Generální katalog čerpadel HCP

Transkript

Generální katalog čerpadel HCP
Generální
katalog
OBSAH
KALOVÁ PONORNÁ ČERPADLA pro velká zatížení
ŘADY AF ..........................................................................................................................str. 4-10
•
•
Jsou vhodná k čerpání kalů a odpadní vody znečištěné mechanickými přimíseninami převážně neabrazivního charakteru jako
je bahno, popel, kousky dřeva, splašky aj. a v menší míře i abrazivního charakteru jako je písek, písečná drť apod.*
Nachází uplatnění zejména v čistírnách odpadních vod, ve stavebnictví, v rudném průmyslu, dolech, při výkopových pracích,
při melioračních pracích, při odstraňování následků povodní, při odvodňování tunelů, kanálů a nádrží s obsahem pevných
látek.
LEHKÁ PŘENOSNÁ KALOVÁ PONORNÁ ČERPADLA
ŘADY AL, BF .................................................................................................................str. 11-17
•
•
•
Jsou vhodná k čerpání kalů a odpadní vody znečištěné mechanickými přimíseninami převážně neabrazivního charakteru jako je
bahno, popel, kousky dřeva, splašky aj. a v menší míře i abrazivního charakteru jako je písek, písečná drť apod.*
AL nachází uplatnění zejména ve stavebnictví, při výkopových pracích, při odstraňování následků povodní, při odvodňování
zatopených sklepů, suterénů, jímek odpadní vodou apod.
BF nachází uplatnění zejména v malých ČOV, čerpacích kalových jímkách, bazénech, při odstraňování následků povodní,
k odvodňování septiků a jímek s odpadními kaly apod.
KALOVÁ PONORNÁ ČERPADLA
ŘADY AS, AG ................................................................................................................str. 18-20
•
•
Jsou vhodná k čerpání vody znečištěné obsahem písku, kamenné drtě, bahna, jílu a podobných hmot, majících abrazivní
účinek.
Nachází uplatnění ve stavebnictví, dolech, rudném průmyslu, při zakládání staveb, odvodňování tunelů, výkopů, kanálů
a nádrží s usazeninami pevných látek, čistění studní, jímek a nádrží. Čerpadla AG jsou navíc vybavena vířičem, který vytváří
proud kapaliny proti dnu nádrže, udržuje ve vznosu pevnou fázi a homogenizuje čerpanou kapalinu.
CELONEREZOVÁ KALOVÁ PONORNÁ ČERPADLA
ŘADY SS, SF .................................................................................................................str. 21-23
•
•
•
Jsou vhodná k čerpání agresivní odpadní vody a kalů znečištěných mechanickými přimíseninami převážně neabrazivního charakteru jako je bahno, popel, kousky dřeva, splašky aj. a v menší míře i abrazivního charakteru jako je písek, písečná drť apod.*
SS nachází uplatnění při odvodnění záchytných jímek s nahromaděnou agresivní odpadní vodou, vyčerpávání agresivních
odpadních medií v chemických provozech, galvanovnách apod.
SF nachází uplatnění při odvodnění záchytných jímek s nahromaděnými agresivními kaly, vyčerpávání agresivních kalů
v chemických provozech, galvanovnách apod.
KALOVÁ PONORNÁ ČERPADLA s řezákem
ŘADY GF ........................................................................................................................str. 24-26
•
•
Jsou vhodná k čerpání odpadních splaškových vod s obsahem dlouhovláknitých látek a předmětů jako jsou zdravotní
a hygienické vložky, tampony, plastové sáčky, tkaniny a utěrky na jedno použití.
Nachází uplatnění především v komerčních objektech, průmyslových závodech, nemocnicích, činžovních i rodinných domech, rekreačních zařízeních i hotelích, kanalizačních systémech parků, systémech ležících pod úrovní gravitační kanalizace
a v tlakových odpadních systémech. Při použití na čerpání odpadních vod obsahujících látky abrazivního charakteru dochází
k rychlému opotřebení řezacího zařízení a jeho následnému ucpání.
PONORNÁ ČERPADLA do hlubokých studní
ŘADY SP ........................................................................................................................str. 27-29
•
•
Jsou vhodná k čerpání čisté vody z vrtaných studní. Při použití užitkové vody s obsahem písku se snižuje životnost funkčních
částí soustrojí.
Nachází uplatnění při čerpání z hlubokých studní pro zásobování obytných domů vodou, zavlažování zahrad, dopravu vody
pro postřikovacích systémy v zelinářství, parcích, ve vodohospodářství apod.
KALOVÁ PONORNÁ ČERPADLA pro velké průtoky
ŘADY L ...........................................................................................................................str. 30-31
•
•
Jsou vhodná k čerpání velkých průtoků mírně znečištěné vody při malých dopravních výškách.*
Nachází uplatnění zejména ve vodním hospodářství, při zásobování krajiny vodou, při čerpání vody z řek, jezer a rybníků pro
různé druhy odvodnění, regulace vody při záplavách, čerpání odpadních vod velkých objemů.
* Při čerpání odpadních vod obsahujících látky abrazivního charakteru jako je např. písek, štěrk, kamenná drť je potřeba u čerpadel počítat se zvýšeným
opotřebováním hydraulické části, gufera, hřídele a ucpávky.
KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF
pro velká zatížení
CERTIFIKACE
ISO 9001
velikost 04 ÷ 75
VLASTNOSTI KONSTRUKCE
• Konstrukce vycházející z mezinárodních norem.
Kabel, doplňková tepelná ochrana chránící motor
proti spálení, mechanická ucpávka z karbidu křemíku, ušlechtilá litina, dobrá kvalita a výkon.
Rukojeť
Kabelová
vývodka
Doplňková tepelná
ochrana
• Více typů oběžných kol:
P - jednolopatkové nebo dvoulopatkové oběžné
kolo
U - vírové oběžné kolo
E - zavřené oběžné kolo
Za příplatek i v nerezovém provedení.
Horní kryt
Horní
ložisko
Stator
Spodní ložisko
Výtlačná příruba
Hlavní hřídel
Ložiskové těleso
Odvzdušňovací
šroub
Mechanická
ucpávka
Těleso ucpávky
Gufero
Spirála
Výtlačné
koleno
Oběžné
kolo
Sací víko
