Untitled - Typografia

Komentáře

Transkript

Untitled - Typografia
OBSAH
CONTENTS
2 PR Papír a syntetika v novinkách pro digitální tisk
PR Paper and synthetics in the news for digital printing
3 Ondfiej Sedláãek
Nerozluãná dvojice reklama a signmaking na konci roku
Inseparable advertising and signmaking at the end of the
year
5 Konica Minolta vidí budoucnost v komplexních
Papír a syntetika
v novinkách pro
digitální tisk
sluÏbách
Konica Minolta sees the future in complex services
6 Tereza Îurková
Vizuální komunikace – Jak tûÏké je v Praze neztratit smûr
aneb dopravnû orientaãní systém praÏského podzemí
v evropském kontextu
Visual communication – How hard is it in Prague lose
direction or traffic guidance system of the Prague
underground in the European context
8 Aktuality digitální
Digital actualities
11 Jitka Böhmová
Îeny v tiskárnách a médiích – Eva Drozenová,
jednatelka spoleãnosti Branaldi
Women in the printing and media – Eva Drozenová,
executive of Branaldi
12 Landa a Komori posilují strategickou spolupráci
Landa and Komori strengthen strategic relationship
TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 11–12/2013/ã. 40/roãník 4
Pfiíloha ãasopisu Typografia 11–12/2013/ã. 1251/roãník 116
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343,
164 00 Praha 6
Adresa redakce Tuchomûfiická 343, 164 00 Praha 6
www.typografiacz.cz
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427
[email protected]
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647
[email protected]
Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Milan Mar‰o,
ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal,
Jan Sehnal, Jifií Zápotock˘
Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf,
ªubomír Krátky
Obálka: MgA. Petr ·álek, QEP
Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o.
Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, 164 00 Praha 6
Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné
700 Kã + 15 % DPH
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú. 51-2279360247/0100
Komerãní banka, pob. Praha 6
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch
ãlánkÛ.
Obálka je vyti‰tûna na stroji Xerox DocuColor 8080.
Pfiíloha je vyti‰tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA
(vnitfiní listy) na papífie DNS Color Print 90 gm2, kter˘
sponzorsky dodala spoleãnost PaperlinX/OSPAP a.s.,
K Hru‰ovu 4/292, 102 23 Praha 10, T: 271 081 111,
F: 272 703 120, E: [email protected], www.paperlinx.cz.
Role digitálního tisku na souãasném
polygrafickém trhu i nadále roste a Ïádá si stále
nové produkty, které by pfiinesly zákazníkÛm
je‰tû vût‰í uspokojení s v˘sledn˘m produktem.
PaperlinX/Ospap samozfiejmû nezÛstává
pozadu a pfiedstavuje pravidelnû novinky,
zamûfiené na v‰echny technologie digitálního
tisku. Jednou z nich jsou i v˘robky nûmecké
spoleãnosti Sihl, zamûfiené na tento trh. Tyto
materiály jsou ãásteãnû nebo plnû syntetické
a PaperlinX/Ospap je nabízí pod znaãkou
PicoFilm, respektive EnDURO.
Nejvhodnûj‰í syntetická volba pro toner:
PicoFilm Znaãku PicoFilm nese fiada
natíran˘ch syntetick˘ch polyesterov˘ch (PET)
