokem
125 1425
16125OH
Revizní kus horizontální s odtokem
125 1075
18160T
T-kus revizní vertikální s odtokem
160 1870
16160OH
Revizní kus horizontální s odtokem
160 1515
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 11 -
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Zachytávaè kondenzátu horizontální
Kód
Popis
Víèko
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
55080B
Zachytávaè kondenzátu horizontální
80
205
29060B
Víèko
60
345
55110T
Zachytávaè kondenzátu horizontální
110 225
29075T
Víèko
75
355
55125T
Zachytávaè kondenzátu horizontální
125 240
29075Š
Víèko šroubovací
75
355
55160T
Zachytávaè kondenzátu horizontální
160 290
29080B
Víèko
80
355
29100B
Víèko
100 400
29110T
Víèko
110 400
29125T
Víèko
125 410
29160T
Víèko
160 765
Zachytávaè kondenzátu vertikální
Kód
Popis
Víèko s odtokem
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
56080B
Zachytávaè kondenzátu vertikální
80
480
28060B
Víèko revizní s odtokem
60
365
56110T
Zachytávaè kondenzátu vertikální
110 505
28075T
Víèko revizní s odtokem
75
390
56125T
Zachytávaè kondenzátu vertikální
125 525
28075Š
Víèko revizní šroubovací s odtokem
75
390
56160T
Zachytávaè kondenzátu vertikální
160 595
28080B
Víèko revizní s odtokem
80
355
28100B
Víèko revizní s odtokem
100 435
28110T
Víèko revizní s odtokem
110 435
28125T
Víèko revizní s odtokem
125 655
28160T
Víèko revizní s odtokem
160 795
28200B
Víèko revizní s odtokem
200 1060
Zátka
Revizní zátka s tìsnìním
Kód
Popis
DN Kè
44075T
Zátka
75
75
44110T
Zátka
110
95
44125T
Zátka
125 170
44160T
Zátka
160 310
- 12 -
Kód
44080B
Popis
Zátka revizní s tìsnìním
DN Kè
80
240
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Adaptér se zpìtnou klapkou
Rozdìlovaèe a Sluèovaèe
Rozdìlovaè
Kód
Popis
4211080
Adaptér se zpìtnou klapkou 110/80
4212580
42110160
DN Kè
Kód
Sluèovaè
Popis
DN Kè
80 2145
R601006060
Rozdìlovaè 60/100 na 2X 60
1495
Adaptér se zpìtnou klapkou 125/80
80 2320
R601006075
Rozdìlovaè 60/100 na 60 a 75
1410
Adaptér se zpìtnou klapkou 110/160/110
110 2815
R601007575
Rozdìlovaè 60/100 na 2X 75
1495
R601007580
Rozdìlovaè 60/100 na 75 a 80
1460
R601008080
Rozdìlovaè 60/100 na 2X 80
1495
R601008075
Rozdìlovaè 60/100 na 80 a 75
1460
R801257575
Rozdìlovaè 80/125 na 2X 75
1755
R801258080
Rozdìlovaè 80/125 na 2X 80
1755
S606060100
Sluèovaè z 2X 60 na 60/100
1755
S808080125
Sluèovaè z 2X 80 na 80/125
1755
Adaptér
Redukce
Kód
Popis
DN Kè
366075
Adaptér z DN 60 na DN 75
60
420
366080
Adaptér z DN 60 na DN 80
60
400
3660100
Adaptér z DN 60 na DN 100
60
465
3660110
Adaptér z DN 60 na DN 110
60
595
3660125
Adaptér z DN 60 na DN 125
60
765
3660160
Adaptér z DN 60 na DN 160
60
865
367075
Adaptér z DN 70 na DN 75
70
325
367080
Adaptér z DN 70 na DN 80
70
485
367560
Redukce z DN 75 na DN 60
75
325
367580
Adaptér z DN 75 na DN 80
75
500
368060
Redukce z DN 80 na DN 60
80
455
3675110
Adaptér z DN 75 na DN 110
75
545
368075
Redukce z DN 80 na DN 75
80
500
3675125
Adaptér z DN 75 na DN 125
75
695
3610075
Redukce z DN 100 na DN 75
100 670
3675160
Adaptér z DN 75 na DN 160
75
895
3610080
Redukce z DN 100 na DN 80
100 630
3680100
Adaptér z DN 80 na DN 100
80
585
3611080
Redukce z DN 110 na DN 80
110 630
3680110
Adaptér z DN 80 na DN 110
80
630
36110100
Redukce z DN 110 na DN 100
110 655
3680125
Adaptér z DN 80 na DN 125
80
800
3612575
Redukce z DN 125 na DN 75
125 735
3680160
Adaptér z DN 80 na DN 160
80
905
3612580
Redukce z DN 125 na DN 80
125 760
36100110
Adaptér z DN 100 na DN 110
100 675
36125100
Redukce z DN 125 na DN 100
125 905
36100125
Adaptér z DN 100 na DN 125
100 830
36125110
Redukce z DN 125 na DN 110
125 965
36100160
Adaptér z DN 100 na DN 160
100 915
36140125
Redukce z DN 140 na DN 125
140 820
36110125
Adaptér z DN 110 na DN 125
110 830
36200160
Redukce z DN 200 na DN 160
200 2470
36110160
Adaptér z DN 110 na DN 160
110 940
36250160
Redukce z DN 250 na DN 160
250 1985
36125160
Adaptér z DN 125 na DN 160
125 965
36250200
Redukce z DN 250 na DN 200
250 2835
36125200
Adaptér z DN 125 na DN 200
125 1735
36125250
Adaptér z DN 125 na DN 250
125 4200
36160200
Adaptér z DN 160 na DN 200
160 1735
36160250
Adaptér z DN 160 na DN 250
160 3875
36200250
Adaptér z DN 200 na DN 250
200 2625
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Kód
Popis
DN Kè
- 13 -
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Nerezová komínová hlavice
Kód
Popis
Koaxiální komínek
DN Kè
34075V
Nerezová komínová hlavice
75
875
34080V
Nerezová komínová hlavice
80
795
34100V
Nerezová komínová hlavice
100 840
34110V
Nerezová komínová hlavice
110 1005
34125V
Nerezová komínová hlavice
125 1765
34160V
Nerezová komínová hlavice
160 1400
Komínová hlavice lakovaná ocel
Kód
Popis
DN Kè
PP60/100DDBR Komínek koaxiální 60/100 - èervený
60 1695
PP60/100DDBS Komínek koaxiální 60/100 - èerný
60 1695
PP80/125DDBR Komínek koaxiální 80/125 - èervený
80 1695
PP80/125DDBS Komínek koaxiální 80/125 - èerný
80 1695
Prùchod støechou rovný
Kód
Popis
DN Kè
34060
Komínová hlavice lakovaná ocel
60
34075
Komínová hlavice lakovaná ocel
75 1035
865
34080
Komínová hlavice lakovaná ocel
80
34100
Komínová hlavice lakovaná ocel
100 1000
34110
Komínová hlavice lakovaná ocel
110 1100
34125
Komínová hlavice lakovaná ocel
125 1100
Kód
34160
Komínová hlavice lakovaná ocel
160 1125
ZB125FDK
820
Plastová komínová hlavice
Popis
Prùchod støechou rovný
DN Kè
125 545
Prùchod støechou 25° - 50°
Popis: lze použít i pro DN60/100
Kód
ZB80AKPP
- 14 -
Popis
Plastová komínová hlavice
DN Kè
80
865
Kód
Popis
DN Kè
ZB125UBPR
Prùchod støechou 25°-50° èervený
125 805
ZB125UBPS
Prùchod støechou 25°-50° èerný
125 805
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Ukonèovací kryt komínu
Hlavice pro sání vzduchu
Popis: S možností pøisávání nebo odvìtrání
Kód
ZB80SCHA
ZB100SCHA
Popis
Ukonèovací kryt komínu s možností pøisávání
40x40cm (upravitelný na 30x30)
Ukonèovací kryt komínu s možností pøisávání
40x40cm (upravitelný na 30x30)
DN Kè
80 1590
Kód
Popis
DN Kè
TERMA08I
Nerezová hlavice sání - horinzontální
80
180
TERM08P
Plastová hlavice sání - horinzontální
80
125
100 1945
Nerezová hlavice výfuku
Ukonèovací kryt komínu
Popis: S možností pøisávání nebo odvìtrání
Kód
ZB80SCH-AL
Popis
Ukonèovací kryt komína s možností pøisávání ,
30x30 cm
DN Kè
80 1460
Kód
Popis
DN Kè
TERM06I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
60
275
TERM08I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
80
245
TERM10I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
100 310
Horizontální komínek
Popis: Délka 1000 mm
Kód
Popis
DN Kè
45S08P
Horizontální komínek s plastovým ukonèením
75
355
45S08N
Horizontální komínek s nerezovým ukonèením
75
410
46S08P
Horizontální komínek s plastovým ukonèením
80
485
46S08N
Horizontální komínek s nerezovým ukonèením
80
510
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 15-
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Distanèní objímka jednoduchá
Krycí manžeta
Popis: Silikonová manžeta do vnitøního prostøedí
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
37060
Vystøeïovací distanèní objímka
60
235
830BG
Krycí manžeta vnitøní
80
37075
Vystøeïovací distanèní objímka
75
200
830CG
Krycí manžeta vnitøní
100 105
37080
Vystøeïovací distanèní objímka
80
225
830DG
Krycí manžeta vnitøní
125 265
37090
Vystøeïovací distanèní objímka
90
230
37100
Vystøeïovací distanèní objímka
100 225
37110
Vystøeïovací distanèní objímka
110 235
37125
Vystøeïovací distanèní objímka
125 255
37160
Vystøeïovací distanèní objímka
160 280
37200
Vystøeïovací distanèní objímka
200 470
37250
Vystøeïovací distanèní objímka
250 520
Distanèní objímka dvojitá
Kotvící prvek
Popis: Fixace a vystøedìní spojených komponentù
Popis: kov/pryž
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
90
DN Kè
37060/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
60
225
32075
Kotvící prvek
75
60
37080/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
80
240
32110
Kotvící prvek
110
75
37100/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
100 255
32125
Kotvící prvek
125
90
37110/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
110 275
32160
Kotvící prvek
160 135
37125/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
125 305
37130/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
130 350
37140/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
140 365
37150/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
150 375
37160/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
160 315
37180/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
180 410
37200/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
200 450
37250/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
250 460
37300/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
300 585
Pøíruba pro kotle Immergas
Kód
Popis
DN Kè
40K80
Pøíruba kulatá - sání
80
325
40H80 *
Pøíruba hranatá - výfuk
80
325
* k výfukovým pøírubám je nutno objednat následující tìsnìní
Kód
3.015379
- 16 -
Popis
Tìsnìní pøíruby výfuku
Kè
130
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
KOAXIÁLNÍ SYSTÉM - PLAST / LAKOVANÝ PLECH
Trubka
Revizní koleno
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100R250
Trubka - prodloužení 250mm
60/100 345
PP60/100RB
Revizní koleno 87st
60/100 940
PP80/125R250
Trubka - prodloužení 250mm
80/125 440
PP80/125RB
Revizní koleno 87st
80/125 1190
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100R500
Trubka - prodloužení 500mm
60/100 385
PP80/125R500
Trubka - prodloužení 500mm
80/125 525
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100R1000
Trubka - prodloužení 1000mm
60/100 495
PP80/125R1000
Trubka - prodloužení 1000mm
80/125 830
Kód
PP60/100R2000
Popis
Trubka - prodloužení 2000mm
DN
Revizní T-kus s odvodem
kondenzátu
Revizní koleno
Kè
60/100 1815
Kód
DN
Kè
Revizní T-kus s odvodem kondenzátu
60/100 1755
PP80/125TO
Revizní T-kus s odvodem kondenzátu
80/125 2175
Revizní kus
koleno
Koleno 45°
Kód
Popis
PP60/100TO
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100B45
Koleno 45st
60/100 420
PP60/100RS
Revizní kus
60/100 1020
PP80/125B45
Koleno 45st
80/125 600
PP80/125RS
Revizní kus
80/125 1540
Trubka
odtokem kondenzátu
Revizní skoleno
Koleno 87°
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100B90
Koleno 87st
60/100 400
PP60/100KA200
Vertikální trubka s odvodem kondenzátu
60/100 690
PP80/125B90
Koleno 87st
80/125 685
PP80/125KA200
Vertikální trubka s odvodem kondenzátu
80/125 720
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 17 -
KOAXIÁLNÍ SYSTÉM - PLAST / LAKOVANÝ PLECH
Koaxiální komínek
Horizontální komínek
Kód
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100DDBR
Komínek koaxiální 60/100 - èervený
60/100 1695
PP60/100DDBS
Komínek koaxiální 60/100 - èerný
60/100 1695
PP80/125DDBR
Komínek koaxiální 80/125 - èervený
80/125 1695
PP80/125DDBS
Komínek koaxiální 80/125 - èerný
80/125 1695
Popis
DN
Kè
PP60/100WD
Horizontální komínek
60/100 1215
PP80/125WD
Horizontální komínek
80/125 1220
Horizontální hlavice
Adaptér
Kód
Kód
3.012085
Popis
Kè
Adaptér z DN60/100 na DN80/125 - vèetnì tìsnìní
390
Popis
DN
Kè
890TH
Horizontální hlavice
60/100 620
890EH
Horizontální hlavice
80/125 960
Krycí manžeta
Popis: Silikonová manžeta do vnitøního prostøedí
Prùchod støechou rovný
Kód
Kód
ZB125FDK
Popis
Prùchod støechou rovný
DN
Kè
125
545
DN
Kè
ZB125UBPR
Prùchod støechou 25°-50° èervený
125
805
ZB125UBPS
Prùchod støechou 25°-50° èerný
125
805
- 18 -
Popis
DN
Kè
830CG
Krycí manžeta vnitøní
100
105
830DG
Krycí manžeta vnitøní
125
265
Pøíruby
Prùchod støechou 25° - 50°
Kód
Popis
Kód
3.012086
Popis
Pøíruba ke kotlùm Immergas
Kè
1100
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - HLINÍK
Trubka
Koleno 45°
Kód
Popis
DN Kè
002B
Trubka - prodloužení 250mm lakovaná
80
170
002B/10
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks trubek 002B
(ks á 160,- Kè)*
80 1600
Kód
045BO
045BO/10
045CO
Kód
Popis
Trubka - prodloužení 500mm lakovaná
60
245
005B
Trubka - prodloužení 500mm lakovaná
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks trubek 005B
(ks á 210,- Kè)*
Trubka - prodloužení 500mm lakovaná
Zvýhodnìné BALENÍ 5 ks trubek 005C
(ks á 300,- Kè)*
80
225
005C
005C/5
Popis
Koleno 87st lakované
60
315
090BO
Koleno 87st lakované
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks kolen 090BO
(ks á 195,- Kè)*
Koleno 87st lakované
80
210
Trubka - prodloužení 1000mm lakovaná
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks trubek 010B
(ks á 360,- Kè)*
Trubka - prodloužení 1000mm lakovaná
Zvýhodnìné BALENÍ 5 ks trubek 010C
(ks á 475,- Kè)*
80
390
80 3600
100 2375
60
665
020B
Trubka - prodloužení 2000mm lakovaná
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks trubek 020B
(ks á 595,- Kè)*
Trubka - prodloužení 2000mm lakovaná
80
645
020C/7
Zvýhodnìné BALENÍ 7 ks trubek 020C
(ks á 1105,- Kè)*
093CO
80 1950
100 380
Koleno 87° - Hrdlo / Hrdlo
DN Kè
Trubka - prodloužení 2000mm lakovaná
020C
090BO/10
100 515
020A
020B/10
DN Kè
093AO
010B
Popis
Popis
DN Kè
390
Kód
100 420
100 1500
60
010C/5
80 2100
100 325
Trubka - prodloužení 1000mm lakovaná
010C
225
80 2100
010A
010B/10
80
Koleno 87°
Kód
Kód
DN Kè
DN Kè
005A
005B/10
Popis
Koleno 45st lakované
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks kolen 045BO
(ks á 210,- Kè)*
Koleno 45st lakované
80 5950
100 1200
100 7735
Kód
090BM
Popis
Koleno 87st lakované 2X hrdlo
DN Kè
80
345
Spojka
Revizní koleno
Kód
Popis
DN Kè
415AM
Spojka
60
365
413BM
Spojka
80
265
415CM
Spojka
100 470
Tìsnìní
Kód
091BD
Popis
Revizní koleno s revizními dvíøky
DN Kè
80
820
Koleno 87° - Sonda pro mìøení emisí
Kód
Popis
DN Kè
810AG
Tìsnìní
60
40
810BG
Tìsnìní
80
45
810CG
Tìsnìní
100
50
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Kód
090BN
Popis
Koleno 87st se sondou pro mìøení emisí
DN Kè
80
410
(*) - jednotlivé prvky v multibaleních nejsou
samostatnì baleny do krabic
- 19 -
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - HLINÍK
Nerezová komínová hlavice
T-kus s uzávìrem
a odvodem kondenzátu
Popis: Komínová hlavice
SW
TERM10IA
Kód
Popis
DN Kè
409BK
T-kus s uzávìrem
80
870
409CK
T-kus s uzávìrem
100 1145
Popis
Popis
DN Kè
08010SP
Komínová hlavice SP
80
08010SW
TERM10IA
Komínová hlavice
Nerezová komínová hlavice
80 605
100 655
510
Komínová hlavice lakovaná ocel
Zachytávaè kondenzátu
Kód
Kód
SP
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
417BN
Zachytávaè kondenzátu vertikální
80
620
34060
Komínová hlavice lakovaná ocel
60
865
417CN
Zachytávaè kondenzátu vertikální
100 870
34080
Komínová hlavice lakovaná ocel
80
820
34100
Komínová hlavice lakovaná ocel
100 1000
Adaptér
Kód
Pøíruba ke kotlùm Immergas
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
418BR
Adaptér z DN 60 na DN 80
60
325
R461BP
419BR
Adaptér z DN 80 na DN 100
80
390
R460BP
410BR
Adaptér z DN 80 na DN 110
80
500
418CR
Adaptér z DN 100 na DN 125
100 810
* k hranaté pøírubì výfuku je nutno objednat následující tìsnìní
*
Kód
3.015379
- 20 -
Pøíruba kulatá - sání
80
360
Pøíruba hranatá - výfuk
80
400
Popis
Tìsnìní pøíruby výfuku
Kè
130
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - HLINÍK
Koaxiální komínek
Koleno
45° komínek
Horizontální
Kód
Popis
DN Kè
010BH
Horizontální komínek s nerezovým ukonèením
80
010CH
Horizontální komínek s nerezovým ukonèením
100 1085
800
Nerezová hlavice výfuku
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
Al60/100DDHR Komínek koaxiální 60/100 - èervený
60 1850
AL60/100DDHS Komínek koaxiální 60/100 - èerný
60 1850
TERM06I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
60
275
AL80/125DDHR Komínek koaxiální 80/125 - èervený
80 1850
TERM08I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
80
245
AL80/125DDHS Komínek koaxiální 80/125 - èerný
80 1850
TERM10I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
100 310
Prùchod støechou rovný
Kód
ZB125FDK
Popis
Prùchod støechou rovný
Hlavice pro sání vzduchu
DN Kè
Kód
125 545
TERMA08I
Nerezová hlavice sání - horinzontální
Popis
DN Kè
80
180
TERM08P
Plastová hlavice sání - horinzontální
80
125
Krycí manžeta
Prùchod støechou 25° - 50°
Popis: Silikonová manžeta do vnitøního prostøedí
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
ZB125UBPR
Prùchod støechou 25°-50° èervený
125 805
830BG
Krycí manžeta vnitøní
80
ZB125UBPS
Prùchod støechou 25°-50° èerný
125 805
830CG
Krycí manžeta vnitøní
100 105
90
830DG
Krycí manžeta vnitøní
125 265
(*) - jednotlivé prvky v multibaleních nejsou
samostatnì baleny do krabic
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 21 -
KOAXIÁLNÍ SYSTÉM - HLINÍK / LAKOVANÝ PLECH
Trubka
Koleno 87°
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
AL60/100R250
Trubka - prodloužení 250mm
60/100 355
AL60/100B90
Koleno 87st
60/100 515
AL80/125R250
Trubka - prodloužení 250mm
80/125 665
AL80/125B90
Koleno 87st
80/125 755
Kód
Popis
DN
Kè
AL60/100R500
Trubka - prodloužení 500mm
60/100 420
AL80/125R500
Trubka - prodloužení 500mm
80/125 610
Kód
Popis
DN
Kè
AL60/100R1000
Trubka - prodloužení 1000mm
60/100 615
AL80/125R1000
Trubka - prodloužení 1000mm
80/125 925
Kód
AL60/100R2000
Popis
Trubka - prodloužení 2000mm
DN
Revizní koleno
Kè
60/100 1525
Kód
Spojka
DN
Kè
Revizní koleno 87st
60/100 1845
AL80/125RB
Revizní koleno 87st
80/125 2265
T-kus s revizním otvorem
Kód
415TM
Popis
AL60/100RB
Popis
Spojka
Kè
Kód
Popis
60/100 645
AL60/100TS
T-kus s revizním otvorem
60/100 1290
AL80/125TS
T-kus s revizním otvorem
80/125 2090
DN
Koleno 45°
Kód
DN
Kè
Dynko s odtokem kondenzátu