• Detektor průsaku vody “WD” je standardní výbavou čerpadla (kromě velikosti 04, 08, 15 a 33,
u kterých se dodává za příplatek). Při průniku
vody do ucpávkového prostoru předává signál
o poruše ucpávky do vyhodnocovacího zařízení.
• Kabelová vývodka je zalita speciální pryskyřicí, která zabraňuje pronikání
čerpané kapaliny kolem kabelu a jednotlivých žil.
• Elektromotory suché konstrukce jsou vyráběny
za velmi přísných postupů kontroly kvality, aby
byly zajištěny výborné izolační vlastnosti
a vysoká životnost. Vinutí
statoru je impregnováno lazurovací pryskyřicí
a během procesu výroby
se tvrdí v pecích.
• Ložiska motoru jsou navržena s velkou únosností, která společně s jejich vysokou kvalitou zabezpečí dlouhodobou životnost.
• Povrchová úprava je provedena z odolného epoxidového nátěru.
4
Plášť motoru
Rotor
• Dvojitá mechanická ucpávka je vyrobena s těsnícímí plochami ze slinutých karbidů
křemíku, které zajišťují vysokou
odolnost proti otěru a velkou účinnost těsnění. Ucpávka je mazána
a chlazena olejem. Jako doplňkové těsnění slouží ze strany media
gufero.
• Doplňková tepelná ochrana
chrání motor čerpadla před spálením v důsledku vysoké teploty, poruchy fáze, poklesu napětí
a zablokování oběžného kola.
Kabel
SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ TOS
• Všechna čerpadla, mohou být vybavena systémem spouštěcího zařízení,
který usnadní instalaci, odpojení i připojení čerpadla. Spouštěcí zařízení
umožní výměnu záložního čerpadla v krátké době a bez vypuštění jímky.
Také při revizi nebo prohlídce čerpadla se doba odstávky zkracuje na minimum.
• Příslušenství spouštěcího zařízení TOS
1x těleso spouštěcího zařízení se stojanem
2x vodící tyč
1x posuvný hák
1x horní držák vodících tyčí
1x nerezový řetěz
Nerezové vodící tyče nejsou součástí
standardní dodávky. Dodávají se za
příplatek
Kalová čerpadla řady AF pro velká zatížení
OBĚŽNÁ KOLA A TECHNICKÉ PARAMETRY
AF-04•08
AF-15A•33
AF-35A
AF-22A•37A
AF-55•75
MOŽNOST VOLBY Z NĚKOLIKA TYPŮ OBĚŽNÝCH KOL
OBĚŽNÉ KOLO TYPU P
Jednolopatkové nebo dvoulopatkové oběžné
kolo. Jednolopatkové je osazené wolframovým
plátkem, který rozsekává vláknité materiály
a zabraňuje ucpávání.
OBĚŽNÉ KOLO TYPU U
Vírové oběžné kolo umožňuje, aby čerpadlo
dopravovalo média s obsahem pevných částic
i dlouhovláknitých látek, aniž by procházela
oběžným kolem. Kola se vyznačují dobrou odolností proti ucpávání.
OBĚŽNÉ KOLO TYPU E
Uzavřené jednokanálové oběžné kolo
pro velké dopravní výšky. Velmi efektivní
při čerpání odpadních vod s pevnými
částicemi.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ
AF-04 ÷ 75
Kalová čerpadla řady AF pro velká zatížení
5
POUŽITÍ A SPECIFIKACE VÝKONU
POUŽITÍ
Ponorná kalová čerpadla řady AF jsou čerpadla určená k čerpání odpadní vody znečištěné mechanickými přimíseninami převážně
neabrazivního charakteru jako je bahno, popel, kousky dřeva, fekálie, splašky aj. a v malé míre i abrazivního charakteru, jako je písek,
písečná drť apod. Při použití na čerpání odpadních vod obsahujících látky abrazivního charakteru je nutné počítat se zvýšeným opotřebením. Uplatňují se v kanalizačních soustavách, v čistírnách odpadních vod, v průmyslových zařízeních, ve stokových sítích, v různých
jímacích objektech apod.
KŘIVKY VÝKONU
SPECIFIKACE VÝKONU
6
Typ
Výkon
motoru [kw]
Výtlačné
hrdlo [mm]
Napětí
[V]
Otáčky
[min]
Spouštění
Dopravní
výška [m]
Průtok
[m3/hod]
AF-04U2
AF-04U4
AF-08U2
AF-08U4
AF-15AP2
AF-15AP4
AF-15AU2
AF-15AU4
AF-33P2
AF-35A2
AF-22AP4
AF-22AU4
AF-37AP4
AF-37AU4
AF-55U4
AF-55E4
AF-75E4
0,4
0,4
0,75
0,75
1,5
1,5
1,5
1,5
2,2
3,7
2,2
2,2
3,7
3,7
5,5
5,5
7,5
50/2“
50/2“
50/2“
50/2“
80/3“
80/3“
80/3“
80/3“
80/3“
80/3“
80/3“
80/3“
80/3“
80/3“
100/4“
100/4“
100/4“
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
2850
1450
2900
1450
2900
1450
2900
1450
2900
2900
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
Přímé
6
3,5
8
5
8
8
6
5
10
16
10
7
14,5
10
11
16
18
9
15
12
18
36
30
30
36
36
30
36
36
36
36
60
60
60
Hmotnost
čerpadla
[kg]
19
28
20
29
40
55
40
53
44
58
73
73
85
81
139
140
163
Kalová čerpadla řady AF pro velká zatížení
Průchodnost
oběž. kolem
[mm]
35
50
35
50
38
50
46
76
40
56
50
76
50
76
65
40
40
Rozměry [mm]
Délka Šířka
236
346
236
346
412
472
412
443
412
478
553
538
553
538
687
687
687
152
204
152
204
250
290
250
255
250
220
313
289
313
289
385
385
385
Výška
418
516
418
516
547
567
547
621
570
588
623
675
643
695
807
807
816
SYSTÉM SPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ TOS
VNĚJŠÍ ROZMĚRY
N.W.L. - normální výška hladiny
M.W.L. - minimální výška hladiny
VNĚJŠÍ ROZMĚRY TOS
I.
II.
• N.W.L. - normální výška hladiny • M.W.L. - minimální výška hladiny
Pozn.: U velikosti AF-55 a 75 je nutné před montáží na spouštěcí zařízení demontovat nožky čerpadla
Uvedené rozměry v tabulkách jsou v milimetrech.
Kalová čerpadla řady AF pro velká zatížení
7
KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF
pro velká zatížení
CERTIFIKACE
ISO 9001
velikost 610 ÷ 1660
VLASTNOSTI KONSTRUKCE
MTP - miniaturní tepelná
ochrana je zabudována přímo do vinutí motoru a chrání
motor před spálením aktivací vnějších ochran mimo
velikost AF 610. AF 610 má
doplňkovou tepelnou ochranu shodnou s AF 75E4.
• Konstrukce vycházející z mezinárodních norem.
• Kabelová průchodka je zalita speciální pryskyřicí,
která zabraňuje pronikání čerpané kapaliny kolem kabelu a jednotlivých žil.
• Ložiska motoru jsou navržena s velkou únosností, která společně s jejich vysokou kvalitou zabezpečí dlouhodobou životnost.
• Detektor průsaku vody „WD” je standardní výbavou čerpadla. Při průniku vody do ucpávkového
prostoru předává signál o poruše ucpávky do vyhodnocovacího zařízení.
Dvojitá mechanická ucpávka
vyniká vysokou odolností proti otěru díky těsnícím
kroužkům vyrobeným z tvrdého karbidu křemíku SiC.
Oběžné kolo typu E - je
