B) Základní statistická charakteristika písemné přijímací - FZV

Transkript

B) Základní statistická charakteristika písemné přijímací - FZV
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Přijímací řízení pro akademický rok 2012/2013
Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 je vypracována v souladu
s § 50 odst. 8 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb., podle vyhlášky č. 343/2002 Sb. (v souladu se
změnami dle vyhlášky č. 276/2004 Sb.).
Časové vymezení přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013
Datum
Zahájení přijímacího řízení
1. 11. 2011
Ukončení přijímacího řízení
4. 10. 2012
INFORMACE O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Termíny konání přijímacích zkoušek:
Bakalářské studijní programy
Studijní obor
Forma studia
Datum konání PZ
Všeobecná sestra
Prezenční
14. - 15. 6. 2012
Všeobecná sestra
Kombinovaná
15. 6. 2012
Porodní asistentka
Prezenční
14. - 15. 6. 2012
Porodní asistentka
Kombinovaná
15. 6. 2012
Fyzioterapie
Prezenční
14. -15. 6. 2012
Radiologický asistent
Prezenční
14. -15. 6. 2012
Radiologický asistent
Kombinovaná
15. 6. 2012
Studijní obor
Forma studia
Datum konání PZ
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Prezenční
Fyzioterapie
Prezenční
15. 6. 2012
1. 6. 2012
- 1.kolo
11.-14. 6.2012 - 2.kolo
Navazující magisterské studijní programy
Doktorské studijní programy
Doktorský studijní program
Forma studia
Ošetřovatelství
Kombinovaná
Ošetřovatelství
Prezenční
Datum konání PZ
27. 6. 2012
28. 8. 2012
31. 8. 2012
27. 6.2012
28. 8. 2012
31. 8. 2012
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Přijímací komise Fakulty zdravotnických věd UP zasedala:
Studijní program
Termín zasedání komise
Bakalářské studijní programy
(přijetí bez přijímací zkoušky)
2. 4. 2012
Bakalářské studijní programy
19. 6. 2012
Navazující magisterské studijní programy
19. 6. 2012
27. 6. 2012
28. 8. 2012
31. 8. 2012
Doktorské studijní programy
Náhled uchazečů do písemných materiálů (testů)
Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), má uchazeč právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam
pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie a vše se děje v
prostorách k tomu vyhrazených a za přítomnosti pověřeného zaměstnance FZV UP. Tohoto práva měli
uchazeči možnost využít dne 9. července 2012, od 8.00 – 11.00 a 13.00 - 16.00 hodin v budově
děkanátu Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci, Tř. Svobody 8. Informace o této možnosti byla
uchazeči předána prostřednictvím pozvánky, kterou každý řádně zaregistrovaný uchazeč obdržel v druhé
polovině měsíce dubna 2012, dále prostřednictvím úřední desky Fakulty zdravotnických věd a webových
stránek FZV UP v Olomouci.
Přezkumné řízení proběhlo:
Všechny studijní programy FZV
Termín zasedání komise
na úrovni fakulty - I. kolo
6. 8. 2012
na úrovni fakulty - II. kolo
30. 8. 2012
na úrovni rektorátu UP
4. 9. 2012
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
SYSTÉM HODNOCENÍ A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ/OBORŮ:
Bakalářské studijní programy:
Ošetřovatelství
Program
B 5341
Obor
Forma studia
5341R009 Všeobecná sestra
prezenční/kombinovaná
Anotace přijímací zkoušky:
Písemný test z biologie člověka (somatologie) a výběru ze společenských a přírodních věd včetně
prověření OSP obsahoval 50 otázek za každý obor. Písemný test byl tvořen formou otázek, kdy jedna
z nabídnutých odpovědí byla správná. Za každou správnou odpověď získal uchazeč 1 bod. Časový limit
pro vypracování testu činil 100 minut. Testy byly hodnoceny anonymně. Bodové hodnocení testu
uchazeče se skládalo ze tří (v případě kombinované formy studia dvou) samostatně hodnocených částí,
které se sčítaly (dvě části písemného testu + případná bonifikace za středoškolský prospěch u prezenční
formy studia). Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určil pořadí uchazečů. Zároveň bylo
podmínkou pro splnění požadavků přijímací zkoušky dosažení alespoň 20 bodů v každé části testu.
