Vilémovské noviny - číslo 10/Říjen 2012/Ročník 18

Transkript

Vilémovské noviny - číslo 10/Říjen 2012/Ročník 18
;
Koho jsme zvolili
%
%
$ #&
E
$ ;
!
!
!
#
%
$ 2
'
"
"
$
<
&
$ #
&
"=
!
!
$
$
&
!
$ F
&
%
$
%
"
,
"
5+(+
'"
" $
G
<
H I & !
"
=
$ I & !
6+5 :$ 2
%
"
()
)*+ $ ,
-$ .
&
&
/&
$
((
0%2 9
!
&
"
"
&
$ ?
&
&
"
<
& "
$ 2
&
#.
"
"
&
J
&
&
&
1
K=$ F
$ L&
A
$ ?
"
1$C
"
.
"
"
!
*3(
&
$
$
53+
1
<
$ @
&
$#
$,
I
&
= " $?
!
1
"
&$
F
!
.
&
3
>22%$
,
)(-
0
#
#
$
$ #
*69
" 8-)
"
!
<'"
&
$
0
4$
5*6$
!
"
=
&
"
$ B
/
B/
&
&
1
$ >
$?
"
"
,
2
7
íslo a název strany
nebo hnutí
Po et
hlas
54 19,56
60
38 13,77
SSD
70 ODS
24
8,70
09 Hnutí PRO! kraj
18
6,52
40 Severo eši .cz
12
4,32
Celkem
0
146 52,90
8
(9+
"
$ %
%
43 KS M
$ 2
.DB
2
<
&
"
BC
$ ?
=
& !
$ ;
$
1
!
!
&
$ B
"
'
$ 0
"
"
$ 8* (+:$
$
$ >
!
&
!
"A $ .
&
'
$
$
#
P
5+(5
;
!
!&
"
#
F
2
;
I
,
?
"
S
B?2T /
(3
www.mas-sluknovsko.cz
! &
5++)
C 1
"
/ !
NJ?%J@
!
A
$ %&
' ( )&*
Y
!
V
/
B
U
$
5++3 W 5+(9$
I
'
Ing. Eva Hamplová
5+(9
!
e-mail: [email protected]
"
www.mas-sluknovsko.cz
!
1
'
W
&
B?2
! $ .
B
U
" U
2
#
B
/
'
2(
M
$ .
!
"
<
"
?
=
$
3+
3(
)+
!" #$$% !
"
$
&
&
"
"
"
$ .
"
&
<
&
M
I
'$ .
,
I
2
P
-
/
/
"
B
N 1
B 1 ,
O &
O &
B
2'(
=
$F
"
I
&
= 1
A $ ,
1
<
Z
1
&
&
W
$ ?
" "&
& #'(
!
H
$ V
"
)*
) ' + 2
"
,
)+
+, ). )- (
%( $ ( !
!
(
.
/ 0
(
1 / & ((
/
(
1
"
/0 '(
2 2 ((
1 -)
(
1 2 ((
34 1
$ #
!
!
1
$
?
N
Q,
&
X
"
"
"
!
&
!
"
'"
&
1
&
A 5
"
$
www.mas-sluknovsko.cz
$
B
&
&
2
"
&
A
"<
Q%
&
&
!
"
=
&
"" $
!
"
( 2
6
V
&
$ V
!
!
$
?
$V
F
5+(5
$ . '
"
&
/
#
$
$
,
I
K
B
" &
&
/
$
A<
/
C /
/
/
!
" $
5+(9 #
Q#
!
B?2 U
Pozor na zm nu asu!
R
!$
5+(9
, /
!
Již tento týden, v ned li 28. íjna,
!
B?2$ .
kon í letní as. To znamená, že
!
"
"
o t etí hodin ranní st edo& 234
56 7 8
4
54
44
9:
;
+
/
$
evropského asu se hodiny vrátí
*
"
. .< .
*
,
zp t na druhou hodinu. P ispíme si.
/
2
/
=
.
