okresní úřad ochrany práce trutnov (1905)

Komentáře

Transkript

okresní úřad ochrany práce trutnov (1905)
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU
č. ev. listu NAD: 3232
č. archivní pomůcky: 8973
Okresní úřad ochrany
práce Trutnov
(1905) 1945-1949 (1951)
inventář
PhDr. Aleš Valenta, PhD.
Zámrsk 2015
Obsah
3
Úvod
I. Vývoj původce archivního souboru
4
II. Vývoj a dějiny archivního souboru
4
III. Archivní charakteristika archivního souboru
4
IV. Stručný rozbor archivního souboru
5
V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky
5
6
Inventární seznam
Centrála Trutnov
7
Pobočka Jilemnice
8
-2-
Úvod
I. Vývoj původce archivního souboru
Okresní úřady ochrany práce byly ustaveny rozhodnutím č. 13/1945 Sb., ze dne 4. 6.
1945 a pověřené - stejně jako jejich předchůdci, úřady práce z doby Protektorátu včleňováním do práce, mzdovou politikou, spolurozhodováním o struktuře zaměstnanosti,
živnostenskou inspekcí, pracovním lékařstvím a povšechnou péčí o zaměstnance. Jejich
nadřízenými orgány byly Zemské úřady ochrany práce v Praze a Brně, které podléhaly
ministerstvu ochrany práce a sociální péče. Vyhláška ministerstva z 21.12.1945 stanovila
obvody a sídla úřadů ochrany práce, které převzaly majetek a spisový materiál zrušených
úřadů práce. Kromě centrály úřadu v Trutnově byly ustaveny pobočky v Hostinném,
Jilemnici, Rokytnici nad Jizerou a Vrchlabí.
Okresní úřad ochrany práce byl řízen správním výborem z řad zaměstnanců a
odborníků v hospodářských a sociálně-politických záležitostech, jmenovaných Zemským
úřadem ochrany práce po dohodě s Ústřední radou odborů.
Úřady ochrany práce byly zrušeny zákonem z 24. 3. 1949 č. 87 Sb. Po ukončení
činnosti k 31. 3. 1949 přešla jejich agenda na referáty pracovních sil při okresních, resp.
krajských národních výborech.
II. Vývoj a dějiny archivního souboru
Fond Okresní úřad ochrany práce Trutnov byl v roce 1949 předán Okresnímu
národnímu výboru Trutnov, jehož referát pracovních sil se od 1.4. 1949 zabýval pracovně
sociální agendou. Patrně po roce 1960 bylo torzo spisového materiálu předáno okresnímu
archivu v Trutnově, který jej - v podobě dvou kartonů materiálů z pobočky OÚOP v
Jilemnici - v roce 1999 předal do Státního oblastního archivu v Zámrsku. Před uspořádáním
fondu, provedeným v březnu 2015 na pracovišti v Rychnově nad Kněžnou, byl do fondu
začleněn fond Živnostenský inspektorát Trutnov (NAD č. 294, 0,10 bm).
III. Archivní charakteristika archivního souboru
Výsledná podoba fondu je tato:
Centrála Trutnova
Živnostenská inspekce 1905 - 1951
-4-
Pobočka Jilemnice
Směrnice a nařízení ministerstva sociální péče a zemského úřadu ochrany práce
Pokyny a směrnice ústředních orgánů, týkající se Němců
Korespondence ve věci zaměstnávání a odsunu Němců
Politické čistky po Únoru 1948
Skartace nebyla prováděna.
IV. Stručný rozbor archivního souboru
Nevelké badatelské možnosti jsou dvojího druhu. Ve fondu je zaprvé možno
studovat změny v provozování živnostenské inspekce od konce Rakousko-Uherska až do
roku 1951 v obvodu trutnovského inspektorátu, zadruhé se jedná o dopad politických čistek
po komunistickém puči v roce 1948 a nakládání s německou pracovní silou před jejím
odsunem do Německa.
V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky
Fond Okresní úřad ochrany práce Trutnov uspořádal PhDr. Aleš Valenta, PhD. na
pracovišti Rychnov nad Kněžnou v březnu 2015. Pomůcku schválil ředitel SOA v Zámrsku
Petr Zimmermann, prom. hist. Čistopis archivní pomůcky vyhotovila v červnu 2015 Hana
Machatová.
-5-
Inventární seznam
Ref. ozn.
Obsah
1
CENTRÁLA TRUTNOV
1/1
Spisy živnostenské inspekce
1/1//1
Černý Důl, čes. a něm.
1933-1948
1 kar
K1
1/1//2
Dolní Branná, čes. a něm.
1933-1949
kar
K1
1/1//3
Dolní Dvůr, čes. a něm.
1930-1946
kar
K1
1/1//4
Harta, čes. a něm.
1926-1949
kar
K1
1/1//5
Heřmanovy Sejfy, čes. a něm.
1932-1950
kar
K1
1/1//6
Hostinné, čes. a něm.
1924-1950
kar
K1
1/1//7
Kunčice, čes. a něm.
1932-1948
kar
K1
1/1//8
Mostek, čes. a něm.
1927-1949
kar
K1
1/1//9
Pilníkov, čes. a něm.
1905-1938
kar
K1
1/1//10
Poříčí, čes. a něm.
1929-1949
kar
K1
1/1//11
Prostřední Lánov, čes. a něm.
1922-1948
1 kar
K2
1/1//12
Rýchory, čes. a něm.
1930-1931
kar
K2
1/1//13
Sklenářovice, čes. a něm.
1921-1935
kar
K2
1/1//14
Slavětín, čes. a něm.
1908-1934
kar
K2
1/1//15
Starý Sedloňov, čes. a něm.
1926-1928
kar
K2
1/1//16
Střítež, čes. a něm.
1933
kar
K2
1/1//17
Studenec, čes. a něm.
1928-1933
kar
K2
Datace vzniku
-7-
Ev. jednotka Ukládací
(počet a druh)
číslo
Ref. ozn.
Obsah
1/1//18
Svoboda nad Úpou, čes. a něm.
1920-1951
kar
K2
1/1//19
Vrchlabí, čes. a něm.
1932-1948
kar
K2
1/1//20
Všeobecná agenda inspektorátu práce při
Okresním úřadu ochrany práce v Trutnově
1948
kar
K2
2
POBOČKA JILEMNICE
2/1
Pokyny, směrnice a
korespondence
2/1//1
Směrnice a nařízení ministerstva sociální
péče a zemského úřadu ochrany práce
1948
1 kar
K3
2/1//2
Pokyny a směrnice ústředních orgánů
týkající se Němců
1945-1946
1 kar
K4
2/1//3
Zaměstnávání a odsun Němců
1946
kar
K4
2/1//4
Propouštění z veřejné správy po Únoru 1948
1948
kar
K4
2/1//5
Politické čistky po Únoru 1948
1948-1949
kar
K4
Datace vzniku
-8-
Ev. jednotka Ukládací
(počet a druh)
číslo
Tiráž
(evidenční údaje o fondu)
1.
Název archivní pomůcky
Okresní úřad ochrany práce Trutnov
2.
Časové rozmezí archivní pomůcky
(1905) 1945-1949 (1951)
3.
Počet evidenčních jednotek
4 kartony
4.
Rozsah v pomůcce zpracovaných
archiválií v bm
Místo uložení
0,44
10. 03. 2015
7.
Stav pomůckou zpracovaných
archiválií ke dni
Zpracovatel archivního souboru
8.
Zpracovatel archivní pomůcky
PhDr. Aleš Valenta, PhD.
9.
Počet stran pomůcky
9 (z toho 5 úvodu)
5.
6.
10. Údaje o schválení
Státní oblastní archiv v Zámrsku
PhDr. Aleš Valenta, PhD.
11. Počet exemplářů
Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel
SOA v Zámrsku, č. j.
SOAZ-ZA/2015-478,
dne 2. 4. 2015
4
12. Číslo archivní pomůcky
8973
13. Číslo listu NAD
3232