Popis
DN
Kód
Kè
Popis
DN
Kè
AL60/100B45
Koleno 45st
60/100 515
452TN
Dynko s odtokem kondenzátu
60/100 520
AL80/125B45
Koleno 45st
80/125 750
452EN
Dynko s odtokem kondenzátu
80/125 595
- 22 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
KOAXIÁLNÍ SYSTÉM - HLINÍK / LAKOVANÝ PLECH
Adaptér
Revizní kus
Kód
Popis
DN
Revizní kus
60/100 1600
AL80/125RS
Revizní kus
80/125 1840
Trubka s odtokem kondenzátu
Kód
Popis
Kód
Kè
AL60/100RS
3.012084
Popis
DN
Adaptér z DN 60/100 na DN 80/125
Kè
60/100 420
Pøíruba ke kotlùm Immergas
DN
Kód
Kè
AL60/100KA200
Vertikální trubka s odvodem kondenzátu
60/100 1040
R461BP
AL80/125KA200
Vertikální trubka s odvodem kondenzátu
80/125 1210
R460BP
Popis
*
DN Kè
Pøíruba kulatá - sání
80
360
Pøíruba hranatá - výfuk
80
400
* k hranaté pøírubì výfuku je nutno objednat následující tìsnìní
Kód
Popis
3.015379
Rozdìlovaè / sluèovaè
422TT
Popis
Rozdìlovaè/sluèovaè DN 60/100* na
2X DN 80
* dolù hrdlo/hrdlo
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
130
Rozdìlovaè
413TT
422TTO
Kód
Kè
Tìsnìní pøíruby výfuku
DN
Kè
60/100 705
Kód
Popis
DN
Kè
422TTO
rozdìlovaè DN 60/100* na 2X DN 80
60/100 735
413TT
Rozdìlovaè DN 80/125* na 2X DN 80
80/125 1105
* dolù trubka/trubka
- 23 -
KOAXIÁLNÍ SYSTÉM - HLINÍK / LAKOVANÝ PLECH
Koaxiální komínek
Koleno 45° komínek
Horizontální
Kód
Popis
DN
Kè
AL60/100WD
Horizontální komínek
60/100 800
AL80/125WD
Horizontální komínek
80/125 1850
Horizontální hlavice
Kód
Popis
DN
Kè
AL60/100DDHR
Komínek koaxiální 60/100 - èervený
60/100 1850
AL60/100DDHS
Komínek koaxiální 60/100 - èerný
60/100 1850
AL80/125DDHR
Komínek koaxiální 80/125 - èervený
80/125 1850
AL80/125DDHS
Komínek koaxiální 80/125 - èerný
80/125 1850
Kód
Prùchod støechou rovný
Popis
DN
Kè
890TH
Horizontální hlavice
60/100 620
890EH
Horizontální hlavice
80/125 960
Krycí manžeta
Popis: Silikonová manžeta do vnitøního prostøedí
Kód
ZB125FDK
Popis
Prùchod støechou rovný
DN
Kè
125
545
Kód
Prùchod støechou 25° - 50°
DN
Kè
ZB125UBPR
Kód
Prùchod støechou 25°-50° èervený
125
805
ZB125UBPS
Prùchod støechou 25°-50° èerný
125
805
- 24 -
Popis
DN
Kè
830CG
Krycí manžeta vnitøní
Popis
100
105
830DG
Krycí manžeta vnitøní
125
265
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
VÌNUJTE POZORNOST
Pravidelnì pro Vás poøádáme školení v našem školícím støedisku ve Cvikovì. Plán
školení naleznete na www.ricomgas.cz.
WWW.RICOMGAS.CZ
Usnadnìte si sestavení objednávky za pomoci programu pro kalkulaci komínového
systému. Naleznete na www.ricomgas.cz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 25 -
VÌNUJTE POZORNOST
Stav Vaší objednávky sledujte na www.ricomgas.cz.
WWW.RICOMGAS.CZ
Certifikáty a prohlášení o shodì jsou k nahlédnutí a stažení na www.ricomgas.cz.
- 26 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
VÌNUJTE POZORNOST
Jsme výrobci plastového komínového systému. Dokážeme vyrobit nestandartní
komponent plastového systému pøesnì dle požadavkù zákazníka.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 27 -
DALŠÍ SORTIMENT RICOM gas, s.r.o.
V našem „šedém” ceníku najdete:
1 Nerezové flexibilní komínové vložky
2 Hliníkové hadice pro vzduchotechniku
3 Základní pøíslušenství tìchto systémù
a v ceníku „modrém”
1 Nerezový systém S8 - 0,8 mm
2 Nerezový systém SW a DW
3 Ocelové kouøovody
4 Pøíslušenství tìchto systémù
- 28 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
PROHLÁŠENÍ O SHODÌ
- 29 -
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
- 30 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Charakteristika dle ÈSN EN 14471
Systémový komín
PP
Jednovrstvý
ÈSN EN 14471
ÈSN EN 14471
T120 P1
T120 H1
O
O
W1
W1
O20 E/I E
O20 E/I E
Systémový komín
PP
Dvouvrstvý
ÈSN EN 14471
ÈSN EN 14471
T120 P1
T120 H1
O
O
W1
W1
O00 E/I E L0
O00 E/I E L0
opláštìní plast
Systémový komín
PP
Dvouvrstvý
ÈSN EN 14471
ÈSN EN 14471
T120 P1
T120 H1
O
O
W1
W1
O00 E/I E L1
O00 E/I E L1
opláštìní
ocel, hliník,
nerezová ocel
L
L
bez opláštìní
T120
maximální teplota spalin
P1, H1
Název systému
Posuzováno dle normy
maximální pøetlak spalin
P1 - 200Pa
H1 - 5000Pa
W1
kondenzaèní režim spalin
Teplotní tøída
O20
vzdálenost 20 mm
od hoølavých materiálù
Tlaková tøída
O00
vzdálenost 0 mm
od hoølavých materiálù
Tøída vyhoøení sazí
Tøída odolnosti proti
pùsobení kondenzátu
odolnosti proti korozi
Vzdálenost
od hoølavých materiálù
Umístìní komínu
E
vnitøní i vnejší instalace
komínu (dílù)
I
vnitøní instalace
komínu (dílù)
L
bez opláštìní
L0
opláštìní plast
L1
Reakce na oheò
opláštìní ocel,
hliník, nerez
Tøída opláštìní
- 31 -
Èeský výrobce
komínových systémù
termobel
www.ricomgas.cz
12/2014
produktový katalog - ceník
Komínové
systémy
NEREZOVÝ SYSTÉM S8
NEREZOVÝ SYSTÉM
TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM
OCELOVÉ KOUØOVODY
www.ricomgas.cz
ÚVOD
Katalog komponentù nerezového systému RICOMgas slouží
k navrhování, montáži a používání systému odvodu spalin a pøívodu
spalovacího vzduchu.
Nerezový systém je urèený pro ventilaci a odtah spalin spotøebièù na
plyn, topný olej a tuhá paliva pro suchý a mokrý provoz.
Navrhování komínových prvkù zahrnuje:
- urèení pøípojného místa na stranì spotøebièe
- urèení místa vyústìní odpovídajícího prvku
- sestavy úseku komínu - geometricko-funkèní urèení prvkù k pøipojení
od spotøebièù až ke komínové hlavì
- dodržení celkové pøípustné délky úseku komínu
- vyhotovení objednávky pro již urèené prvky
Pravidla pro použití nerezového pøetlakového komínového systému:
- pøi použití nerezové komínové vložky pro pøetlakový systém do 200 Pa
tøída P1 (tzv. turbo, kondenzaèní kotle) je nutné použít silikonové tìsnìní
pro každý spoj jednotlivých komponentù.
- silikonové tìsnìní je souèástí všech prvkù v prùmìrech DN 80 a DN 100.
od prùmìru DN 110 a výše je nutné objednat tìsnìní zvl᚝.
- od prùmìru DN 110 a výše se na každý spoj používají spojovací objímky.
- pro pøetlakový systém do 5000 Pa tøída H1 se používají spojovací objímky
s vnìjší silikonovou manžetou.
- systém lze použít pro teplotu spalin do 200°C
Pravidla pro použití nerezového podtlakového komínového systému:
- pøi použití nerezové komínové vložky pro podlakový systém tøídy N1.
- na každý spoj se používají nerezové spojovací objímky.
- systém je certifikován pro teplotní tøídu T250 a T600.
Zmìny oproti pøedchozímu ceníku
- Dostupný nový typ komínové hlavice (08010SP) - strana 21
- Pøidán Límec DW systému - strana 25
- Novinky v sortimentu ocelových kouøovodù - strana 32, 33 a 34
KONTAKTNÍ ÚDAJE a OBSAH
Úvod
-2-
Obsah a kontakty
-3-
Charakteristika dle ÈSN EN 1856
-4-
Nerezový systém S8 jednoduchý - tl. 0,8 mm
-5-
Nerezový systém jednoduchý
- 10 -
Nerezový systém tøísložkový
- 23 -
Ocelové kouøovody
- 30 -
Ostatní sortiment RICOM gas, s.r.o.
- 35 -
RICOM gas, s.r.o.
Na Bìlidle 1135
460 06 Liberec 6
IÈ:
25414852
DiÈ: CZ25414852
WEB: www.ricomgas.cz
Technické oddìlení
Jaroslav Bøezina
737 230 680
[email protected]
RICOM gas, s.r.o.
SKLAD, EXPEDICE
Tovární 319
471 54 Cvikov
TEL: 487 751 070 - objednávky
FAX: 487 521 897 - objednávky
EMAIL: [email protected]
Objednávky
Petra Elstnerová
737 230 682
[email protected]
Simona Štichhauerová
734 265 596
[email protected]
Verze 20141126
Platí od 1.12.2014 do vydání nového
-3-
NEREZOVÝ SYSTÉM
Charakteristika dle ÈSN EN 1856-1 a EN 1856-2
Systémový komín
EN 1856-1
EN 1856-1
T200 P1
T250 N1
W
W
V2
V2
L50040
L50040
O(50)
O(50)
Komínové
vložky
EN 1856-2
T600 N1
W
V2
L50040
G
Komín tøísložkový
EN 1856-1
EN 1856-1
EN 1856-1
T200 P1
T450 N1
T600 N1
W
W
W
V2
V2
V2
L50040
L50040
L50040
O(00)
O(40)
G(60)
Název systému
Posuzováno dle normy
Teplotní tøída
Tlaková tøída
Odolnost proti
kondenzátu
Tøída odolnosti proti
proti korozi
Klasifikace materiálu
Odolnost proti vyhoøení
sazí
-4-
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
OBSAH - NEREZOVÝ SYSTÉM S8 JEDNODUCHÝ
Prodloužení, objímky
-6-
Kolena
-7-
T-Kusy, dynko, zakládací díl
-8-
Redukce, hlavice, ukonèení
-9-
JEDNODUCHÝ NEREZOVÝ SYSTÉM S8
- tlouška materiálu 0,8 mm
- materiál AISI 316 L
Charakteristika dle normy EN 1856-2
T600 N1 D V2 L50080 G500M
-5-
NEREZOVÝ SYSTÉM S8 TL. 0,8 mm
Prodloužení - 200 mm
Prodlužující trubka - 260-350 mm
Popis: nerezová trubka - pevná délka
Popis: Trubka nastavitelná 260 - 350 mm
DN
Kè
Kód
DN
Kè
13025S8
Kód
Trubka prodloužení 200 mm
Popis
130
305
13023S8
Nastavitelná trubka 260-350mm
Popis
130
710
14025S8
Trubka prodloužení 200 mm
140
325
14023S8
Nastavitelná trubka 260-350mm
140
750
15025S8
Trubka prodloužení 200 mm
150
350
15023S8
Nastavitelná trubka 260-350mm
150
815
16025S8
Trubka prodloužení 200 mm
160
365
16023S8
Nastavitelná trubka 260-350mm
160
870
18025S8
Trubka prodloužení 200 mm
180
330
18023S8
Nastavitelná trubka 260-350mm
180
805
20025S8
Trubka prodloužení 200 mm
200
355
20023S8
Nastavitelná trubka 260-350mm
200
870
22025S8
Trubka prodloužení 200 mm
220
360
22023S8
Nastavitelná trubka 260-350mm
220
940
25025S8
Trubka prodloužení 200 mm
250
455
25023S8
Nastavitelná trubka 260-350mm
250
1075
30025S8
Trubka prodloužení 200 mm
300
515
30023S8
Nastavitelná trubka 260-350mm
300
1240
DN
Kè
Spojovací objímka
Prodloužení - 450 mm
Popis: Spojovací objímka
Kód
Popis
DN
Kè
13024S8
Trubka prodloužení 450mm
130
490
14024S8
Trubka prodloužení 450mm
140
510
15024S8
Trubka prodloužení 450mm
150
560
16024S8
Trubka prodloužení 450mm
160
590
18024S8
Trubka prodloužení 450mm
180
575
20024S8
Trubka prodloužení 450mm
200
625
Kód
22024S8
Trubka prodloužení 450mm
220
655
13070S8
Spojovací objímka
130
70
25024S8
Trubka prodloužení 450mm
250
785
14070S8
Spojovací objímka
140
70
30024S8
Trubka prodloužení 450mm
300
925
15070S8
Spojovací objímka
150
75
16070S8
Spojovací objímka
160
75
18070S8
Spojovací objímka
180
75
20070S8
Spojovací objímka
200
75
22070S8
Spojovací objímka
220
80
25070S8
Spojovací objímka
250
85
30070S8
Spojovací objímka
300
95
Prodloužení - 950 mm
Kód
Popis
DN
Kè
13020S8
Trubka prodloužení 950mm
130
795
14020S8
Trubka prodloužení 950mm
140
825
15020S8
Trubka prodloužení 950mm
150
915
16020S8
Trubka prodloužení 950mm
160
975
18020S8
Trubka prodloužení 950mm
180
1020
20020S8
Trubka prodloužení 950mm
200
1120
22020S8
Trubka prodloužení 950mm
220
1190
25020S8
Trubka prodloužení 950mm
250
1380
30020S8
Trubka prodloužení 950mm
300
1665
-6-
Popis
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM S8 TL. 0,8 mm
Koleno 30°
Koleno revizní 90°
Popis: Koleno 30°
Popis: Koleno revizní 90°
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
13042S8
30st Koleno
130
510
13432S8
90st Inspekèní koleno
130
970
14042S8
30st Koleno
140
540
14432S8
90st Inspekèní koleno
140
1005
15042S8
30st Koleno
150
550
15432S8
90st Inspekèní koleno
150
1060
16042S8
30st Koleno
160
590
16432S8
90st Inspekèní koleno
160
1095
18042S8
30st Koleno
180
645
18432S8
90st Inspekèní koleno
180
1460
20042S8
30st Koleno
200
725
20432S8
90st Inspekèní koleno
200
1155
22042S8
30st Koleno
220
870
22432S8
90st Inspekèní koleno
220
1295
25042S8
30st Koleno
250
1040
25432S8
90st Inspekèní koleno
250
1445
30042S8
30st Koleno
300
1315
30432S8
90st Inspekèní koleno
300
1700
DN
Kè
Koleno 45°
Popis: Koleno 45°
Kód
Popis
13040S8
45st Koleno
130
510
14040S8
45st Koleno
140
540
15040S8
45st Koleno
150
550
16040S8
45st Koleno
160
590
18040S8
45st Koleno
180
645
20040S8
45st Koleno
200
725
22040S8
45st Koleno
220
870
25040S8
45st Koleno
250
1040
30040S8
45st Koleno
300
1315
Koleno 90°
Popis: Koleno 90°
DN
Kè
13433S8
Kód
90st Koleno
Popis
130
670
14433S8
90st Koleno
140
720
15433S8
90st Koleno
150
770
16433S8
90st Koleno
160
820
18433S8
90st Koleno
180
915
20433S8
90st Koleno
200
1085
22433S8
90st Koleno
220
1345
25433S8
90st Koleno
250
1565
30433S8
90st Koleno
300
1840
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
-7-
NEREZOVÝ SYSTÉM S8 TL. 0,8 mm
T-Kus 90°
Dynko s odtokem kondenzátu
Popis: se spodním odtokem
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
13031S8
90st T-Kus
130
640
13061S8
Dynko se spodním odtokem
130
475
14031S8
90st T-Kus
140
795
14061S8
Dynko se spodním odtokem
140
495
15031S8
90st T-Kus
150
880
15061S8
Dynko se spodním odtokem
150
540
16031S8
90st T-Kus
160
920
16061S8
Dynko se spodním odtokem
160
570
18031S8
90st T-Kus
180
1015
18061S8
Dynko se spodním odtokem
180
580
20031S8
90st T-Kus
200
1105
20061S8
Dynko se spodním odtokem
200
680
22031S8
90st T-Kus
220
1355
22061S8
Dynko se spodním odtokem
220
760
25031S8
90st T-Kus
250
1705
25061S8
Dynko se spodním odtokem
250
835
30031S8
90st T-Kus
300
2040
30061S8
Dynko se spodním odtokem
300
940
DN
Kè
T-Kus 135°
Zakládací díl s odtokem
Popis: boèní odtok
kondenzátu
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
13030S8
135st T-Kus
130
1875
13065S8
Zakládací díl s odtokem
130
1270
14030S8
135st T-Kus
140
2035
14065S8
Zakládací díl s odtokem
140
1235
15030S8
135st T-Kus
150
2195
15065S8
Zakládací díl s odtokem
150
1270
16030S8
135st T-Kus
160
2195
16065S8
Zakládací díl s odtokem
160
1310
18030S8
135st T-Kus
180
2540
18065S8
Zakládací díl s odtokem
180
1360
20030S8
135st T-Kus
200
2725
20065S8
Zakládací díl s odtokem
200
1410
22030S8
135st T-Kus
220
3000
22065S8
Zakládací díl s odtokem
220
1530
25030S8
135st T-Kus
250
3665
25065S8
Zakládací díl s odtokem
250
1640
30030S8
135st T-Kus
300
4805
30065S8
Zakládací díl s odtokem
300
1795
Revizní T-Kus
Revizní T-Kus
DN
Kè
DN
Kè
13528S8
Inspekèní T-Kus
130
1950
13521S8
Èistící a revizní kus
130
1565
14528S8
Inspekèní T-Kus
140
1975
14521S8
Èistící a revizní kus
140
1585
15528S8
Inspekèní T-Kus
150
2005
15521S8
Èistící a revizní kus
150
1605
16528S8
Inspekèní T-Kus
160
2050
16521S8
Èistící a revizní kus
160
1645
18528S8
Inspekèní T-Kus
180
2150
18521S8
Èistící a revizní kus
180
1725
20528S8
Inspekèní T-Kus
200
2245
20521S8
Èistící a revizní kus
200
1800
22528S8
Inspekèní T-Kus
220
2835
22521S8
Èistící a revizní kus
220
2280
25528S8
Inspekèní T-Kus
250
3020
25521S8
Èistící a revizní kus
250
2425
30528S8
Inspekèní T-Kus
300
3255
30521S8
Èistící a revizní kus
300
2615
Kód
-8-
Popis
Kód
Popis
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM S8 TL. 0,8 mm
Redukce
Kód
Popis
Z DN (A) Na DN (B)
Kè
LI026S8
Redukce
110
130
580
CI026S8
Redukce
120
130
580
DH026S8
Redukce
130
150
615
YC026S8
Redukce
130
160
625
DX026S8
Redukce
130
180
640
YI026S8
Redukce
140
150
615
DY026S8
Redukce
150
180
640
M4026S8
Redukce
150
200
695
XC026S8
Redukce
160
180
640
XD026S8
Redukce
160
200
695
XE026S8
Redukce
160
250
815
EV026S8
Redukce
180
200
695
Komínová hlavice
Kód
Popis
DN
Kè
13010S8
Komínová hlavice
130
595
14010S8
Komínová hlavice
140
615
15010S8
Komínová hlavice
150
650
16010S8
Komínová hlavice
160
680
18010S8
Komínová hlavice
180
735
20010S8
Komínová hlavice
200
800
22010S8
Komínová hlavice
220
865
25010S8
Komínová hlavice
250
980
30010S8
Komínová hlavice
300
1215
Ukonèovací kryt komínu
DN
Kè
13852S8
Kód
Ukonèovací kryt komínu
Popis
130
625
14852S8
Ukonèovací kryt komínu
140
670
15852S8
Ukonèovací kryt komínu
150
680
16852S8
Ukonèovací kryt komínu
160
685
18852S8
Ukonèovací kryt komínu
180
700
20852S8
Ukonèovací kryt komínu
200
710
22852S8
Ukonèovací kryt komínu
220
995
25852S8
Ukonèovací kryt komínu
250
1015
30852S8
Ukonèovací kryt komínu
300
1060
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
-9-
OBSAH - NEREZOVÝ SYSTÉM JEDNODUCHÝ
- 10 -
Prodloužení SW, tìsnìní, objímky
- 10 -
Zakládací díly SW, spony
- 13 -
Kolena SW
- 15 -
T-Kusy SW
- 17 -
Dynka SW
- 18 -
Èistící, revizní a kontrolní kusy SW
- 19 -
Redukce, adaptéry SW
- 20 -
Hlavice SW
- 21 -
Prùchody støechou SW
- 22 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
Prodloužení - 265 mm
Prodlužující trubka - 65-206 mm
Popis: nerezová trubka - pevná délka
Popis: Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
08025SWJ
Trubka - prodloužení 265mm
80
200
08023SWJ
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
80
485
10025SWJ
Trubka - prodloužení 265mm
100
275
10023SWJ
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
100
550
11025SW
Trubka - prodloužení 265mm
110
265
11023SW
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
110
570
1A025SW
Trubka - prodloužení 265mm
120
280
1A023SW
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
120
575
13025SW
Trubka - prodloužení 265mm
130
285
13023SW
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
130
545
14025SW
Trubka - prodloužení 265mm
140
285
14023SW
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
140
620
15025SW
Trubka - prodloužení 265mm
150
290
15023SW
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
150
655
16025SW
Trubka - prodloužení 265mm
160
335
16023SW
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
160
700
18025SW
Trubka - prodloužení 265mm
180
350
18023SW
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
180
685
20025SW
Trubka - prodloužení 265mm
200
375
20023SW
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
200
835
25025SW
Trubka - prodloužení 265mm
250
515
25023SW
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
250
1075
30025SW
Trubka - prodloužení 265mm
300
705
30023SW
Trubka nastavitelná 65 - 206 mm
300
1470
Prodlužující trubka - 65-373 mm
Prodloužení - 430 mm
Kód
Popis
DN
Kè
08024SWJ
Trubka - prodloužení 430mm
80
285
10024SWJ
Trubka - prodloužení 430mm
100
365
11024SW
Trubka - prodloužení 430mm
110
370
1A024SW
Trubka - prodloužení 430mm
120
385
13024SW
Trubka - prodloužení 430mm
130
390
14024SW
Trubka - prodloužení 430mm
140
405
15024SW
Trubka - prodloužení 430mm
150
410
16024SW
Trubka - prodloužení 430mm
