Hájský kohout III/ 2008 ke stažení ve formátu *

Komentáře

Transkript

Hájský kohout III/ 2008 ke stažení ve formátu *
ZPRAVODAJ PRO OBEC HÁJ U DUCHCOVA A DOMASLAVICE
4. ROâNÍK
•
III. âTVRTLETÍ 2008
•
V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA
DùTI OSLAVOVALY
Sobotní den 7. ãervna znamenal pro
v‰echny dûti skuteãn˘ ráj vyÏití. Vypukly totiÏ tradiãní hájské oslavy Mezinárodního dne dûtí. A jak jinak dûtem poblahopfiát neÏ dnem pln˘m soutûÏí,
atrakcí, dobrot a pûkného poãasí. Prostory hfii‰tû FC Sokol Háj zaplnila rÛzná
lákadla, kter˘ch dûti dosyta vyuÏívaly:
jumping, horolezecká stûna, skákací
hrad, a nemohly chybût ani soutûÏe
a diskotéka hrobského Divadla V Pytli.
Na travnaté plo‰e byly vystaveny poháry hájsk˘ch hasiãÛ, protoÏe právû vyhráli SoutûÏ mlad˘ch hasiãÛ Euroregionu Kru‰nohofií. Zde také pfiedvedli své
umûní psovodi Policie âR. V‰ichni pfiihlíÏející Ïasli nad poslu‰ností a cviãeností jejich psích spolupracovníkÛ. Velkou úãast bylo moÏné pozorovat
(Pokraãování na následující stranû)
ve vojenském stylu!
K tradiãní atrakci Dne dûtí v Háji patfií gumov˘ skákací hrad, kde mÛÏou dûti bezpeãnû skotaãit. I letos nezel prázdnotou, ale hemÏil se kotrmelci, salty a skoky.
Hry v podání hrobského Divadla V Pytli
jsou pro dûti vÏdycky zábavné. Leto‰ní
„‰trúdl“ procházel i branou vytvofienou
chÛdy.
Vojenská vozidla na Dni dûtí patfiila k leto‰ním novinkám. Neunikla pozornosti nikomu...
... zvlá‰tû kdyÏ si je dûti mohly vyzkou‰et naostro.
U BVP (bojové vozidlo pûchoty) se to dûtmi jenom hemÏilo.
KaÏd˘ chtûl zakusit dobrodruÏnou jízdu!
i u stánku s auty a formulemi na dálkové ovládání. Pozoruhodn˘mi se také
staly modely raket.
Co ale pro leto‰ní dûtsk˘ den znamenalo velk˘ boom? JiÏ v nadpisu
ãteme, Ïe dûti oslavovaly také ve vojenském stylu. Mohly se totiÏ svést prav˘mi vojensk˘mi vozidly, kter˘ch bylo
k vidûní hned nûkolik. Nejvût‰í zájem
v‰ak dûti jevily o svezení BVP (bojové
Jak BVP, tak jumping na gumû vyzkou‰eli i dospûlí. Na snímku vidíte létat
vzduchem paní Jitku Cihláfiovou z
Oseka.
Podmínky mûli cestující jaksepatfií vojenské. Îádné sedaãky, pouze pevnou ruku k
drÏení, aby snad nedo‰lo ke ztrátû vojína ãi vojínky pfii prÛzkumné jízdû terénem...
Dûti si mohly letos vybrat i svou novou
tváfi. Sleãna malífika zdobila rÛzn˘mi
ornamenty a motivy tváfie dívek i chlapcÛ. Na snímku se usmívá „ledová královna“ Bára Beerová.
2 / 2008
●
HÁJSK¯ KOHOUT
Pivo, víno, zpûv a dobré jídlo. Pfiesnû tato fráze vystihuje hodování rodiãÛ a prarodiãÛ, ktefií pfii‰li na Den dûtí se sv˘mi ratolestmi. Îivá hudební skupina vnesla do
atmosféry oslav pfiíjemnou náladu.
vozidlo pûchoty), mezi dûtmi jednodu‰e naz˘vaného „tank“. Jeho trasa zaãínala v zadní ãásti ‰kvárového hfii‰tû
a pokraãovala pfies polní porosty. Na
nástupi‰ti do „tanku“ to v nûkter˘ch
chvílích vypadalo, jako kdyÏ se vÛbec
nekoná dûtsk˘ den, protoÏe zájem
o svezení se probudil i v rodiãích.
KaÏdopádnû ani oni, rodiãe, nepfii‰li
o dûtském dnu zkrátka. Pfiíjemné posezení pfii piveãku, klobáse a Ïivé hudbû
si nenechalo ujít spoustu rodiãÛ. Svou
úãastí na Dni dûtí dávali najevo, Ïe radost a spokojenost jejich dítek jim není
lhostejná. Stejnû tak by se to dalo fiíci
o sponzorech oslav MDD v Háji. Obec
Háj u Duchcova v‰em, ktefií jakkoliv pfiispûli, MNOHOKRÁT DùKUJE.
Mezi laskavé obãany, podnikatele
a firmy podporující MDD v Háji patfií:
pí Eva Dvofiáková, Potraviny; pí Katefiina
Jarolímová,
stavebniny
Cihla; pí Lucie Jiráková; pí ·árka
Lipãáková, krejãovsk˘ salon ·árka;
pí Hana Singerová; pí Lenka Vencláková, Natural Duchcov; p. Pavel Babiãka; p. Ing. Miroslav Balíãek;
p. Pavel Bubák; p. Jifií Fujan; p. Ladislav Karásek; pánové Radek
a Stanislav Kornovi; p. Gothard
Na závûr pfii‰la v‰emi dûtmi netrpûlivû oãekávaná porce pûny. Tak ahoj pfií‰tí rok
pfii oslavách Mezinárodního dne dûtí v Háji u Duchcova!
Krause; p. TomበLipãák; p. ·tefan
Sedlár; p. Jifií Svítek; p. Uhlífi z Litvínova; p. Jan Urbanczyk; p. Zdenûk Valenta; p. Bohumil Vlach;
p. Jaroslav Vlach; AUTOBEST sport design p. TomበHájek; Autocentrum K + B; Autodoprava TATRATRANS p. Josef Odvárka; Barvex
p. Martin Bfieãka; Instalace ZT s.r.o.
p. Josef Müller; Klempo stavby s.r.o.
p. Lubo‰ Lasík; MA Traiding s.r.o.
p. Antonín Mejtsk˘; Porcula p. Helmut Zscherp; Produkãní stanice selat
p. Ing. Petr Schneider; UNIPLAST dux s.r.o. pánové Jifií Vlãek a Zdenûk
Îejdlík; WHD s.r.o.
(rr)
HISka Hájská informaãní sluÏba
■ Poplatky za odpad za bûÏn˘ kalendáfiní rok uhraìte nejpozdûji do 31.
10. 2008 na podatelnû obecního
úfiadu.
■ V Háji brzy vznikne nová ulice, a to v
lokalitû KníÏák, kde jiÏ dnes je zbudovan˘ chodník a silnice. Ale pozor! Stále
se jedná o stavbu, takÏe vstup na vlast-
Pfiíjemn˘m místem v obci je laviãka na konci polní cesty od ka‰tanu (zastávky v
horním Háji) na Lesní stezku. Patfií k lákavému místu odpoãinku, naãeÏ se vám
pod nohama rozprostfie celé âeské stfiedohofií.
ní riziko. Název nové ulice vybere zastupitelstvo obce. I vy se mÛÏete zapojit do vym˘‰lení názvu.
■ Starosta Hluboké nad Vltavou a
senátor Parlamentu âR Ing. Tomá‰
Jirsa a Dokumentace ohroÏen˘ch
sakrálních staveb v. z. RNDr. Michala Valenãíka udûlili obci Háj u Duchcova DùKOVN¯ LIST za opravu kapliãky v Háji. Dûkovn˘ list patfií v‰em
lidem, ktefií se na obnovû památky
pfiímo podíleli.
■ âást bystfiin Hájského potoka nad
Lesní stezkou je investicí státního podniku Lesy âeské republiky novû zahrazováno. Úsek hrazení je dlouh˘ 1960
metrÛ. V rámci tûchto prací je budována soustava objektÛ slouÏících k zachycení splavenin (balvanÛ a ‰tûrku)
uná‰en˘ch vodou bûhem povodÀov˘ch
prÛtokÛ. Cílem tûchto opatfiení je ochrana níÏe zastavûného území na‰í obce.
■ STÁLE PROSÍME OBâANY O POSKYTNUTÍ MATERIÁLÒ ZE SV¯CH
ARCHIVÒ (fotografie, listiny, apod.)
K USKUTEâNùNÍ V¯STAVY „PROMùNY HÁJE“. PO ZPRACOVÁNÍ
(Pokraãování na následující stranû)
HÁJSK¯ KOHOUT
●
3 / 2008
Hrazení bystfiin Hájského potoka. Koryto je budováno dostateãnû ‰iroké a hluboké, aby plnilo svÛj úãel v dobû povodÀov˘ch prÛtokÛ. Na snímku je zobrazen úsek pod lesní vodárnou.
Lidská hloupost a sobeckost zase ukázala svou tváfi. Tentokrát ve formû pohozeného smetí pfiímo v lese. Fotografie k zamy‰lení nad sebou sam˘mi, nemyslíte? ProtoÏe lesní zvûfi urãitû nekoufií, nepije minerálku a v rukavicích ji
také asi jen tak nepotkáme.
Na první pohled asi nic nefiíkající obrázek. Pokud se ale zadíváte pozornûji, tak zvlá‰tû vûrní houbafii poznají lesní vodárnu kousek nad Hájem. Pravda, trochu zarostlá mlad˘mi
stromky, ale stále má v orientaci v lese svÛj prim.
Jak se jmenuje nájemnice pfiehrazení
Hájského potoka v Kubátovû ulici?
Krysa obecná. Hoví si ve ‰pínû, lidsk˘ch spla‰kách a odpadech...
VÁM BUDOU NAVRÁCENY. Materiál
mÛÏete odevzdávat v knihovnû do
21. záfií 2008.
■ Chcete nûkomu udûlat radost blahopfiáním k svátku, narozeninám, v˘roãí
nebo vûnovat vzpomínku prostfiednictvím Hájského kohouta? Redakãní
rada pfiijímá tuto inzerci zdarma. Posílejte ji na e-mail [email protected] nebo ji odevzdávejte na podatelnû obecního úfiadu ãi v knihovnû. K
inzerátu lze pfiiloÏit i fotografie (po zpracování Vám budou navráceny).
■ V nejbliωí dobû bude v pfiízemí
obecního úfiadu instalována schránka na pouÏité baterie. Háj se tak zapojil do projektu „Zelená obec“,
kter˘ má zlep‰ovat Ïivotní prostfiedí
a pÛsobit preventivnû napfi. právû
sbûrem pouÏit˘ch baterií a jejich
ekologickému zlikvidování.
(Pokraãování na následující stranû)
Na zahradû Matefiské ‰koly Háj to vypadá zase o nûco veseleji. Ke smíchu a hrám mal˘ch ‰kolákÛ se pfiidaly i jejich vlastnoruãní malované v˘tvory na zahradní zdi. Akci zorganizovalo vedení ‰kolky a zúãastnili se i nûktefií rodiãe dûtí.
4 / 2008
●
HÁJSK¯ KOHOUT
Nov˘ chodník a silnice v lokalitû KníÏák jsou jiÏ dokonãeny.
Po chodníku se pohodlnou zkratkou dostanete od ‰kolky aÏ
k pomníku Karla Marxe v horním Háji. Stavba prozatím nebyla oficiálnû otevfiena, takÏe pfii chÛzi dbejte zv˘‰ené opatrnosti, popfi. pokynÛ pfiítomn˘ch stavebníkÛ.
Zasedání zastupitelstva 11. 8. 2008 probûhlo v netradiãním
prostfiedí - v klubovnû Mysliveckého sdruÏení KfiiÏanov v Domaslavicích.
■ Pokud budete do odpadního kontejneru v areálu obecního úfiadu vhazovat
objemn˘ odpad (staré pohovky, kfiesla,
nábytek atp.), snaÏte se jeho rozmûry
co nejvíce zredukovat. Do kontejneru
se toho pak vejde mnohem víc a mÛÏe
slouÏit více lidem!
■ Kontakty: Obecní úfiad Háj u
Duchcova, Kubátova 155. Tel.: 417
837 248; 724 315 800; Fax: 417 837
258; e-mail: [email protected]
Mûstská policie Osek, K. H. Borovského 311. Tel.: 417 837 124; 777 735
609; e-mail: [email protected]
■ Uzávûrka pfií‰tího ãísla zpravodaje
Hájsk˘ kohout bude 26. listopadu
2008.
OBECNÍ KNIHOVNA
V
V H
HÁ
ÁJ
JII