fólií s rÛzn˘mi gramáÏemi a povrchy. Mohou b˘t
lesklé, matné, bílé i transparentní, pouÏitelné
pro mnoho rozliãn˘ch aplikací. ¤ada PicoFilm
je urãena jak pro typick˘ laserov˘ tisk such˘m
tonerem (stroje Xerox, Konica Minolta, Canon,
Ricoh, Xeikon, Kodak a mnoha dal‰ích v˘robcÛ),
tak pro tisk tekut˘m tonerem na strojích
HP Indigo. V obou pfiípadech je zaruãen
vynikající tiskov˘ v˘sledek.
PicoFilm je nejvhodnûj‰í volbou pro ty digitální
tiskové zakázky, kdy klasická volba papírÛ není
úplnû ideální. Napfiíklad pfii tisku vysoce
kvalitních vstupenek, ta‰ek nebo lístkÛ –
a obecnû v‰ude tam, kde poÏadujeme odolnost
vÛãi vodû i ‰pínû, tedy pro venkovní aplikace.
Picofilm má mnoho vyuÏití i ve ‰kolách ãi
sportovních klubech pro jmenovky ãi karty
úãastníkÛ, nebo v obchodních fietûzcích pro tzv.
„Do-it-yourself“ karty, a rovnûÏ v zahradnictví
pro oznaãení stromÛ a kefiÛ.
Levnûj‰í alternativa: EnDURO V pfiípadech,
kde v˘sledné poÏadavky jsou mírnû men‰í
(nepoÏadujeme takovou odolnost vÛãi
povûtrnostním podmínkám, nebo budou
v˘sledné tisky pouÏívány v industriálním
prostfiedí, kde na líbivosti nezáleÏí), kde ale
zároveÀ trvanlivost a urãitá odolnost vÛãi vodû
a ‰pínû jsou stále Ïádoucí, se dobfie uplatní fiada
„syntetick˘ch papírÛ“ pod znaãkou EnDURO.
Tato tisková media jsou vyrobena jako sendviã,
tedy prostfiední vrstvu (jádro) tvofií syntetická
fólie, povrchovû krytá z obou stran papírem.
EnDURO je potisknutelné stejn˘mi technologiemi
jako PicoFilm, je ov‰em levnûj‰í. Díky v˘robní
technologii kombinuje EnDURO rÛzná syntetická
jádra s rÛzn˘mi druhy papírov˘ch povrchÛ:
od tenkého archu s PP jádrem v plo‰né hmotnosti
50 g/m2 aÏ po 150 g/m2 médium pro obtíÏnû
roztrhnutelné ta‰ky a vstupenky. Novû je fiada
EnDURO doplnûna prÛsvitn˘m (translucentním)
Vyti‰tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.
syntetick˘m papírem Ice, kter˘ je odoln˘ vÛãi
tahu i vodû. Je k dispozici v gramáÏích (plo‰n˘ch
hmotnostech) 60 – 270 g/m2. Urãen je zejména pro
dekorativní elementy v kvalitnûj‰ích knihách
a kalendáfiích nebo pro luxusnûj‰í balení
v packagingu.
EnDURO je také více neÏ vhodné pro kartografii,
tedy v˘robu map vãetnû katastrálních
ãi cyklomap, prÛvodcÛ mûsty a podobnû,
v neposlední fiadû zmiÀme i tisk obálek,
manuálÛ, voucherÛ, certifikátÛ ãi jídelních lístkÛ.
Papír s PE nátûrem pro fototisk na HP Indigu
Opaãn˘m sendviãem neÏ EnDURO, tedy pfiesnûji
papírem s oboustrann˘m polyetylénov˘m (PE)
nátûrem je exkluzivní papír pro tisk
reprezentativních knih a fotoknih E-photo LUSTRE,
vyrábûn˘ spoleãností Felix Schoeller. Tento
produkt je vyvinut specielnû pro digitální tisk na
strojích HP Indigo. Vyniká jedineãn˘m saténov˘m
povrchem, kter˘ dává v˘sledn˘m fotografiím
velmi realistick˘ a pfiitom v˘jimeãn˘ vzhled.
DÛvodem je zmínûné sloÏení, které dává papíru
podobnou strukturu, jakou má klasick˘ fotopapír.
V˘robní postup zaruãuje excelentní pfiilnavost
a brilantní barevnost s vysok˘m kontrastem.
Povrch papíru je odoln˘ vÛãi ‰pínû a vyluãuje
odlesky. Ve srovnání s klasick˘m fotopapírem
má E-photo LUSTRE v˘raznû del‰í Ïivotnost pfii
nemûnné barevnosti, coÏ pfii archivování sv˘ch
