Katalog v pdf ke stažení

Komentáře

Transkript

Katalog v pdf ke stažení
SKUPINA
904
Strany
BATERIE A SVÍTILNY
..........
606-608
SKUPINA
PYTLE NA ODPAD
918
Strana
......................
SKUPINA
942
Strana
KARABINA OTOâNÁ
......................
SKUPINA
617
ZÁMKY
950
Strany
614
622-625
..........
SKUPINA
OCHRANA SLUCHU
958
Strany
632-633
961
Strana
POMÒCKY OCHRANNÉ
......................
SKUPINA
653
PÁSKY BEZPEâNOSTNÍ
964
Strana
......................
SKUPINA
659
PÁSKY LEPICÍ
..........
SKUPINA
662-663
PÁSKY IZOLAâNÍ
986
Strana
Strana
KARTÁâE RUâNÍ
DRÁTùNÉ
......................
SKUPINA
UTùRKY
930
Strana
......................
SKUPINA
942
Strana
SKUPINA
Strany
Strany
626-627
OCHRANA D¯CHACÍHO
ÚSTROJÍ
..........
SKUPINA
962
Strany
617
UTùRKY A UBROUSKY
PAPÍROVÉ
..........
SKUPINA
614
ÚVAZKY LANOVÉ
......................
952
609
..........
634-635
OBLEâENÍ
REFLEXNÍ
654-655
SKUPINA PODLOÎKY TVAROVANÉ
965
981
Strany
906
959
..........
SKUPINA
SKUPINA
......................
Strana
......................
SKUPINA
984
Strana
990
667
Strana
PLACHTY
NEPROMOKAVÉ
......................
SKUPINA
660
664
VLNA OCELOVÁ
......................
667
SKUPINA
MOPY
907
Strany
..........
SKUPINA
935
Strana
610-613
SPONY HADICOVÉ
......................
SKUPINA
615
KOLEâKA POJEZDOVÁ
945
Strany
..........
618-620
SKUPINA SÍËOVINA UNIVERZÁLNÍ
......................
SKUPINA
960
Strany
..........
SKUPINA
962
Strany
..........
SKUPINA
628
OCHRANA OâÍ
A OBLIâEJE
636-643
ODùVY
PRACOVNÍ
656-657
LANA
978
Strana
SKUPINA
Strana
992
Strana
661
ZA¤ÍZENÍ ZVEDACÍ
HYDRALICKÉ
......................
SKUPINA
910
Strana
......................
SKUPINA
941
Strana
SKUPINA
Strana
665
ZÁBRANY
BEZPEâNOSTNÍ
......................
668
616
KOVÁNÍ DVE¤Í
......................
SKUPINA
614
ZVEDÁKY ¤ETùZOVÉ
+ P¤ÍSLU·ENSTVÍ
......................
621
OCHRANA HLAVY
957
Strany
..........
SKUPINA
629-631
OCHRANA RUKOU
961
Strany
..........
SKUPINA
962
Strana
644-652
CHRÁNIâE KOLENNÍ
A LOKETNÍ
......................
658
SKUPINA ZÁSOBNÍKY NA LEPICÍ
979
......................
985
K¤ÍDA
949
956
Strana
SKUPINA
Strana
PÁSKU
......................
SKUPINA
985
Strana
HYDRAULICK¯
LIS
......................
SKUPINA
662
666
LÉKÁRNIâKY
996
Strany
..........
669-671
Sekce 10
10
Oznaãení
Obsah
Skupina
Strana
Baterie a svítilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 . . . . . . . 606-608
Chrániãe kolenní a loketní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 . . . . . . . . . 658
Kartáãe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 . . . . . . . . . 612
Kartáãe ruãní drátûné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 . . . . . . . . . 609
Koleãka pojezdová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 . . . . . . . 618-620
Koleãko zahradní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 . . . . . . . . . 666
Kování dvefií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 . . . . . . . . . 621
Kfiídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 . . . . . . . . . 614
Lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 . . . . . . . . . 661
Lékárniãky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 . . . . . . . 669-671
Lis hydraulick˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 . . . . . . . . . 666
Nádoby uÏitkové. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 . . . . . . . . . 613
Obleãení reflexní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 . . . . . . . 654-655
Odûvy pracovní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 . . . . . . . 656-657
Ochrana d˘chacího ústrojí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 . . . . . . . 634-635
Ochrana hlavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 . . . . . . . 629-631
Ochrana oãí a obliãeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 . . . . . . . 636-643
Ochrana rukou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 . . . . . . . 644-645
Ochrana rukou - bezpeãná manipulace . . . . . . . . . . . . . . . 961 . . . . . . . . . 650
Ochrana rukou - kÛÏe a bavlna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 . . . . . . . 648-649
Ochrana rukou - rukavice pracovní . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 . . . . . . . 646-647
Ochrana rukou - rukavice zateplené a speciální . . . . . . . . 961 . . . . . . . . . 652
Ochrana rukou - syntetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 . . . . . . . . . 651
Ochrana sluchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 . . . . . . . 632-633
Pásky bezpeãnostní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 . . . . . . . . . 659
Pásky izolaãní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 . . . . . . . . . 667
Pásky lepicí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 . . . . . . . . . 663
Pásky lepicí / zásobníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979/981. . . . . . . . 662
Plachty nepromokavé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 . . . . . . . . . 664
PodloÏky tvarované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 . . . . . . . . . 660
PomÛcky ochranné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 . . . . . . . . . 653
Pytle na odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 . . . . . . . . . 614
¤etûzy a lana + pfiíslu‰enství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 . . . . . . . . . 616
SíÈovina univerzální . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 . . . . . . . . . 628
Spony hadicové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 . . . . . . . . . 615
Stojany prodejní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672
Utûrky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 . . . . . . . . . 614
Utûrky a odpadkové ko‰e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 . . . . . . . 610-611
Utûrky a ubrousky papírové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 . . . . . . . 626-627
Úvazky lanové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 . . . . . . . . . 617
Vlna ocelová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 . . . . . . . . . 667
Zábrany bezpeãnostní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 . . . . . . . . . 668
Zámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 . . . . . . . 622-625
Zafiízení zvedací hydraulické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 . . . . . . . . . 665
Zvedáky fietûzové + pfiíslu‰enství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 . . . . . . . . . 616
ÚdrÏba &
ochranné
pracovní
pomÛcky
Sekce 10
Produktové skupiny
904 - 996
Page
605
SKUPINA
BATERIE A SVÍTILNY
Svítilna akumulátorová 12 V
Baterie Edison
- svítivost 1 milion Cd
do svítilen
Svítilna akumulátorová 12 V
- svítivost 2 miliony Cd
Zvlá‰È jasn˘ halogenov˘ reflektor/svítilna Quartz.
Dvou-polohová zamykatelná rukojeÈ. Olovûná baterie 6 V 4 Ah, odolná proti vlhku. Dodáváme se
síÈovou nabíjeãkou AC/DC s kontrolkou LED indikující plné nabití baterie a automobilov˘m adaptérem do zapalovaãe cigaret pro nabíjení v autû.
S automatickou tepelnou pojistkou pro ochranu
Ïárovky. Pojistka vypne automaticky napájení po
20 - 30 minutách napfietrÏitého provozu v závislosti na provozní teplotû.Tato svítilna není vhodná
pro nepfietrÏit˘
provoz.
Baterie Edison
PJ996 na bázi
chloridu zineãnatého je vhodná pro
kapesní i stojanové
svítílny, jako jsou
napfi. svítilny
s dopravním
znaãením.
Zvlá‰È jasn˘ halogenov˘ reflektor
/svítilna Quartz. Dvoupolohová
zamykatelná rukojeÈ. Neprody‰nû
uzavfiená olovûná baterie 6 V 4 Ah. Konstrukce
odolná proti vlivÛm poãasí. Dodáváme se síÈovou
nabíjeãkou AC/DC s kontrolkou LED indikující
plné nabití baterie a automobilov˘m adaptérem
do zapalovaãe cigaret pro nabíjení v autû.
Je opatfiena automatickou tepelnou pojistkou pro
ochranu Ïárovky. Tepelná pojistka vypne automaticky napájení po 20 - 30 minutách nepfietrÏitého provozu v závislosti na provozní teplotû.
ZINKOVÁ
Typ Model Napûtí Ks/ Objednací kód
ãlánku baterie
balení EDI-904
Zinkov˘ PJ996 6 V
1
-3500K
Cena
Kã/1 balení
59
Z
âtyfii druhy alkalick˘ch baterií, které mají del‰í
Ïivotnost neÏ bûÏné uhlíkové baterie pfii vy‰‰ím
pfiíkonu. Jsou vhodné pro nej‰ir‰í vyuÏití, napfiíklad do hraãek, svítilen, elektronick˘ch pfiístrojÛ,
hodin a budíkÛ, ovladaãÛ a ãidel. Nevytékají.
Dvoupolohová
zamykací
rukojeÈ
PA LO
Baterie akalické
VâETNù
NABÍJECÍHO
ADAPTÉRU
IG ARE
A
T
VâETNù
ADAPTÉRU
VA
â
C
1 MILION
KANDEL
Poãet
kandel (Cd)
Objednací kód
EDI-904
Cena
Kã/ks
1 milion
-2000K
557
Svitilna vodotûsná LWK045
Kryptonová Ïárovka je o 70% jasnûj‰í neÏ halogenová. Svítilna je vodotûsná, nárazu-vzdorná,
v pryÏovém pouzdfie. Jednoduché a spolehlivé
ovládání. Ve vodû plave ve svislé poloze.
Svítilna se dodává s adaptérem na 4 ks “D” baterie EDI-904-3100K (balení po 2 ks), nebo je
moÏno pouÏít baterii PJ996 EDI-904-3500K.
Náhradní Ïárovka 3.6 V 0.75 A (krypton)
EDI-13-0940K.
VHODNÉ PRO
P¤ÍSTROJE
S VY··ÍM
P¤ÍKONEM
Nízk˘ profil svítilny
RukojeÈ pro snadné
pfiená‰ení
Popruh pfies rameno
606
Z
Strana
VâETNù
ADAPTÉRU
VA
IG
VâETNù
NABÍJECÍHO
ADAPTÉRU
ALO
Typ Model Napûtí Ks/ Objednací kód
Cena
ãlánku
balení EDI-904
Kã/balení
-3020K
52
AA 1.5 V 4
-3040K
52
Power AAA 1.5 V 4
-3080K
74
Alkalick˘ C 1.5 V 2
-3100K
105
D 1.5V 2
O 70% JASNùJ·Í
NEÎ HALOGEN
AP
ALKALICKÉ
ARE
Îluté v˘straÏné svûtlo
T
Baterie a svítilny
904
â C
2.5
MILIONU
KANDEL
Typ
baterie
Objednací kód
EDI-904
Cena
Kã/ks
Poãet
kandel (Cd)
Objednací kód
EDI-904
Cena
Kã/ks
PJ996 nebo 4 x ‘D’
-2300K
207
2.5 mil.
-2100K
907
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
904
BATERIE A SVÍTILNY
Svítilny
vodotûsné
Svítilny hliníkové
Kryptonová Ïárovka je o 70% jasnûj‰í neÏ halogenová. Ve vodû plave ve svislé poloze.
Spolehlivé ovládání tlaãítkem. Paprsek velké intenzity je nastaviteln˘ od ‘bodového' po
‘plo‰né' svûtlo. Design ‘Anti-roll'. Dodáváme se závûsn˘m poutkem.
.2x C Model - TRK020
PouÏívá 2x baterie ‘C’, dodávané zvlá‰È objednací kód EDI-904-3080K (balení po 2 ks).
PouÏívá kryptonovou Ïárovku: 2C: 2.4 V, 0.75 A
(krypton) - objednací kód EDI-913-0920K.
O 70% JASNùJ·Í
3x D Model - TRK040
NEÎ HALOGEN
PouÏívá 3x baterie ‘D’, dodávané zvlá‰È objednací kód EDI-904-3100K (balení po 2 ks).
PouÏívá kryptonovou Ïárovku: 3D 3.6V, 0.75A (krypton)
- objednací kód EDI-913-2060K.
Spolehlivé ovládání tlaãítkem. PryÏová bezpeãnostní víãka.
Antikotikorozní úprava povrchu anodizací. Zvlá‰È jasné
svûtlo, velmi dlouhá Ïivotnost Ïárovek. Zvlá‰È v˘konn˘
paprsek lze mûnit od bodového po plo‰né svûtlo. Kvalitní
hliníkové tûlo, vroubkovaná protiskluzová rukojeÈ. Hliník
letecké kvality. Vodotûsné a nárazuvzdorné provedení
s neoprenov˘mi ‘O’ krouÏky. Jednoduché a spolehlivé ovládání.
BATERIE
nejsou souãástí dodávky
Vhodné pro: techniky, policii a bezpeãnostní
sluÏby, hasiãe a záchranáfie
BATERIE
nejsou souãástí dodávky
âíslo
Modelu
TRK020
TRK040
Potfiebné
baterie
2xC
3xD
Délka
185 mm
280 mm
Objednací kód
EDI-904
-2350K
-2360K
Cena
Kã/ks
100
130
Sada svítilen s bateriemi 3-dílná
TWS003
Svítilna
Kryptonová Ïárovka dává o 70% více svûtla neÏ halogenová. Vodotûsná, nárazuvzdorná s pryÏov˘m pouzdrem. Ve vodû plave ve svislé poloze. Spolehlivé ovládání
tlaãítkem. Design ‘Anti-roll'. Integrální vícepolohov˘ stojan.
Potfiebné
baterie
3x D
3x C
295 mm
260mm
Cena
Kã/ks
727
685
Objednací kód
EDI-904
-0200K
-0300K
Svítilna flexibilní s magnetem
Magnetická
Svítilna má anodizovanou hliníkovou rukojeÈ a hlavu, je vodotûsná
a nárazuvzdorná. Robustní magnet testovan˘ do 2 kg. Tûlo lze natoãit
do libovolného smûru. Dodáváme s náhradní Ïárovkou.
BATERIE
nejsou souãástí dodávky
Nastaviteln˘ smûr paprsku
Anodisovaná hliníková rukojeÈ a hlava, vodotûsná
a nárazuvzdorná. Flexibilní tûlo laho smûru.
Nastaviteln˘ paprsek od bodového po plo‰né svûtlo.
Dodáváme s náhradní Ïárovkou.
S pfiezkou na krouÏek na klíãe.
O 70% JASNùJ·Í
NEÎ HALOGEN
3
ks
Délka
Potfiebné Délka
baterie
S magnetem
2x ‘AA’ 400 mm
Nastaviteln˘ paprsek 2x ‘AA’ 400 mm
Popis
Cena
Kã/ks
495
374
Objednací kód
EDI-904
-0600K
-0700K
Îárovky
Jsou urãeny pro kapesní
svítilny Edison a bezpeãnostní svûtla.
VâETNù
BATERIÍ
Vodotûsné svítilny
Kryptonová Ïárovka - o 70% jasnûj‰í neÏ halogenová. Vodotûsná, nárazuvzdorná
s pryÏov˘m pouzdrem. Jednoduché a spolehlivé ovládání tlaãítkem. Paprsek velké
intenzity - nastaviteln˘ od ‘bodového' po ‘plo‰né' svûtlo. Design ‘Anti-roll', závûsné
poutko. Dodáváme s bateriemi pro v‰echny 3 svítilny:
2 x ‘AA’, 2 x ‘C’ a 4 x D.
Objednací kód
Cena
âíslo modelu
EDI-904
Kã/ks
-2320K
TWS003
412
Svítilny kapesní
Antikorozní úprava povrchu anodizací. Zvlá‰È jasné Ïárovky s dlouhou Ïivotností.