/ *>?@ ;
P
5+(5
#
Výsledek krajských voleb
#
I2>B
5- 56
:
5+ "
$
F
->22%
(9
2
$
(5+5
0%2 ) 63 :
M
,@0[
6
$ \
"
(6(9:
$ .
:
)
*
3 (- :
- :
$ #
!
"
YYY$
I
!
!
S
>2
$ T
$
" 99)8 :
66988+$ #
9* 88 : 66( 96$
!
5++3
#
()
!
& "
"
$#
>22% 95*3 :
0%2 5+-* :
"
(3 9) :
$
%
5++3
"
(8
Jméno
P edV k nostní
hlasy
KS M
Old ich Bubení ek
Radek Belej
Jaroslav Komínek
Jitka Sachetová
Gabriela Hubá ková
Ing. Josef Šenfeld
RSDr. Stanislav Rybák
PaedDr. Václav Homolka
Ing. Ladislav Drlý
Václav Beneš
Pavel Vodse álek
PaedDr. Petr Brázda
Ing. Jaroslav Dubský
PaedDr..Zden k Dušek
Martin Hošek
Jitka Hanousková
Mgr. Petr Vomá ka
Ing. Josef Vá o
RSDr. Milan Pípal
Ing. Ji í Novák
Po et zastupitel celkem:
59
37
37
58
37
50
64
57
58
59
57
68
62
59
42
60
65
60
63
66
20
4 261
2 227
2 218
2 200
2 108
1 946
1 700
1 402
1 218
1 138
1 060
1 052
973
965
920
762
660
649
640
556
57
62
50
48
42
53
38
50
47
51
55
43
62
13
5 285
1 855
1 779
1 608
1 488
1 183
1 005
1001
923
713
682
653
508
54
56
58
64
53
46
62
64
33
3 410
3 392
2 334
2 177
1 703
1 539
1 486
706
498
51
45
51
40
2 650
1 042
924
891
SSD
$%
$
!
Seznam zastupitel zvolených v Ústeckém kraji
Jana Va hová
František Pelant
Mgr. Arno Fišera
Jan Szántó
Mgr. Martin Klika
Mgr. Jan Mareš
Mgr. Tomáš K íž
Ing. Dagmar Waicová
Pavel Csonka
Josef Macík
Ing. Bc. Petr Jakubec
Ing. Martin Strakoš
Petr Husák
Po et zastupitel celkem:
(9$ "
5+(5
7
!
/
!
$
.
(+
!
2
$
Severo eši.cz
L
$
;
(-
(+
S
5-
!
2
T
$,
!
(-
ODS
!
!
&
$
* )
B$ C
(,
MUDr. Alena Dernerová
Ing. Ji í Zelenka
Ing. Vlastimil Vozka
Jaroslav Doubrava
Ing. Petr Pípal
Ing. Bronislav Schwarz
MUDr. Sáša Štembera
Mgr. Josef Seifert
Ing. Jan Novotný
)
Ing. Vladislav Raška
Ing. Petr Fiala
Ing. Jan ehák
Ing. Radek Vonka
MUDr. Hilmi Mahmoud
Al-Eraidi
Mgr. Karel Krejza
PhDr. Václav Hofmann
Po et zastupitel celkem:
53
44
58
7
867
687
502
49
63
48
44
54
39
6
3 147
1 859
1 462
1 404
1 285
1 278
Hnutí PRO! kraj
MVDr. P emysl Rabas
Josef Zoser
Ing. Vladimír Bu t
Mgr. Ji í ehák
Jaroslav Haidler
Šárka Zimová Dostálová
Po et zastupitel celkem:
Ústecký kraj, ú ast 33,94 %
Po ty hlas pro strany a hnutí
íslo a název strany
nebo hnutí
Po et
hlas
%
43 KS M
60 SSD
40 Severo eši.cz
70 ODS
09 Hnutí PRO! kraj
32 TOP 09 a Starostové
pro Ústecký kraj
53 D lnická strana sociální spravedlnosti
STOP
NEP IZP SOBIVÝM
38 Koalice SNK ED
a SZSP
22 Národní socialisté
- levice 21. století
08 Strana Práv Ob an
- ZEMANOVCI
83 Komunistická strana
eskoslovenska
45 NESPOKOJENÍ
OB ANÉ!