fotografií jistû uvítáte. Nabízíme jej v gramáÏích
190 a 260 g/m2 ve formátu 46 x 32 cm.
Chcete-li své produkty digitálnû vytisknout
skuteãnû kvalitnû a odolnû, mÛÏeme vám
zmínûné papírovo-syntetické materiály plnû
doporuãit. MÛÏete nám také napsat o vzorky
nebo kontaktovat pfiímo produktového manaÏera
PaperlinXu/Ospapu pro digitální tisk Jifiího Bilíka
Jifií Bilík
([email protected]). ×
PaperlinX/OSPAP a.s.
K Hru‰ovu 4/292, 102 23 Praha 10
T: 271 081 111, F: 272 703 120
E: [email protected], www.paperlinx.cz
Nerozluãná dvojice reklama
a signmaking na konci roku
Je zde poslední leto‰ní ãíslo a tím i poslední
leto‰ní zamy‰lení nad marketingem
a reklamou. Dnes se podívejme na propagaãní
obor zvan˘ „signmaking“ a jeho vyuÏití pro
reklamu, ohlédnûme se za nûkter˘mi specifiky
a zajímavostmi na tomto poli a zkusme
shrnout leto‰ní reklamní trendy a odhadnout
smûfiování v roce pfií‰tím. Je-li to v tomto
dynamickém oboru – jak˘mi reklama
i signmaking jsou – vÛbec moÏné...
Od reklamy... NeÏ se dostaneme
k signmakingu, podívejme se na reklamu
z obecného pohledu. Slovem reklama se podle
definice v Kodexu reklamy (vydaného Radou pro
reklamu) míní komerãní komunikace provádûná
za úhradu, jejímÏ úãelem je poskytnout
spotfiebiteli informace o zboÏí a sluÏbách nebo
ãinnostech a projektech charitativní povahy.
Pfiitom se jedná o informace ‰ífiené
prostfiednictvím komunikaãních médií: televize,
rozhlas, nosiãe audiovizuálních dûl, periodick˘
tisk a neperiodické publikace, dopravní
prostfiedky, plakáty a letáky, jakoÏ i dal‰í
komunikaãní prostfiedky umoÏÀující pfienos
informací... Tedy struãnû fieãeno: pfiesvûdãování
‰irokého publika za úãelem nákupu daného
zboÏí, a to v‰emi moÏn˘mi prostfiedky.
Technicky se toto pfiesvûdãování dûje v tûchto
ãtyfiech hlavních rovinách:
Reklama (plo‰ná) – inzerce, billboardy,
televizní a rozhlasová reklama atd.
Public relations – práce s vefiejností pfies média.
Osobní prodej – ovlivnûní zákazníkÛ na místû,
pfiedvádûní zboÏí a dal‰í sluÏby.
Podpora prodeje – kombinace nejrÛznûj‰ích
nástrojÛ slouÏících k pfiesvûdãení / uskuteãnûní
nákupu: akce na místû prodeje, dárky, slevové
kupony, prémie a vzorky, soutûÏe, hry atd.
...k signmakingu Právû poslední rovina
reklamního pfiesvûdãování nejvíce vyuÏívá
produkty signmakingu. I zde se nejprve
podívejme na definici. „Signmaking“ je sice
v âeské republice relativnû nové slovo, ale obor
jako takov˘ existuje jiÏ desítky let, jak
v zahraniãí, tak u nás. V roce 2007 byla v âeské
republice zaloÏena Asociace v˘robcÛ
signmakingu, která termín struãnû definuje jako:
„v˘robu znaãení a nosiãÛ reklamního sdûlení“.
Jak je vidût, definice je velmi ‰iroká a lze pod ní
schovat vlastnû v‰echny momenty od pfiípravy
a návrhu pfies tisk ãi jinou v˘robu aÏ po instalaci
ãi jiného vystavení / umístûní reklamního
prostfiedku. Pfiíklady signmakingov˘ch produktÛ
uvádí na sv˘ch stránkách Asociace v ‰irokém
v˘ãtu – viz www.avsign.cz.
Svûtla znaãek První jsou ve v˘ãtu
signmakingov˘ch produktÛ uvedeny svûtelné
produkty, tedy svûtelné panely, plastická
písmena, neonové reklamy, LED obrazovky,