Nastaviteln˘ paprsek od bodového po plo‰né svûtlo. Kvalitní hliníkové tûlo, vroubkovaná
protiskluzová rukojeÈ. Hliník letecké kvality. Vodotûsné a nárazuvzdorné. Zapnutí
a vypnutí otoãením. Náhradní Ïárovka v zadní ãásti. Lze pfiipevnit na krouÏek na klíãe.
87 mm
131 mm
147 mm
Objednací kód
EDI-904
-0050K
-0100K
-0150K
2.4/0.4
2.4/0.75
3.6/0.75
3.6/0.75
Zásuvná
3.6/0.75
K za‰roubování
4.8/0.75
6.0/0.75
6.0/0.75
9.0/0.75
Cena
Kã/ks
120
149
150
2.4/0.85
3.6/0.85
4.8/0.85
12/0.25
Vhodn˘ pro
MnoÏství Objednací kód
EDI-913
svítilnu
v 1 balení
Vakuová Ïárovka
-0120K
EDI-904-0050K
1
-0180K
EDI-904-0100K
1
EDI-904-0150K
1
EDI-904-0700K
1
Kryptonová Ïárovka
EDI-904-0600K
1
235/232
2
230/236
2
25
94
-0240K
39
-1600K
-0920K
-0940K
-0360K
54
15
17
62
-0380K
1
-0960K
2
EDI-904-0250K
1
-0600K
EDI-904-0350K
1
-0900K
EDI-904-0400K
1
Halogenová Ïárovka Quartz
-1400K
EDI-904-2000K
1
-1240K
EDI-904-2100K
2
Xenonová Ïárovka
-1100K
EDI-904-282/286
2
-1120K
EDI-904-2870K
2
-1140K
2
Îárovka Spot Clear
-2060K
EDI-904-2100K
2
79
17
62
62
EDI-904-0300K
1
EDI-904-0200K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
Strana
45
42
45
45
45
17
607
Baterie a svítilny
Délka
12 V/0.4 A
2.4 V/0.35 A
Ø 3 mm
2.4 V/0.4 A
Ø 5 mm
6.0/55 W
12/55 W
BATERIE
nejsou souãástí dodávky
Potfiebné
baterie
1 x ‘AAA’
2 x ‘AAA’
2 x ‘AA’
Popis
SKUPINA
Baterie a svítilny
904
BATERIE A SVÍTILNY
Svítilny kryptonové
s tvarovanou rukojetí
Kryptonová Ïárovka - o 70% jasnûj‰í neÏ halogenová. Pfiesnû obrobené pouzdro z kovové slitiny.
PryÏová rukojeÈ pro lep‰í uchopení a izolaci proti chladu.
Zapnutí/vypnutí otoãením.
Antikorozní úprava
povrchu anodizací.
Odolné proti vodû a nárazÛm.
Nastaviteln˘ paprsek
od ‘bodového' po ‘plo‰n˘'.
Dodáváme se závûsn˘m
poutkem.
âíslo
Potfiebné
modelu
baterie
TGX005
2 x AAA
TGX010
2 x AA
BATERIE
nejsou souãástí dodávky
Cena
Kã/ks
85
114
Objednací kód
Délka
EDI-904
-2800K
-2810K
135 mm
150 mm
Svítilny xenonové s tvarovanou rukojetí
Xenonová Ïárovka - o 125% jasnûj‰í neÏ halogenová - v˘jimeãnû dlouhá Ïivotnost Ïárovky.
Má jasné bílé svûtlo podobné dennímu.
Tvarovaná rukojeÈ.
Ovládání tlaãítkem.
Odolné proti vodû
a nárazÛm.
Nastaviteln˘ paprsek.
Se závûsn˘m poutkem.
BATERIE
nejsou souãástí dodávky
âíslo
modelu
TGX020
TGX035
Potfiebné
baterie
2xC
3xD
Cena
Kã/ks
350
397
Objednací kód
Délka
EDI-904
-2820K
-2830K
195 mm
310 mm
Svítilny s xenonovou Ïárovkou a titanovou rukojetí
Xenononová Ïárovka - o 125% jasnûj‰í neÏ halogenová - v˘jimeãnû dlouhá Ïivotnost Ïárovky.
Má jasné bílé svûtlo - podobné dennímu. Pfiesnû obrobené pouzdro z pevné hliníkové slitiny.
R˘hovaná rukojeÈ v titanovém stylu.
Spolehlivé ovládání tlaãítkem.
Antikorozní úprava povrchu
anodizací.
Odolné proti vodû a nárazÛm.
V‰echny spoje jsou utûsnûny
‘O’ krouÏky. Díky profesionálnímu designu a dokonalém
vyváÏení zaruãuje dlouhou
Ïivotnost. Velmi intenzivní
paprsek - nastaviteln˘ od
‘bodového’ po ‘plo‰n˘’.
âíslo
Potfiebné
Náhradní Ïárovka je
modelu
baterie
umístûna ve víãku baterky.
TTX020
2xC
TTX040
3xD
BATERIE
nejsou souãástí dodávky
Cena
Kã/ks
415
484
Objednací kód
Délka
EDI-904
-2860K
-2870K
300 mm
310 mm
Svítilny LED
·est zvlá‰È jasn˘ch bíl˘ch svítiv˘ch diod. Îivotnost svítiv˘ch
diod 100000 hodin.
Îivotnost baterie aÏ 50 hodin
(nepfietrÏit˘ provoz). Pfiesnû
obrobené pouzdro z pevné
hliníkové slitiny. Zapnutí/vypnutí
pootoãením. Antikorozní úprava
povrchu anodizací. Odolné proti
vodû a nárazÛm. Dodáváme
se závûsn˘ poutkem. V‰echny
spoje jsou utûsnûny ‘O’ krouÏky.
Nikdy nepotfiebuje náhradní Ïárovku
âíslo
modelu
TAL010
TAL040
Potfiebné
baterie
2 x AA
3xD
BATERIE
nejsou souãástí dodávky
Cena
Kã/ks
300
585
Objednací kód
Délka
150 mm
280 mm
EDI-904
-2500K
-2520K
Svítilny LED - nové a v˘konné
Nejsou zapotfiebí Ïádné baterie! Zatfieste svítilnou
jen 30 vtefiin a získáte hodinu jasného svûtla.
Nejsou zapotfiebí Ïádné baterie. Vysoce v˘konné
svítící diody mají Ïivotnost 100000 provozních
hodin. Nabit˘ stav se zachovává, nemusíte
svítilnou zatfiást vÏdy, kdyÏ ji chcete pouÏít!
Dokonalá nouzová svítilna pro automobily,
domácnost, garáÏe, autodílny atd.
Odolná proti vlivÛm poãasí.
Dodáváme jako jednotlivou svítilnu
nebo v sadû po dvou
(1x 300 mm a 1x 130 mm)
Bez
baterií
Délka
300 mm
130 mm
Sada 130 mm a 300 mm
Strana
608
Objednací kód
EDI-904
-1000K
-1020K
-1040K
Cena
Kã/ks
454
160
587
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
KARTÁâE RUâNÍ DRÁTùNÉ
Kartáãe
ocelové
Kartáãe kulaté
drátûné
Urãeny k ãi‰tûní povrchÛ a materiálÛ, k odstraÀování barev,
neãistot, rzi a houÏevnat˘ch nánosÛ.
DrÏadlo z tvrdého dfieva.
·tûtiny z ocelolitiny
Pro univerzální pouÏití.
Ruãní kartáãe
Drátûná rukojeÈ pro ruãní pouÏití pfii ãi‰tûní trubek
a tûÏko dostupn˘ch míst atd.
PrÛmûr Délka
kartáãe
10 mm 100 mm
15 mm 105 mm
Ocel 20 mm 100 mm
25 mm 100 mm
30 mm 80 mm
Typ
Celková
délka
215 mm
215 mm
210 mm
215 mm
210 mm
906
Cena
Kã/ks
47
50
54
60
65
Objednací kód
KEN-906
-1030K
-1050K
-1060K
-1100K
-1120K
Sada
Sada obsahuje:
Kulaté kartáãe: o prÛmûru 1x 10, 15, 20, 25 a 30 mm.
Úzké nylonové kartáãe: 1x zahnut˘ a 1x pfiím˘.
7
ks
Poãet
kusÛ
Objednací kód
KEN-906
Cena
Kã/ks
7
-9010K
582
Objednací kód
KEN-906
-1250K
-1260K
-1300K
-1320K
-1330K
-1450K
-1460K
-1500K
-1520K
-1530K
Cena
Kã/ks
55
57
60
65
70
65
69
70
75
82
Sada
Obsahuje (po 1 ks):
Ocelové kartáãe: 15 x 60 mm, 20 x 60 mm,
25 x 60 mm, 30 x 60 mm, 35 x 60 mm.
Kartáãe z nerez oceli: 15 x 60 mm, 20 x 60 mm,
25 x 70 mm, 30 x 65 mm,
35 x 60 mm.
10
* Se
‰krabkou
Poãet
fiad
2
3
4
4*
Typ ‰tûtin
Ocelolitina
Ocelolitina
Ocelolitina
Ocelolitina
Cena
Kã/ks
25
27
30
39
Objednací kód
KEN-906
-6200K
-6300K
-6400K
-6450K
·tûtiny z nerezové oceli
Drátûné kartáãe s dráty z nerezové oceli se pouÏívají pfieváÏnû
pfii svafiování nerezové oceli. DrÏadlo z tvrdého dfieva.
Pro elektrické náfiadí
Válcová stopka 6 mm. Pro
pouÏití v elektrickém náfiadí.
Délka
Type PrÛmûr kartáãe
15 mm 60 mm
20 mm 60 mm
Ocel 25 mm 60 mm
30 mm 60 mm
35 mm 60 mm
15 mm 60 mm
20 mm 60 mm
Nerez 25 mm 70 mm
ocel
30 mm 65 mm
35 mm 60 mm
Celková
délka
100 mm
103 mm
120 mm
115 mm
110 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Poãet
ks
Obsah
10
Kartáãe na ocel a nerez
Typ ‰tûtin
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Cena
Kã/ks
30
37
42
Objednací kód
KEN-906
-7200K
-7300K
-7400K
Mosazné ‰tûtiny
Kartáãe s mosazn˘mi dráty se pouÏívají tam, kde hrozí nebezpeãí poÏáru
nebo v˘buchu. Kartáãe s mosazn˘mi dráty nezpÛsobují jiskry.
ks
KEN-906
Cena
Kã/ks
-9020K
864
Objednací kód
Poãet
fiad
2
3
4
Kartáãe úzké drátûné
Poãet
fiad
2
3
4
Rovné kovové rukojeti, ocelové dráty nebo nylonové ‰tûtiny.
Vhodné pro ãi‰tûní a dekarbonizaci tûÏko dostupn˘ch míst.
Typ ‰tûtin
Mosaz
Mosaz
Mosaz
Cena
Kã/ks
45
40
67
Objednací kód
KEN-906
-8200K
-8300K
-8400K
Kartáãe
ocelové
Urãeny k ãi‰tûní povrchÛ a materiálÛ, k odstraÀování barev,
neãistot, rzi a houÏevnat˘ch nánosÛ. DrÏadlo z plastu,
‰tûtiny z ocelolitiny. Pro v‰eobecné pouÏití.
S pfiímou hlavou
*se ‰krabkou
S pfiímou hlavou
Délka
hlavy
50 mm
50 mm
Typ
Ocel
Nylon
Objednací kód
KEN-906
-1800K
-1850K
Cena
Kã/ks
45
42
Se zahnutou hlavou
Typ
Ocel
Nylon
Délka
hlavy
70 mm
70 mm
Objednací kód
KEN-906
-1900K
-1950K
Cena
Kã/ks
60
52
*se ‰krabkou.
Poãet
fiad
1*
2*
3*
4*
4*
5*
Typ ‰tûtin
Ocelolitina
Ocelolitina
Ocelolitina
Ocelolitina
Ocelolitina
Ocelolitina
Objednací kód
COT-906
-6100K
-6200K
-6300K
-6400K
-6450K
-6500K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
19
22
27
29
32
35
Strana
609
Kartáãe ruãní drátûné
Se zahnutou hlavou
SKUPINA
Utûrky a odpadkové ko‰e
907
UTùRKY A ODPADKOVÉ KO·E
·tûtce
na okna
Houby na okna
z ovãího rouna
·tûtce pro údrÏbu
prÛmyslové
Plastová rukojeÈ. Ideální pro odstraÀování pilin,
tfiísek atd.
Lehká rukojeÈ z plastu odolná proti nárazÛm,
s vymûniteln˘m a vyprateln˘ rukávem
z nemaãkavé ovãí vlny.
Velikost PrÛmûr
ã. 6
ã. 8
ã. 10
ã. 12
ã. 16
Lze pfiipevnit
k teleskopické
prodluÏovací rukojeti.
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
Cena
Kã/ks
30
34
39
44
59
Objednací kód
KEN-907
-3060K
-3080K
-3100K
-3120K
-3160K
·tûtce na m˘dlovou pûnu
Velikost
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
355 mm (14”)
-3860K
624
Zkroucen˘ drát. Pro kartáãování a ãi‰tûní
kluzn˘ch ploch stolÛ, díl strojÛ atd.
Stûrky nerezové
Pro rychlé odstranûní vody z oken pro vyãi‰tûní
bez ‰mouh. Ergonomická pryÏová protiskluzová
rukojeÈ. Lze je pfiipevnit k teleskopickému drÏáku.
OdpruÏená stírací li‰ta umoÏÀuje polohování
rukojeti kdekoliv po její délce.
Délka
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
240 mm
-3250K
19
·tûtce umûlecké
Plastová rukojeÈ s ãist˘mi ‰tûtinami.
Na kaÏdém ‰tûtci je oznaãena
jeho velikost.
Stírací li‰ta
Objednací kód
COT-907
-3800K
300 mm (12”)
-3820K
450 mm (18”)
V˘mûnná stírací li‰ta
-3840K
450 mm (18”)
Cena
Kã/ks
610
880
Velikost
ã. 1
ã. 2
ã. 3
ã. 4
ã. 5
ã. 6
135
Kartáãe na mytí aut
Mûkké syntetické ‰tûtiny s tûlem z plastu,
které nepo‰kodí karoserii,
Vhodné pro prÛmûr
hadic 12 mm (1/2”).
Cena
Kã/ks
9
12
12
12
12
14
Objednací kód
KEN-907
-3410K
-3420K
-3430K
-3440K
-3450K
-3460K
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
Economy
-1100K
250
Velikost
Objednací kód
KEN-907
-0210K
-0250K
-0270K
-0290K
-0310K
-0330K
-0350K
1/2”
1”
11/2”
2”
21/2”
3”
4”
Cena
Kã/ks
5
5
10
12
19
24
40
Sada ‰tûtcÛ pro
prÛmyslovou
údrÏbu
Jedná se o zvlá‰È
hodnotnou a cenovû
v˘hodnou sadu.
Ideální pro fiadu
aplikací v dílnû,
domácnosti, pfii práci
s ãistícími a odma‰Èovaãími
prostfiedky atd.
Dfievûná rukojeÈ
s ãist˘mi ‰tûtinami.
Obsah:
4 ‰tûtce
kaÏdého typu:
12 mm (1/2”),
25 mm (1”)
a 50 mm (2”);
1 ‰tûtec kaÏdého
typu: 75 mm (3”)
a 100 mm (4”).
Poãet
Objednací kód
KEN-907
k
-0400K
14
Cena
Kã/ks
144
Hrablo na sníh
RohoÏ
nylonová
Nylonová Ïebrovaná
S neklouzav˘m dolním povrchem, kter˘ zajistí
stabilní oporu pro nohy.
Odolná proti
opotfiebení.
Typ
Vhodné pro fiadu aplikací v dílnû,
v domácnosti, pfii práci s ãistiãi,
odma‰Èovaãi atd. Dfievûná rukojeÈ
s ãist˘mi ‰tûtinami.
