Výroční zpráva 2008

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2008
Úvodní slovo
Vážení přátelé,
předkládám Vám výroční zprávu Oblastní charity Žďár nad Sázavou za rok 2008,
ve které získáte informace o naší celoroční práci ve prospěch především těch,
kteří nepatří zrovna k té nejúspěšnější a nejvyhledávanější části naší společnosti,
ale naopak potřebují pomoc od druhých. Naším cílem je pomáhat těmto lidem
vytvářet podmínky pro jejich důstojný život.
Uplynulý rok přinesl řadu důležitých událostí. Mezi ty nejvýznamnější patřilo
například zřízení nové pobočky centra pro rodiče s dětmi Kopretina ve Velkém
Meziříčí a rozjezd našeho jedenáctého zařízení s názvem Domácí hospicová péče,
které poskytuje služby v posledních dnech a týdnech života nevyléčitelně
nemocným a jejich blízkým. Centrum aktivizačních služeb pro seniory Včela v Bystřici nad Pernštejnem rozšířilo provozní dobu do odpoledních hodin.
V průběhu roku také probíhala práce na přípravě projektu rekonstrukce denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí, která nám přinesla na počátku letošního roku úspěch v podobě získání dotace na provedení rekonstrukce v rámci podpory 3.2 Regionálního operačního programu Jihovýchod. Během roku
proběhly dvě velké akce k 15. výročí založení naší organizace, kterými jsme poděkovali pracovníkům za jejich obětavou práci a současně i veřejnosti za podporu charitního díla a představili tak i celý komplex zdravotních, sociálních
a přidružených služeb, které Charita na území okresu Žďár nad Sázavou poskytuje.
Ráda bych využila svého úvodního slova jako prostředku k poděkování všem,
kteří se nějakým způsobem podílejí na chodu naší organizace. Především je mé poděkování určené mým kolegům - pracovníkům a dobrovolníkům Oblastní charity
Žďár nad Sázavou za jejich velké pracovní nasazení, zájem o člověka, za jejich profesionalitu, vstřícnost, tedy za spolupodílení se na velkém díle pomoci druhým. Dále
chci poděkovat všem sponzorům, institucím, dárcům Tříkrálové sbírky, a všem, kteří
nám v uplynulém roce pomohli finančně či hmotně. Obrovský dík také patří všem,
kteří nás podporují svou modlitbou a duchovní spoluprací.
Přeji Vám vše dobré a věřím, že nám zachováte svou přízeň i nadále.
Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
1
Významné událos roku 2008
LEDEN
2.-13.1.
13.1.
Tříkrálová sbírka 2008 pod záštou Kambaly – dobrovolnického centra
II. tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě s účinkující
Scholou od sv. Kunhuty
16.1.-31.1. Drobné úpravy prostor nízkoprahového klubu Ponorka
ve Žďáře nad Sázavou
ÚNOR
1.2.
1.2.
22.2.
BŘEZEN
1.3.
1.3.
17.-20.3.
20.-21.3.
30.3.
DUBEN
1.4.
29.4.
KVĚTEN
5.-30.5.
5.-30.5.
10.5.
14.5.
15.5.
16.5.
18.5.
2
Znovuotevření upraveného nízkoprahového klubu Ponorka
ve Žďáře nad Sázavou
Oficiální zahájení terénní sociální práce v rámci centra prevence
Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem
Prezentace Nadosahu a představení bojového umění Capoeira
prostřednictvím dobrovolníků Kambaly – dobrovolnického centra
Otevření pobočky centra Koprena ve Velkém Meziříčí
Znovuobnovení legální stěny v Bystřici nad Pernštejnem ve spolupráci
s centrem prevence Nadosah
Výstava keramické tvorby uživatelů Klubu v 9 v rámci projektu
„Umění - odraz duše“ v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
„12 hodin pohody“ - nocovka v Nadosahu pro uživatele služeb
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou
při svěcení kaple ve Slavkovicích
Personální rozdělení služeb Ponorky – centra prevence na nízkoprahové zařízení pro dě a mládež a programy primární prevence
Setkání farních charit Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Realizace fotografické výstavy s názvem „Můj svět“ ve spolupráci
s Knihovnou M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Spoluúčast Oblastní charity při celostátní sbírce „Brýle pro Afriku“
Výlet Domova Nížkov na sv. Hostýn a do zvonařské dílny rodiny
Dytrychovy v Brodku u Přerova pořádaný ve spolupráci
s farnos Nížkov
Přednáška „Adopce na dálku“ v Knihovně M.J. Sychry
ve Žďáře nad Sázavou
Zahájení letních výletů po „Sedmi divech Bystřicka“ určených
uživatelům služeb centra Včela v Bystřici nad Pernštejnem
Závody „Skate Street Jam“ pod záštou Ponorky – centra prevence
a klubu Batyskaf ve Žďáře nad Sázavou
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou
na Svatojánské pou na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou
19.5-23.5. Humanitární sbírka ve spolupráci s Kambalou – dobrovolnickým
centrem, farnos sv. Prokopa a městem Žďár nad Sázavou
25.-29.5. Rekondiční pobyt uživatelů služeb Klubu v 9 v Českém ráji
ČERVEN
1.-30.6.
10.6.
13.6.
20.-23.6.
25.6.
28.6.
Výstava fotografií z prostředí denního stacionáře Nesa
ve žďárském klubu Batyskaf
Setkání seniorů ve Velkém Meziříčí za účas Charitní pečovatelské
služby, centra Včela a Domova Nížkov
Večírek pro pomáhající v centru Batyskaf ve Žďáře nad Sázavou
v rámci oslav 15. výročí založení Oblastní charity
Účast centra Koprena na Zahradních slavnostech v Radešínské Svratce
Den otevřených dveří na Ponorce - centru prevence
ve Žďáře nad Sázavou
Výlet Domova Nížkov na Sv. Kopeček u Olomouce spojený s návštěvou
zahradnické výstavy Flora Olomouc
ČERVENEC
7.-25.7.
Výstava fotografií uživatele Klubu v 9 v rámci projektu
„Umění - odraz duše“ v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
22.-23.7. Dvoudenní výjezd uživatelů nízkoprahového klubu Ponorka
do pražských skateparků
31.7.-1.8. Uživatelé Klubu v 9 na „24 hodinách v akci“ v prostorách centra
ve Žďáře nad Sázavou
SRPEN
4.-29.8.
15.8.
22.-23.8.
30.8.
Výstava fotografií z jednotlivých zařízení Oblastní charity s názvem
„Jsme mezi Vámi“ v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
„Graffi jam“ u legální stěny v Bystřici nad Pernštejnem
pod koordinací Nadosahu
Propagace a prodej výrobků uživatelů služeb Oblastní charity
Žďár nad Sázavou na Horáckém džbánku ve Žďáře nad Sázavou
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou
na Pou rodin ve Žďáře nad Sázavou
ZÁŘÍ
1.-5.9.
Pobyt uživatelů stacionáře Nesa v penzionu Ohrada ve Vískách
u Letovic
22.-28.9. „Týden pro nízkoprahy“ za účas center Ponorka a Nadosah
26.9.
„Slavíme společně“ – oslava 15. výročí založení Oblastní charity
a Dne charity na náměs ve Žďáře nad Sázavou
29.9.
„Podzimní putování Vysočinou“ s uživateli služeb Klubu v 9
29.9.-31.10 Výstava fotografií graffity výtvorů z legální stěny v Bystřici nad
Pernštejnem umístěná v Knihovně M.J.Sychry
ve Žďáře nad Sázavou
3
Významné událos roku 2008
ŘÍJEN
1.10.
Vznik Domácí hospicové péče - nového zařízení Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
4.10.
„Lezu, lezeš, lezeme...“ – movační akvita pro dobrovolníky
v Lanovém centru v Brně
10.-16.10. Prodejní výstava výrobků v prostorách centra Včela
v Bystřici nad Pernštejnem
17.10.
Odevzdání projektu na rekonstrukci denního stacionáře Nesa
v rámci programu ROP Jihovýchod
21.-24.10. Účast Oblastní charity Žďár nad Sázavou na mezinárodním veletrhu
Hospimedica v Brně
25.10.
IV. Koprenový ples v Radešínské Svratce
27.10.-21.11. Výstava obrazů uživatele služeb Klubu v 9 v rámci projektu
„Umění - odraz duše“ v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
31.10.-1.11. „SK8“ – pobytová akce centra Nadosah v Praze se skupinou
dvanác příznivců skateu
LISTOPAD
5.11.
Účast uživatelů stacionáře Nesa na „Zdišibále“ (ples centra Zdislava)
v Novém Městě na Moravě
12.11.
Den otevřených dveří v denním stacionáři Nesa ve Velkém Meziříčí
15.11.
Zřízení skateparku v Bystřici nad Pernštejnem s pomocí centra Nadosah
20.11.
Setkání farních charit Oblastní charity Žďár nad Sázavou
PROSINEC
1.12.
Setkání pracovníků se zřizovatelem Mons.Vojtěchem Cikrlem,
biskupem brněnským
1.12.
Nové prostory pro pobočku Charitní pečovatelské služby, Kopreny
a pracovníky Programů primární prevence na Poliklinice ve Žďáře
nad Sázavou
1.-5.12.
Humanitární sbírka ve spolupráci s Kambalou – dobrovolnickým
centrem, farnos sv. Prokopa a městem Žďár nad Sázavou
5.12.
Mikulášská nadílka v Domově pokojného života Nížkov ve spolupráci
s Kambalou - dobrovolnickým centrem
7.12.
Den otevřených dveří v Domově pokojného života Nížkov,
požehnání nově otevřených prostor
12.12.
Předvánoční setkání pracovníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou
15.-19.12. Výstava keramické tvorby uživatelů Klubu v 9 v rámci projektu
„Umění - odraz duše“ v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
4
Poslání a organizační struktura
Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální a zdravotní
služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných
pracovníků a dobrovolníků. Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme
o zachování důstojnos člověka. Působíme převážně na území okresu Žďár nad
Sázavou.
Zásady námi poskytovaných služeb:
• zachováváme důstojnost uživatelů služeb
• respektujeme práva uživatelů, diskrétnost a mlčenlivost
• podporujeme seberealizaci uživatele, rozvoj jeho schopnos a dovednos
• uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli
• zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb
ŘEDITELKA OBLASTNÍ CHARITY
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Ing. Jana Zelená
Zástupce ředitelky pro odbornost,
koordinátor služeb prevence
Bc. Jana Křížková
DPŽ Nížkov
Anna Janů
Nadosah
Bc. Robert Knebl
Klub v 9
Bc. Jana Křížková
Kopretina
Zdenka Šrámková
Ponorka
Mgr. Ivana
Bartoňová
Včela
Miroslav Prudký
Zástupce ředitelky pro personální oblast,
koordinátor služeb péče
Ing. Alena Poulová
CHOS
Anna Janů
DHP
Anna Janů
Marie Miličková
CHPS
Miroslav Prudký
Nesa
Ing. Alena Poulová
Správa
Asistentka ředitelky, personalistka: Renata Konečná
Ekonomka, rozpočtářka: Ing. Lada Marková
Účetní: Radmila Rolínková