V sobotu 7. záfií jsme nav‰tívili „Zlatou kapliãku“ - Národní divadlo v Praze. Pfiedstavení Na‰i furianti si nenechali ujít 45 hájsk˘ch i pfiespolních obãanÛ. Spolu s
procházkou po Praze se zájezd stal vydafien˘m. (Na fotografii hájské dámy tûsnû
pfied zaãátek pfiedstavení v Národním).
Volby do Zastupitelstva kraje 2008
Volby probûhnou ve dnech 17. - 18.
fiíjna 2008. V pátek mÛÏete pfiijít odvolit mezi 14. a 22. hodinou, v sobotu
mezi 8. a 14. hodinou. Volební místnost bude otevfiena tradiãnû v zasedací místnosti Obecního úfiadu v Háji u
Duchcova.
Pfienosnou volební schránku (z dÛvodu zdravotní nemoÏnosti dostavit se
do volební místnosti) si mÛÏete zajistit
na podatelnû obecního úfiadu, na tel.
ãíslech 417 837 248, 724 315 800 nebo
na e-mailu [email protected] NezapomeÀte si zkontrolovat platnost dokladu totoÏnosti! Volební lístky spolu s podrobn˘mi informacemi o volbách Vám
budou doruãeny do po‰tovních schránek a budou téÏ k dispozici ve volební
místnosti. Ve‰keré informace o volbách, vãetnû jejich v˘sledkÛ budou vyvû‰eny na úfiední desce a internetov˘ch stránkách obce.
(rr)
NABÍZÍ ZDARMA
pÛjãování kníÏek,
internet, tisk,
vypalování
CD-R/RW.
Kontakt: Kubátova 155
(budova obecního úfiadu a po‰ty),
tel.: 607 757 124,
e-mail: [email protected];
www.knihovnahajuduchcova.wz.cz.
Otevfieno: pátek a nedûle
16:00 - 19:00,
sobota 16:00 - 20:00.
Tù·ÍME SE
NA VA·I NÁV·TùVU!
HÁJSK¯ KOHOUT
●
5 / 2008
Z ãinnosti hájsk˘ch hasiãÛ
Háj‰tí hasiãi na soutûÏi O pohár starosty obce Ko‰Èany získali 3. a 6. místo.
■ 21. 6. 2008 - O pohár starosty SDH
Ko‰Èany - mlad‰í kat. - 3. místo (P. Sadílková, M. Rédlová,T. Bobáková, J.
Joná‰, L. Klofáãová, V. Jifiíãková, M.
Bfieãka - strojník). Star‰í kat. - 6. místo
za poÏární útok (K. Linková, L. Zeman,
P. Sifii‰tû, M. Kott, M. Ulehla). Tyto závody nebyly nejlehãí, bylo zde více
druÏstev neÏ obvykle na ostatních závodech, a tak soupefie bylo mnohem
tûωí porazit. Ale na‰i závodníci se s
tím vypofiádali skvûle, hlavnû mlad‰í
druÏstvo.
■ ·trbice, 22. 6. 2008 - O pohár fieditele HZS Ústeckého kraje - mlad‰í kat.
- 2. místo (P. Sadílková, M. Rédlová,
T.Bobáková, J.Joná‰, L.Klofáãová ,
V.Jifiíãková, M.Bfieãka - strojník). Star‰í kat. - 7. místo za ‰tafetu 4 x 60 m a
poÏární útok (K. Linková, T. Kornová, L.
Zeman, P. Sifii‰tû, M. Kott, M. Ulehla).
V‰ichni byly je‰tû „naÏhavení“ ze závo-
dÛ z minulého dne, a tak jim to ‰lo od
ruky, i kdyÏ z nûkter˘ch uÏ vyzafiovalo
vyãerpání, jelikoÏ za sebou mûli dvoje
závody a nûkolik tréninkÛ v nabitém
t˘dnu. Av‰ak mlad‰ím to ‰lo mnohem
lépe neÏ pfiede‰l˘ den a zlep‰ili si skóre
na 2. místo.
■ H. Hradi‰tû (Plasy, okr. PlzeÀ) - hasiãské soustfiedûní (tábor) 21. 7. - 28.
7. 2008; program: ZOO PlzeÀ, Dinopark PlzeÀ, sjíÏdûní fieky Stfiely na raftech, trénování a zdokonalování hasiãsk˘ch dovedností + noãní dobrodruÏství (zábava). Zúãastnili se: Martin Link,
Miroslav Bfieãka, Iva Linková, Michala
Sadílková, Kamila Linková, Veronika
Jifiíãková, Martina Rédlová, Lenka Klofáãová, Jan Joná‰, Martin Kott, Martin
Ulehla, Martin Sifii‰tû, Tereza Bobáková, LukበZeman.
Dûti si to zde opravdu uÏily, mûly pfiipraven˘ denní program na cel˘ t˘den,
takÏe se kaÏd˘ den témûfi nezastavily.
Nejvíce se zdokonalovaly na poÏárním
útoku a ‰tafetû, ale i bûhem dne si
na‰ly ãas na zábavu napfiíklad v fiece
nebo pfii rÛzn˘ch hrách. KaÏd˘ veãer
po tûÏké dfiinû strávily u ohnû opékáním bufitÛ a vyprávûním stra‰ideln˘ch
pfiíbûhÛ.
■ 20. Memoriál V. Fellerov˘ v Hostomicích 6. 9. 2008 - 2. místo (‰tafeta 4
x 60 m + poÏární útok). SloÏení t˘mu:
Kamila Linková, Tereza Bobáková, Tereza Jifiiãková, Pavla Sadílková, Jan
Joná‰, Karel Sadílek, Miroslav Bfieãka.
První závody po prázdninách, kdy byli
v‰ichni odpoãatí, se ukázali jako skvûlé. PfiestoÏe pfies prázdniny tréninky
nebyly, ‰lo vidût, Ïe závodníci nic nezapomnûli a na‰e soustfiedûní jim pomohlo k lep‰ím v˘konÛm.
Jakub ·imek, SDH Háj
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ z Háje
u Duchova provádí
NÁBOR MLAD¯CH
HASIâÒ
Staãí mít jen snahu
a chuÈ bavit se.
KrouÏek se koná kaÏdé pondûlí
a ãtvrtek od 16:00 u Hasiãské
zbrojnice v Háji u Duchova.
Pro holky i kluky v‰eho vûku.
KrouÏek je pod zku‰en˘m
dohledem a není nebezpeãn˘.
Vybírá se 20 Kã za mûsíc, díky
tomu jsou zaji‰tûné rÛzné akce
a obãerstvení.
Cílem jsou hasiãské závody
pro okres, kraj ale i v zahraniãí.
V dal‰í soutûÏi - O pohár fieditele HZS Ústeckého kraje - ve ·trbicích dosáhla
mlad‰í kategorie na 2. místo.
6 / 2008
●
HÁJSK¯ KOHOUT
Více informací na místû konání
krouÏku.
âervové dny jsme strávili n a s l u n n é m C r e s u
Cestovní kanceláfi Nykar nabízí ubytování na tomto krásném ostrovû ve
ãtrnácti soukrom˘ch vilách. Ty jsou situovány na malém vrchu Melin s v˘hledem na mofie vzdáleném 100 aÏ 500
metrÛ. Apartmány jsou nejlep‰ím fie‰ením pro ty, ktefií spí‰e neÏ davy turistÛ
a pfieplnûná vyhlá‰ená letoviska, dávají pfiednost domácí klidné atmosféfie.
My háj‰tí jsme byli ubytováni ve tfiech
rÛzn˘ch vilách, potkávali jsme se vût‰inou na snídani nebo veãefii.
Ostrov Cres se mÛÏe pochlubit prÛzraãnû ãist˘m mofiem a krásn˘mi pláÏemi.V‰echny pláÏe jsou blízko ubytovacích lokalit volnû pfiístupné a s mír-
Podobn˘ch pohledÛ nabízí chorvatsk˘ ostrov Cres bezpoãet. Kotvící jachty dodaly letovisku ráz pfiímofiského místa.
V plánu KSK byl i pobyt u mofie. âerven se zdál studen˘, a tak nakonec vyuÏila nabídku jen malá skupina na‰ich
obãanÛ, která se o prázdninách pfiipojila k zájezdu uãitelÛ z Teplicka a vydala se autobusem na cestu za sluníãkem. Pfiímá linka Osek-Teplice-PrahaCres.
Chorvatsko je pfiíjemné místo pro
letní dovolenou. Cres je druh˘ nejvût‰í
chorvatsk˘ ostrov se zajímavou historií,
krásnou pfiírodou a azurov˘m mofiem.
Hlavní mûsto Cres patfií mezi vyhledávaná turistická letoviska s poutavou
starobylou architekturou a bohat˘m
kulturním zázemím.
Z hájsk˘ch obãanÛ se dovolené zúãastnily také paní Franti‰ka Popl‰teinová a BoÏena Hnilicová.
Paní Krist˘na Zeidlerová letos u mofie
dokonce oslavila své narozeniny. V netradiãním, tedy jadersko mofiském, prostfiedí se ale háj‰tí cítili jako doma,
takÏe mohlo dojít i na krájení narozeninového dortu.
Sluncem vyhfiáté pláÏe a azurové mofie
dodaly pohodu do kaÏdého úãastníka
zájezdu.
n˘m sestupem do mofie, takÏe koupat
se zde mohou i neplavci a dûti. MÛÏete
se ale vydat i na vzdálenûj‰í pláÏe /15
- 20 minut chÛze/, kde se budete v naprostém soukromí slunit pod azurov˘m
nebem a vychutnávat vÛni mofie.
Radost s vnouãaty si u mofie uÏila
paní BoÏenka Hnilicová, paní Fanynka
Popl‰teinová se stala neohroÏenou
plavkyní. Paní Krist˘nka Zeidlerová
byla s paní Vûrkou Kindlovou nerozluãnou dvojicí, spoleãnû nacházely krásná místa Cresu a turistické zajímavosti.
ManÏelé Hozákovi byli nad‰ení svou
spoleãnou cestou k mofii. Byli jsme
bezva parta, která se dovedla sejít a
pobavit se i veãer.
Promenádou nebo „kozí“ uliãkou
jsme se bûhem 5 minut dostali do mûsteãka, které na nás d˘chlo atmosférou
klidu a pohody. Obdivovali jsme úzké
(Pokraãování na následující stranû)
HÁJSK¯ KOHOUT
●
7 / 2008
uliãky, kouzlo kavárniãek, ãistotu, kola,
která nikdo nezamyká a litinové poklopy, jeÏ jsou kaÏdé ráno na svém místû.
Kvalita jídla na Cresu patfií k nejvychvalovanûj‰ím sluÏbám CK a se sluÏbami
kuchynû jsme byli maximálnû spokojení.
Pro zpfiíjemnûní pobytu u mofie pfiipravila cestovní kanceláfi Nykar i fiadu
v˘letÛ do okolí. Ostrov Cres má rozhodnû co nabídnout. MÛÏete si vybrat
v˘let lodí ãi autobusem - my jsme vyrazili na v˘let lodí do Modré jeskynû.
Podle paní Popl‰teinové, která odváÏnû do jeskynû proplavala, byl v˘let pfiekrásn˘.
ProtoÏe se v‰em pobyt velmi líbil,
chceme nav‰tívit chorvatsk˘ ostrov
Cres i v pfií‰tím roce! Pojeìte s námi.
Máte-li váÏn˘ zájem strávit dovolenou
na Cresu, mÛÏete se pfiedbûÏnû pfiihlásit. Máme jiÏ zarezervovan˘ termín od
14.7.- 22.7. 2009.
Kontakt:
[email protected],
tel.: 607 757 124
nebo [email protected],
tel.: 604 720 819.
Pfiihla‰ovat se mÛÏete
samozfiejmû i osobnû.
Za rok se tu zase sejdeme! Na Cresu jsme si odpoãinuli, naãerpali energii, ale
také dobfie najedli a napili. Zkrátka dovolená jak má b˘t.
Dûkujeme ti, kouzeln˘ ostrove, za pfiekrásné dny, které jsme smûli na tobû proMgr.Anna Pfiibylová, pfiedsedkynû KSK
Ïít. Za rok nashledanou!
INZERCE
Stfiíhání psÛ
v‰ech plemen
FARMA SEDLÁR - DOMASLAVICE
Nabízíme Vám sluÏby spojené s ãinností farmy.
Jedná se pfiedev‰ím o práci s koÀmi, v˘uku jízdy
a rekreaãní vyjíÏìky v krásném prostfiedí Kru‰n˘ch hor, které mohou vyuÏít zku‰ení jezdci, zaãáteãníci i malé dûti.
Dále nabízíme: ustájení koní
prodej sena, slámy, krmiv
zemûdûlské práce
Dal‰í informace na www.farmasedlar.wz.cz
Pokud Vás na‰e nabídka zaujala, kontaktujte nás
prosím na tel: 607 683 125