Hrablo na sníh z plastu.
Velikost: 425 x 300 mm,
násada o délce 1400 mm.
Kartáãe asfaltérské
PouÏívají se na asfalt, kreosot,
vápno atd.
S krátkou rukojetí
Délka: 300 mm (12”).
Typ
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
S krátkou rukojetí
-1010K
57
Velikost
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
Rozmûry
(‰ x d)
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
76 x 46 cm
-5140K
199
425 x 300 mm
-3600K
405
Prachovka z ovãího rouna
RohoÏ z kokosového vlákna
S lemovan˘m okrajem.
Zvlá‰È dlouhá rukojeÈ.
Pro ãi‰tûní Ïaluzií,
vysok˘ch rohÛ,
knihoven atd.
S dlouhou rukojetí - zvonov˘ typ
Délka: 1270 mm (50”).
Typ
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
Zvonov˘ typ
-1050K
162
Strana
610
Typ
Velikost
ã. 4 84 x 51cm
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
Celková
délka
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
-5040K
522
1200 mm/47”
-4800K
240
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
UTùRKY A ODPADKOVÉ KO·E 907
Mopy
Lopatka plastová
a smetáãek
Mopy
Mopy s vysoce kvalitní akrylovou hlavou se
pouÏívají na parketové a dfievûné podlahy,
dlaÏdice a podlahy z linolea. Kloubovû
pfiipevnûn˘ pozinkovan˘ rám hlavy.
Násada z bukového dfieva.
Pro pouÏití ve vlhkém prostfiedí.
Vysoce absorbující.
Pozinkovan˘
drÏák.
Velikost
Objednací kód
COT-907
-2700K
-2720K
Cena
Kã/ks
849
964
Hlavy smetákÛ
Hlavy smetákÛ vysoké kvality
s násadou nebo bez násady.
Dodáváme s kokosov˘mi nebo proutûn˘mi
vlákny. Kokosové hlavy smetákÛ jsou ideální
pro pouÏití v interiéru domácností, zatímco
proutûné hlavy jsou spí‰e vhodné pro tûωí
prÛmyslové aplikace.
Cena
Kã/ks
49
54
Rozmûry
(‰ x d x v)
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
Násady na smetáky a mopy
250 x 320 x 235 mm
-4600K
75
Náhradní dfievûné násady pro mopy
a smetáky.
Lopatka a smetáãek s dlouhou
násadou
No.10
No.12
·ífika
hlavy
460 mm (18”)
610 mm (24”)
Hmotnost Objednací kód
KEN-907
1 ks
-2800K
140 g
-2820K
170 g
Smetáãek o délce 265 mm s pevn˘mi syntetick˘mi ‰tûtinami a lopatka o ‰ífice 223 mm.
Pro pohodlné ukládání jsou vzájemnû spojeny
sponou.
Délka x
Hmotnost Objednací kód
KEN-907
PrÛmûr
1 ks
-1900K
1220 x 24 mm 340 g
-1920K
1220 x 28 mm 500 g
-1940K
1520 x 24 mm 450 g
-1960K
1520 x 28 mm 660 g
Cena
Kã/ks
42
65
60
84
Smetáãek se zahnutou hlavou a zvlá‰È dlouhou
násadou 980 mm umoÏÀuje stírat podlahu bez
oh˘bání. Syntetické ‰tûtiny.
Spona pro spoleãné
uskladnûní.
Lopatka má
pryÏové
hrany.
Hlavy mopÛ
Kentucky
Vyrobené z bavlnûn˘ch
motouzÛ s pro‰ívan˘mi stfiedy.
Velikost
450 g
570 g
Hmotnost Objednací kód
COT-907
1 ks
-2500K
350 g
-2510K
450 g
Cena
Kã/ks
169
200
Násady mopÛ
Hliník
Buk
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
250 x 320 mm
-4650K
309
Lopatka kovová s uchem
Vhodné pro v˘‰e uvedené.
Typ
Rozmûry
(‰ x d)
N˘tovaná konstrukce s kruhovou rukojetí.
Délka Hmotnost Objednací kód
1 ks COT-907
1250 mm 480 g -2680K
1270 mm 600 g -3500K
Cena
Kã/ks
444
422
Mop vysoce sav˘
Popis
12” Pfiír. kokos
12” Proutí
18” Pfiír. kokos
18” Proutí
24” Pfiír. kokos
24” Proutí
Násada smetáku
PrÛm. Hmotnost Objednací kód Cena
díry 1 ks KEN-907 Kã/ks
15/16” 340 g -1200K
65
15/16” 320 g -1280K
74
125
11/8” 650 g -1400K
137
11/8” 620 g -1480K
154
11/8” 770 g -1500K
170
11/8” 830 g -1580K
44
950 g -1800K
Lehká trubková násada
s rukou ovládan˘m
‘spou‰tûcím’ ma
s houbovou
podloÏkou.
Velikost
320 mm
Smetáãky
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
-4670K
270
Lopata kovová
S tvarovanou rukojetí z bukového dfieva.
COT-907
Cena
Kã/ks
-2600K
624
Objednací kód
1250 mm
Dfievûná násada,
lopata ‰iroká 180 mm,
natfiená, pro stfiednû
tûÏk˘ provoz.
DrÏák smetáku
Hodí se ke v‰em ploch˘m
smetákÛm uveden˘m
v˘‰e.
DrÏák je pfiipevnûn k hlavû
dvûma ‰rouby 10 x 3/4
(dodáváme).
Hmotnost Objednací kód
KEN-907
1 ks
-2200K
Pfiírodní kokos 140 g
-2250K
Proutí
150g
Typ
Cena
Kã/ks
37
57
Typ
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
·ífika
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
DrÏák
-1850K
112
180 mm
-4700K
119
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
611
Utûrky a odpadkové ko‰e
Celková
délka
SKUPINA
Kartáãe
?????????????????
907
KARTÁâE
Kartáãky
na ruce
90 mm dlouhé, s nepoddajn˘mi ‰tûtinami na
obou stranách. Pro ãi‰tûní rukou a nehtÛ.
Plastov˘
Ruãník bavlnûn˘
Utûrka bavlnûná
Hladk˘ bavlnûn˘
ruãník.
Rozmûry:
510 x 760 mm
Bílá 2-vrstvá utûrka na nádobí
s ob‰it˘mi okraji. Rozmûry:
300 x 360mm.
Dodáváme v balení
po 10 ks.
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
340 g
-4070K
45
Utûrka bavlnûná v roli
Dfievûn˘
Hmotnost Objednací kód
KEN-907
1 ks
-2500K
Plastov˘
35 g
-2550K
Dfievûn˘
55 g
Typ
Cena
Kã/ks
24
29
Kartáã
300 mm ‰iroká role
s utûrkami.
100% bavlna.
Hmotnost
10 ks
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/balení
300 g
-4010K
154
Prachovka
Tradiãní mûkká Ïlutá prachovka. 100% pfiírodní
bavlna s ob‰it˘mi okraji.
Rozmûry:
510 x 400 mm.
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
830 g
-4050K
222
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
Hmotnost
10 ks
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
60 g
-4130K
450
300 g
-4090K
20
Jelenice pravá
Rozmûry:
600 x 300 mm.
Délka
200 mm
Hmotnost Objednací kód
KEN-907
1 ks
180 g
-2400K
Cena
Kã/ks
57
·tûtka na toalety
Jelenice umûlá
Hadr na podlahu
Size: 400 x 400mm
perforated.
Víceúãelov˘ hadr na podlahu pleten˘ ze smûsového vlákna. Rozmûry: 450 mm x 400 mm.
Dodáváme v balících po 10 ks.
Plastová rukojeÈ s polypropylenovou v˘plní.
Standardní tradiãní hlava. Snadné uskladnûní
sady kartáãe a drÏáku.
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
60g
-4110K
57
Houba z celulózy
Rozmûry: 150 x 100 x 40 mm
Ïlutá houba z celulózy.
Typ
Plastová
Hmotnost Objednací kód
KEN-907
1 ks
160 g
-2650K
Cena
Kã/ks
Hmotnost
10 ks
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/balík
69
500 g
-4040K
322
Kartáãek na boty
S mosazn˘mi drátûn˘mi ‰tûtinami. Ideální pro
ãi‰tûní veluru, nubuku a kÛÏe s vlasem.
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
70 g
-4170K
84
Houba Jumbo
Rozmûry: 200 x 100 x 700 mm
Îlutá houba jumbo.
Délka
165 mm
Strana
Hmotnost Objednací kód
KEN-907
1 ks
30 g
612
-2700K
Hadr instalatérsk˘
Absorpãní materiál urãen˘
pro rychlé a úãinné vstfiebávání rozlité vody. Lze
jej pouÏít jako ãisticí
tkaninu na zdi a podlahy.
Je-li such˘, je
z nûj velmi
úãinn˘ mûkk˘
hadr na le‰tûní.
Materiál lze prát
strojem a je barevnû stál˘ do 95°C.
Rozmûry:
500 x 600 mm.
Cena
Kã/ks
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
54
35 g
-4150K
34
70 g
-4190K
97
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
NÁDOBY UÎITKOVÉ
Konev asfaltérská
Kbelíky plastové
Popelnice plastové
Pozinkovaná se zesílenou
v˘levkou, se zpevnûn˘m
horním okrajem.
S boãní rukojetí.
Plastov˘
Objem
13.5 litrÛ.
907
Objem 80 litrÛ.
Gumov˘
Na beton.
Klínová
v˘levka’.
Objem
13.5 litrÛ.
Objednací kód
Typ
Plastov˘
Gumov˘
KEN-907
-8030K
-8130K
Cena
Kã/ks
70
267
Objem
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
10 litrÛ
-4100K
1182
Kbelík kovov˘ na mop
Kbelík hranat˘ na mop
Perforovan˘ scezovaã.
·ífika: 240 mm.
Délka: 330 mm.
V˘‰ka: 230 mm.
Polypropylen odoln˘ proti nárazÛm.
PrÛmûr
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
450 mm
-9050K
662
Popelnice pozinkovaná
Vhodná pro venkovní pouÏití.
Objem
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
Rozmûry
(‰ x d x v)
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
13.5 litrÛ
-8180K
607
230 x 310 x 22 mm
-4220K
232
Kbelík hranat˘ na mop
Ideální pro pouÏití s ãistiãem oken
a pryÏov˘m stíraãem.
Kbelík hliníkov˘ úklidov˘
Pozinkovan˘ s noÏní Ïdímací
jednotkou.
PrÛmûr: 290 mm. V˘‰ka: 285 mm.
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
17 litrÛ
-4200K
1902
Rozmûry
(‰ x d x v)
370 x 170
x 240 mm
Objednací kód
COT-907
Cena
Kã/ks
PrÛmûr
Objednací kód
KEN-907
Cena
Kã/ks
-4300K
495
450 mm
-9000K
999
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
613
Nádoby uÏitkové
Objem
SKUPINA
Kfiídy / pytle na odpad / utûrky
910/918/930 K¤ÍDY / PYTLE NA ODPAD / UTùRKY
Kfiída ‰kolní
Utûrky navlhãené
dílenské
Kulaté tyãky - 10 mm x 100 mm
Vysoká kvalita. Rozmûry 10 x 100 mm.
Vhodné pro tabuli. Snadno se s nimi
pí‰e, snadno se maÏou. Vhodné pro
rozsáhlé nepermanentní oznaãování
na stavbách, pfii v˘robû,
pfii sportech atd.
kód
Velikost balení Objednací
KEN-910
100 tyãek
Mûkké bílé utûrky. OdstraÀují olej,
tuk, inkoust a neãistoty.
Po ãi‰tûní není nutno
oplachovat ruce.
Vhodné pro opravy
v terénu, servisní
vozidla a pouÏití
v dílnû.
Cena
Kã/balení
-0100K
152
Kfiída krejãovská
âtyfihranné tyãky - 10 mm x 100 mm
Pro ‰irokou fiadu aplikací, od oznaãování
krejãovsk˘ch lemÛ po oznaãování svarÛ na
plechov˘ch materiálech ve v˘robních podnicích.
Ploché tyãky - 5 mm x 12 mm x 125 mm
Ks Objednací kód Cena
v krab. KEN-910 Kã/krabice
200
âtvercov˘ 50 -0200K
440
Ploch˘ 144 -1000K
Tvar
Sáãky úklidové ãerné
zabalené v krabici
Ks
Tlou‰Èka v krabici
ã. 140
200
160
200
460 x 740 x 1000 mm ã.
ã. 180
200
ã. 350
100
Objednací kód
AVN-918
-0070K
-0150K
-0080K
-0090K
MnoÏství
v kelímku
Objednací kód
SOL-930
Cena
Kã/kelímek
Standard Duty
150
-3900K
452
Utûrky dílenské
Dílenské utûrky impregnované mírnû abrazivní vlákninou jsou urãeny pro
odstraÀování oleje, neãistot, a ‰patnû odstraniteln˘ch kontaminantÛ,
jako jsou barvy, tûsnicí prostfiedky a vût‰ina
inkoustÛ a neãistoty. Pfiírodní ãisticí prostfiedek, kter˘ zanechává na rukou
osvûÏující pocit a vÛni ãerstv˘ch
pomeranãÛ. Utûrka pro ãi‰tûní
rukou bez vody.
Ruce si po pouÏití
nemusíte oplachovat
Vhodná pro opravy
v terénu, servisní
vozidla a pouÏití
v dílnû.
Pro prÛmyslové pouÏití jsou sáãky zabaleny
do robustní krabice. Dodáváme
ve ãtyfiech tlou‰Èkách.
Rozmûry
(‰ x d x v)
Typ
v˘robku
Cena
Kã/krabice
505
909
1330
1014
Pytle modré na odpad - v roli
Typ
v˘robku
Utûrky dílenské
Kelímek
Zvlá‰È silné recyklované polyténové pytle
na odpad. Vhodné pro zahradu
a staveni‰tû.
MnoÏství
v kelímku
50
100
Objednací kód
SOL-930
-3800K
-4000K
Cena
Kã/kelímek
269
562
Utûrky dílenské
K odstraÀování tlust˘ch vrstev tuku a neãistot. Jsou urãeny pro mechaniky,
techniky, tiskafie, elektronick˘ prÛmysl atd. Velmi málo cupaniny
- odolné proti rozpou‰tûdlÛm - velmi stálé za mokra - bez silikonu.
Men‰í velikost pro sníÏené
náklady na utûrku.
Rozmûry
(‰ x d x v)
510 x 510 x 760 mm
Tlou‰Èka
PytlÛ
v roli
Objednací kód
AVN-918
Cena
Kã/role
ã. 400
7
-0140K
65
Pytle na odpad - v roli
Tovární typ:
48% polyester,
52% buniãina,
pfiedená lemovka
s lehkou aperturou.
Celková plocha
tkaniny = 24.3 m2.
Ekonomické, zvlá‰È silné, recyklované polyténové pytle na odpad.
Vhodné pro domácnost
i kanceláfi.
Rozmûry
(‰ x d x v)
Tlou‰Èka
PytlÛ
v roli
Objednací kód
AVN-918
Cena
Kã/role
Krabice
obsahuje
Velikost
utûrky
Objednací kód
SOL-930
Cena
Kã/krabice
460 x 740 x 860 mm
ã. 120
20
-0160K
62
250
270 x 360 mm
-3000K
708
Strana
614
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
SPONY HADICOVÉ
O-spony hadicové
na vedení plynu
Spony hadicové
pozinkované
Samosvorn˘ ‰nekov˘ pfievod. Jsou pfiesnû
vyrobeny z nejlep‰í britské oceli BS 5315.