160
455
18024SW
Trubka - prodloužení 430mm
180
490
20024SW
Trubka - prodloužení 430mm
200
495
25024SW
Trubka - prodloužení 430mm
250
645
30024SW
Trubka - prodloužení 430mm
300
770
Prodloužení - 930 mm
Kód
Popis
DN
Kè
08020SWJ
Trubka - prodloužení 930mm
80
510
10020SWJ
Trubka - prodloužení 930mm
100
560
11020SW
Trubka - prodloužení 930mm
110
570
1A020SW
Trubka - prodloužení 930mm
120
580
13020SW
Trubka - prodloužení 930mm
130
600
14020SW
Trubka - prodloužení 930mm
140
615
15020SW
Trubka - prodloužení 930mm
150
645
16020SW
Trubka - prodloužení 930mm
160
705
18020SW
Trubka - prodloužení 930mm
180
770
20020SW
Trubka - prodloužení 930mm
200
850
25020SW
Trubka - prodloužení 930mm
250
1090
30020SW
Trubka - prodloužení 930mm
300
1355
Popis: Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
Kód
Popis
DN
Kè
08022SWJ
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
80
795
10022SWJ
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
100
800
11022SW
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
110
890
1A022SW
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
120
890
13022SW
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
130
835
14022SW
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
140
975
15022SW
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
150
890
16022SW
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
160
1070
18022SW
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
180
1045
20022SW
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
200
1120
25022SW
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
250
1470
30022SW
Trubka nastavitelná 65 - 373 mm
300
2145
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 11 -
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
Tìsnìní
Spojovací objímka
Popis: Tìsnìní
Popis: Spojovací objímka
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
08001SW
Tìsnìní
80
50
08070SW
Spojovací objímka
80
65
10001SW
Tìsnìní
100
65
10070SW
Spojovací objímka
100
65
11001SW
Tìsnìní
110
90
11070SW
Spojovací objímka
110
75
1A001SW
Tìsnìní
120
80
1A070SW
Spojovací objímka
120
75
13001SW
Tìsnìní
130
80
13070SW
Spojovací objímka
130
80
14001SW
Tìsnìní
140
85
14070SW
Spojovací objímka
140
80
15001SW
Tìsnìní
150
90
15070SW
Spojovací objímka
150
80
16001SW
Tìsnìní
160
115
16070SW
Spojovací objímka
160
85
18001SW
Tìsnìní
180
130
18070SW
Spojovací objímka
180
85
20001SW
Tìsnìní
200
120
20070SW
Spojovací objímka
200
85
25001SW
Tìsnìní
250
160
25070SW
Spojovací objímka
250
95
30001SW
Tìsnìní
300
180
30070SW
Spojovací objímka
300
150
DN
Kè
Kotvicí objímka hladká
Kotvící objímka 100 - 250 mm
Popis: Kotvící objímka hladká
Popis: Kotvící objímka hladká 100 - 250 mm
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
08086SW
10086SW
Popis
Kotvící objímka hladká
80
130
08836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
80
585
Kotvící objímka hladká
100
135
10836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
100
685
11086SW
Kotvící objímka hladká
110
140
11836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
110
700
1A086SW
Kotvící objímka hladká
120
130
1A836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
120
715
13086SW
Kotvící objímka hladká
130
145
13836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
130
655
14086SW
Kotvící objímka hladká
140
150
14836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
140
770
15086SW
Kotvící objímka hladká
150
155
15836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
150
785
16086SW
Kotvící objímka hladká
160
200
16836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
160
1035
18086SW
Kotvící objímka hladká
180
250
18836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
180
1290
20086SW
Kotvící objímka hladká
200
260
20836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
200
1350
25086SW
Kotvící objímka hladká
250
270
25836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
250
1410
30086SW
Kotvící objímka hladká
300
320
30836SW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
300
1460
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
- 12 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
Zakládací díl s odtokem
Podpùrný díl
Popis: Zakládací díl
Popis: Podpùrný díl
DN
Kè
DN
Kè
11065SW
Kód
Zakládací díl
Popis
110
1660
13854SW
Podpùrný díl
130
1700
1A065SW
Zakládací díl
120
1705
14854SW
Podpùrný díl
140
1735
13065SW
Zakládací díl
130
1775
15854SW
Podpùrný díl
150
1775
14065SW
Zakládací díl
140
1840
16854SW
Podpùrný díl
160
1815
15065SW
Zakládací díl
150
1900
18854SW
Podpùrný díl
180
1850
16065SW
Zakládací díl
160
1940
20854SW
Podpùrný díl
200
1935
18065SW
Zakládací díl
180
1975
25854SW
Podpùrný díl
250
2200
20065SW
Zakládací díl
200
1980
30854SW
Podpùrný díl
300
4755
25065SW
Zakládací díl
250
2185
30065SW
Zakládací díl
300
2845
DN
Kè
Kód
Konzole
Spona
Popis: Konzole
Popis: spona
Kód
Popis
DN
Kè
Popis
Kód
Popis
08857SW
Konzole
80
08082SW
Spona
80
275
10857SW
Konzole
100
10082SW
Spona
100
280
11857SW
Konzole
110
11082SW
Spona
110
300
1A857SW
Konzole
120
1A082SW
Spona
120
290
13857SW
Konzole
130
835
13082SW
Spona
130
300
14857SW
Konzole
140
740
14082SW
Spona
140
305
15857SW
Konzole
150
995
15082SW
Spona
150
355
16857SW
Konzole
160
1120
16082SW
Spona
160
405
18857SW
Konzole
180
960
18082SW
Spona
180
500
20857SW
Konzole
200
1315
20082SW
Spona
200
535
25857SW
Konzole
250
1400
25082SW
Spona
250
560
30857SW
Konzole
300
30082SW
Spona
300
680
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 13 -
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
Vystøeïovací objímka
Zakládací konzole pro T-kus
DN
Kè
80
225
Vystøeïovací distanèní objímka
90
230
Vystøeïovací distanèní objímka
100
225
37110
Vystøeïovací distanèní objímka
110
235
725
37125
Vystøeïovací distanèní objímka
125
255
150
760
37160
Vystøeïovací distanèní objímka
160
280
Zakládací konzole pro T-kus
160
905
37200
Vystøeïovací distanèní objímka
200
470
48180
Zakládací konzole pro T-kus
180
915
37250
Vystøeïovací distanèní objímka
250
520
48200
Zakládací konzole pro T-kus
200
1015
48250
Zakládací konzole pro T-kus
250
1030
48300
Zakládací konzole pro T-kus
300
1705
Kód
Popis
Kód
Popis
DN
Kè
48080
Zakládací konzole pro T-kus
80
590
37080
Vystøeïovací distanèní objímka
48110
Zakládací konzole pro T-kus
110
665
37090
48125
Zakládací konzole pro T-kus
125
755
37100
48130
Zakládací konzole pro T-kus
130
685
48140
Zakládací konzole pro T-kus
140
48150
Zakládací konzole pro T-kus
48160
Vystøeïovací objímka dvojitá
Zakládací konzole pro koleno
Popis: Fixace a vystøedìní spojených komponentù
DN
Kè
DN
Kè
46080
Kód
Zakládací konzole pro koleno
Popis
80
685
37080/2
Kód
Vystøeïovací distanèní objímka
Popis
80
240
46110
Zakládací konzole pro koleno
100
755
37100/2
Vystøeïovací distanèní objímka
100
255
46110
Zakládací konzole pro koleno
110
755
37110/2
Vystøeïovací distanèní objímka
110
275
46125
Zakládací konzole pro koleno
125
865
37125/2
Vystøeïovací distanèní objímka
125
305
46130
Zakládací konzole pro koleno
130
905
37130/2
Vystøeïovací distanèní objímka
130
350
46140
Zakládací konzole pro koleno
140
935
37140/2
Vystøeïovací distanèní objímka
140
365
46150
Zakládací konzole pro koleno
150
975
37150/2
Vystøeïovací distanèní objímka
150
375
46160
Zakládací konzole pro koleno
160
965
37160/2
Vystøeïovací distanèní objímka
160
315
46180
Zakládací konzole pro koleno
180
1040
37180/2
Vystøeïovací distanèní objímka
180
410
46200
Zakládací konzole pro koleno
200
1095
37200/2
Vystøeïovací distanèní objímka
200
450
46250
Zakládací konzole pro koleno
250
1155
37250/2
Vystøeïovací distanèní objímka
250
475
46300
Zakládací konzole pro koleno
300
1705
37300/2
Vystøeïovací distanèní objímka
300
585
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
- 14 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
Koleno 15°
Koleno 45°
Popis: Koleno 15°
Popis: Koleno 45°
DN
Kè
Kód
DN
Kè
08044SWJ
Kód
Koleno 15°
Popis
80
290
08040SWJ
Koleno 45°
Popis
80
270
10044SWJ
Koleno 15°
100
345
10040SWJ
Koleno 45°
100
315
11044SW
Koleno 15°
110
325
11040SW
Koleno 45°
110
285
1A044SW
Koleno 15°
120
320
1A040SW
Koleno 45°
120
280
13044SW
Koleno 15°
130
360
13040SW
Koleno 45°
130
305
14044SW
Koleno 15°
140
340
14040SW
Koleno 45°
140
320
15044SW
Koleno 15°
150
395
15040SW
Koleno 45°
150
340
16044SW
Koleno 15°
160
400
16040SW
Koleno 45°
160
380
18044SW
Koleno 15°
180
465
18040SW
Koleno 45°
180
425
20044SW
Koleno 15°
200
505
20040SW
Koleno 45°
200
460
25044SW
Koleno 15°
250
690
25040SW
Koleno 45°
250
655
30044SW
Koleno 15°
300
1130
30040SW
Koleno 45°
300
1030
DN
Kè
Koleno 30°
Koleno 87°
Popis: Koleno 30°
Popis: Koleno 87°
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
08042SWJ
Koleno 30°
80
290
08043SWJ
Koleno 87°
80
410
10042SWJ
Koleno 30°
100
345
10043SWJ
Koleno 87°
100
445
11042SW
Koleno 30°
110
325
11043SW
Koleno 87°
110
445
1A042SW
Koleno 30°
120
320
1A043SW
Koleno 87°
120
495
13042SW
Koleno 30°
130
360
13043SW
Koleno 87°
130
515
14042SW
Koleno 30°
140
340
14043SW
Koleno 87°
140
540
15042SW
Koleno 30°
150
395
15043SW
Koleno 87°
150
575
16042SW
Koleno 30°
160
420
16043SW
Koleno 87°
160
640
18042SW
Koleno 30°
180
465
18043SW
Koleno 87°
180
755
20042SW
Koleno 30°
200
555
20043SW
Koleno 87°
200
830
25042SW
Koleno 30°
250
660
25043SW
Koleno 87°
250
1050
30042SW
Koleno 30°
300
1075
30043SW
Koleno 87°
300
1325
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 15 -
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
Koleno 90°
Koleno revizní 90°
Popis: Koleno 90°
Popis: Koleno revizní 90°
DN
Kè
Kód
DN
Kè
08433SWJ
Kód
Koleno 90°
Popis
80
410
08432SWJ
Koleno revizní 90°
Popis
80
660
10433SWJ
Koleno 90°
100
445
10432SWJ
Koleno revizní 90°
100
705
11433SW
Koleno 90°
110
445
11432SW
Koleno revizní 90°
110
705
1A433SW
Koleno 90°
120
495
1A432SW
Koleno revizní 90°
120
745
13433SW
Koleno 90°
130
515
13432SW
Koleno revizní 90°
130
725
14433SW
Koleno 90°
140
540
14432SW
Koleno revizní 90°
140
780
15433SW
Koleno 90°
150
575
15432SW
Koleno revizní 90°
150
785
16433SW
Koleno 90°
160
640
16432SW
Koleno revizní 90°
160
885
18433SW
Koleno 90°
180
755
18432SW
Koleno revizní 90°
180
1050
20433SW
Koleno 90°
200
830
20432SW
Koleno revizní 90°
200
1220
25433SW
Koleno 90°
250
1050
25432SW
Koleno revizní 90°
250
1450
30433SW
Koleno 90°
300
1325
30432SW
Koleno revizní 90°
300
1840
Koleno revizní 87°
Popis: Koleno revizní 87°
Distanèní objímka dvojitá
Kód
Popis
DN
Kè
08431SWJ
Koleno revizní 87°
80
625
10431SWJ
Koleno revizní 87°
100
705
11431SW
Koleno revizní 87°
110
705
1A431SW
Koleno revizní 87°
120
745
13431SW
Koleno revizní 87°
130
725
14431SW
Koleno revizní 87°
140
780
15431SW
Koleno revizní 87°
150
785
16431SW
Koleno revizní 87°
160
885
18431SW
Koleno revizní 87°
180
1050
20431SW
Koleno revizní 87°
200
1220
25431SW
Koleno revizní 87°
250
1450
30431SW
Koleno revizní 87°
300
1840
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
- 16 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
T-kus 93°
T-kus redukovaný 93°
Popis: T-kus 93°
Popis: T-kus redukovaný 93°
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
z DN
na DN
Kè
T-kus redukovaný 93°
Popis
110
80
1450
0831ASWJ
T-kus 93°
80
745
KI31BSW
1031ASWJ
T-kus 93°
100
745
BA31BSW
T-kus redukovaný 93°
120
80
1450
1131ASW
T-kus 93°
110
785
DE31BSW
T-kus redukovaný 93°
150
80
1300
1A31ASW
T-kus 93°
120
850
VB31BSW
T-kus redukovaný 93°
160
80
1400
CH31BSW
T-kus redukovaný 93°
130
100
1495
1331ASW
T-kus 93°
130
890
XN31BSW
T-kus redukovaný 93°
140
100
1600
1431ASW
T-kus 93°
140
975
DF31BSW
T-kus redukovaný 93°
150
100
1600
1531ASW
T-kus 93°
150
960
DU31BSW
T-kus redukovaný 93°
180
100
1730
1075
ES31BSW
T-kus redukovaný 93°
200
100
2095
2031BSW
T-kus redukovaný 93°
200
125
1980
1631ASW
T-kus 93°
160
1831ASW
T-kus 93°
180
1285
2031ASW
T-kus 93°
200
1335
2531ASW
T-kus 93°
250
1775
3031ASW
T-kus 93°
300
2310
T-kus 90°
T-kus 930mm redukovaný 93°
Popis: T-kus 90°
Popis: T-kus redukovaný na DN 80 93° - výška 930mm
DN
Kè
08031SWJ
Kód
T- kus 90°
Popis
80
745
10031SWJ
T- kus 90°
100
745
11031SW
T- kus 90°
110
785
Kód
1A031SW
T- kus 90°
120
850
10037SWJ
13031SW
T- kus 90°
130
890
11037SW
Popis
DN
Kè
T-kus redukovaný 93° - na DN 80
100
1240
T-kus redukovaný 93° - na DN 80
110
1305
T-kus redukovaný 93° - na DN 80
120
1390
14031SW
T- kus 90°
140
975
1A037SW
15031SW
T- kus 90°
150
1010
13037SW
T-kus redukovaný 93° - na DN 80
130
1495
16031SW
T- kus 90°
160
1075
14037SW
T-kus redukovaný 93° - na DN 80
140
1600
T-kus redukovaný 93° - na DN 80
150
1750
18031SW
T- kus 90°
180
1220
15037SW
20031SW
T- kus 90°
200
1335
16037SW
T-kus redukovaný 93° - na DN 80
160
2110
25031SW
T- kus 90°
250
1775
18037SW
T-kus redukovaný 93° - na DN 80
180
1810
1690
20037SW
T-kus redukovaný 93° - na DN 80
200
2075
30031SW
T- kus 90°
300
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 17 -
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
T-kus 135° pro suchý provoz
Dynko s odtokem kondenzátu
Popis: Suchý provoz (PODTLAK)
Popis: Dynko s odtokem kondenzátu
DN
Kè
DN
Kè
13030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
130
1310
08061SWJ
Dynko s odtokem kondenzátu
80
345
15030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
150
1495
10061SWJ
Dynko s odtokem kondenzátu
100
380
16030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
160
1840
11061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
110
325
18030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
180
1725
1A061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
120
335
20030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
200
2065
13061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
130
350
25030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
250
2965
14061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
140
360
30030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
300
3250
15061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
150
370
16061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
160
400
18061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
180
430
20061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
200
455
25061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
250
525
30061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
300
645
Kód
Popis
Kód
Popis
Dynko
Dynko s boèním odtokem
Popis: Dynko
Popis: Dynko s boèním odtokem kondenzátu
Kód
Popis
Koleno 87° se
DN
Kè
Kód
DN
Kè
08060SWJ
Dynko
80
230
13613SW
Dynko s boèním odtokem
130
440
10060SWJ
Dynko
100
280
14613SW
Dynko s boèním odtokem
140
965
11060SW
Dynko
110
230
15613SW
Dynko s boèním odtokem
150
465
1A060SW
Dynko
120
230
16613SW
Dynko s boèním odtokem
160
500
13060SW
Dynko
130
235
18613SW
Dynko s boèním odtokem
180
540
14060SW
Dynko
140
250
20613SW
Dynko s boèním odtokem
200
570
15060SW
Dynko
150
265
25613SW
Dynko s boèním odtokem
250
1040
16060SW
Dynko
160
285
30613SW
Dynko s boèním odtokem
300
810
18060SW
Dynko
180
305
20060SW
Dynko
200
345
25060SW
Dynko
250
415
30060SW
Dynko
300
565
Popis
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
- 18 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
Èistící a revizní kus
Kontrolní kus
Popis: Èistící a revizní kus
Popis: Kontrolní a mìøící kus
DN
Kè
DN
Kè
08528SWJ
Kód
Èistící a revizní kus
Popis
80
1040
08050SWJ
Kód
Kontrolní kus
Popis
80
535
10528SWJ
Èistící a revizní kus
100
1065
10050SWJ
Kontrolní kus
100
540
11528SW
Èistící a revizní kus
110
1075
11050SW
Kontrolní kus
110
545
1A528SW
Èistící a revizní kus
120
1190
1A050SW
Kontrolní kus
120
550
13528SW
Èistící a revizní kus
130
1210
13050SW
Kontrolní kus
130
560
14528SW
Èistící a revizní kus
140
1475
14050SW
Kontrolní kus
140
570
15528SW
Èistící a revizní kus
150
1580
15050SW
Kontrolní kus
150
575
16528SW
Èistící a revizní kus
160
1755
16050SW
Kontrolní kus
160
625
18528SW
Èistící a revizní kus
180
1750
18050SW
Kontrolní kus
180
600
20528SW
Èistící a revizní kus
200
2050
20050SW
Kontrolní kus
200
645
25528SW
Èistící a revizní kus
250
2350
25050SW
Kontrolní kus
250
770
30528SW
Èistící a revizní kus
300
2530
30050SW
Kontrolní kus
300
1005
DN
Kè
Èistící a revizní kus
Popis: Èistící a revizní kus
Kód
Popis
11521SW
Èistící a revizní kus
110
2200
1A521SW
Èistící a revizní kus
120
1970
13521SW
Èistící a revizní kus
130
2245
14521SW
Èistící a revizní kus
140
2400
15521SW
Èistící a revizní kus
150
2560
16521SW
Èistící a revizní kus
160
2760
18521SW
Èistící a revizní kus
180
2855
20521SW
Èistící a revizní kus
200
2955
25521SW
Èistící a revizní kus
250
3245
30521SW
Èistící a revizní kus
300
3840
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 19 -
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
Redukce
Kód
Popis
Z DN (A) Na DN (B)
Kè
Y0026SWJ
Redukce
100
80
765
KH026SW
Redukce
110
100
710
KL026SW
Redukce
110
120
770
BF026SW
Redukce
120
150
905
Adaptéry
Kód
Popis
Z DN (A) Na DN (B)
Kè
AD026SWJ
Adaptér
80
100
700
KI026SW
Adaptér
80
110
655
BA026SW
Adaptér
80
120
685
CG026SW
Adaptér
80
130
750
DT026SW
Adaptér
80
180
980
CH026SW
Adaptér
100
130
800
XN026SW
Adaptér
100
140
700
DF026SW
Adaptér
100
150
920
ZA026SW
Adaptér
100
160
880
DU026SW
Adaptér
100
180
960
ES026SW
Adaptér
100
200
1165
KJ026SW
Adaptér
110
100
650
LI026SW
Adaptér
110
130
765
XO026SW
Adaptér
110
140
990
LJ026SW
Adaptér
110
150
895
ZB026SW
Adaptér
110
160
880
LM026SW
Adaptér
110
180
1105
LN026SW
Adaptér
110
200
1240
CI026SW
Adaptér
120
130
880
DV026SW
Adaptér
120
180
960
CJ026SW
Adaptér
125
