Celé znění smlouvy - z 09.05.2012

Komentáře

Transkript

Celé znění smlouvy - z 09.05.2012
Smlouva o dílo č. 005/12/705
1. Smluvní strany
Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno
Ing. Jaroslav Valchář
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
Bankovní spojení: Česká národní banka Brno č. ú.: 132036881/0710
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: tel, fax
•
( dále pouze „objednatel“)
Zhotovitel:
Firma: DEHON s.r.o
se sídlem: Bezručova 1416, 753 01 Hranice
zapsaná v OR : KOS Ostrava, oddíl C, vložka 490
jejímž jménem jedná : Zdeněk Rýpar, jednatel
Bankovní spojení: GE Money Bank, pob. Hranice, č.ú.: 1902102764/0600
IČ: 14617129
DIČ: CZ14617129
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zdeněk Rýpar - tel, fax 581603009
E-mail: [email protected]
( dále pouze „zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu § 262 odst. 1 z.č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tímto zákoníkem a tuto smlouvu uzavírají ve
smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku.
2. Účel a předmět smlouvy
Účelem smlouvy je zajištění opravy technologií topení v posádce Přáslavice s cílem jeho bezpečného
provozu.
Předmět smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje provést následující práce na budovách č.5,10,12,14,69 a 102 v areálu posádky
Přáslavice dle specifikace :
1
Digitally signed by Ing.
Kobliha Petr Zástupce
ředitele
Date: 2012.05.03
08:20:26 +02:00
Reason: Signature of
contract
Digitally signed by
[email protected]
Date: 2012.05.09
10:16:51 +02:00
Reason: Signature of
contract
Location: EU
P.č.
1
2
Požadované práce
Demontáž a zpětná montáž nádob katexových filtrů
Demontáž, dodávka a montáž pochůzného rýhovaného plechu
(podlaha úpravny vody) tl. 6 mm, včetně ochranného nátěrů odolného
kyselinám
JM
ks
Množství
4,00
3
Dodávka a montáž zpevnění stávající nosné konstrukce podlahy - I.
č.10 - přivařením, dl. 1 m, včetně ochranného nátěru odolného
kyselinám
m2
9,00
ks
12,00
ks
1,00
ks
1,00
6
7
Demontáž, dodávka a montáž dekarbonizačního filtru (zásobuje 3 ks
kotlů HVE 25/12,výkon 2,5 t/hod), včetně plastových rozvodů,
průtokoměru kyseliny, zpětné klapky na kyseliny, plastových ventilů,
ovládací hadičky dl.10 m, napojovacích kolínek ovládacích hadiček
Demontáž, dodávka a montáž vodovodních ventilů 2"
soub.
ks
1,00
2,00
8
Demontáž, dodávka a montáž dávkovací nádoby chemického roztoku
s ručním míchadlem 60 PP a dávkovacím čerpadlem např.
BT4a005NPB900AA1 (roztok sířičitanu, fosforečnanu a louhu) včetně
sací sestavy l 6x4 PP, plastové nádoby 60l PE bílé, vstřikovacího
ventilu PPE 6x4 a hadice 6x4 PE dl. 15 m
ks
2
9
Dodávka a montáž elektrického připojení dávkovacích čerpadel (ze
stávajícího rozvaděče) v lištách, dl. 10 m , samostatné jištění
ks
2
10
Dodávka a montáž vodovodního potrubí od katexu (měkká voda) do
dávkovacích nádob - prostup přes zdivo cihelné tl. 45 cm, ukončení
ventilem 1/2"
m
20
11
Dodávka a montáž ručního přenosného čerpadla kyseliny solné včetně
hadice dl. 25 m, např. čerpadlo DULCO Trans 25/700 PP
ks
1
12
Demontáž, dodávka a montáž rozvodu odvětrání kondenzační nádoby,
potrubí ocelové DN 100 mm, včetně připojení odvodu od
kondenzačního hrníčku DN 1/2" ( příruba, oblouk, rovná trubka)
m
4
13
Demontáž, dodávka a montáž odvodnění parního ocelového potrubí
DN 100 mm, včetně 2 ks parního ventilu DN 15 mm, kondenzačního
hrnce, přírub, dómu, PN 40
soub.
2
soub.
1
Demontáž, dodávka a montáž nerezové záchytné vany pod nádoby
katexového filtru, tl. 5 mm, v = 15 cm, rozměrů 2,5 x 2,5 m
4
Dodávka a montáž nerezového rámu 50x5mm včetně úchytu
zamezujícího pohybu nádob katexových filtrů, rozměry 1,8 x 1,8 m
5
15
Dodávka a montáž izolace tl. 15 cm (do vlhka a na teplotu 110° C)
kondenzační nádoby rozměry 3x2x1,7 m včetně hliníkové fólie
Demontáž, dodávka a montáž kondenzačního ocelového potrubí DN
32 mm (od dómu k ohřívači) včetně přírub
m
15
16
Demontáž, dodávka a montáž čerpadla GRUNFOS CR4-12 16/120
ks
2
17
Demontáž, dodávka a montáž ventilu horkovodního DN 40, PN 16
ks
11
18
Demontáž, dodávka a montáž ventilu horkovodního DN 32, PN 16
ks
3
19
Demontáž, dodávka a montáž zpětné klapky horkovodní DN 32, PN 16 ks
3
14
2
20
Demontáž, dodávka a montáž zpětné klapky horkovodní DN 40, PN 16 ks
3
21
ks
1
ks
ks
3
6
24
Demontáž, dodávka a montáž vodoznaku kotle - U48,1-4p
Demontáž, dodávka a montáž parního, kontaktního elektrického
manometru 0-1,6 MPa
Demontáž, dodávka a montáž ventilu parního DN 125, PN 40
Demontáž, dodávka a montáž vodoměru horkovodního DN 50, teplota
do 130 ºC
ks
1
25
Demontáž, dodávka a montáž ventilu odkalovacího DN 40, PN 40
ks
1
26
Demontáž, dodávka a montáž ventilu horkovodního DN 200, PN 16
ks
1
27
ks
1
ks
1
ks
1
30
Demontáž, dodávka a montáž ventilu horkovodního DN 40, PN 40
Demontáž, dodávka a montáž zpětné klapky DN 40, PN 40 včetně
přírub
Demontáž, dodávka a montáž parního uzavíracího ventilu DN 15, PN
40
Demontáž, dodávka a montáž parního uzavíracího ventilu DN 65, PN
40
ks
5
31
Demontáž, dodávka a montáž regulačního ventilu DN 65, PN 40
ks
1
32
Obnovení odvětrání kondenzační nádrže, DN 100, kovové potrubí v
novém sádrokartonovém obložení,ukončené odvětrávací hlavicí nad
střechou
m
18
33
Demontáž, dodávka a montáž regulačního ventilu DN 80, PN 40
ks
1
34
Demontáž, dodávka a montáž vertikálního horkovodního čerpadla na
kondenzačním potrubí např. calpeda MXV 25-205 0,79 KW napojení
na kondenzační nádobu potrubím 6/4"- úprava osazení (armatury,
příruba 2 ks, trubka 1 m) a napojení na odpadní potrubí 1" (příruba 3
ks, trubka 1 m, posunout ventil) včetně kabeláže pro připojení do
stávajícího rozvaděče se samostatným jištěním - dl. 15 m
ks
2
35
Demontáž, dodávka a montáž ponorného, kalového teplovodního
čerpadla s hladinovým spínačem např. GRUNFOS Unilift KP 150 úprava osazení - šroubení, trubka 1" dl. 4m) včetně kabeláže pro
připojení do stávajícího rozvaděče se samostatným jištěním - dl. 15 m
ks
1