nebo e-mailu: [email protected]
Horská 7, Osek
Tel.: 606 874 596
Najdete mû:
smûr na hrad
8 / 2008
●
HÁJSK¯ KOHOUT
Pfiíspûvky na‰ich obãanÛ...
REDAKâNÍ RADA P¤ÍSPùVKY NEUPRAVUJE!
POSLÁNÍ ZPRAVODAJE HÁJSK¯
KOHOUT A RUBRIKA P¤ÍSPùVKÒ
NA·ICH OBâANÒ
VáÏení ãtenáfii. Pfiíprava podkladÛ
pro kaÏdé ãíslo hájského zpravodaje je
zodpovûdná práce pfiedev‰ím pro redakãní radu KSK. JelikoÏ se jedná
o ãtvrtletník, pfiíspûvky a témata k jejich
vzniku jsou sbírány prÛbûÏnû podle
toho, co se v obci a jejím blízkém okolí
dûje. Podle ãtenáfisk˘ch odezev patfií
rubrika pfiíspûvkÛ na‰ich obãanÛ mezi
ty nejãtenûj‰í, které Hájsk˘ kohout pfiiná‰í. I tyto ãlánky reagují na dûní v obci
a snaÏí se ãtenáfiÛm nastínit názor autora. V nûkolika ãíslech zpravodaje se
vybízelo, aby ho háj‰tí obãané vyuÏívali k propagaci sv˘ch názorÛ, my‰lenek
a podnûtÛ. Pfiíspûvky se nikterak neupravují, takÏe názory pisatele jsou poté
v naprosté legitimitû s tím, jak je odevzdal k uvefiejnûní. âlenové redakãní
rady po odevzdání pfiíspûvkÛ mají jen
jeden úkol: posouzení zda je pfiíspûvek
uvefiejniteln˘ z hlediska morálních
a etick˘ch zásad (mezi ty hlavní patfií
nepfiípustnost vulgarismÛ v textu).
BohuÏel nûkdy dochází k zamûÀování funkce a jakéhosi poslání zpravodaje. V rubrice se totiÏ, jak si mÛÏete pfieãíst sami, zaãaly ‰ífiit ãlánky obsahující
problematiku, kterou nevyfie‰í zpravodaj. Pisatelé by si mûli uvûdomit nûkolik základních faktÛ, neÏ se rozhodnou
ãlánek uvefiejnit. Za prvé je zde pfiedeslaná ãtvrtletní periodicita vydávání
Hájského kohouta, naãeÏ nûkteré informace a podotknutí pisatelÛ jsou v dobû
rozná‰ky pasé. Za druhé, a to znamená vût‰í riziko ohroÏení poslání ãtvrtletníku, je nemístné, aby si z nûho pfiispûvatelé uãinili jakéhosi prostfiedníka
mezi starostou, zastupitelstvem obce
nebo obecním úfiadem. Zastupitelstvo
obce zasedá pravidelnû a vefiejnû, nyní
dokonce zkusmo v areálu Mysliveckého sdruÏení v Domaslavicích. Z ãlánkÛ
pfiispûvatelÛ je evidentní, Ïe otázky,
problémy a podnûty v nich obsaÏené
se nevyfie‰í soubojem na papífie, ale
potfiebují fyzickou konfrontaci nejlépe
s cel˘m zastupitelstvem. Redakãní
rada probrala otázku reakcí na takové
ãlánky i se starostou a shodou do‰li
k závûru, Ïe se ve zpravodaji uvefiejÀovat nebudou. Napfiíklad na pfiíspûvek p.
Pavla ·ejbla z nynûj‰ího ãísla zpravodaje odpovûdûl starosta osobním dopisem pfiímo jemu. Redakãní rada chce
tímto opatfiením docílit toho, aby se ze
ãtvrtletníku opravdu nestala „slepice“,
jak ho naz˘vá ve sv˘ch fejetonech p.
Miroslav Smutn˘, ale aby i nadále pfiiná‰el do hájsk˘ch domácností zejména
informace, pouãení a tfieba i zábavu.
Samozfiejmû to neznamená, Ïe by se
zpravodaj vyh˘bal jak˘mkoli pfiíspûvkÛm. V‰em obãanÛm je plnû otevfien
a ãeká na jejich zájem. Prosíme v‰ak
nejdfiíve pisatele o uváÏení, zda problémy, na které v ãláncích poukazují, není
lep‰í fie‰it nejprve se zastupitelstvem
a aÏ poté, co probûhne vzájemné jednání, napsat ãlánek. Obû strany - pisatelé i zastupitelstvo, popfi. starosta - se
tak urãitû vyhnou zbyteãnému zdlouhavému handrkování a písemn˘m pamfletÛm.
redakãní rada KSK
JE·Tù JEDNOU K P¤ÍSPùVKU
„ZPÁTKY NA STROMY ...“, HLAVNù
V·AK K REAKCI PANA STAROSTY
(Doufám, Ïe se i nyní redakãní rada
projeví jako nezaujatá a zvefiejní mou
odpovûdût, za coÏ jí tímto dûkuji.)
VáÏen˘ pane starosto, jelikoÏ na mÛj
kritick˘ ãlánek „Zpátky na stromy...“ se
mi místo uváÏlivé a seriózní odpovûdi
dostalo pouze fabulací a mlÏení a jelikoÏ jste i pfies, jak uvádíte, nûkolikeré
ãtení evidentnû nepochopil smysl
mého ãlánku, jsem nucen na va‰e zavádûjící slova reagovat.
Nejprve k mému vûku a autorství
pfiíspûvku. Ve svém vyjádfiení pane starosto spekulujete o tom, Ïe vzhledem
k mému vûku (pro neznalé je mi 32 let
a v obci Ïiji pfiinejmen‰ím jednou tak
dlouho neÏ pan starosta) nejsem autorem uvedeného ãlánku. Nevím co Vás
k tomuto tvrzení vedlo ani proã se odkazujete na vûk. PovaÏujete snad
mladé za neplnohodnotné obãany?
Dovolím si vám pfiipomenout struãnou
praxí ovûfienou teorii, jeÏ praví, Ïe
mlad‰í generace je vÏdy o nûco moudfiej‰í a inteligentnûj‰í neÏ generace
pfiedcházející. A ono se staãí podívat
kolem sebe, abyste vidûl, jak procentuální zastoupení nás vysoko‰kolsky
vzdûlan˘ch lidí generaãnû pfiib˘vá.
Proto Vás pane starosto uji‰Èuji, Ïe
jsem ãlánek psal pfii svém plném vûdomí i svûdomí a doãista sám. Nemám
zapotfiebí, aby za mû nûkdo jin˘ sepisoval tûch nûkolik vût. Vy to tak dûláte,
Ïe mû z tohoto otevfienû podezfiíváte?
Jen pro informaci bych se Vás chtûl
pane starosto zeptat. Znáte napfi.
jméno král Karel IV.? Já pevnû doufám,
Ïe ano. A vidíte neÏil jste v jeho dobû
a pfiesto o nûm jistû spoustu vûcí víte.
A pfiedstavte si i já si umím zjistit informace, kter˘ch je mi tfieba, byÈ jsou události, k nim se váÏící, léta staré. V jednom máte pane starosto témûfi pravdu.
âlánek je sice cel˘ mÛj, ale my‰lenky
v nûm uvedené jsou vût‰iny obyvatel
Domaslavic, já jsem byl pouze první,
kdo je zformuloval a vyjádfiil písemnû.
(Ba co víc, kritick˘ postoj k nûkter˘m
ãinnostem OÚ zaujímají i nûktefií mí
pfiátelé pfiímo v Háji).
Nyní ke sluÏebním vozidlÛm. Toto
nebyla z va‰í strany racionální odpovûì, ale pouze zavádûjící otázka, na
kterou vám pfiesto rád odpovím. MoÏná
Vás to pane starosto pfiekvapí, ale já
osobnû své soukromé vozidlo ke sluÏebním úãelÛm nûkdy pouÏívám. Opûtovnû se Vás pane starosto tedy ptám.
Je nutné, aby takto malá obec se sv˘m
relativnû nízk˘m rozpoãtem mûla takovéto sluÏební vozidlo? Nebylo by mnohem levnûj‰í pouÏívat prostfiedky vefiejné dopravy? VÏdyÈ i daleko vet‰í obce
neÏ je ta na‰e sluÏební vozidlo nemají.
Mimochodem o filosofii vyuÏití sluÏebního vozidla v dobû jeho pofiízení snad
není nutné se ani zmiÀovat, staãí si pfieãíst jedno z minul˘ch vydání Hájského
kohouta.
Vánoãní v˘zdoba. VáÏen˘ pane starosto nebyl jste to právû vy, kdo nám
v minulosti sdûlil, Ïe svûtelná vánoãní
v˘zdoba se v Domaslavicích udûlá aÏ
bude nová elektroinstalace? A teì pro
zmûnu tvrdíte, Ïe to nejde. Je takov˘
problém zajistit jin˘ typ v˘zdoby?
A k tomu vánoãnímu stromu bych si dovolil tro‰ku zaspekulovat, zda by vÛbec
nûjak˘ strom byl, kdyby se komusi nepletl na pozemku.
Sekání trávy. Pane starosto podívejte se na datum, kdy byla v Domaslavicích letos poprvé posekaná tráva - ne
nemusíte, fieknu Vám to, bylo to
27.5.2008, tedy aÏ nûkolik dní po té, co
jsem na tuto skuteãnost upozornil ve
svém ãlánku, kter˘ jsem zaslal na OÚ.
Není to zajímavé? Navíc se nejedná
pouze o sekání trávy, ale napfiíklad
i o ãi‰tûní ulic. Zde se asi nikdy nic dít
nebude. O opravû jejich po‰kození
zpÛsobené OÚ ani nemluvû.
Co se t˘ãe kabelové televize. Uvádíte, Ïe se majitel kabelové televize
chová trÏnû a Ïe v Háji vyuÏil k poloÏení svého vedení v˘kopÛ Telecomu. Je
HÁJSK¯ KOHOUT
●
9 / 2008
tedy podivné, proã nevyuÏil t˘chÏ v˘kopÛ Telecomu v Domaslavicích, ale pfiitom jich vyuÏil podél v té dobû pusté
louky mezi Domaslavicemi a Lesní
stezkou. Jak˘ trÏní zisk ho asi tak mohl
vést v této prázdné lokalitû? Pro Va‰i
informaci, dotazem u zástupcÛ firmy jeÏ
tuto kabelovou televizi provozuje, jsme
získali odpovûì, Ïe dokonãení rozvodu
do Domaslavic by nebyl problém, ale
OÚ Háj by musel projevit zájem podpofien˘ finanãní úãastí na zfiízení zesilovací jednotky, coÏ se nestalo. (Navíc
pane starosto, já si na rozdíl od Vás
pfiesnû pamatuji, jak pracovníci OÚ obcházeli v Domaslavicích jednotlivé
domy a nabízeli obãanÛm v˘hodné pfiipojení kabelové televize, jeÏ bude realizováno spolu s nov˘m tel. pfiipojením,
je‰tû byste mûli mít na OÚ uloÏené
podpisové archy k této vûci !)
Autobus do Domaslavic. Je mi líto
pane starosto, Ïe ani po nûkolikerém
ãtení jste vûc nepochopil. Nejsme hlupáci a je nám víc neÏ jasné, Ïe i pfies
vstup do 21. století k nám za stávajících
stavebnû technick˘ch podmínek autobus jezdit nemÛÏe. Pokud by to nebyl
mikrobus tak, jako v mnoha jin˘ch obcích âR. Netvrdím, Ïe tato úvaha je
zcela reálná, ov‰em Vy jste se o úvahu
na dané téma ani nepokusil! Tato
pasáÏ v‰ak byla pouh˘m upozornûním
na holou skuteãnost, Ïe jsme závislí na
zastávce v KfiiÏanovû a musíme k ní
chodit, jak vy uvádíte, po silnici s jedním jízdním pruhem a nezpevnûnou
krajnicí a já je‰tû dodám bez chodníku
a nyní jiÏ i bez osvûtlení.
Pane starosto proã svou odpovûdnost pfiená‰íte na OBEC a její Zastupitelstvo. VÏdyÈ sám uvádíte, Ïe o odstranûní osvûtlení jste rozhodl vy
a sám. Navíc si neumím pfiedstavit, Ïe
by se mûlo scházet Zastupitelstvo
obce, aby urãovalo, kde a kdy se bude
sekat tráva nebo uklízet.
Proã ãást Domaslavice nemá v Zastupitelstvu svého zástupce. Chcete
nám snad pane starosto sdûlit, Ïe souãasné zastupitelstvo je nekorektní, Ïe
je tfieba, aby v nûm mûl kaÏd˘ kout