dvoukanálové uzavřené kolo
odolné vůči ucpávání. Jeho
konstrukční řešení má vysokou účinnost.
VÝVOJ OBĚŽNÝCH KOL
Analýza tlaku
Společnost HCP spolupracuje s národním
střediskem pro výzkum a rozvoj kovoprůmyslu (MIRDC) a výsledkem jsou oběžná kola
s vysokou odolností proti zanášení (systém
nonclog). Nová kola se vyznačují vysokou
účinností a optimálním tvarem kanálu co do
rozložení tlaku a průtoku.
8
Kalová čerpadla řady AF pro velká zatížení
Analýza průtoku
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICKÉ PARAMETRY
KŘIVKY VÝKONU
SPECIFIKACE VÝKONU
Kalová čerpadla řady AF pro velká zatížení
9
SYSTÉM SPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ TOS
VNĚJŠÍ ROZMĚRY
N.W.L. - normální výška hladiny
M.W.L. - minimální výška hladiny
VNĚJŠÍ ROZMĚRY TOS
Uvedené rozměry v tabulkách jsou v milimetrech.
10
Kalová čerpadla řady AF pro velká zatížení
LEHKÁ PŘENOSNÁ KALOVÁ
ČERPADLA ŘADY AL, BF
CERTIFIKACE
ISO 9001
VLASTNOSTI KONSTRUKCE
Kabel
• V horní části čerpadla je nerezová ocel. Horní část
a plášť motoru jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli
ČSN 17240, aby byla konstrukce čerpadla lehká
a pevná.
• Dvojitá mechanická ucpávka je vyrobena z těsnícími plochami ze slinutých karbidů, které zajišťují
vysokou odolnost proti otěru a velkou účinnost
těsnění. Ucpávka mazaná a chlazena olejem. Jako doplňkové těsnění
slouží ze strany media gufero, jehož
břít brání průniku bahna a písku do
spodní poloviny ucpávky.
Rukojeť
Uchycení kabelu
Horní kryt
Doplňková tepelná ochrana
Ložisko - horní
Stator
Plášť motoru
Rotor
Ložisko - spodní
Výtlačná příruba
Hlavní hřídel
Ložiskové těleso
Mazivo
• Doplňková tepelná ochrana vypínáním chrání
elektromotor čerpadla před spálením v důsledku vysoké teploty, poruchy fáze, poklesu napětí
a zablokování oběžného kola.
Odvzdušňovací
šroub
Mechanická
ucpávka
Gufero
Spirála
• Elektromotory suché konstrukce jsou vyráběny za
velmi přísných postupů kontroly kvality, aby byly
zajištěny výborné izolační vlastnosti a vysoká životnost. Vinutí statoru je impregnováno
lazurovací pryskyřicí a během procesu
výroby se vytvrzuje
v pecích.
Oběžné kolo
Výtlačné
koleno
Sací víko
Stojan
• Čerpadla vybavená systémem spouštěcího
zařízení usnadní instalaci, odpojení a připojení
čerpadla. Spouštěcí zařízení umožní výměnu
záložního čerpadla v kratké době a bez vypuštění jímky. Take při revizi nebo prohlídce čerpadla se doba odstávky zkracuje na minimum.
Čerpadlo
Posuvný hák
Vodící tyče
Horní
hák
SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ TOS
• Příslušenství spouštěcího zařízení TOS:
1x těleso spouštěcího zařízení
2x vodící tyč
1x posuvný hák
1x horní držák
1x nerezový řetěz
Vodící tyče nejsou součástí standardní dodávky.
Dodávají za příplatek.
Úplná sestava
Těleso
spouštěcího
zařízení
Lehká přenosná kalová čerpadla řady AL, BF
11
NEREZOVÁ OCEL
NOVÝ TYP ČERPADLA
Moderní technologie s použitím nerezové oceli, která zlepšuje kvalitu stávajících výrobků, používá přesné obrábění tvářené nerezové oceli, aby se splnily požadavky na
stabilní kvalitu, nízkou hmotnost a přijatelnou cenu.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ
AL
Výtlak [mm]
80
Teplota kapaliny [°C]
0,5 - 2,2
0,5 - 2,2
0 ÷ 40
0 ÷ 40
Odpadní voda
Kaly
6÷9
6÷9
Oběžné kolo
Otevřené
Mechanická ucpávka
Korozivzdorná austenitická ocel (ČSN 17240)
Korozivzdorná austenitická ocel (ČSN 17240)
Uzavřené ložisko
Uzavřené ložisko
Šedá litina pro BF01,05;
ostatní feriticko-perlitická tvárná litina (ČSN 422305)
Šedá litina (ČSN 422240)
Šedá litina (ČSN 422240)
Sací víko
Šedá litina (ČSN 422240)
Šedá litina (ČSN 422240)
CA/CE
CA/CE pre AL01, ostatní SiC/SiC
Suchý motor
Třída B 2P
50Hz 3x 230V 400V
Doplňková tepelná ochrana/Termostat (DN32)
Korozivzdorná austenitická ocel (ČSN 17240)
CA/CE
CA/CE pre AL01, ostatní SiC/SiC
Suchý motor
Třída B 2P
50Hz 3x 230V 400V
Doplňková tepelná ochrana/Termostat (DN32)
Korozivzdorná austenitická ocel (ČSN 17240)
Ze strany motoru
Ze str. čerpadla
Typ
Izolace Polarita
HZ F V
Automatické odpojení
Plášť motoru
Materiál
Perlitická tvárná litina
(ČSN 422307)
Spirála
Mech.
ucpávka
Materiál
Šedá litina (ČSN 422420)
Hlavní hřídel
Korozivzdorná chromová
ocel (ČSN 17021)
Kabel
Korozivzdorná chromová ocel
se zvýšenou pevností
(ČSN 17023)
Korozivzdorná chromová
ocel (ČSN 17021)
H07RNF
TECHNICKÉ PARAMETRY KABELŮ
0,5 • 0,75kW 1x: 50Hz: 100V - 240V
Elektromotor
50Hz/60Hz 3x400V • 415V • 440V • 480V
0,5; 0,75
Další neznačená napětí
Izolace F(155°C), H
Korozivzdorná chromová ocel
se zvýšenou pevností
(ČSN 17023)
H07RNF
Výkon [kW]
1,1; 1,5
Prodloužený kabel
2,2
12
Typ U vírové
Dvojitá mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní
Ložisko
Oběžné kolo
Typ P jednolopatkové
Dvojitá mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní
SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Jiné
80
Rozsah pH kapaliny
Horní kryt
Čerpadlo
32, 50
Charakter kapaliny
Konstrukce
Čerpaná
kapalina
Jmenovitý výkon [kW]
Motor
BF
32, 50
Napětí [V]
C x mm2
Délka [m]
230
3 x 1.0
10
400
4 x 1.0
10
230
3 x 2.5
10
400
4 x 1.5
10
400
4 x 1.5
10
Lehká přenosná kalová čerpadla řady AL, BF
PŘENOSNÉ ČERPADLO ODPADNÍCH VOD TYP AL
VLASTNOSTI
POUŽITÍ
• Lehké a kompaktní, nový model a nová konstrukce nejlepší
kvality.
• Horní kryt a plášť motoru vyrobeny z oceli ČSN 17240, pevné
a korozivzdorné.
• Suchý motor je vybaven doplňkovou tepelnou ochranou.
• Jednoduchý provoz a údržba.
• Pro všechny velikosti je k dispozici systém spouštěcího zařízení.
•
•
•
•
Odvodnění základů a prostorů s nahromaděnou vodou.
Úprava vody v malém měřítku, vypouštění čistících nádrží.
Vypouštění rybníků, bazénů a nádrží.
Vyčerpávání vody ze zatopených sklepů, přečerpávání vody ze
studní.
• Jiná odvodnění.
Dopravní výška [m]
KŘIVKY VÝKONU
