Mikroskopie rastrovací sondou a odvozené techniky

Komentáře

Transkript

Mikroskopie rastrovací sondou a odvozené techniky
Mikroskopie rastrovací sondou
a odvozené techniky
Laboratoř mikroskopie rastrovací sondou
Odd. elektrochemických materiálů
Pavel Janda
Hana Tarábková, Věra Hudská
[email protected]
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AVČR v.v.i.
Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
Rozdělení mikroskopických metod podle rozlišení
OPT: optická mikroskopie
SNOM: mikroskopie blízkého pole
SEM: elektron.rastr.mikroskopie
HRTEM: transmisní el.mikroskopie
s vysokým rozlišením
STM, AFM:
Tunelová mikroskopie,
mikroskopie atomárních sil
1
Mikroskopie rastrovací sondou
Scanning Probe Microscopy
Tunelová mikroskopie (STM)
Binning, Rohrer, IBM, 1981, Nobelova cena 1986
Au(111)
Aproximace tunelového proudu
IT ~ VB fmTS(VB) exp [-2z√(2mΦST/ħ2)]
ħ = h/2π, fmTS(VB) závislost IT na VB daná e- strukturou hrotu a vzorku,
z...vzdálenost hrot-vzorek (~ 10-1 nm), VB do ±1-2 V, IT ~ nA
2
Tunelová spektroskopie
Bariérová (distanční) spektroskopie:
pro nízké VB je (dIT/dZ)/IT ~ (2√2me)/ħ √(ΦS + ΦT)
kde ΦS , ΦT lokální výstupní práce, IT tunelový proud, Z vzdálenost hrotu
od vzorku, me hmota eprovedení: modulace VVVVV Z-pieza a záznam dIT/dZ => ΦS,T
zjednodušení: ΦT ≈ konst., laterální variace v měřené výšce bariéry ~ lokální ΦS
Si-povrch, W-hrot
D.A. Bonnel: Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy
VCH 1993
Tunelová spektroskopie
Napěťová spektroskopie :
Pro VB < výst. práce hrotu a vzorku (typicky 10
mV), výraz dIT/dVB obsahuje informaci o
lokální povrchové hustotě stavů (skutečných
nebo pocházejících z uspořádání vnitřní
pásové struktury vzorku)
Provedení: Modulace VVVVV VB, záznam IT-VB křivky, obvykle
v podobě d(log IT)/d(logVB) vs VB
Poskytuje mapu povrchových stavů (v UHV)
používá se k zobrazení zaplnění stavů, adatomů a volných vazeb (dangling bonds) ...
IT-VB křivky na monokryst Si (UHV)
při průchodu hrotu nad defektem
[B. Persson, A. Baratoff, Phys.Rev.Lett. 59, 339]
(Frank, L. - Král, J., Ed.), : Metody analýzy povrchů. Iontové, sondové a speciální metody
Academia, Praha 2002
3
ElektroChemický STM - uspořádání
Elektrochemická mikroskopie ECM
zpětnovazebný režim
detekční režim
Hrot:
generuje
Substrát: zpětná reakce
Detekce katalytické aktivity substrátu
Substrát: generuje
Hrot:
detekuje
4
MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL
Atomic Force Microscopy
Hooke: F(repulse) = -k x
k…konst.pružiny 0,01-1 N/m
AFM kontaktní režim
grafit
slída
Orientované
molekuly Teflonu
5
AFM: Chemická identifikace atomů
silová křivka
před normalizací
normalizovaná
na minimum interakce
substrát-hrot
Dynamic Force Microscopy silová spektroskopie
sil blízkého dosahu – chemické interakce
Yoshiaki Sugimoto, Pablo Pou, Masayuki Abe, Pavel Jelinek, Rubén Pérez, Seizo Morita
& Óscar Custance:
Nature Letters Vol. 446 March 2007
AFM - adhesivní síly
6
Adsorpce proteinů na zubní sklovině
N. Schwender , M. Mondon , K. Huber , M. Hannig , C. Ziegler Department of Physics, University of Kaiserslautern,
Department of Operative Dentistry and Periodontology, Saarland University
Mikroskopie laterálních sil
(Lateral Force Microscopy)
7
Mikroskopie laterálních sil (LFM)
Teflon na skle:
-AFM topografie
-rozložení frikčních
sil (vlevo)
Vodivostní AFM
8
AFM semikontaktní režim
mechanický oscilátor
vstupní parametry:
frez, Asp
výstupní parametry
A, ∆f, ∆θ, d
AFM semikontaktní režim – deflexní signál
Pavel Janda, Otakar Frank, Zdeněk Bastl, Mariana Klementová, Hana Tarábková and Ladislav Kavan:
Nanotechnology 21 (2010) 095707
9
AFM Force Curve of Single Cell Mechanics
confocal micrograph of cell
membrane (blue) and nucleus (pink)
under compression (c)
V. Lulevich et al: Langmuir, Vol. 22, No. 19, 2006
AFM s modifikovaným hrotem
– vazebné interakce