obce svého zástupce, aby se náhodou
na nûkoho „nezapomnûlo“? Já vÏdy
pfiedpokládal, Ïe nezávisí na tom, ve
které ulici ãlen zastupitelstva bydlí.
Myslel jsem si, Ïe volím osoby, které
chtûjí prospût obci jako celku a ne jen
nûkter˘m ãástem. Teì ale vidím, po té
co jste mû pane starosto pouãil, Ïe
jsem se nezmûrnû m˘lil. Oslovujete
mne vyt˘kací otázkou, proã obec nemá
v zastupitelstvu svého ãlena ãi proã
v Domaslavicích neexistuje osadní
v˘bor. Myslím, Ïe to není problém mÛj
jako obãana, kter˘ si bláhovû dovolil
10 / 2008
●
HÁJSK¯ KOHOUT
vznést kritiku. Chápu to jako problém
nedÛsledné práce OÚ. Pokud snad
toto mûlo smûfiovat pfiímo proti mé
osobû, uji‰Èuji Vás, pane starosto, Ïe
i já slouÏím spoleãnosti (a to vût‰ímu
mnoÏství lidí neÏ-li Vy v Háji a Domaslavicích) a ãasu na kvalitní v˘kon volen˘ch funkcí mi, v této dobû, nezb˘vá.
A nyní jiÏ k samotnému osvûtlení,
protoÏe v‰e ostatní bylo pouze pro dokreslení situace. Ano jsem rád, jak uvádíte, Ïe jiÏ je jiná doba a Ïe by koneãnû
tedy OÚ obce mûl slouÏit obci a jejím
obãanÛm a nikoliv pfiijímat svévolná
opatfiení bez informování vefiejnosti.
Va‰e starost o bezpeãnost a zdraví obãanÛ mû skuteãnû dojímá. Uvádíte, Ïe
nûkolikrát leÏelo zpfietrhané vedení pod
napûtím pfies cestu. A tak se ptám,
pokud bylo vedení pod napûtím, jak
uvádíte, jak je moÏné, Ïe toto utrÏené
vedení pod napûtím bylo nûkolik dní
z jedné strany stále napojené na sloupu a jeho druh˘ - utrÏen˘ konec leÏel
volnû na zemi nûkolik metrÛ od sloupu?
O údajném ‰patném stavu sloupÛ el.
vedení mÛÏeme také diskutovat. Sloupy nebyly v o nic hor‰ím stavu neÏ ty,
jeÏ jste smûrem k Háji nechal novû
osadit svûtly. Nevûfiíte? BûÏte se podívat na pafiezy, které jste po urychlené
likvidaci na místû nechali. (Dovedu si
pfiedstavit reakci na mÛj prvotní dopis:
Honem to musíme ufiezat, aby jiÏ nikdo
v té vûci neobtûÏoval.) Nicménû je to
opût va‰e vizitka, Ïe jste zafiízení nechali do tohoto stavu dojít. Neménû zajímavé je, Ïe stejnû staré a tudíÏ i jistû
stejnû „nebezpeãné“ sloupy na území
obce stále stojí a „ohroÏují“ bezpeãnost
obyvatel nadále. Mimochodem, pokud
mám správné informace, platí si OÚ
„údrÏbáfie“, kter˘ by mûl svou ãinností
pfiedejít Vámi popisovan˘m pfiípadÛm
ohroÏení obãanÛ! (Je zajímavé, Ïe tato
ohroÏení nastala pouze v místech
o nûÏ nemá OÚ zájem, v místech, která
chcete zachovat, takov˘ problém není.)
Jen pro informaci k utrÏení el. vedení
do‰lo po noãní boufice se siln˘mi vûtry,
kdy bylo zpfietrháno el. vedení na rÛzn˘ch ãástech republiky vãetnû vyvrácení nûkolika Ïelezobetonov˘ch sloupÛ,
ale tam jim ho opût opravili.
Je‰tû k hasiãÛm z Duchcova údajnû
zasahujícím dvakrát pfii spadlém el. vedení. V jejich pracovní dokumentaci se
nenachází ani zmínka o Vámi popsan˘ch v˘jezdech! A i kdyby pfiesto na
místû skuteãnû byli, nemohli fie‰it vedení pod napûtím, volnû leÏícím pfies
cestu a to z toho prostého dÛvodu, Ïe
dotãené vedení bylo instalováno daleko od cesty a nikde ji ani nekfiíÏilo. Nu
coÏ není-li seriózní argument, vezme
se za vdûk i nepravda.
Ke svûtlÛm, jeÏ nabízíte k vyzvednutí. Opût silné nedorozumûní. Pokud
jsem nastínil, Ïe na provozu osvûtlení
se podíleli i obãané tím, Ïe si obstarali
osvûtlovací tûlesa (!), nefiekl jsem, Ïe
jsou nûãí a Ïe je chceme zpût. Nastínil
jsem pouze nízk˘ zájem OÚ (a na tom
trvám) o Ïivot lidí v Domaslavicích.
Proto si prosím, pane starosto, ponechte zmínûná svítidla pro potfieby obãanÛ obce vãetnû (a to prosím zdÛrazÀuji) obãanÛ Háje.
Pane starosto stále jste nevysvûtlil
proã jste zru‰il osvûtlení podél cesty do
KfiiÏanova, vÏdyÈ existují zcela legitimní,
zákonné a pfiijatelné moÏnosti, jak zajistit, aby toto osvûtlení mohlo b˘t? Proã
jich nevyuÏijete? Navíc i nûkteré dal‰í
instalace vefiejného osvûtlení v obci se
nacházejí na soukrom˘ch pozemcích,
zde to nevadí? Nás vÛbec nezajímá,
jaké hledáte dÛvody, proã to nejde. Nás
zajímá co udûláte proto, aby to ‰lo.
Nyní je‰tû k oné ne‰Èastné hasiãárnû
v Domaslavicích. Je pro Vás pane starosto opravdu velk˘ problém vysvûtlit
obãanÛm, jak to skuteãnû s oním prodejem bylo a proã o zámûru prodeje nebyli informováni? Musíte mít pfieci na OÚ
písemnou dokumentaci o této události.
Závûrem mi dovolte uvést. Oãekával
jsem sv˘m pfiíspûvkem otevfiení racionální diskuse vãetnû vyslovení nesouhlasu s nûkter˘mi m˘mi závûry. Místo
toho jste reagoval podráÏdûn˘m
tónem. Není tedy asi úplnû pravda, Ïe
vítáte kaÏd˘ pfiíspûvek, nápad a podnût
obãanÛ, jak uvádíte v úvodu své „anal˘zy“ mého prvního dopisu. Není mi
také jasné proã (kdyÏ jste se k Va‰emu
zpÛsobu zaujetí stanoviska uch˘lil),
jste vybral pouze nûkteré z nastínûn˘ch problémÛ. Tak jste zanechal je‰tû
více otazníkÛ a mû nezb˘vá neÏ Va‰i
odpovûì povaÏovat za rétoriku fabulující fakta. Myslím, pane starosto, Ïe
jsme si svá stanoviska dostateãnû vysvûtlili a vzhledem k tomu, Ïe nehodlám do nekoneãna o problémech Domaslavic korespondovat, dovolím si
pouze poslední otázky:
1) Kolik bylo za poslední dvû volební
období prodáno obcí nemovitostí (vãetnû pozemkÛ), z toho Háj a Domaslavice zvlá‰È a s jakou finanãní v˘tûÏností.
2) Jak bylo s tûmito prostfiedky naloÏeno (opût ve vztahu k ãástem Háj
a Domaslavice).
3) Vyãíslete náklady na údrÏbu obce
- opût zvlá‰È na Háj a Domaslavice
Pfiipomínám, Ïe jako obãan obce
mám na uvedené informace nárok
s odkazem na zák. ã. 106/99 Sb. )ve
znûní pozdûj‰ích novel) O svobodném
pfiístupu k informacím. Dûkuji s pozdravem
Pavel ·ejbl Domaslavice
VÁÎEN¯M OBâANÒM
DOMASLAVIC Z POHLEDU
PRACOVNÍKÒ ÚDRÎBY OBCE
T˘den po zasedání ZO u Vás v Domaslavicích jsme zaãali plnit Va‰e poÏadavky.
Zametli jsme silnici, kromû propojky
mezi domy rodin Bfieãkov˘ch a kdysi
bydlícími Krchov˘mi. Pro lep‰í viditelnost jsme ufiezali vûtve v zatáãce
u paní Makoviãkové a u paní Kuãerové.
Trávu jsme strhli z vozovky u pana Vlacha, pana P. Plódra a v místech u rybníku. Ten sam˘ zámûr mûla údrÏba
u domu pana Pfiikryla, ale ten to odmítl
s tím, Ïe nechce mít mokrou zahradu,
a proto i okap má vyveden na silnici.
Obãané Domaslavic, nûkteré vûci si
budete muset vyfie‰it sami mezi sebou.
Zrovna tak bych si pfiál, abyste upozornili ty, co Vám v Domaslavicích dûlají
nepofiádek, aby po sobû nebo po sv˘ch
zvífiatech uklízeli.
Ve dnech 25. - 26. srpna k Vám údrÏba umístila dvû nové lampy s kabelem
v zemi. Tu spoustu kamenÛ, která tam
po v˘kopov˘ch pracích zÛstala, se budeme postupnû snaÏit vymûnit za
hlínu. Staré lampy a telegrafky ãekají
na dvofie za obecním úfiadem k vyzvednutí pro zájemce. Pfiihlásit se o nû
mÛÏou u údrÏby obce (kontakty byly
uvedeny v minulém ãísle zpravodaje).
Budeme se snaÏit v Domaslavicích
uklízet kaÏd˘ mûsíc a vûfiím, Ïe dojde
i na dal‰í Va‰e poÏadavky. Na závûr
bych chtûl podûkovat za uznání pana
M. Plódra, kter˘ podotkl, Ïe není pravda to, co se o obci a její údrÏbû tvrdí Ïe si nev‰ímá Domaslavic a nic pro nû
nedûlají. Tak napfi.: vyãistili jsme a vy-
spravili rybník, zabudovali odpoãinkové
laviãky a pravidelnû sekáme. Îádám trpûlivost a pfieji pohodu, porozumûní
a zdraví.
Dovolte mi je‰tû malé postfiehy,
které se jiÏ net˘kají Domaslavic. Odpovûì na otázku proã není pfiístupn˘
uzamãen˘ sportovní areál FC Sokol
Háj, je jednoznaãná. Já a mÛj kamarád
Karel Singer st. toho totiÏ máme právû
dost. Nemíníme kaÏd˘ den uklízet nepofiádek, spravovat poniãen˘ majetek
klubu a domlouvat lidem, ktefií zámûrnû niãí tento prostor. Oba dva jsme 31.
8. byli pfiítomní utkání ÏákÛ s Modlany.
Modlan‰tí fotbaloví Ïáci vybûhli do hájského sportovního areálu a Ïasli nad
ãistotou a pûkn˘m prostfiedím. Není co
dodat.
K dal‰í poznámce by se hodil nadpis
„Proã jsme to dûlali?“ Asi pfied dvûma
lety údrÏba obce v domû ã. p. 111 pod
bytem pí Jungmannové vyãistila sklep,
zazdila nové futro a nad schodi‰tûm,
které vede venkem, zbudovala pfiístfie‰ek, aby do sklepa nezat˘kalo. Jaké
bylo pro nás pfiekvapení pfii náv‰tûvû
tohoto objektu zhruba pfied mûsícem
a pÛl? Na schodi‰ti do sklepa naházené staré lino a dal‰í pfiedmûty. Ten,
kdo sklep uÏívá, by si ho mûl hlídat
pfied tûmito nedopatfieními. Anebo
právû proto, Ïe je to jeho schodi‰tû,
tam ten nepofiádek dûlá...? V areálu
obecního úfiadu je odpadní kontejner,
takÏe snad není problém vyfiazené lino
odloÏit tam.
Dûkuji, Ïe jste vûnovali okamÏik
tûmto fiádkÛm a vûfiím v ponauãení
z nich.
Václav KfiíÏ
vedoucí údrÏby obce
NESPOKOJENOST SE STAVEM
ÎELEZNIâNÍ ZASTÁVKY (DOPIS
âESK¯M DRÁHÁM, S. P.)
Dobr˘ den, nejsem spokojena s kulturou cestování. Bydlím 60 let v blízkosti Ïeleznice Most-Moldava. Pamatuji si na dobu, kdy v roce 1950-51 na‰i
tátové budovali Ïelezniãní zastávku
v Horním Háji. Dnes by hofice zaplakali
a nám, ktefií zde Ïijeme je hodnû smutno. Vím, Ïe se stále diskutuje o udrÏení
tohoto spoje, ale pfieci ani Vám nemÛÏe b˘t lhostejn˘ souãasn˘ stav ãekárny,