Průtok [m3/hod]
AL-01F
AL-05
SPECIFIKACE VÝKONU
Typ
Výkon
motoru
[kW]
Výtlačné
hrdlo [mm]
AL-01
0,5
32
AL-05
0,5
50
AL-21A
0,75
50
AL-22
1,10
50
AL-32
1,50
80
AL-33
2,20
80
Dopr. výška
[m]
Průtok
[m3/hod]
Hmax [m]
Qmax
[m3/hod]
Hmotnost
[kg]
Hmotnost
[kg] čerpadla + TOS
Typ SZ
TOS
7
7,2
11
12,5
12
21
T2-50
7,5
7,2
12
13,8
12
30
T2-50
10
10,2
16
21,6
16
34
T2-50
13,5
12,0
20
26,4
22
40
T2-50
400
11
24,0
19
42,0
35
70
TOS-80A
400
15
24,0
26
36
36
71
TOS-80A
Napětí [V]
230
230
400
230
400
230
400
Lehká přenosná kalová čerpadla řady AL, BF
13
LEHKÉ KALOVÉ ČERPADLO TYP BF
VLASTNOSTI
POUŽITÍ
• Lehké a kompaktní, nový model a nová konstrukce nejlepší
kvality.
• Horní kryt a plášť motoru vyrobený z oceli ČSN 17240, pevné
a korozivzdorné.
• Suchý motor je vybaven doplňkovou tepelnou ochranou.
• Konstrukce oběžného kola, které se nezanáší. Nejlepší pro
použití při úpravě vody.
• Pro všechny velikosti je k dispozici systém spouštěcího zařízení.
• Odčerpávání odpadních vod z budov, hotelů, odvod odpadních
vod z průmyslových provozů a potravinářského průmyslu.
• Systémy odpadních vod, akumulované vody, surové kaly, septiky, farmy pro živočišnou výrobu.
• Odčerpání odpadních vod znečištěných kaly, drobnými kusovitými a vláknitými částicemi, kousky dřeva, listí apod.
Dopravní výška [m]
KŘIVKY VÝKONU
Průtok [m3/hod]
BF-01F
BF-21AP
SPECIFIKACE VÝKONU
14
Typ
Výkon
motoru
[kW]
Výtlačné
hrdlo [mm]
Napětí [V]
Dopr.
výška [m]
Průtok
[m3/hod]
Hmax [m]
Qmax
[m3/hod]
BF-01U
0,5
32
230
6
6,6
9,5
12
12
21
T2-50
BF-05AU
0,5
50
230
400
5
9
10
16,8
15
33
T2-50
BF-21AP
0,75
50
9
12
14
25,2
20
38
T2-50
BF-21AU
0,75
50
7
12
13,5
21
16
34
T2-50
BF-32P
1,50
80
400
8
33
16
54,0
38
73
TOS-80A
BF-32U
1,50
80
400
6
30
8
45
38
73
TOS-80A
BF-33P
2,20
80
400
10
36
21
67,2
40
75
TOS-80A
230
400
230
400
Lehká přenosná kalová čerpadla řady AL, BF
Hmotnost
Hmotnost
[kg] čerpa[kg]
dla + TOS
Typ SZ
TOS
OBEŽNÁ KOLA A PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE
TYPY OBEŽNÝCH KOL
Výstup
cizích
částic
PRŮCHODNOST
OBĚŽNÉHO KOLA
Směr
otáčení
OBĚŽNÉ KOLO TYPU P
Jednolopatkové polootevřené
oběžné kolo s wolframovým
plátkem, který rozsekává vlaknité
materiály a zabraňuje ucpávání.
Vstup cizích částic
OBĚŽNÉ KOLO TYPU U
Vírové oběžné kolo, aby čerpadlo
dopravovalo média s obsahem
pevných částic i dlouhovláknitých
látek, aniž by procházela
oběžným kolem. Kola se
vyznačují dobrou odolností proti
ucpávání.
Typ
Průchodnost [mm]
AL-01•05
5
AL-21A•22
8
AL-32•33
11
BF-01U
25
BF-05AU
35
BF-21AP
25
BF-21AU
35
BF-32P
38
BF-32U
46
BF-33P
38
OBĚŽNÉ KOLO PRO ČERPADLA AL
Otevřené oběžné kolo s velkou
dopravní výškou a účinností pro
obecné použití.
PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ
Umožňuje automaticky spustit a zastavit čerpadlo v závislosti
na výšce hladiny, což při nízkých nákladech umožňuje snadnou
a praktickou obsluhu.
Použití: odčerpávání záplavových vod, úzkých příkopů, šachet,
atd.
AL-05F
BF-05AUF
NASTAVENÍ VÝŠKY HLADINY PRO
PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ
Typ
Spuštění
[mm]
Zastavení
[mm]
Min. velikost
šachty [mm]
AL-01F•05F
530
120
500 x 500
AL-21AF
620
200
550 x 550
BF-01UF
530
120
500 x 500
BF-05AUF • 21AUF
590
180
500 x 500
BF-21APF
670
250
550 x 550
Lehká přenosná kalová čerpadla řady AL, BF
15
LEHKÉ PŘENOSNÉ KALOVÉ
ČERPADLA ŘADY AL, BF
AL-05
CERTIFIKACE
ISO 9001
AL-21A • 22
AL-32 • 33
AL-TOS
BF-21AP
BF-32 • 33P
BF-TOS
BF-05AU • 21AU
VNĚJŠÍ ROZMĚRY
• Výtlak 32, 50 mm
• Výtlak 80 mm
normální
výška
hladiny
normální výška
hladiny
minimální
výška
hladiny
minimální
výška
hladiny
Typ
A
B
C
D
E
F
G
H
AL-01
209
175
146
76
100
133
270
350
AL-05
214
178
146
76
80
165
257
350
AL-21A
230
194
162
98
100
187
304
398
AL-22
256
220
191
95
100
183
320
421
BF-01
214
180
146
86
100
143
317
372
BF-05AU • 21AU
228
192
153
103
110
193
317
410
BF-21AP
274
238
235
147
150
237
356
448
Typ
A
B
C
D
E
F
H
AL-32
391
336
208
211
120
380
481
AL-33
391
336
208
211
120
406
507
BF-32
418
363
250
250
190
448
549
BF-33
418
363
250
250
190
474
575
Uvedené rozměry v tabulkách jsou v milimetrech.
16
Lehká přenosná kalová čerpadla řady AL, BF
SYSTÉM SPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ TOS
VNĚJŠÍ ROZMĚRY SPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ TOS
• T2-50
• TOS-80
Typ
A
B
D
H1
H2
W1
W2
AL-01
393
309
146
393
44
314
144
AL-05
397
314
146
388
38
295
113
AL-21A
417
334
162
414
16
320
116
AL-22
438
355
191
444
23
389
120
BF-01U
397
314
146
403
33
349
129
BF-05AU, 21AU
418
335
154
434
19
384
128
BF-21AP
422
339
173
409
47
316
122
Uvedené rozměry v tabulkách jsou v milimetrech.
Lehká přenosná kalová čerpadla řady AL, BF
17
KALOVÁ ČERPADLA
ŘADY AS
CERTIFIKACE
ISO 9001
VLASTNOSTI KONSTRUKCE
• Horní kryt, plášť motoru a čerpadla jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli AISI 304 (ČSN 17 240), která zabezpečí
lehkost a pevnost konstrukce čerpadla.
Uchycení kabelu
Rukojeť
Kabel
• Čerpadla jsou vybavena tepelnou
ochranou, chránící motor před spálením v důsledku vysoké teploty, poklesu
napětí nebo při zablokování oběžného
kola.
Ložiskové těleso
Plášť čerpadla
Stator
• Motor čerpadla je „suché“ konstrukce, chlazený obtékanou vodou.
• Čerpadla jsou vybavena dvojitou mechanickou ucpávkou a přídavným guferem,
zvyšujícím vodotěsnost. Jako materiál těsnících ploch ucpávky byl zvolen karbid křemíku (SiC), zabezpečující vysokou odolnost
proti opotřebení a dlouhodobou životnost.
Doplňková
tepelná ochrana
Ložisko horní
Plášť motoru
Rotor
Ložisko spodní
Hlavní hřídel
Ložiskové těleso
Mazivo
Mechanická
ucpávka
Oběžné kolo
Sací síto
Gufero
Spirála
Sací víko
Voda
Stojan
SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ
PARAMETRY
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICKÉ PARAMETRY
KABELŮ
18
Kalová čerpadla řady AS