Bodové hodnocení testu:
Předmět
Biologie člověka (somatologie)
Výběr ze společenských a přírodních věd
včetně prověření OSP
Min. počet bodů *
Max. počet bodů
20
50
20
50
Porodní asistence
Program
B 5349
Obor
Forma studia
5341R007 Porodní asistentka
prezenční/kombinovaná
Anotace přijímací zkoušky:
Písemný test z biologie člověka (somatologie) a výběru ze společenských a přírodních věd včetně
prověření OSP obsahoval 50 otázek za každý obor. Písemný test byl tvořen formou otázek, kdy jedna
z nabídnutých odpovědí byla správná. Za každou správnou odpověď získal uchazeč 1 bod. Časový limit
pro vypracování testu činil 100 minut. Testy byly hodnoceny anonymně. Bodové hodnocení testu
uchazeče se skládalo ze tří (v případě kombinované formy studia dvou) samostatně hodnocených částí,
které se sčítaly (dvě části písemného testu + případná bonifikace za středoškolský prospěch u prezenční
formy studia). Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určil pořadí uchazečů. Zároveň bylo
podmínkou pro splnění požadavků přijímací zkoušky dosažení alespoň 20 bodů v každé části testu.
Bodové hodnocení testu:
Předmět
Biologie člověka (somatologie)
Výběr ze společenských a přírodních věd
včetně prověření OSP
Min. počet bodů*
Max. počet bodů
20
50
20
50
*minimální počet bodů pro splnění požadavků přijímací zkoušky
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Bakalářské studijní programy:
Specializace ve zdravotnictví
Program
B 5345
Obor
Forma studia
5342R004 Fyzioterapie
prezenční
Anotace přijímací zkoušky:
Písemný test z biologie člověka (somatologie) a výběru ze společenských a přírodních věd včetně
prověření OSP obsahoval 50 otázek za každý obor. Písemný test byl tvořen formou otázek, kdy jedna
z nabídnutých odpovědí byla správná. Za každou správnou odpověď získal uchazeč 1 bod. Časový limit
pro vypracování testu činil 100 minut. Testy byly hodnoceny anonymně. Bodové hodnocení testu
uchazeče se skládalo ze tří samostatně hodnocených částí, které se sčítaly (dvě části písemného testu +
případná bonifikace za středoškolský prospěch). Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určil pořadí
uchazečů. Zároveň bylo podmínkou pro splnění požadavků přijímací zkoušky dosažení alespoň 20 bodů
v každé části testu.
Bodové hodnocení testu:
Předmět
Biologie člověka (somatologie)
Výběr ze společenských a přírodních věd
včetně prověření OSP
Min. počet bodů*
20
Max. počet bodů
50
20
50
Program
B 5345 Specializace ve zdravotnictví
Obor
Forma studia
5345R010 Radiologický asistent
prezenční /kombinovaná
Anotace přijímací zkoušky:
Písemný test z biologie člověka (somatologie) a výběru ze společenských a přírodních věd včetně
prověření OSP obsahoval 50 otázek za každý obor. Písemný test byl tvořen formou otázek, kdy jedna
z nabídnutých odpovědí byla správná. Za každou správnou odpověď získal uchazeč 1 bod. Časový limit
pro vypracování testu činil 100 minut. Testy byly hodnoceny anonymně. Bodové hodnocení testu
uchazeče se skládalo ze tří (v případě kombinované formy studia dvou) samostatně hodnocených částí,
které se sčítaly (dvě části písemného testu + případná bonifikace za středoškolský prospěch u prezenční
formy studia). Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určil pořadí uchazečů. Zároveň bylo
podmínkou pro splnění požadavků přijímací zkoušky dosažení alespoň 20 bodů v každé části testu.
Bodové hodnocení testu:
Předmět
Biologie člověka (somatologie)
Výběr ze společenských a přírodních věd
včetně prověření OSP
Min. počet bodů*
20
Max. počet bodů
50
20
50
Poznámka: Vzhledem ke shodným předmětům přijímací zkoušky pro všechny bakalářské studijní obory
v obou formách studia) vykonal uchazeč o více než jeden bakalářský studijní obor přijímací zkoušku
pouze jednou s tím, že výsledek byl uchazeči započten pro všechny jím zvolené bakalářské studijní
obory.