Monoklonální antigen 1RK2 k A-řetězci ricinu (hrot-IgG1).
Viditelná je Y-struktura antigenu.
AFM-semikontaktní režim na vzduchu. [Veeco]
10
Mikroskopie (a spektroskopie) blízkého pole
Near-field Scanning Optical Microscopy/Spectroscopy
NSOM (SNOM)
Mikroskopie vzdáleného
pole
Rozlišení ⇒ index lomu, vstupní úhel,
difrakční limit
Abbeho, Rayleighovo kriterium
Mikroskopie blízkého
pole
Rozlišení ⇒ apertura sondy,
vzdálenost od povrchu vzorku
konstrukce obrazu bod po bodu
z fragmentu vlnoplochy
11
Mikroskopie a spektroskopie blízkého pole
Reflexní, transmisní, fluorescenční SNOM
NT MDT
12
Zobrazení SNOM
AFM topography (a) and SNOM (b,c) images on ultrathin
sections of apoptotic Jurkat cells embedded in araldite resin;
SNOM optical reflection (b) and
SNOM optical transmission (c) images. Scan area 25 × 25
µm.
M. ZWEYER ET AL. Journal of Microscopy, 229 (2008) 440–446
Fluorescenční SNOM
Zobrazení jednotlivých molekul
AFM
Topografie
SNOM
Alexa 532 (Exmax 532 nm/Emmax 554 nm, Molecular Probe Inc) v PMMA
H. Muramatsu: Surface Science , Vol. 549, 273, 2004
13
AFM/SNOM
snímání vibrací buněčných membrán
Time profile of PC12 (neuroendocrine tumor of the medulla) cell
recordings for three different cell conditions: normal, Nerve
Growth Factor and necrosis. (a) control; (b) 24 hours NGF; (c) 4
hours H2O2 (necrosis). Time frame is of 100 seconds total
for each recording, Fourier spectrum: (d) control; (e) 24 hours
NGF; (f) 4 hours H2O2. Lower frequencies are plotted in the
smaller insets for clarity.. Vertical scale Volts for the time profiles
and Volts/Frequency (Hz) for the Fourier plots.
Membrane movements are associated to the cell physiological condition.
These signals were observed along the culture, independently of the cell
observed and for the majority of the time.
R. Piga et al: OPTICS EXPRESS 15 (2007) 5589
Povrchová plasmonová resonance
(Surface Plasmon Resonancy)
Povrchově zesílená Ramanova
spektroskopie
Surface Enhanced Raman Spestroscopy
SERS
Hrotem zesílená Ramanova spektroskopie
Tip Enhanced Raman Spectroscopy/Microscopy
TERS
14
Povrchové plasmony
Povrchový plasmon - polariton (kvantum)
podélná oscilace „elektronového plynu“ na mezifází kov/dielektrikum
(šíří se jako podélné vlny na mezifází)
- tvořen nábojem v kovu (e-) a elmg. polem v obou fázích, Φ ~ exp(-d)
Intenzita pole exponenciálně klesá se vzdáleností od povrchu kovové fáze
⇒
⇒
projevy: spojené oscilace e- hustot a elmg. pole
„hladiny“ oscilací elektronových hustot (kvantum)
vlastnosti plasmonu závisí na složení mezifází (dielektrika)
detekce molekul adsorbovaných na mezifází, chem. vazeb...
Nanočásticové plasmony
Nanočásticový plasmon
Min. rozměr částic: > 2 nm
neexistují lokalizované
energetické hladiny
(pás/oblak)
ωP ~ √(n e2/ε0 m*)
ωP plasmonová frekvence
m* ef.hmota vodiv.eε0 permitivita prostředí
Interakce se světlem=>excitace oscilací e-oblaku=>polariton
(el.polarizace)
Interakce malé nanočástice se světlem => dipólová radiace (E-pole) (a, b)
větší nanočástice
=> kvadrupólová radiace (c)
15
Optický mikroskopický snímek (temné pole) světla rozptýleného nanočásticemi
Ag (nanosféry) Au (nanosféry) nanotyčky
C. Soennischen: Plasmons in metal nanostructures. Disertace. L.-M. Universiat Mnichov 2001
Plasmonová resonance
Ag, Au nanočástice
70% Ag + 30% Au
The Lycurgus Cup, Roman (4th century AD), British Museum (www.thebritishmuseum.ac.uk)
R. Jin, Y. Cao, C. A. Mirkin, K. L. Kelly, G. C. Schatz and J. G. Zheng, Science 294, 1901 (2001).
16
použití SPR
-zvětšení citlivosti spektroskopických technik
vč. fluorescence, Ramanovy spektroskopie ...
(povrchové zesílení Ramanovy spektroskopie ~ 1014 – 1015x umožňuje
identifikaci jediné molekuly)
-posun resonance v důsledku adsorpce molekul na mezifází
=> měření tloušťky adsorbovaných vrstev, vazebné konstanty ligandů...
adsorpce molekul na mezifází mění podmínky resonance plasmonových vln