NEJVHODNĚJŠÍ PRO VODU S PÍSKEM A BAHNEM
VLASTNOSTI
POUŽITÍ
• Čerpadla svými vlastnostmi a provedením odpovídají mezinárodním normám a jejich kvalita je na nejvyšší úrovni.
• Suchý indukční motor je vybaven doplňkovou tepelnou
ochranou proti přetížení a proti čerpané kapalině je chráněn
dvojitou mechanickou ucpávkou, mazanou olejem.
• Čerpadla se vyznačují lehkou konstrukcí, snadným ovládáním a možností všestranného použití.
• Oběžná kola čerpadel jsou vyrobena ze slitiny s vysokým obsahem
chromu (HCR), tepelně zpracována
a zpevněna. Vynikají vysokou odolností proti otěru.
• Čerpadla AS jsou určena pro čerpání vody, znečištěné obsahem písku, kamenné drtě, bahna, jílu a podobných hmot,
majících abrazivní účinek s celkovým obsahem pevných
částic do 10% hmotnosti.
• Teplota čerpané kapaliny nesmí přesáhnout 40 °C, měrná
hmotnost 1100 kg/m3 a hodnota pH kapaliny musí být v rozsahu 6 – 9.
• Vzhledem ke svým vlastnostem nacházejí uplatnění ve stavebnictví, dolech, rudném průmyslu, při odvodňování tunelů,
výkopů, kanálů a nádrží s usazeninami pevných látek.
• Nejvhodnější pro vodu s obsahem bahna a písku.
• Sací víko čerpadel je vyrobeno z perlitické litiny a kaleno na tvrdost 50
HRC.
KŘIVKY VÝKONU
AS-215
AS-32A•33A•35
AS-255
AS-255N
AS-275N
SPECIFIKACE VÝKONU
Kalová čerpadla řady AS
19
AG ČERPADLA S VÍŘIČEM
VLASTNOSTI
POUŽITÍ
• Osvědčená lehká a přenosná celokovová konstrukce
s využitím nerezových materiálů.
• Plášť elektromotoru chlazený čerpanou kapalinou
umožňuje čerpání i při nízké hladině, snadná obsluha,
možno dodat i s ovládacím rozvaděčem.
• Dvojitá mechanická ucpávka z karbidu křemíku chlazená a mazaná olejem.
• Otevřená oběžná kola čerpadel jsou vyrobena ze slitiny s vysokým obsahem chromu (HCR), tepelně zpracována a zpevněna. Vynikají vysokou odolností proti
otěru.
• Stavebnictví a průmysl (odvodnění výkopů, snižování hladiny spodních vod, havárie vodovodů, odčerpávání průsaků, čištění studní, jímek apod.).
• Víření, míchání a odčerpání jímek a nádrží s usazenými sedimenty.
• Přenosné čerpadlo pro průmyslové použití.
FUNKCE VÍŘÍČE
• Čerpadlo je vybaveno vrtulovým vířičem, který zvířením
čerpané kapaliny zabraňuje usazování pevných částí
a sedimentu (bahno, písek) v čerpané kapalině kolem
sání čerpadla.
KŘIVKY VÝKONU
AG-33A•35
SPECIFIKACE VÝKONU
20
Kalová čerpadla řady AG
CELONEREZOVÉ KALOVÉ
ČERPADLA ŘADY SS, SF
CERTIFIKACE
ISO 9001
VLASTNOSTI KONSTRUKCE
Kabel
• Všechny rozhodující dílce jako spirála, oběžné kolo, stojan, ložiskové
těleso, hřídel, víko čerpadla, horní kryt, plášť motoru, výtlačné koleno
a příruba jsou vyrobeny z nerezové oceli. Kvalita u odlitků odpovídá
ČSN 422942, u ostatních dílců ČSN 17346.
Rukojeť
Uchycení kabelu
Horní kryt
Doplňková tepelná
ochrana
• Dvojitá mechanická ucpávka je vyrobena s těsnícímí
plochami ze slinutých karbidů křemíku, které zajišťují
vysokou odolnost proti otěru a velkou účinnost těsnění.
Ucpávka je mazána a chlazena olejem. Jako doplňkové
těsnění slouží ze strany media gufero, jehož břit brání
průniku bahna a písku do spodní poloviny ucpávky.
Horní ložisko
Rotor
Plášť motoru
Výtlačná příruba
Hlavní
hřídel
Odvzdušňovací
šroub
• Doplňková tepelná ochrana vypínáním chrání elektromotor čerpadla před spálením v důsledku vysoké teploty, poruchy fáze, poklesu napětí a zablokování oběžného kola.
Spodní ložisko
Ložiskové těleso
Mazivo
Mechanická
ucpávka
Gufero
Oběžné kolo
• Elektromotory suché konstrukce jsou vyráběny za velmi přísných postupů kontroly kvality, aby byly zajištěny
výborné izolační vlastnosti a vysoká životnost. Vinutí statoru je impregnováno lazurovanou pryskyřicí a během procesu výroby se vytvrzují
v pecích.
Sací víko
Výtlačné
koleno
Stojan
TECHNICKÉ PARAMETRY
Mech.
ucpávka
Materiál
Materiál
Motor
Čerpadlo
Konstrukce
Čerpaná
kapalina
Typ
Výtlak [mm]
Výkon motoru [kW]
Teplota kapaliny [°C]
Charakter kapaliny
Hodnota pHmax
Oběžné kolo
Mechanická ucpávka
Horní kryt
Ložisko
Oběžné kolo
Spirála
Sací víko
Strana motoru
Strana čerpadla
Typ
Izolace Polarita
HZ F V
Automatické odpojení
Plášť motoru
Hlavní hřídel
Kabel
SS
50
0,5 - 0,75
0 ÷ 40
Agresivní odpadní vody a chemikálie
2 ÷ 14
Otevřené
SF
50
80
0,5 - 3,7
0 ÷ 40
Agresivní kaly a chemikálie
2 ÷ 14
Otevřené
Dvojitá mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní
Dvojitá mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní
ČSN 422942
Uzavřená ložiska mazaná tukem
ČSN 422942
ČSN 422942
ČSN 422942
CA/CE
SiC/SiC
Suchý motor
B 2P
50Hz 1F, 3F 230V; 400V
Doplňková tepelná ochrana
ČSN 17346
ČSN 17346
H 07 RNF 10 m
ČSN 422942
Uzavřená ložiska mazaná tukem
ČSN 422942
ČSN 422942
ČSN 422942
CA/CE
SiC/SiC
Suchý motor
B 2P
50Hz 1F, 3F 230V; 400V
Doplňková tepelná ochrana
ČSN 17346
ČSN 17346
H 07 RNF 10 m
SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
0,5 • 0,75kW 1F; 50Hz: 100V - 240V
Elektro3F; 50 Hz / 60 Hz • 415 V • 440 V • 460 V • 480 V • 500 V
motor
Další neoznačená napětí
Izolace F(155°C), H
Jiné
Prodloužený kabel
TECHNICKÉ PARAMETRY KABELŮ
Výkon [kW]
0,5; 0,75
1,5 ÷ 3,7
Napětí [V]
230
400
400
Celonerezová kalová čerpadla řady SS, SF
Materiál
H07 RNF
H07 RNF
C x mm2
Délka [m]
3 x 1,0
10
4 x 1,0
10
4 x 1,5
10
21
NEJLEPŠÍ PRO AGRESIVNÍ VODY A CHEMIKÁLIE
VLASTNOSTI KONSTRUKCE
POUŽITÍ
• Lehká a kompaktní konstrukce, nové modely nejlepší kvality. Všechny rozhodující dílce, přicházející do styku s čerpanou
kapalinou jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli odpovídající
normám ČSN 422942.
• Čerpadla SS a SF jsou určena pro čerpání agresivních odpadních vod, kalů a chemikálií.
• Plášť motoru je utěsněn „O“ kroužky z materiálu Viton.
• Teplota čerpané kapaliny nesmí přesáhnout 40 °C, měrnou
hmotnost 1100 kg/m3 a hodnota pH čerpané kapaliny musí
být v rozsahu uvedeném v tabulce technických parametrů.