nasvûtlení fasád a v˘loh atd. Z hlediska
reklamního je to celkem nasnadû, neboÈ svûteln˘
prvek upoutá oko a zv˘razní reklamní sdûlení.
Jako ilustraãní ukázky jsem pro tento ãlánek
vybral reklamy jedné z nejznámûj‰ích (a tím
pochopitelnû i nejdraωích) znaãek svûta, tedy
spoleãnost Coca-Cola. Zde jen pro informaci
a zajímavost dodám, Ïe Coca-Cola letos pfii‰la
o první pozici v Ïebfiíãku nejcennûj‰ích znaãek
svûta. Nadnárodního obra na poli v˘robcÛ
nápojÛ podle konzultantské spoleãnosti
Interbrand pfieskoãili dva ameriãtí technologiãtí
giganti: Apple a Google. Pfiitom Coca-Cola stála
na prvním místû od roku 2000, kdy se tento
Ïebfiíãek zaãal zvefiejÀovat.
Berme to jako dÛleÏit˘ moment a pouãení
v souãasném v˘voji na trhu – technologie,
a to pfiedev‰ím ty komunikaãní, zaãínají jasnû
pfievládat. Mezi prvních pût nejv˘‰e cenûn˘ch
znaãek se totiÏ dostali dal‰í dva „poãítaãoví“
hráãi: IBM a Microsoft, a polep‰ily si i dal‰í
komunikaãní spoleãnosti. Bude tedy nutno
tomuto faktu pfiizpÛsobit i marketingové
a reklamní strategie v budoucích letech.
Moderní vizuální komunikaãní technologie
a Digital Signage Pro signmaking nemusí b˘t
problém se nov˘m trendÛm pfiizpÛsobit –
má prostfiedky, kter˘mi se s nimi mÛÏe zdárnû
vypofiádat. Jako nejdÛleÏitûj‰í vidím roz‰ífiení
prostoru pro svûtelné tabule, velkoplo‰né
obrazovky a pfiedev‰ím nejrÛznûj‰í interaktivní
Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie DNS Color Print 90 gm2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost PaperlinX/OSPAP.
reklamní prostfiedky, napfiíklad dotykové
displeje nebo obrazovky, které dokáÏou
identifikovat momentálního diváka a nabídnout
mu speciální program apod. Základem oslovení
dne‰ních zákazníkÛ totiÏ není jen „b˘t vidût“,
ale pfiedev‰ím nabídnout nûco nového, nejlépe
„na míru“ konkrétnímu divákovi.
Digitální „odnoÏ“ signmakingu (naz˘vaná
Digital Signage – viz web ãeské poboãky
asociace POPAI www.popai.cz/Digital-Signage)
pracuje na nejrÛznûj‰ích obrazovkách
a podobn˘ch médiích s dobfie rozmy‰len˘mi
a pfiesnû cílen˘mi „smyãkami“ reklamních
pofiadÛ rÛzn˘ch formátÛ podle mûnící se cílové
skupiny (napfiíklad bûhem dne). Pfiíkladem jsou
tfieba projekce v obchodních centrech,
na bulvárech velk˘ch mûst, v leti‰tních halách
nebo v ãekárnách na nádraÏích ãi u lékafiÛ
apod. Zde v‰ude lze ‰ikovnû instalovan˘mi
obrazovkami a kvalitnû „naprogramovan˘mi“
projekcemi oslovit obrovské mnoÏství
zákazníkÛ, pfiekvapivû i pomûrnû dobfie cílenû,
coÏ je vzhledem k finanãní nároãnosti reklamy
velmi dÛleÏité.
Tradiãní „statické“ prvky stále fungují Mezi
dal‰í (a klasické) produkty signmakingu patfií:
mark˘zy, portály, pilony, podlahová grafika,
vlajkové stoÏáry, sloupy, orientaãní systémy,
polep dopravních prostfiedkÛ, dopravní
znaãení, magnety, produkty POP / POS, okenní
grafika, vefiejn˘ mobiliáfi, v˘kladce, vitríny,
3D reklama a tak dále.
Dobr˘m pfiíkladem fungujícího signmakingu
jsou polepy aut, mezi dnes jiÏ bûÏnû uÏívané
pak i polepy jin˘ch prostfiedkÛ – tramvaje,
vlaky, kamiony pfieváÏející zboÏí dané firmy
ãi fietûzce atd. Zatímco v celkem nedávné dobû
byl polep firemního auta u nás „luxusem“,