*minimální počet bodů pro splnění požadavků přijímací zkoušky
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Navazující magisterské studijní programy:
Specializace ve zdravotnictví
Program
N 5345
Obor
Forma studia
5342T004 Fyzioterapie
prezenční
Anotace přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška měla dvě kola. 1. kolo mělo formu písemného testu, který obsahoval dvě části:
kineziologie a všeobecný přehled (včetně prověření obecných studijních předpokladů). V každé části
uchazeč odpovídal na 60 otázek formou výběru z nabízených odpovědí, z nichž vždy 1 byla správná. Za
každou správnou odpověď obdržel uchazeč 1 bod. Testy byly hodnoceny anonymně. Časový limit pro
vypracování testu činil 120 minut. Pro splnění požadavků 1. kola přijímací zkoušky bylo třeba získat
v testu alespoň polovinu z možných 120 bodů. Uchazeči, kteří tuto podmínky splnili, postoupili do 2. kola
přijímací zkoušky, které se konalo cca týden po písemné části. Ve 2. kole skládali uchazeči praktickou
zkoušku formou řešení modelové klinické situace, za kterou bylo možné získat až 100 bodů. Počet bodů
dosažených v rámci praktické zkoušky pak určil konečné pořadí uchazečů.
Bodové hodnocení testu:
Předmět
Všeobecný přehled + Kineziologie
Min. počet bodů*
Max. počet bodů
60
120
-
100
Praktická zkouška
*minimální počet bodů pro postup do 2. kola přijímací zkoušky
Program
N 5341
Obor
Forma studia
5341T016 Ošetřovatelská péče v interních oborech
prezenční
Ošetřovatelství
Anotace přijímací zkoušky:
Písemný test znalostí z ošetřovatelství a ošetřovatelské péče v interně, chirurgii a pediatrii a dále
z kognitivních dovedností a všeobecného společenského přehledu se zaměřením na zdravotnictví
obsahoval v každé ze dvou částí 60 otázek. Písemný test byl tvořen formou otázek, kdy jedna
z nabídnutých odpovědí byla správná. Za každou správnou odpověď získal uchazeč 1 bod. Časový limit
pro vypracování testu činil 120 minut. Testy byly hodnoceny anonymně. Bodové hodnocení testu
uchazeče se skládalo ze dvou samostatně hodnocených částí, které se sčítaly. Celkový bodový výsledek
přijímací zkoušky určil pořadí uchazečů. Zároveň bylo podmínkou pro splnění požadavků přijímací
zkoušky dosažení alespoň 30 bodů v každé části testu.
Bodové hodnocení testu:
Předmět
Ošetřovatelství a ošetřovatelská péče
v interně, chirurgii a pediatrii
Kognitivní dovednosti a všeobecný spol.
přehled se zaměřením na zdravotnictví
Min. počet bodů*
Max. počet bodů
30
60
30
60
*minimální počet bodů pro splnění požadavků přijímací zkoušky
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Doktorský studijní program
Program
DSP Ošetřovatelství
Forma studia
prezenční/kombinovaná
Anotace přijímací zkoušky:
- písemně zpracovaný návrh projektu k zvolenému tématu disertační práce (podán spolu s přihláškou)
- ústní přijímací zkouška
Rámcový obsah ústní přijímací zkoušky:
- znalosti k tématu disertační práce a znalosti z oboru
- ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce na odborné téma
Kriteria hodnocení:
- odpovídající úroveň odborných znalostí
- předpoklady pro samostatnou výzkumnou práci (schopnost uchazeče tvůrčím způsobem hledat
a formulovat řešení výzkumné problematiky)
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Statistické vyhodnocení:
Uchazeči splňující podmínky pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky
(pouze u prezenčních forem studia bakalářských studijních oborů)
Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra:
Podmínkám vyhovělo celkem:
11 uchazečů
Navrženo* na přijetí:
11 uchazečů
Studijní průměr posledního navrženého uchazeče:
Na základě doložení požadovaného vzdělání přijato / zapsáno:
1,19
9 / 9 uchazečů
Bakalářský studijní program Porodní asistence, obor Porodní asistentka:
Podmínkám vyhovělo celkem:
13 uchazečů
Navrženo* na přijetí:
10 uchazečů
Studijní průměr posledního navrženého uchazeče:
Na základě doložení požadovaného vzdělání přijato / zapsáno:
1,12
_7 / 3 uchazeči
Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie:
Podmínkám vyhovělo celkem:
28 uchazečů
Navrženo* na přijetí:
12 uchazečů
Studijní průměr posledního navrženého uchazeče:
Na základě doložení požadovaného vzdělání přijato / zapsáno:
1,06
6 / 5 uchazečů
Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Radiologický asistent:
Podmínkám vyhovělo celkem:
3 uchazeči
Navrženo* na přijetí:
3 uchazeči
Studijní průměr posledního navrženého uchazeče:
Na základě doložení požadovaného vzdělání přijato /zapsáno:
1,18
3 / 3 uchazeči
* Navržený uchazeč může být přijat ke studiu až po doložení skutečnosti, že dosáhl úplného středního
nebo úplného středního odborného vzdělání. Pokud tuto skutečnost navržený uchazeč z jakéhokoliv
důvodu do konce června 2012 nedoložil, nebyl ke studiu přijat.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Souhrnné statistické informace o jednotlivých studijních programech a oborech
Stud.