kde se dírami prohání vítr, ‰ífií se podezfiel˘ zápach a je semeni‰tûm odpadu.
Smutné torzo dfiíve útulné ãekárny vrhá
nepûkn˘ pohled na âeské dráhy. BohuÏel si cestující myslí, Ïe zastávka je
majetkem obce Háj u Duchcova a tím
i nepûkné svûtlo padá na na‰i obec.
Na na‰i malou zastávku pod horami
jsem byla vÏdy py‰ná, vidûla jsem, jak
vznikala, pamatuji, Ïe vláãek tady nestavûl, nejbliωí stanicí byl Oseka.
Vûfiím, Ïe se souãasn˘ stav zmûní
k lep‰ímu. Za nespokojené cestující
a pamûtníky
Mgr. A. Pfiibylová.
Reakce âesk˘ch drah na dopis
Nespokojenost se stavem Ïelezniãní
zastávky - Po obdrÏení Va‰eho dopisu
ve vûci stíÏnosti p. Pfiibylové a po zji‰tûní skuteãného stavu na místû, Vám
sdûluji následující skuteãnosti: SB a BH
Ústí n/L po zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ provede pravdûpodobnû je‰tû
v leto‰ním roce opravu stávajícího ãekárenského pfiístfie‰ku. Práce budou
provedeny dodavatelskou firmou. Ing.
Josef Kalivoda, vrchní pfiednosta Správy dopravní cesty Ústí nad Labem.
Zchátralá Ïelezniãní zastávka Horní Háj je ostudou. Je‰tûÏe ne zásluhou obce Háj, jak si nûktefií cestující myslí. Ze zastávky
stále vyráÏejí v˘letníci do oblastí Kru‰nohorska, zejména na Moldavu a do Mikulova. Doãká se své rekonstrukce? • I vnitfiek zastávky je pohledu nelibí, stejnû tak pro ãich odér, linoucí se do blízkého okolí.
HÁJSK¯ KOHOUT
●
11 / 2008
HÁJSKÉ PAMùTI Sakrální stavby v Háji
Zvoniãka v Háji
V roce 1804 si obec postavila na okraj silnice vedle chodníku zvoniãku, která stála proti dne‰ní Sokolovnû. Vlevo je
vidût budova restaurace „U LimÛ“ a pod ní je patrná pfiízemní stavba kuÏelníkové herny (dnes fieãeno bowling). Zvoniãka ãasem chátrala a zaãala v silnici pfiekáÏet. Tehdej‰í zastupitelstvo obce se proto rozhodlo zpustlou stavbu zvoniãky z bezpeãnostních dÛvodÛ odstranit.
První zmínka o objektu pochází z r. 1826 a je uvedeno v
Zemsk˘ch knihách. Kapliãku postavil místní sedlák Josef
Beck. Kapliãka byla 2. 3. 1907 prodána dÛlní spoleãnosti
Brusner. Od r. 1940 se jejími vlastníky stávají Nûmci. Roku
1947 ji koupila Mostecká uhelná spoleãnost. Nyní ji vlastní
obec Háj u Duchcova.
Svat˘ Leonard, patron chovatelÛ, tedy ÏivoãicháfiÛ
Kaple svatého Leonarda
Kaple se nachází v severních âechách v obci Háj u Duchcova na polní cestû mezi Hájem a Osekem. Objekt má rozlohu 7 m2. Kaple je postavena v novogotickém slohu, má kruhov˘ pÛdorys, coÏ znamená, Ïe rovnûÏ obsahuje prvky klasicistní a románské architektury (pÛdorys a tlou‰Èka zdi) v
prÛãelí se nachází tympanon (trojúhelníkov˘ ‰tít, klasicistní
architektura) s vyznaãením roku stavby fiímsk˘mi ãíslicemi
MDCCCXLIII
12 / 2008
●
HÁJSK¯ KOHOUT
Narodil se v 5. století ve Francii, údajnû ho pokfitil sám
apo‰tol FrankÛ, sv. Remigius. Pak se usadil jako poustevník
u Limogesu. Tam za ním chodili bezradní a zoufalí lidé a prosili o pomoc. Sv. Leonard (téÏ Linhart nebo Lienart) zemfiel
kolem roku 559. Svátek má 6. listopadu a je zobrazován v
ãerném mni‰ském odûvu a vedle sebe mívá fietûzy, voly a
konû. Vypráví se, Ïe zvlá‰tní náklonnost mûl k zajatcÛm.
MoÏná k tomu vede i souvislost mezi slovem lien, coÏ znamená francouzsky pouta. KdyÏ se o pár století pozdûji dostal
ze zajetí kfiiÏáck˘ princ Bohemond, vypravil se vkleãe podûkovat k hrobu svatého Leonarda. Patfií mezi 14 svat˘ch pomocníkÛ a je uctíván pfiedev‰ím v sousedním Bavorsku, kde
ho o pfiímluvu prosili kromû zajatcÛ i tûhotné Ïeny a nedûlky,
prostû v‰ichni v nouzi. Je patronem chovatelÛ zvífiat v uzavfien˘ch prostorách (tedy pfiipoutan˘ch). Ti dfiíve b˘vali asi ve
vût‰í nouzi neÏ past˘fii, protoÏe jim více hrozily nákazy a
onemocnûní neÏ pfii pastvû na ãerstvém vzduchu. Jeho svátek b˘val vÏdy spojen s velk˘mi trhy domácích zvífiat. Podle
legendy se na poãátku 6. století usadil jako poustevník v chatrãi v tehdej‰ím Nobiliaku ve Francii. Leonardova cela v lese
se stala cílem mnoha zoufal˘ch a hledajících radu, ktefií uctívali Leonarda uÏ za Ïivota jako svûtce. Mûl zvlá‰tní náklonnost k zajatcÛm, mnoh˘m z nich zprostfiedkoval svobodu,
protoÏe mûl dobré vztahy s králem. Mnozí zajatci, ktefií vyvolávali v Ïaláfii Leonardovo jméno, pr˘ byli okamÏitû vysvobozeni ze sv˘ch pout a ty potom pfiinesli poustevníkovi. Z Leonardovy cely se v prÛbûhu doby vyvinul klá‰ter a dodnes je
jeho hrob v tomto klá‰tefie hojnû nav‰tûvovan˘m poutním
místem. Ve stfiedovûku vznikaly Leonardovy poutû, dodnes
se jich zachovalo padesát. V Innchenhofenu je v kostele sv.
Leonarda velk˘ tzv. LeonardÛv hfiebík. Je to kus Ïeleza, váÏící asi 150 kg, kter˘ nosí poutníci kolem kostela jako symbol
pfiipravenosti k pokání. Je patronem: sedlákÛ, stájov˘ch ãeledínÛ, stájí, dobytka a koní, zámeãníkÛ, kováfiÛ, vozkÛ, nosiãÛ bfiemen, bednáfiÛ, obchodníkÛ s ovocem a horníkÛ;
‰estinedûlek a za dobr˘ porod; zajatcÛ; proti bolestem
hlavy a du‰evním chorobám.
Atributy: mni‰sk˘ odûv, berla, fietûz, okovy, kláda na nohy,
zajatci.
Zvoniãka v osadû Domaslavice
Obytn˘ dÛm s ãíslem popisn˘m 8 se zvoniãkou byl postaven roku 1853 Antonínem Dittrichem v osadû Domaslavice.
Pfiesnûj‰í údaje o tomto domku nebylo moÏno zjistit. DÛm ã.
p. 8 v Domaslavicích stojí na stavební parcele ã. -11.
V roce 1933 domek pfievzal jeho syn Josef Dittrich, kter˘
domek vlastnil aÏ do roku 1945. Po roce 1945 jej vlastnilo
nûkolik dal‰ích majitelÛ (Klempt, Slanafi a dal‰í). VûÏiãku se
zvonem odstranil jeden z dal‰ích majitelÛ domku pfii opravû
stfiechy roku 1951.
Zaãátkem 60. let byl v Háji zaloÏen Státní statek pfievzetím
neprosperujícího zdej‰ího JZD. Pfii této pfiíleÏitosti byl Státnímu statku, kter˘ mûl vedle kostelíka kovárnu, pfiidûlen chátrající kostelík pro sklad zemûdûlsk˘ch strojÛ a náfiadí.
Demolice celé obce Háj u Duchcova pro dÛlní ãinnost dolu
1. máj v Háji.
Nevaln˘m mezníkem pro obec byl rok 1963, kdy Krajsk˘m
národním v˘borem, Okresním národním v˘borem a Obvodním báÀsk˘m úfiadem v Mostû byl schválen likvidaãní zámûr
obce Háj u Duchcova z dÛvodu dÛlní ãinnosti a 3. ãervna
1963 odborem v˘stavby Okresního národního v˘boru v Teplicích vyhlá‰ena stavební uzávûra obce pro trvalé omezení
stavební ãinnosti vãetnû oprav staveb v obci Háj u Duchcova, s úãinností likvidace obce rokem 1964 po etapách. Zb˘vajících 107 domÛ vã. budovy Místního národního v˘boru ã.
p. 155, po‰ty ã. p. 31, obchodÛ a budov Státních statkÛ mûlo
b˘t likvidováno postupnû do r. 1984. ProtoÏe v r. 1974 mûlo
dojít k likvidaci centra s úfiadovnou MNV, ‰koly, po‰ty a obchodÛ, bylo navrÏeno provést celkovou likvidaci obce jiÏ v
roce 1974. V dÛsledku nepfiedvídan˘ch geologick˘ch podmínek, v˘ronu kufiavky (tekut˘ch pískÛ) a zaplavení dolu, byl dÛl
v r. 1967 uzavfien. Dolování mûlo v obci pokraãovat otevfiení
povrchového dolu. To v‰ak bylo zaãátkem r. 1989 zavrhnuto
a stavební uzávûra v obci zru‰ena. To v‰ak uÏ kostelík neexistoval.
Kostelík mûl b˘t dle demoliãních projektÛ zlikvidován v r.
1977. Pro zchátral˘ stav a bezpeãnost pfied zvûdavci, hlavnû
dûtí, bylo radou MNV v Háji rozhodnuto po pfiedchozím dotazu na památkovém ústavu v Ústí n/L (tam není v seznamu
církevních památek), na odboru kultury ONV v Teplicích (ani
tam nebyl v odd. pro církevní záleÏitosti evidován jako církevní majetek ãi památka), a tak bylo odborem v˘stavby
ONV v Teplicích 15. 1. 1975 vydáno stavební rozhodnutí k
demolici obecního majetku a kostelík v letních mûsících 1975
zbofien. V nalezeném kovovém pouzdru pfii demolici kostelíka bylo moÏno se doãíst, Ïe stavbu kostelíka provádûli zedníci Reimund Erler nar. 24. 10. 1884 Háj Nro. (ã. p.) 32,
Franz Schneider nar. 2. 5. 1868 Háj Nro. 168, Engelbert Pischel nar. 31. 3. 1866 Háj Nro. 36, Ludwig Richter nar. 29. 8.
1870 Háj Nro. 5, a Ïe kolaudace kostelíka byla provedena v
r. 1924. Tento písemn˘ doklad na rozpadajícím se papíru se
uÏ nedochoval.
(Pokraãování na následující stranû)
Poslední majitel z roku 2000 domek upravil do dne‰ní podoby - Souãasná fotografie domku, rok 2008.
Kostelík v Háji u Duchcova
Kostelík byl postaven v roce 1928 sdruÏením nûmeck˘ch
obãanÛ pod názvem „¤ímskokatolické církevní sdruÏení
obce Háj“ a byl spravován obecní radou.
HÁJSK¯ KOHOUT
●
13 / 2008
Fotografie z roku 1963
Demoliãní plán obce vypracovali BáÀské projekty Teplice
konkrétnû kostelíka v˘robní odbor VSS odd. OV
Investor: Doly Vítûzného února, dÛl President Gottwald n.
p. Hrdlovka
Likvidace a demolice obce Háj u Duchcova II. etapa
â. zakázky 146/2474-13 OP 24-3-2656 Pofi. â. 122
Povelená demolice kostelíka stavebním úfiadem ONV v
Teplicích byla provedena v roce 1975.
Franti‰ek Nachtmann, obecní kronikáfi
U Tří louží je opět bezpečno
Kdo by neznal pstruhové sádky
pana Jaroslava Kováfie a jeho posezení U tfií louÏí v Domaslavicích. NejenÏe si mÛÏete ãerstvû grilovaného