36
Demontáž, dodávka a montáž redukčního ventilu DN 40, PN 40
ks
1
37
Demontáž, dodávka a montáž vodovodních ventilů umístěných ve
stávající vodovodní šachtě DN 250
ks
4
38
39
Zpracování revizní zprávy o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti
opravovaných technologických celků (dodané komponenty včetně
výrobních čísel), proškolení obsluhy technologie
Vyčištění a úklid budovy .
soub.
soub.
1
1,00
40
41
Svislá doprava, vnitrostaveništní doprava, přesun hmot, odvoz a
uložení odpadu na skládku
Vyklizení staveniště
soub.
soub.
1,00
1,00
22
23
28
29
Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.
3
3. Doba a místo plnění
3.1. Termín zahájení díla: 4.5.2012
3.2. Termín předání díla: 15.6.2012
3.3 Místem plnění jsou budovy č. 5,10,12,14,69,102 areálu posádky Přáslavice.
4. Cena
4.1.Cena za dílo (celková cena za předmět smlouvy za celou dobu plnění předmětu smlouvy) se
sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 765.642,- Kč bez DPH,
DPH 20 % 153.128,40 Kč. A 918.770,40 Kč včetně DPH.
4.2.Podkladem pro stanovení ceny za dílo je výkaz výměr s uvedením druhů a množství všech prací
a dodávek potřebných k provedení předmětu díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na
odstranění odpadu dle čl. 6. odst. 6.5. smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého
díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným
dokončením. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je položkově zpracovaná
cenová kalkulace zhotovitele, kterou zhotovitel doručil objednateli (prostřednictvím systému
elektronické podpory obchodování Ministerstva obrany (SEPO) ve výběrovém řízení
č.j.12138300/1-0/01187-1-000 ) dne 13.4.2012.
4.3.Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla po dohodě provedeny, nebudou
zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací
(viz příloha č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
4.4.Cena za dílo může být překročena pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací, a to
dodatkem ke smlouvě v souladu s čl. 10. odst. 10.4. smlouvy.
5.1. Platební podmínky
5.1. Úhrada díla bude provedena bezhotovostně po převzetí dokončeného díla objednatelem na
základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis
provedených prací a dodávek písemně odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve
věcech technických.
5.2.Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel ve dvou výtiscích do 15 dnů po převzetí dokončeného
díla objednatelem na adresu : Provozní středisko 0705 Přáslavice, 783 54 Přáslavice
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,
Příjemce : Provozní středisko 0705 Přáslavice, 783 54 Přáslavice .
5.3.Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
5.4.Daňový doklad (faktura) bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 28 zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů.
5.5.Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
5.6. Lhůta splatnosti 15 dnů od dne vystavení faktury se vztahuje na případné penalizační faktury,
jimiž budou smluvní strany účtovat úrok z prodlení nebo smluvní pokutu. Úrok z prodlení
s placením daňového dokladu (faktury) je stanoven nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se
stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.
5.7. Objednatel má právo započítat i nesplatné pohledávky.
4
6. Způsob provedení díla
6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2. (předmět díla) jeho řádným
dokončením a předáním předmětu díla objednateli.
6.2 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního
zákoníku.
6.3 Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, na které byl, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů, prokazatelně upozorněn objednatelem. V plné míře odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců v prostorách míst plnění, včetně zabezpečení jejich
vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel také zabezpečí dodržování
všech podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory.
6.4 Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy.
6.5 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstranění
tohoto odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů.
6.6 Zhotovitel na požádání objednatele povede stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn
smlouvy. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku se
zápisem o vyklizení staveniště.
7. Předání a převzetí díla
7.1 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla (čl.
3. odst. 3.2.). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění.
Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel osobě oprávněné objednatelem
jednat ve věcech technických telefonicky a zároveň dopisem datum a hodinu, kdy dílo předá. O
předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, které za strany mohou podepsat osoby
oprávněné jednat ve věcech technických.
7.2 Při předání díla bude ve smyslu § 562 obchodního zákoníku za účasti obou smluvních stran
provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad, a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán
zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude
sepsán oběma stranami zápis.
7.3. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
7.4. Za objednatele dílo převezme osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických.
7.5. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla
Vlastníkem díla je objednatel od započetí jeho provádění.
8. Odpovědnost za vady díla a záruka
8.1. Záruční doba na dílo se sjednává na 36 měsíců od podepsání zápisu o předání a převzetí
dokončeného díla.
8.2.Zhotovitel odpovídá v záruce :
a) že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu běhu záruční doby bude mít
vlastnosti v 1. třídě jakosti, stanovené platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou
b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům
5
sjednaným ve smlouvě
