novinky z kongresového centra praha

Transkript

novinky z kongresového centra praha
¡
BREZEN
2011
CONGRESS MAN
NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA
Vážení ètenáøi,
jarní sezóna se v KCP rozjíždí na plné obrátky. Naplòují ji zejména mezinárodní kongresy a velké konference. Namátkou
mohu jmenovat mezinárodní vìdecký kongres ICASSP 2011, lékaøský kongres 10th World Congress of Biological Psychiatry
èi PharmSciFair - konference poøádaná European Federation for Pharmaceutical Science. Jedním z nejvìtších
a nejnároènìjších pak bude lékaøský kongres s doprovodnou výstavou ERA EDTA 2011, pro který si naše centrum vybrala
European Renal Association European Dialysis and Transplant Association. Pøedpokládaný poèet úèastníkù se pohybuje
okolo 8 000, využity tak budou prakticky všechny prostory, kterými KCP disponuje.
Nebývá pravidlem, že by se celosvìtové filmové premiéry konaly v kongresových centrech. My jsme však tu èest mìli
na zaèátku tohoto roku. Film režiséra Mateje Mináèe „Nickyho rodina“ o zachránci stovek èeskoslovenských židovských dìtí,
siru Nicholasi Wintonovi, jenž se letos dožívá 102 let, zanechal ve všech zúèastnìných velmi hluboký emocionální zážitek,
jistì umocnìný i jeho osobní úèastí.
Na své si u nás letos opìt pøijdou i milovníci hudby. Zatímco koncert skupiny ABBA Revival nebo bubenická show Yamato
už ožije pouze ve vzpomínkách, tìšit se mohou na další koncerty známých interpretù, jako jsou Chick Corea & Gary Burton,
Ian Anderson (Jethro Tull), B. B. King a další. Kompletní pøehled naleznete v rubrice Pøehled akcí nebo na našich webových
stránkách.
Neménì významnou èást akcí konaných u nás tvoøí také plesy a rùzné korporátní akce. Plesová sezóna sice už pomalu konèí,
zato sezóna firemních setkání, školení a semináøù bìží naplno.
Pokud tedy ještì nemáte jasno, kam letos umístit Váš kongres, koncert, prezentaci, veèírek, školení, ples nebo jinou akci,
rádi Vám nabídneme vhodné prostory s veškerým komfortem a profesionálním servisem.
Tìšíme se na Vás.
Michal Kárník
generální øeditel
SVETOVÁ PREMIÉRA FILMU NICKYHO RODINA
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
V Kongresovém centru Praha (KCP) se ve ètvrtek 20. ledna 2011 uskuteènila svìtová premiéra filmu Nickyho rodina. Nový celoveèerní
dokumentární film režiséra Mateje Mináèe s hranými rekonstrukcemi vstoupil do kin 3. února 2011. Film o Nicholasi Wintonovi pøináší dosud
nezveøejnìná fakta, svìdectví a osudy novì objevených "Wintonových dìtí". Filmem Nickyho rodina tak Matej Mináè definitivnì uzavøel cyklus
Wintonovských filmù: Všichni moji blízcí (1999), Síla lidskosti - Nicholas Winton (2002) a Nickyho rodina (2011).
Premiéry se zúèastnily jak Wintonovy dìti, tak èeské i zahranièní osobnosti, jako napøíklad
ministr zahranièí Karel Schwarzenberg, ministr práce a sociálních vìcí Jaromír Drábek,
ministr kultury Jiøí Besser, bývalý prezident Václav Havel, ale i velvyslanci Spojeného
království, USA, Izraele, Dánska, Kanady, Maïarska, Nìmecka, Nizozemí a Polska. Svou
osobní úèastí na této velmi významné akci nás poctil dokonce i samotný sir Winton, který
do KCP zavítal již podruhé.
Promítání zahájila slavná nìmecká houslistka Liv Migdal, která nahrála prùvodní píseò
k filmu. Poté byl zástupci velvyslanectví Norského království pøedán nominaèní dopis na
Nobelovu cenu míru.
Sir Nicholas Winton se narodil 19. kvìtna 1909 v Londýnì. Pùvodnì byl burzovním makléøem
a pozdìji humanitárním pracovníkem. V roce 1939 se zasloužil o záchranu 669 pøevážnì
židovských dìtí z území ohroženého Èeskoslovenska pøed transportem do koncentraèních
táborù tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království.
Obzvláštì obdivuhodné je to, že svùj èin sám nepovažuje za nic mimoøádného. O roli Nicholase Wintona dlouho nikdo nic nevìdìl. O svém èinu se více než pùl
století nikomu nezmínil, dokonce ani své manželce. Až v roce 1988 nalezla jeho žena Greta na pùdì seznamy dìtí a pøíslušné dokumenty. Poté pøedala vše
historièce Elizabeth Maxwelové, která zorganizovala setkání Wintona s "jeho dìtmi" ve studiu BBC v poøadu „Takový je život“. Pozornost veøejnosti se k nìmu
ale upøela až po dalších 10 letech, kdy byl jeho pøíbìh znovu pøipomenut režisérem Matejem Mináèem ve filmu Všichni moji blízcí a pozdìji i dokumentem Síla
lidskosti.
Pøi své první návštìvì v Kongresovém centru Praha pro nìj organizátoøi pøipravili velmi bohatý program, kterého se kromì Wintonových dìtí zúèastnili i žáci
základních a støedních škol. Bìhem nezapomenutelného a velmi emotivního dne, byl mimo jiné promítán film Síla lidskosti. Zároveò byla jeho jménem
pokøtìna Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak, a byl mu pøedán certifikát, který dokládá, že planetka objevená jihoèeskou observatoøí Kle ponese
jeho jméno.
inzerce
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA V ÈERVNU PRIVÍTÁ
ŠPIÈKOVÉ NEFROLOGY
Od 23. do 26. èervna se v Kongresovém centru Praha koná 48. kongres ERA-EDTA. Jde o nejvýznamnìjší setkání nefrologù nejen z celé Evropy,
kteøí se v Praze sejdou po tøiceti letech.
ERA-EDTA je evropská vìdecká spoleènost, která se zamìøuje na léèbu onemocnìní ledvin, dialýzu,
transplantaci ledvin a následnou péèi o pacienty po ní a vše ostatní, co se s tímto lékaøským oborem
pojí. Každoroènì poøádá kongres v nìkteré z evropských zemích. „Èeská nefrologická spoleènost
pøedložila dobøe zpracovanou nabídku k hostování této akce. Praha je navíc pøirozenou bránou do
východní Evropy, kde je organizace ERA - EDTA velmi aktivní. Není tedy divu, že rada spoleènosti
ERA - EDTA pro rok 2011 vybrala pro konání svého již 48. kongresu právì Prahu,“ uvedl jeden
z organizátorù kongresu Paolo Zavalloni.
Celé zázemí kongresu bude zajišovat Kongresové centrum Praha, které jediné disponuje
kapacitami pro zajištìní tak rozsáhlé akce. Pøedpokládaný poèet úèastníkù se pohybuje okolo 8 000.
Lokálním partnerem sekretariátu ERA-EDTA je firma CZECH-IN s.r.o.
Kongres se bude zabývat nìkolika nosnými tématy spojenými s nefrologií, dialýzou
a transplantacemi. Hlavním cílem je zajištìní dalšího vzdìlávání odborníkù pro danou oblast.
Úèastníci by mìli získat komplexní pohled na vývoj v oboru díky konkrétním pøíkladùm z praxe.
Samotnému kongresu bude pøedcházet jednání pracovních skupin a prezentace posledních
výsledkù v klinických zkouškách. „Organizátoøi pøipravovali vìdecký program kongresu velmi
zodpovìdnì a vìøím, že se jim podaøí zaujmout hlavnì mladé lékaøe, kteøí se v oboru pohybují,“
doplnil Zavalloni.
Kongresu se zúèastní z více než sedmdesáti procent odborníci z Evropy, pøedevším z Nìmecka, Itálie, Turecka, Francie, Polska, Španìlska, Øecka, Velké
Británie, Ruska, Švýcarska, Rumunska a dalších. Kromì toho jsou oèekávání úèastníci také z jiných kontinentù, jako napøíklad ze Spojených státù
amerických, z Èíny, Indie, Japonska nebo Egypta.
¡
PREHLED
AKCÍ
26. 3.
Chick Corea & Gary Burton
na spoleèném koncertì se pøedstaví legendární pianista Chick Corea
a vibrafonista Gary Burton
18. - 20. 4.
SPIE Mezinárodní optický a optoelektronický kongres
pøední evropské setkání v oboru optiky a optoelektroniky s doprovodnou
výstavou
3. - 7. 5.
Imunogenetika EFI 2011
lékaøský kongres s doprovodnou výstavou
20. 5.
Alexandrovci - Vadim Ananev a Svetlana Mareeva
hlavní sólista souboru Alexandrovci "Mistr Kalinka" a pøední svìtový tenor,
spoleènì se skvìlou ruskou operní pìvkyní v nejznámìjších svìtových
áriích
22. - 27. 5.
ICASSP 2011 (International Conference on Acoustics, Speech
and Signal Processing)
mezinárodní vìdecký kongres s doprovodnou výstavou
5. - 9. 6.
13th International Rapeseed Congress
mezinárodní vìdecký kongres o øepce olejné
3. 6.
Ian Anderson Plays The Best Of JETHRO TULL
frontman skupiny, skotský hudebník a skladatel Ian Anderson,
hraje to nejlepší od legendární kapely Jethro Tull
15. 6.
Bubenická japonská show Gocoo
jedenáctièlenné hudební tìleso z Tokia, které uchvacuje své publikum
originálními rytmy japonských bubnù taiko
Více informací a pøehled akcí naleznete na www.kcp.cz.
Kongresové centrum Praha, 5. kvìtna 65, 140 21 Praha, tel.: 261 172 222, Fax: 261 172 012
e-mail: [email protected], www.kcp.cz, inzerce: [email protected]. Vychází jako ètvrtletník.
© Všechna práva vyhrazena