• Konstrukce oběžného kola je řešena s ohledem na minimální
zanášení.
• Své uplatnění nacházejí při odčerpávání nádrží a jímek
v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
• Díky odolnosti hydraulické části je možné jejich použití i v jiných provozech, kde se jedná o čerpání agresivních odpadních vod nebo chemikálií, jako např. doly, hutě, energetické
provozy, nemocnice a laboratoře.
KŘIVKY VÝKONU
SF
Otevřené oběžné kolo navržené
pro velké dopravní výšky s vysokou účinností.
-3
5
SF
3
-3
Dopravní výška [m]
TYP SS
-32
SF
U
21A
SFU
05A
SF-
A
-05
SS
1A
-2
SS
Dopravní výška [m]
OBĚŽNÁ KOLA
Průtok [m3/h]
TYP SF
Otevřené oběžné kolo typu Vortex
s velkým prostorem pro průchod
pevných částic a schopné dopravovat kaly s dlouhými vlákny.
Průtok [m3/h]
SPECIFIKACE VÝKONU
Typ
Výkon
Výtlačné
motoru [kW] hrdlo [mm]
Dopravní
výška [m]
Průtok
[m3/hod]
Napětí [V]
SS-05A
0,5
50
7
7,2
SS-21A
0,75
50
9,5
10,2
SF-05AU
0,5
50
6
7,2
SF-21AU
0,75
50
8
12
230
400
230
400
230
400
230
400
SF-32
SF-33
SF-35
1,5
2,2
3,7
80
80
80
8
9
15
27
36
30
400
400
400
SS-05A • 21A
22
Rozměry [mm]
Jmenovité hodnoty
SF-05AU • 21AU
Průchodnost
oběžným
kolem [mm]
Délka
Šířka
Výška
Hmotnost
[kg]
214
146
350
14
5
230
162
395
17
8
228
153
410
15
35
228
153
410
16
35
441
441
453
250
250
215
538
563
572
38
41
47
30
32
56
SF-32 • 33
Celonerezová kalová čerpadla řady SS, SF
SF-35
SYSTÉM NEREZOVÉHO SPOUŠTĚCÍHO
ZAŘÍZENÍ TOS
VNĚJŠÍ ROZMĚRY
Typ
SS-05A
SS-21A
SF-05AU
SF-21AU
DN
50
50
50
50
A
245
245
237
237
B
207
207
199
199
C
174
174
154
154
D
109
109
99
99
E
115
115
100
100
F
385
385
372
372
G
439
439
427
427
Typ
SF-32
SF-33
SF-35
DN
50
50
50
50
80
80
80
A
529
529
537
537
641
641
653
B
426
426
344
344
418
418
430
B
348
348
360
C
250
250
216
D
241
241
192
W1
388
388
390
390
525
550
590
W2
117
117
116
116
240
240
251
E
180
180
160
F
465
490
499
G
538
563
572
N.W.L. - normální výška hladiny
M.W.L. - minimální výška hladiny
VNĚJŠÍ ROZMĚRY TOS
I. TOS 50 - nerez
Typ
SS-05A
SS-21A
I.
SF-05AU
SF-21AU
SF-32
II. SF-33
SF-35
DN
A
80 441
80 441
80 453
II. TOS 80 - nerez
C
115
115
115
115
130
130
130
D
174
174
154
154
250
250
216
E
230
230
230
230
230
230
230
F
70
70
70
70
80
80
80
G
120
120
120
120
150
150
150
I
K
L
50
1“
250
50
1“
250
50
1“
250
50
1“
250
60 1 1/4“ 285
60 1 1/4“ 285
60 1 1/4“ 285
M
203
203
203
203
233
233
233
N
108
108
108
108
135
135
135
O
13
13
13
13
15
15
15
H1
445
445
442
442
595
620
663
H2
8
8
16
16
60
60
91
Uvedené rozměry v tabulkách jsou v milimetrech.
Celonerezová kalová čerpadla řady SS, SF
23
KALOVÁ ČERPADLA
ŘADY GF S ŘEZÁKEM
CERTIFIKACE
ISO 9001
VLASTNOSTI KONSTRUKCE
• Robustní litinová konstrukce, odolná proti velké zátěži.
• Čerpadlo s řezacím zařízením je kompletní jednotka malé
hmotnosti, přenosná, která se snadno instaluje.
• Dvojitá ochrana kabelové vývodky:
- těsnění kabelu a barierová epoxidová pryskyřice brání
vniknutí vody do motoru, čímž je zajištěna dlouhodobá
životnost
- zalití epoxidovou pryskyřicí a prodloužená kabelová vývodka eliminují poškození kabelu na vstupu do čerpadla
Kabel
Rukojeť
Uchycení kabelu
Horní kryt
Doplnková tepelná ochrana
Horní ložisko
Jednofázový
odstředivý
spínač
Plášť motoru
Stator
• Hřídel s rotorem podpírají ve spodní části zdvojená kuličková ložiska.
• Suchý typ motoru s vysokou účinností a nízkou hodnotou proudu je vybavený tepelnou ochranou chránící motor
před spálením v důsledku vysoké teploty nebo nadměrného proudu.
• Dvojitá mechanická ucpávka je vyrobena
s těsnícími plochami ze slinutých karbidů křemíku, které zajišťují vysokou odolnost proti otěru
a velkou účinnost těsnění. Ucpávka je mazána
a chlazena olejem. Jako doplňkové těsnění
slouží ze strany media gufero, jehož břít brání
průniku nečistot do spodní poloviny ucpávky.
Hřídel
Spodní ložisko
Ložiskové těleso
Detektor průsaku
(na přání)
Olejová náplň
Dvojitá
mechanická
ucpávka
Výtlačné hrdlo
Gufero
Oběžné kolo
Spirála
Těleso řezáku
Kruhový nůž
Stojan
• Nová konstrukce vířivého oběžného kola a spirály má vysokou účinnost, dobře odolává kavitaci a zabezpečí dopravu kalů bez ucpání nebo zalepení.
• Těleso řezáku a kruhový nůž jsou vyrobeny z korozivzdorné chromové oceli a kaleny na 55-60 st. Rockwela.
Spodní pohled
Těleso řezáku
Kruhový nůž
• Na přání možnost doplnit o detektor průsaku vody do
ucpávkového prostoru.
UKÁZKA ŘEZACÍCH SCHOPNOSTÍ
Řezání
24
Pevná hřídel s oběžným kolem a speciálním kruhovým nožem
redukuje zatížení motoru kroutícím momentem, k čerpání je
třeba menší příkon, což zvyšuje účinnost čerpadla. Navíc tento systém zabraňuje ucpání hydraulického prostoru předměty jako jsou zdravotní vložky, plastové sáčky, tkaniny a utěrky
na jedno použití. Konstrukční řešení čerpadel HCP s řezákem
zamezuje ucpávání, slepování nebo namotání. Řezák velmi
účinně rozseká všechny výše uvedené předměty a tím zajistí
kontinuální a dlouhodobý provoz čerpadla.
Kalová čerpadla řady GF s řezákem
SPOLEHLIVÁ A ÚSPORNÁ ČERPADLA ŘADY GF
TECHNICKÉ PARAMETRY
KŘIVKY VÝKONU
POUŽITÍ
• V tlakových odpadních systémech.
• Odvod odpadních vod ze samostatných rodinných domů, činžovních domů, rekreačních zařízení a hotelů.
• Doprava odpadních vod z komerčních objektů, z průmyslových
závodů a nemocnic.
NASTAVENÍ VÝŠKY HLADINY
PRO PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ
• Doprava odpadních vod ze škol, kanalizačních systémů umístěných pod úrovní gravitačních sběračů, kanalizačních systémů
parků a pod.
Typ
• Doprava nejrůznějších odpadních vod a kalů.
Plovák
Spuštění [mm]
Zastavení [mm]
32GF 21.0F
710
210
32GF 21.2F
750
250
SPECIFIKACE VÝKONU
2,4
Kalová čerpadla řady GF s řezákem
25
SYSTÉM NEREZOVÉHO SPOUŠTĚCÍHO
ZAŘÍZENÍ TOS
VNĚJŠÍ ROZMĚRY
32GF
50GF
Typ
DN A
B
C
D
32GF 21.0 32 249 214 177 156
32GF 21.2 32 285 250 203 156
32GF 21.5 32 285 250 203 156