c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se
vztahují k realizovanému předmětu díla
d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném
rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 obchodního zákoníku).
8.3. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10 ti dnů ode dne doručení
ohlášení. Pokud tuto svou povinnost nesplní, nebo se strany nedohodnou na lhůtě odstranění vad,
má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí.
Zhotovitel vyřídí reklamaci v místě plnění smlouvy, není-li jiné dohody.
8.4.V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, objednatel nechá tyto vady odstranit
třetí osobou a vzniklé náklady zhotovitel objednateli zaplatí.
9. Smluvní pokuty a ostatní ujednání
9.1.Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
za prodlení se splněním povinnosti předat předmět díla v termínu sjednaném
pro předání díla (čl. 3. odst. 3.2. smlouvy) zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení
0,5 % z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH) sjednané v době uzavření
smlouvy,
za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých
(stanovených) termínech zhotovitel zaplatí objednateli 100,- Kč za každý den prodlení a za
každou vadu
za prodlení s termínem vyklizení prostoru staveniště v souladu s čl. 6. odst.
6.6. smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli 500,- Kč, za každý den prodlení.
9.2.Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé nesplněním
povinností zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.
9.3.V případě, že zhotovitel bez zavinění objednatele nezačne plnit sjednaný předmět smlouvy
do uplynutí 10 pracovních dnů ode dne sjednaného pro zahájení díla (čl. 3. odst. 3.1. smlouvy
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel
plátcem DPH) – čl. 4. odst. 4.1. smlouvy a objednatel má právo odstoupit od smlouvy.
9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční
řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že proti němu takové
řízení bude zahájeno nebo vstoupí-lí zhotovitel do likvidace. Objednatel je dále oprávněn
odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bez dohody s objednatelem pozastaví práce na
provádění díla a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo
včas.
9.5. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ust. § 349 odst. 1 obchodního zákoníku.
10. Zvláštní ujednání
10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se
řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí
ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně
nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci
obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatky
budou vzestupně číslovány.
10.3.Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se
v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana
6
písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a
zásilku si vyzvedne.
10.4.Zhotovitel provede dodatečné práce (vícepráce), které nebylo možné před podpisem smlouvy
objektivně předvídat a které jsou nezbytně nutné pro dokončení a zprovoznění nebo užívání
díla, za úhradu. Dodatečné práce budou popsány položkově a oceněny dle pravidel stanovených
touto smlouvou a cenové kalkulace (příloha č.1 smlouvy). Položky neuvedené v cenové
kalkulaci budou oceněny nejvýše do ceny obdobných položek, nebo nejvýše do ceny položek
v katalozích ÚRS.
Dodatečné práce budou zahájeny až na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
10.5.Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
10.6.Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají změn některého ze
základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkursu, insolvenčního řízení,
zániku a nástupnictví.
10.7.Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu §
29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozd. předpisů. Zhotovitel se
zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této
souvislosti vydána ze strany vojenského uživatele, případně vojenského zařízení, do jehož
působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, s nimiž byl seznámen.
10.8.Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání
objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (např. subdodavatelem) má
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
10.9.Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
10.10.Zhotovitel vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do doby určené v zápisu z přejímacího
řízení (zápisu o předání a převzetí díla).
10.11.Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při
realizaci díla, a je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozd. předpisů. Poskytnuté informace jsou ve smyslu §
271 obchodního zákoníku důvěrné. Na plnění této smlouvy se nebudou podílet pracovníci s cizí
státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou
občanů členských států NATO a EU.
10.12.Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozd. předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů se zpracováním osobních a
dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této
smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
10.13.Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují
utajované informace a obchodní tajemství, které zřetelně označí.
10.14.Tato smlouva má 8 očíslovaných stran a příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy, má 2 očíslované strany. Smlouva, která není podepsaná zaručeným
elektronickým podpisem, se vyhotovuje ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel
1 výtisk.
10.15.Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvními stranami..
Ke smlouvě připojena 1 příloha:
Příloha č. 1 - cenová kalkulace
V Brně dne
V ………dne……….
………………………….
Za objednatele:
Za zhotovitele:
Česká republika –Ministerstvo obrany
DEHON s.r.o.
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno
Bezručova 1416, 753 01 Hranice
7
8

