TtrN POZORSKÝ KOSTELÍČEK

Transkript

TtrN POZORSKÝ KOSTELÍČEK
PRÍDI.IANO K NÁM
I. Prícli Jano k nám, ale nechod. sám. vem si sebů kamarády přes zelený háj,
2, V zelenom háju na ťa čakajů,tam t.a Jano premílený, tam t'a zabijů.
3. biezabijťr mňa. nebojím sa já. mám šavlenku oce]ovů, vysekám sa já.
-l. Ner.vsekáš sa' je jich na t'a moc. nebudeš moct zavolati, milá dobru noc.
-í' Dobnr noc díir.iim' r'šem r.ěrným panám' jen tej jednej falešnici dobru noc nedám'
TtrN POZORSKÝ KOSTELÍČEK
1.
Ten Pozorský kostelíčck,kolem něho pěkná l,es, aŽ já kolem půjdu, vzpomínat si budu, co děiá můj
mi1í dnes.
2. A on jede, jede, jede na svém vraném koníčktr'r'esele st zpívá a přitom připíná na levý bok
šav1ičku.
3. Když tu šavli k sobě připjal, přeŽalostně zapliLkal, zaplakal, zažeLel a jeho kůň zařehtal.
4. Kclyž to máti uslyšela' ven s komurk\, r,'yběhla, kdo tě milý synu, kdo tě vzalna vojnu, kdo je toho
pnclna.
(
Di.í.-'i.o
ia toho pana Šlapaňskéhohejtmana, on mě na vojnu vzal, provazama svázal, ještě ke mně
J.
r llvlrroJ!
vartu dal.
6. A ta varta u mě stála od večera do rána, ještě jsem nesnídal, už jsem mašíroval z PozoÍic až do
Brna.
1. KclyŽ jsme do Brna přijeli. ...rata b1.la zavÍená. panímámo zlatá otevřete vrata, vedeme vám vojáka.
CERl
1. Čel.ná r lnka na bílom beranku, a.; kadě se tůláš černooký Jankr-r.
2. Já sa tťrlan'r na dalekťr cestu. idu sobě hledat bohatů nevěstu.
3. Ludla pralj, Že miju nedajťr, aj dajťr' aj dajů a ještě pridajů, na mů věru dajů.
VDÁ\,ALA NíANIĚN{KA
1.
2.
3.
Vdár,ala nlaměnka, vdávala cérečku,vdál,ala ju přes pole. KdyŽ ju vydávala, tak jí Ťkávala,
ner.racej se víc ke mně.
Udělám Se ptáčkem. malím jarabáčkem' a poletím k maměnce. Sednu na větvičku proti okénečku
nzr šípkovou ruŽičkLr'
Nejmladší cérečkar-r okénka stála a na ptáčka volaia. Kšo' kšo, malý ptáčku, malý jarabáčku,
nepolam tu r.LlŽičku.
TY |.AI,EŠNA FRA,TÁi{KO
l.
2.
Ty ťalešná frajárko' tv fa1ešná frajárko, cos mně včera večer, cos mně včera večer, cos mně dala za
pérko
Iv{ě1 si také pérečko.měj si také pérečko'když máš nade všecko, kdyŽ máš nade všecko' když máš
raciši r'ínečko.
vČERÁ.ISE}I BYL U MUZIKY
1.
\/čera jsem bl'| u muziky, u muziky celý den, ani sem tam moju
milů' ani sem tam neviděl.
2. ona stá|a uplakaná, uplakaná u dveří' zeptej se jí kamaráde, zeptej se jí co je jí.
3. ona Ti to kamaráde' ona Ti to nepoví, připravils ju včera večer, o věneček zeiený.
4. Nepřiprar.il. není pravda, vzala si mě do komůrky, spďli sm" až do rána.
v ŠmÉprporr srUoÁNrnČKA
1. Vširémpoli studánečka kamená, a v ní voda, voděnka, a v ní voda studená.
2. Išlo dívča,išlo v sukni červenej, podaj ty mně, šohajku, podaj vody studenaj.
3. Kdyžjípodal ze studánky voděnku, dojdi večer šohajku, dám Ti siadků huběnku.
vYSoKÝ.IALOVEC
1.