93 eská pirátská
strana
77 Strana svobodných
ob an
4 SUVERENITA Blok J. Bobošíkové
- pro Ústecký kraj
16 Strana soukromník
eské republiky
7 Volte Pravý Blok
www.cibulka.net
1 Ob ané m stu,
m sto ob an m
67 eská strana
Národn sociální
53 819
34 360
25 617
20 635
17 372
25,26
16,13
12,02
9,68
8,15
9 949
4,67
9 322
4,37
7 751
3,63
5 956
2,79
4 950
2,32
4 727
2,21
4 118
1,93
4 009
1,88
3 317
1,55
2 609
1,22
1 866
0,87
1 322
0,62
1 144
0,53
157
0,07
(
8
#
P
5+(5
P íprava rozpo tu obce na rok 2013
a nové rozpo tové ur ení daní
I
5+(5
&
6"
"
$ #
($
'
&
G
!
( 59
>
$I
39 $I $
"
!
!
$I
&
"
$
(5
$I $
2
Polož- Da ové p íjmy rozpo tu obce
ka
tvo í
1
1111
1111
1111
1112
2
DPFO ze závislé innosti
sdílená ást
DPFO ze závislé innosti
1,5 % motivace
DPFO celkem
Podíly
všech
obcí
2012
mil. K
4
26
400
1 900
Procentní
podíl
Vilémov
2012
%
5
0,00515
4
0,00960
0
700
0,00515
4
0,00515
4
1112
DPFO z podnikání
30 % motivace obcí
DPFO z podnikání celkem
2 300
1113
DPFO z kapitálových výnos
2 600
0,005154
1121
DPPO - neplacená obcemi
26
200
1122
DPPO - placená obcemi
1211
DPH – da z p idané hodnoty
0,00515
4
0,00515
4
0,00515
4
1112
1 600
5 700
Sdílené da ové p íjmy celkem
Rozdíl: rok 2013 - 2012
;
O
&
,
0
'
,
658(
"
"
;
$
A
"
&
!
!
&
!
)
"
!
"
I $ F
"
"
=
(1 < <
* D 1( < ) > (
.
,
, .E
, E ?
;
1
&
"
!
6+-6
* 6*)
$I
"
&
1
*
1(
/
/
!
$ I
P íjem
obce
Vilémov
2012
tis.. K
6
1 360,7
182,4
Podíl
všech
obcí
2013
mil. K
7
Procentní
podíl
Vilémov
2013
%
8
0,00528
29 100
0
0,00869
1 900
7
1 543,1
DPFO z podnikání - sdílená ást
61
600
"
!
7
5+(5766(8 6++7)5- ^* (-( I
5+(97* 933 9++7)85^* 389I
!
!
)5$ ,"
"
"
)85
A
"
1 536,5
165,2
1 701,7
36,0
800
82,5
1 600
0,00528
0
0,00528
0
118,5
42,2
84,5
126,8
134,0
2 900
1 350,3
28 800
293,8
5 700
3 174,9
67 900
6 614,6
P íjem
obce
Vilémov
2013
tis.K
9
0,00528
0
0,00528
0
0,00528
0
0,00528
0
153,1
1 520,6
301,0
3 585,1
7 388,3
773,7
&
B
0
V
B]
< < * .)*
1( (
3 9++ I
5+(9
1( < (
(
/ (
8-* I
(
/
.,
1 .* - 2
!
) +++ I
<* , *
*
< ) >?
( (-* I
$ G
.
7
&
&
_,
&
!
!
5+(9
$
<
=
#
"
B]
5+(9
!
"
$ .
1
!
!
&
!
$;
&
&
$
I
**5*
$ I $ V
8-*
$ I
! !
"
$
&
<
C
&
& B] "
=
B]$
$ %
#!