Pastorační asistentka, asistentka pro propagaci: Mgr. Lenka Judová
Koordinátorka dobrovolnického centra Kambala: Mgr. Michaela Mahlová
5
Charitní ošetřovatelská služba
Moo: „Všechno, co jsme vykonali s láskou, zůstává.“
(Johannes Bours)
Kontakt
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 626 041, 566 690 231 | mob.: 777 755 435
e-mail: [email protected]
web: www.zdar.caritas.cz
• POBOČKA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vraslavovo náměs 12 (Poliklinika), 592 31 Nové Město na Moravě
mob.: 731 130 772
• POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Poříčí 11 (Dům zdraví), 594 01 Velké Meziříčí
tel.:
566 522 442, kl. 183 | mob.: 608 068 162
Vedoucí zařízení: Anna Janů • Supervizor: Mgr. Pavel Koutník
Poslání
Registrované zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Žďár
nad Sázavou poskytují odbornou zdravotní péči lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního posžení nejsou soběstační. Pečujeme o osoby v domácí péči na
základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu. Cílem služby je umožnit pacientům proži důstojného
života v domácím prostředí mezi svými blízkými.
Poskytované služby
• odborná zdravotní péče
• příprava a podání léků, aplikace injekcí a infuzí
• základní ošetřovatelská péče (hygiena, stravování, úprava lůžka, polohování,
vyprazdňování apod.)
6
•
•
•
•
•
•
•
odběry biologického materiálu, odběry glykémie
sledování základních životních funkcí
převazy, péče o stomie, katetry
pohybová aktivizace, dechová cvičení
edukace pacientů a rodinných příslušníků v domácí péči
péče o osoby v terminálním stádiu
poradenská činnost, zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
našim pacientům
Cílová skupina
Službu poskytujeme nemocným bez rozdílu věku, rasy a vyznání. Ošetřujeme osoby se zdravotním posžením, seniory, chronicky a akutně nemocné, imobilní pacienty a nemocné s obžnou dostupnos lékařské péče.
Cíle
• zabezpečujeme kvalitní poskytování ošetřovatelské služby prostřednictvím registrovaných zdravotních sester, které se průběžně vzdělávají
• zajišťujeme následné poskytnutí domácí péče ihned po propuštění ze zdravotnického zařízení
• stabilizujeme a podporujeme zlepšení fyzického a psychického stavu pacienta,
případně umožňujeme důstojné dožití
• přistupujeme k pacientům individuálně vzhledem k jejich diagnóze, rodinným
poměrům a sociálnímu prostředí
• reagujeme pružně na aktuální zdravotní stav pacienta
• spolupracujeme s odbornými lékaři a návaznými službami (pečovatelská služba,
hospicová péče)
Zásady poskytovaných služeb
• zachováváme důstojnost a respektujeme práva pacientů
• garantujeme odborné, etické a diskrétní poskytování domácí péče dle zdravotních norem
• dodržujeme mlčenlivost
• službu poskytujeme bezplatně (úkony jsou hrazeny z fondu zdravotních pojišťoven na základě potvrzení ošetřujícího lékaře)
• podporujeme vzájemnou důvěru mezi rodinou pacienta a pracovníky zařízení
Provozní doba
Kontakt pro veřejnost (Poliklinika Žďár nad Sázavou)
pondělí
středa
pátek
8.00-12.00 hod.
8.00-12.00 hod.
8.00-12.00 hod.
Odborná zdravotní služba je poskytována nepřetržitě sedm dnů v týdnu.
Zhodnocení projektu za rok 2008
Počet uživatelů:
Počet návštěv:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
381
24 396
31 814
9,22
3 800 551
Ošetřovatelskou službu jsme zahájili u pacienta propuštěného přímo z oddělení ARO po
předchozí telefonické domluvě pana docenta a vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby. Pacient, 65letý muž, měl těžkou nehodu na kole, zůstal zcela ležící, ochrnutý na levou
polovinu těla, trpěl výpadky pamě a byl inkonnentní. Tehdy byl zcela odkázaný na pomoc druhých, zejména své ženy. K pacientovi jsme docházeli každý den a zajišťovali jsme
potřebnou péči. Postupně se zdravotní stav zlepšoval a naše návštěvy bylo možné omezit, protože rodina díky zaučení dobře spolupracovala. Nyní s odstupem času, když tohoto
muže potkáme na procházkách, už z dálky nás zdraví. Těší nás, že naše práce má smysl.
(pracovnice Charitní ošetřovatelské služby)
7
Domácí hospicová péče
Moo: “Pane, nauč nás počítat naše dny,
ať získáme moudrost srdce.“
(Žl 90,12)
Odlehčovací služba
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Kontakt
Strojírenská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
• ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
tel.:
566 626 041 | mob.: 777 755 435
e-mail: [email protected] | web: www.zdar.caritas.cz
Odpovědný pracovník: Anna Janů
• SOCIÁLNÍ SLUŽBA
mob.: 739 389 244
e-mail: [email protected] | web: www.zdar.caritas.cz
Odpovědný pracovník: Marie Miličková
Poslání
Domácí hospicová péče je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou určený pro
lidi v preterminálním a terminálním stádiu nemoci a jejich blízké. Naším posláním
je zajist lidem, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocněním, důstojný život
v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím
osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.
Základní činnos
•
•
•
•
•
•
8
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu
podmínek pro osobní hygienu
poskytnu
stravy nebo pomoc při zajištění stravy
poskytnu
ubytování v případě pobytové služby
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeucké činnos
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitos
• výchovné, vzdělávací a akvizační činnos
• fakultavní služba (zapůjčení kompenzačních pomůcek, zprostředkování
duchovní podpory)
Domácí hospicová péče tvoří komplex služeb, který zajišťuje ošetřovatelskou, lékařskou, psychologickou a duchovní pomoc. Pracovníci doprovází uživatele služby
a jeho rodinu v průběhu nemoci i po jeho úmr.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou lidé všech věkových kategorií v preterminálním a terminálním stádiu nemoci, u kterých byla ukončena kuravní léčba a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytujeme i osobám blízkým.
Cíle
• umožnit uživatelům služby důstojný život v domácím prostředí uprostřed jejich
blízkých
• poskytnout podporu, pomoc a umožnit odpočinek blízkým pečujícím osobám
• doprovázet rodinu i po úmr uživatele
Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
zachováváme důstojnost uživatelů
dodržujeme práva uživatelů
respektujeme zvyklos a rozhodnu uživatele
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky
zachováváme rovnost přístupu
Provozní doba
Zdravotní služba | Kontakt pro veřejnost (Poliklinika Žďár nad Sázavou)
pondělí
středa
pátek
8.00 - 12.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.
Odborná zdravotní služba je poskytována nepřetržitě sedm dnů v týdnu.
Sociální služba | Kontakt pro veřejnost (Strojírenská 4, Žďár nad Sázavou)
pondělí - pátek
7.00 - 15.30 hod.
Dle potřeby je péče poskytována nepřetržitě sedm dnů v týdnu.
Zhodnocení projektu za rok 2008 *
Počet uživatelů v terminálním stádiu:
Počet příbuzných pečujících o uživatele v terminálním stádiu:
Další osoby, které využily poradenství:
Počet návštěv:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
8
18
13
195
1,57
546 881
* v roce 2008 fungovala služba až od 1.10.
Jsou to asi dva týdny, kdy pan J. vydechl naposledy. Dostal veliký dar - ženu, která o něj pečovala v jeho nemoci
a vzala na sebe i to nejtěžší – stála při něm v jeho umírání… Vypráví: „Byl to zdravý, silný muž. Plánoval práci
na zahradě a opravu chaty. A spolu jsme se na to těšili… Začalo ho bolet v zádech, ale nevěnovali jsme tomu
pozornost. Je to únava nebo přepracování… Přidaly se dýchací pože. Jednoho rána bylo manželovi velmi zle.
Sanitka ho odvezla do nemocnice. Po četných vyšetřeních a CT rentgenech přišla šokující zpráva: onkologický
nález v játrech s metastázemi v plicích, kostech. Život se nám zúžil na nemocniční pokoj a krátké návštěvy doma.
A potom lékaři sdělili, že už nemají co nabídnout a co léčit. Rozhodla jsem se, že manžela chci mít doma a starat
se o něj. Kontaktovala jsem charitní službu. V sobotu, když manžela přivezli, přišly ošetřovatelky a sociální
pracovnice z Domácí hospicové péče. Byla nastavena všemožná péče. Byl vyřízen příspěvek na péči, byly nám
zapůjčeny zdravotnické a andekubitní pomůcky, byla nabídnuta pomoc pečovatelky. V péči mi pomáhala dcera
s manželem. Přesto nejtěžší chvíle nastaly večer a v noci, kdy na mě vše padalo. Několik chvil bylo velmi krásných,
a to hlavně ty, když manžel procitl, byl při vědomí a mohli jsme si povídat. Byla jsem vedle něj a hltala ty vzácné
chvíle… Zemřel še jedno zimní sobotní dopoledne...“
Lidé, jako paní P., kteří na sebe vezmou bolestnou hu pečování o umírajícího milovaného člověka, jsou velmi
vzácní. Milují, bojují, trpí, hledají cestu, jak a kudy dál …Procházejí údolím snů smr. Je krásné tyto vzácné lidi na
této cestě doprovázet. Jsou svědectvím pro nás ostatní.
(pracovnice Domácí hospicové péče)
9
Charitní pečovatelská služba
Moo: „Člověk člověku přístřeším.“
(Irské přísloví)
Pečovatelská služba
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Kontakt
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 551 766, 566 552 437 | mob.: 777 155 374
e-mail: [email protected] | web: www.zdar.caritas.cz
• POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 776 714 677, e-mail: [email protected]
• POBOČKA NEDVĚDICE – terénní pečovatelská služba
mob.: 736 529 357
Poslání
Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního posžení
a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost, aby mohli
zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Základní činnos
•
•
•
•
10
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• fakultativní úkony (pedikúra; doprava k lékaři, do střediska osobní hygieny,
na úřady apod., zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
zprostředkování duchovní péče)