progr.
B5341
B5345
B5349
Program/obor
Forma
Počet
přihlášek
Podmínkám
pro přijetí bez
vykonání PZ
vyhovělo:
(SŠ prospěch)
Přijato bez
vykonání
PZ:
Dostavilo
se k PZ:
Nepřijato neprospěch
u PZ:
(SŠ prospěch)
Nepřijato kapacita
oboru*:
Nepřijato
po navržení
na přijetí**:
Přijato na
základě
vykonání
PZ:
Přijato v
přezkumném
řízení:
Přijato na
základě
úspěšného
absolvování
CŽV
Celkový počet
zapsaných
uchazečů
k 17.9.2012:
5341R009 Všeobecná sestra
PS
226
11
9
190
65
108
1
16
11
-
26
5341R009 Všeobecná sestra
KS
162
-
-
131
54
29
0
48
4
-
50
5342R004 Fyzioterapie
PS
475
28
6
411
72
318
0
21
12
2
26
5345R010 Radiologický asistent
PS
124
3
3
108
25
59
0
24
14
-
28
5345R010 Radiologický asistent
KS
14
-
-
14
4
0
0
10
0
-
10
5341R007 Porodní asistentka
PS
160
13
7
137
46
65
1
25
17
1
26
5341R007 Porodní asistentka
KS
30
-
-
28
8
0
0
20
0
-
18
1191
55
25
1019
274
579
2
164
58
3
184
Bakalářské studijní programy celkem:
N5345
5342T004 Fyzioterapie
PS
148
-
-
127
83
14
1
29
5
-
23
N5341
5341T016 Oš péče v interních oborech
PS
43
-
-
38
7
0
1
30
1
-
28
Navazující magisterské studijní programy celkem:
191
-
-
165
90
14
2
59
6
-
51
PS
2
-
-
2
0
0
0
2
0
-
2
KS
8
-
-
8
3
0
0
5
0
-
5
10
-
-
10
3
0
0
7
0
-
7
1392
55
25
1194
367
593
4
230
64
4
242
P5341
DSP Ošetřovatelství
Doktorské studijní programy celkem:
STUDIJNÍ PROGRAMY FZV UP CELKEM:
Podrobné statistické vyhodnocení průběhu přijímacích zkoušek:
Vysvětlivky: PS - prezenční forma studia
http://fzvad.upol.cz/temp/statistika_2012_2013.pdf
KS - kombinovaná forma studia
*
stav před přezkumným řízením
**
pro nedoložení požadovaného stupně vzdělání (někteří z uchazečů v době konání PZ nedoložili dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání, tj. byli pouze
navrženi na přijetí a pokud tuto skutečnost nedoložili dodatečně, nebyli ke studiu přes úspěch u přijímací zkoušky přijati).
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Bakalářský studijní programy : OŠETŘOVATELSTVÍ
PORODNÍ ASISTENCE
SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
Studijní obory: VŠEOBECNÁ SESTRA (prezenční /kombinovaná forma)
PORODNÍ ASISTENTKA (prezenční /kombinovaná forma)
RADIOLOGICKÝ ASISTENT (prezenční /kombinovaná forma)
FYZIOTERAPIE (prezenční forma)
VÝBĚR ZE SPOLEČENSKÝCH A PŘÍRODNÍCH VĚD VČĚTNĚ PROVĚŘENÍ OSP
V následujících otázkách je vždy jedna z nabídnutých odpovědí správná (viz Řešení).
