O psychiatrické sekci - časopis FLORENCE

Transkript

O psychiatrické sekci - časopis FLORENCE
zpravodaj čas
čas pro Psychiatrickou sekci
Administrativní budova
PL Bohnice
Klinické zázemí psychiatrické sekce ČAS
Činnost psychiatrické sekce ČAS je spjata zejména se dvěma
pražskými pracovišti – s Psychiatrickou léčebnou Bohnice
a psychiatrickým oddělením Ústřední vojenské nemocnice.
Přesněji řečeno zaměstnanci těchto pracovišť v posledních
letech nejvíce ovlivňovali dění v psychiatrické sekci.
Psychiatrická léčebna Bohnice (PLB) je největším lůžkovým zařízením v ČR s kapacitou okolo 1350 lůžek. Její
dlouhá historie sahá do počátků minulého století a v roce
2009 oslaví 100 let od svého založení. Toto tradiční psychiatrické zařízení prodělalo během své existence celou řadu
sester, že se podílí na výzkumech i zavádění moderních
postupů do praxe.
Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) oslavila v roce 2008
své 70. narozeniny. Psychiatrické oddělení ÚVN má velmi
dlouhou tradici, u jeho zrodu byli takoví velikáni jako např.
profesor MUDr. Jan Janský (objevitel krevních skupin) nebo
profesor MUDr. Vladimír Vondráček. Oddělení se proslavilo
v roce 1954 prioritním použitím celkové anestezie s myorelaxací při elektrokonvulzivní terapii.
Psychiatrické oddělení prošlo dlouhým vývojem. Poslední
velkou změnou byla celková rekonstrukce a moderniza-
změn. V posledních letech se stále silněji ozývají hlasy upozorňující na nutnost transformace léčeben, snížení počtu
lůžek a modernizaci poskytované péče. Uzavírání velkých
psychiatrických ústavů a jejich transformace proběhla ve
většině západoevropských zemí v 80. a 90. letech minulého století. Bude-li Česká republika tento trend následovat,
dotkne se to samozřejmě také PLB. Realitou však zůstává,
že v současnosti má PLB nezastupitelnou úlohu v péči o duševně nemocné v Praze, že vychovává celou řadu odborníků a významných osobností v řadách lékařů a zdravotních
ce pracoviště, která proběhla v roce 2007. Dnes se ÚVN
pyšní jedním z nejlépe personálně i technicky vybavených psychiatrických pracovišť v ČR, které splňuje přísné
podmínky mezinárodních akreditačních standardů JCI,
a není nadsázkou konstatování, že se oddělení stalo jedním z nejmodernějších a nejkomfortnějších psychiatrických zařízení v zemi. Kapacita 40 lůžek v sobě zahrnuje
jak lůžka akutní péče s přísným dohledem a důrazem na
management rizik, tak lůžka terapeutická s komplexním
psychoterapeutickým programem. Oddělení rovněž nabízí
PL Bohnice
6 FLORENCE 2/2009
nadstandardní služby týkající se hotelových služeb a připojení k internetu.
Psychiatrická sekce spolupracuje také s ostatními pracovišti
v ČR, jejichž zástupci byli nebo stále jsou v předsednictvu
sekce. Jde například o PL Havlíčkův Brod, PL Brno, PL Dobřany, PL Jihlava a další.
Počáteční aktivity
První aktivity směřující k organizovanému sdružování psychiatrických sester byly zaznamenány začátkem 90. let. Jejich
výsledkem bylo založení psychiatrické sekce ČAS a zvolení
prvního předsednictva v roce 1992. Prvním předsedou se stal
Členové předsednictva sekce, zleva T. Petr, N. Koudelková, B. Novotná
tehdejší hlavní ošetřovatel PL Horní Beřkovice Miroslav Kalenský. Ten po třech letech tento post opustil a následovalo období, které se nám nepodařilo z dostupných zdrojů zmapovat.
Další zprávy pak spadají do roku 1998, kdy byl předsedou Bc.
Saša Vidović a kdy proběhla celostátní konference psychiatrického ošetřovatelství v PL Opava. Akce byla vydařená, proběhla
za velké účasti psychiatrických sester z celé ČR. O to překvapivější je skutečnost, že po této konferenci činnost sekce vyhasla,
a to na více než 4 roky.
K jejímu znovuoživení přispěly sestry Milena Zvoníčková a Alena Poustková, které jako vyslankyně ČAS jednoho dne navštívily
vzal pomyslné žezlo Mgr. Tomáš Petr, který je předsedou sekce
dosud. Své místo obhájil v červnových volbách 2008.
zpravodaj čas
Osobnosti sekce
Na krátké historii psychiatrické sekce ČAS, na jejím formování a odvedené práci se podílela velmi úzká skupina lidí.
Kromě již dvou výše zmíněných předsedů (J. Akrmannová,
T. Petr) to dále byly Nataša Koudelková, která spravuje finance sekce, Blanka Novotná pověřená rozšiřováním zahraniční
spolupráce, reprezentantka sekce v Evropské asociaci psychiatrických sester Horatio Mgr. Květa Poskočilová, Bc. Šárka