32GF 22.2 32 285 250 203 156
E
160
160
160
160
F
473(498)
483(553)
483(553)
483(566)
G
530(555)
546(597)
546(597)
546(630)
Typ
50GF 22.2
50GF 23.7
() – Rozměry v závorkách platí pro provedení 230V
N.W.L. - normální výška hladiny
M.W.L. - minimální výška hladiny
VNĚJŠÍ ROZMĚRY TOS
32GF
Typ
32GF 21.0
32GF 21.2
32GF 21.5
32GF 22.2
50GF 22.2
50GF 23.7
A
552
588
588
588
569
569
B
359
395
395
395
375
375
D
177
203
203
203
226
26
W1
420(445)
430(480)
430(480)
430(513)
575
575
DN A
B
C
D
E
F
G
50 393 316 226 226 180 543 616
50 393 316 226 226 180 543 616
50GF
W2
90
106
106
106
193
193
H1
477(502)
493(544)
493(544)
493(577)
648
648
H2
6
6
6
6
33
33
() – Rozměry v závorkách platí pro provedení 230V
N.W.L. - normální výška hladiny
M.W.L. - minimální výška hladiny
Uvedené rozměry jsou v milimetrech
26
Kalová čerpadla řady GF s řezákem
PONORNÁ 4“ CELONEREZOVÁ
ČERPADLA DO VRTŮ TYP SP
VLASTNOSTI KONSTRUKCE
• Čerpadla jsou vyrobena z nerezové oceli, která neznečišťuje vodu rzí a vyznačuje se dlouhou životností.
• Přesné oběžné kolo z nerezové oceli zabezpečuje vysokou účinnost a úsporu energie. Z hlediska odolnosti proti opotřebení a životnosti jsou nerezová oběžná kola vhodnější než plastová nebo bronzová.
• Přesně vyrobená mezistěna zajistí tu největší účinnost i při velmi vysokém tlaku čerpané kapaliny.
• Čerpadla jsou vybavena zpětným ventilem z nerezové oceli, který eliminuje vodní ráz při vypnutí čerpadla a únik čerpané kapaliny zpět přes čerpadlo z potrubního systému.
• Filtr z nerezové oceli zamezuje vstupu cizích látek do hydraulické části.
• Pro snadnou instalaci čerpadla slouží závěsné oko.
• Maximální průměr čerpadla s elektromotorem je 98,5 mm.
• Vhodné pro montáž ve vertikální nebo horizontální poloze tam, kde je omezený prostor.
• Jednoduchá obsluha a údržba.
POUŽITÍ – ČERPÁNÍ VODY Z HLUBOKÝCH STUDNÍ
• Zásobování obytných domů vodou.
• Zavlažování zahrad.
• Dodávka vody pro postřikovači systémy
v zelinářství a parcích.
• Dodávka vody ve vodohospodářství.
4“ ELEKTROMOTOR
FRANKLIN ELECTRIC
• Krytí IP68, izolace: třída B
• Maximální teplota okolí 30°C, maximální počet spuštění
20/hod.“
• Ekologický, vodou plněný typ.
TYP ČERPADLA
• SP-1829
Počet stupňů
Velikost hydrauliky
Řada čerpadel
Ponorná čerpadla řady SP
27
4“ ČERPADLA TYP SP DO VRTANÝCH STUDNÍ
KŘIVKY VÝKONU
SPECIFIKACE VÝKONU
28
Ponorná čerpadla řady SP
4“ ČERPADLA TYP SP DO VRTANÝCH STUDNÍ
KŘIVKY VÝKONU
SPECIFIKACE VÝKONU
Ponorná čerpadla řady SP
29
KALOVÁ ČERPADLA ŘADY L
pro velké průtoky
CERTIFIKACE
ISO 9001
Horní kryt
vnější
VLASTNOSTI KONSTRUKCE
Kabel
• Axiální nebo diagonální provedení čerpadla zajišťuje velké průtočné
množství, minimální vibrace, snadnou obsluhu a úsporu energie.
• Robustní konstrukce a kompaktní provedení se spojovacími prvky
z nerezové oceli, suchý motor, dvojitá mechanická ucpávka; lopatky
oběžného kola jsou navrženy pro dosažení maximální účinnosti.
• Motor chlazený obtékanou vodou, plášťě motoru a čerpadla jsou
vyrobeny z nerezové oceli, oběžné kolo a hlavní části jsou vyrobeny z bronzu. Díky velmi dobré odolnosti hlavních materiálů proti
korozi snášejí čerpadla dlouhodobé umístění v mořské vodě.
Vývodka
kabelu
Horní kryt
vnitřní
Horní ložisko
Plášť motoru
Plášť čerpadla
Stator
Rotor
Hlavní hřídel
Spodní ložisko
Těleso ložiska
• Malá hmotnost, snadná obsluha a údržba.
• Velikost čerpadla LA-2250 je možné dodat ve vestavěném provedení značeném jako WT a v provedení se stojanem, vnějším
pláštěm a horní přírubou značeném jako FT.
Těleso mech.
ucpávky
Spirála
Mechanická
ucpávka
Olejová náplň
Gufero
Nasávací těleso
Oběžné kolo
Stojan
POUŽITÍ
• Použití pro různé druhy odvodnění.
• Regulace vody při záplavách.
• Čerpání odpadních vod velkých objemů.
• Čerpání vody ve vodním hospodářství.
• Zásobování krajiny vodou, zavlažování.
• Čerpání vody z řek a jezer.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Konstrukce
Materiál
Čerpadlo
Čerpaná
kapalina
Typ
Výtlak [mm]
Teplota [°C] pHmax
Charakter
Max. ponor
Oběžné kolo
Mech. ucpávka
Ložiska
Horní kryt vnější
Horní kryt vnitřní
Spirála
L-62•63 / L-200A / L-250A / L-300A
LA-2250
550
150 200 250 300
0 ÷ 40 6 ÷ 9
Říční, jezerní a závlahová voda
Říční, jezerní a závlahová a odpadní voda
30m
Vrtulové, diagonální
Vrtulové
Dvojitá mechanická ucpávka
Kuličková ložiska
Šedá litina (ČSN 422420)
Bronz (ČSN 423135)
Šedá litina (ČSN 422420)
Šedá litina (ČSN 422420)
Oběžné kolo
Mech. ucpávka
Bronz (ČSN 423147)
CA / CE
30
Polarita
Izolace Frekvence
Fáze Napětí
Plášť motoru
Hlavní hřídel
Kabel Délka
Materiál
Motor
Typ
SiC + tvrdokov
Suchý motor
4P
Nerez 17240
Nerez 17240
8P
Třída F (155°C) 50 Hz
3F 400V
Šedá litina (ČSN 422420)
Nerez 17023
H07RNF 15m
Kalová čerpadla řady L
SPECIFIKACE VÝKONU
KŘIVKY VÝKONU
L-62 • 63
L-200A • 250A • 300A
LA-2250FT
LA-2250WT
SPECIFIKACE VÝKONU
Rozměry [mm]
Výška čerp.
Šířka čerp.
[mm]
[mm]
Výkon
motoru
[kW]
Výtlačné
hrdlo [mm]
Spínaní
Dopravní
výška [m]
Průtok
[m3/hod]
Hmotnost
[kg]
L-62
1,5
6“/150
Přímé
2
120
50
638
285
20
L-63
2,2
6“/150
Přímé
2,3
120
52
638
285
20
L-200A
5,5
200
Přímé
4
240
122
923
340
22
L-250A
7,5
250
Přímé
4
330
164
1015
380
22
L-300A
11
300
Přímé
4,5
420
209
1077
430
23
LA-2250*
37
550
Y-Δ
4
2400
1180 (850)
1960 (1300)
780
100
Typ
Průchodnost
oběžným
kolem [mm]
*v závorkách jsou uvedeny hodnoty pro vestavěné provedení čerpadla (do potrubí apod.) bez horního pláště a příruby a bez stojanu
Kalová čerpadla řady L
31
DÁLE NABÍZÍME:
ČERPACÍ JÍMKY
VODÁRNY
JEDNOSTUPŇOVÁ KOZLÍKOVÁ ČERPADLA
MONOBLOKOVÁ NEREZOVÁ ČERPADLA
SAMONASÁVACÍ KALOVÁ ČERPADLA
ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ
VÝVĚVY
PRUŽNÉ SPOJKY
ELEKTROMOTORY A FREKVENČNÍ MĚNIČE
NÁVRHY ČERPADEL, PORADENSTVÍ
SERVIS ČERPADEL, MONTÁŽ, ZKUŠEBNA
verze 08/08
$ISTRIBUTOR