Vysoký jalovec, vysoký jako já, přeskoč ho nrá milá rovnýma nohama. Já ho nepřeskočím, já
se
ráda točím,naTebe šohajku, zapomenout musím.
R: Uvazali kozu u trtrtr u trtrtÍ, uváf;ali kozu u trna. ona sa jim v noci utrtrtr utrtrtr, ona sa jim v
noci
utrhla.
L.
To NAŠE STAVENÍ
I
2.
a
J.
To naše stavení z drobného kamení, šel šohaj okolo, nedal pozdravení, duša moja.
Necal pozdravení ani půl slovečka, že sujápro něho chudobná cérečka,duša moja.
Chudobná cérečka,kteráuž nic nemá, jenom tu poctivost, a tu si zanechá, duša
moia.
V RYCHTÁROVE.I ST{'DNI
1.
2,
3,
4,
V rychtárovej studni bystrá voda šumí,spadla do ní jiskra, bystrá voda vyschla.
Bystrá voda vyschla, ryby pokapaly, těch kyjovských chlap.í nu vojnu sábrali.
Kůpala sa Katerina v tej voděnce studenej, ej vila věnce pro mláden ce z Íozmarýny
zelenej.
Komu Že jich Katerino, komu Že jich uviješ, ej tobě, tob8 švarný šohajíčku,protoŽe mě
mi1uieš.
MYSLI\-EC
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
.I
\RNA
Nedaleko r...:..ie stará mvslir na a r' ní tam přebývá myslivec Jaryna.
Myslivec Ji:..:.; má pěkného S\na. toŽ chlouba otcova a pýcha matčina.
Když b1lo Jí:o.' l r' osmnáctém roce. tu počal milovat modrooké děvče.
Rodiče brí::.:. to děvče nesmíš mít. bys musel myslivnu navždycky opustit.
Tř.eskla ránr ]esem , za ní třeskia druhá, do trávy upadla dvě bezvládná těla.
Rodiče. rodiče. co jste učiníli.Že jste dva Životy do hrobu vložili.
Nedaleko mlÝna je stará mr's]tvna a v ní tam přebývá myslivec bez syna.
NA TU SVATT' L{TERINU
1.
Na tu svatťi Katerinu, katennsků neděiu, verbovali šohajíčkana vojnu'
2. Sama kralor'na. sama kralovna ceduličku psala, ceduličku psala, aby šolrajka na vojnu dostala, na
r ojnu dostala.
Prečo Ste ma zl.erbovali, zverbor'a]i v nedělu' prečo ste to nenechali na stredu. orečo ste to
nenechrl: na stredu.
-1. Sirnll.r k:e'o., na. Sama kralovna ceduličku psala, ceduličku psala' aby šohajka, aby šohajka zvojny
do:t icsriir. dom dostala.
BESKYDE. BESKYDE
Besklde. Besk1'de, kdo po tobě ide. černooký bača, ovečky zatáčá, černooký bača, ovečky zatáčá.
ju vypere,kdyŽ maměnku nemáš, kclo ti ju vypere,
3.
4.
'.
Aj bačo. bačo náš, černůkošulku máš. kdo ti
kdrž maměnku nemáš.
Já nemám maměnku, ale mám galanku, ona nti vypere černůkošulenku, ona mi !'ypere černťt
košu1enku.
ona ju \ \ pere. aj pěkně vl,.r.álí. až půjdu k muzice každý ma pochválí, až pťrjdu k muzice každý ma
pochr álí'
Ludé su star.r1L't. o moju chudobu. a jí sa nestarám, chvála pánu Bohu, a já sa nestarám, chvála pánr.r
Bohu.
OKOLO HR{DCE
oko]o Hradce. v malé zahrádce. rostoll tam tři růže./.jedna je Červená, druhá je bílá, třetíkvete
)
J.
4.
,5.
ó.
modře.:/
Vo1áci. dor-r r'ojáci clor-l, BoŽejakáje to krása, vojáci dou vojáci dou. pěkně v řadách za sebou,jak
husv. r ojíicr dou vojáci dou, každédívčísrdcejásá, vojáci dou vojáci dou pěkně v řadách za sebou.
Kob1llka malá. kovat se nedá. kovář.i nechce Stát, :/. tak jako má milá, kdyŽ se na mě hněvá,
hubičku nechce dát:l '
Vo;áci dou, vojáci dou,
Kob-v.'lka nialá, kovat Se dala, kováři postála :/' tak jako má milá, kd)lŽ se udobřila. hubičku mi dala.