pstruha dopfiát pfiímo tam, v klidném
vonícím lese, ale maliãkostí je, si pstruha odnést domÛ, a to i odbornû vykuchaného!
Aby se oblíbená destinace nestala minulostí, muselo se pfiistoupit
k pokácení ohromného buku, tyãícího se pfiímo nad stavením pro
hosty. Buk sv˘m naklonûním zpÛsoboval, zvlá‰tû pfii vûtru, nepfiíjemné pocity majitele sádek
a samo sebou i pfiíchozích náv‰tûvníkÛ. Ve dnech 1. - 2. 8. 2008 vzalo
ohroÏení za své. Firma Michal Trojek - tûÏba, pfiibliÏování, zalesÀování a speciální lesní práce z Háje
u Duchcova ve spolupráci s profesionálními horolezci Vladimírou
Kfiikavovou a Martinem Jiránkem
buk pokáceli a následnû odklidili.
Celá operace trvala dva dny, pfiiãemÏ první den do‰lo na ofiezávání
vûtví od koruny stromu dolÛ. O tyto
speciální práce se postarala právû
dvojice horolezcÛ. Svou neuvûfiitel-
14 / 2008
●
HÁJSK¯ KOHOUT
nou zruãností se brzy ze stromu stalo
torzo, na kterém z pohledu z dálky
bylo naklonûní nad Tfiemi louÏemi
je‰tû markantnûj‰í.
Druh˘ den se pfie‰lo k samotnému
pokácení kmenu stromu, nutno dodat,
Ïe bez v˘raznûj‰ích komplikací. Pro
v‰echny pracanty - Michala a Petra
Trojkovi s Radkem Kadefiábkem znamenaly odklízecí práce za zvuku
motorové pily fini‰ nad tímto dvoudenním kláním. Pan Jaroslav Kováfi
tak mÛÏe dále vítat milovníky ãerstv˘ch ryb s vûdomím, Ïe jim nehrozí jiné nebezpeãí, neÏ boule za
u‰ima a pfieplnûné Ïaludky :). (rr)
Vpravo vidíte problémov˘ buk, kter˘ ohroÏoval prosezení pro hosty U tfií louÏí.
HÁJSKÁ KUCHTA
Dnes vafiíme s ml. paní Klárou Bacilovou z Háje.
BeBe buchta
Vezmeme 4 vejce a 20 dkg cukru
krupice, u‰leháme do pûny. Pfiidáme 5 lÏic horké vody a za‰leháme.
Do tohoto „polotûsta“ za‰leháme
je‰tû 20 dkg hrubé mouky spolu s
1/2 prá‰ku do peãiva. Poté tûsto
vylijeme na pfiedem máslem (olejem) vymazan˘ a hladkou moukou
vysypan˘ plech. Necháme péct pfii
180°C. Mezitím si pfiipravíme vanilkov˘ puding, na kter˘ potfiebujeme
litr mléka, 3 lÏíce cukru krupice a
spolu se tfiemi vanilkov˘mi pudingy
uvafiíme dle návodu. Jakmile je
buchta upeãená, polijeme ji pudingem, rozetfieme ho po celém povrchu a na nûj ihned naskládáme
BeBe su‰enky. Poté ve vodní lázni
rozehfiejeme 2 tabulky ãokolády na
vafiení s kouskem 100% tuku. Nalijeme na su‰enky a opût rozetfieme.
KdyÏ máme v‰e hotové, necháme
vychladnout. Dobrou sladkou chuÈ!
·KOLKA HÁJ - KU¤ÁTKA
V novém kabátû, o kter˘ se postarala malífiská firma pana Urbanczyka - Malby
Nátûry, pfiivítala na‰e matefiská ‰kola spoustu dûtí. Ty, co pfii‰ly poprvé i ty, co mûly
jen letní prázdniny, se mohou tû‰it z nové lehárny, kde budou odpoãívat na dfievûn˘ch post˘lkách s povleãením svého oblíbeného veãerníãka.
Leto‰ní rok v na‰em ‰kolním vzdûlávacím programu poznáme svût. Zaãínáme
ve ‰kolce u sebe a sv˘ch kamarádÛ, pokraãujeme na‰í obcí, poznáváme Ïivot v
lese i na poli, jak se mûní poãasí, v zimû si zahrajeme na eskymáky a na jafie se
podíváme za zvífiátky z celé Evropy do Chomutova. A proã to nezkusit i pfies
mofie? Co tfieba zahrát si na Indiány? Ale to nás v‰echno teprve ãeká a úspûch je
závisl˘ na spolupráci s rodiãi.
Tímto bych chtûla podûkovat panu Fujanovi, kter˘ nám pomohl získat plaÀky na
nov˘ plot a dále pak p. KfiíÏovi a zamûstnancÛm údrÏby obce, ktefií nám pfiislíbili
plot postavit a v létû pomáhali pfii stûhování. Je‰tû jednou dûkujeme a tû‰íme se
na dal‰í spolupráci.
za kolektiv M· fieditelka Bronislava Steidenová
V¯ROâÍ
CYKLOSTEZKY
Je to aÏ neuvûfiitelné, ale v záfií 2008
je to jiÏ 10 let, co byla za úãasti dolÛ Bílina a Chomutov, které pfiispûly finanãnû, Mûsta Duchcov, které projekt realizovalo a Spoleãnosti pfiátel mûsta
Duchcova, které toto iniciovalo, slavnostnû otevfiena cyklostezka. Zaãínala
na konci Horské ulice a zámecké zahrady, vedla pfies b˘valou osadu Pokrok k Louãenskému potoku a pak odboãila k rybáfiské ba‰tû. Pozdûji byla
u paty osady Pokrok vybudovaná nauãná stezka s historií osady, faunou
a florou. Ta je bohuÏel stále terãem
vandalÛ a TS jí musí opravovat. SPMD
by ráda s touto stezkou seznámila více
obãanÛ a hlavnû rodin s dûtmi. Proto
pfiipravila na úter˘ 23. 9. 08 procházku
celou trasou. Sejdeme se v 16 h. na
zaãátku cyklostezky na rohu zámecké
zahrady, kde konãí Horská ulice. Pro
dûti bude pfiipraven soutûÏní kviz, dospûlí se seznámí se zajímavostmi trasy
a cyklisté si ji zatím mohou nûkolikrát
projet, neÏ se v‰ichni sejdeme na konci
trasy, u rybáfiské ba‰ty. Technické sluÏby Duchcov nám cyklostezku upraví
a tak nezb˘vá jen doufat, Ïe nebude
pr‰et.
Za SPMD Marie Polívková.
Bûh Duchcovsk˘m viaduktem
54. roãník - nedûle 5. fiíjna 2008 • Pofiadatel: atletika Duchcov ve spolupráci s
Mûstem Duchcov. • Místo konání: U památníku vedle kina Duchcov • Prezentace:
od 8 hod. v ZK dolu Fuãík u Sokolovny, kde jsou ‰atny a sprchy • âasov˘ program:
Ïactva zaãínají v 9.00; nejml. Ïactvo 670 m, mlad‰í Ïactvo 1280 m, star‰í Ïactvo
1540 m. V 10.15 pobûÏí dorost, Ïeny nad 55 a muÏi nad 70 a nad 80 let hlavní kolo
3 320 m. Hlavní závod je v 11 hodin pro juniorky, Ïeny do 54 let 6 640 m - 2
kola a juniory, muÏe aÏ do 69 let 9 960 m - 3 kola. Vyhodnocení hlavního závodu
bude od 12.30 v ZK dolu Fuãík. Pofiadatelé zvou v‰echny závodníky na gulá‰ovou
polévku, která bude zdarma.
Marie Polívková, pfiedsedkynû AK Duchcov
K U LT U R N Í A S P O RT O V N Í K O M I S E S TA R O S T Y O B C E
PO¤ÁDÁ
HISTORICKÉ KOLOKVIUM S KRONIKÁ¤EM OBCE
panem Franti‰kem Nachtmannem
PROMùNY HÁJE 1945 - SOUâASNOST
8. fiíjna 2008 od 16:00 v Sokolovnû
PO BESEDù NÁSLEDUJE VERNISÁÎ V¯STAVY DOBOV¯CH
FOTOGRAFIÍ A DOKUMENTÒ A OD 18:00 POSEZENÍ A TANEâEK P¤I
ÎIVÉ MUZICE
V‰ichni obãané jsou srdeãnû zváni!
HÁJSK¯ KOHOUT
●
15 / 2008
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HÁJ
U DUCHCOVA
Upravené zápisy jsou k vidûní na OÚ, na úfiední desce
a na www.ouhaj.cz.
Usnesení z ‰estnáctého jednání ZO pro volební období
2006 - 2010 ze dne 11. 8. 2008.
Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova
I.
Bere
na
v û d o m í:
zprávu o kontrole usnesení ã.15/2006-2010 ze dne 11. 6.
2008.
■ zprávu finanãního v˘boru zastupitelstva ã. 12/2006-2010 ze
dne 18. 6. 2008.
II.
S C H V A L U J E:
■
pfieru‰ení 16. zasedání ve 22. hod. v pfiípadû nevyãerpání
programu a pokraãování následující dne 12. 8. 2008 od
16.00 hod.
■ program 16. zasedání zastupitelstva obce se zmûnou pofiadí bodÛ, bod ã. 5. Diskuse bude zafiazen za bod ã. 2.
■ rozpoãtové opatfiení ã.2/2008, kter˘m se zvy‰ují celkové
rozpoãtové pfiíjmy obce o 938 tis. Kã a celkové rozpoãtové v˘daje o 938 tis. Kã.
■ ãerpání ãástky 150 tis. Kã z FRR Matefiské ‰koly Háj
u Duchcova v roce 2008 pro uhrazení v˘dajÛ spojen˘ch
s nov˘m oplocením zahrady, nov˘m vybavením lehárny
a malováním v budovû M·.
■ vítûze vefiejné soutûÏe ze dne 7. 7. 2008 na prodej
p.p.ã.364/29 o v˘mûfie 1801 m2 v k.ú.Háj u Duchcova pana
Michala Pánka a nabídkovou kupní cenu 160,- Kã/ m2.
■ vítûze vefiejné soutûÏe ze dne 7. 7. 2008 na prodej
p.p.ã.672/3 o v˘mûfie 526 m2 v k.ú.Háj u Duchcova, Mosteckou montáÏní s.r.o., se sídlem Vanãurova 1416, Most za
nabídkovou kupní cenu 35,- Kã/ m2.
■ prodej pozemku p.p.ã. 692/2 o v˘mûfie 333 m2 za kupní
cenu 6660,- Kã a novû vzniklého pozemku p.p.ã. 912/2
o v˘mûfie 474 m2 oba v k.ú. Háj u Duchcova, kter˘ bude oddûlen Geometrick˘m plánem ã.466-8082/2008 z pozemku
p.p.ã. 912 o celkové v˘mûfie 764 m2, v k.ú.Háj u Duchcova
za kupní cenu 32106,- Kã, do spoleãného vlastnictví manÏelÛ Radka Bûlohradského a Petry Bûlohradské, manÏelÛ
Jaroslava Hozáka a Yvety Hozákové, manÏelÛ Vratislava
·imka a Stanislavy ·imkové, manÏelÛ Jifiího Horáka a Anny
Horákové.
■ zámûr prodeje novû vzniklého pozemku p.p.ã. 277/26 o v˘mûfie 368 m2 v k.ú. Domaslavice, kter˘ bude oddûlen Geometrick˘m plánem ã. 134-8032/2008 z pozemku p.p.ã.
277/1 o v˘mûfie 10158 m2, v k.ú. Domaslavice.
■ pfiesunutí
projednání Ïádosti o prodej dal‰í ãásti
p.p.ã.277/1 v k.ú.Domaslavice do programu pfií‰tího zasedání zastupitelstva.
■ zámûr prodeje novû vzniklého pozemku p.p.ã. 277/25 o v˘mûfie 392 m2 v k.ú. Domaslavice, kter˘ bude oddûlen Geometrick˘m plánem ã. 133-8031/2008 z pozemku p.p.ã.
277/3 o v˘mûfie 2380 m2, v k.ú. Domaslavice.
■ pfiesunutí projednání Ïádosti o prodej p.p.ã.355/2 v k.ú.Domaslavice do programu pfií‰tího zasedání zastupitelstva.
■ zámûr prodeje novû vzniklého pozemku p.p.ã. 337/12
o v˘mûfie 629 m2 v k.ú. Domaslavice, kter˘ bude oddûlen
Geometrick˘m plánem ã. 132-7167/2008 z pozemku p.p.ã.
337/1 o v˘mûfie 2035 m2, v k.ú. Domaslavice.
■ zámûr prodeje novû vzniklého pozemku p.p.ã. 277/28
o v˘mûfie 114 m2 v k.ú. Domaslavice, kter˘ bude oddûlen
Geometrick˘m plánem ã. 139-8082/2008 z pozemku p.p.ã.
277/3 o v˘mûfie 2380 m2, v k.ú. Domaslavice.
■ zámûr prodeje novû vzniklého pozemku p.p.ã. 281/17