Podobné dokumenty

Zobrazeni_digitalizace_www_VYCHODOCESKEARCHIVY_cz

Zobrazeni_digitalizace_www_VYCHODOCESKEARCHIVY_cz Prohlížení digitalizovaných archivních fondů východočeských archivů Vzhledem k častým dotazům týkajících se vhodného nastavení internetového prohlížeče pro prohlížení digitalizovaných archiválií zp...

Více

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2013

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2013 Zkouška z českého jazyka patří do povinné části státní maturity pro žáky české národnostní menšiny, kteří mají výuku českého jazyka a chtějí z něj u státní maturity skládat zkoušku. Zkušební katalo...

Více

STT - Postupy - Informační systém TgPV

STT - Postupy - Informační systém TgPV Systém CAD/CAM je řešen systémově od přípravy materiálu, přes technickou kontrolu, obsluhu, manipulaci, výrobu, montáž až po expedici.

Více

lesní stromovky r. hacker, pouchov, hradec králové 1902-1947

lesní stromovky r. hacker, pouchov, hradec králové 1902-1947 1 Ref. ozn.: CZ215000010//450. Lesní stromovky R. Hacker, Pouchov, Hradec Králové 1902-1947

Více

Žádost - Dům domácí péče Samopše

Žádost - Dům domácí péče Samopše Dále beru na vědomí, že podle § 106 odst. 5 zákona 100/1998 Sb. o sociálním zabezpečení, v platném znění jsem povinen (a) do 8 dnů písemně ohlásit změny týkající se rodinných poměrů, změny bydliště...

Více

Trasa 1 - Hostinné

Trasa 1 - Hostinné Asi po 1 km dojdete na místo, kde končí asfaltka a začíná vozová cesta. Půjdete po této vozové cestě až k dvoudomí. Cesta prochází mezi budovami a zatáčí mírně doprava. Za druhým stavením dojdete n...

Více

2 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV

2 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV Skartační řízení je postup, při kterém se vyřazují dokumenty, jimž uplynuly skartační lhůty a jež jsou nadále nepotřebné pro činnost původce. Výběr archiválií provádí příslušný archiv (Archiv AV ČR...

Více

Návod YALE Fire Safe

Návod YALE Fire Safe Trezor velikosti XL řeší celkovou protipožární ochranu ve vaší domácnosti – vejdou se do něj stojící standardně velké vazače dokumentů a zároveň i šperky, pasy a další majetek. Díky vyjímatelné vni...

Více

Regionální podmínky pro udělení ocenění

Regionální podmínky pro udělení ocenění m) Termín zasedání komise – konzultační schůzka - kontrola kompletnosti a správnosti dokumentace přihlášky a jejích příloh k hodnocení vzorků soutěžních výrobků 1. března 2016 (úterý). Zasedání kom...

Více