Podobné dokumenty

Mezinárodní strojírenský veletrh nitra Stabilné zázemie pre úSpešnú

Mezinárodní strojírenský veletrh nitra Stabilné zázemie pre úSpešnú „Všetky uvedené podujatia tvoria dočasné komunikačné trhy, ktorých úlohou je oživiť aktuálny dopyt. Predsavzali sme si, ako jeden z dôležitých cieľov, pomôcť posilniť postavenie účastníkov veľtrhu ...

Více

obsah magazínu

obsah magazínu Zároveò bych chtìl firmì Galatek podìkovat za úspìšnou dosavadní spolupráci a možnost prezentace v tomto magazínu. Ing. Jaromír Tlustý

Více

CEMATECH Info Express 2/2009

CEMATECH Info Express 2/2009 c) Nástøikové mazací systémy tvoøí samostatnou kapitolu nanášení maziva na èinné plochy zubù velkých ozubených pøevodù, pohonù válcových mlýnù nebo sušièek, kde výrazným zpùsobem zvyšují životnost ...

Více

3. Za památnými stromy Kamýku a Hodkoviček Kamýk Dub letní V

3. Za památnými stromy Kamýku a Hodkoviček Kamýk Dub letní V a druhá vede ještì kus vodorovnì, a pak se také zdvihá smìrem k nebi.

Více