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří lidé se sníženou soběstačnos z důvodu věku, lidé s chronickým onemocněním nebo se zdravotním posžením, kteří jsou odkázáni na pomoc
druhých při péči o sebe a svoji domácnost.
Cíle
•
•
•
•
•
•
umožňujeme klidný a důstojný život uživatele v domácím prostředí
podporujeme dosavadní způsob života a osobních zvyklostí
motivujeme uživatele k samostatnosti a soběstačnosti
podporujeme uživatele v určení reálných osobních cílů a jejich naplnění
pomáháme uživatelům při udržování komunikace s rodinou
poskytujeme kvalitní a bezpečné sociální služby vycházející z individuálních
potřeb uživatele
Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
•
•
vycházíme z křesťanských zásad a etických norem
respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka
jednáme s uživatelem a zájemcem o službu jako s partnerem
dodržujeme rovnoprávný přístup
přistupujeme individuálně ke každému uživateli
podporujeme soběstačnost a nezávislost
dodržujeme mlčenlivost
Provozní doba
pondělí - pátek
sobota - neděle
* případně dle domluvy
7.00-15.30 hod.*
9.00 - 12.00 (rozvoz obědů)
Zhodnocení projektu za rok 2008
Počet uživatelů:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
351
35 343
12,76
4 561 119
Narodila jsem se na Slovensku v posledním měsíci války. Díky nedobrým rodinným
okolnostem jsem se ocitla v dětském domově. Asi ve třech letech jsem byla adoptována
a od té doby žiji v Bystřici nad Pernštejnem. Stala jsem se učitelkou na nižším stupni
základní školy. V roce 1967 jsem se vdala a postupně se mi narodily tři dě. O deset
let později jsem ovdověla. Vyučování ve škole bylo velmi náročné. Navíc se mi začaly
objevovat příznaky revmacké artridy, pože se srdcem a později i onkologické
onemocnění. Ze zdravotních důvodů jsem tedy opusla zaměstnání a stala se invalidní
důchodkyní. Moje dě vystudovaly a odstěhovaly se za prací. Jeden syn měl ale
těžkou autonehodu, a tak zůstal se mnou. Postupem času jsem domácí práce přestala
zvládat. S těžkos chodím po bytě o berlích, ven si netroufám jít vůbec. V místním
sku jsem našla nabídku Oblastní charity Žďár a obrála jsem se na ni se žádos
o zprostředkování pečovatelské služby. Po telefonickém kontaktu následovala
návštěva pana vedoucího, který se mnou sladil mé požadavky dle jejich nabídky. Od té
doby mě pravidelně navštěvuje pečovatelka. Nakupuje mi, vyřizuje jednání na poště
a úřadech, doveze k lékaři a následně pak i zpět domů. Občas mi také vyžehlí prádlo
a provede běžný úklid v domácnos. Bez ní bych už nemohla fungovat.
(uživatelka služeb Charitní pečovatelské služby)
11
Včela – centrum akvizačních
služeb pro seniory
Moo: „Pro činného člověka není žádný den dlouhý.“
(Seneca)
Sociálně akvizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním posžením
registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Kontakt
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 551 766, 566 552 437 | mob.: 777 155 374
e-mail: [email protected] | web: www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Miroslav Prudký • Supervizor: Bc. Aleš Gabrysz
Poslání
Posláním Včely - centra akvizačních služeb pro seniory je poskytnout pomoc při
akvním trávení volného času, přinést do jejich života nové zájmy a společenské
akvity a předcházet tak sociálnímu vyloučení seniorů. Centrum podporuje sociální kontakty a vazby mezi uživateli, pomáhá podporovat vědomí vlastní hodnoty a užitečnos.
Základní činnos
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
12
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří především senioři, kteří mají zájem o akvní využi svého
volného času.
Cíle
•
•
•
•
•
podpora individuálního rozvoje osobnosti uživatele
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
rozvoj schopností a dovedností uživatele
posilování sebevědomí uživatele
vedení k soběstačnosti a samostatnosti
Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
respektujeme jedinečnost každého člověka
zachováváme individuální přístup
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
respektujeme rozhodnutí uživatele
podporujeme v uživatelích schopnost projevit vlastní názor
Provozní doba
pondělí
8.30-12.00 hod.
úterý
8.30-12.00 hod.
13.00-15.30 hod.
čtvrtek
8.30-12.00 hod.
13.00-15.30 hod.
pátek
8.30-12.00 hod.
Zhodnocení projektu za rok 2008
Počet uživatelů:
Počet návštěv (kontaktů):
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
25
3 559
1,15
387 161
Hurá do klubu Včela! Je zima a včelky přece v zimě spí, tak proč? No přece:
„Vstávat a cvičit!“ Tato věta mi každé ráno projde hlavou, když vstávám
z postele. Je třeba si protáhnout naše unavené kos! Poté, co si pod vedením
pracovnice centra zacvičíme, hned zkoumáme, co nás zase pěkného čeká. Naše
vyrábění se stále mění a moc nás to baví. Přijde mi, že to, co vytvoříme, je lepší
a lepší! A říkají to i , co naši činnost sledují. Máme z toho radost a chuť do další práce.
Chybí nám jen trochu větší prostor, protože výrobků i výrobců v našich řadách přibývá,
ale snad se také dočkáme. Ještě jedno přání máme: aby naše výrobky byly více vidět
a mohly dělat radost druhým! Díky za to, že Včelu máme!
(uživatelka služeb centra Včela)
13
Domov pokojného života Nížkov
Moo: „Kde lidé žijí nejen spolu, ale jeden pro druhého,
pak je i ten nejchudší příbytek útulným domovem.“
(Phil Bosmans)
Sociálně akvizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním posžením
registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Kontakt
Nížkov 37, 592 12 Nížkov
tel.:
566 675 321 (v době akvizačních programů) | mob.: 777 755 438
e-mail: [email protected] | web: www.zdar.caritas.cz
Kancelář vedoucí:
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 626 041 | mob.: 777 755 435
e-mail: [email protected]
Vedoucí zařízení: Anna Janů
Odpovědný pracovník: Jana Vosmeková • Supervizor: Mgr. Pavel Koutník
Poslání
Sociálně akvizační služba pro seniory a osoby se zdravotním posžením je poskytována Oblastní charitou Žďár nad Sázavou v Domově pokojného života Nížkov
pro občany z Nížkova a přilehlých obcí. Posláním služby je přispívat k prožívání
akvního a důstojného života uživatelů, k podpoře samostatnos, nezávislos
a k jejich sociálnímu začleňování.
14
Základní činnos
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
• fakultativní úkon (zprostředkování kontaktu s duchovním)
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří senioři a lidé se zdravotním posžením, kteří mají zájem
o smysluplné naplnění volného času, o rozvoj své osobnos a kteří hledají blízké společenství, ve kterém jim bude poskytnuto zázemí a podpora při řešení jejich životních situací. Služba je poskytována lidem, kteří jsou částečně soběstační
a jejichž zdravotní stav jim nebrání v účas na programu.
Cíle
•
•
•
•
podporujeme individuální rozvoj osobnosti uživatele
přispíváme k posilování samostatnosti a sebevědomí uživatele
přispíváme k prožití aktivního a důstojného života uživatele
vytváříme příjemné prostředí a kvalitní zázemí pro uživatele
Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
respektujeme práva, důstojnost a soukromí uživatele
uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli
podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatele
zajišťujeme službu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků s odpovídajícími
morálními a osobnostními předpoklady
Provozní doba
pondělí
7.00 - 13.00 hod.
úterý
7.00 - 13.00 hod.
středa
čtvrtek
pátek
7.00 - 13.00 hod.
10.00 - 15.00 hod.
10.00 - 15.00 hod.
Zhodnocení projektu za rok 2008
Počet uživatelů:
Počet návštěv:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady:
16
683
0,84
283 587
15
Pečovatelská služba
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Kontakt
Nížkov 37, 592 12 Nížkov
mob.: 777 755 438
e-mail: [email protected] | web: www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Anna Janů
Odpovědný pracovník: Jana Vosmeková • Supervizor: Mgr. Pavel Koutník
Poslání
Pečovatelská služba je poskytována v Domově pokojného života Nížkov i v domácnostech uživatelů v Nížkově a v přilehlých obcích. Posláním služby je poskytnout
pomoc a podporu nemocným a osamělým lidem v oblas péče o sebe a svoji domácnost a umožnit jim tak důstojný život ve svém přirozeném prostředí.
Základní činnos
•
•
•
•
•
•
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
fakultativní úkon (pedikúra v domácnosti uživatele, zprostředkování kontaktu
s duchovním)
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří především senioři a lidé se zdravotním posžením, kteří se
ocitli přechodně nebo trvale v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni si v plné
míře zajist péči o vlastní osobu a domácnost.
Cíle
•
•
•
•
pomáháme při zvládání běžných činností při péči o osobu a domácnost uživatele
podporujeme soběstačnost a samostatnost uživatele v co největší možné míře
vytváříme podmínky, aby mohli uživatelé zachovávat svoje zvyklosti a dovednosti
klademe důraz na uplatňování vlastního rozhodování a aktivní spoluúčast
uživatele při využívání služby
Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
16
respektujeme práva a důstojnost uživatelů
uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli
respektujeme soukromí a zvyklosti uživatelů
dodržujeme diskrétnost a mlčenlivost
usilujeme o zachování vazeb uživatele s rodinou
Provozní doba
pondělí
13.00 - 15.00 hod.
úterý
13.00 - 15.00 hod.
středa
čtvrtek
pátek
13.00 - 15.00 hod.
8.00 - 10.00 hod.
8.00 - 10.00 hod.
Pečovatelská služba je poskytována v terénu. V případě nepřítomnos lze pečovatelku kontaktovat telefonicky.
Zhodnocení projektu za rok 2008
Počet uživatelů:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
22
282
0,21
70 896
Je mi 84 let a nyní bydlím v Domově pokojného života. Narodila jsem se v sousední