Podobné dokumenty

provozně montážní předpis

provozně montážní předpis široké uplatnění všude tam, kde se do splaškové kanalizace dostanou i předměty, které rozdrtí řezák čerpadla. Především v komerčních objektech, průmyslových závodech, nemocnicích, činžovních i rodi...

Více

ceník - bz-stavotechnika.cz

ceník - bz-stavotechnika.cz St.vrátek na lešení - 30m-200kg-220V-20m/min Ţebřík výsuvný 2x11příček(výška 5,6m) Kleště na obrubníky PB hořák + 25m hadice Hadice k čerpadlům(10-20m),savice s košem Polyuretanová podloţka k vibr....

Více

ombran PWS 50/50 (pracovní verze) - MC

ombran PWS 50/50 (pracovní verze) - MC vody. Je třeba si uvědomit, že může docházet ke kolísání potřeby vody jako u každého výrobku s cementovou vazbou. Zpracování ombran PWS 50/50 se nanáší odstředivým nástřikem nebo špachtlováním, pří...

Více

Učebnice 06 - Větrná energie

Učebnice 06 - Větrná energie Říkává se, že energie je krev průmyslu. Ale zdaleka nejen průmyslu. Často si ani neuvědomujeme, že energie je základním předpokladem veškerého života na naší planetě, tedy i nás - lidí. Každé malé ...

Více

50 let trvání provozu

50 let trvání provozu strukce sprch a WC mužů i žen, výměna světlíků nad provozem (v celkové délce 175m), kompletní výměna rozvodů teplé a studené vody. Na budově administrativního přístavku došlo k výměně oken a zatepl...

Více

Technické údaje čerpadel SS

Technické údaje čerpadel SS Všechny nerezové díly jsou vyrobeny modernítechnologií přesného lití. Odlitky mají hladký povrch, čímž zlepšujíhydraulické vlastnosti čerpadel.

Více