1. Mezi psychické vlastnosti osobnosti nepatří:
A. temperament
B. myšlení
C. charakter
D. povaha
2. V kterém roce byla zahájena výstavba „Berlínské zdi“?
A. 1989
B. 1961
C. 1968
D. 1948
3. Kdo zavedl v roce 1902 pojem „primární skupina“?
A. Ch. H. Cooley
B. Dieter Claessens
C. John Dewey
D. Talcott Parsons
4. Mezi základní jednotky SI nepatří:
A. kelvin
B. ampér
C. joule
D. mol
5. Při izobarickém ději zůstává konstantní
A. objem
B. teplota
C. tlak
D. hustota
6. Herbicidy se používají k hubení:
A. mšic
B. houbových spor
C. plevelů
D. hmyzu
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
7. Vývoj jedince z neoplozeného vajíčka se nazývá:
A. partenogeneze
B. oogeneze
C. fissiparie
D. organogeneze
8. U arachnofobie je chorobný strach vázán na následující zvířata:
A. myši
B. blechy
C. kočky
D. pavouky
9. Z níže uvedených možností vyberte slovo, které se svým významem nejvíce blíží významu slova
absurdita:
A. protiváha
B. přiměřenost
C. nesmyslnost
D. racionalita
10. Kamarádky (Alena, Bára, Karolína a Táňa) si v soboru večer vyrazili každá se svým manželem
(Cyrilem, Karlem, Leošem a Prokopem). Každá manželská dvojice si vyšla jinam (do kina, do divadla,
do opery, do restaurace). Víme, že Karolína nešla do opery ani do restaurace, Táňa není vdaná za Prokopa
ani za Karla, manželem Aleny je Cyril, Karel si vyrazil do restaurace. Které z následujících tvrzení je
pravdivé?
A.
Alena
si
vyrazila
do
opery.
B. Táňa si vyrazila do opery.
C. Táňa je vdaná za Leoše.
D. Cyril si vyrazil do kina.
11. Adam a Tomáš pletou velikonoční pomlázky. Tomáš uplete za 40 minut 12 pomlázek. Adam s Tomášem
dohromady upletou za 60 minut 30 pomlázek. Oba chlapci pletou stále stejnou rychlostí. Kolik pomlázek
uplete Adam za 10 minut?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
ŘEŠENÍ: 1 B; 2 B; 3 A; 4 C; 5 C; 6 C; 7 A; 8 D; 9 C; 10 C; 11A
BIOLOGIE ČLOVĚKA ( SOMATOLOGIE)
V následujících otázkách je vždy jedna z nabídnutých odpovědí správná (viz Řešení).
1. Která z uvedených chorob je na pohlaví vázaná?
A. Fenylketonurie
B. Albinismus
C. Hemofilie
D. Dědičná hluchota
2. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne?
1. Motorická jednotka svalu se skládá z nervové buňky a jejího axonu a z vláken
svalu, inervovaných tímto jediným nervovým vláknem.
2. Zpětné informace pro CNS o práci svalů vycházejí ze zvláštních receptorů
ve svalech a šlachách – ze šlachových tělísek a svalových vřetének.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
A. 1=ano; 2=ne;
B. 1=ne; 2=ano;
C. 1=ano; 2=ano;
D. 1=ne; 2=ne;
3. Monocyty
A. se mění na fagocytující makrofágy
B. patří mezi nejmenší leukocyty
C. mají v cytoplazmě barvitelná granula
D. působí při zástavě krvácení
4. Činnost ledvin
A. není pro existenci organismu nezbytná
B. je řízena nervově a látkově
C. můžeme ovlivnit vůlí
D. má cyklický charakter
5. Při trávení živin v tenkém střevě se neúčastní
A. enzym trypsin
B. enzym pepsin
C. směs lipáz
D. směs amyláz
6. V játrech
A. se zpracovává jen malá část vstřebaných živin
B. se neukládají žádné zásobní látky
C. jsou zneškodňovány jedovaté látky
D. se koncentruje vytvořená žluč
7. Pokožka (epidermis)
A. propouští vodu do spodních vrstev kůže
B. obsahuje mazové a potní žlázy
C. má dobrou resorpční schopnost pro látky rozpustné ve vodě
D. množstvím pigmentu ovlivňuje barvu kůže
8. Vzruchy čivých buněk Cortiho orgánu
A. jsou převáděny sluchovým nervem do mozkového ústředí
B. slouží k uvědomování si polohy a pohybu
C. se šíří do okolí prouděním vzduchu mezi těmito buňkami
D. vznikají při všech frekvencích zvukových vln
9. Synapse
A. je šíření vzruchu po nervovém vlákně
B. je šíření vzruchu po svalovém vlákně
C. je elektrický impulz
D. umožňuje přenos informace prostřednictvím chemické látky (mediátoru)
10. Novorozenecké období
A. trvá první týden života dítěte
B. je charakteristické již dokonalou termoregulací
C. trvá až do prořezání prvních zoubků
D. trvá přibližně první měsíc života dítěte
ŘEŠENÍ: 1. C; 2. C; 3. A; 4. B; 5. B; 6. C; 7. D; 8. A; 9. D; 10. D
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Navazující magisterský studijní program: SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
Studijní obor: FYZIOTERAPIE
VŠEOBECNÝ PŘEHLED
V následujících otázkách je vždy jedna z nabídnutých odpovědí správná (viz Řešení).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
V učebnicích kineziologie jsou často vytržené stránky očíslované jako 35, 36, 47, 48, 56, 121, 122,
156, 157 a 158. Kolik listů celkem bývá z učebnice vytržené?