130
990
XQ026SW
Adaptér
130
140
905
DH026SW
Adaptér
130
150
810
YC026SW
Adaptér
130
160
925
DX026SW
Adaptér
130
180
990
EU026SW
Adaptér
130
200
1210
YI026SW
Adaptér
140
150
960
ZD026SW
Adaptér
150
160
970
DY026SW
Adaptér
150
180
1060
M4026SW
Adaptér
150
200
1175
M7026SW
Adaptér
150
250
1615
XC026SW
Adaptér
160
180
1005
XD026SW
Adaptér
160
200
1175
Kód
DN
Kè
XE026SW
Adaptér
160
250
1525
08105SW
Pøechod SW/DW
80
370
EV026SW
Adaptér
180
200
1180
GY026SW
Adaptér
180
250
1485
10105SW
Pøechod SW/DW
100
435
M9026SW
Adaptér
200
250
1545
13105SW
Pøechod SW/DW
130
465
15105SW
Pøechod SW/DW
150
535
16105SW
Pøechod SW/DW
160
615
18105SW
Pøechod SW/DW
180
645
20105SW
Pøechod SW/DW
200
705
25105SW
Pøechod SW/DW
250
915
30105SW
Pøechod SW/DW
300
1250
Pøechod SW/DW
Popis: Pøechod SW/DW
Popis
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
- 20 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
Komínová hlavice
Ukonèení komínu
Popis: Komínová hlavice
Popis: Ukonèení komínu
SW
SP
DN
Kè
Kód
DN
Kè
80
510
08011SW
Ukonèení komínu
80
485
Komínová hlavice
80
605
10011SW
Ukonèení komínu
100
495
Komínová hlavice
100
655
11011SW
Ukonèení komínu
110
505
11010SW
Komínová hlavice
110
670
1A011SW
Ukonèení komínu
120
565
1A010SW
Komínová hlavice
120
735
13011SW
Ukonèení komínu
130
560
13010SW
Komínová hlavice
130
765
14011SW
Ukonèení komínu
140
585
14010SW
Komínová hlavice
140
810
15011SW
Ukonèení komínu
150
610
860
16011SW
Ukonèení komínu
160
675
Kód
Popis
08010SP
Komínová hlavice SP
08010SW
10010SW
Popis
15010SW
Komínová hlavice
150
16010SW
Komínová hlavice
160
930
18011SW
Ukonèení komínu
180
715
18010SW
Komínová hlavice
180
1005
20011SW
Ukonèení komínu
200
780
Ukonèení komínu
250
980
Ukonèení komínu
300
2155
20010SW
Komínová hlavice
200
1175
25011SW
25010SW
Komínová hlavice
250
1480
30011SW
30010SW
Komínová hlavice
300
1940
Prùmìry komínové hlavice 010SW
DN
80
100
110
120
M
180
230
250
270
130
140
150
160
180
200
250
300
290
300
320
350
390
410
490
590
Límec
Hlavice vodorovná
Popis: Límec
Popis: Hlavice vodorovná
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
08013SW
Límec
80
370
08015SW
Hlavice vodorovná SW
80
665
10013SW
Límec
100
400
10015SW
Hlavice vodorovná SW
100
670
11013SW
Límec
110
420
11015SW
Hlavice vodorovná SW
110
695
1A013SW
Límec
120
445
13015SW
Hlavice vodorovná SW
130
765
13013SW
Límec
130
485
14015SW
Hlavice vodorovná SW
140
800
14013SW
Límec
140
475
15015SW
Hlavice vodorovná SW
150
855
15013SW
Límec
150
505
16015SW
Hlavice vodorovná SW
160
860
16013SW
Límec
160
495
18013SW
Límec
180
490
20013SW
Límec
200
560
25013SW
Límec
250
710
30013SW
Límec
300
800
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 21 -
NEREZOVÝ SYSTÉM SW
Ukonèovací kryt komínu
Prùchodka støechou 5°/30°
Popis: Ukonèovací kryt komínu
Popis: Prùchodka støechou 5°/30°
+
Kód
Popis
+
DN
Kè
Kód
DN
Kè
08852SW
Ukonèovací kryt komínu
80
665
08018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
Popis
80
1775
10852SW
Ukonèovací kryt komínu
100
670
10018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
100
1845
11852SW
Ukonèovací kryt komínu
110
760
11018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
110
1915
1A852SW
Ukonèovací kryt komínu
120
730
1A018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
120
1980
13852SW
Ukonèovací kryt komínu
130
765
13018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
130
2180
14852SW
Ukonèovací kryt komínu
140
800
14018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
140
2090
15852SW
Ukonèovací kryt komínu
150
855
15018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
150
2195
16852SW
Ukonèovací kryt komínu
160
900
16018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
160
2110
18852SW
Ukonèovací kryt komínu
180
975
18018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
180
2120
20852SW
Ukonèovací kryt komínu
200
1065
20018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
200
2125
25852SW
Ukonèovací kryt komínu
250
1575
25018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
250
3015
30852SW
Ukonèovací kryt komínu
300
2155
30018SW
Prùchodka støechou 5°/30°
300
2890
DN
Kè
Prùchodka støechou 30°/45°
Prùchodka støechou rovná
Popis: Prùchodka støechou 30°/45°
Popis: Prùchodka støechou rovná
+
Kód
Popis
+
DN
Kè
Kód
Popis
08017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
80
1775
08019SW
Prùchodka støechou rovná
80
1485
10017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
100
1845
10019SW
Prùchodka støechou rovná
100
1535
11017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
110
1915
11019SW
Prùchodka støechou rovná
110
1595
1A017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
120
1980
1A019SW
Prùchodka støechou rovná
120
1650
13017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
130
2080
13019SW
Prùchodka støechou rovná
130
1815
14017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
140
2090
14019SW
Prùchodka støechou rovná
140
1740
15017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
150
2195
15019SW
Prùchodka støechou rovná
150
1750
16017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
160
2110
16019SW
Prùchodka støechou rovná
160
1765
18017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
180
2120
18019SW
Prùchodka støechou rovná
180
1770
20017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
200
2125
20019SW
Prùchodka støechou rovná
200
1755
25017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
250
3015
25019SW
Prùchodka støechou rovná
250
2520
30017SW
Prùchodka støechou 30°/45°
300
2890
30019SW
Prùchodka støechou rovná
300
2575
- 22 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
OBSAH
- NEREZOVÝ
NEREZOVÝ
SYSTÉM SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ
Prodloužení DW
- 24 -
Zakládací díly DW
- 25-
Kolena DW
- 26 -
T-kusy, dynka, èistící revizní a kontrolní kusy DW
- 27 -
Redukce, adaptéry, hlavice a prùchody støechou DW
- 28 -
Kotvící prvky DW
- 29 -
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Skladová dostupnost prùmìrù DN 250 a vyšších je na dotaz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 23 -
NEREZOVÝ SYSTÉM
TØÍSLOŽKOVÝ
SYSTÉM
Prodloužení - 270 mm
Prodloužení - 940 mm
Popis: Trubka délky 270 mm
Popis: Trubka délky 940 mm
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
08025DWJ
Trubka - prodloužení 270 mm
80
600
08020DWJ
Trubka - prodloužení 940 mm
80
1380
10025DWJ
Trubka - prodloužení 270 mm
100
675
10020DWJ
Trubka - prodloužení 940 mm
100
1400
13025DW
Trubka - prodloužení 270 mm
130
710
13020DW
Trubka - prodloužení 940 mm
130
1495
15025DW
Trubka - prodloužení 270 mm
150
790
15020DW
Trubka - prodloužení 940 mm
150
1680
16025DW
Trubka - prodloužení 270 mm
160
865
16020DW
Trubka - prodloužení 940 mm
160
1740
18025DW
Trubka - prodloužení 270 mm
180
915
18020DW
Trubka - prodloužení 940 mm
180
1905
20025DW
Trubka - prodloužení 270 mm
200
1080
20020DW
Trubka - prodloužení 940 mm
200
2155
25025DW
Trubka - prodloužení 270 mm
250
1385
25020DW
Trubka - prodloužení 940 mm
250
2820
30025DW
Trubka - prodloužení 270 mm
300
1540
30020DW
Trubka - prodloužení 940 mm
300
3415
Prodloužení - 440 mm
Teleskop trubka - 350-530 mm
Popis: Trubka délky 440 mm
Popis: Trubka nastavitelná 350-530 mm
DN
Kè
Kód
DN
Kè
08024DWJ
Kód
Trubka - prodloužení 440 mm
Popis
80
745
08023DWJ
Trubka nastavitelná 350-530 mm
80
1140
10024DWJ
Trubka - prodloužení 440 mm
100
795
10023DWJ
Trubka nastavitelná 350-530 mm
100
1285
13024DW
Trubka - prodloužení 440 mm
130
855
13023DW
Trubka nastavitelná 350-530 mm
130
1340
15024DW
Trubka - prodloužení 440 mm
150
960
15023DW
Trubka nastavitelná 350-530 mm
150
1555
16024DW
Trubka - prodloužení 440 mm
160
1080
16023DW
Trubka nastavitelná 350-530 mm
160
1605
18024DW
Trubka - prodloužení 440 mm
180
1105
18023DW
Trubka nastavitelná 350-530 mm
180
1660
20024DW
Trubka - prodloužení 440 mm
200
1300
20023DW
Trubka nastavitelná 350-530 mm
200
2060
25024DW
Trubka - prodloužení 440 mm
250
1560
25023DW
Trubka nastavitelná 350-530 mm
250
2505
30024DW
Trubka - prodloužení 440 mm
300
1975
30023DW
Trubka nastavitelná 350-530 mm
300
2950
Teleskop trubka - 530-880 mm
Tìsnìní
Popis: Trubka nastavitelná 530-880 mm
Kód
Popis: Tìsnìní
DN
Kè
DN
Kè
08022DWJ
Trubka nastavitelná 530-880 mm
80
1450
08001DW
Tìsnìní
80
55
10022DWJ
Trubka nastavitelná 530-880 mm
100
1700
10001DW
Tìsnìní
100
65
13022DW
Trubka nastavitelná 530-880 mm
130
1745
13001DW
Tìsnìní
130
80
15022DW
Trubka nastavitelná 530-880 mm
150
1945
15001DW
Tìsnìní
150
85
16022DW
Trubka nastavitelná 530-880 mm
160
2190
16001DW
Tìsnìní
160
90
18022DW
Trubka nastavitelná 530-880 mm
180
2250
18001DW
Tìsnìní
180
100
20022DW
Trubka nastavitelná 530-880 mm
200
2690
20001DW
Tìsnìní
200
120
25022DW
Trubka nastavitelná 530-880 mm
250
3375
25001DW
Tìsnìní
250
145
30022DW
Trubka nastavitelná 530-880 mm
300
3705
30001DW
Tìsnìní
300
165
- 24 -
Popis
Popis
Kód
Popis
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM
TØÍSLOŽKOVÝ
SYSTÉM
Spojovací objímka
Límec
Popis: Spojovací objímka
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
08070DW
Spojovací objímka
80
100
08013DW
Límec
80
410
10070DW
Spojovací objímka
100
105
10013DW
Límec
100
445
13070DW
Spojovací objímka
130
115
13013DW
Límec
130
480
15070DW
Spojovací objímka
150
120
15013DW
Límec
150
520
16070DW
Spojovací objímka
160
120
16013DW
Límec
160
510
18070DW
Spojovací objímka
180
125
18013DW
Límec
180
510
20070DW
Spojovací objímka
200
145
20013DW
Límec
200
560
25070DW
Spojovací objímka
250
180
25013DW
Límec
250
680
30070DW
Spojovací objímka
300
185
Zakládací díl s odtokem
Zakládací díl s odtokem
Popis: Zakládací díl
Kód
Popis: Zakládací díl
DN
Kè
DN
Kè
08065DWJ
Zakládací díl
Popis
80
1680
08858DWJ
Kód
Zakládací díl s odtokem
Popis
80
1565
10065DWJ
Zakládací díl
100
1720
10858DWJ
Zakládací díl s odtokem
100
1620
13065DW
Zakládací díl
130
1775
13858DW
Zakládací díl s odtokem
130
1755
15065DW
Zakládací díl
150
1895
15858DW
Zakládací díl s odtokem
150
1935
16065DW
Zakládací díl
160
1980
16858DW
Zakládací díl s odtokem
160
1985
18065DW
Zakládací díl
180
1900
18858DW
Zakládací díl s odtokem
180
1905
20065DW
Zakládací díl
200
2240
20858DW
Zakládací díl s odtokem
200
2320
25065DW
Zakládací díl
250
2535
25858DW
Zakládací díl s odtokem
250
3675
30065DW
Zakládací díl
300
2795
30858DW
Zakládací díl s odtokem
300
4000
Podpùrný díl
Konzole
Popis: Podpùrný díl
Popis: Konzole
DN
Kè
DN
Kè
08854DWJ
Podpùrný díl
80
1535
08857DW
Konzole
80
725
10854DWJ
Podpùrný díl
100
1615
10857DW
Konzole
100
1015
13854DW
Podpùrný díl
130
1610
13857DW
Konzole
130
985
15854DW
Podpùrný díl
150
1675
15857DW
Konzole
150
1350
16854DW
Podpùrný díl
160
1830
16857DW
Konzole
160
1430
18854DW
Podpùrný díl
180
1915
18857DW
Konzole
180
1380
20854DW
Podpùrný díl
200
2335
20857DW
Konzole
200
1400
25854DW
Podpùrný díl
250
4120
25857DW
Konzole
250
1470
30854DW
Podpùrný díl
300
4565
30857DW
Konzole
300
1735
Kód
Popis
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Kód
Popis
- 25 -
NEREZOVÝ SYSTÉM
TØÍSLOŽKOVÝ
SYSTÉM
Koleno 30°
Koleno 45°
Popis: Koleno 30°
Popis: Koleno 45°
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
08042DWJ
Koleno 30°
80
1030
08040DWJ
Koleno 45°
80
980
10042DWJ
Koleno 30°
100
1110
10040DWJ
Koleno 45°
100
1000
13042DW
Koleno 30°
130
1080
13040DW
Koleno 45°
130
1030
15042DW
Koleno 30°
150
1180
15040DW
Koleno 45°
150
1065
16042DW
Koleno 30°
160
1305
16040DW
Koleno 45°
160
1170
18042DW
Koleno 30°
180
1385
18040DW
Koleno 45°
180
1255
20042DW
Koleno 30°
200
1585
20040DW
Koleno 45°
200
1405
25042DW
Koleno 30°
250
1900
25040DW
Koleno 45°
250
1795
30042DW
Koleno 30°
300
2205
30040DW
Koleno 45°
300
2120
Kolena 87° a 90°
Kolena revizní 87° a 90°
Popis: Koleno 87° a 90°
Popis: Kolena revizní 87° a 90°
DN
Kè
DN
Kè
08043DWJ
Kód
Koleno 87°
80
2030
08431DWJ
Koleno revizní 87°
80
3050
10043DWJ
Koleno 87°
100
2090
10431DWJ
Koleno revizní 87°
100
3415
13043DW
Koleno 87°
130
2175
13431DW
Koleno revizní 87°
130
3465
15043DW
Koleno 87°
150
2220
15431DW
Koleno revizní 87°
150
3585
16043DW
Koleno 87°
160
2365
16431DW
Koleno revizní 87°
160
3525
18043DW
Koleno 87°
180
2585
18431DW
Koleno revizní 87°
180
3845
20043DW
Koleno 87°
200
2995
20431DW
Koleno revizní 87°
200
4240
25043DW
Koleno 87°
250
3445
25431DW
Koleno revizní 87°
250
4920
30043DW
Koleno 87°
300
4080
30431DW
Koleno revizní 87°
300
5830
08433DWJ
Koleno 90°
80
2030
08432DWJ
Koleno revizní 90°
80
3050
10433DWJ
Koleno 90°
100
2090
10432DWJ
Koleno revizní 90°
100
3415
13433DW
Koleno 90°
130
2175
13432DW
Koleno revizní 90°
130
3465
15433DW
Koleno 90°
150
2325
15432DW
Koleno revizní 90°
150
3585
16433DW
Koleno 90°
160
2365
16432DW
Koleno revizní 90°
160
3525
18433DW
Koleno 90°
180
2470
18432DW
Koleno revizní 90°
180
3845
20433DW
Koleno 90°
200
2860
20432DW
Koleno revizní 90°
200
4240
25433DW
Koleno 90°
250
3610
25432DW
Koleno revizní 90°
250
4920
30433DW
Koleno 90°
300
6015
30432DW
Koleno revizní 90°
300
5830
- 26 -
Popis
Kód
Popis
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM
TØÍSLOŽKOVÝ
SYSTÉM
T-Kus 93° a 90°
Dynko
Popis: T-Kus 93° a 90°
Popis: Dynko
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
0831ADWJ
T-kus 93°
80
2050
08060DWJ
Dynko
80
545
1031ADWJ
T-kus 93°
100
2110
10060DWJ
Dynko
100
590
1331ADW
T-kus 93°
130
2290
13060DW
Dynko
130
540
1531ADW
T-kus 93°
150
2520
15060DW
Dynko
150
585
1631ADW
T-kus 93°
160
2720
16060DW
Dynko
160
650
1831ADW
T-kus 93°
180
2790
18060DW
Dynko
180
670
2031ADW
T-kus 93°
200
3570
20060DW
Dynko
200
760
2531ADW
T-kus 93°
250
4430
25060DW
Dynko
250
895
3031ADW
T-kus 93°
300
5380
30060DW
Dynko
300
1115
08031DWJ
T- kus 90°
80
2050
08061DWJ
Dynko s odtokem kondenzátu
80
745
10031DWJ
T- kus 90°
100
2110
10061DWJ
Dynko s odtokem kondenzátu
100
800
13031DW
T- kus 90°
130
2290
13061DW
Dynko s odtokem kondenzátu
130
760
15031DW
T- kus 90°
150
2520
15061DW
Dynko s odtokem kondenzátu
150
805
16031DW
T- kus 90°
160
2720
16061DW
Dynko s odtokem kondenzátu
160
840
18031DW
T- kus 90°
180
2790
18061DW
Dynko s odtokem kondenzátu
180
850
20031DW
T- kus 90°
200
3400
20061DW
Dynko s odtokem kondenzátu
200
985
25031DW
T- kus 90°
250
4430
25061DW
Dynko s odtokem kondenzátu
250
1155
30031DW
T- kus 90°
300
5380
30061DW
Dynko s odtokem kondenzátu
300
1335
Èistící a revizní kus
Èistící a revizní kus
Popis: Èistící a revizní kus s dvíøky - podlakový
Popis: Èistící a revizní kus kulatý - pøetlakový
DN
Kè
DN
Kè
13052DW
Èistící a revizní kus
130
3440
08523DWJ
Èistící a revizní kus
80
2665
15052DW
Èistící a revizní kus
150
3550
10523DWJ
Èistící a revizní kus
100
2720
16052DW
Èistící a revizní kus
160
3675
13523DW
Èistící a revizní kus
130
2825
18052DW
Èistící a revizní kus
180
3725
15523DW
Èistící a revizní kus
150
2985
20052DW
Èistící a revizní kus
200
4025
16523DW
Èistící a revizní kus
160
3360
25052DW
Èistící a revizní kus
250
4635
18523DW
Èistící a revizní kus
180
3815
30052DW
Èistící a revizní kus
300
5140
20523DW
Èistící a revizní kus
200
4280
25523DW
Èistící a revizní kus
250
5310
30523DW
Èistící a revizní kus
300
6120
Kód
Popis
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Kód
Popis
- 27 -
NEREZOVÝ SYSTÉM
TØÍSLOŽKOVÝ
SYSTÉM
Redukce a adaptéry
Kód
Popis
Spojka DW/SW
Z DN (A) Na DN (B)
Kè
DN
Kè
Y0026DWJ
Redukce
100
80
1445
0816QDWJ
Kód
Spojka DW/SW
Popis
80
1025
AG026DW
Redukce
130
100
1450
AH026DW
Redukce
150
100
1620
1016QDWJ
Spojka DW/SW
100
1045
CK026DW
Redukce
150
130
1620
1316QDW
Spojka DW/SW
130
1015
AJ026DW
Redukce
180
100
1830
1516QDW
Spojka DW/SW
150
1185
Spojka DW/SW
180
1145
DI026DW
Redukce
180
150
1860
1816QDW
AK026DW
Redukce
200
100
2110
2016QDW
Spojka DW/SW
200
1335
2516QDW
Spojka DW/SW
250
1240
3016QDW
Spojka DW/SW
300
2115
Kód
AD026DWJ
Popis
Z DN (A) Na DN (B)
Adapter
80
100
Kè
1470
Komínová hlavice
Ukonèení komínu
Popis: Komínová hlavice
Popis: Ukonèení komínu
DN
Kè
Kód
DN
Kè
08010DW
Kód
Komínová hlavice
Popis
80
800
08011DW
Ukonèení komínu
80
985
10010DW
Komínová hlavice
100
855
10011DW
Ukonèení komínu
100
1050
13010DW
Komínová hlavice
130
885
13011DW
Ukonèení komínu
130
1095
15010DW
Komínová hlavice
150
1035
15011DW
Ukonèení komínu
150
1180
16010DW
Komínová hlavice
160
1135
16011DW
Ukonèení komínu
160
1260
18010DW
Komínová hlavice
180
1200
18011DW
Ukonèení komínu
180
1300
20010DW
Komínová hlavice
200
1405
20011DW
Ukonèení komínu
200
1660
25010DW
Komínová hlavice
250
1935
25011DW
Ukonèení komínu
250
1980
30010DW
Komínová hlavice
300
2250
30011DW
Ukonèení komínu
300
2395
Prùchodka støechou 5°/30°
Prùchodka støechou 30°/45°
Popis: Prùchodka støechou 5°/30°
Popis: Prùchodka støechou 30°/45°
+
Kód
+
DN
Kè
DN
Kè
08018DW
Prùchodka støechou 5°/30°
80
1910
08017DW
Prùchodka støechou 30°/45°
80
2300
10018DW
Prùchodka støechou 5°/30°
100
2240
10017DW
Prùchodka støechou 30°/45°
100
2575
13018DW
Prùchodka støechou 5°/30°
130
2300
13017DW
Prùchodka støechou 30°/45°
130
2690
15018DW
Prùchodka støechou 5°/30°
150
2355
15017DW
Prùchodka støechou 30°/45°
150
3035
16018DW
Prùchodka støechou 5°/30°
160
3035
16017DW
Prùchodka støechou 30°/45°
160
3070
18018DW
Prùchodka støechou 5°/30°
180
3285
18017DW
Prùchodka støechou 30°/45°
180
3165
20018DW
Prùchodka støechou 5°/30°
200
3020
20017DW
Prùchodka støechou 30°/45°
200
3310
25018DW
Prùchodka støechou 5°/30°
250
3510
25017DW
Prùchodka støechou 30°/45°
250
3530
30018DW
Prùchodka støechou 5°/30°
300
4105
30017DW
Prùchodka støechou 30°/45°
300
4100
- 28 -
Popis
Popis
Kód
Popis
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM
TØÍSLOŽKOVÝ
SYSTÉM
Kotvící objímka
Kotvící objímka 100 - 250 mm
Popis: Kotvící objímka
Popis: Kotvící objímka hladká
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
08080DW
Kotvící objímka
80
335
08836DW
Kotvící objímka hladká 100-250mm
80
1060
10080DW
Kotvící objímka
100
355
10836DW
Kotvící objímka hladká 100-250mm
100
1130
13080DW
Kotvící objímka
130
415
13836DW
Kotvící objímka hladká 100-250mm
130
1180
15080DW
Kotvící objímka
150
435
15836DW
Kotvící objímka hladká 100-250mm
150
1185
16080DW
Kotvící objímka
160
440
16836DW
Kotvící objímka hladká 100-250mm
160
1205
18080DW
Kotvící objímka
180
450
18836DW
Kotvící objímka hladká 100-250mm
180
1245
20080DW
Kotvící objímka
200
475
20836DW
Kotvící objímka hladká 100-250mm
200
1315
25080DW
Kotvící objímka
250
495
25836DW
Kotvící objímka hladká 100-250mm
250
1485
30080DW
Kotvící objímka
300
550
30836DW
Kotvící objímka hladká 100-250mm
300
1620
Kotvící objímka
Kotvící objímka 250 - 430 mm
Popis: Kotvící objímka hladká
Kód
Popis: Kotvící objímka
DN
Kè
Kód
DN
Kè
08086DW
Kotvící objímka hladká
Popis
80
330
08845DW
Kotvící objímka 250 - 430 mm
Popis
80
1210
10086DW
Kotvící objímka hladká
100
350
10845DW
Kotvící objímka 250 - 430 mm
100
1230
13086DW
Kotvící objímka hladká
130
365
13845DW
Kotvící objímka 250 - 430 mm
130
1260
15086DW
Kotvící objímka hladká
150
385
15845DW
Kotvící objímka 250 - 430 mm
150
1305
16086DW
Kotvící objímka hladká
160
385
16845DW
Kotvící objímka 250 - 430 mm
160
1320
18086DW
Kotvící objímka hladká
180
390
18845DW
Kotvící objímka 250 - 430 mm
180
1340
20086DW
Kotvící objímka hladká
200
405
20845DW
Kotvící objímka 250 - 430 mm
200
1460
25086DW
Kotvící objímka hladká
250
470
25845DW
Kotvící objímka 250 - 430 mm
250
1585
30086DW
Kotvící objímka hladká
300
510
30845DW
Kotvící objímka 250 - 430 mm
300
1785
DN
Kè
Kotvící objímka 100 - 250 mm
Kotvící objímka 250 - 430 mm
Popis: Kotvící objímka
Popis: Kotvící objímka hladká
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
08835DW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
80
1165
08846DW
Kotvící objímka hl a dká 250-430mm
80
1175
10835DW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
100
1200
10846DW
Kotvící objímka hl a dká 250-430mm
100
1250
Kotvící objímka hl a dká 250-430mm
130
1300
13835DW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
130
1210
13846DW
15835DW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
150
1245
15846DW
Kotvící objímka hl a dká 250-430mm
150
1300
16835DW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
160
1255
16846DW
Kotvící objímka hl a dká 250-430mm
160
1335
18835DW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
180
1285
18846DW
Kotvící objímka hl a dká 250-430mm
180
1380
20835DW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
200
1375
20846DW
Kotvící objímka hl a dká 250-430mm
200
1450
25835DW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
250
1555
30835DW
Kotvící objímka 100 - 250 mm
300
1775
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 29 -
OBSAH - OCELOVÉ KOUØOVODY
- 30 -
Trubka
- 31 -
Trubka s èistícím otvorem, pøechod Ocel / Nerez
- 32 -
Kolena
- 33 -
Redukce, pøechody, zdìøe, rùžice
- 34 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
OCELOVÉ KOUØOVODY
Trubky
Trubka - Prodloužení
250 mm
Kód
Popis
Trubka s klapkou - 250 mm
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
A97.011225
Trubka - prodloužení 250mm
120
136
A97.021225
Trubka s klapkou 250mm
120
278
A97.011325
Trubka - prodloužení 250mm
130
143
A97.021325
Trubka s klapkou 250mm
130
290
A97.011425
Trubka - prodloužení 250mm
145
164
A97.021425
Trubka s klapkou 250mm
145
318
A97.011525
Trubka - prodloužení 250mm
150
168
A97.021525
Trubka s klapkou 250mm
150
320
A97.011625
Trubka - prodloužení 250mm
160
175
A97.021625
Trubka s klapkou 250mm
160
350
A97.011825
Trubka - prodloužení 250mm
180
181
A97.021825
Trubka s klapkou 250mm
180
350
A97.012025
Trubka - prodloužení 250mm
200
201
A97.022025
Trubka s klapkou 250mm
200
393
Trubka - 500 mm
Kód
Trubka s klapkou - 500 mm
DN
Kè
DN
Kè
A97.011250
Trubka - prodloužení 500mm
Popis
120
227
A97.021250
Trubka s klapkou 500mm
120
369
A97.011350
Trubka - prodloužení 500mm
130
238
A97.021350
Trubka s klapkou 500mm
130
387
A97.011450
Trubka - prodloužení 500mm
145
255
A97.021450
Trubka s klapkou 500mm
145
415
A97.011550
Trubka - prodloužení 500mm
150
269
A97.021550
Trubka s klapkou 500mm
150
419
A97.011650
Trubka - prodloužení 500mm
160
272
A97.021650
Trubka s klapkou 500mm
160
460
A97.011850
Trubka - prodloužení 500mm
180
298
A97.021850
Trubka s klapkou 500mm
180
460
A97.012050
Trubka - prodloužení 500mm
200
388
A97.022050
Trubka s klapkou 500mm
200
576
Trubka - 1000 mm
Kód
Popis
Kód
Popis
Trubka s klapkou - 1000 mm
DN
Kè
DN
Kè
A97.011210
Trubka - prodloužení 1000mm
120
355
A97.021210
Trubka s klapkou 1000mm
120
498
A97.011310
Trubka - prodloužení 1000mm
130
378
A97.021310
Trubka s klapkou 1000mm
130
524
A97.011410
Trubka - prodloužení 1000mm
145
410
A97.021410
Trubka s klapkou 1000mm
145
555
A97.011510
Trubka - prodloužení 1000mm
150
420
A97.021510
Trubka s klapkou 1000mm
150
559
A97.011610
Trubka - prodloužení 1000mm
160
432
A97.021610
Trubka s klapkou 1000mm
160
569
A97.011810
Trubka - prodloužení 1000mm
180
472
A97.021810
Trubka s klapkou 1000mm
180
634
A97.012010
Trubka - prodloužení 1000mm
200
518
A97.022010
Trubka s klapkou 1000mm
200
679
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Kód
Popis
- 31 -
OCELOVÉ KOUØOVODY
Kolena
Kolena s klapkou
Koleno -45°
Trubka s èistícím otvorem - 250 mm
Kód
Kód
Popis
DN
Popis
DN
Kè
A97.041245
Koleno 45°
120
272
Kè
A97.041345
Koleno 45°
130
285
Koleno 45°
145
314
A97.031325
Trubka s èistícím otvorem 250mm
130
214
A97.041445
A97.031425
Trubka s èistícím otvorem 250mm
145
250
A97.041545
Koleno 45°
150
317
Trubka sTrubka
èistícím
- 1000150mm
A97.031525
s èistícímotvorem
otvorem 250mm
276
A97.041645
Koleno 45°
160
342
A97.031625
A97.041845
Koleno 45°
180
369
A97.042045
Koleno 45°
200
401
DN
Kè
Trubka s èistícím otvorem 250mm
Kód
Popis
160
286
DN
Kè
A97.031310
Trubka s èistícím otvorem 1000mm
130
460
A97.031410
Trubka s èistícím otvorem 1000mm
145
478
A97.031510
Trubka s èistícím otvorem 1000mm
150
483
A97.031610
Trubka s èistícím otvorem 1000mm
160
544
Koleno 45° èistící
Kód
Popis
DN Kè
Trubka
s èistícím otvorem
- 500 mm
A97.031350
Trubka s èistícím otvorem 500mm
130
328
A97.031450
Trubka s èistícím otvorem 500mm
145
340
A97.031550
Trubka s èistícím otvorem 500mm
150
345
A97.031650
Trubka s èistícím otvorem 500mm
160
388
Pøechodka OCEL / NEREZ
DN
Kè
A97.1115SW
Kód
Pøechodka OCEL / NEREZ
Popis
150
200
A97.1116SW
Pøechodka OCEL / NEREZ
160
200
A97.1118SW
Pøechodka OCEL / NEREZ
180
200
A97.1120SW
Pøechodka OCEL / NEREZ
200
200
Kód
Popis
Koleno 45° èistící
120
-
A97.051345
Koleno 45° èistící
130
352
A97.051445
Koleno 45° èistící
145
388
A97.051545
Koleno 45° èistící
150
393
A97.051645
Koleno 45° èistící
160
402
A97.051845
Koleno 45° èistící
180
539
A97.052045
Koleno 45° èistící
200
569
Koleno 90° èistící s klapkou
Komínové víèko
Kód
DN
Kè
A97.900415
Kód
Komínové víèko DN150
150
125
A97.900416
Komínové víèko DN160
160
135
A97.900418
Komínové víèko DN180
180
145
A97.900420
Komínové víèko DN200
200
155
- 32 -
Popis
DN
Kè
A97.091390
Koleno 90° èistící s klapkou
Popis
130
554
A97.091490
Koleno 90° èistící s klapkou
145
570
A97.091590
Koleno 90° èistící s klapkou
150
596
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
OCELOVÉ KOUØOVODY
Koleno 90°
Kolena
Nastavitelné
- Kolena
segmentové
s klapkou koleno
Popis: koleno nastavitelné otoèné - 0-90°
Kód
Popis
DN
Kè
A97.041290
Koleno 90°
120
272
A97.041390
Koleno 90°
130
285
A97.041490
Koleno 90°
145
314
A97.041590
Koleno 90°
150
317
A97.041500
A97.041600
A97.041690
Koleno 90°
160
342
A97.041890
Koleno 90°
180
369
A97.042090
Koleno 90°
200
401
Kód
Popis
DN
Kè
Koleno segmentové otoèné
150
457
Koleno segmentové otoèné
160
520
Nastavitelné 5-ti segmentové koleno
s èistícím
otvorem
Kolena
- Kolena
s klapkou
Koleno 90° èistící
Popis: koleno nastavitelné otoèné - 0-180°
DN
Kè
DN
Kè
A97.051290
Koleno 90° èistící
120
340
A97.049120
Koleno segmentové 0-180° - èistící
120
762
A97.051390
Koleno 90° èistící
130
352
A97.049130
Koleno segmentové 0-180° - èistící
130
777
A97.051490
Koleno 90° èistící
145
388
A97.049145
Koleno segmentové 0-180° - èistící
145
792
A97.051590
Koleno 90° èistící
150
393
A97.049150
Koleno segmentové 0-180° - èistící
150
803
511
A97.049160
Koleno segmentové 0-180° - èistící
160
818
Koleno segmentové 0-180° - èistící
180
833
Koleno segmentové 0-180° - èistící
200
844
DN
Kè
Kód
A97.051690
Popis
Koleno 90° èistící
160
Kód
A97.051890
Koleno 90° èistící
180
539
A97.049180
A97.052090
Koleno 90° èistící
200
569
A97.049200
Koleno 90° s klapkou
Kód
Popis
Popis
Žaluzie
DN
Kè
A97.081390
Koleno 90° s klapkou
130
438
A97.081490
Koleno 90° s klapkou
145
465
A97.081590
Koleno 90° s klapkou
150
467
Kód
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Popis
A97.121300
Žaluzie
130
958
A97.121500
Žaluzie
150
997
- 33 -
OCELOVÉ KOUØOVODY
Kolena
Redukce
- Kolena s klapkou
Kód
Popis
Pøechody
z DN na DN
Kè
A97.101512
Redukce
150
120
190
A97.101513
Redukce
150
130
211
A97.101815
Redukce
180
150
350
A97.102015
Redukce
200
150
355
A97.111212
Pøechodka 120/130
120
130
174
A97.102016
Redukce
200
160
355
A97.111213
Pøechodka 125/130
125
130
190
A97.111315
Pøechodka 130/150
130
150
216
A97.111514
Pøechodka 145/150
145
150
204
DN
Kè
Kolena
Redukce
- Kolena
pro keramický
s klapkou
komín
Kód
Popis
Kód
Popis
z DN na DN
Kè
Zdìø
z DN na DN
Kè
A97.141815
Redukce - keramický komín
180
150
393
A97.141816
Redukce - keramický komín
180
160
396
A97.142015
Redukce - keramický komín
200
150
396
Kód
Popis
A97.061200
Zdìø
120
80
A97.061300
Zdìø
130
69
Zdìø
145
73
A97.142016
Redukce - keramický komín
200
160
397
A97.061400
A97.142018
Redukce - keramický komín
200
180
399
A97.061500
Zdìø
150
74
A97.151612
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
160
120
585
A97.061600
Zdìø
160
76
A97.151613
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
160
130
585
A97.151614
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
160
145
585
A97.061800
Zdìø
180
80
A97.151615
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
160
150
585
A97.062000
Zdìø
200
103
A97.151616
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
160
160
585
A97.151812
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
180
120
601
A97.151813
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
180
130
601
A97.151814
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
180
145
601
A97.151815
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
180
150
601
A97.151816
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
180
160
601
A97.151818
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
180
180
601
A97.152012
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
200
120
617
A97.152013
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
200
130
617
A97.152014
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
200
145
617
A97.152015
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
200
150
617
A97.152016
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
200
160
617
A97.152018
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
200
180
617
A97.152020
Redukce pro keram. komín - Pøevleèná
200
200
617
- 34 -
Rùžice
DN
Kè
A97.071200
Kód
Rùžice síla 0,5mm
Popis
120
35
A97.071300
Rùžice síla 0,5mm
130
31
A97.071400
Rùžice síla 0,5mm
145
36
A97.071500
Rùžice síla 0,5mm
150
36
A97.071600
Rùžice síla 0,5mm
160
56
A97.071800
Rùžice síla 0,5mm
180
71
A97.072000
Rùžice síla 0,5mm
200
76
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
DALŠÍ
SORTIMENT
RICOM
gas,
s.r.o.
OSTATNÍ
SORTIMENT
RICOM
gas,
s.r.o.
V našem „šedém” ceníku najdete:
1 Nerezové flexibilní komínové vložky
2 Hliníkové hadice pro vzduchotechniku
3 Základní pøíslušenství tìchto systémù
a v ceníku „oranžovém”
1 Plastový systém
2 Hliníkový systém
3 Kaskádové systémy
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 35 -
Èeský výrobce
komínových systémù
termobel
www.ricomgas.cz
01/2015
produktový katalog - ceník
Pevné komínové vložky pro
spotøebièe na tuhá paliva-D3
1 mm
Pøíslušenství
www.ricomgas.cz
OBSAH A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Obsah a kontakty
-2-
Charakteristika dle ÈSN EN 1856
-3-
Prodloužení
-4-
Kolena
-5-
Pøíslušenství
- 6-9 -
Sortiment RICOM gas
- 10 -
Zmìny a novinky v ceníku
- Pøidána nastavitelná kolena 0-45° a 0-90° (strana 4)
RICOM gas, s.r.o.
Na Bìlidle 1135
460 06 Liberec 6
IÈ:
25414852
DiÈ: CZ25414852
WEB: www.ricomgas.cz
Technické oddìlení
Jaroslav Bøezina
737 230 680
[email protected]
-2-
RICOM gas, s.r.o.
SKLAD, EXPEDICE
Tovární 319
471 54 Cvikov
TEL: 487 751 070 - objednávky
FAX: 487 521 897 - objednávky
EMAIL: [email protected]
Objednávky
Petra Elstnerová - 737 230 682
Simona Stichhauerová - 734 265 596
[email protected]
Platí od 1.1.2015 do vydání nového.
NEREZOVÝ SYSTÉM
Charakteristika dle ÈSN EN 1856-1 a EN 1856-2
Komínové
vložky
EN 1856-2
T400 N1
D
Vm
L500100
G
Kouøovod
EN 1856-2
T400 N1
D
Vm
L500100
G
Název systému
Posuzováno dle normy
Teplotní tøída
Tlaková tøída
Odolnost proti
kondenzátu
Tøída odolnosti proti
proti korozi
Klasifikace materiálu
Odolnost proti vyhoøení
sazí
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
-3-
NEREZOVÝ SYSTÉM S10 tl.1mm
Komínové lùžko
Prodloužení - 200 mm
DN
Kè
Kód
12025S10
Kód
Trubka - prodloužení 200mm
Název
120
220
12070S10
13025S10
Trubka - prodloužení 200mm
130
234
13070S10
14025S10
Trubka - prodloužení 200mm
140
248
15025S10
Trubka - prodloužení 200mm
150
16025S10
Trubka - prodloužení 200mm
160
18025S10
Trubka - prodloužení 200mm
20025S10
Trubka - prodloužení 200mm
DN
Kè
Komínové lùžko
120
280
Komínové lùžko
130
281
14070S10
Komínové lùžko
140
284
263
15070S10
Komínové lùžko
150
285
277
16070S10
Komínové lùžko
160
291
180
306
18070S10
Komínové lùžko
180
297
200
353
20070S10
Komínové lùžko
200
311
Prodloužení - 450 mm
Kód
Název
Název
Distanèní objímka
DN
Kè
Kód
DN
Kè
12024S10
Trubka - prodloužení 450mm
120
439
37120S10
Vystøeïovací distanèní objímka
120
151
13024S10
Trubka - prodloužení 450mm
130
468
37130S10
Vystøeïovací distanèní objímka
130
154
14024S10
Trubka - prodloužení 450mm
140
497
37140S10
Vystøeïovací distanèní objímka
140
155
15024S10
Trubka - prodloužení 450mm
150
525
37150S10
Vystøeïovací distanèní objímka
150
155
16024S10
Trubka - prodloužení 450mm
160
554
37160S10
Vystøeïovací distanèní objímka
160
156
18024S10
Trubka - prodloužení 450mm
180
611
37180S10
Vystøeïovací distanèní objímka
180
162
20024S10
Trubka - prodloužení 450mm
200
707
Vystøeïovací distanèní objímka
200
168
Prodloužení - 950 mm
Kód
Koleno pøestavitelné 0° - 45° a 90
DN
Kè
DN
Kè
12020S10
Trubka - prodloužení 950mm
120
732
031500S10
Pøestavitelné koleno 0-45°
150
688
13020S10
Trubka - prodloužení 950mm
130
780
031800S10
Pøestavitelné koleno 0-45°
180
801
14020S10
Trubka - prodloužení 950mm
140
828
032000S10
Pøestavitelné koleno 0-45°
200
845
15020S10
Trubka - prodloužení 950mm
150
875
041500S10
Pøestavitelné koleno 0-90°
150
937
16020S10
Trubka - prodloužení 950mm
160
923
041800S10
Pøestavitelné koleno 0-90°
180
1145
18020S10
Trubka - prodloužení 950mm
180
1019
042000S10
Pøestavitelné koleno 0-90°
200
1215
20020S10
Trubka - prodloužení 950mm
200
1128
-4-
Název
37200S10
Název
Kód
Název
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM S10 tl.1mm
Koleno 15°
Kód
12044S10
13044S10
14044S10
15044S10
16044S10
18044S10
20044S10
Koleno 30°
Název
Koleno 15°
Koleno 15°
Koleno 15°
Koleno 15°
Koleno 15°
Koleno 15°
Koleno 15°
DN
Kè
Kód
120
130
140
150
160
180
200
436
475
495
515
554
594
693
12042S10
13042S10
14042S10
15042S10
16042S10
18042S10
20042S10
Koleno 45°
Název
Koleno 30°
Koleno 30°
Koleno 30°
Koleno 30°
Koleno 30°
Koleno 30°
Koleno 30°
DN
Kè
120
130
140
150
160
180
200
436
475
495
515
554
594
693
Koleno 90°
DN
Kè
Kód
DN
Kè
12040S10
Koleno 45°
120
436
12433S10
Koleno 90°
120
752
13040S10
Koleno 45°
130
475
13433S10
Koleno 90°
130
772
14040S10
Koleno 45°
140
495
14433S10
Koleno 90°
140
812
15040S10
Koleno 45°
150
515
15433S10
Koleno 90°
150
832
Koleno 90°
160
911
Kód
Název
Název
16040S10
Koleno 45°
160
554
16433S10
18040S10
Koleno 45°
180
594
18433S10
Koleno 90°
180
850
20040S10
Koleno 45°
200
693
20433S10
Koleno 90°
200
1226
T-Kus 90°
Prodloužení - 950 mm
Kód
12031S10
13031S10
14031S10
15031S10
16031S10
18031S10
20031S10
Název
T-Kus 90°
T-Kus 90°
T-Kus 90°
T-Kus 90°
T-Kus 90°
T-Kus 90°
T-Kus 90°
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
T-Kus 45°
DN
Kè
120
130
140
150
160
180
200
844
861
918
975
1157
1248
1285
Kód
12032S10
13032S10
14032S10
15032S10
16032S10
18032S10
20032S10
Název
T-Kus 45°
T-Kus 45°
T-Kus 45°
T-Kus 45°
T-Kus 45°
T-Kus 45°
T-Kus 45°
DN
Kè
120
130
140
150
160
180
200
1029
1157
1265
1340
1451
1522
1670
-5-
NEREZOVÝ SYSTÉM S10 tl.1mm
Zakládací díl
Kód
Komínové víèko
DN
Kè
Kód
DN
Kè
12854S10
Zakládací díl
Název
120
650
12063S10
Komínové víèko
120
237
13854S10
Zakládací díl
130
699
13063S10
Komínové víèko
130
272
14854S10
Zakládací díl
140
738
14063S10
Komínové víèko
140
289
15854S10
Zakládací díl
150
779
15063S10
Komínové víèko
150
311
16854S10
Zakládací díl
160
802
16063S10
Komínové víèko
160
367
18854S10
Zakládací díl
180
903
18063S10
Komínové víèko
180
420
20854S10
Zakládací díl
200
988
20063S10
Komínové víèko