Podobné dokumenty

8.7 Multikanálové regulátory a řídicí systémy pro pitnou vodu a pro

8.7 Multikanálové regulátory a řídicí systémy pro pitnou vodu a pro DULCOTEST® PHV1, RHV1, Pt100V1 - signálové převodníky pro veličiny pH, ORP a teplota prostorově úsporné řešení napojení k sondě signálový převodník s nízkou cenou, bez displejového zobrazení hodnot...

Více

Ceník 2013 obrazový

Ceník 2013 obrazový Velkoobchodní ceník 2013/14 Kód

Více

Celé znění smlouvy - z 14.06.2012

Celé znění smlouvy - z 14.06.2012 IČ: 27821404 DIČ: CZ27821404 Je plátcem DPH. Zapsaný v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl B vložka 3457 jehož jménem jedná: Kamil Tauš, předseda představenstva Spojení: tlf.+420 587 406 136 fax: +...

Více

Ceník 2013 obrazový

Ceník 2013 obrazový Velkoobchodní ceník ocelových kování 

Více

Provozní předpisy

Provozní předpisy Přenosná sudová čerpadla ProMinent® DULCO®Trans se používají pro plnění, vyprazdňování nebo přečerpávání obsahu chemikálií z kanystrů, zásobníků nebo přepravních barelů. Čerpadla jsou dodávána s vý...

Více

8.5 Multikanálové regulátory a ídící systémy pro pitnou vodu a pro

8.5 Multikanálové regulátory a ídící systémy pro pitnou vodu a pro automatické nastavení rozsahu pro vodivost pepínání mezi mením pH, ORP, chloru a teploty

Více

Ing. Jiří Crha /ODS/

Ing. Jiří Crha /ODS/ Odpovědi na otázky Svazu cestujících ve veřejné dopravě 1) Kraje jsou objednateli regionální veřejné dopravy – vlakové i autobusové. Jaké jsou v tomto ohledu Vaše cíle nejen pro následující 4 roky?...

Více

Úprava vody a její dezinfekce

Úprava vody a její dezinfekce Dezinfekce je důležitým stupněm moderní úpravy vody. UV dezinfekce se používá ve stále větším rozsahu, protože je to bezpečný a spolehlivý proces, který nepotřebuje žádné chemikálie. Četné výzkumné...

Více

Katalog industry - TECHNOTRON

Katalog industry - TECHNOTRON a odkoupením závodu Lisovny od společnosti ArcelorMittal Technotron s.r.o. ve Frýdku-Místku. Máme mnohaleté zkušenosti s výrobou a prodejem perforovaných materiálů. Disponujeme, jako jediní v České...

Více