o v˘mûfie 346 m2 v k.ú. Domaslavice, kter˘ bude oddûlen
Geometrick˘m plánem ã. 140-8082/2008 z pozemku
p.p.ã. 281/1 o v˘mûfie 2386 m2, v k.ú. Domaslavice.
■ zámûr prodeje novû vzniklého pozemku p.p.ã. 281/16
o v˘mûfie 405 m2 v k.ú. Domaslavice, kter˘ bude oddûlen
Geometrick˘m plánem ã. 140-8082/2008 z pozemku
p.p.ã. 281/1 o v˘mûfie 2386 m2, v k.ú. Domaslavice.
■ zámûr prodeje p.p.ã.87/2 o v˘mûfie 767 m2 a pozemku
886/1 o v˘mûfie 205 m2 v k.ú. Háj u Duchcova.
■ zámûr prodeje pozemku p.p.ã. 873/1 o v˘mûfie 83 m2
v k.ú. Háj u Duchcova.
■ pronájem ãásti pozemku p.p.ã.118 v k.ú.Háj u Duchcova na
zfiízení zahrádky manÏelÛm ZdeÀce a Josefu Kohlschütterov˘m.
■
pronájem pozemku p.p.ã.944 o v˘mûfie 8116 m2 v k.ú.Háj
u Duchcova panu Jifiímu Kubrychtovi.
■ pfiesunutí projednání Ïádosti o prodej p.p.ã.800/1 v k.ú.Háj
u Duchcova do programu pfií‰tího zasedání zastupitelstva.
■ pfiesunutí
projednání Ïádosti o prodej ãásti pozemku
p.p.ã.281/1 v k.ú. Domaslavice do programu pfií‰tího zasedání zastupitelstva.
■ odloÏení projednání Ïádostí o pfiidûlení náhradních pozemkÛ za zahrádky v Hanzlíãkovû ulici po geodetickém zamûfiení pfiíslu‰ného pozemku a vytvofiení návrhu na jeho rozdûlení.
■ v˘bûr nabídky firmy STAVOS s.r.o. na Generální opravu
chodníku v Kubátovû ulici, I. etapa B v délce 244 b.m. za
cenu 520792,- Kã a souhlasí se zkrácením navrÏeného
úseku s ohledem na zmûnu poÏadavku - ukonãení smûrem
k potoku.
■ odstranûní koncové konzole vefiejného osvûtlení umístûné
na pfiední stranû domu ã. p. 157 v Kubátovû ul.
■ pfiesunutí projednání Ïádosti manÏelÛ Jany a Otto Melenov˘ch, vlastníkÛ rekreaãní chaty ã.ev.21 v k.ú. Domaslavice,
o povolení k v˘stavbû suchého stání pro 2 auta na pfií‰tí zasedání zastupitelstva.
■ smlouvu o uzavfiení budoucí smlouvy o zfiízení vûcného
bfiemene ã. 712/2008 SBS se spoleãností Povodí Ohfie, s.
p., zastoupené ve vûcech smluvních panem Ing.Jaroslavem
·ebestou, ekonomick˘m a správním fieditelem, se sídlem
spoleãnosti Bezruãova 4219,Chomutov, Iâ 70889988 za
úãelem oprávnûní zfiídit a provozovat spla‰kovou kanalizaci.
■ smlouvu o uzavfiení budoucí smlouvy o zfiízení vûcného
bfiemene ã. IP-12-4001282/01 se spoleãností SâE Distribuce a.s., zastoupené na základû povûfiení ze dne 17. 10.
2006 panem Jaroslavem Soukupem, vedoucím oddûlení InÏen˘rink Louny, se sídlem spoleãnosti Teplická 874/8, Dûãín
4, Iâ 27232425 za úãelem oprávnûní umístûní, zfiízení
a provozování zafiízení distribuãní na pozemku p.p.ã.843/1
o v˘mûfie 2544 m2 v k.ú.Háj u Duchcova.
■ pfiidûlení 1 místnosti o v˘mûfie 19 m2 z bytu ã. 1 do bytu ã.
3 a zmûnu velikosti bytu ã.3 z 1+2 na 1+3 a souãasnû sníÏení velikosti bytu ã.1 z 1+2 na 1+1 v obecním domû ãp.42
v Kubátovû ulici.
■ za pfiedpokladu fiádného projednání stavby a vyfiízení stavebního povolení vybudování samostatného vchodu do nájemního bytu ã. 3 v domû ã. p. 42 v Kubátovû ulici, kter˘
bude umístûn místo okna z boãní strany domu.
■ udûlení souhlasu s v˘stavbou RD na pozemku p.p.ã. 211/2
o v˘mûfie 5277 m2 a p.p.ã.206/1 o v˘mûfie 420 m2, oba
v k.ú.Háj u Duchcova, které mají spoleãnou hranici s pozemky v zastavûném území v souladu s ustanovením §
188a z.ã.191/2008 Sb.
■
III.
U k l á d á:
starostovi uzavfiít kupní smlouvu s vítûzem vefiejné soutûÏe
na prodej p.p.ã.364/29 o v˘mûfie 1801 m2 v k.ú.Háj u Duchcova panem Michalem Pánkem za nabídkovou kupní cenu
160,- Kã/ m2.
■ starostovi uzavfiít kupní smlouvu s vítûzem vefiejné soutûÏe
na prodej p.p.ã. 672/3 o v˘mûfie 526 m2 v k.ú.Háj u Duchcova, Mosteckou montáÏní s.r.o., se sídlem Vanãurova
1416, Most za nabídkovou kupní cenu 35,- Kã/ m2.
■ starostovi uzavfiít kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.ã.
692/2 o v˘mûfie 333 m2 za kupní cenu 6660,- Kã a novû
vzniklého pozemku p.p.ã. 912/2 o v˘mûfie 474 m2 oba
v k.ú. Háj u Duchcova, kter˘ bude oddûlen Geometrick˘m
plánem ã. 466-8082/2008 z pozemku p.p.ã. 912 o celkové
v˘mûfie 764 m2, v k.ú.Háj u Duchcova za kupní cenu
32106,- Kã, do spoleãného vlastnictví manÏelÛ Radka Bûlohradského a Petry Bûlohradské, manÏelÛ Jaroslava Hozáka a Yvety Hozákové, manÏelÛ Vratislava ·imka a Stanislavy ·imkové, manÏelÛ Jifií Horáka a Anny Horákové.
■ komisi pro pozemky provést místní ‰etfiení k moÏnosti prodeje dal‰í ãásti p.p.ã. 277/1 v k.ú. Domaslavice.
■ komisi pro pozemky provést ‰etfiení k moÏnosti prodeje
p.p.ã. 355/2 v k.ú. Domaslavice, pfiedev‰ím provûfiit pfiístup
k nemovitostem sousedících s tímto pozemkem.
■ starostovi ve spolupráci s právním zástupcem obce JUDr.
Spurn˘m ukonãit v nejkrat‰ím moÏném termínu nájemní
smlouvu na uÏívání pozemku p.p.ã. 323/2 v k.ú.Háj u Duchcova uzavfienou s panem Luká‰em Novákem.
■ komisi pro pozemky provést místní ‰etfiení k moÏnosti prodeje p.p.ã. 800/1 v k.ú. Háj u Duchcova a zadání geometrického zamûfiení.
■
ukládá komisi pro pozemky provést místní ‰etfiení k moÏnosti prodeje ãásti pozemku p.p.ã. 281/1 v k.ú. Domaslavice.
■ starostovi uzavfiít smlouvu o dílo s firmou STAVOS s.r.o. na
Generální opravu chodníku v Kubátovû ulici, I. etapa
B v délce 244 b. m. za cenu 520792,- Kã.
■ starostovi provést místní ‰etfiení k zam˘‰lené v˘stavbû stání
pro 2 auta u rekreaãního objektu ev.ã. 21 v Domaslavicích.
■ ukládá starostovi uzavfiít smlouvu o
uzavfiení budoucí
smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene ã. 712/2008 SBS se
spoleãností Povodí Ohfie, s.t., zastoupené s.p., zastoupené
ve vûcech smluvních panem Ing.Jaroslavem ·ebestou,
ekonomick˘m a správním fieditelem, se sídlem spoleãnosti
Bezruãova 4219,Chomutov, Iâ 70889988 za úãelem oprávnûní zfiídit a provozovat spla‰kovou kanalizaci.
■ starostovi uzavfiít smlouvu o uzavfiení budoucí smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene ã. IP-12-4001282/01 se spoleãností SâE Distribuce a.s., zastoupené na základû povûfiení ze dne 17. 10. 2006 panem Jaroslavem Soukupem, vedoucím oddûlení InÏen˘rink Louny, se sídlem spoleãnosti
Teplická 874/8, Dûãín 4, Iâ 27232425 za úãelem oprávnûní umístûní, zfiízení a provozování zafiízení distribuãní na
pozemku p.p.ã.843/1 o v˘mûfie 2544 m2 v k.ú.Háj u Duchcova.
IV.
N e s c h v a l u j e:
■
zámûr smûny pozemkÛ p.p.ã. 784/3 o v˘mûfie 4568 m2
a pozemku p.p.ã.759/15 o v˘mûfie 1857 m2 v k.ú. Háj
u Duchcova ve vlastnictví pana Jifiího Kubrychta za pozemek p.p.ã.944 o v˘mûfie 8116 m2 v k.ú. Háj u Duchcova ve
vlastnictví obce Háj u Duchcova.
■ zámûr prodeje pozemku p.p.ã. 759/26 o v˘mûfie 5746 m2
v k.ú. Háj u Duchcova.
■ prodej prodeje ãásti pozemku p.p.ã. 759/26 o v˘mûfie 5746
m2 v k.ú. Háj u Duchcova manÏelÛm Katefiinû a Tomá‰i Jarolímov˘m.
■ prodej prodeje pozemku p.p.ã. 759/26 o v˘mûfie 5746 m2
v k.ú. Háj u Duchcova panu Jifiímu Kubrychtovi.
■ zámûr prodeje pozemku p.p.ã. 96/1 o v˘mûfie 707 m2
v k.ú. Háj u Duchcova.
■ Ïádost paní Martiny Wolfové, o prodej pozemku p.p.ã.96/1
o v˘mûfie 707 m2 v k.ú. Háj u Duchcova.
■ zámûr prodeje ãásti pozemku p.p.ã. 219/1 o v˘mûfie 460
m2 v k.ú. Háj u Duchcova.
■ Ïádost paní Aleny Urbanové o prodej ãásti pozemku
p.p.ã.219/1 o v˘mûfie 460 m2 v k.ú. Háj u Duchcova.
■ zámûr prodeje ãásti pozemku p.p.ã. 219/1 o v˘mûfie 506
m2 v k.ú. Háj u Duchcova.
■ Ïádost pana Mariana PiroÏka o prodej ãásti pozemku
p.p.ã.219/1 o v˘mûfie 506 m2 v k.ú. Háj u Duchcova.
■ zámûr prodeje pozemku p.p.ã. 101/3 o v˘mûfie 313 m2
a pozemku 37/1 o v˘mûfie 808 m2, oba v k.ú. Háj u Duchcova.
■ Ïádost manÏelÛ Petra a Veroniky Urbanov˘ch o prodej pozemkÛ p.p.ã.37/1 o v˘mûfie 808 m2 a p.p.ã.101/3 o v˘mûfie
313 m2, oba v k.ú. Háj u Duchcova.
■ ústní Ïádost p.ZdeÀka Îejdlíka o souhlas s bezplatn˘m
pfievzetím komunikace v Závodní ulici do vlastnictví obce
Háj u Duchcova.
■ ústní Ïádost pana Ladislava Karáska o finanãní spoluúãasti obce na vybudování osvûtlení v Domaslavicích na pozemcích urãen˘ch pro v˘stavbu 40 RD, které jsou ve vlastnictví pana Ladislava Karáska.
■ doplnûní
zadání 3. zmûny územního plánu obce Háj
u Duchcova o zafiazení pozemku p.p.ã. 323/1o v˘mûfie
2
28016 m v k.ú.Háj u Duchcova jako plochy pro individuální v˘stavbu.
■
V.
R u ‰ í:
■
své usnesení ze dne 24.9.2007 o schválení prodeje novû
oddûlené ãásti pozemku p.p.ã. 323/2 o v˘mûfie 1256 m2
v k.ú. Háj u Duchcova, kter˘ bude oddûlen Geometrick˘m
plánem ã. 409-16/2006 z pÛvodního p.p.ã. 323/2 o pÛvodní v˘mûfie 3767 m2 v k.ú. Háj u Duchcova panu Luká‰i Novákovi za kupní cenu 100,- Kã/m2 zastavûné plochy
o v˘mûfie 150 m2 zb˘vající plochy o v˘mûfie 1106 m2 za
kupní cenu 35,- Kã/m2.
Hlasování o Usnesení ã.
16/ 2006 - 2010: 7 hlasÛ pro.
Vydává zastupitelstvo obce Háj u Duchcova • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • NevyÏádané pfiíspûvky se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 400 ks • Pro obãany
obce v˘tisk zdarma.