Polášková a Bc. Martina Kudrnová.
Všichni tito odborníci byli ochotni obětovat část svého volného času a pracovat ve prospěch sekce. Vedle aktivit členek
předsednictva je třeba zmínit též podporu a entuziasmus hlavních a vrchních sester jednotlivých psychiatrických pracovišť,
které pomáhaly při organizaci odborných akcí a rozšiřování
členské základny.
Psychiatrická sekce putovala se svou konferencí Po stopách
psychiatrického ošetřovatelství po mnoha zdravotnických zařízeních, např. PL Brno, PL Havlíčkův Brod, PL Dobřany, ÚVN
Praha aj. Tento cyklus přednášek na téma psychiatrického ošetřovatelství již měl 13. pokračování a vystoupila na něm řada významných osobností české psychiatrie i zahraničních hostů.
V dnešní době je psychiatrická sekce ČAS silnou profesní organizací se stabilní členskou základnou čítající 700 sester. Činnost
sekce je rozmanitá, neomezuje se pouze na pořádání odborných
akcí a rovněž není semknuta hranicemi České republiky.
Pestré aktivity sekce
Činnost psychiatrické sekce je různorodá a neustále se vyvíjí
a proměňuje v reakci na situaci v oboru. Je samozřejmé, že
podobně jako u ostatních sekcí ČAS je tím hlavním úkolem
pořádání vzdělávacích akcí. Stále větší podíl na naší činnosti
však získává i zahraniční spolupráce. Snažíme se také vydávat a podporovat vydávání odborných publikací a materiálů.
Chceme být v kontaktu s naší členskou základnou a předávat
důležité informace.
Organizace odborných vzdělávacích akcí
Psychiatrické ošetřovatelství bylo a stále je podceňovaným
PL Bohnice v době svého vzniku
hlavní sestru PL Bohnice Janu Akrmannovou s žádostí o znovuobnovení činnosti sekce. Jimi hozená rukavice byla zvednuta. J.
Akrmannová a T. Petr uspořádali ustavující schůzi psychiatrické
sekce a zorganizovali nové volby. V té době měla sekce 50 členů.
Volební schůze proběhla v červnu 2002. Bylo zvoleno předsednictvo s mandátem na dva roky. Předsedkyní sekce se stala Bc.
Jana Akrmannová, které se podařilo rozběhnout činnost sekce
a pravidelným pořádáním odborných konferencí vzbudit zájem
psychiatrických sester. Při dalších volbách v roce 2004 již měla
psychiatrická sekce ČAS přes 200 členů. Po těchto volbách pře-
a značně zanedbaným oborem. V době, kdy psychiatrická sekce
začínala, byla v České republice prakticky úplná absence vzdělávacích aktivit specificky zaměřených na psychiatrické sestry.
Dnes se situace, i díky přičinění naší sekce, alespoň částečně
zlepšila. Tradiční konference Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, pořádaná psychiatrickou sekcí, měla již 13. dílů
a zájem zdravotníků o přednášky z oblasti psychiatrického
ošetřovatelství neklesá. Témata zpočátku zaměřená na zdravotníky pracující v psychiatrických léčebnách se rozšiřují a mají za
cíl oslovit všechny sestry pracující s duševně nemocnými buď
FLORENCE 2/2009 7
zpravodaj čas
Psychiatrické oddělení ÚVN
v ambulancích, nebo v komunitní péči či lůžkových zařízeních. Vedle těchto velkých konferencí plnících rovněž sociální
roli a vytvářejících prostor pro setkávání a navazování nových
kontaktů pořádáme semináře menšího formátu, zaměřené více
prakticky – a právě v tomto přístupu vidíme i naši práci do budoucna.
Zahraniční spolupráce
K prvním nabídkám na zahraniční spolupráci jsme se v sekci
stavěli zpočátku spíše zdrženlivě. Chtěli jsme se orientovat
zejména na domácí prostředí. Rovněž jazyková vybavenost
většiny členek a členů byla překážkou. Se vstupem ČR do EU
jsme si však uvědomili, že spolupráce s ostatními evropskými zeměmi může být přínosná a že bychom neměli zůstat
stranou. To jsme ještě netušili, že se v stejném čase v Holandsku začala rodit velmi silná a ambiciózní organizace s cílem
vytvořit evropskou asociaci psychiatrických sester.
Horatio
Iniciátorem a duchovním otcem spolupráce psychiatrické
sekce ČAS s evropskou asociací psychiatrických sester byl
Mgr. Tomáš Petr, který v roce 2005 navázal kontakt s tehdy
ještě pracovní skupinou PNWG (Psychiatric Nursing Work
Group). Pracovní skupina se později transformovala v asociaci s názvem Horatio. V únoru 2006 se na nás obrátil tajemník této asociace Ber Oomen se sdělením, že chystají druhé
setkání přípravné skupiny, a velmi by prý uvítali naši spoluúčast, mj. také proto, že setkání chtějí uskutečnit v Praze.
Třídenní konference v květnu 2006 v Praze nakonec skutečně proběhla. Zúčastnili se jí zástupci 12 zemí (Holandsko,
Irsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, Německo,
Rakousko, Maďarsko, Turecko, Malta a Česká republika).
Předmětem jednání byla především náplň činnosti asociace,
její poslání a také organizační otázky, např. formy členství.
Psychiatrickou sekci ČAS reprezentovala Blanka Novotná,
která byla později zvolena do výboru Horatio, což bylo pro
naši organizaci velkou ctí a zároveň výhodou, protože máme
díky tomu veškeré informace prakticky z první ruky.
Horatio se stává stále silnější organizací, která si v evropských
strukturách našla své místo. Zájem o členství projevily psychiatrické sestry z Japonska, Kanady i Číny, ale vedení organizace
se rozhodlo soustředit se pouze na evropské země. V současnosti sdružuje Horatio sesterské organizace z 15 evropských
zemí. Dosavadním vyvrcholením této evropské spolupráce byl
pětidenní festival psychiatrického ošetřovatelství, pořádaný na
Maltě v listopadu 2008. Na 400 delegátů z 25 zemí světa zde
mělo možnost diskutovat o aktuálních otázkách oboru. Zá-
8 FLORENCE 2/2009
Vést terapeutické hovory lze i venku
Kostel sv. Václava v areálu PL Bohnice
stupci České republiky samozřejmě nechyběli. Psychiatrická
sekce zajistila účast i dvěma řadovým členům sekce. Ve spolupráci s časopisem Florence vyhlásila soutěž a dva její výherci
se mohli tohoto festivalu zdarma zúčastnit.
Spolupráce se Slovenskou komorou sester
V roce 2008 zahájila psychiatrická sekce spolupráci s psychiatrickou sekcí Slovenské komory sester. Předseda Mgr.
Tomáš Petr se zúčastnil slovenské celostátní konference
v Súčanech, kde představil činnost sekce, zmínil možnosti
spolupráce a uskutečnil setkání s prezidentkou Slovenské
komory sester a předsedkyní psychiatrické sekce komory.
Vzájemné předávání zkušeností a případná spolupráce na
společných projektech jsou velkou výzvou do budoucna.
Příprava mezinárodní konference 2010
Vedení psychiatrické sekce se rovněž zabývá propagací českého psychiatrického ošetřovatelství v zahraničí. Zástupci výboru aktivně vystoupili na konferenci psychiatrických sester
v britském Chesteru a rovněž na již zmíněném festivalu psychiatrického ošetřovatelství na Maltě. Největší výzvou v oblasti zahraniční spolupráce je pro psychiatrickou sekci pořádání
mezinárodního kongresu v roce 2010. Tímto úkolem byla
naše organizace pověřena Evropskou asociací psychiatrických
sester. Cílem je účast zástupců profesních organizací psychiatrických sester ze všech 27 zemí Evropy. Je to úkol nelehký, ale
podle našich dosavadních zkušeností reálný.
Odborné publikace a materiály
Kromě pořádání vzdělávacích akcí vydáváme také odborné
publikace. Dosud jsme vydali dva sborníky přednášek z našich seminářů. Podpořili jsme vydání publikace Restriktivní metody v psychiatrii (MZ ČR, 2002) a podíleli jsme se na
vydání učebnice Psychiatrické ošetřovatelství (Grada, 2005).
Co nevidět vyjde odborná brožurka Sexualita lidí s duševním
onemocněním. Psychiatrická sekce rovněž velmi intenzivně
spolupracovala při natáčení vzdělávacího filmu Komunikace
s agresivním pacientem. V současné době pracujeme na vytvoření standardu péče o pacienty se syndromem CAN.
Internetové stránky
V roce 2008 jsme spustili vlastní webové stránky. Jejich smyslem je snazší sdílení informací a zefektivnění komunikace
s naší členskou základnou. Stránky provozujeme na bezplatném webhostingu: www.psychiatrickasekcecas.estranky.cz.
To byl jen přehled základních aktivit psychiatrické sekce. Její
činnost se odvíjí od požadavků členské základny, prezidia ČAS,
ale také od lidí, kteří jsou aktuálně činní v předsednictvu sekce.
Pozvánka na odborné akce
Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIII.
Celostátní konference Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIII. se koná 21. 5. 2009 v Divadle Za plotem
Psychiatrické léčebny Bohnice. Bližší informace (program,
možnosti přihlášení aj.) sledujte na internetových stránkách
psychiatrické sekce ČAS.
Building Bridges
Mezinárodní kongres psychiatrického ošetřovatelství, pořádaný psychiatrickou sekcí ČAS a evropskou asociací psychiatrických sester Horatio s podtitulem Building Bridges
(Stavění mostů) proběhne ve dnech 15. – 17. 4. 2010 v Praze. Aktuální informace sledujte na internetových stránkách
sekce.
Mgr. Tomáš Petr o tom, co život dal a vzal
Na otázku, co život dal a vzal, není lehká odpověď. Zatím jsem