A) 5
B) 6
C) 9
D) 10
V oblasti viditelného světla má nejmenší energii foton příslušející světlu barvy
A) červené
B) žluté
C) zelené
D) fialové
Polyfonie:
A) porucha hlasu.
B) porucha fonace.
C) vícehlas.
D) akord.
Jaký nejsilnější trám čtvercového průřezu lze vyrobit z klády, která má na svém užším konci
průměr 30 cm?
A) 20
B) 21
C) 28
D) 30
Vyber, co nepatří mezi ostatní ?
A) C - E - G
B) G - H - D
C) E - D - F
D) F - A - C
Která z uvedených veličin má fyzikální rozměr (jednotku) kg.m.s-1
A) hybnost
B) síla
C) výkon
D) účinnost
Relativní atomová hmotnost kyslíku je (zaokrouhleně)
A) 2.
B) 4.
C) 16.
D) 256.
Při fotografování mohu ručním nastavením „clony“ ovlivnit
A) ostrost (zaostření) snímku.
B) intenzitu osvitu snímku.
C) dobu osvitu snímku.
D) číslo ISO.
K básnickým sbírkám Jaroslava Seiferta nepatří:
A) Maminka.
B) Miriam.
C) Šel malíř chudě do světa.
D) Ruce Venušiny.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
10. Služební osobní automobil ministra školství jede stálou rychlostí 80 km/hod po D1 z Prahy
do Brna. Na kritickém 135 kilometru dálnice předjíždí nákladní automobil, který je 10 metrů
dlouhý. Nákladní automobil jede stálou rychlostí 60 km/hod. Jakou celkovou dráhu potřebuje
osobní automobil k předjetí, pokud začíná předjíždět 20 metrů za a končí 20 metrů před
nákladním automobilem?
A) 400 metrů
B) 200 metrů
C) 0,44 kilometru
D) 1,22 kilometru
ŘEŠENÍ: 1. B; 2. A; 3. C; 4. B; 5. C; 6. A; 7. C; 8. B; 9. B; 10. B
KINEZIOLOGIE
V následujících otázkách je vždy jedna z nabídnutých odpovědí správná (viz Řešení).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Svalová síla (MVC - maximal voluntary conctraction ) závisí (z uvedených faktorů) nejméně na:
A) tělesné hmotnosti.
B) pohlaví.
C) tělesné výšce.
D) věku.
BMI (Body Mass Index) se vypočítá podle vzorce:
A) hmotnost (kg) / druhá mocnina hodnoty výšky těla (m).
B) hmotnost (kg) x výška (m) x koeficient 0,65.
C) hmotnost (kg) – věk (roky) x výška (m) x koeficient 0,65.
D) hmotnost (kg) – věk (roky) x výška (m).
V anamneze nemocných se tzv. impingement syndrom ramene manifestuje především jako
A) bolest v rameni až omezení aktivní abdukce paže.
B) bolest v rameni až omezení pasivní abdukce paže.
C) klidová nebo pozátěžová bolest s maximem subakromiálně.
D) akrální parestezie, případně další vegetativní příznaky (syndrom rameno- ruka).