Pasivovovan˘ pozinkovan˘ povrch
poskytuje dvojitou ochranu. PouÏití
v automobilovém prÛmyslu, v˘robû
zemûdûlsk˘ch a lodních strojÛ,
plynov˘ch instalacích.
Velikost Rozsah prÛmûrÛ
000
M00
00
0
0X
1A
1
1X
2A
2
2X
3
3X
4
4X
5
6
6X
9 - 13 mm
13 - 16 mm
13 - 19 mm
16 - 22 mm
19 - 25 mm
22 - 29 mm
25 - 35 mm
28 - 41 mm
31 - 48 mm
38 - 54 mm
44 - 60 mm
50 - 70 mm
60 - 80 mm
70 - 90 mm
83 - 102 mm
95 - 115 mm
104 - 127 mm
127 - 146 mm
Objednací kód
MTL-935
-5050K
-5070K
-5090K
-5110K
-5130K
-5150K
-5160K
-5170K
-5190K
-5210K
-5230K
-5250K
-5270K
-5290K
-5310K
-5330K
-5350K
-5370K
Vyrobeny z mírnû pozinkované/ ãistû pasivované
nerezové oceli.
PASIVOVAN¯
POZINKOVAN¯ POVRCH
Cena
Kã/100 ks
607
607
607
665
665
740
740
740
839
839
839
972
972
1065
1065
1199
1330
1330
Sady
Samosvorn˘ ‰nekov˘ pfievod. Pfiesnû vyrobeny z nejlep‰í britské oceli dle
BS 5315. Pasivovovan˘ pozinkovan˘ povrch poskytuje dvojitou ochranu.
PouÏití v automobilovém prÛmyslu, v˘robû zemûdûlsk˘ch a lodních strojÛ,
plynov˘ch instalacích. Obû sady obsahují velikosti 000 aÏ 8 (prÛmûr 9 mm
aÏ 178 mm).
Velikost PrÛmûr ( mm) Obsah balení
min max 50
100
OOO 9
13
4
8
MOO 13 16
4
8
OO 13 19
6
12
O 16 22
4
8
OX 19 25
3
6
1A 22 29
3
6
1
25 35
5
10
1X 28 41
3
6
2A 31 48
2
4
2
38 54
3
6
2X 44 60
2
4
3
50 70
2
4
3X 60 80
1
2
4
70 90
2
4
4X 83 102 1
2
5
95 115 1
2
6 104 127 1
2
6X 127 146 1
2
7 146 159 1
2
8 149 178 1
2
Poãet
kusÛ
50
100
935
Hadice na vedení plynu
musí b˘t spojovány
odbornû kvalifikovanou
osobou
âíslo
v˘robku
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
Rozsah
prÛmûru
7 - 9 mm
8 - 11 mm
11 - 13 mm
13 - 15 mm
15 - 18 mm
17 - 20 mm
20 - 23 mm
Objednací kód
MTL-935
-7060K
-7070K
-7090K
-7100K
-7120K
-7140K
-7160K
Cena
Kã/100 ks
279
295
327
359
390
424
464
Klíã na hadicové
spony
Utahovák s chromovan˘m povrchem
s T-rukojetí. ·estihrann˘ una‰eã 7 mm.
PASIVOVAN¯
POZINKOVAN¯ POVRCH
Délka
Objednací kód
KEN-936
Cena
Kã/ks
155 mm
-2010K
240
·roubovák na spony ohebn˘
·roubovák z opleteného ocelového drátu. Oh˘bá se v rozmezí 90°, aby
bylo moÏné dosáhnout jinak nepfiístupné spony. RukojeÈ ‘Hi Grip’.
Jeho ãepel má ‰estihrann˘ una‰eã 1/4” , kter˘ odpovídá vymûnitelnému
adaptéru 7 mm (jednotliv˘ ‰estihran).
Na konci una‰eãe je otoãn˘ krouÏek.
Objednací kód
MTL-935
-5950K
-5990K
Cena
Kã/balení
402
807
Spony hadicové nerezové
Samosvorn˘ ‰nekov˘
pfievod s leskl˘m
povrchem. Kvalitní
nerezová ocel 304.
Nekorodují.
Velikost Rozsah prÛmûrÛ
9 - 13 mm
13 - 16 mm
13 - 19 mm
16 - 22 mm
19 - 25 mm
22 - 29 mm
25 - 35 mm
28 - 41 mm
31 - 48 mm
38 - 54 mm
44 - 60 mm
Objednací kód
MTL-936
-5050K
-5070K
-5090K
-5110K
-5130K
-5150K
-5160K
-5170K
-5190K
-5210K
-5230K
Cena
Kã/100 ks
2022
2022
2022
2142
2142
2257
2379
2379
2462
2577
2679
Sada
Obsahuje: (velikost x jakost) 000 x 4, M00 x 4, 00 x 8, 0 x 6, 0X x 5,
1A x 4, 1 x 5, 1X x 4, 2A x 3, 2 x 4, 2X x 3
Poãet
Objednací kód
Cena
MTL-936
kusÛ
Kã/sada
50
-5950K
1172
Objednací kód
KEN-936
Cena
Kã/ks
280 mm
-2000K
145
·títky identifikaãní
Vhodné pro v‰echny identifikace komponent, dávek, znaãení ‰títkem,
skladu, uÏivatelská oznaãení, identifikaci klíãÛ atd.
Vnûj‰í prÛmûr 30 mm.
Typ
Materiál
Bez nátûru
Hliník
Mosaz
Objednací kód
KEN-937
-1030K
-2030K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
10
12
Strana
615
Spony hadicové
000
M00
00
0
0X
1A
1
1X
2A
2
2X
NEREZOVÁ
OCEL
Délka
SKUPINA
Zvedáky fietûzové + pfiíslu‰enství / fietûzy a lana + pfiíslu‰enství
941/942 ZVEDÁKY ¤ETùZOVÉ + P¤ÍSLU·ENSTVÍ / ¤ETùZY A LANA + P¤ÍSLU·ENSTVÍ
Zvedáky
fietûzové
Zvedák je vyroben z vysoce
kvalitních materiálÛ.
Unikátní speciální design
umoÏÀuje dosáhnout
vy‰‰í sílu a Ïivotnost.
Zaji‰Èuje ochranu ozuben˘ch pfievodÛ proti
nárazÛm a prachu. V‰echny
nosné a ruãní fietûzy jsou
kalibrovány a dodávány
s elektricky pozinko-van˘m
povrchem. Nosn˘ fietûz je
z kalené legované oceli druhu
80. V‰echny horní i dolní háky
jsou z ocelolitiny, drÏáky jsou
robustní. Kladkostroje jsou
vyrobeny podle B53243.
¤etûzy jsou vyrobeny podle
ISO 1834.
Karabiny
Vhodné pro stoÏáry, mycí linky, navíjecí zafiízení
pro mark˘zy. S lit˘mi koleãky pro lana do prÛmûru 8 mm. Kladky dodáváme s pfiipevnûn˘mi háky
typu S. Pozinkované kladky
mají litá koleãka pro lana do
Kladka
prÛmûru 8 mm. âerné (epoxipro
dové) kladky mají nylonová
mark˘zy
koleãka pro lana do prÛmûru
9.5 mm. V‰echny níÏe uvedené typy mají jedno koleãko.
Karabina s rychl˘m
uvolnûním, pro
spojování
fietûzÛ
a lan.
Délka
(mm)
51 (2”)
63 (21/2”)
76 (3”)
101 (4”)
Cena
Kã/ks
3812
4429
6310
7495
10477
Objednací kód
MTL-941
-4010K
-4020K
-4030K
-4040K
-4050K
Objednací kód
MTL-942
Cena
Kã/ks
Pozinkován
-7200K
185
·roubová
kladka
Typ PrÛmûr
Objednací kód
kladky ‰títu (mm) Povrch MTL-942
Mark˘za 38 (11/2”) Pozinkován -7240K
Linka
38 (11/2”) Pozinkován -7250K
Pfiímá
38 (11/2”)
Black
-7690K
·roubová 44 (13/4”)
Black
-7700K
V˘suvná 44 (13/4”) Pozinkován -7710K
Cena
Kã/ks
209
242
302
302
250
MTL-942
-7100K
-7110K
-7090K
-7420K
Cena
Kã/ks
92
50
165
110
Spojovací ãlánek pro fietûz a lano s ‘D’ tfimenem
pro ochranu pfied nadmûrn˘m pohybem. Materiál
a prÛmûr kolíku jsou stejné vyjma uveden˘ch.
Jmenovitá
zatíÏení jsou jen
pro informaci ‘testované’
D tfiemeny
dodáváme
na vyÏádání.
Povrch
pozinkován
Materiál x prÛm. Jmen. Objednací kód
kolíku (mm) zatíÏení MTL-942
-7010K
5 (3/16”)
75kg
-7020K
6 (1/4”)
125kg
-7030K
8 (5/16”)
150kg
-7280K
11 (7/16”)
350kg
-7290K
13 (1/2”)
500kg
Karabina otoãná
Pro uchycení koncÛ ocelového lana ve smyãce.
Víceúãelov˘ hák. Vhodn˘
pro klíãe, vodítka
a cestovní ta‰ky.
Cena
Kã/ks
15
17
27
35
70
Cena
Kã/ks
27
30
35
67
77
Délka x oko
(mm)
Objednací kód
MTL-942
Cena
Kã/ks
76 x 20 (3” x 3/4”)
-7480K
170
Karabina otoãná s pruÏinou
Klipsy pro vodítko s voln˘m
otáãením, které zabrán
zauzlování a kroucení
vodítka.
Rychlospojky fietûzové
Pro trvalé nebo doãasné
spojení úsekÛ fietûzÛ
nebo lan.
616
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Objednací kód
Poniklovan˘
povrch
Délka PrÛmûr Povrch Objednací kód
MTL-942
(mm) materiálu
25 (1”)
3.0 mm Pozinkován -7590K
38 (11/2”)
4.5 mm Pozinkován -7600K
51 (2”)
5.5 mm Pozinkován -7610K
63 (21/2”)
6.3 mm Pozinkován -7620K
76 (3”)
8.0 mm Pozinkován -7630K
Strana
Povrch
Svorky lanové
Háky “S”
Víceúãelov˘ hák, vhodn˘
pro zavû‰ování ko‰Û
apod.
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Cena
Kã/ks
145
152
170
185
227
279
D-tfimeny
Kladka
v˘suvného
okna
Povrch
Povrch
MTL-942
-7490K
-7500K
-7510K
-7520K
-7530K
-7540K
Linková
kladka
KrouÏek na desce
Pro uvazování zvífiat,
pro kotvení mal˘ch lodí
a bezpeãnostních zafiízení.
Ø spojky
(mm)
4 (1/4”)
6 (1/4”)
8 (5/16”)
Elektr. pozink.
Elektr. pozink.
Elektr. pozink.
Elektr. pozink.
Elektr. pozink.
Elektr. pozink.
Objednací kód
Pfiímá
kladka
Celkov˘ rozsah pfiíslu‰enství tak, aby vyhovoval
flexibilním koncov˘m spojkám, lanÛm a fietûzÛm.
(mm)
50 x 50
(2” x 2”)
Povrch
Permanentní koncová spojka
pro fietûz a lano.
KrouÏek na desce
KrouÏek x deska
Délka
(mm)
51 (2”)
60 (23/8”)
70 (23/4”)
80 (35/32”)
90 (39/16”)
101 (4”)
Karabiny
¤etûzov˘ kladkostroj je nejen
siln˘ a trvanliv˘, ale také bezpeãn˘ a lehk˘, vhodn˘ pro
v‰echny v˘kony, na které
je dimenzován.
Velikost
(TON)
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
Kladky
Objednací kód Cena
MTL-942 Kã/ks
-7170K
134
-7180K
165
-7190K
242
PrÛmûr ocel.
lana (mm)
3 (1/8”)
5 (3/16”)
6 (1/4”)
8 (5/16”)
10 (3/8”)
13 (1/2”)
Povrch
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Objednací kód
MTL-942
-7050K
-7060K
-7070K
-7080K
-7390K
-7380K
Cena
Kã/ks
17
17
19
22
32
50
Poniklovan˘
povrch
Délka
(mm)
Objednací kód
MTL-942
Cena
Kã/ks
57 (21/4”)
-7440K
65
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
ÚVAZKY LANOVÉ
Tfimeny
obloukové
Spojovací ãlánek ve tvaru oblouku, kter˘ poskytuje pfiídavn˘ voln˘ prostor pro více neÏ jednu
délku fietûzu nebo lana. Materiál a prÛmûry
kolíku jsou stejné kromû uveden˘ch. Jmenovité
zatíÏení je jen pro informaci - ‘testované’
obloukové tfimeny dodáváme na vyÏádání.
Karabina otoãná
Úvazek lanov˘
Klipsy pro vodítko na zvífie s voln˘m otáãením,
které zabrání zauzlování a kroucení vodítka.
Kovová smyãka, která tvofií oko,
aby se zabránilo opotfiebení
a poru‰ení lana.
942
Pozinkovan˘
povrch
Pozinkovan˘
povrch
Materiál x prÛm. Jmenovité Objednací kód
kolíku (mm)
zatíÏení MTL-942
6 (1/4”)
125 kg
-7300K
10 (3/8”)
250 kg
-7310K
1/
13 ( 2”)
500 kg
-7320K
Cena
Kã/ks
32
54
79
Popruhy
Velmi silné v pomûru k hmotnosti, lehké pro manipulaci a snadno pouÏitelné. Konstrukce absorbující nárazy a ‰irok˘ rozsah nosností umoÏÀují
bezpeãné uchopení a eliminují po‰kození nákladu.
V‰echny typy jsou vyroben z polyesteru odolného
proti oleji a kyselinám a jsou dále impregnovány
ke zv˘‰ení odolnosti proti opotfiebení. V‰echny
velikosti jsou barevnû kódovány tak, aby
indikovaly ‘SWL’ (safe wor-king load = bezpeãné
pracovní zatíÏení) a jme-novité hodnoty, a jsou
oznaãeny zfieteln˘m kódem. Tyto jmenovité údaje
platí pro pfiímoãar˘ tah. Jiné varianty tahu jsou
uvedeny níÏe spolu s pfiíslu‰n˘m “SWL”.
V‰echny popruhy dodáváme se
zku‰ebním certifikátem.
Délka
(mm)
51 (2”)
63 (21/2”)
76 (3”)
89 (31/2”)
101 (4”)
127 (5”)
Povrch
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Objednací kód
MTL-942
-7450K
-7120K
-7130K
-7140K
-7460K
-7470K
Cena
Kã/ks
110
140
165
167
260
349
Pracovní ·ífika
délka (M) (mm)
40
50
0.5
60
70
80
40
50
1
60
70
80
40
50
1.5
60
70
80
40
50
2.0
60
70
80
40
50
2.5
60
70
80
40
50
3.0
60
70
80
‘SWL’ Objednací kód
( kg) MTL-942
Cena
Kã/ks
4
1000
2000
3000
1000
2000
3000
1000
2000
3000
-5010K
-5020K
-5030K
-5110K
-5120K
-5130K
-5210K
-5220K
-5230K
242
397
1330
467
1109
1625
555
1300
1944
Typ Duplex - dvojitá tlou‰Èka
2
Bezpeãné pracovní zatíÏení
Úvazek
60
120
180
60
120
180
60
120
180
Ko‰
1000 kg 800 kg 2000 kg
2000 kg 1600 kg 4000 kg
3000 kg 2400 kg 6000 kg
4000 kg 3200 kg 8000 kg
6000 kg 4800 kg 12000 kg
*Úhel mezi vázacími oky.