obci. V Nížkově žiji už šedesát let. Charitní pečovatelskou službu jsme s manželem
začali využívat v květnu roku 2006, kdy nás vzhledem k našemu věku začaly zmáhat
každodenní nákupy a cesty do města za vyřízením nutných věcí. Naše dcera už tehdy
žila se svým manželem ve vzdáleném městě. Velmi se pokaždé těším na jejich návštěvu
i setkání s vnoučaty a pravnoučaty, která jsou mým velkým potěšením. Jejich příjezd
je pro mě vždy velkým svátkem a v mé mysli zůstávají stále se mnou. V prosinci
loňského roku jsem po šedesá letech manželství, kdy jsme v lásce k Bohu i k sobě
navzájem spolu s manželem snášeli dobré i zlé, ovdověla. A tehdy jsem se rozhodla
přijmout nabídku obce Nížkov v podobě bydlení v Domově pokojného života, v novém
bezbariérovém bytě, kde poskytuje své služby Oblastní charita. Prostředí domova mi
bylo známé a blízké, protože jsem pravidelnou návštěvnicí duchovních setkání, besed
a kulturních vystoupení pro seniory. Dobře znám i obyvatele Domova a návštěvníky
akvizačních programů, takže jsem přišla mezi své známé.
Jsem velice ráda, že mohu i poslední část svého života prožít ve svém rodném kraji,
ve vesničce, kde jsem strávila akvní část svého života, že mohu navštěvovat náš milý
kostelíček a při tom všem mám jistotu, že v případě potřeby mám zde pracovnice
Charity, které mi vždy pomohou.
(obyvatelka DPŽ Nížkov)
17
Klub v 9 – centrum služeb
pro podporu duševního zdraví
Moo: „Bláznit je lidské …“
Sociální rehabilitace
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
* od 1.1. 2009, do 31.12. 2008 byla služba registrována jako Sociálně akvizační služba pro seniory
a osoby se zdravotním posžením
Kontakt
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 629 319 | mob.: 777 755 469
e-mail: [email protected] | web: www.zdar.caritas.cz
• POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí zařízení: Bc. Jana Křížková • Supervizor: PaedDr. Václav Schmidt
Poslání
Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity
Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopnos a dovednos vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.
Základní činnos
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
• fakultativní služba (duchovní poradenství – uživatelům zprostředkováváme
kontakt s pastorační asistentkou a s duchovními, sociální servis)
18
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním, popřípadě s kombinací lehkého mentálního posžení a duševního onemocnění. Věkové omezení je
od 18 do 64 let.
Cíle
• podporovat uživatele pří zvládnutí obstarání běžných záležitostí
• podporovat uživatele v dosažení samostatnosti a soběstačnosti ve vykonávaných činnostech
• podporovat u uživatele dosažení schopnosti plánovat a aktivně využívat svůj
volný čas
• motivovat uživatele při objevení a rozvoji vlastních zájmů
• podporovat uživatele při zvládnutí navázání kontaktů a komunikace s ostatními
• pomáhat uživateli zvládnout pravidla společenského chování
• posilovat uživatele ve schopnosti řešit problémy
• naučit uživatele předcházet rizikům spojených s duševním onemocněním
Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
•
•
•
zachováváme důstojnost uživatelů
dodržujeme práva uživatelů
respektujeme rozhodnutí uživatele
respektujeme právo uživatele na přiměřené riziko
podporujeme seberealizaci uživatele
podporujeme nezávislost uživatelů na službě
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky Klubu v 9
podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatele
Provozní doba
Ambulantní služba (poskytována v zařízení ve Žďáře nad Sázavou, případně v pobočce v Bystřici nad Pernštejnem)
pondělí
úterý
středa
9.00-16.00 hod.
9.00–13.00 hod.
9.00–16.00 hod.
pobočka Bystřice nad Pernštejnem:
(lichý týden) 13.00-16.00 hod.
čtvrtek
pátek
9.00–16.00 hod.
9.00–13.00 hod.
Terénní služba (poskytována dle dohody v přirozeném prostředí uživatele regionu
Žďár nad Sázavou, a to zejména v případech, kdy není schopen či z nějakého důvodu ochoten navštěvovat zařízení)
Zhodnocení projektu za rok 2008
Počet uživatelů:
Počet návštěv:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
27
1 913
3 796
3,66
1 542 060
O tom, že se chystá vznik jakéhosi kroužku pro duševně nemocné, jsem se dozvěděl od svého
psychiatra. Jednoho dne mě paní doktorka pozvala na první informační schůzku. Šel jsem tam
s velkou zvědavos a nadějí, že konečně budu mít jak trávit svůj volný čas. Na první schůzce
bylo několik zainteresovaných lidí. Padaly návrhy, co by se mohlo dělat. Postupně se podoba
Klubu v 9, jak jsme si začali říkat, vykrystalizovala do různých kulturních akvit - od tvoření
rukodělných výrobků po společné návštěvy různých akcí, což vydrželo až dodnes. K tomu se
postupně přidávaly další činnos. Postupně se vyměnili i vedoucí a terapeu. Dnešní podoba
Klubu představuje značně rozvětvenou škálu - od spíše sportovních akcí přes společné pobyty
v přírodě až po nejrůznější „výrobu“, např. keramiky, košíků, malování obrázků atd. Klub v 9
dnes disponuje i velkým vybavením. Pro duševně nemocného člověka tak znamená nabídku
smysluplné činnos po celý rok, se vstřícnými terapeuty a mnoha sociálními službami.
(uživatel služeb Klubu v 9)
19
Nesa - denní stacionář
Moo: „Člověk s posžením má stejné
potřeby jako zdravý člověk. První z nich
je být uznáván a milován takový, jaký je.“
(Michele Pascale Duriezová)
Denní stacionář
registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Kontakt
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 155 376
e-mail: [email protected] | web: www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Ing. Alena Poulová
Supervizor: Bc. Olga Škvařilová, PhDr. Soňa Cpinová (od 1.1.2009)
Poslání
V denním stacionáři Nesa, zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, poskytujeme služby lidem s posžením z Velkého Meziříčí a okolí. Prostřednictvím našich
služeb podporujeme rozvoj člověka s posžením, jeho začlenění do společnos
a také rodinu, ve které žije.
Základní činnos
•
•
•
•
20
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
• fakultativní úkony (cvičení dle rehabilitačního programu, svoz uživatelů do
stacionáře, zprostředkování dalších služeb: canisterapie, hippoterapie)
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným posžením od 6 do
55 let.
Cíle
•
•
•
•
•
•
•
zabezpečení základních životních potřeb uživatelů
získání sebeobslužných návyků
získání pracovních dovedností a návyků
rozvoj komunikačních dovedností
strukturalizace dne, aktivní trávení času
setkávání se s lidmi
využívání dalších běžných služeb
Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
•
•
•
zachováváme důstojnost uživatelů
respektujeme individuální potřeby uživatelů
respektujeme právo uživatelů na volbu
posilujeme sebevědomí uživatelů
hledáme a vytváříme příležitosti k seberealizaci uživatelů
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
při poskytování služeb zachováváme diskrétnost
zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb
Provozní doba
pondělí-pátek
6.30-14.30 hod.
Zhodnocení projektu za rok 2008
Počet uživatelů:
Počet provozních dnů:
Součet návštěvních dnů všech uživatelů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
11
214
1 663
5,19
2 339 553
Pan Š., který již několik let navštěvuje stacionář, měl velké přání - naučit se hrát na bubny.
Díky spolupráci pracovníků stacionáře, dobrovolníků a ředitele místní Základní umělecké
školy se mohl vydat na cestu ke splnění svého snu. V září začal docházet na výuku hry na
bubny. Dovolte mu, aby se s Vámi podělil o své zážitky.
Pane Š., jak často docházíte na výuku? Každej tejden ve čtvrtek na hodinku po obědě.
Chodí tam se mnou dobrovolnice Eva. Ještěže ji mám, protože bych si sám nepomohl.
Vždycky mě taky vyzvedne. Jde se mnou tam a sedí na chodbě a poslouchá. Učitel mi
pus nějakou palbu, posledně třeba nějakou písničku od Lucie Bílý. Eva seděla na chodbě
a poslouchala. To byl mazec! Bubnoval jsem do tý písničky.
Kde zkoušíte? V dílně ve stacionáři, protože doma bubny nemám. Radši budu chodit
k Alešovi. Má dvoumetrovou zkušebnu, tak radši budu chodit k němu.
Jak Vás vlastně napadlo, že byste chtěl bubnovat? Švagr má kapelu, tak jsem se nabídl,
že když by nějakej bubeník šel třeba do důchodu nebo odešel, že ho budu zastupovat. Šli
jsme do skladu, vyfasovali jsme velkej buben. Ve stacionáři mi to složil dokupy. Já bych si
s m nepomohl, tak jsem mu řekl, že na ty bicí budu hrát, ale nesmí mi toho dávat tolik.
A baví Vás to? Baví mě to, ale je to náročný...noha, ruka, noha, ruce. Když zkouším ve
stacionáři, dám dvě rány a všichni jsou úplně hotový!
Rekonstrukce denního stacionáře NESA ve Velkém Meziříčí,
podaného do programu ROP Jihovýchod, oblast podpory – 3.2 Rozvoj regionálních
středisek, pod reg. č. projektu: CZ.1.11/3.2.00/02.00656.
21
Ponorka – centrum prevence
Moo: „Na cestě mladých k dospělos…“
Nízkoprahové zařízení pro dě a mládež
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Kontakt
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 523 975, mob.: 777 755 436
e-mail: [email protected]
web: www.ponorka.ecn.cz, www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Josef Soukal, Mgr. Ivana Bartoňová (od 1.2.2009)
Supervizor: Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Marna Přibylová (od 1.11.2008)
Poslání
Posláním nízkoprahového zařízení pro dě a mládež je poskytovat zázemí, pomoc
a podporu dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.
Poskytované služby
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PONORKA
• místo, kde mladí lidé mohou nejen najít podporu a odbornou pomoc, ale také
zábavu a prostor pro vlastní akvity
• přístup není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu
• stěžejní význam spočívá v kontaktní práci, která slouží nejen k prvotnímu navázání vztahu s mladým člověkem, ale hlavně k řadě interakcí, tyto kontakty