Povrchově zesílená Ramanova spektroskopie
Surface Enhanced Raman Spectroscopy
Max. zesílení – pro dopadající & rozptýlené světlo – (Raman)
jen pro frekvence s minimálním posunem,
velmi posunuté nemohou být obě v rezonanci => menší zesílení
kombinuje výhody
fluorescence - vysoký světelný zisk
+
Ramanova spektroskopie - strukturní informace
Nevýhody
- nutnost použití Au, Ag, Cu (NIR-Vis) nanostruktur
-„Hot-Spots“ (signál není reprezentativní vzhledem k povrchu)
17
Hrotem zesílená Ramanova
spektroskopie
(Tip Enhanced Raman Spectroscopy)
Od nanočásticové plasmonové
resonance (SE) k hrotovému zesílení (TE)
P. Hewageegana, M. I. Stockman: Plasmonics enhancing nanoantennas
Infrared Physics & Technology 50 (2007) 177–181
Řez oblastí TER(S) (A = IRT/IR0)
λ = 541 nm, dT-S = 4 nm
význam TERS
+ Plasmonová resonance lokalizovaná na povrchu kovového hrotu
(anténa, max.intenzita el.pole na hrotu) => hrot funguje jako téměř
ideální bodový zdroj světla.
+ Mobilní „hot spot“ – snímání reprezentativního signálu z celého
povrchu vzorku
+ Proces může být laděn (z/do resonance) vkládáním napětí na hrot
+ umožňuje práci in situ
+ zesílení ~ 107
- Vývojové stadium, neúplně definované podmínky:
vliv tvaru hrotu, složení hrotu, elektrolytu...
Surface-enhanced and STM-tip-enhanced Raman Spectroscopy at Metal
Surfaces
Bruno Pettinger, Gennaro Picardi, Rolf Schuster, Gerhard
Ertl, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft,
Faradayweg 4-6, 14195 Berlin, Germany
Single Molecules, Volume 3, Issue 5-6 , Pages 285 - 294
S. Kuwata: Near Field Optics and Surface
Plasmon Polariton, Springer Verlag, 2001
18
TERS instrumentace
Zdroj: He-Ne laser (632.8 nm) ~0.3 mW na vzorku
příklady použití TERS
Monovrstva barviva adsorbovaného
na Au filmu, STM Ag-hrot
G. Picardi, K. Domke, D.Zhang, B. Ren, J. Steidtner
B. Pettinger Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft
19
zobrazení v režimu TERS
zobrazení svazku SWCNT
ve vibračních modech
RBM (290 cm-1)
D („disorder“ 1300 cm-1)
G+ tangenciální C-C stretching
(1594 cm-1)
I... „tip off“ („far-field“ konfokál)
II... „tip on“ (TERS)
Nanotechnology 18 (2007) 315502
AFM-TERS zobrazení/analýza
Metallized (Au) AFM tip for TERS/AFM imaging
D. Ciala et al
20
AFM nanomanipulace/lithografie
AFM nanomanipulace/lithografie
Interakce hrotu s povrchem
21
Interakce hrot-povrch
Manipulace na molekulární úrovni (AFM)
22
Nanostruktury vytvářené hrotem (EC)STM
Cu nanočástice vytvořené hrotem STM
P. Janda, K. Kojucharow, L. Dunsch: Surface Science 597 (2005) 26–31
23
SNOM lithografie
Zdroj: Veeco
Laboratoř mikroskopie rastrovací sondou
Odd. elektrochemických materiálů
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR v.v.i.
Dolejškova 3, Praha 8
AFM/STM Nanoscope IIIa Multimode
Pro práci v kapalinách a plynech
Rozlišení > 0,1 nm
AFM/STM TopoMetrix TMX 2010
Pro práci v kapalinách a plynech
Rozlišení ~ 0,1 nm
[email protected]
24
Cu nanočástice vytvořené hrotem EC STM
25
Ramanova spektroskopie
Elastický rozptyl světla na molekulárních/atomárních strukturách: λrozptyl = λdopad
Neelastický rozptyl (malá část ~ 1/106) => posun λ: λrozptyl ≠ λdopad
=> excituje vibrační/rotační a elektronické stavy
Vibrační/rotační excitace (posun λ) & změna polarizovatelnosti (intenzita)
(deformace e-oblaku vzhledem k vibračním koordinátám) => Ramanův posun
molekula absorbuje energii – Stokesův rozptyl – „red shift“: λrozptyl > λdopad
molekula (na vyšší energetické hladině) ztratí energii – anti-Stokesův rozptyl
– „blue shift“: λrozptyl < λdopad
Resonanční Raman:
λdopad = λexcit.e
=> zesílení intenzity vibrač.módu
odpovídajícího excit.e-hladiny
závislost signálu TERS
na vzdálenosti hrot-vzorek
Závislost zesílení Ramanova signálu (F) svazku SWCNT pro ν =
1594 cm−1 na vzdálenosti hrot-vzorek pro AFM a SFM.
S. S. Kharintsev et al: Nanotechnology 18 (2007) 315502
26