"
(+:
B]
9++ $ I $
($
"
$ #
"
1
P
5+(5
#
,
_,"
5+(9
!
!
_,
"
!
!
0
5+(9
!
!
$ G
$
!
"
&
5+(5
!
!
A
"
$
Z
$
.
(
7
W
.
,
2
0
"
T
'
.
M"
(6"
()69
&
9
( $) $
!
>
%
$
(6
$ G
!
U!
&
J
.
$ ,"
"
S
$
$ %"
&
$ #
"
>
U!
O
$
!
$#
!
"
!
,
!
$%
&
&
&
,
"
S
#
Z
#
V
!
$ I
&
T
2
V
!
#
"
< I
"
2
$
C
&
2
$
U!
"
!
$
A<
=$ ,
"
!
!
"
M
$
!
>
!
"
!
/
,
C
'
$
"
V
$
!
$
$
/
9
&
V
]2JF
$
1
1
I
F"
$
F
&$
%
1
0
'"
#
$
A<
/0
(
#
:
2;
0
" `
#
`
7b
O
I
Jan Karásek - „Pražák“
J
P
/
2
. "
(3$ ()$
"
U
" !
M
N&
F I
<, & ! M
=
<, & =$
!
`
I
&
!
!$
]
"
M
($
(3++
$ ," !
!
Id
.
&
$ V
!
!
/
!
!
N
!
)++
.
I
#
V
7
,
" $ %
,
I
$
1
$
a
$
!
"
`
, &
$ #
!"$ ;
I
/
'
$ N
"
M
"
$ V
`
/
$B
5$ *$
" (++
&
"
$ ,
"
"
3$
O
"
2
2
$ #
,
"
$ F
!
&
$,
2
N
"
$ I
"
&
$ ,
"
$ M
2
$ # G"
"
N
" $ ," "
,
2
2
$ \
&
$ 2
]
U
$ B
#
$
O
&
&
"
`
, & ! M
`
J
$;
!
N
" $ F &
"
I
&
"
$L
.
1
@
2
$;
" "
<a
=
.
Y
$;
&
$#
B /
$ ?
`
&
"
&
$2
#
1
/ & !
!
@
'
,
&
!
$O
1
&
; '
? /
&
$O
!
$ ;
I
.
E
!
?
"
M
"a
1$ V
I
"
$
1" O "
"
'
"
1
" (8$
" (3+)$
$ .
!
$
U
F &
"
$ .
&
$
F
`
, & !M
`
! & &
!
$ `
, & `
$ M
"
!
!
I
!"
(-
!
N
"
$
$ 2
`
, &
$F
!
$ ,"
"
%
&
&
a
$ ;
,
&
$C
&
&
F "
Z
"
$ F
$
&
!
1"
!
! 2
E
"
I
!
? /
1
"
&
a
E$ I
# 2
O "
$;
"
>
"$ V
"
&
$ ,"
!
$N
$
!
B
"
$
$ ;
"
$
(*68
$
5++
""
&
&
.
Y
$ V
&
/
"
I
X
&
$ F
!
`
$
Y
,
$ ?
!
J /
Ic
,"
5+(5
$
"
N& $
E
&
"
N
1
1
$ B
"
&
&
$ V
$
$
!
2 1
%
&
"
$
& !
!
!
$
P
5+(5
#
Vzpomínka na konec léta
Vilémovští modelá i na Rané
N
@
N
N
Historie Rané
$ ,
$
;
V
,
! B
'
O
M
$ 0
M
"
"
$2
!
O
,
;
#
@
$ I
?
$
!
"
&
$ ,
"
!
$
$
"
&
"
1
>@
"
!
$?
!
"
"
;
$?
?
O
&
!
<
R
=
"
"
/
"
"
!
!
!
&
"
!
&
&
!
$V &
$ .
1
"
&
"
"
$?
!
"
"
&
!
$
,"
()95$ V
/$
,
%
O
$G
/
]
!
$ ,"
&
!