Ko‰
90o*
Ko‰
120o*
1400 kg
2800 kg
4200 kg
5600 kg
8400 kg
1000 kg
2000 kg
3000 kg
4000 kg
6000 kg
3
4
6
30
60
90
120
150
30
60
90
120
150
30
60
90
120
150
30
60
90
120
150
1000
2000
3000
4000
5000
1000
2000
3000
4000
5000
1000
2000
3000
4000
5000
1000
2000
3000
4000
5000
-5510K
-5520K
-5530K
-5540K
-5550K
-5610K
-5620K
-5630K
-5640K
-5650K
-5710K
-5720K
-5730K
-5740K
-5750K
-5810K
-5820K
-5830K
-5840K
-5850K
242
397
619
835
2469
319
594
864
1165
1439
405
759
1154
1489
1807
574
1090
1595
2142
2617
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
‘SWL’
(kg)
1000
2000
3000
4000
5000
1000
2000
3000
4000
5000
1000
2000
3000
4000
5000
1000
2000
3000
4000
5000
1000
2000
3000
4000
5000
1000
2000
3000
4000
5000
Objednací kód
MTL-942
-1960K
-1970K
-1980K
-1990K
-2000K
-2010K
-2020K
-2030K
-2040K
-2050K
-2060K
-2070K
-2080K
-2090K
-2100K
-2110K
-2120K
-2130K
-2140K
-2150K
-2160K
-2170K
-2180K
-2190K
-2200K
-2210K
-2220K
-2230K
-2240K
-2250K
Strana
Cena
Kã/ks
19
20
24
Cena
Kã/ks
130
182
239
444
504
192
275
357
449
507
254
367
472
629
854
309
485
650
789
1035
349
524
787
1084
1375
405
580
915
1262
1470
617
Úvazky lanové
Pracovní ·ífika
délka (M) (mm)
3
osa
MTL-942
-7350K
-7360K
-7370K
Popruhy
Vyrobeny dle BS 6668 : Part 2.
2
Pfiímá
Objednací kód
Popruhy ploché
S ploch˘m kovov˘m zesílen˘m okem na kaÏdém
konci.
Vyrobeno dle BS 3481 : Part 2.
Typ Simplex - jednoduchá tlou‰Èka
Dodáváme
s Prohlá‰ením
o shodû
Délka x
prÛmûr lana (mm)
25 x 3 (1” x 1/8”)
32 x 5 (11/4” x 3/16”)
38 x 6 (11/2” x 1/4”)
SKUPINA
Koleãka pojezdová
945
KOLEâKA POJEZDOVÁ
Koleãka ‰edá s pryÏov˘m
plastov˘m stfiedem
Koleãka pojezdová polyuretanová
Vhodné pro pouÏití na pevn˘ch rovn˘ch plochách (beton, dlaÏdice, atd.).
Zvlá‰tû doporuãujeme pro potravináfisk˘ prÛmysl.
Nedoporuãujeme pouÏívat tam, kde jsou pfiítomny minerální nebo organické
kyseliny. Rozsah pracovních teplot -10°C aÏ + 60°C.
Otvor pro ‰roub a deska
Otoãn˘ typ s otvorem
pro ‰roub
PrÛmûr
Otvor
koleãka pro ‰roub
80 aÏ 150
M12
200
M16
Rozmûry
Pevn˘ typ s horní
deskou
PrÛmûr
Velikost
koleãka
desky
80 aÏ 150
85 x 105
200
110 x 135
Rozteã dûr
pro ‰roub
60 x 80
80 x 105
Vhodná pro pouÏití na vût‰inû povrchÛ. Urãena pro vlhké
prostfiedí, kde mohou b˘t pfiítomny stfiednû silné kyseliny.
Klidn˘ chod s mûkk˘m pryÏov˘m protiskluzov˘m bûhounem. Nedoporuãujeme pouÏívat tam, kde jsou pfiítomny
minerální nebo organické kyseliny.
Otoãn˘ typ s otvorem pro ‰roub
S brzdou
Otoãn˘ typ s otvorem
pro ‰roub
Bez brzdy
S brzdou
Bez brzdy
Otoãn˘ typ s otvorem pro ‰roub
PrÛmûr Celková Max.
S
Objednací kód
Cena
koleãka v˘‰ka zátûÏ brzdou ATL-945
Kã/ks
Pozinkovan˘ povrch
Ne
-3850K
227
80 mm 108 130 kg Ano -3890K
275
Ne
-3950K
239
100 mm 130 150 kg Ano
-3990K
297
Ne
-4050K
269
125 mm 157 200 kg Ano
-4090K
359
Cena
Kã/ks
Nerez
-3860K
414
-
Objednací kód
ATL-945
Otoãn˘ typ s horní deskou
Otoãn˘ typ s otvorem pro ‰roub
PrÛmûr Celková Max.
S
Objednací kód
Cena
Objednací kód Cena
koleãka v˘‰ka
zátûÏ brzdou ATL-945 Kã/ks
ATL-945
Kã/ks
Pozinkovan˘ povrch
Nerez
294
80 mm 108 100 kg Ne -4540K
Ano -4580K
342
340
100 mm 130 130 kg Ne -4640K
Ano -4680K
389
435
125 mm 157 200 kg Ne -4740K
Ano -4780K
507
-4790K
1292
Otoãn˘ typ s
horní deskou
S brzdou
Bez
brzdy
Otoãn˘ typ s horní deskou
PrÛmûr Celková Max.
S Objednací kód Cena
Objednací kód
Cena
koleãka v˘‰ka zátûÏ brzdou ATL-945
Kã/ks
ATL-945
Kã/ks
Pozinkovan˘ povrch
Nerez
149
Ne -3830K
80 mm 106 130 kg Ano
-3870K
252
-3880K
979
Ne -3930K
157
100 mm 128 150 kg Ano
-3970K
269
217
125 mm 155 200 kg Ne -4030K
Ano -4070K
307
150 mm 181 200 kg Ne
-4140K
849
Ne -4230K
1077
200 mm 235 300 kg Ano
-4270K
1594
-
Otoãn˘ typ s horní deskou
PrÛmûr Celková Max.
S
Objednací kód
Cena
koleãka v˘‰ka zátûÏ brzdou ATL-945
Kã/ks
Pozinkovan˘ povrch
Ne
-4520K
267
80 mm 106 100 kg
Ano -4560K
319
-4620K
327
100 mm 128 130 kg Ne
Ano -4660K
380
-4720K
405
125 mm 155 200 kg Ne
Ano -4760K
472
150 mm 181 200 kg Ano
-4920K
1674
200 mm 235 300 kg Ne
Ano -4960K
2060
Strana
618
ATL-945
-4730K
-4870K
-
689
1487
Bez brzdy
Pevn˘ typ s horní deskou
PrÛmûr Celková Max.
S Objednací kód Cena
koleãka v˘‰ka zátûÏ brzdou ATL-945
Kã/ks
Pozinkovan˘ povrch
80 mm 106 130 kg Ne -3810K
165
100 mm 128 150 kg Ne -3910K
134
125 mm 155 200 kg Ne -4010K
209
150 mm 181 200 kg Ne -4110K
447
200 mm 235 300 kg Ne -4210K
910
PrÛm.
náboje
40.0
40.0
50.0
Cena
Kã/ks
Nerez
Objednací kód
Pevn˘ typ s horní deskou
Pevn˘ typ s horní deskou
Pouze koleãko
PrÛmûr
koleãka ·ífika
80 mm
33
100 mm
33
150 mm
40
Bez brzdy
S brzdou
PrÛm.
vrtání
12.0
12.0
15.0
Max.
zátûÏ
130 kg
150 kg
250 kg
Bez brzdy
Objednací kód
ATL-945
-4400K
-4410K
-4430K
Cena
Kã/ks
54
57
244
Pevn˘ typ s horní deskou
PrÛmûr Celková Max.
S
Objednací kód
Cena
koleãka v˘‰ka zátûÏ brzdou ATL-945
Kã/ks
Pozinkovan˘ povrch
80 mm 106 100 kg Ne
-4500K
232
100 mm 128 130 kg Ne
-4600K
282
125 mm 155 200 kg Ne
-4700K
375
150 mm 181 200 kg Ne
200 mm 235 300 kg Ne
-4900K
1525
Pouze koleãko
PrÛmûr
koleãka ·ífika
80 mm
30
125 mm
35
PrÛm.
náboje
40.0
49.0
PrÛm.
vrtání
12.0
15.0
Max.
zátûÏ
100 kg
200 kg
Cena
ATL-945
Kã/ks
Nerez
-4810K
875
-
Objednací kód
Objednací kód
ATL-945
-5010K
-5030K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
122
237
SKUPINA
KOLEâKA POJEZDOVÁ
Koleãka z ‰edé pryÏe
s plastov˘m stfiedem
945
Koleãka z ãerné pryÏe s plastov˘m stfiedem
Vhodná pro pouÏití na tvrd˘ch rovn˘ch podlahách (beton, dlaÏdice atd.).
PryÏová pneumatika, které nezanechává stopy. Tich˘ chod s mûkk˘m
bûhounem. Vhodná pro vlhké prostfiedí, kde jsou pfiítomny stfiednû
silné chemikálie. Nedoporuãujeme pro pouÏití v prostfiedí s organick˘mi
rozpou‰tûdly, látkami s chlorem, uhlovodíky nebo minerálními oleji.
Rozsah provozních teplot -20°C aÏ + 60°C.
Vhodná pro pouÏití na tvrd˘ch rovn˘ch podlahách (beton,
dlaÏdice atd.). PryÏová pneumatika, které nezanechává
stopy. Tich˘ chod s mûkk˘m bûhounem. Vhodná pro vlhké
prostfiedí, kde jsou pfiítomny stfiednû silné chemikálie.
Nedoporuãujeme pro pouÏití v prostfiedí s organick˘mi
rozpou‰tûdly, látkami s chlorem, uhlovodíky nebo minerálními oleji. Rozsah provozních teplot -20°C aÏ + 60°C.
Otoãn˘ typ s otvorem pro ‰roub
Otoãn˘ typ s otvorem pro ‰roub
Bez brzdy
Bez brzdy
S brzdou
PrÛmûr
koleãka
Celková
v˘‰ka
80 mm
108 mm
80 mm
125 mm
108 mm
157 mm
Max.
zátûÏ
S
Objednací kód
brzdou
ATL-945
Nerez
50 kg
Ne
-2040K
Pozinkovan˘ povrch
50 kg
Ne
-2030K
120 kg
Ano
-2250K
Cena
Kã/ks
PrÛmûr
koleãka
Celková
v˘‰ka
80 mm
108 mm
Max.
S
Objednací kód
zátûÏ
brzdou
ATL-945
Pozinkovan˘ povrch
50 kg
Ne
-5130K
Cena
Kã/ks
242
Otoãn˘ typ s horní deskou
662
212
435
Otoãn˘ s horní deskou
Bez brzdy
S brzdou
S brzdou
Bez brzdy
PrÛmûr
koleãka
Celková
v˘‰ka
80 mm
106 mm
100 mm
128 mm
125 mm
155 mm
Max.
S
Objednací kód
ATL-945
zátûÏ
brzdou
Pozinkovan˘ povrch
-2020K
Ne
50 kg
-2050K
Ano
-2120K
Ne
70 kg
-2160K
Ano
-2210K
Ne
120 kg
-2240K
Ano
Cena
Kã/ks
PrÛmûr
koleãka
Celková
v˘‰ka
80 mm
106 mm
100 mm
128 mm
125 mm
155 mm
200 mm
235 mm
Max.
S
Objednací kód
zátûÏ
brzdou
ATL-945
Pozinkovan˘ povrch
Ano
-5120K
50 kg
Ne
-5110K
Ano
-5220K
70 kg
Ne
-5210K
Ano
-5320K
120 kg
Ne
-5310K
Ano
-5520K
200 kg
Ne
-5510K
Cena
Kã/ks
267
217
320
262
354
287
1350
974
Pevn˘ typ s horní deskou
189
237
279
335
335
402
Pevn˘ typ s horní deskou
Bez brzdy
PrÛmûr
koleãka
80 mm
100 mm
125 mm
Celková
v˘‰ka
106 mm
128 mm
155 mm
Max.
S
Objednací kód
zátûÏ
brzdou
ATL-945
Pozinkovan˘ povrch
50 kg
Ne
-2010K
70 kg
Ne
-2100K
120 kg
Ne
-2200K
Cena
Kã/ks
152
235
304
Celková
v˘‰ka
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
106 mm
128 mm
155 mm
181 mm
235 mm
Pouze koleãko
PrÛmûr
·ífika
koleãka
100 mm 30 mm
125 mm 38 mm
150 mm 40 mm
Max.
S
Objednací kód
zátûÏ
brzdou
ATL-945
Pozinkovan˘ povrch
50 kg
Ne
-5100K
70 kg
Ne
-5200K
120 kg
Ne
-5300K
130 kg
Ne
-5400K
200 kg
Ne
-5500K
PrÛmûr
náboje
39.0 mm
49.0 mm
49.0 mm
PrÛmûr
Max.
vrtání
zátûÏ
12.0 mm 70 kg
15.0 mm 120 kg
15.0 mm 130 kg
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Objednací kód
ATL-945
-5620K
-5630K
-5640K
Strana
Cena
Kã/ks
182
220
257
529
810
Cena
Kã/ks
94
115
309
619
Koleãka pojezdová
Bez brzdy
PrÛmûr
koleãka
SKUPINA
Koleãka pojezdová
945
KOLEâKA POJEZDOVÁ
Koleãka ãerná pryÏová
s kovov˘m stfiedem a loÏisky
Pevn˘ typ s horní deskou
Hladk˘ chod s vût‰ím zatíÏením. Vhodná pro pouÏití na vût‰inû povrchÛ.
Vhodná pro vlhké prostfiedí, kde mohou b˘t pfiítomny stfiednû silné
chemikálie. Tich˘ chod s mûkk˘m bûhounem. Nedoporuãujeme jejich
pouÏití tam, kde jsou pfiítomny minerální nebo organické kyseliny.
Rozsah provozních teplot -20°C aÏ + 60°C.
Otoãn˘ typ s otvorem
pro ‰roub
Bez brzdy
S brzdou
Bez brzdy
PrÛmûr
koleãka
Celková
v˘‰ka
80 mm
108 mm
100 mm
130 mm
Maximální
S
Objednací kód
ATL-945
zatíÏení
brzdou
Pozinkovan˘ povrch
-2550K
Ano
70 kg
-2530K
Ne
-2640K
Ano
90 kg
-2620K
Ne
Cena
Kã/ks
290
242
327
277
Otoãn˘ typ s horní deskou
PrÛmûr
koleãka
Celková
v˘‰ka
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
106 mm
128 mm
155 mm
195 mm
235 mm
Jen koleãko
PrÛmûr
·ífika
koleãka
100 mm 25 mm
150 mm 40 mm
Maximální
S
Objednací kód
zatíÏení
brzdou
ATL-945
Pozinkovan˘ povrch
70 kg
Ne
-2510K
90 kg
Ne
-2600K
130 kg
Ne
-2700K
180 kg
Ne
-2900K
250 kg
Ne
-3000K
Cena
Kã/ks
125
129
165
864
1077
PrÛmûr PrÛmûr
Max.
Objednací kód
ATL-945
náboje
vrtání
zatíÏení
-3220K
40.0 mm 12.0 mm 90 kg
-3240K
50.0 mm 15.0 mm 160 kg
Cena
Kã/ks
94
415
Koleãka fenolová tepelnû odolná
Vhodná pro pouÏití na tvrd˘ch rovn˘ch povr‰ích (beton, dlaÏdice atd.).
Nedoporuãujeme jejich pouÏití tam, kde jsou pfiítomny minerální nebo
organické kyseliny. Také nedoporuãujeme jejich provoz na nerovn˘ch
a drsn˘ch povr‰ích.
Rozsah provozních teplot -30°C aÏ +300°C.