otvírají v rámci přirozeného prostředí řadu zakázek a témat s cílem změny uživatelova postoje či jednání směrem k odvrácení nepříznivé sociální situace nebo
její prevenci, a to vše v rámci pravidel, která mimo jiné striktně zakazují násilí,
užívání alkoholu, tabáku nebo jiných návykových látek
22
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE STREETWORK
• cílem je pomáhat mladým lidem v jejich přirozeném prostředí (parky, ulice, zastávky apod.)
• nabídka stejných služeb jako v nízkoprahovém klubu (rozhovory, informování
o službě, předávání informací z řady oblas – vztahy, sexualita, závislos, škola,
poradenství, poskytování podpory při volnočasových akvitách, kontakt s dalšími instucemi atd.)
Základní činnos
•
•
•
•
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Cílová skupina
Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou dě a mládež ve věku 13 až 20
let z lokality Žďár nad Sázavou, zažívající konfliktní situace, komplikované životní
událos, omezující životní podmínky nebo jsou jimi ohroženi.
Cíle
• podpora a pomoc při zvládnutí konfliktních společenských situací, komplikovaných životních událostí a při omezujících životních podmínkách
• snížení sociálních rizik vyplývajících z každodenních situací, životního způsobu
a rizikového chování
• zvýšení sociálních schopností a dovedností
• podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně
zapojení do dění místní komunity a běžného způsobu života
• nezbytná psychická, fyzická, právní a sociální ochrana během pobytu v zařízení
a podmínky pro realizaci osobních aktivit
Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
nízkoprahovost
respekt
anonymita
mlčenlivost
Provozní doba
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
Nízkoprahový klub Ponorka
14.00-18.00 hod.
14.00-18.00 hod.
14.00-18.00 hod.
Streetwork
14.00-18.00 hod.
14.00-18.00 hod.
-
* Poradenství, krizová intervence a případová práce je poskytována po předchozí domluvě i v dopoledních hodinách.
Zhodnocení projektu za rok 2008
Počet uživatelů
Počet kontaktů
Počet výkonů
„Kamenný“ nízkoprahový
klub Ponorka
186
1225
3337
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
Terénní sociální práce
74
1230
2543
Celkem
za služby
260
2455
5880
3,18
1 356 783
23
Programy primární prevence rizikového chování
udělena cerfikace „Program specifické primární prevence užívání návykových
látek poskytované v rámci školní docházky“ od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, platnost udělení: 9.5.2007 – 31.12.2010
Kontakt
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 658 | e-mail: [email protected]
web: www.ponorka-prevence.webnode.cz, www.zdar.caritas.cz
Koordinátor programů primární prevence: Bc. Josef Soukal, Mgr. Renata Horká
(od 1.9.2008)
Poslání
Posláním služby Programy primární prevence je ovlivnění postoje mladých lidí
vůči zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování s podporou
zdravého životního stylu.
Základní činnos
• realizace interakvních programů primární prevence
(dlouhodobé i jednorázové programy primární prevence, které lze realizovat
i na zakázku dle individuální domluvy, na základních, středních školách
a odborných učilišch)
• realizace adaptačních kurzů
• poradenská činnost pro dě a mládež, konzultace na školách
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou třídní kolekvy základních a středních škol, které se běžně
setkávají s různými druhy rizikového chování.
Cíle
• vedeme dě a mládež k samostatným odpovědím na nejrůznější otázky
týkající se sociální adaptace a komunikace
• ovlivňujeme postoje uživatelů primární prevence tak, aby se žáci a studen
vyhnuli násilnému a nesociálnímu chování, závislostem, manipulaci a jinému
nežádoucímu chování (šikanování, užívání drog, sexuální promiskuita apod.)
Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
•
uplatňujeme pozivní orientaci programů primární prevence
dodržujeme komplexnost a kombinaci mnohočetných strategií
působíme návazně a plánujeme systemacky
dáváme důraz na interakci a akvní zapojení
zachováváme cílenost a adekvátnost informací i forem působení
využíváme „KAB“ modelu (znalos - postoje - chování)
Provozní doba
Realizace Programů primární prevence na školách *
úterý
středa
8.00-13.00 hod.
8.00-13.00 hod.
čtvrtek
8.00-13.00 hod.
* po domluvě lze i v jiném čase
24
Kontaktní hodiny pro veřejnost
(kancelář na Poliklinice Žďár nad Sázavou, 3. patro)
čtvrtek 14.00-17.00 hod.
Zhodnocení projektu za rok 2008
Programy primární prevence:
Počet kontaktů:
Počet programů:
Počet žáků/studentů:
Počet škol:
Počet tříd:
Adaptační kurzy:
Počet realizovaných adaptačních kurzů:
Počet účastníků:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
2 147
101
1 324
11
74
5
129
0,84
531 128
Adéla patří k pravidelným uživatelům služeb Ponorky. Poprvé se s našimi službami
setkala ještě v době, kdy Ponorka fungovala jako Poradna pro dě a mládež. Adéla si
prošla stěhováním Ponorky i proměnou na nízkoprahové zařízení. Nejdříve využívala
nabídku volnočasových akvit - vzhledem k okolnos, že je ze sociálně znevýhodněné
rodiny a prakcky nemá možnost využívat např. PC a internet. Později se sama začala
zapojovat do dění v Ponorce. Snažila se o realizaci vlastních nápadů (tanec hip hop,
keramická dílna apod.). Po ukončení základní školy, kdy Adéla odmítla studovat
jakoukoliv další školu, se díky pravidelnému setkávání a otevírání tématu, proč je
vzdělání v dnešní době tak důležité, rozhodla navštěvovat rekvalifikační kurz. Ten se
jí však nepodařilo dokončit – možná kvůli malé podpoře ze strany blízkých, možná
kvůli dojíždění do několik desítek kilometrů vzdáleného města… V té době u nás
také vykonávala trest obecně prospěšných prací, což se jí bez výraznějších problémů
podařilo. Adéla i nadále navštěvuje Ponorku a nevzdává se. Ví, že Ponorka je místo,
kde nalezne podporu a pochopení, občas přispěje ke zkrášlení prostor Ponorky, učí se
komunikovat s úřady a znovu má chuť nastoupit do rekvalifikačního kurzu. Movuje
ji k tomu i to, že někteří uživatelé služeb Ponorky – vrstevníci Adély – mají již kurz
úspěšně za sebou.
(pracovnice Ponorky)
25
Nadosah - centrum prevence
Moo: „Hledám svou cestu…“
Nízkoprahové zařízení pro dě a mládež
registrováno dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
Kontakt
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 550 128 | mob.: 777 755 437
e-mail: [email protected]
web: www.nadosah-cp.cz ; www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Robert Knebl
Supervizor: Bc. Olga Škvařilová, Mgr. Michal Horák (od 1.1.2009)
Metodické vedení: Mgr. Marie Linhartová (od 1.1.2009)
Poslání
Nadosah - centrum prevence usiluje o zlepšení kvality života dě a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem a v přilehlém okolí. Provozuje nízkoprahový klub pro dě
a mládež a terénní sociální práci.
Poskytované služby
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NADOSAH
• bezpečné místo, kde mohou mladí lidé nejen najít podporu a odbornou
pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní zájmy
• přístup do nízkoprahového klubu není omezen financemi, zájmem ani časem
příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak v pohybu
v prostoru klubu, tak ve volbě činnos
• nabídka řady programů a vybavení dospívajícím pro smysluplné trávení
volného času
26
• význam klubu spočívá v kontaktní sociální práci, která mladým lidem
umožňuje si v přirozeném prostředí popovídat nebo dostat odpověď na otázky, které je ží
• vše v rámci pravidel, která mimo jiné striktně zakazují násilí, užívání alkoholu,
tabáku či jiných drog
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE STREETWORK
• vyhledávání, monitoring a nabídka pomoci uživatelům v jejich přirozeném
prostředí (sídliště, ulice, parky, hřiště, na nádraží, u supermarketů aj.)
• pomoc při řešení problémů, naplnění pasivního trávení volného času a nabídka vhodných alternav (fresbee, hakisák, legální stěna, koncerty, akce teenagerů aj.)
Základní činnos
•
•
•
•
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Cílová skupina
Jedná se o dě a mládež ve věku od 12 do 20 let, u kterých jsou ve zvýšené
míře přítomny faktory pro vznik sociálně nežádoucích jevů a které žijí v sociálním
prostředí tento stav podporující.
Cíle
• podpora pro zvládání obtížného období dospívání
• snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací,
životního způsobu a rizikového chování
• zvýšení sociálních schopností a dovedností
• předcházení či omezení sociálně nežádoucích jevů, které se v rámci cílové skupiny vyskytují
• podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity
• nezbytná psychická, fyzická, právní a sociální ochrana během pobytu v zařízení
a vytvoření podmínek pro realizaci osobních aktivit
Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zachováváme důstojnost uživatelů
dodržujeme práva uživatelů
respektujeme rozhodnutí uživatele
podporujeme seberealizaci uživatele
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatele
poskytujeme službu anonymně a bezplatně
zachováváme mlčenlivost
podporujeme kompetentnost uživatele řešit své životní situace
přizpůsobujeme se potřebám uživatele s ohledem na možnosti zařízení
Provozní doba
Nízkoprahový klub
Poradenství *
Streetwork *
14.00-19.00 hod.
-
-
úterý
-
14.00-16.00 hod.
16.00-19.00 hod.
středa
14.00-19.00 hod.
-
-
čtvrtek
14.00-19.00 hod.
-
-
pátek
-
9.00-11.00 hod.
-
pondělí
* po domluvě lze i v jiném čase
27
Zhodnocení projektu za rok 2008
Nízkoprahový klub
Terénné sociální
práce*
Celkem za služby
počet uživatelů
202
70
272
počet kontaktů
2 477
311
2 788
počet výkonů
5 801
246
6 047
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
2,29
1 051 145
Programy primární prevence
udělena cerfikace „Program specifické primární prevence užívání návykových