N
"
$ 2
&
@
&
$0
"
&
$ ,
"
&
!
<
'
&
& !
@
"
&
=
&
E
"
" .
!
.
$?
&
$
"
! $ ,
,
$
!
(-$
&
"
"
(5
"
W
!
"
&
"
$
<
.
!
=
?
&
!
/
$,
I & !
!
E
"
X
$?
$
7
?
$ .
$ ,
&
$
;
/
S
&
H
T
]
$ 0
"
!
/
" N
"
$
"
!
'
B
"
!
@
&
$ B &
"
$ 0
&
"
.
@
&
"
"
5+(9
&
$0
"
"
W
"
$
$
@
.
,
"
<?
$ B
!
1 / , /=
"
$ F
! "
"
!
"( &
W
"!
"& !
"
$
#
&
"B
/
2
!
!
$
#
" !
& !
$
,
" @
N
$
#
!
@
&
/
!
/
$
#
"
@
/
/
"
"
"
($ .
GMI0 >
"
"
&
!$
!
!
!
&
$
.
& !
!
!$
A"F # ,
* -G '
#
P
%
5+(5
!
'"
$
&
W
$
, "
$ F
$ V
@
\
&
" B
%
,
W U
HL " &
((+$ !
H
!
?E
&
%
"
@
#
"/$
U
!
&
"
(
"
!
Z
,
$
5+(5
&
2
Z
Z
!
&
$
N
I
# "
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
&
@/
$
;
1
&
!
'
!
#
$
!
+
"
!
"
C /$ @
6$($5+(9T
$
#
YYY$
7
4 !
S
2
8$(($5+(5T
e
( "0 < = <
(
+>
4S
0
1
Y
!
$
Poustevnu a Sebnitz spojí vlaky
;
"
?"
@
,
<.
S
(($ "
%
(-$
(8$
)
*/ 0*
1
%
,
,
&
*&
,
6++
" O
>
&
%
U
1
1
3
4
4
4
3
2
2
0
0
1
5
3
0
1
2
2
1
2
2
2
3
4
4
6
6
6
5
7
9
10
32:9
19 .9
22:7
17:14
21:15
14:8
21:12
17:19
14:16
20:14
21:28
14:15
9:21
8:20
14:28
8:36
25
25
24
20
19
19
18
17
17
15
15
13
8
6
6
1
$ 45$ 8-3f
5+++ 2 $
&
!
&
$ 9
&
,
,
&
2
& "
2
=$
&
$ ;
(-$ (($ 5+(5$
!
Podrobnosti na www.cezdistribuce.cz, na zákaznické lince 840 840 840, nebo na obecním ú ad .
C2 /
2
B
&
61
8
8
7
5
5
5
5
5
5
5
5
4
1
1
2
0
/
$
%
%
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
"
M
" &
!
"
A B( (
) 1 6
$ /T
&
5+(5T
"
.
Slavoj Vyšehrad
Motorlet Praha
Meteor Praha
Sokol Brozany
Slavoj Žatec
SK Úvaly
Neratovice
FC Nový Bor
FK Souš
FK Lovosice
FK Litol
SK eský Brod
Sokol Libiš
SK Vilémov
SK Toužim
elákovice
-6
S
N T 7
5+(8
!
2
$ , "
"
%
U!
I
!
$
H */
(*- 0 .
.I ) )'- *
?
0
&
$ 2
'
!$
!
$0
2
>
1
&
!
$
#
1 / 1
"
$%
& *
*
*
'
!
"
I
"
$
$;
VILÉMOVSKÉ NOVINY, m sí ník zastupitelstva obce pro ob any obce Vilémov, okres D ín. ídí redak ní rada.
Uzáv rka tohoto ísla 15. íjna 2012. Registra ní íslo MK R E 12245. Tiskne obecní ú ad.
Adresa redakce: Obecní ú ad, p. 172, 407 80 Vilémov. Telefon/fax: 412 397 426
Internet: www.ouvilemov.cz
e-mail: [email protected]
[email protected]