allwin.

Transkript

allwin.
Tarifikaèní programy ALLWIN 2000
pro evidenci a vyhodnocování
telefonického provozu poboèkových ústøeden
Tarifikaèní programy ALLWIN 2000 (pro operaèní systém Windows 95, 98, 2000, NT, 3.1-3.11)
a ALL.COM (pro operaèní systém DOS) umožòují:
- finanèní a statistické vyhodnocování telefonického provozu poboèkových telefonních ústøeden,
jejich jednotlivých linek, poboèek a jejich skupin, zúètovacích kódù, privátních hovorù ...
- vystavování dokladù souvisejících s provozem poboèkových telefonních ústøeden (úètenky, souhrnné
úèty a faktury za uskuteènìné hovory) vèetnì souhrnných pøehledù o provozu.
- bezchybný pøenos záznamù o jednotlivých hovorech z ústøedny do poèítaèe a jejich uložení na
pevný disk poèítaèe.
Nové možnosti programu ALLWIN 2000:
- evidence, tarifikace a IDENTIFIKACE
PØÍCHOZÍCH HOVORÙ (u poboèkových
ústøeden ISDN, které poskytují informaci o èísle
volajícího úèastníka)
- tarifikace INTERNET 2000
- evidence a vyhodnocení hovorù vedených
pomocí GSM brány (EuroTel, Paegas, Oskar)
- evidence a vyhodnocení hovorù vedených s
využitím nových služeb (X-call, Internet Call...)
- pøenos a ukládání záznamù o hovorech z více
I RÙZNÝCH ÚSTØEDEN souèasnì
- grafické zobrazení vytížení linek, GSM bran,
poboèek, nebo celé ústøedny
- pøenos záznamù o hovorech pomocí modemù
po telefonní lince nebo pevné trase
- pøenos záznamù o hovorech po síti pomocí
protokolu TCP-IP
ANÌJŠÍ
V
Á
D
!
O
R
NEJP
GRAMY
O
R
P
Í
N
AÈ
TARIFIK
Další vlastnosti programù ALLWIN 2000 a ALL.COM:
-
-
univerzální instalace pro všechny typy podporovaných ústøeden
jednoduchá instalace a obsluha
vzájemná kompatibilita programù ALLWIN 2000 a ALL.COM
vyhodnocení hovorného podle 16 kHz impulsù Èeského
Telecomu nebo pseudotarifikací s možností doúètování
rozdílu od skuteèné ceny
rychlé tøídìní dat a provádìní výpoètù
programy umožòují zadání odlišných parametrù pro
vyhodnocení u jednotlivých poboèek (pøíplatky k cenì za
puls, paušální pøíplatek pro poboèky nebo jejich skupiny),
pro kombinaci rùzných provozovatelù veøejné telefonní
sítì - každá linka mùže mít jiného provozovatele, jiný tarif
a jiný zpùsob úètování hovorného (16kHz impulsy,
pseudotarif, minutová sazba, sazba GSM...)
sbìr dat probíhá na pozadí jiné èinnosti poèítaèe
èeská, slovenská, anglická a nìmecká jazyková mutace
(ALL.COM navíc také v ruštinì)
verze s èeskými nebo slovenskými tarifními tabulkami
možnost dodání spoleènì s polovodièovými buffery
s kapacitou 700 - 48000 záznamù o hovorech nebo
disketovými zapisovaèi
poèet prodaných programù za rok
Seznam ústøeden, pro které jsou
programy ALLWIN 2000 pøipraveny:
(Výrobce - Typ ústøedny)
2N - Omega, Ateus 420, Ateus 420 model 96, Ateus 280,
Delta
Alcatel - 4100/BCN, 4200, 4300, 5200
Alphatel - M-line, T-line, CT-line, ALPH 60
Ascom - Hendon 30/90/140
Asconn - SDX Index, BX 8, AX 32, RS 02, RS 02 PLUS
BHG - EP-128, EP-512
Bosch - Integral 3., Integral 33xE
DeTeWe - Varix 32, Varix 200, Varix Content
Ericsson - BP 24, BP 50, BP 150, BP 250, MD 110
GoldStar - GHX 5/12, GHX 8/20, GHX 12/32, GSX 8/16,
GSX 18/32, GSX 36/72, GSX 36/112, GDK
Lucent (AT&T) - Partner Plus, Merlin Legend, Definity,
Eurogeneris V.6XX, G3S/VS (Intraworks)
Macrotel - MT 16H
Matra - 6501A, 6501L, 6502, 6504
Mitel - SX 50
Panasonic - KX-T61610, KX-T 123210, KX-T 336, KXTD816CE, KX-TD 1232CE, KX-TA 816
Samsung - SKP 816, Corex
Siemens - Hicom 110, 120, 125, 130, Hicom 112/118,
Hicom 150, Hicom 150 Office, Hicom 300
Schrack - Topline 4/10
Tatung - TDS 50
Tesla - TTC, UE 10, UE 20, UE 100, UE 200/201
ostatní - Alfa Office 308/416, Atlas KSX, BBS IPS-3/8, 4/16,
Coral, ESMO UP 308/616, Hymax 32, Interconnect I200,
Interconnect I3000, Iskra, Mega 2, Onyx, Opera...
poèet prodaných programù celkem
1995
7 ks
1996
242 ks
1997
1810 ks
1998
1919 ks
1999
2162 ks
07/2000
1120 ks
Nejvýznamnìjší zákazníci:
Komerèní banka
70
Ministerstvo financí - Celní úøady
136
Èeská pošta
30
Základní a støední školy
300
Obecní úøady
110
Dopravní podnik hl. m. Prahy
10
Úøad vlády Èeské republiky, Country rádio, Televize Prima
dalších...
instalací
instalací
instalací
instalací
instalací
instalací
a mnoho

Podobné dokumenty

allwinplus_a.

allwinplus_a. soubory s aktuálními tabulkami operátorů.

Více

Novinky v programech ALLWIN 2000

Novinky v programech ALLWIN 2000 Seznam ústøeden, pro které jsou programy ALLWIN 2000 pøipraveny:

Více

uživatel 2011 - ATECO spol. s ro

uživatel 2011 - ATECO spol. s ro Ceník programů WIN-TEL / Accountix pro vyhodnocení provozu tel. ústředen 2011/01 (platnost od 1.1.2011 do vydání dalšího ceníku) Ceník obsahuje objednací kody software pro nejprodávanější typy ústř...

Více

seznam revizních techniků

seznam revizních techniků Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký Liberecký

Více

Euro-200TE

Euro-200TE Úètování pomocí skupin s naprogramovanou cenou zboží .............................................................................59 Opakované úètování pomocí skupin ..................................

Více

nápojový lístek_oprava

nápojový lístek_oprava Pøipravujeme horké ovoce dle Vašeho pøání jahody, maliny, ovoce z lesní smìsi nebo banány s pravou domácí šlehaèkou, sekanými mandlemi a lahodnou polevou.

Více

SILOTERM 4

SILOTERM 4 Panel ZPS 1 je urèen k zobrazování teplot namìøených soupravou SILOTERM 4 a pøenášených sériovou linkou RS-485. Pøístroj je vybaven podsvíceným LCD displejem, který zobrazuje èíslo aktuálnì zobrazo...

Více