kter˘ si mohly dovolit jen nadnárodní
spoleãnosti, dnes to není problém jakéhokoliv
malého podnikatele. Aktuální novinkou je pak
potaÏení aut speciální „natahovací“ fólií, která
autu dodá zbrusu nov˘ vzhled. Není otázkou
„zda“, ale „kdy“ bude tato technologie plo‰nû
nasazena pro reklamní úãely.
Typografia digitální 11 – 12 2013
Z ménû tradiãních polepÛ uveìme opût pfiíklad
spoleãnost Coca-Cola. Ta pfii‰la s akcí
„Coca Cola Music Train“, kdy pfiipravila vlak
pro mobilní propagaci Coca Coly. Je v‰ak nutné
si uvûdomit, Ïe sebelépe pfiipraven˘
signmakingov˘ prostfiedek nefuguje samostatnû.
Akce „Coca Cola Music Train“ samozfiejmû
stála na v‰ech dal‰ích marketingov˘ch
nástrojích, vefiejnosti prezentovan˘ch v‰emi
moÏn˘mi reklamními / komunikaãními kanály.
Konec roku je pro reklamu i signmaking ÏeÀ
Titulek jistû nikomu z „branÏe“ nefiíká nic
nového. Ov‰em podívejme se, jak tento ãas
(dnes prakticky zaãínající minimálnû
uÏ od fiíjna) lze z na‰eho hlediska vyuÏít.
Pfiedev‰ím je nutno vym˘‰let a navrhovat
s pfiedstihem. Vánoce a Silvestr jsou natolik
„vytíÏen˘m“ obdobím, Ïe není moÏné cokoliv
pfiipravovat bezprostfiednû pfied nimi. Ve velk˘ch
spoleãnostech (a reklamních agenturách) zaãíná
pfiíprava de facto hned na zaãátku nového roku.
Tehdy dochází ke stanovení „vize“, podle které
se pfií‰tí rok „pojede“. V praxi v‰ak platí, Ïe ãím
men‰í firma, tím pozdûji s vánoãní
a silvestrovskou propagací zaãíná. AlespoÀ
zatím, neboÈ i to pomalu dojde zmûn.
Kromû standardní velkoplo‰né reklamy (inzerce,
televizní kampanû a billboardy) mají koncem
roku velk˘ prostor a vliv POS / POP materiály
(Point Of Purchase – místo nákupu/ Point Of
Sale – místo prodeje), tedy opût produkty
signmakingu. Tyto materiály jsou zásadní
(a dnes jiÏ neodmyslitelnou) souãástí prezentace
zboÏí v obchodech a sledují jasn˘ cíl: okamÏité
zv˘‰ení prodeje. Jejich funkce je kromû sloÏky
informativní (o produktu) také „podpÛrná“ –
zvy‰ují atraktivitu daného zboÏí nejen svou
pfiítomností, ale pfiedev‰ím svou originální
podobou (kombinace tvarÛ, materiálÛ, grafiky,
textÛ atd.) a rovnûÏ sv˘m umístûním. Roli hraje
jejich poloha vzhledem k cestû zákazníka
obchodem, umístûní vzhledem k v˘‰i oãí
nakupujících a dal‰í aspekty. To se v‰ak jiÏ
dostáváme do problematiky merchandisingu –
oboru, kter˘ se zab˘vá péãí o zboÏí, jeho
rozvrÏením v obchodû atd.
Dary, dárky, dáreãky... I kdyÏ jde o jisté
zjednodu‰ení pohledu, signmaking v dÛsledku
zahrnuje i fiadu dárkov˘ch materiálÛ a pfiedmûtÛ.
Aãkoliv se v˘robou ani prodejem dárkov˘ch
a reklamních pfiedmûtÛ pfiímo nezab˘vám,
pochopitelnû je vyuÏívám pro své klienty –
vybírám a navrhuji vhodné pro danou akci.
Z tohoto dÛvodu musím konstatovat, Ïe nabídka
tûchto materiálÛ je rok od roku ‰ir‰í, levnûj‰í
a celkovû dostupnûj‰í. I s ohledem na moÏnosti
potisku, coÏ je pak k diskusi na téma ryze
polygrafické. Podle katalogÛ, které se mi
dostávají do ruky, mohu jednoznaãnû fiíci,
Ïe není vûc bûÏného uÏitku, která
by k reklamním úãelÛm nemohla poslouÏit.
Posuìte sami: kolekce vín i jin˘ch alkoholick˘ch
nápojÛ s vinûtami podle pfiání a obsahem ãasto