Otoãn˘ typ s horní deskou
Bez brzdy
S brzdou
·ROUBY
Bez brzdy
PrÛmûr
koleãka
Celková
v˘‰ka
80 mm
106 mm
100 mm
128 mm
125 mm
155 mm
150 mm
160 mm
181 mm
195 mm
200 mm
235 mm
Strana
620
Maximální
S
Objednací kód
ATL-945
zatíÏení
brzdou
Pozinkovan˘ povrch
-2540K
Ano
70 kg
-2520K
Ne
-2630K
Ano
90 kg
-2610K
Ne
-2730K
Ano
130 kg
-2710K
Ne
-2830K
160 kg
Ano
-2910K
180 kg
Ne
-3030K
Ano
250 kg
-3010K
Ne
Cena
Kã/ks
204
137
239
169
279
195
1129
1015
642
567
Viz
PrÛmûr
koleãka
Celková
v˘‰ka
100 mm
128 mm
SKUPINA
635
Maximální
S
Objednací kód
ATL-945
zatíÏení
brzdou
Pozinkovan˘ povrch
-3630K
125 kg
Ne
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
500
SKUPINA
KOVÁNÍ DVE¤Í
Petlice Heavy Duty
Petlice bezpeãnostní
Zaji‰Èovací upevÀovací prvky jsou zakryty petlicí
v zamãené poloze.
Otoãná, uzamykatelná visacím zámkem, robustní petlice i oko.
Délka
(mm)
203 (8”)
203 (8”)
254 (10”)
Cena
Kã/ks
189
205
289
Objednací kód
Povrch
MTL-949
-7080K
-7090K
-7100K
Pozinkován
âern˘
âern˘
Délka
(mm)
101 (4”)
152 (6”)
Cena
Kã/ks
92
102
Objednací kód
Povrch
MTL-949
-7920K
-7930K
Pozinkován
Pozinkován
Doraz dvefiní
PruÏiny vratové
Pár dvefií a vrat se zcela zastaví pomocí ‰roubÛ
a pryÏového dorazu.
Nastavitelné napûtí a vhodné pouÏití na levou i pravou ruku
na domácích dvefiích a vratech.
Délka
(mm)
Povrch
Objednací kód
MTL-949
Cena
Kã/pár
Délka
(mm)
Povrch
Objednací kód
MTL-949
Cena
Kã/ks
152 (6”)
·edû lakovan˘
-7700K
330
203 (8”)
âern˘
-7970K
412
Západky Tower
Západky automatické
Víceúãelové ‰rouby, které se ãasto pouÏívají na dvefiích kÛlny.
UpevÀovací prvek uzamykateln˘ visacím
zámkem pro zahradní vrata.
Délka
(mm)
76 (3”)
101 (4”)
152 (6”)
203 (4”)
Povrch
Objednací kód
âern˘
âern˘
âern˘
âern˘
MTL-949
-7760K
-7780K
-7800K
-7810K
949
Cena
Kã/ks
59
65
97
122
Západky Brenton
Západka uzamykatelná visacím zámkem.
Velikost
Povrch
Malá
Malá
Velká
Pozinkovan˘
âern˘
Pozinkovan˘
Objednací kód
MTL-949
-7010K
-7020K
-7030K
Cena
Kã/ks
79
74
172
Západky s krouÏkem
Délka x prÛm. závory
(mm)
101 x 12 (4” x 1/2”)
152 x 12 (6” x 1/2”)
203 x 12 (8” x 1/2”)
152 x 15 (6” x 5/8”)
203 x 15 (8” x 5/8”)
Objednací kód
Povrch
MTL-949
-7710K
-7720K
-7730K
-7740K
-7750K
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Cena
Kã/ks
150
162
189
235
264
Originální pfiímá petlice ovládaná krouÏkem.
Západky s pruÏinou
Západky s pruÏinou vhodné pro kovová
nebo dfievûná vrata.
Povrch
Pozinkován
Pozinkován
Pozinkován
Objednací kód
MTL-949
-7670K
-7680K
-7690K
Cena
Kã/ks
264
287
422
Délka závory
Objednací kód
Povrch
(mm)
MTL-949
152 (6”)
Pozinkovan˘
-7110K
152 (6”)
âern˘
-7120K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Kování dvefií
PrÛmûr závory
(mm)
10 (3/8”)
12 (1/2”)
15 (5/8”)
Cena
Kã/ks
390
375
Strana
621
SKUPINA
Zámky
950 ZÁMKY
Tfiídy
bezpeãnosti
Zámky malé mosazné
Pevné mosazné tûleso s kalen˘m ocelov˘m vymûniteln˘m
tfimenem. Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
V‰echny visací zámky jsou oznaãeny tfiídami, které indikují stupeÀ
bezpeãnosti. Bezpeãnost zámku závisí na materiálu, kalení, dal‰ím
povlakování, prÛmûru tfimenu, ‰ífice tûlesa a jin˘ch bezpeãnostních
znacích, jako jsou nevylomitelné zámky a vloÏky 3, 4, 5 nebo 6.
T¤ÍDY BEZPEâNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ST¤EDNÍ
MIN
2-4
10
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
MAX
Tfiídy PouÏití
1 - 2 Minimální bezpeãnost pro pouÏití uvnitfi i venku;
na skfiíÀkách na náfiadí, kufrech a zásuvkách atd.
3 - 4 Minimální aÏ stfiední bezpeãnost pro pouÏití uvnitfi
i venku; na garáÏích, komorách, skfiíÀkách na náfiadí,
dvefiích nákladních vozidel, skfiíÀkách na pfievlékání,
pfiístûncích a jízních kolech atd.
5 - 6 Stfiední bezpeãnost pro pouÏití uvnitfi i venku;
na garáÏích, komorách, skfiíÀkách na náfiadí, vratech,
dvefiích nákladních vozidel, skfiíÀkách na pfievlékání,
pfiístûncích na jízní kola atd.
7 - 8 Stfiední aÏ maximální bezpeãnost pro pouÏití uvnitfi
i venku; na vratech skladÛ a vratech továren, velk˘ch
skfiíních na náfiadí a skladech na staveni‰tích atd.
9 - 10 Maximální bezpeãnost pro pouÏití uvnitfi i venku;
na vratech skladÛ a vratech továren, velk˘ch skfiíních
na náfiadí a skladech na staveni‰tích atd.
·ífika
tûlûsa
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
PrÛmûr tfimenu
x v˘‰ka
3.2 x 12 mm
4.8 x 15 mm
4.8 x 15 mm
5 x 43 mm
6 x 20 mm
7 x 25 mm
Tfiída
(1 - 10)
2
3
3
3
4
4
Objednací kód
MTL-950
-6820K
-6825K
-6830K
-6832K
-6840K
-6850K
Cena
Kã/ks
75
84
89
105
119
164
Zámky mosazné s kfiíÏov˘m klíãem
Pevné mosazné tûlo s kalen˘m ocelov˘m tfiemenem a se
zamykáním na dva západy. Mají vloÏku s dvojitou pákou,
4 fiadami a 16 kolíky, která má 1000 rÛzn˘ch klíãov˘ch ãísel.
Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
Zámky mosazné
Pevné mosazné tûlo s kalen˘m ocelov˘m tfiemenem a se
zamykáním na dva západy. Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním
prostfiedí. 20 mm: 3-kolíková vloÏka. 30 a 40 mm: 4-kolíková
vloÏka, 50 a 60 mm: 5-kolíková vloÏka.
4-5
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
DVA
ZÁPADY
2-4
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
*Jen jednoduché
uzamknutí.
DVA
ZÁPADY
KALEN¯
T¤MEN
·ífika
tûla
20 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
60 mm
PrÛmûr tfimenu
Tfiídy
x v˘‰ka
(1 - 10)
3.7 x 10.3 mm
2*
4.8 x 15 mm
3
4.8 x 50 mm
3
4.8 x 22 mm
3
7.0 x 50 mm
4
7.0 x 26 mm
4
8.8 x 27 mm
4
Objednací kód
MTL-950
-6722K
-6733K
-6732K
-6743K
-6745K
-6754K
-6764K
Cena
Kã/ks
85
129
117
157
170
215
260
·ífika
tûla
40 mm
50 mm
60 mm
Tfiídy
(1 - 10)
4
5
5
Objednací kód
MTL-950
-3844K
-3855K
-3865K
Cena
Kã/ks
400
455
529
Zámky na kód z mosazn˘ch plátÛ
Zámky mosazné s nerezov˘m tfimenem
Visací zámek tradiãního stylu s mosazn˘m tûlem,
s nerezov˘m ocelov˘m tfimenem a se zamykáním na
dva západy. Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
20 mm: 3-kolíková vloÏka, 30 a 40 mm: 4-kolíková
vloÏka, 50 a 60 mm:
5-kolíková vloÏka.
PrÛmûr tfimenu
x v˘‰ka
6.8 x 25 mm
8.8 x 32 mm
11 x 35 mm
DVA
ZÁPADY
24
-
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
Tûlo zámku z mosazn˘ch plátÛ s mosazn˘m tfimenem a se
zamykáním na dva západy. K dispozici se ãtyfimi ãíseln˘mi
západkami (10000 kombinací) nebo se tfiemi ãíseln˘mi západkami
(1000 kombinací). Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
3-4
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
DVA
ZÁPADY
* Jen jednoduché
uzamknutí
·ífika
tûla
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Strana
PrÛmûr tfimenu
Tfiídy
x v˘‰ka
(1 - 10)
3.7 x 10.3 mm
2*
4.8 x 15 mm
3
4.8 x 22 mm
3
7.0 x 26 mm
4
8.8 x 27 mm
4
622
Objednací kód
MTL-950
-7022K
-7033K
-7043K
-7054K
-7064K
Cena
Kã/ks
95
130
185
245
295
·ífika PrÛmûr tfimenu Tfiídy
tûla
x v˘‰ka
(1 - 10)
40 mm 6 x 25 mm
3
46 mm 8 x 25 mm
3
Poãet
kombinací
3
4
Objednací kód
MTL-950
-6203K
-6263K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
300
417
SKUPINA
ZÁMKY
Zámky z mosazn˘ch plátÛ
4
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
Tûlo z mosazn˘ch plátÛ s kalen˘m ocelov˘m tfimenem,
se dvûma západy a kolíkovou vloÏkou.
Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
DVA
ZÁPADY
KALEN¯
T¤MEN
·ífika
tûla
40 mm
50 mm
PrÛmûr tfimenu
x v˘‰ka
6.3 x 20 mm
8.8 x 25 mm
Tfiída
(1 - 10)
4
4
Cena
Kã/ks
275
332
Objednací kód
MTL-950
-5824K
-5834K
DVA
ZÁPADY
4
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
Poãet
PrÛmûr tfimenu Tfiída
x v˘‰ka
(1 - 10) kombinací
6 x 25 mm
4
3
6 x 45 mm
4
3
8 x 25 mm
4
4
Objednací kód
MTL-950
-6004K
-6024K
-6064K
Tûlo z ocelov˘ch plátÛ s kalen˘m
ocelov˘m tfimenem, se dvûma
západy a nerozlomitelná vloÏka. Díky
povlaku z polyuretanu je tento visací
zámek odolnûj‰í proti vlivÛm poãasí.
Vhodn˘ pro stfiední bezpeãnost a pro
vnitfiní i venkovní pouÏití v
nejdrsnûj‰ím agresivním prostfiedí.
Pro pouÏití v lodních skladech,
v nákladní dopravû a obchodních
skladech atd. Dodávány v mnoha
barvách.
S plastov˘m krytem zámku.
Barva
50 mm Modrá
62 mm âerná
75 mm Îlutá
NEROZLOM.
6-KOLÍK.
VLOÎKA
ODOLN¯ PROTI
POâASÍ
KALENÝ
OCELOVÝ KRYT
6-9
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
PrÛmûr tfimenu
Tfiída Objednací kód
x v˘‰ka
(1 - 10) MTL-950
Kryt˘ tfimen
-7716K
8 x 33 mm
6
-7728K
10 x 30 mm
8
-7759K
11 x 34 mm
9
Cena
Kã/ks
442
490
537
Zámky z ocelov˘ch plátÛ
Poniklované tûlo z ocelov˘ch plátÛ se
tfimenem z kalené oceli a zamykání
na dva západy. K dispozici se ãtyfimi ãíseln˘mi západkami (10000
kombinací)nebo se tfiemi ãíseln˘mi západkami (1000 kombinací).
Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním
prostfiedí.
·ífika
tûla
40 mm
40 mm
46 mm
Zámky s chrániãem tfimenu
pro venkovní pouÏití
·ífika
tûla
Zámky na kód z ocelov˘ch plátÛ
950
Cena
Kã/ks
205
225
272
Zámky s dlouh˘m tfimenem pro venkovní pouÏití
Tûlo z ocelov˘ch plátÛ s kalen˘m ocelov˘m
tfimenem, se zamykáním na dva západy
a nerozlomitelnou vloÏkou. Díky povlaku
z polyuretanu je tento visací zámek odolnûj‰í proti vlivÛm poãasí. Vhodn˘ pro stfiední bezpeãnost pro vnitfiní i venkovní pouÏití
v nejdrsnûj‰ím agresivním prostfiedí.
Pro pouÏití v lodních skladech, v nákladní
dopravû, obchodních skladech atd.
Dodáváme v mnoha barvách.
S plastov˘m krytem zámku.
Tûlo z ocelov˘ch plátÛ s kalen˘m ocelov˘m tfimenem,
se zamykáním na dva západy a 5-kolíková vloÏka.
Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
4-8
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
DVA ZÁPADY
KALEN¯
T¤MEN
·ífika
tûla
30 mm
40 mm
44 mm
50 mm
65 mm
PrÛmûr tfimenu
x v˘‰ka
5.2 x 18.5 mm
6.3 x 25 mm
7.0 x 25 mm
8.8 x 25 mm
11 x 34 mm
Tfiída
(1 - 10)
4
5
5
7
8
Cena
Kã/ks
122
144
164
192
265
Objednací kód
MTL-950
-5514K
-5525K
-5555K
-5587K
-5598K
5-6 Zámky pro venkovní pouÏití
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
NEROZLOM.
6-KOLÍK.
VLOÎKA
KALENÝ OCELOVÝ
KRYT
Tûlo z ocelov˘ch plátÛ s kalen˘m ocelov˘m tfimenem,
se zamykáním na dva západy a s nerozlomitelnou vloÏkou.
Díky povlaku z polyuretanu je tento visací zámek odolnûj‰í
proti vlivÛm poãasí. Vhodn˘ pro stfiední bezpeãnost pro vnitfiní
a venkovní pouÏití v nejdrsnûj‰ím agresivním prostfiedí.
Pro pouÏití v lodních skladech, v nákladní dopravû, obchodních
skladech atd. Dodáváme v mnoha barvách.
S plastov˘m krytem zámku.
5-7
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
NEROZLOM.
6-KOLÍK.
VLOÎKA
KALENÝ
OCELOVÝ KRYT
ODOLN¯ PROTI
POâASÍ
ODOLN¯ PROTI
POâASÍ
Barva
45 mm âervená
54 mm Îlutá
PrÛmûr tfimenu
Tfiída Objednací kód
x v˘‰ka
(1 - 10) MTL-950
Dlouh˘ tfimen
-7615K
8.1 x 55 mm
5
-7626K
10.7 x 46 mm
6
Cena
Kã/ks
227
287
·ífika
tûla
Barva
45 mm âervená
54 mm Zelená
69 mm âerná
PrÛmûr tfimenu
Tfiída Objednací kód
x v˘‰ka
(1 - 10) MTL-950
Standardní
-7515K
8.1 x 18 mm
5
-7526K
10.7 x 20 mm
6
-7537K
9 x 30 mm
7
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
Cena
Kã/ks
199
264
304
623
Zámky
·ífika
tûla
SKUPINA
Zámky
950 ZÁMKY
Zámky ocelové
Anti-Pick s ochranou tfimenu
Zámky ocelové
s ochranou Anti-Pick
Tûlo z pevné kalené oceli pochromované a dvojnásobnû poniklované,
s vymûniteln˘m tfimenem z kalené oceli a se zamykáním na dva západy.