200
463
Spona
Název
Redukce
DN
Kè
Kód
DN
Kè
12082S10
Spona
120
167
12026S10
Redukce
120
428
13082S10
Spona
130
174
13026S10
Redukce
130
458
14082S10
Spona
140
189
14026S10
Redukce
140
492
15082S10
Spona
150
202
15026S10
Redukce
150
524
16082S10
Spona
160
248
16026S10
Redukce
160
557
18082S10
Spona
180
256
18026S10
Redukce
180
627
20082S10
Spona
200
266
20026S10
Redukce
200
693
Kód
Název
Prodloužení
- 950 mm
Zdìø komínová
Kód
Redukce kónická
DN
Kè
Kód
DN
Kè
A97.12061S10 Zdìø komínová
120
171
12027S10
Redukce kónická
120
643
A97.13061S10 Zdìø komínová
130
188
13027S10
Redukce kónická
130
673
A97.14061S10 Zdìø komínová
140
202
14027S10
Redukce kónická
140
707
A97.15061S10 Zdìø komínová
150
216
15027S10
Redukce kónická
150
739
A97.16061S10 Zdìø komínová
160
231
16027S10
Redukce kónická
160
772
A97.18061S10 Zdìø komínová
180
260
18027S10
Redukce kónická
180
842
A97.20061S10 Zdìø komínová
200
289
20027S10
Redukce kónická
200
908
-6-
Název
Název
Název
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM S10 tl.1mm
Dynko s odtokem 300
Dynko s odtokem 500
Kód
Název
DN
Kè
Kód
Název
DN
Kè
12061S10
Dýnko s odtokem 500
120
327
12062S10
Dýnko s odtokem 300
120
297
13061S10
Dýnko s odtokem 500
130
362
13062S10
Dýnko s odtokem 300
130
332
14061S10
Dýnko s odtokem 500
140
379
14062S10
Dýnko s odtokem 300
140
379
15061S10
Dýnko s odtokem 500
150
401
15062S10
Dýnko s odtokem 300
150
371
16061S10
Dýnko s odtokem 500
160
457
16062S10
Dýnko s odtokem 300
160
427
18061S10
Dýnko s odtokem 500
180
510
18062S10
Dýnko s odtokem 300
180
480
20061S10
Dýnko s odtokem 500
200
553
20062S10
Dýnko s odtokem 300
200
523
Nastavitelný èistící díl s dvíøky
Èistící díl s dvíøky
Popis: +0-20 cm
DN
Kè
DN
Kè
12521S10
Èistící díl s dvíøky
120
1536
12522S10
Èistící díl s dvíøky prodloužený
120
1719
13521S10
Èistící díl s dvíøky
130
1576
13522S10
Èistící díl s dvíøky prodloužený
130
1759
14521S10
Èistící díl s dvíøky
140
1602
14522S10
Èistící díl s dvíøky prodloužený
140
1785
15521S10
Èistící díl s dvíøky
150
1630
15522S10
Èistící díl s dvíøky prodloužený
150
1813
16521S10
Èistící díl s dvíøky
160
1655
16522S10
Èistící díl s dvíøky prodloužený
160
1838
18521S10
Èistící díl s dvíøky
180
1711
18522S10
Èistící díl s dvíøky prodloužený
180
1894
20521S10
Èistící díl s dvíøky
200
1754
20522S10
Èistící díl s dvíøky prodloužený
200
1937
Kód
Název
Prodloužení
Èistící prvek- 950 mm
Kód
Název
Kód
Název
Dýnko
DN
Kè
Kód
DN
Kè
12050S10
Èistící prvek 140*210 mm
120
773
12060S10
Dýnko
120
237
13050S10
Èistící prvek 140*210 mm
130
816
13060S10
Dýnko
130
272
14050S10
Èistící prvek 140*210 mm
140
837
14060S10
Dýnko
140
289
15050S10
Èistící prvek 140*210 mm
150
858
15060S10
Dýnko
150
311
16050S10
Èistící prvek 140*210 mm
160
901
16060S10
Dýnko
160
367
18050S10
Èistící prvek 140*210 mm
180
966
18060S10
Dýnko
180
420
20050S10
Èistící prvek 140*210 mm
200
1125
20060S10
Dýnko
200
463
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Název
-7-
NEREZOVÝ SYSTÉM S10 tl.1mm
Kontrolní otvor s pøezkou
Límec
Popis: lze použít pro koleno, trubka
Kód
Název
DN
Kè
Kód
Název
DN
Kè
120KOS10
Kontrolní otvor s pøezkou
120
158
12013S10
Límec
120
277
130KOS10
Kontrolní otvor s pøezkou
130
185
13013S10
Límec
130
277
140KOS10
Kontrolní otvor s pøezkou
140
185
14013S10
Límec
140
277
150KOS10
Kontrolní otvor s pøezkou
150
185
15013S10
Límec
150
277
160KOS10
Kontrolní otvor s pøezkou
160
185
16013S10
Límec
160
277
180KOS10
Kontrolní otvor s pøezkou
180
211
18013S10
Límec
180
337
200KOS10
Kontrolní otvor s pøezkou
200
211
20013S10
Límec
200
356
Komínová støíška
DN
Kè
12010S10
Kód
Hlavice
Název
120
713
13010S10
Hlavice
130
748
14010S10
Hlavice
140
793
15010S10
Hlavice
150
812
16010S10
Hlavice
160
875
180
1000
200
1125
18010S10
Hlavice
Prodloužení
20010S10
950 mm
Hlavice
Koncový dilataèn?d?l
DN
Kè
120DDS10
Kód
Koncový dilataèní díl
120
533
130DDS10
Koncový dilataèní díl
130
546
140DDS10
Koncový dilataèní díl
140
558
150DDS10
Koncový dilataèní díl
150
605
160DDS10
Koncový dilataèní díl
160
618
180DDS10
Koncový dilataèní díl
180
643
200DDS10
Koncový dilataèní díl
200
706
-8-
Název
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
NEREZOVÝ SYSTÉM S10 tl.1mm
Ukonèovací kryt komínu
Prùchodka støechou 5°/30°
Popis: Ukonèovací kryt komínu
Popis: Prùchodka støechou 5°/30°
+
Kód
1A852SW
13852SW
14852SW
15852SW
16852SW
18852SW
20852SW
Popis
Ukonèovac?kryt kom?nu
Ukonèovac?kryt kom?nu
Ukonèovac?kryt kom?nu
Ukonèovac?kryt kom?nu
Ukonèovac?kryt kom?nu
Ukonèovac?kryt kom?nu
Ukonèovac?kryt kom?nu
+
DN
Kè
120
130
140
150
160
180
200
730
765
800
855
900
975
1065
Kód
1A017SW
13017SW
14017SW
15017SW
16017SW
18017SW
20017SW
Popis
Prùchodka støechou 30°/45°
Prùchodka støechou 30°/45°
Prùchodka støechou 30°/45°
Prùchodka støechou 30°/45°
Prùchodka støechou 30°/45°
Prùchodka støechou 30°/45°
Prùchodka støechou 30°/45°
Prùchodka støechou 30°/45°
Prùchodka støechou rovná
Popis: Prùchodka støechou 30°/45°
Popis: Prùchodka støechou rovná
+
Kód
1A018SW
13018SW
14018SW
15018SW
16018SW
18018SW
20018SW
Popis
Prùchodka støechou 5°/30°
Prùchodka støechou 5°/30°
Prùchodka støechou 5°/30°
Prùchodka støechou 5°/30°
Prùchodka støechou 5°/30°
Prùchodka støechou 5°/30°
Prùchodka støechou 5°/30°
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
DN
Kè
120
130
140
150
160
180
200
1980
2080
2090
2195
2110
2120
2125
DN
Kè
120
130
140
150
160
180
200
1650
1815
1740
1750
1765
1770
1755
+
DN
Kè
120
130
140
150
160
180
200
1980
2180
2090
2195
2110
2120
2125
Kód
1A019SW
13019SW
14019SW
15019SW
16019SW
18019SW
20019SW
Popis
Prùchodka støechou rovná
Prùchodka støechou rovná
Prùchodka støechou rovná
Prùchodka støechou rovná
Prùchodka støechou rovná
Prùchodka støechou rovná
Prùchodka støechou rovná
-9-
NEREZOVÝ SYSTÉM S10 tl.1mm
POZNÁMKY
NEREZOVÝ SYSTÉM
- 10 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
DALŠÍ SORTIMENT
NAJDETE
a v ceníku „modrém”
1 Nerezový systém S8 - 0,8 mm
2 Nerezový systém SW a DW
3 Ocelové kouøovody
4 Pøíslušenství tìchto systémù
a v ceníku „oranžovém”:
1 Plastový systém
2 Hliníkový systém
3 Kaskádové systémy
V našem „šedém” ceníku najdete:
1 Nerezové flexibilní komínové vložky
2 Hliníkové hadice pro vzduchotechniku
3 Základní pøíslušenství tìchto systémù
Èeský výrobce
komínových systémù
termobel
www.ricomgas.cz
12/2014
produktový katalog - ceník
Nerezové flexibilní komínové
vložky
AL hadice pro vzduchotechniku
Pøíslušenství
www.ricomgas.cz
OBSAH A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Obsah a kontakty
-2-
Flexibilní nerezové hadice - PØETLAK
-3-
Pøíslušenství
-5-
Flexibilní nerezové hadice jednovrstvé - tl. materiálu 0,3 a 0,4 mm - PODTLAK
-6-
Základní komponenty nerezového systému
-7-
Vzduchotechnické hadice a komponenty
-9-
Charakteristika dle ÈSN EN 1856
RICOM gas, s.r.o.
Na Bìlidle 1135
460 06 Liberec 6
IÈ:
25414852
DiÈ: CZ25414852
WEB: www.ricomgas.cz
Technické oddìlení
Jaroslav Bøezina
737 230 680
[email protected]
-2-
20150217
- 11 -
RICOM gas, s.r.o.
SKLAD, EXPEDICE
Tovární 319
471 54 Cvikov
TEL: 487 751 070 - objednávky
FAX: 487 521 897 - objednávky
EMAIL: [email protected]
Objednávky
Petra Elstnerová - 737 230 682
Simona Štichhauerová - 734 265 596
[email protected]
Platí od 1.12.2014 do vydání nového.
Flexibilní nerezový systém
Jednovrstvé trubky
- pøetlakové
JEDNOVRSTVÉ
FLEXIBILNÍ
TRUBKY - PØETLAKOVÉ
Materiál tl. 0,10 mm
Materiál tl. 0,12 mm
Popis: T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O
T400 - N1 - D - V2 - L50010 - G
Popis: T200 - P1 - W - V2 - L50012 - O
T400 - N1 - D - V2 - L50012 - G
DN
Kè/m
DN
Kè/m
10.0110080
Kód
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
Popis
80
202
10.0112080
Kód
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
Popis
80
218
10.0110100
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
100
252
10.0112100
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
100
271
10.0110110
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
110
278
10.0112110
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
110
299
10.0110120
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
120
303
10.0112120
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
120
319
10.0110125
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
125
315
10.0112125
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
125
339
10.0110130
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
130
328
10.0112130
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
130
354
10.0110140
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
140
353
10.0112140
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
140
382
10.0110150
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
150
380
10.0112150
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
150
407
10.0110160
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
160
403
10.0112160
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
160
434
10.0110180
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
180
456
10.0112180
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
180
486
10.0110200
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
200
508
10.0112200
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
200
541
10.0110250
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
250
635
10.0112250
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
250
680
10.0110300
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
300
761
10.0112300
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
300
814
10.0110400
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,10 mm)
400
1007
10.0112400
Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm)
400
1085
DVOUVRSTVÉ FLEXIBILNÍ TRUBKY - PØETLAKOVÉ
Materiál tl. 2 x 0,10 mm
Materiál tl. 2 x 0,12 mm
Popis: T200 - P1 - W - V2 - L50 2x010 - O
T400 - N1 - D - V2 - L50 2x010 - G
Popis: T200 - P1 - W - V2 - L50 2x012 - O
T400 - N1 - D - V2 - L50 2x012 - G
DN
Kè/m
DN
Kè/m
10.0210080
Kód
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
Popis
80
318
10.0212080
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
80
359
10.0210100
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
100
398
10.0212100
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
100
449
10.0210110
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
110
438
10.0212110
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
110
492
10.0210120
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
120
473
10.0212120
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
120
538
10.0210125
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
125
498
10.0212125
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
125
561
10.0210130
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
130
517
10.0212130
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
130
584
10.0210140
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
140
558
10.0212140
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
140
628
10.0210150
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
150
597
10.0212150
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
150
674
10.0210160
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
160
637
10.0212160
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
160
717
10.0210180
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
180
716
10.0212180
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
180
809
10.0210200
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
200
797
10.0212200
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
200
897
10.0210250
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
250
995
10.0212250
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
250
1121
10.0210300
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
300
1194
10.0212300
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
300
1345
10.0210400
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,10 mm)
400
1591
10.0212400
Flexibilní trubka pøetlaková (tl. 2X0,12 mm)
400
1793
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Kód
Popis
-3-
Flexibilní nerezový systém
Dvouvrstvá trubka tl. 2 x 0,10 mm - uvnitø hladká
Popis: T200 - P1 - W - V2 - L50 2x010 - O
T600 - N1 - D - V2 - L50 2x010 - G
strana
DN
Kè/m
-5-
9.0210080
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
80
382
9.0210100
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
100
478
-7-
9.0210110
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
110
526
9.0210120
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
120
568
9.0210125
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
125
598
9.0210130
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
130
620
9.0210140
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
140
670
9.0210150
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
150
716
9.0210160
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
160
764
9.0210180
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
180
859
9.0210200
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
200
956
9.0210250
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
250
1194
9.0210300
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
300
1433
strana
9.0210400
Flexibilní trubka (tl. 2X0,10 mm) - hladká
400
1909
-5-
Kód
Popis
strana
-3-4-6-
Dvouvrstvá trubka tl. 2 x 0,12 mm - uvnitø hladká
Popis: T200 - P1 - W - V2 - L50 2x012 - O
T600 - N1 - D - V2 - L50 2x012 - G
DN
Kè/m
9.0212080
Kód
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
80
431
9.0212100
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
100
539
9.0212110
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
110
590
9.0212120
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
120
646
9.0212125
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
125
673
9.0212130
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
130
701
9.0212140
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
140
754
9.0212150
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
150
809
-7-
9.0212160
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
160
860
9.0212180
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
180
971
-8-
9.0212200
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
200
1076
9.0212250
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
250
1345
9.0212300
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
300
1614
9.0212400
Flexibilní trubka (tl. 2X0,12 mm) - hladká
400
2152
-4-
Popis
strana
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Flexibilní nerezový systém
Pøechodky
Krycí plech + matice
Popis: krycí plech s maticí - ukotvení horní èásti jednovrstvé
nerezové flexibilní vložky
F/P - VRCHNÍ
P/F - SPODNÍ
F/F - SPOJKA
Kód
Pøechodky F/P - Vrchní
Kód
Popis
DN
Kè
24000003080
Krycí plech lisovaný
80
770
24000003100
Krycí plech lisovaný
100
770
DN
Kè
21410000080
Matice se závitem ke krycímu plechu
80
150
21410000100
Matice se závitem ke krycímu plechu
100
170
21400020080
Pøechod flex pevná vrchní (se závitem)
80
480
21400020100
Pøechod flex pevná vrchní (se závitem)
100
510
21400020110
Pøechod flex pevná vrchní
110
595
21400020120
Pøechod flex pevná vrchní
120
670
21400020125
Pøechod flex pevná vrchní
125
740
21400020130
Pøechod flex pevná vrchní
130
740
21400020140
Pøechod flex pevná vrchní
140
775
21400020150
Pøechod flex pevná vrchní
150
815
21400020160
Pøechod flex pevná vrchní
160
850
21400020180
Pøechod flex pevná vrchní
180
920
21400020200
Pøechod flex pevná vrchní
200
1010
21400020250
Pøechod flex pevná vrchní
250
1270
21400020300
Pøechod flex pevná vrchní
300
1395
Montážní hlava
Popis: montážní hlavy pro instalaci nerezových flexibilních vložkek
Kód
Pøechodky P/F - Spodní
Kód
Popis
Popis
DN
Kè
21400000080
Pøechod pevná / flex spodní (se závitem)
80
275
21400000100
Pøechod pevná / flex spodní (se závitem)
100
295
21400000110
Pøechod pevná / flex spodní
110
355
21400000120
Pøechod pevná / flex spodní
120
380
21400000120P
Pøechod pevná / flex spodní (se závitem)
120
380
21400000125
Pøechod pevná / flex spodní
125
380
21400000130
Pøechod pevná / flex spodní
130
400
21400000130P
Pøechod pevná / flex spodní (se závitem)
130
400
21400000140
Pøechod pevná / flex spodní
140
405
21400000150
Pøechod pevná / flex spodní
150
410
21400000160
Pøechod pevná / flex spodní
160
440
21400000180
Pøechod pevná / flex spodní
180
460
21400000200
Pøechod pevná / flex spodní
200
490
21400000250
Pøechod pevná / flex spodní
250
580
21400000300
Pøechod pevná / flex spodní
300
670
DN
Kè
21420000080
Montážní hlava / 80, se závitem
Popis
80
315
21420000100
Montážní hlava /100, se závitem
100
330
21420000110
Montážní hlava /110
110
230
21420000120
Montážní hlava /120
120
240
21420000130
Montážní hlava /130
130
250
21420000140
Montážní hlava /140
140
260
21420000150
Montážní hlava /150
150
270
21420000200
Montážní hlava /200
200
295
*
- závit odpovídá jednovrstvé nerezové flexibilní hadic
- u všech prùmìrù pøi instalaci použijte silikon - 3111TMEL
Ukonèovací kryt komínu
+
Pøechodky F/F - Spojka
DN
Kè
Popis
DN
Kè
21400010080
Kód
Pøechodka flex / flex (se závitem)
Popis
80
405
08852SW
Ukonèovací kryt komínu
80
665
21400010100
Pøechodka flex / flex (se závitem)
100
435
10852SW
Ukonèovací kryt komínu
100
670
21400010110
Pøechodka flex / flex
110
330
11852SW
Ukonèovací kryt komínu
110
760
21400010120
Pøechodka flex / flex
120
340
1A852SW
Ukonèovací kryt komínu
120
730
21400010130
Pøechodka flex / flex
130
360