V elektrodiagnostice pojem akomodační kvocient označuje
A) poměr intenzity při dráždění dvěma různými délkami impulsu.
B) poměr intenzity při dráždění šikmým a pravoúhlým impulsem.
C) doba, po kterou drážděním opakovanými impulsy ještě vyvoláme svalový záškub.
D) nejnižší intenzita, kterou je možné vyvolat svalový záškub.
Na konci aerobního cvičení by u netrénovaného zdravého jedince tepová frekvence měla být:
A) 220 minus věk (v letech).
B) maximálně 160/min.
C) 220 minus věk (v letech) násobit koeficient 0,65
D) maximálně 200/min.
Sakadovanou řečí se manifestuje především
A) paréza nervus laryngeus superior.
B) dystonická porucha.
C) cerebelární porucha. .
D) paréza nervus posticus.
Titin je svalová bílkovina, která se významně spolupodílí na:
A) maximální síle kontrakce.
B) rychlosti kontrakce svalu.
C) elasticitě kosterního svalu.
D) odolnosti vůči únavě kosterního svalu.
Vyber nejsprávnější doplnění tvrzení: Kolodiafyzární úhel kyčle se během postnatálního vývoje
A) zmenšuje až na cca 126 st.
B) zvětšuje až na cca 126 st.
C) v zásadě příliš nemění.
D) variabilně mění mezi 120 až 130 stupni.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
9.
10.
Součástí klinického obrazu při poškození mozečku v zásadě nebývá
A) hemiparéza homolaterálně ke straně léze.
B) dysmetrie.
C) bolest.
D) dysartrie.
Nemocný s paresou nervus medianus v orientačním testu – v tzv. zkoušce kružítka
A) nesvede postupnou addukci a flexi palce.
B) nesvede addukci palce.
C) nesvede postupný posun špičky palce po hlavičkách II. až V. metakarpu v celém rozsahu.
nesvede postupný posun bříška flektovaného a addukovaného palce po špičkách II. Až V.
D)
prstu.
ŘEŠENÍ: 1. C; 2. A; 3. A; 4. B; 5. C; 6. C; 7. C; 8. A; 9. C; 10. C
Navazující magisterský studijní program: OŠETŘOVATELSTVÍ
Studijní obor: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH
OŠETŘOVATELSTVÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNĚ, CHIRURGII A PEDIATRII
1.Mezi kategorie ošetřovatelských konceptuálních modelů nepatří:
A) humanistické
B) vývojové
C) komunikační
D) systémové
2. V oboru ošetřovatelství je často využívána klasifikace lidských potřeb podle:
A) Gordonové
B) Maslowa
C) Newmana
D) Trachtové
3. Mezi klinické příznaky u chronické obstrukční plicní nemoci nepatří:
A) inspirační postavení hrudníku
B) zapojení pomocných dýchacích svalů
C) kašel
D) zmatenost až kóma
4. INR je označení:
A) pro protrombinový čas
B) pro izoenzym srdeční frakce
C) pro izoenzym mozkové frakce
D) pro soubor tří bílkovin
5. Jaká zásluha o zdraví a bezpečnost matek a dětí se připisuje Karlu Credeovi?
A) Zasloužil se o snížení úmrtnosti novorozenců v porodnicích.
B) Objevil bakterii, která je příčinou puerperální sepse.
C) Zavedl antiseptickou chirurgii u novorozenců.