stále ještě ve věku, kdy mi život spíše dával, než bral. Dal mi například možnost studovat. Vystudoval jsem SZŠ v Chebu, poté
bakalářský obor ošetřovatelství na 1. LF UK a následovalo magisterské studium managementu ve zdravotnictví na FHS UK.
Měl jsem rovněž možnost studovat v zahraničí na stážích v Anglii, Německu, Holandsku a Švédsku.
Život mi dal, na rozdíl od předchozích generací, možnost cestovat. Toho jsem plně využil a při svém poznávání života a rozmanitých kultur v různých částech světa jsem si řadu věcí uvědomil
a srovnal svůj hodnotový systém. Viděl jsem, jak žijí lidé v Bolívii,
Guatemale, Indii, Sýrii, Peru a jiných zemích, po kterých jsem
s batohem na zádech cestoval, a každá z těchto cest mě nějakým
způsobem zasáhla a ovlivnila. Život mi nachystal setkání s mou
dlouholetou partnerkou a před několika měsíci mi daroval krásného syna, jehož narozením se můj život otočil na ruby.
Život mi umožnil setkat se s mnoha zajímavými, inspirativními
lidmi, od kterých jsem se mohl učit, a také mi dal mnoho přátel, na které se můžu kdykoliv spolehnout. Mám pocit, že jsem
od života dostal dost, připočtu-li zdraví, zajímavou práci a život
v bezpečné zemi, nemám důvod si stěžovat. Rodina, zdraví
a smysluplná práce jsou tři základní kameny důležité pro můj
život. Práci pro psychiatrickou sekci pak vnímám jako obohacení každodenního pracovního života. Přestože mě okrádá o volný
čas, kterého není nazbyt, a ani nepřisypává peníze do rodinné
pokladny, dává mé práci jiný rozměr.
Psychiatrie je obor nedoceněný, často přehlížený a opomíjený.
Podmínky, ve kterých je péče poskytována, a také kvalita péče
jsou napříč republikou velmi rozmanité, někdy prakticky nesrovnatelné. Kolegové ze zahraničí mají o české psychiatrii také velmi
nesourodé a zkreslené představy. Když jsme přednášeli o situaci
v psychiatrickém ošetřovatelství v ČR na konferenci na Maltě, byla
naše přednáška zařazena do bloku spolu s prezentací australské
sestry, jak pečovat o duševně nemocné domorodé obyvatelstvo
v zapadlých končinách Austrálie, a norské sestry, která popisovala
psychiatrickou péči za polárním kruhem. I tato skutečnost mnohé
napovídá o tom, jak je na psychiatrii v ČR nahlíženo zvenku. Jedním z mých úkolů v rámci psychiatrické sekce je snaha tento obraz změnit, prezentovat příklady dobré praxe a pomalými krůčky
přibližovat psychiatrické ošetřovatelství v ČR evropské úrovni.
V současné době pracuji na psychiatrickém oddělení ÚVN Praha. Toto pracoviště podle mých dosavadních zkušeností patří
k nejlépe vybaveným psychiatrickým oddělením v zemi, a to jak
po stránce dispoziční, technické, tak i personální. Kvalitní terapeutický tým, který se zde podařilo vytvořit, má potenciál poskytovat komplexní, bezpečnou a moderní psychiatrickou péči.
Přestože jsou okamžiky, kdy se vše nedaří, jak by mělo, a objevuje se celá řada problémů, vést tento tým a ovlivňovat dění na
oddělení je pro mě velkou výzvou a naplněním.
Mgr. Tomáš Petr
([email protected])
Festival
ošetřovatelství
V prvních měsících tohoto roku připravuje prezidium ČAS
svou dosud největší společenskou akci – 1. ročník festivalu
ošetřovatelství SestraFest 2009. Setkání zdravotníků s širokou
veřejností se uskuteční 12. května ve dvou českých městech
– v Praze (na Staroměstském náměstí) a v Brně. Spolupořadateli této poučné a zábavné akce jsou magistráty těchto měst,
sekce a regiony ČAS, zdravotnická zařízení, zdravotnické
školy, krajské úřady a další subjekty. Florence bude z přípravy
akce i z festivalu samého přinášet průběžné zpravodajství.
jš
zpravodaj čas
Fota Tomáš Petr
Výzva pro členy ČAS
Česká asociace sester a vydavatelství Ambit Media,
a.s. vyhlašují 4. ročník Ceny Florence Nightingale.
Nominovat kandidátku či kandidáta na ocenění může
každá členka či člen ČAS ve čtyřech kategoriích:
• Za rozvoj ošetřovatelství
• Za rozvoj ČAS
• Za rozvoj oboru
• Za celoživotní dílo
Součástí letošního ročníku bude novinka, o které vás jako o
překvapení budeme podrobně informovat ve Florence 3.
Vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých kategorií bude
uskutečněno v průběhu oslav Dne sester.
Návrhy s krátkým zdůvodněním nominace posílejte prosím
na adresu Florence buď písemně (Ambit Media, a.s., Florence, Klicperova 8, 150 00 Praha 5), nebo na e-mailovou
adresu šéfredaktorky: [email protected]
FLORENCE 2/2009 9