Podobné dokumenty

Moderní mikroskopické techniky: Elektronová mikroskopie a

Moderní mikroskopické techniky: Elektronová mikroskopie a Hrotem zesílený Raman (TERS): Plasmonová resonance se odehrává na povrchu kovového hrotu (anténa, max.intenzita el.pole na hrotu) => hrot funguje jako téměř ideální bodový zdroj světla. Proces může...

Více

b - J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry

b - J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry význam TERS + Plasmonová resonance lokalizovaná na povrchu kovového hrotu (anténa, max.intenzita el.pole na hrotu) => hrot funguje jako téměř ideální bodový zdroj světla. + Mobilní „hot spot“ – sn...

Více

Obsah ve formátu pdf

Obsah ve formátu pdf D. A. Allwood, et al., “Magnetic Domain-Wall Logic“, Science 309, 1688 (2005).

Více

Schejbalová – Ortopedické vady nohy a možnosti terapie

Schejbalová – Ortopedické vady nohy a možnosti terapie korigovatelná, je možné zvládnout prakticky ve 100 % konzervativní terapií, u skupiny 2 a 3 asi 60–70 % případů si vyžádá následné operační řešení po intenzívní konzervativní terapii, která spočívá...

Více

Bulletin č. 150 - Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

Bulletin č. 150 - Spektroskopická společnost Jana Marka Marci Terahertzová spektroskopie také nachází velmi bohaté uplatnění v základním výzkumu, ať už se jedná o organické a biologické materiály, nebo o fyziku pevných látek. Poslední z témat vyzdvihla vynika...

Více

CEITEC_Zahajovaci-konferece_Program

CEITEC_Zahajovaci-konferece_Program „Využití nanotechnologií v praxi“ – prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., výzkumný program Nanotechnologie a mikrotechnologie

Více

LÉKOVÉ FORMY PRO ŘÍZENÝ A CÍLENÝ PŘÍVOD LÉČIV

LÉKOVÉ FORMY PRO ŘÍZENÝ A CÍLENÝ PŘÍVOD LÉČIV Dostálová M., Rabišková M. Česká a slovenská farmacie 2000, 49 (2), 55-61. Kuna M., Rabišková M. Česká a slovenská farmacie 2007, 56 (5), 243-248. Bajerová M., Krejčová K., Rabišková M. et al. Adva...

Více

Z´AKLADY ASTRONOMIE A ASTROFYZIKY II Látka prednášená M

Z´AKLADY ASTRONOMIE A ASTROFYZIKY II Látka prednášená M Po řadě problémů byl dalekohled připraven k vypuštěnı́ v roce 1986, ale havárie raketoplánu Challenger odsunul vypuštěnı́ až na duben 1990. Po vypuštěnı́ se ale ukázalo, že hlavnı́ ...

Více

nanotechnologie v české republice 2008

nanotechnologie v české republice 2008 4.1.1. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ............................................................. 26 4.1.2. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. ...................................................

Více

2002 - Podzimní škola pro středoškolské učitele

2002 - Podzimní škola pro středoškolské učitele 1. Primární články obsahují elektroaktivní látky již při sestavení článku. Funkce článku končí spotřebováním alespoň jedné z elektroaktivních látek, vybitím článku. Příkladem je klasický Leclancheů...

Více