Zámek je opatfien krytem z kalené oceli a nerozlomitelnou 6-kolíkovou
mosaznou vloÏkou. Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
NEROZLOM.
6-KOLÍK.
VLOÎKA
KALENÝ
OCELOVÝ KRYT
·ífika
tûla
50 x 76 mm
50 x 76 mm
50 x 76 mm
63.5 x 76 mm
63.5 x 76 mm
63.5 x 76 mm
PrÛmûr tfimenu Tfiída
x v˘‰ka
(1-10)
9.5 x 25 mm
7
9.5 x 50 mm
7
9.5 x 75 mm
7
11 x 25 mm
9
11 x 50 mm
9
11 x 75 mm
9
Objednací kód
MTL-950
-1107K
-1127K
-1137K
-1209K
-1229K
-1239K
Zámky ocelové Anti-Pick
s tfimenem Anti-Cut
NEROZLOM.
6-KOLÍK.
VLOÎKA
Tûlo z pevné kalené oceli pochromované
a dvojnásobnû poniklované. S vymûniteln˘m
tfimenem z kalené oceli a molybdenové slitiny
kategorie anti-cut. Je opatfien zámkov˘m mechanizmem
na dva západy a nerozlomitelnou
6-kolíkovou mosaznou vloÏkou.
Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním
prostfiedí.
7 -9
T¤ÍDA BEZPEâNOST
Tûlo z kalené oceli pochromované
a dvojnásobnû poniklované.
S vymûniteln˘m tfimenem z kalené
oceli a se zamykáním na dva západy.
Je opatfien krytem z kalené oceli
a nerozlomitelnou 6-kolíkovou
mosaznou vloÏkou. Pro pouÏití uvnitfi
i ve venkovním prostfiedí.
NEROZLOM.
6-KOLÍK.
VLOÎKA
KALENÝ
OCELOVÝ KRYT
7 -9
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
DVA
ZÁPADY
Cena
Kã/ks
557
584
612
820
849
877
DVA
ZÁPADY
DVA
ZÁPADY
·ífika
tûla
50 mm
63.5 mm
PrÛmûr tfimenu Tfiída
x v˘‰ka
(1-10)
9.5 x 25 mm
7
11 x 25 mm
9
Zámky ocelové Heavy
8 9 Duty
MTL-950
-2027K
-2039K
-
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
Tûlo z pevné kalené oceli
pochromované a dvojnásobnû
poniklované. S vymûniteln˘m
tfimenem z kalené oceli a se
zamykáním na dva západy.
Je opatfien krytem z kalené oceli
a nerozlomitelnou 6-kolíkovou
mosaznou vloÏkou. Pro pouÏití
uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
Cena
Kã/ks
1022
1984
Objednací kód
KALENÝ
OCELOVÝ KRYT
NEROZLOM.
6-KOLÍK.
VLOÎKA
9
DVA
ZÁPADY
T¤ÍDA BEZPEâNOST
T¤MEN
ANTI-CUT
·ífika
tûla
50 x 76 mm
50 x 76 mm
50 x 76 mm
63.5 x 76 mm
63.5 x 76 mm
63.5 x 76 mm
Strana
PrÛmûr tfimenu Tfiída
x v˘‰ka
(1-10)
9.5 x 25 mm
8
9.5 x 50 mm
8
9.5 x 75 mm
8
11 x 25 mm
9
11 x 50 mm
9
11 x 75 mm
9
624
Objednací kód
MTL-950
-2508K
-2528K
-2538K
-2609K
-2629K
-2639K
Cena
Kã/ks
605
635
690
869
895
949
·ífika
tûla
63.5 x 76 mm
63.5 x 76 mm
63.5 x 76 mm
PrÛmûr tfimenu Tfiída
x v˘‰ka
(1-10)
11 x 25 mm
9
11 x 50 mm
9
11 x 75 mm
9
Objednací kód
MTL-950
-1509K
-1529K
-1539K
Cena
Kã/ks
672
702
729
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
ZÁMKY
Zámky mosazné
Anti-Pick
Pevné mosazné tûlo s vymûniteln˘m tfimenem z kalené
oceli a uzamykáním na dva západy. Opatfieny kalen˘m
ocelov˘m krytem a nerozlomitelnou 6-kolíkovou vloÏkou.
Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
NEROZLOM.
6-KOLÍK.
VLOÎKA
46
-
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
DVA
ZÁPADY
KALENÝ
OCELOVÝ KRYT
·ífika
PrÛmûr tfimenu Tfiída
tûla
x v˘‰ka
(1-10)
38 x 76 mm 6.3 x 25 mm
4
38 x 76 mm 6.3 x 50 mm
4
38 x 76 mm 6.3 x 75 mm
4
50 x 76 mm 9.5 x 25 mm
6
50 x 76 mm 9.5 x 50 mm
6
50 x 76 mm 9.5 x 75 mm
6
Petlice bezpeãnostní
Vyrobeny z kalené oceli s dvojitû poniklovan˘m povrchem
odoln˘m proti korozi. Kolíky kloubÛ, upevÀovací a montáÏní prvky jsou zakryty zahnut˘mi okraji pro ochranu proti
poru‰ení. Dodáváme s upevÀovacími ‰rouby.
Dvoukloubov˘:
Modely lze pouÏít pro vnitfiní i venkovní montáÏ.
Trojkloubov˘:
Modely lze pouÏít na
nerovn˘ch povr‰ích.
8120, 8110, 8100*
& 8150*:
Pro pouÏití ve
standardních
podmínkách
a v domácnosti.
8200* & 8160*: Pro
pouÏití ve stfiednû
obtíÏn˘ch aplikacích.
*Pro zv˘‰ení
bezpeãnosti
dodáváme kompletní
se zesilovacími
deskami.
KALEN¯
T¤MEN
Hmotnost Objednací kód
1 ks
MTL-950
310 g
-3054K
320 g
-3074K
335 g
-3094K
420 g
-3206K
445 g
-3226K
475 g
-3236K
-8120K
2
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
-8110K
2
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
-8100K
Cena
Kã/ks
392
422
454
564
597
634
3
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
-8150K
Zámky mosazné Anti-Pick pro venkovní pouÏití
Pevné mosazné tûlo s vymûniteln˘m kalen˘m
tfimenem z nerezové oceli a uzamykáním na dva
západy. Jsou opatfieny kalen˘m ocelov˘m krytem
a nerozlomitelnou 6-kolíkovou vloÏkou.
Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
950
3
4-6
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
NEROZLOM.
6-KOLÍK.
VLOÎKA
-8200K
3
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
KALENÝ
OCELOVÝ KRYT
DVA
ZÁPADY
-8160K
KALEN¯
T¤MEN
3
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
ODOLN¯ PROTI
POâASÍ
·ífika
tûla
38 mm
38 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
PrÛmûr tfimenu Tfiída
x v˘‰ka
(1-10)
6.3 x 25 mm
4
6.3 x 50 mm
4
8 x 25 mm
5
8 x 50 mm
5
9.5 x 25 mm
6
9.5 x 50 mm
6
Hmotnost Objednací kód
1 ks
MTL-950
310 g
-3554K
320 g
-3574K
370 g
-3655K
385 g
-3675K
415 g
-3756K
450 g
-3776K
Cena
Kã/ks
435
480
532
572
629
675
âíslo
v˘robku
8120
8110
8100
8150
8200
8160
Typ
tfimenu
Vertikální
Vertikální
Horizontální
Horizontální
Horizontální
Vertikální
Typ
závûsu
Jednod.
Jednod.
Jednod.
Dvojit˘
Trojit˘
Trojit˘
Velikost
92 x 37 mm
120 x 45 mm
125 x 45 mm
160 x 45 mm
200 x 45 mm
258 x 62 mm
Hodí se ke Objednací kód
tfimenu MTL-950
8 mm
-8120K
8 mm
-8110K
11 mm
-8100K
11 mm
-8150K
11 mm
-8200K
13 mm
-8160K
Cena
Kã/ks
89
200
122
234
272
402
Zámky bezpeãnostní na kola Anti-Cut
Zámky hliníkové Anti-Pick pro venkovní pouÏití
Pevné lehké anodizované hliníkové tûlo s vymûniteln˘m kalen˘m
ocelov˘m tfimenem. Jsou opatfieny nerozlomitelnou 6-kolíkovou
vloÏkou a uzamykáním na dva západy.
Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
5
T¤ÍDA BEZPEâNOSTI
Tfimen ‘anti-cut’ z molybdenové oceli.
Tyã tvaru U povlakovaná vinylem.
Pro pouÏití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí.
DVA
ZÁPADY
KALEN¯
T¤MEN
NEROZLOM.
6-KOLÍK.
VLOÎKA
ODOLN¯ PROTI
POâASÍ
PrÛmûr tfimenu Tfiída
x v˘‰ka
(1-10)
6.3 x 25 mm
5
6.3 x 50 mm
5
9.5 x 25 mm
5
9.5 x 50 mm
5
Hmotnost Objednací kód
1 ks
MTL-950
195 g
-5005K
200 g
-5025K
255 g
-5205K
280 g
-5225K
Cena
Kã/ks
372
402
480
507
·ífika PrÛmûr tfimenu
tûla
x v˘‰ka
30 mm 15 x 135 mm
30 mm 15 x 200 mm
30 mm 15 x 270 mm
Tfiída
(1-10)
7
7
7
Hmotnost Objednací kód
1 ks
MTL-950
0.90 kg
-6527K
1.10 kg
-6507K
1.20 kg
-6517K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
Cena
Kã/ks
744
744
849
625
Zámky
·ífika
tûla
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
SKUPINA
Utûrk?????????????????
y a ubrousky papírové
952
UTùRKY A UBROUSKY PAPÍROVÉ
Utûrky CentreFeed v rolích
Utûrky papírové C-Fold
‘C-Fold’
Kvalitní 2-vrstvé bílé
papírové utûrky.
Dvouvrstvé utûrky. Vyjímatelné jádro umoÏÀuje,
aby role byly pouÏity v zásobnících se stfiedov˘m
podáváním (pouÏijte CFD008) nebo v zásobnících
stojících na zemi. Vhodné jako univerzální
aplikace pro prÛmysl. Perforované.
PouÏijte se zásobníkem CFD008.
Dodáváme v balení po 6 rolích.
vrstvy
2
Mají maximální mûkkost
a absorbãní schopnost.
Jsou urãeny pro pouÏití
v um˘várnách, kde jsou
k dispozici nádoby
na odpad.
PouÏijte zásobník CTD201.
Dodáváme v balení po
2400 listech.
6
Popis
2-vrstvá bílá role
2-vrstvá modrá role
2-vrstvá modrá role
2-vrstvá bílá role
Velikost role
19.5 cm x 150 m
19.5 cm x 150 m
19.5 cm x 114 m
19.5 cm x 114 m
Objednací kód
SOL-952
-2500G
-2550H
-2560S
-2570T
vrstvy
2
-9000A
Papír toaletní Jumbo a Mini Jumbo
Stroll
Kvalitní bíl˘ dvouvrstv˘ toaletní papír. Vhodn˘
pro pouÏití v restauracích, hotelech a továrnách.
PouÏití s uzamykateln˘mi zásobníky JTD001
Jumbo a MTD003 Mini Jumbo.
Dodáváme v baleních po 6 rolích Jumbo
nebo 12 rolích Mini Jumbo.
utûrek
v 1 balení
Cena
Kã/balení
680
680
508
520
Zásobník ‘Centre-Feed’
Trvanlivé bílé zásobníky ABS. Uzamykatelné s pfiiloÏen˘mi klíãi.
Objednací kód
Cena
Popis
SOL-952
Kã/ks
Zásobník ‘Centre-Feed’
2400
Popis
Velikost
listu
MnoÏství
v balení
Objednací kód
SOL-952
Cena
Kã/balení
Mûkk˘ 2-vrstv˘ C-Fold
23 x 33 cm
2400 listÛ
-2600K
1168
913
Jumbo
vrstvy
Mini
Zásobník ‘C-Fold’
Odolné bílé zásobníky ABS. Uzamykatelné s pfiiloÏen˘mi klíãi.
Popis
Objednací kód
SOL-952
Cena
Kã/ks
Zásobník utûrek C/Z Fold
-9050B
913
Objednací kód
SOL-952
Cena
Kã/balení
-2700M
890
vrstvy
2
2
KaÏdá
role
KaÏdá
role
Utûrky papírové Z-Fold
‘Z-Fold’
Kvalitní 1-vrstvé utûrky.
410 m 200m
6
12
vrstva
1
3600
utûrek
v 1 balení
Popis
Velikost
listu
MnoÏství
v balení
1-vrstvé Z-Fold 21 x 25 cm 3600 listÛ
Vel. Role/ Velikost
Popis
role balení jádra
J-Stroll Jumbo Roll 410 m
6 57 mm
M-Stroll Mini Jumbo 200 m 12 57 mm
M-Stroll Mini Jumbo 200 m 12 76 mm
Strana
626
Objednací kód
SOL-952
-3200W
-3300Y
-3320Z
Cena
Kã/balení
889
912
885
Zásobník ‘Z-Fold’
Trvanlivé bílé zásobníky ABS. Uzamykatelné s pfiiloÏen˘mi klíãi.
Popis
Objednací kód
SOL-952
Cena
Kã/ks
Zásobník utûrek C/Z Fold
-9050B
913
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
UTùRKY A UBROUSKY PAPÍROVÉ
952
Utûrky dílenské
Utûrky
Krabice s utûrkami
Pevné papírové krabice. Velmi efektní a ekonomické fie‰ení pro utûrky.
Vhodné pro utírání povrchÛ, utírání rozlit˘ch a rozsypan˘ch materiálÛ,
ãi‰tûní nástrojÛ a zafiízení, vytírání pfii provozu. Vhodné pro dílny,
potravináfisk˘ a automobilov˘ prÛmysl.
400 utûrek v krabici.
Trvanlivé 2 a 3-vrstvé papírové utûrky. Nejãastûj‰í zpÛsob
uloÏení je na stojanu. Perforované a neperforované.
Vhodné pro dílny, potravináfisk˘ a automobilov˘
prÛmysl.
2-vrstvé role
Pro v‰eobecné pouÏití.
3-vrstvé role
Pro utírání v obtíÏn˘ch podmínkách, utírání nástrojÛ a zafiízení. Vynikající úãinnost
a absorbãní schopnost.
vrstvy
vrstvy
2
2
400
2
Neperforované
utûrek
v krabici
vrstvy
3
1
Neperforované
Popis
KaÏdá utûrka
40 x 40 cm
Absorpãní
Popis
Velikost role
Krabice utûrek bíl˘ch 40 cm x 160 m
Krabice utûrek modr˘ch 40 cm x 160m
MnoÏství Objednací kód
v krabici SOL-952
1
1
-3480D
-3500E
Cena
Kã/krabice
403
403
Role servisní
Maxi
Dlouhá role jednovrstv˘ch papírov˘ch utûrek. Nejãastûj‰í zpÛsob uloÏení
je na stojanu. Neperforované.
Dodáváme jako jednotlivé role.
Modré.
2-vrstvé bílé perforov.
2-vrstvé bílé perforov.
2-vrstvé bílé
2-vrstvé bílé perforov.
2-vrstvé modré perforov.
2-vrstvé modré
3-vrstvé modré
2-vrstvé bílé perforov.