13852SW
Ukonèovací kryt komínu
130
765
21400010140
Pøechodka flex / flex
140
380
14852SW
Ukonèovací kryt komínu
140
800
21400010150
Pøechodka flex / flex
150
410
15852SW
Ukonèovací kryt komínu
150
855
21400010160
Pøechodka flex / flex
160
440
16852SW
Ukonèovací kryt komínu
160
900
21400010180
Pøechodka flex / flex
180
510
18852SW
Ukonèovací kryt komínu
180
975
21400010200
Pøechodka flex / flex
200
535
20852SW
Ukonèovací kryt komínu
200
1065
21400010250
Pøechodka flex / flex
250
570
25852SW
Ukonèovací kryt komínu
250
1575
21400010300
Pøechodka flex / flex
300
605
30852SW
Ukonèovací kryt komínu
300
2155
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Kód
-5-
Flexibilní nerezový systém
Trubka nerezová flexibilní tl. 0,3 mm - 1.4301 (SUCHÝ PLYN)
Popis: T400 - N1 - D - Vm - L20 030 - G500
Kód
Popis
DN
Kè/m
13.0130100
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4301, tl. 0,30 mm)
100
398
13.0130110
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4301, tl. 0,30 mm)
110
398
13.0130120
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4301, tl. 0,30 mm)
120
422
13.0130125
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4301, tl. 0,30 mm)
125
442
13.0130130
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4301, tl. 0,30 mm)
130
455
13.0130140
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4301, tl. 0,30 mm)
140
499
13.0130150
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4301, tl. 0,30 mm)
150
535
13.0130160
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4301, tl. 0,30 mm)
160
578
13.0130180
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4301, tl. 0,30 mm)
180
639
13.0130200
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4301, tl. 0,30 mm)
200
710
Trubka nerezová flexibilní tl. 0,4 mm - 1.4404 (TUHÁ PALIVA)
Popis: T400 - N1 - D - Vm - L50 040 - G500
Kód
Popis
DN
Kè/m
14.0140130
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4404, tl. 0,40 mm)
130
699
14.0140140
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4404, tl. 0,40 mm)
140
748
14.0140150
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4404, tl. 0,40 mm)
150
798
14.0140160
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4404, tl. 0,40 mm)
160
855
14.0140180
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4404, tl. 0,40 mm)
180
965
14.0140200
Flexibilní trubka podtlaková (mat. 1.4404, tl. 0,40 mm)
200
1128
Instalujte dle šipky smìru toku spalin, vyražené na výrobku.
-6-
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Flexibilní nerezový systém - KOMPONENTY
Nerezové komponenty DINAK s tlouškou materiálu 0,4 mm* Ostatní komponenty najdete v našem „modrém” ceníku
Komínová hlavice
T-kus 93°
DN
Kè
Kód
DN
Kè
08010SW
Komínová hlavice
80
605
0831ASWJ
T-kus 93°
80
745
10010SW
Komínová hlavice
100
655
1031ASWJ
T-kus 93°
100
745
T-kus 93°
110
785
Kód
Popis
Popis
11010SW
Komínová hlavice
110
670
1131ASW
1A010SW
Komínová hlavice
120
735
1A31ASW
T-kus 93°
120
850
13010SW
Komínová hlavice
130
765
1331ASW
T-kus 93°
130
890
14010SW
Komínová hlavice
140
810
1431ASW
T-kus 93°
140
975
15010SW
Komínová hlavice
150
860
1531ASW
T-kus 93°
150
960
16010SW
Komínová hlavice
160
930
1631ASW
T-kus 93°
160
1075
18010SW
Komínová hlavice
180
1005
1831ASW
T-kus 93°
180
1285
20010SW
Komínová hlavice
200
1175
2031ASW
T-kus 93°
200
1335
25010SW
Komínová hlavice
250
1480
2531ASW
T-kus 93°
250
1775
30010SW
Komínová hlavice
300
1940
3031ASW
T-kus 93°
300
2310
Prodloužení
Èistící a revizní díl
Popis: nerezová trubka - pevná délka - tl. 0,4 mm
Kód
Popis
Popis: pøetlak
DN
Kè
Kód
DN
Kè
08024SWJ
Trubka - prodloužení 430mm
80
285
08528SWJ
Èistící a revizní kus
80
1040
10024SWJ
Trubka - prodloužení 430mm
100
365
10528SWJ
Èistící a revizní kus
100
1065
11024SW
Trubka - prodloužení 430mm
110
370
11528SW
Èistící a revizní kus
110
1075
1A024SW
Trubka - prodloužení 430mm
120
385
1A528SW
Èistící a revizní kus
120
1190
13024SW
Trubka - prodloužení 430mm
130
390
13528SW
Èistící a revizní kus
130
1210
14024SW
Trubka - prodloužení 430mm
140
405
14528SW
Èistící a revizní kus
140
1475
15024SW
Trubka - prodloužení 430mm
150
410
15528SW
Èistící a revizní kus
150
1580
16024SW
Trubka - prodloužení 430mm
160
455
16528SW
Èistící a revizní kus
160
1755
18024SW
Trubka - prodloužení 430mm
180
490
18528SW
Èistící a revizní kus
180
1750
20024SW
Trubka - prodloužení 430mm
200
495
20528SW
Èistící a revizní kus
200
2050
25024SW
Trubka - prodloužení 430mm
250
645
25528SW
Èistící a revizní kus
250
2350
30024SW
Trubka - prodloužení 430mm
300
770
30528SW
Èistící a revizní kus
300
2530
Koleno 87°
Popis
Èistící a revizní díl
Popis: podtlak
DN
Kè
DN
Kè
08043SWJ
Koleno 87°
80
410
11521SW
Èistící a revizní kus
110
2200
10043SWJ
Koleno 87°
100
445
1A521SW
Èistící a revizní kus
120
1970
11043SW
Koleno 87°
110
445
13521SW
Èistící a revizní kus
130
2245
1A043SW
Koleno 87°
120
495
14521SW
Èistící a revizní kus
140
2400
13043SW
Koleno 87°
130
515
15521SW
Èistící a revizní kus
150
2560
14043SW
Koleno 87°
140
540
16521SW
Èistící a revizní kus
160
2760
15043SW
Koleno 87°
150
575
18521SW
Èistící a revizní kus
180
2855
16043SW
Koleno 87°
160
640
20521SW
Èistící a revizní kus
200
2955
18043SW
Koleno 87°
180
755
25521SW
Èistící a revizní kus
250
3245
20043SW
Koleno 87°
200
830
30521SW
Èistící a revizní kus
300
3840
25043SW
Koleno 87°
250
1050
Kód
Popis
Kód
Popis
*Nerezové komponenty s tlouškou materiálu 0,8 mm,
najdete v našem „modrém” ceníku.
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
-7-
Flexibilní nerezový systém - KOMPONENTY
Nerezové komponenty DINAK s tlouškou materiálu 0,4 mm* Ostatní komponenty najdete v našem „modrém” ceníku
T-kus 135° - suchý provoz
Zakládací konzole pro T-kus
ukázka použití
DN
Kè
DN
Kè
13030SW
Kód
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
Popis
130
1310
48080
Zakládací konzole pro T-kus (DN80-100)
80
590
15030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
150
1495
48110
Zakládací konzole pro T-kus
110
665
16030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
160
1840
48125
Zakládací konzole pro T-kus
125
755
18030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
180
1725
48130
Zakládací konzole pro T-kus
130
685
20030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
200
2065
48140
Zakládací konzole pro T-kus
140
725
25030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
250
2965
48150
Zakládací konzole pro T-kus
150
760
30030SW
T-Kus 135° - suchý provoz (podtlak)
300
3250
48160
Zakládací konzole pro T-kus
160
905
48180
Zakládací konzole pro T-kus
180
915
48200
Zakládací konzole pro T-kus
200
1015
48250
Zakládací konzole pro T-kus
250
1030
48300
Zakládací konzole pro T-kus
300
1705
Spona
Kód
Popis
Popis: Spony pro uchycení komínové vložky na komín
Dynko s odtokem kondenzátu
DN
Kè
21050000080
Kód
AK H spona
Popis
80
180
21050000110
AK H spona (DN 100 a 110)
110
190
21050000120
AK H spona (DN 120 a 130)
120
145
21050000140
Ak H spona
140
165
Kód
DN
Kè
21050000150
Ak H spona
150
175
08061SWJ
Dynko s odtokem kondenzátu
80
345
21050000160
Ak H spona
160
185
10061SWJ
Dynko s odtokem kondenzátu
100
380
21050000180
Ak H spona
180
205
11061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
110
325
21050000200
Ak H spona
200
230
1A061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
120
335
21050000250
Ak H spona
250
13061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
130
350
21050000300
Ak H spona
300
14061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
140
360
15061SW
16061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
Dynko s odtokem kondenzátu
150
160
370
400
18061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
180
430
20061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
200
455
25061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
250
525
30061SW
Dynko s odtokem kondenzátu
300
645
Vystøeïovací distanèní objímka
DN
Kè
37080/2
Kód
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
Popis
80
240
37100/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
100
255
37110/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
110
275
37125/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
125
305
37130/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
130
350
37140/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
140
365
37150/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
150
375
37160/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
160
315
37180/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
180
410
37200/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
200
450
37250/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
250
460
37300/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
300
585
Popis
*Nerezové komponenty s tlouškou materiálu 0,8mm najdete
v našem „modrém” ceníku.
Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní.
-8Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvl᚝.
-8Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Rozvody vzduchotechniky
Hliníková ohebná hadice
Popis: Hliníková ohebná hadice pro rozvod vzduchu
Kód
Popis
DN
Kè/m
8.0110080
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
80
36
8.0110100
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
100
45
8.0110110
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
110
50
8.0110120
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
120
54
8.0110125
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
125
58
8.0110130
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
130
59
8.0110140
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
140
63
8.0110150
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
150
68
8.0110160
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
160
72
8.0110180
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
180
81
8.0110200
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
200
90
8.0110250
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
250
112
8.0110300
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
300
135
8.0110350
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
350
157
8.0110400
Vzduchotechnická hadice hliník (tl. 0,10 mm)
400
180
Hliníková trubka
Popis: Hliníková trubka tlouška 0,63 mm
DN
Kè
08020AL
Kód
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
Popis
80
204
10020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
100
208
11020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
110
222
12020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
120
228
13020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
130
244
14020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
140
250
15020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
150
256
16020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
160
268
18020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
180
297
20020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
200
328
25020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
250
489
30020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
300
584
35020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
350
700
40020AL
Trubka 1 m - hliník (tl. 0,63 mm)
400
817
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
-9-
Rozvody vzduchotechniky
Hliníkový T-kus
Hliníkové koleno revizní
Popis: T-kus 90°, tlouška 0,63 mm
Popis: Koleno 90° s revizním otvorem, tlouška 0,63 mm
DN
Kè
Kód
DN
Kè
08031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
80
371
08432AL
Revizní koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
80
370
10031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
100
391
10432AL
Revizní koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
100
388
11031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
110
400
11432AL
Revizní koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
110
389
12031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
120
403
12432AL
Revizní koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
120
394
13031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
130
404
13432AL
Revizní koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
130
397
14031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
140
407
14432AL
Revizní koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
140
400
15031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
150
409
15432AL
Revizní koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
150
404
16031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
160
443
16432AL
Revizní koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
160
410
18031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
180
456
18432AL
Revizní koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
180
422
20031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
200
471
20432AL
Revizní koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
200
433
25031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
250
634
30031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
300
747
35031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
350
850
40031AL
T-kus 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
400
954
Kód
Popis
Popis
Hliníkové koleno
Hliníkové koleno
Popis: Koleno 90°, tlouška 0,63 mm
Popis: Koleno 45°, tlouška 0,63 mm
DN
Kè
Kód
DN
Kè
08433AL
Kód
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
80
332
08040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
80
192
10433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
100
350
10040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
100
199
11433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
110
352
11040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
110
201
12433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
120
356
12040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
120
204
13433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
130
359
13040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
130
207
14433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
140
362
14040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
140
210
15433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
150
367
15040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
150
213
16433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
160
373
16040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
160
216
18433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
180
385
18040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
180
222
20433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
200
395
20040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
200
228
25433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
250
476
25040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
250
283
30433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
300
506
30040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
300
307
35433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
350
699
35040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
350
376
40433AL
Koleno 90° - hliník (tl. 0,63 mm)
400
829
40040AL
Koleno 45° - hliník (tl. 0,63 mm)
400
446
- 10 -
Popis
Popis
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
CHARAKTERISTIKA DLE ÈSN EN 1856
Komínové
vložky
Nerezové
komínové vložky
EN 1856-2
T600 N1
W
V2
L50040
G
EN 1856-2
EN 1856-2
T200 P1
T400 N1
W
D
V2
V2
L50010
L50 2x010
O
G
EN 1856-2
EN 1856-2
T400 N1
T400 N1
D
D
Vm
Vm
L20030
L20040
G500
G500
Název systému
Posuzováno dle normy
Teplotní tøída
Tlaková tøída
Odolnost proti
kondenzátu
Tøída odolnosti proti
proti korozi
Klasifikace materiálu
Odolnost proti vyhoøení
sazí
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 11 -
DALŠÍ SORTIMENT SPOLEÈNOSTI NAJDETE,
a v ceníku „modrém”
1 Nerezový systém S8 - 0,8 mm
2 Nerezový systém SW a DW
3 Ocelové kouøovody
4 Pøíslušenství tìchto systémù
a v ceníku „oranžovém”:
1 Plastový systém
2 Hliníkový systém
3 Kaskádové systémy
020S8
024S8
025S8
031S8
030S8
521S8
061S8
010S8
042S8
040S8
433S8
432S8
065S8
023S8
026S8
852S8
070S8
Trubka 1m (950mm)
Trubka 0,5m (450mm)
Trubka 0,25m (200mm)
Hlavice
Koleno 30°
Koleno 45°
Koleno 90°
(260 - 350mm)
Spojovací objímka
130
755 Kč
465 Kč
290 Kč
605 Kč
1 785 Kč
1 855 Kč
450 Kč
565 Kč
485 Kč
485 Kč
635 Kč
920 Kč
1 205 Kč
675 Kč
550 Kč
595 Kč
66 Kč
140
785 Kč
485 Kč
305 Kč
757 Kč
1 935 Kč
1 880 Kč
470 Kč
585 Kč
510 Kč
510 Kč
685 Kč
955 Kč
1 175 Kč
710 Kč
555 Kč
635 Kč
66 Kč
150
870 Kč
530 Kč
330 Kč
835 Kč
2 090 Kč
1 905 Kč
510 Kč
615 Kč
520 Kč
520 Kč
730 Kč
1 005 Kč
1 205 Kč
775 Kč
585 Kč
645 Kč
67 Kč
160
925 Kč
560 Kč
345 Kč
875 Kč
2 090 Kč
1 950 Kč
540 Kč
645 Kč
560 Kč
560 Kč
780 Kč
1 040 Kč
1 245 Kč
825 Kč
595 Kč
650 Kč
68 Kč
180
970 Kč
545 Kč
310 Kč
965 Kč
2 415 Kč
2 045 Kč
550 Kč
700 Kč
610 Kč
610 Kč
870 Kč
1 390 Kč
1 295 Kč
765 Kč
605 Kč
665 Kč
69 Kč
200
1 065 Kč
595 Kč
335 Kč
1 050 Kč
2 595 Kč
2 135 Kč
645 Kč
760 Kč
690 Kč
690 Kč
1 030 Kč
1 100 Kč
1 340 Kč
825 Kč
660 Kč
675 Kč
71 Kč
220
1 130 Kč
620 Kč
340 Kč
1 290 Kč
2 855 Kč
2 700 Kč
720 Kč
820 Kč
825 Kč
825 Kč
1 280 Kč
1 230 Kč
1 455 Kč
895 Kč
675 Kč
945 Kč
75 Kč
250
1 310 Kč
745 Kč
430 Kč
1 620 Kč
3 490 Kč
2 875 Kč
795 Kč
930 Kč
990 Kč
990 Kč
1 490 Kč
1 375 Kč
1 560 Kč
1 020 Kč
775 Kč
965 Kč
80 Kč
300
1 585 Kč
880 Kč
490 Kč
1 940 Kč
4 575 Kč
3 100 Kč
895 Kč
1 155 Kč
1 250 Kč
1 250 Kč
1 750 Kč
1 615 Kč
1 705 Kč
1 180 Kč
805 Kč
1 005 Kč
89 Kč
termobel