velmi luxusním, dokonale provedené modely
v‰ech druhÛ – auta, motorky, ale i technické
stroje, spotfiebiãe, hraãky atd., vûrné modely
produktÛ s nûjakou funkãní vlastností (svítilna,
klíãenka, flashka ap.), spoleãenské hry
s odkazem na dané téma, textilní a odûvní
doplÀky ãi pfiímo celé sety a nepfieberné
mnoÏství vzorkov˘ch balení potravin a nápojÛ
s dal‰ími (ãasto velmi originálními) doplÀky.
Vánoce nejen v obchodû Od merchandisingu
v prostorách obchodÛ se pfiesuÀme ven. I kdyÏ
podzimní a zimní mûsíce nejsou vzhledem
k poãasí podmínkami pro venkovní prodej
ideální, atraktivita „adventního ãasu“ a jeho
„nákupní zvyklosti“ v‰echny nepfiíznû poãasí
pfiekr˘vají.
JiÏ od posvícení k svátku Sv. Martina (bûhem
nûhoÏ tento ãlánek shodou okolností pí‰u)
zaãínají ãetné trhy a jarmarky, které jiÏ za cca
dva t˘dny (tedy hned na zaãátku Adventu)
vyvrcholí pfiedvánoãními trhy. Prodej
„sezónního“ zboÏí se ãásteãnû pfiesune
na námûstí a pro signmakingové tvÛrce (jako
kaÏdoroãnû) bude ‰iroké pole pÛsobnosti:
kamenné prodejny budou chtít lákat sv˘mi
v˘lohami zákazníky dovnitfi, trhovci zase
nejrÛznûj‰ími prostfiedky zákazníky ven.
Z aktuálního pohledu: v˘znamnou roli dnes
hrají mezi produkty (zejména potravinov˘mi)
ty, které jsou oznaãené jako „domácí“
Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie DNS Color Print 90 gm2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost PaperlinX/OSPAP.
ãi „staroãeské“, tedy opatfiené adekvátnû
se tváfiícím logem ãi nûjakou z mnoha znaãek
„eko“ a zabalené v domácím – rustikálním
duchu: papír, dfievo ap. I to je vûc signmakingu,
jak tuto poptávku atraktivnû uspokojit.
Vánoce jsou tady! Jako ukázku nakonec jsem
si nechal celou sadu signmakingov˘ch
produktÛ. Je jich pln˘ kamión a kaÏdoroãnû
nám ho pfiiváÏí jiÏ zmínûná Coca-Cola:
americk˘ truck ve firemních ãerven˘ch barvách,
polepen˘ nepfiehlédnuteln˘m logem a vousat˘m
stafiíkem s láhví Coca-Coly a pfiedev‰ím
opatfien˘ stovkami svût˘lek – doslova jak
se fiíká: „osvícen˘ jako vánoãní stromeãek“.
KdyÏ kamión dorazí na vybrané námûstí
a otevfie své útroby, uvidíme dal‰í prvky:
rampu pro vystupujícího Santu a jeho trpasliãí
pomocníky, reflektory a dal‰í svítící a blikající
aparáty, zvuková a videa hrající média atd.
Doporuãuji v‰em – nav‰tivte show osobnû.
Seznam ‰tací pro leto‰ní rok je k vidûní zde:
www.vanocni-kamion.cz.
Jako poslední ukázku – tentokrát v ãistû
humorném duchu – jsem pfiipojil snímek, kter˘
bezbfiehou oblíbenost Coca-Coly demonstruje
velmi názornû. Pfiesto v‰ak i tato momentka
jasnû dokládá, Ïe reklama prostupuje nበÏivot
mnohdy více, neÏ bychom asi ãekali nebo
povaÏovali za moÏné.
Dûkuji za pozornost v leto‰ním roce a tû‰ím
se na setkání v roce 2014. ×
Ilustraãní obrázky byly pfievzaty z:
http://www.gibo.pl
http://www.k-report.net
http://1.bp.blogspot.com
http://beer-neon-sign.blogspot.cz
http://2.bp.blogspot.com
http://www.prestice-mesto.cz
http://www.onlytek.com
Ondfiej Sedláãek, [email protected]
Autor se zab˘vá poradenskou a lektorskou ãinností
v oboru reklamy, marketingu, komerãní komunikace
a psaní textÛ.
Více o nabízen˘ch sluÏbách naleznete na www.drej.cz.