Podobné dokumenty

traband - Babí léto

traband - Babí léto ČAJOVNA 13. KOMNATA 9 Prezentace tréninkového pracoviště pro pacienty PNB.

Více

Program

Program ČAJOVNA 13. KOMNATA 9 Prezentace tréninkového pracoviště pro pacienty PNB.

Více

Bronchoskopie flexibilním bronchoskopem

Bronchoskopie flexibilním bronchoskopem Indikace diagnostické bronchoskopie: Diagnostické bronchoskopii by mělo předcházet komplexní pneumologické (klinické a radiologické) vyšetření, zvážení celkového somatického i psychického stavu pac...

Více

Mediakit 2016 - Ambit Media, as

Mediakit 2016 - Ambit Media, as cemi, subspecializacemi a námi všemi osobně. Na klinickou medicínu je naba­ lena celá řada oblastí, které často spíše parazitují, než pomáhají. Myslíme tím např. někdy nesmyslné normy, stále nové a...

Více

12 ORL TRAUMATOLOGIE

12 ORL TRAUMATOLOGIE Zlomeniny očnice Velká část svrchu uvedených zlomenin a také zlomenin frontobazálních je současně zlomeninou očnice. Vznikají přímým působením síly na kost. Jsou-li zlomeny okraje očnice, hovoří se...

Více

Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele Domov pro osoby se

Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele Domov pro osoby se příspěvková organizace Březinova 1093, 432 01 Kadaň

Více