Vo;íici dou. vojáci dotr.
KLPAL.\ SE L{TERINA
l.
2,
Kúpala S* K:.::IrIa v tej vodčnce studenej :/. ej vila věnce pro mládenCezrozmariny zelenej :/'
Kemu Že ::r Krterino, kemu Že ich uviješ:/' Ej tobě tobě švamý šohajíčku,protože mňa miluješ:/.
NEDALEKO oD TRENČÍ\.\
1.
2.
3.
Nedaleko o.J Trenčína, býr.á mladá Katerina. ČernéoČi má, to musí být má milá, takťr frajárečku
já chcem. co méno Katerina.
My sme chlapci od dČdiny ' milujeme Katenny. Cerné oči má, to musí být má milá, taků frajárečku
já chcem, co méno Katerina.
Takťr frajárečku sem dostal, jako by ju sám čert poslal. Cemé oči má, hubu na mňa votvírá, taků
frajárečku nechcem, rači budu spávat Se psem.
oKol-o FRÝDKU
1. okolo Frídku cestička, oko1o
]
.1.
Frýdku cestička, a na ní se zelená a na ní se zelená trvička.
slyšeljsem tam muziku :/' pěkně hrát.
ile hrej, nebřilrkej :i. mo.1e ze všech irejmilejší:/. neplakej.
KdrŽ jsen
\I:zlil
še1 po ní jedenkrát :/.
CHODÍ\IE CHODÍNIE
1.
Chodín:e .chodíme hore po oě.jrně. nejednej niamNénce céru obudíme.
]. o|'.'Lidí. obudí. kohťrtek jerabí. kohutek jerabí, aŽ poletí zŤady'
3. Kohui z iadr'. letí, vesele si zpír á. vztávaj milá hore, už se rozednívá.
4. \.ztár al mtlíi. spíŠ-li,namlur at.Ťa prišli honiané dolňané, chlapci Vlčnovjané.
'5. Chlapci \'1šnoljané mají koně vrané, košulerrky tenké, ňadra vyšívané.
6' Košuienka tenká, šila ju šr.adlenka, šila ju he,Jvábem pod zeleným hájem.
7. Kd1Ž ju rršír.ala' vesele se smá1a, kdyŽ mu ju dávala Žalostně plakala.
E. Nepllrč mi1ii neplač, koupím ti klepač, budeš-li plakávat, budem ti klepávat.
oKol'o St-ČE
.
2'
3.
oko1o sťrčel.oděnka teČe, r zkázal mi syneček , že už mňa nechce.
Kd1,Ž uŽ mňa nechceš, já sa t'a nedbám, smutek neponesu, ani ho nemám.
ProČ brch já přesmutná smutek nosila, když jsem tě synečku nemilovala.
,:+, IvIilor,ala jsem t'a' bolo to špásom, ner.ěděl sr.neček. že falešná som'
.5. Falešná som bola, fa]ošná budu, chlapce jsenr šidila a šidit budu'
6, ošidi1a som jich, bolo jich 200' a tebe synečl;u ošidim ještě.
7 . ošidila som jich, bolo jich 1000, a tebe synečku ošidim nejvíc'
8. Pro jedno kr.ítí,slunce nesvítí,však já tě syncčkr-i nemusím míti.
1
ČÍsÓ HoDE
1. Cí só
2'
3.
4,
hode nase hode' pojďme stará do hospode,
Hojája, hojája. hojajájá. Hojajá hojája, hojajá hojájahojqájá,
Hode bele hode budó, zab|Ii sme kozu chudó,
hojája,
Leze Janek podél meze, košula mu z gatí|eze,
hojája,
Anča zanim poskakuje' košulu mu zastrukuje,
hojája,
TA SLEPIČKA KRoPENATÁ
1.
Ta slepička kropenatá, drobného peŤi, vzkázala mně moje milá, že mi nevěří. Kďyž nevěří
ať nechá a já půjdu do světa, tam si budu namlouvati hezká děvčata.
2. Namluviljsemsijáholku,sloužínaťate,játarnzanínesmímchoditsl<rzefaráŤe.Játarrl'
zaní choďívám, boty v
nrce nosívám, pomaloučku, polehoučku dvéře otvírám.