látek poskytované v rámci školní docházky“od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, platnost udělení: 1.10.2007 - 31.12.2010
Kontakt
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 550 128 | mob.: 777 755 659
e-mail: [email protected] | web: www.nadosah-cp.cz, www.zdar.caritas.cz
Koordinátor programů primární prevence: Ing. Vlasmil Růžička
Poslání
Nadosah – cp realizuje Programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalos, dovednos a postoje mladého dospívajícího člověka tak,
aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání návykových látek, agresivita, vandalismus apod.). Žáky a studenty škol a školských zařízení podporujeme v posílení
zdravého životního stylu (zdravé sebevědomí, sebedůvěra, komunikační dovednos, tolerance, přije odpovědnos za své chování aj.).
Poskytované služby
• realizace interakvních programů primární prevence
• realizace adaptačních kurzů
Cílová skupina
Cílovou skupinou pro primární prevenci jsou žáci II. stupně ZŠ, studen středních
škol, gymnázií atd.
Cíle
• podpora pozitivního třídního klimatu
• zvýšené sociální schopností, znalosti a dovedností žáků či studentů ve vztahu ke
zdravému způsobu života
• snížení sociálně nežádoucích jevů ve společnosti
• žáci a studenti lépe zvládají obtížné životní situace
Zásady poskytovaných služeb
• zachováváme princip rovnosti, dostupnosti a respektu
• uplatňujeme zásadu anonymity a mlčenlivosti
28
•
•
•
•
dodržujeme princip aktuálnosti a flexibility
přistupujeme individuálně a celostně ke každému uživateli
respektujeme kompetentnost uživatele
sdělujeme pravdivé informace uživatelům
Provozní doba
pondělí
8.00-13.00 hod.
středa
8.00-13.00 hod.
pátek
8.00-13.00 hod.
* po domluvě lze i v jiném čase
Zhodnocení projektu za rok 2008
Programy primární prevence:
Počet kontaktů:
Počet programů:
Počet žáků/studentů:
Počet škol:
Počet tříd:
Adaptační kurzy:
Počet realizovaných adaptačních kurzů:
Počet účastníků:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
1 814
85
1 633
14
67
8
162
2,94
980 976
Michal přišel do klubu s kamarády. Zprvu moc nemluvil a pouze sledoval, co se kolem
něj děje. Od problémů ve škole i doma se odreagovával při skateboardingu. Jeho velkým
přáním bylo, aby v jeho městě vzniklo „skate hřiště“. I přes počáteční komplikace si
Michal šel za svým cílem a díky pomoci sociálních pracovníků klubu zvládl schůzky
se zástupci obce, kteří mu jeho plány schválili. Michalovi se podařilo sepsat projekt
na Nadaci Vodafone ČR a požádat o finanční dotaci na Skate plochu v Bystřici nad
Pernštejnem. Jeho sen se splnil v momentě, kdy od Nadace Vodafone získal částku 200
000 Kč a od města přislíbení finanční dotace téměř půl milionu korun. Michal se naučil
vyjednávat, psát průběžné zprávy, řešit konfliktní situace. Díky kontaktu s pracovníky
klubu a svému vlastnímu úsilí se Michalovi podařilo víc, než si řada jeho vrstevníků
dokáže představit.
(pracovníci centra Nadosah)
29
Koprena – centrum
pro rodiče s dětmi
„Mateřská láska je mostem
k veškerému dobru: v životě i na věčnos.“
(z Turecka)
Kontakt
Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
mob.: 732 126 905
e-mail: [email protected] | web: www.zdar.caritas.cz
• POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | mob.: 731 130 776
• POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou | mob.: 731 130 775
• POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí | mob.: 777 183 388
Vedoucí zařízení: Zdenka Šrámková
Poslání
Koprena – centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad
Sázavou. Naším posláním je působit pro sociálnímu vyloučení rodičů v průběhu
mateřské a rodičovské dovolené. Snažíme se zabránit sociální izolaci těch, kteří
pečují o dě předškolního a mladšího školního věku. Rodiče, kteří tráví volný čas
v našem zařízení, mají možnost využívat námi poskytované služby společně a současně se svými dětmi, což je velkým přínosem pro zlepšení vztahů v rodině.
Poskytované služby
•
•
•
•
30
zprostředkování poradenství vzdělávací kurzy, semináře, besedy
volnočasové aktivity
společenské a víkendové akce pro rodiče s dětmi
zajištění péče o děti v průběhu aktivit centra
Cílová skupina
Cílovou skupinu námi poskytovaných služeb tvoří především rodiče (prarodiče),
zejména v průběhu mateřské či rodičovské dovolené, pečující o dě předškolního
a mladšího školního věku, těhotné ženy a dívky.
Cíle
• podporujeme začlenění uživatele na mateřské či rodičovské dovolené do společnosti
• snažíme se o zlepšení komunikačních dovedností, navázání kontaktů se sociálním a společenským prostředím
• podporujeme rozvoj schopností a dovedností
• motivujeme k rozvoji osobnosti
• přispíváme ke snazšímu uplatnění na trhu práce po ukončení rodičovské dovolené
• umožňujeme vlastní seberealizaci a napomáháme při zvyšování sebedůvěry
Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
zachováváme důstojnost uživatelů
dodržujeme práva uživatelů
podporujeme seberealizaci uživatele, rozvoj jeho schopností a dovedností
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
Provozní doba
Radešínská
Svratka
pondělí
Pobočka
Pobočka
Bystřice nad Pernštejnem Žďár nad Sázavou
Pobočka
Velké Meziříčí
8.00-13.00
19.00-22.00
(1× za 14 dní)
14.00-18.00
16.30-18.00 hod.
9.00-13.00
úterý
8.00-18.00
–
-
9.00-13.00
středa
8.00-10.00
9.00-13.00
14.00-18.00
9.00-12.00
19.00-22.00
(1× za 14 dní)
9.00-13.00
čtvrtek
–
9.00-13.00
14.00-18.00
–
9.00-13.00 hod.
15.00-18.00 hod.
pátek
12.00-18.00
–
–
-
Zhodnocení projektu za rok 2008
Počet kontaktů:
18 841
(z toho rodiče: 8 356, dě: 10 485)
Počet realizovaných programů:
1 225
Počet návštěv rodičů s dětmi:
2 151
Počet pravidelně navštěvujících rodin:
406
Přepočtený počet pracovníků:
5,24
Celkové náklady (Kč):
1 862 372
Koprena pro mě znamená příjemné a smysluplné využi volného času, a to nejen pro
maminky s malými dětmi. Nachází se zde spousta různých a zajímavých akvit, informací
a vzdělávacích kurzů. Při každé návštěvě se vždy dozvím něco zajímavého, nějaký nápad
nebo výrobek si odnesu s sebou domů, dostanu novou inspiraci, naučím se vyrábět
spoustu nových věcí a hlavně zjism, že i ostatní maminky mají stejné problémy jako já. Je
zde dobře postaráno i o naše malé dě. V programech určených pro ně se rozvíjí tvořivost
i nadání. Samozřejmě zde nechybí ani rozvoj duchovní stránky člověka. S Koprenou
spolupracuje i P. Pavel Habrovec, kněz, který opravdu dokáže poradit a povzbudit
a člověku pomoci. Jsou zde pořádány besedy i s jinými kněžími a s dalšími odborníky na
různá zajímavá témata, která se týkají výchovy dě, partnerských a rodinných vztahů,
zdravého životního stylu apod. Kromě toho se Koprena podílí i na akcích farnos. Když
jsem potřebovala pomoc nebo nějakou radu ve složitých životních situacích, našla jsem
zde vždy oporu, za což jsem opravdu vděčná. Přeji Kopreně mnoho dalších let svojí
působnos, ať se i nadále rozvíjí její činnost a m pomáhá lidem.
(uživatelka služeb centra Koprena)
31
Kambala - dobrovolnické centrum
Moo: „Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.“
(Seneca)
Kontakt
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 444 | e-mail: [email protected]
web: www.kambala.zdarsko.cz; www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Michaela Mahlová
Poslání
Kambala - dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou,
jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické
centrum se zabývá systemackou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především
na realizaci projektů Charity, a humanitární pomocí v případě potřeby. Projekt ve
svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.
Poskytované služby
• pomoc v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou
dobrovolníci pomáhají dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně či
jednorázově bez nároku na finanční odměnu; jejich činnost spočívá v pomoci nemocným a starým lidem, lidem s posžením a s duševním onemocněním, mladým
lidem procházejícím obžným obdobím dospívání a rodičům na mateřské či rodičovské dovolené
• ostatní pomoc
dobrovolníci pomáhají při humanitárních akcích, s organizováním Tříkrálové sbírky, při jednorázových dobročinných akcích, při živelných pohromách
32
Farní charity
Součás dobrovolnického centra jsou i farní charity (Heřmanov u Velké Bíteše,
Jámy, Nové Město na Moravě, Olešná, Radešínská Svratka, Velké Meziříčí, Žďár
nad Sázavou). Členové farních charit se akvně podílejí na organizování Tříkrálové
sbírky, navštěvují nemocné a seniory, účastní se projektu Adopce na dálku, organizují společenské akce a prázdninové pobyty pro dě a mládež apod.
Humanitární pomoc
Kambala – dobrovolnické centrum se v případě potřeby může podílet na humanitární pomoci, která spočívá především v pomoci při mimořádných událostech (např. povodně), a to zejména v oblas bývalého okresu Žďár nad Sázavou. Centrum je schopno zajist dle svých možnos pomoc v místech posžených mimořádnou událos, a to na základě domluvy s příslušnými úřady.
Jedná se zejména o zajištění materiálního, personálního a technického zázemí;
zajištění a organizování dobrovolníků; zajištění humanitární, duchovní a psychosociální pomoci obyvatelům; v pořádání humanitární sbírky.
Sousedská výpomoc v obcích Vysočiny
Dobrovolnou činnost, zaměřenou převážně na pomoc těm, kteří z důvodu stáří,
či nemoci potřebují pomoc druhé osoby (tedy pomoc občana občanovi), podporoval program, který financoval v roce 2008 Fond Vysočina. Pracovníci byli v kontaktu se samosprávou obcí a s místními organizacemi, s jejichž pomocí vyhledávali
občany potřebující pomoc jiné osoby a současně i dobrovolníky, kteří by tuto pomoc zajišťovali.
Provozní doba
nepravidelná, dle domluvy
Zhodnocení projektu za rok 2008
Celkový počet dobrovolníků:
Počet dobrovolníků pod smlouvou:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
1 400
60
1,94
669 259
Existují lidé, kteří se o dobrovolnictví zajímají. Jsou přirozeně zvědaví. Proč, kdy, kde a
jak? Často se ovšem lze setkat také s lidmi, kteří jsou přesvědčeni, že všichni jsou od
přírody sobci. Ti nás potom zahrnují otázkami typu: ,,Co z toho máš Ty? To děláš fakt
zadarmo? Tebe vážně baví dělat to ve svým volným čase?“ Jak odpovědět? Blekotat
něco o lásce k bližnímu, či, nedej bože, lásce k Bohu? Ne, tudy cesta nevede. Aby se
lidé domluvili, musí hovořit stejným jazykem. Proto musí dobrovolníci zkusit odpovědět
pěkně egoiscky, třeba takhle: ,,Já mám z toho tak dobrý pocity, že nějaký pěkný film
se může jít zahrabat, a to i s popcornem. Já to nedělám zadarmo – přineslo mi to tolik
dobrých přátel a neocenitelných zkušenos, že se to s nějakými penězi za brigádu nedá
srovnat. Ano, já to dělám ve svým volným čase, a já vím, že je to čas velmi kvalitně
strávený, to si pište.“
Co jsme tedy zač, my, dobrovolníci? Zkuste se nás na nějaké akci také zeptat, třeba až
budeme Vašim dětem plnit červené charitní balónky heliem a u toho se hlasitě smát.
Těžko říct, co Vám odpovíme. Jsme tož velmi přizpůsobiví a záhadní. A možná jsme
mladí lidé nezištně pomáhající ostatním a možná jsme také sobci, kteří dávno poznali, že
dobrovolnictví je pro ně jedna z nejlepších věcí v životě, ale dost možná, že jsme vlastně
obojí…
(Maruška Dvořáková, dobrovolnice Kambaly)
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii (Evropským sociálním fondem),
státním rozpočtem České republiky a krajem Vysočina.
33
Tříkrálová sbírka 2008
Kontakt
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 444
e-mail: [email protected] | web: www.kambala.zdarsko.cz; www.zdar.caritas.cz
Kordinátor Tříkrálové sbírky 2008: Mgr. Michaela Mahlová
Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Poprvé se ji podařilo zorganizovat v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V roce 2008 se konala sbírka pod
záštou Kambaly – dobrovolnického centra již po osmé. Diecézní charita Brno se
snaží prostřednictvím svých oblastních charit obnovit tradici tří králů, cílevědomě
formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých, obnovit zájem o dobročinnost, umožnit občanům České republiky se akvně a osobně podílet na charitní práci, získat finanční prostředky na činnost jednotlivých zařízení.
Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 2008
činnost oblastních/ farních charit na území brněnské diecéze - 65%
činnost Diecézní charity Brno - 15%
celorepubliková humanitární pomoc - 10%
činnost Sdružení Charita Česká republika - 5%
režie sbírky dle zákona - 5%
Využi získaných prostředků z Tříkrálové sbírky 2008
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2008 podpořil rozsáhlou rekonstrukci denního stacionáře
Nesa ve Velkém Meziříčí. Nesa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným
posžením od šes do padesá pě let. Rozšíření stacionáře a jeho rekonstrukce
byla nutná z důvodu nevyhovujícího stavu současných prostor z hlediska splnění
všech hygienických předpisů a dále z důvodu potřeby navýšení kapacity stacionáře.
Zhodnocení sbírky 2008
Koledníci vykoledovali za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou:
Počet tříkrálových skupinek:
1 728 185,00 Kč
308
Poděkování patří všem koledníkům, dobrovolníkům a dárcům za jejich obětavou
práci a štědrost. I díky nim mohla Oblastní charita Žďár nad Sázavou v roce 2008
pomáhat potřebným lidem.
34
Duchovní péče
Moo: „…spolehlivé je celé jeho dílo.“ (Ž 33,4)
Kontakt
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel./fax: 566 631 643, mob.: 777 155 389
e-mail: [email protected] | web: www.zdar.caritas.cz
Pastorační asistentka: Mgr. Lenka Judová
Duchovní asistent Oblastní charity Žďár nad Sázavou:
Ing. Bc. Pavel Svoboda, Mgr. Jakub Holík (od 1.9. 2008)
Oblastní charita Žďár nad Sázavou vychází z křesťanských hodnot
(víra, naděje a láska). Tyto hodnoty se snaží rozvíjet prostřednictvím vzájemného setkávání zaměstnanců se spolupracujícím knězem, tj. duchovním asistentem.
Zároveň v Oblastní charitě funguje pastorační asistent, který nabízí osobní doprovázení na cestě víry nejen zaměstnancům Charity,
ale i uživatelům služeb jednotlivých charitních zařízení a spolupracujícím organizacím. Současně komunikuje s farnostmi žďárského
a velkomeziříčského děkanství a prezentuje poskytované služby
církevní organizace.
Poskytované služby
• nabídka osobního doprovázení na cestě víry
• předávání křesťanských hodnot pracovníkům Charity i širší
veřejnos
• pořádání seminářů a setkání na ecká a náboženská témata
pro zaměstnance a uživatele našich služeb
• zprostředkování kontaktu s duchovními křesťanských církví
Zhodnocení za rok 2008
Počet uskutečněných duchovních setkání pro uživatele služeb: 19
Počet účastníků:
156
Počet zrealizovaných duchovních setkání pro zaměstnance: 4
Počet účastníků:
78
35
Zpráva o hospodaření za rok 2008
ROZVAHA
AKTIVA
Stálá akva
Oběžná akva
z toho: zásoby
krátkodobé pohledávky
finanční majetek
Přechodné účty akv
CELKEM
k 31. 12. 2008 (Kč)
1 835 689
3 415 809
1 685
1 279 236
2 134 888
227 494
5 478 992
k 31. 12. 2009 (Kč)
2 864 597
3 872 035
1 417
1 396 994
2 473 624
539 376
7 276 008
PASIVA
Vlastní jmění
z toho: základní kapitál
kapitálové fondy
hospodářský výsledek z minulých let
hospodářský výsledek za běžné období
Krátkodobé závazky
Přechodné účty pasiv
CELKEM
k 31. 12. 2008 (Kč)
4 480 888
3 100 614
133 149
878 295
368 830
827 454
170 650
5 478 992
k 31. 12. 2009 (Kč)
5 456 176
4 092 465
35 143
1 120 945
207 623
1 493 374
326 458
7 276 008
PŘÍJMY
PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo vnitra
Rada vlády pro koordinaci prodrogové poliky
Úřad práce
Kraj Vysočina
Kraj Jihomoravský
Městské a obecní úřady
Evropské fondy
Nadace a granty
Tržby za vlastní výkony
Dary a sbírky
Ostatní výnosy
CELKEM
Kč
4 702 950
237 000
20 000
120 000
24 048
240 000
442 607
2 468 336
40 000
4 517 101
31 409
211 838
6 505 965
275 676
354 164
20 191 094
VÝDAJE
NÁKLADY PODLE ZDROJŮ
Materiál
Energie
PHM
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdy a odvody na soc. a zdr. poj.
Odpisy
Ostatní náklady
CELKEM
Hospodářský výsledek
36
Kč
2 819 088
704 276
347 974
135 691
111 969
1 971 918
12 969 649
366 308
556 598
19 983 471
207 623
Poděkování
Děkujeme státním a obecním instucím
za poskytnutou dotaci:
Městu Žďár nad Sázavou
Městu Bystřice nad Pernštejnem
Městu Velké Meziříčí
Městysu Nedvědice
Obecním úřadům, které spolupracují s Oblastní
charitou Žďár nad Sázavou
Krajskému úřadu Kraje Vysočina
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvu kultury
Ministerstvu vnitra
Ministerstvu zdravotnictví
Radě vlády pro koordinaci prodrogové poliky
Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou
České národní zdravotní pojišťovně
Hutnické zaměstnanecké pojišťovně
Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví
Všeobecné zdravotní pojišťovně
Vojenské zdravotní pojišťovně
Zdravotní pojišťovně Metal - Aliance
Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra
Děkujeme těmto organizacím
za poskytnuté finanční prostředky:
Nadaci Vodafone ČR – program V POHO
Nadaci Via – program T- mobile pro zaměstnance
Nadaci Divoké husy
Děkujeme všem firemním dárcům
za finanční a materiální podporu:
Alpa a.s., Velké Meziříčí
Compas automazace s. r.o., Žďár nad Sázavou
DEL, a.s., Žďár nad Sázavou
Dětská obuv, Žďár nad Sázavou
Koopman Internaonal Prague s.r.o.
Kvěnové studio, Žďár nad Sázavou
Pama a.s., Ostrov nad Oslavou
Papírnictví Iva Dostálová, Nové Město na Moravě
PKS Inpos a.s., Žďár nad Sázavou
Plastspol a.s., Nová Ves u Nového Města na Moravě
POEX, a.s., Velké Meziříčí
Nadaci Preciosa, Jablonec nad Nisou
Rodinka, o.s., Velké Meziříčí
Sketa streetwear, Brno
Trinet a.s., Žďár nad Sázavou
Verk s.r.o., Žďár nad Sázavou
Zdar, a.s., Žďár nad Sázavou
Naše díky patří také fyzickým osobám, které nás
podpořily svým finančním darem:
panu Josefu Duškovi, paní JUDr. Marii Cupalové,
panu Jiřímu Havlíčkovi, paní Marii Jirkové,
panu Ladislavu Plesselovi, panu Pavlu Sedlákovi,
panu Liboru Zdražilovi
Děkujeme všem, kteří se významně podílejí na
pomoci a spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad
Sázavou:
České asociaci streetwork
Členům farních charit
Členům pracovní skupiny NZDM NUTS II. JV
Domu kultury Žďár nad Sázavou
Firmě Agria Drásov spol. s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
Firmě River Bowling, s.r.o., Velké Meziříčí
Informačním centrům všech spolupracujících měst
Knihovně M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou
Kolpingovu dílu České republiky
Kulturnímu centru Batyskaf, Žďár nad Sázavou
Lékařům, spolupracujícím s Oblastní charitou
Žďár nad Sázavou
Občanskému sdružení Sirius, Třebíč
Pedagogicko-psychologické poradně, Žďár nad
Sázavou
Probační a mediační službě, Žďár nad Sázavou
Římskokatolickým farnostem žďárského
a velkomeziříčského děkanství
Schole sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě
Spektru – nízkoprahovému kontaktnímu centru
a centru prevence, Žďár nad Sázavou
Vedení Polikliniky Žďár nad Sázavou
Základním a středním školám v okrese
Žďár nad Sázavou
Zaměstnancům sociálních odborů spolupracujících
městských úřadů
Našim supervizorům, metodikům a dalším kolegům
a kolegyním ze sociálního oboru
Děkujeme všem našim dárcům i těm, kteří si nepřáli být jmenováni.
Velké poděkování patří i našim zaměstnancům a dobrovolníkům, bez nichž
bychom nemohli vykonávat naši práci v takovém rozsahu jako dodnes.
D Ě K U J E M E !
37
Vydala: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Grafická úprava, sazba: Jan Šustr
Tisk: EKON, družstvo, Jihlava
Foto: archiv Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Neprodejné
38
39