D) Doporučil kapání 2% dusičnanu stříbrného do očí novorozenců.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
6. Když se rodiče dítěte s Fallotovou tetralogií ptají, proč má dítě nejraději polohu v podřepu,
ošetřující mu sdělí, že posed v podřepu:
A) zlepšuje krevní návrat do srdce
B) snižuje námahu srdce tím, že se snižuje arteriální odtok ze srdce
C) zhoršuje krevní návrat do srdce
D) zvyšuje práci srdce, ale se zmenšením periferního odporu cév
7. Které rizikové faktory jsou v ošetřovatelské anamnéze významné ve vztahu k ošetřovatelské
diagnóze riziko imobilizačního syndromu u pacienta v pooperačním období:
A) obezita, chronická obstrukční bronchitida, kouření, vyšší věk, diabetes mellitus, inkontinence
B) omezená pohyblivost, fyziologická hodnota bmi, alergie
C) demence, vyšší věk, kouření, diabetes mellitus
D) hypertenze, nedoslýchavost, zmatenost, suchá kůže
8. K významným rizikovým faktorům pro vznik hluboké žilní trombózy patří:
A) imobilita pacienta, předchozí žilní trombóza, anabolika a kontraceptiva
B) imobilita pacienta, předchozí žilní trombóza, sedativa a antihypertenziva
C) operační zákrok v oblasti dutiny břišní
D) příliš brzká mobilizace pacienta po operaci, trombolytika a sedativa
9. Pro kontrolu efektu léčby šoku cílené zejména na náhradu tekutin musí být monitorovány:
A) tělesná teplota a stav vědomí
B) hematologické parametry krve
C) hodnota centrálního venózního tlaku a hodinový výdej moči
D) hodnota krevního tlaku a bilance tekutin
10. Intraoseální syntézy jsou založeny na principu:
A) aplikace kovového materiálu do dřeňové dutiny kostí
B) aplikace kovového materiálu pod měkké tkáně, na povrch kosti
C) aplikace kovového materiálu mimo tělo zraněného
D) aplikace kovového materiálu do kloubního pouzdra
ŘEŠENÍ: 1. C; 2. B; 3. D; 4. A; 5. D; 6. A; 7. A; 8. A; 9. C; 10. A
KOGNITIVNÍ DOVEDNOSTI A VŠEOBECNÝ SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
1. Porodnost se jinak nazývá
A) fekundita
D) fertilita
C) natalita
D) periostus
2. Obr chodí v pětimílových a sedmimílových botách. S pětimílovými obr urazí jedním krokem pět
mil a se sedmimílovými sedm. Na procházce udělal 20 kroků, kterými ušel 116 mil. Po kolika
krocích se obr přezul, jestliže na procházku vyrazil v pětimílových botách a přezouval se cestou
jen jednou?
A) po 11 krocích
B) po 12 krocích
C) po 13 krocích
D) po 15 krocích
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
3. Medián z hodnot {1;2;3;4;5;5;6;7;8;9;10;11;12} je
A) 3
B) 5
C) 6
D) 9
4. Mějme trojúhelník ABC s délkou strany a = 4 cm a strany b = 6 cm. Porovnejte délku strany c
a 10 cm.
A) Délka strany c je větší než 10 cm.
B) Délka strany c je menší než 10 cm.
C) Délka strany c je 10 cm.
D) Nelze určit, která z obou stran je větší.
5. Kovové tyče délek 72 cm, 120 cm a 48 cm (od každé jeden kus) mají být nařezány na co možná
nejdelší stejně dlouhé díly tak, aby nezbyl žádný odpad. Jak dlouhé mohou být jednotlivé díly a
kolik jich bude?
A) 48 cm, 5 dílů
B) 36 cm, 8 dílů
C) 24 cm, 10 dílů
D) 20 cm, 14 dílů
6. Skríning znamená
A) součást zdravotnického systému představující nařízení a opatření pro poskytování zdravotní péče
B) soustava zdravotnických zařízení, která poskytují zdravotnické služby
C) užívání léků, respektive jiných léčebných prostředků bez doporučení a příkazu lékaře
D) metoda časné detekce nemoci nebo rizikových faktorů pomocí jednoduchých testů
7. Kazuistika patří mezi metody
A) kvantitativní
B) kvalitativní
C) experimentální
D) psychometrické
8. Z následujících variant vyberte tu, která se svým významem nejvíce blíží významu slova
LABILITA
A) dráždivost
B) kolísavost
C) úsečnost
D) ulpívavou
9. Co nepatří do neverbální komunikace
A) haptika
B) naslouchání
C) gestika
D) držení těla
10. Organizace, která se zabývá zdravím na celém světě má v angličtině tuto zkratku
A) UNICEF
B) WHO
C) OSN
D) HWO
ŘEŠENÍ: 1. C; 2. B; 3. C; 4. B; 5. C; 6. D; 7. B; 8. B; 9. B; 10. B

Podobné dokumenty

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě zdravotnických studií

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě zdravotnických studií a) poruchou odchodu smolky b) kratším přežíváním erytrocytů c) vždy inkompatibilitou v systému AB0 d) hromaděním bilirubinu v kůži a tkáních Klíč porodnictví, gynekologie, neonatologie: 1b, 2a,b,c,...

Více