Podobné dokumenty

Ceník plastových a hliníkových komínových výrobků

Ceník plastových a hliníkových komínových výrobků Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k navrhování, montáži a používání systému odvodu spalin a pøívodu

Více

jednoduchý systém - plast

jednoduchý systém - plast od spotřebičů až ke komínové hlavě - dodržení celkové přípustné délky úseku komínu - vyhotovení objednávky pro již určené prvky

Více

Pojistné podmínky Uniqa

Pojistné podmínky Uniqa náklady na repatriaci poji‰tûného; Pojistitel uhradí pfievoz poji‰tûného (kter˘ není schopen cestovat bûÏn˘mi dopravními prostfiedky) ze zahraniãní nemocnice do místa trvalého bydli‰tû v âR za podmín...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/10

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/10 6.1. Pojistitel poskytuje pojistné plnûní maximálnû do v˘‰e sjednan˘ch pojistn˘ch ãástek. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t sjednána spoluúãast poji‰tûného na plnûní. 6.2. Pojistné plnûní je splatné do 1...

Více

Ceník - RICOMGAS

Ceník - RICOMGAS - sestavy úseku komínu - geometricko-funkèní urèení prvkù k pøipojení od spotøebièù až ke komínové hlavì - dodržení celkové pøípustné délky úseku komínu - vyhotovení objednávky pro již urèené prvky...

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY

D. DOKUMENTACE STAVBY Napojení kotle na komín je řešeno plastovými tvarovkami a potrubím PPs – jednovrstvý komínový systém RICOMgas Ø110. Kontrolní výpočet komína byl proveden podle ČSN EN 13384-1,-2 a to při provozu v ...

Více

Bezpečná práce s motorovou pilou Stihl

Bezpečná práce s motorovou pilou Stihl vìtví lišty smìrem nahoru øetìz zasekne èi

Více

usui line soutěž - Brno BVE Website

usui line soutěž - Brno BVE Website že budeme moci po prázdninovém odmlčení přinést dvojnásobné množství informací. Vyšlo nám to tak napůl - jen u některých rubrik, zatímco jiné rubriky v tomto čísle nenajdete vůbec. A ač sebechvála ...

Více

Katalog - jb market

Katalog - jb market Pavuzník-lano 30 m-PP Pavuzník-lano 50 m-PP

Více

jednoduchý systém - plast - OK-SETO

jednoduchý systém - plast - OK-SETO Popis: Flexibilní systém bez nutnosti použití přechodových adaptérů. Spodní P/F i vrchní F/P adaptér je pevnou součástí trubky.

Více