Podobné dokumenty

OzoneDTA návod

OzoneDTA návod 4.9 elektroda – ochranný plyn v sondě ( Plasmalampě ) se rozsvítí oranžovočerveným světlem. Z elektrody začnou vycházet jiskry s charakteristickým bzučením 4.10 Když se sonda přiblíží ke „tkáni“ na...

Více

STNÍ ITA NAD VOU - Oblastní charita Žďár nad Sázavou

STNÍ ITA NAD VOU - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 12 (Poliklinika), 592 31 Nové Město n. M. mob.: 731 130 772 POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Poříčí 11 (Dům zdraví), 594 01 Velké Meziříčí mob.: 608 068 162 POSLÁNÍ Registrované zdravotn...

Více

katalog ke stažení zde

katalog ke stažení zde [Zadajte názov spoločnosti]

Více

duben

duben odpovídalo procentuálnû celkov˘m pfiíjmÛm mûsta v tomto období. Musím zdÛraznit, Ïe jde o pfiíspûvky na ãinnost, nikoliv dotace na pokrytí nákladÛ Ïadatele, a Ïe nejsou nárokové. Celkovou v˘‰i se sna...

Více

Co se mění v péči o CMP

Co se mění v péči o CMP •  Může  se  jednat  jeden  z  mechanismů  rozvoje   RS  

Více

Zpravodaj

Zpravodaj nám v uplynulém roce poskytli, a pevně věřím, že budeme v dobré spolupráci i nadále pokračovat.

Více