3, KdÝjsem
já šel od mej milej fuze pršelo, spadl jsem já do kaluže, to mě mtze|o. Zarnaza|
jsem si boty, vestu, kabát, kalhoty, tak jsem přišelod své milé jako zroboty.
r.q.KÉ JE
ro HnzKE
1.
Jaké je to hezké, dva kováří v městě, dva kováfi na rynku.
Jeden koně kuje a druhý miluje šafářovic Andulku.
2.
Yzkétzala mně včera, šafářova dcera, ze dvorečkaze ďvora,
Že mně dá šáteček, vyšívaný všecek, do kolečka, dokola.
3'
Neber si synečku, ze dvora dcerečku, ze dvorečka,zde dvora,
ona má sukničky, ušmudlaný všecky, do kolečka, dokola.
pnnrNa nrÁ Črynr noŽry
1'
Perina má čtyři rožky, pod perinú čtyři nožky.
Ej javor, javor, javor ze|ený, pod našima okny saděný.
2,
Cukr jedla, kávu pila, aby byla pěkná bílá.
Ej javor, javor, javor ze|ený, pod našima okny saděný.
3.
Cukr, káva nepomáhá, bříško sa jej nazveďává.
Ej javor, javor, javor zelený, pod našima okny saděný.
ČnnnŠxĚ
ČnnnŠxČxr.
1.
Čerešničk1,.čerešničky,čerešně. r.r- Ste sa mně rozs1paly na cestě. Kdo vás najde, ten vás
posbírá, já son mala včera r'ečer irajíra'
2.
Bo1 to šoha1 malovaný jak ruŽa. toho sem si
jenom jako ruŽu bych ho chor.ala'
3.
Jako ruŽu, jako ruŽu čen.enú,já bych bola jeho Ženú milenú. Já bych bo1a jeho lalija a on
moja ruŽa' ruŽa červená.
vyvoiiia zamuže. Ani bych mu robit nedala,
BRECLAVSKÁ KASÁRNA
I.
i.
Brec|avská kasárna malovaná, malujú je chlapci se šavlama, chlapci se šavlama' děvčata
se slzama, breclavská kasárna malovaná.
)., Počkajte děvčata tri měsíce, bude nás rukovat na tisíce, vy budete plakat, my budeme
skákat, v Břeclavskem hospodě při muzice.
3,
Brec|avská kasárna, široký dvůr, po něm sa prochfuí šohájek můj, po něm sa procházá,
přeŽa1ostně pláče, až sa ta kasáma celá trase.
HovoRANSKÝ PoTŮČEK
potůčektiše p1-we dolů' proč já milá mamulko, proč mám tolik bolu, proč
mám tolik bolu.
Všecílidé říkají,že mám zapomenút, ale moje srdénko nechce uposlechnút' nechce
uposlechnut.
Zapomenút, zapomnět. řekne se to lehce' ale moje srdénko uposlechnút nechce,
upos1echnút nechce.
Iio,.oranský potůčektiše pl,vne dolů, ten byl svědkem mé lásky, ten byl svědkem bolu, ten
byl svědkem bolu'
1. Hovoranský
2.
3.
4'
Co SA ŠUPOCE
1.
Co sa tu šupoce za tú stodo1ú? Šohajovi koně, šohajovi koně, šohajovi koně vody nemajú.
2,
Nemajú nemajú, chtělo sa jim pit. Musela šenkýka, musela šenkjřka, musela šenkýŤka
pro vínečkojít.
3.
Špatná si dceréčkošpatná hospodyň, Že tvoja kravička, že Ívoja kravička, Že tvoja
kravička dojí petro1ín.
4'
plotně
Špatná si dceréčko, špatná kuchařka' Že se ti na plotně, Že se ti na plotně, Že se ti na
pálí zásmažka.
5.
Špatná si dceréčko'špatná švadlena, Žes ušila trenky, žes ušila trenky, Žes ušila trenky až
po kolena.
6.
jste včera
Špatníjste vy oba' špatnímanŽelé, že jste včera v noci, Že jste včera v noci, Že
v noci spadli z postele.

Podobné dokumenty

zpevnik 170KB

zpevnik 170KB Teče voda I.................................................................8 Teče voda II................................................................8 U bánovskej boží muky.......................

Více