Podobné dokumenty

Zpravodaj Jaro 2008 B

Zpravodaj Jaro 2008 B Jedni hlídali, druzí bourali, žádnou radost z lidské práce neměli, zášť a zloba toto dílo zničila, co lidská ruka pro nás zvelebila. Divili se lidé v širém kraji, co tyto činy znamenají, většinou l...

Více

tisk ve formátu A5 - Strana demokratického socialismu

tisk ve formátu A5 - Strana demokratického socialismu Snad nejednoho ãtenáfie pfiekvapí, jak Masaryk uÏ

Více

číst - ARCHIV - Vedneměsíčník

číst - ARCHIV - Vedneměsíčník Druhé ãíslo ve dne mûsíãníku se po minulém úletu vrátilo zpátky do sv˘ch nov˘ch kolejí. Eh? # STOP < REWIND (omylem jsem se ocitla v Tetrisu). Ve dne mûsíãník jsme roz‰ífiili o dvû strany, ale jinak...

Více

LISTOPAD 2009 FARNÍ LIST KAPLICKA č. ICKA č - farnost

LISTOPAD 2009 FARNÍ LIST KAPLICKA č. ICKA č - farnost Do nedávné doby jsem k Nejvyššímu přistupoval v modlitbách většinou s prosbami. Prosil jsem o všechno možné, a když jsem to dostal, prosil jsem o další. Najednou se cosi v mém životě zastavilo a mů...

Více

• INFORMACE • INFORMACE • INFORMACE • • VELKÁ MINISHOW

• INFORMACE • INFORMACE • INFORMACE • • VELKÁ MINISHOW • Probûhl jiÏ 10. ples mûstyse Mrákotín • Na 13. února 2010 byl naplánován uÏ 10. ples mûstyse Mrákotín. Náv‰tûvníkÛ pfii‰lo sice v trochu ménû neÏ v pfiedchozím roce, zato do novû upraven˘ch prostor...

Více

Hájský kohout I-2008 ke stažení ve formátu *

Hájský kohout I-2008 ke stažení ve formátu * Zpravodaj Hájsk˘ kohout je plnû otevfien pro inzerenty, ktefií by mûli zájem o prezentaci sv˘ch inzerátÛ! Inzeráty mohou b˘t textové i obrázkové. Inzerent si mÛÏe zvolit velikost svého inzerátu ve zp...

Více

Hájský kohout ke stažení ve formátu *

Hájský kohout ke stažení ve formátu * a starosta Karel Dra‰ner spolu konzultovali, zda se do soutûÏe zapojit. Po anal˘ze v‰e pro a proti dospûli k závûru, Ïe Háj je velmi pûkná a udrÏovaná obec nabízející sv˘m obãanÛm pomûrnû slu‰né Ïi...

Více

ON 2015 05

ON 2015 05 Discgolf je velmi populární outdoorová aktivita pro v‰echny generace bez rozdílu vûku. Vychází z pravidel golfu, jen s tím rozdílem, Ïe se pouÏívají létající talífie. KaÏd˘ hráã se pak snaÏí na co n...

Více

Hájský kohout IV/2012

Hájský kohout IV/2012 Ústav sociální péãe v Háji u Duchcova pofiádal 18. 9. 2012 jiÏ 9.roãník festivalu tvofiivosti s názvem „Hájsk˘ Kohout“. Festival, na kterém se pfiedstavivosti meze nekladou a kaÏdé vystoupení je pfiija...

Více