Podobné dokumenty

T Y P O G R A F I A

T Y P O G R A F I A ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: ªubomír Krátky Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s....

Více

Junkers solární systémy technická dokumentace

Junkers solární systémy technická dokumentace okruhem je tfieba za úãelem zamezení provozních poruch vlivem uzavfieného vzduchu zabudovat úãinné odvzdu‰nûní (napfi. odvzdu‰Àovací nádobu). Nabíjecí potrubí by mûlo b˘t co nejkrat‰í a dobfie izolovan...

Více

VIDEOTECHNICE VLÁDNOU MULTIFORMÁTY

VIDEOTECHNICE VLÁDNOU MULTIFORMÁTY rekordér za tfii tisíce se stále je‰tû vyplatí. Dalne i DivX, CD s MP3/WMA hudbou a obrázky. ‰ím dÛvodem prodeje je i to, Ïe na videa si uÏ V˘hodou u nich b˘vá snadné archivování stazvykla i velká ã...

Více

Belec Compact Port - KOVO

Belec Compact Port - KOVO mûfiení. V optickém systému je DVOJIT¯ SPEKTROMETR. To zaji‰Èuje pfiesné v˘sledky mûfiení u v‰ech typÛ materiálÛ. K dispozici je aÏ 36 mûfiících kanálÛ (prvkÛ) umoÏÀující instalaci rÛzn˘ch bází jako js...

Více

papíry pro digitální tisk

papíry pro digitální tisk Značku PicoFilm nese řada natíraných syntetických polyesterových (PET) fólií s různými gramážemi a povrchy. Mohou být lesklé, matné, bílé i transparentní, použitelné pro mnoho rozličných aplikací. ...

Více

INFO 1_03 - Asociace prádelen a čistíren

INFO 1_03 - Asociace prádelen a čistíren o zaji‰tûní jejich úãasti, a ke dni uzávûrky 28. 5. 2007 bylo obsazeno jiÏ více neÏ 200 m2 v˘stavní plochy, tedy pfies 90 %... Náv‰tûvníci v˘stavy se mohou tû‰it na nového vystavovatele - firmu GEMA...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Th...

Více

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117 ·éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, +420 776 613 647 bohm[email protected] Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vlad...

Více

TYPOGRAFIA

TYPOGRAFIA Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, ...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia a plánovacích center spí‰e ukazuje na jednosmûrné zájmy zahraniãních investorÛ vyuÏívat v˘hod, plynoucích z tuzemsk˘ch kapacit a pomûrnû vysoké kvalifikace a pouÏitelnosti lidí za nepfiíli‰ srovnate...

Více