Cena
Kã/krabice
676
1075
1352
1282
853
1012
926
550
MnoÏství Objednací kód
Velikost role v krabici
28 cm x 290 m
2
28 cm x 360 m
2
28 cm x 600 m
2
23 cm x 540 m
2
23 cm x 350 m
2
28 cm x 400 m
2
40 cm x 400 m
1
28 cm x 530 m
1
SOL-952
-2730M
-2790D
-2860B
-2850S
-2760A
-2800N
-2820P
-2840R
Role utûrek
Hygienické
Dvouvrstvé papírové utûrky s vysokou absorpãní schopností.
·ífika role 25 cm. Utûrky jsou vhodné také pro dílny, prÛmyslové,
lékafiské a veterinární aplikace, kde jsou
vyÏadovány silnûj‰í utûrky. Neperforované.
vrstvy KaÏdárole
Dodáváme v krabicích po 24 rolích.
Bílé nebo modré.
m
2
vrstva
& Lasts
Popis
Velikost role
1-vrstvá maxi role 20 cm x 1500 m
MnoÏství Objednací kód
v krabici SOL-952
1
-3000T
1
KaÏdá
role
1.5km
Neperforované
Cena
Kã/krabice
750
MnoÏství Objednací kód
Velikost
v krabici SOL-952
role
2-vrstvé hygienické modré 25 cm x 50 m 24
-2950R
2-vrstvé hygienické bílé
25 cm x 50 m 24
-2960S
Popis
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
24
Cena
Kã/krabice
1179
1179
Strana
627
Utûrky a ubrousky papírové
Lasts
& Lasts
50
Nep erforov ané
SKUPINA
SíÈovina univerzální
?????????????????
956
SÍËOVINA UNIVERZÁLNÍ
SíÈovina ochranná
univerzální
SíÈovina ochranná Superior
Úãinná a ekonomická ochrana pro v‰echny druhy produktÛ.
• Ideální ochrana pro strojní díly bûhem v˘roby a pfii skladování.
• Je také ‰iroce pouÏívána pro ochranu keramiky, skla a jin˘ch kfiehk˘ch
produktÛ bûhem uskladnûní a distribuce.
• Urãena pro ochranu proti po‰kození povrchu a po‰kození nárazem.
• ‘Utlumí nárazy’ bûhem pfiepravy.
• Velikosti rozli‰ené 6 barvami.
• Vysoká roztaÏnost a elasticita umoÏÀují chránit produkty aÏ do prÛmûru
400 mm.
• V˘jimeãná flexibilita pro ochranu nepravideln˘ch tvarÛ.
• Dodáváme v úãelnû navrÏen˘ch kartónov˘ch zásobnících.
• SíÈovina je vyrobena z inertních a chemicky rezistentních
polymerÛ.
• Snadno se pouÏívá v jakémkoliv stádiu v˘robního
nebo distribuãního procesu.
• Velmi pevná / malá oka.
• Velikosti kódované 11 barvami.
âervená
Rozsah
prÛmûrÛ
6 - 13 mm
Celková Objednací kód
délka AVN-956
50 m pfiadeno -0060K
Barva
Univerzální boxy vzorkÛ AVN-956-2000K
Barva
OranÏová
âerná
Rozsah
Celková Objednací kód
prÛmûrÛ
délka
AVN-956
6 - 17 mm 250 m role
-4260K
-4130K
10 - 25 mm 250 m role
Fialová
25 - 60 mm
âervená
50 - 100 mm
Îlutá
100 - 200 mm
Král. modrá 200 - 400 mm
50 m role
50 m role
50 m role
50 m role
-5500K
-4060K
-4800K
-5000K
Cena
Kã/ks
1567
2339
517
907
1580
2214
• Vysoká úroveÀ ochrany.
• Vyzkou‰eno a testováno po mnoho let.
Cena
Kã/ks
515
âerná
13 - 26 mm
50 m pfiadeno -0130K
990
OranÏová
26 - 40 mm
25 m role
-0260K
682
Hnûdá
40 - 50 mm
25 m role
-0400K
632
Bílá
50 - 65 mm
25 m role
-0500K
990
·edá
65 - 80 mm
25 m role
-0650K
1157
Îlutá
80 - 100 mm 25 m role
-0800K
1285
Modrá
100 - 125 mm 25 m role
-1000K
1670
Zelená
125 - 160 mm 25 m role
-1250K
2120
Slámová
160 - 190 mm 25 m role
-1600K
2659
Král. modrá
190 - 225 mm 25 m role
-1900K
3147
RÛÏová
Rozsah
prÛmûrÛ
20 - 45 mm
Celková Objednací kód
délka
AVN-956
50 m pfiadeno -2200K
Cena
Kã/ks
874
Purpurová
40 - 80 mm
50 m role
-2400K
1067
Zelená
75 - 125 mm
25 m role
-2750K
857
Barva
SíÈovina pro skladování
• Ideální ochrana pro
komponenty skladované nebo
dopravované na paletách.
• Vyrobena z pevného
a odolného polyetylénu.
• Odolná proti oleji
a chemikáliím.
• Otevfiená oka umoÏÀují prÛnik
oleje a tfiísek.
• Velikost role: 1 m x 50 m.
Velikost role
Objednací kód
AVN-956
Cena
Kã/ks
1m x 50 m
-2100K
8025
Strana
628
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
OCHRANA HLAVY
957
Ochrana hlavy
Poskytuje ochranu hlavy pfied nebezpeãn˘mi nárazy. Doporuãujeme, aby pfiilby byly vymûnûny maximálnû po pûti letech provozu. Tento
interval musí b˘t znaãnû zkrácen pro pfiilby, které byly vystaveny nadmûrnému opotfiebení, ponechány na slunci, popsány nebo polepeny
nálepkami s nesprávn˘m lepidlem. Pfiilby, které byly po‰kozeny, napfi. pofiezány nebo po‰krábány, je tfieba vymûnit okamÏitû.
Pfiilby se musí pravidelnû kontrolovat z hlediska po‰kození.
Pfiilby ochranné
profesionální
PROUDùNÍ
VZDUCHU
Odlehãené, stabilní a pohodlnû padnoucí, umoÏÀují vût‰í pocit lehkosti.
S krátk˘m ‰títkem pro zv˘‰ení viditelnosti. Nov˘ systém DeFormaTec™
rychle utlumí náraz pfied zasaÏením uÏivatele. Mu‰lov˘ tvar pfiilby je
v˘sledkem anal˘z nárazov˘ch testÛ. Vyrobeny dle EN 397: 1996.
Vybaveny 4stupÀov˘mi nastaviteln˘mi látkov˘mi popruhy a sav˘m mûkk˘m
ãelním páskem. S ventilaãními otvory na vrchní ãásti pfiilby. Unikátní tvar
ãelenky na pfiilbách Rutland zv˘‰í jejich úãinnost ve srovnání
s bûÏn˘mi pfiilbami.
PROUDùNÍ
VZDUCHU
Dokonalá
ventilace
Dobfie
vyváÏená
pro lep‰í
pohodlí
Pfiipínací ochrana
sluchu
·tûrbina 30x3 mm
Plnû nastavitelná
Ochrana hlavy
Krátk˘ ‰títek
pro zlep‰ení viditelnosti
Barva
Bílá
Îlutá
Objednací kód
RTL-957
-0400K
-0420K
Cena
Kã/ks
277
277
Komfortní tkané popruhy
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
629
SKUPINA
Ochrana hlavy
957
OCHRANA HLAVY
Pfiilby
ochranné
Standardní popruhy:
PruÏné plastové popruhy, které jsou nastavitelné tak,
aby vyhovovaly rozmûrÛm hlavy v rozsahu
od 50 do 66 cm.
PrÛmyslové - Standardní
Ochranné pfiilby poskytují pfiedepsan˘
stupeÀ ochrany proti padajícím pfiedmûtÛm.
Jsou navrÏeny tak, aby zajistily ochranu
hlavy v souladu s EN 397: 2000. Osazeny
6bodov˘mi pfiichycen˘mi popruhy, které
jsou plnû nastavitelné
s hnûdou ãelenkou
proti pocení.
Plnû nastavitelné
Standardní plastové popruhy
Barva
Zelená
·edá
OranÏová
âervená
Královská modrá
Bílá
Îlutá
Zelená
·edá
OranÏová
âervená
Královská modrá
Bílá
Îlutá
Objednací kód
SSF-957
Standardní typ
-1000K
-1010K
-1020K
-1030K
-1040K
-1050K
-1060K
Komfortní typ
-1100K
-1110K
-1120K
-1130K
-1140K
-1150K
-1160K
Cena
Kã/ks
Komfortní popruhy:
Komfortní ‰estibodové terylenové popruhy a ãelenka proti pocení,
které jsou nastavitelné tak, aby vyhovovaly rozmûrÛm hlavy v rozsahu
od 50 do 66 cm.
130
130
130
130
130
130
130
239
239
239
239
239
239
239
Pfiilby
ochranné
Komfortní tkané popruhy
Standard popruhy:
PruÏné plastové popruhy, které jsou nastavitelné tak, aby
vyhovovaly rozmûrÛm hlavy v rozsahu od 50 do 66 cm.
Vyrobeny z trvanlivého plastu ABS. Vûtrání na
horní ãásti pfiilby umoÏní proudûní vzduchu,
sniÏuje tvorbu tepla a zlep‰uje komfort. Pfiilba
má kanálek na odvod vody a vnitfiní otvory na
pfiíslu‰enství v délce 30 mm. Dodávána v pûti
barvách.
Plnû nastavitelné
Standardní plastové popruhy
Ochranné
‰títy
k objednání
Barva
Bílá
Îlutá
Modrá
âervená
OranÏová
Bílá
Îlutá
Modrá
âervená
OranÏová
Strana
630
Objednací kód
TFF-957
Standardní typ
-1010K
-1020K
-1030K
-1040K
-1050K
Komfortní typ
-1110K
-1120K
-1130K
-1140K
-1150K
Komfortní popruhy:
Komfortní ‰estibodové terylenové popruhy a ãelenka proti pocení,
které jsou nastavitelné tak, aby vyhovovaly rozmûrÛm hlavy v rozsahu
od 50 do 66 cm.
Cena
Kã/ks
145
145
145
145
169
180
180
180
180
175
Komfortní tkané popruhy
Pfiíslu‰enství:
Polykarbonátov˘ ãir˘ ochrann˘ ‰tít 200 mm (drÏák nutn˘). Zajistí ‰irok˘
rozhled a souãasnû chrání oãi proti létajícím ãásticím a stfiíkajícím
kapalinám.
Pfiíslu‰enství
·tít
DrÏák
Objednací kód
TFF-957
-1500K
-1600K
Cena
Kã/ks
125
102
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
OCHRANA HLAVY
Pfiilby
ochranné
957
âepice proti nárazu
Pro pouÏití ve stísnûn˘ch
prostorách. Tento v˘robek
nevyhovuje poÏadavkÛm
na bezpeãnost na stavbách.
V jednodílné pfiilbû jsou nastavitelné
popruhy se speciálnû krátk˘m krokem
nastavení, coÏ zaruãuje pevné uchycení za v‰ech podmínek a pokr˘vá
velikosti v rozsahu 16 cm - 21 cm.
Dodáváme ve dvou barvách.
S boãními otvory.
Standardní typ
S plastov˘mi popruhy.
Vyhovuje normû EN 397 : 1995.
Standardní
Komfortní typ
S terylenov˘mi popruhy.
Vyhovuje normû EN 397: 1995.
Komfortní
Typ
Objednací kód
Barva
Standardní
Komfortní
JSP-957
-3010A
-3020B
-3510K
-3520L
Bílá
Îlutá
Bílá
Îlutá
Cena
Kã/ks
255
255
442
442
Barva
Objednací kód
JSP-957
-1210M
-1220N
Bílá
Modrá
Cena
Kã/ks
282
282
âepice pracovní
âepice pracovní flísové
·estidílná k‰iltovka s látkovou ãelenkou.
Univerzální velikost. Vodû odolná plastová
vloÏka v k‰iltu. Se ãtyfimi prody‰n˘mi díly
ze síÈoviny na zadní ãásti ãepice.
·estidílné ãepice s látkovou ãelenkou.
Univerzální velikost. Vodû odolná plastová
vloÏka v k‰iltu.
·estidílné ãepice s ventilaãními otvory.
Univerzální velikost. Vodû odolná plastová
vloÏka v k‰iltu.
-3900K
-3910K
âepice pracovní se síÈkou
NASTAVENÍ
Objednací kód
Barva
âervená (logo Kobe)
âervená
âerná
Král. modrá
Bílá
KEN-957
-3900K
-4440K
-4410K
-4450K
-4480K
Cena
Kã/ks
60
59
59
59
59
VZDUCHOVÉ
OTVORY
Barva
âervená (logo Kobe)
âervená
âerná
Král. modrá
Bílá
NASTAVENÍ
Objednací kód
KEN-957
-3910K
-4340K
-4310K
-4350K
-4380K
Cena
Kã/ks
57
59
82
59
59
VZDUCHOVÉ
OTVORY
Barva
âerná
âervená
Modrá
Tmavomodrá
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
NASTAVENÍ
Objednací kód
KEN-957
-4510K
-4540K
-4550K
-4580K
Strana
Cena
Kã/ks
105
105
105
105
631
Ochrana hlavy
PRODY·NÁ
SÍËKA
SKUPINA
Ochrana sluchu
?????????????????
958
OCHRANA SLUCHU
Ochrana sluchu
Fakta:
Oznaãení stupnû ochrany
Evropské smûrnice 2003/10/EC 15. února 2006
·kodliv˘ rozsah
V˘‰e uvedené smûrnice vyÏadují, aby zamûstnavatel poskytl zamûstnancÛm, ktefií pracují v prostfiedí s hladinou hluku mezi 80 dB
a 85 dB, na vyÏádání vhodnou ochranu sluchu. Pokud se hladina
hluku zv˘‰í nad uvedené hodnoty, musí se nosit prostfiedky
pro ochranu sluchu.
Smûrnice 8 stanoví, Ïe pokud nebudou prostfiedky pouÏívány,
musí b˘t uskladnûny na vhodn˘ch místech napfi. v uzamãen˘ch
skfiíÀkách atd.
Horní hladina
Dolní hladina
Smûrnice 9 stanoví, Ïe zamûstnaci musí b˘t fiádnû pro‰koleni
v pouÏívání v‰ech osobních ochrann˘ch pomÛcek.
Hluk mÛÏe b˘t nepfiíjemn˘, nûkdy nebezpeãn˘ a po urãité dobû
mÛÏe zpÛsobit trvalé po‰kození sluchu, takÏe správná ochrana
sluchu je naprosto nezbytná.
dBA
140
130
120
110
100
90
Tryskov˘ motor
N˘tovací kladivo
Vrtulové letadlo
Vrtaãka na horniny
V˘roba panelÛ
TûÏká vozidla
Ru‰n˘ provoz
85
80
70
60
Osobní auto
Konverzace
V˘bûr správné ochrany sluchu
U v‰ech produktÛ v této kapitole je uvedena hodnota Standard Noise
Reduction (SNR) (standardní sníÏení hluku). Pomocí této veliãiny
mÛÏete vybrat správnou ochranu sluchu.
Postup: Nejdfiíve se stanoví hladina hluku ve va‰em pracovním
prostfiedí. Pak se urãí hodnota SNR, kterou potfiebujete.
Pfiíklad:
Práce v prostfiedí s hladinou hluku 100 dB vyÏaduje ochranu sluchu 20
dB - 25 dB, aby se hladina hluku dostala do bezpeãné oblasti pod 80 dB.
Pozornost vûnujte také tomu, abyste ochranu sluchu
nepfiehnali, coÏ mÛÏe b˘t také na pracovi‰ti nebezpeãné,
protoÏe pracovníci pak napfi. nebudou sly‰et vysokozdviÏné vozíky nebo slovní pokyny a v˘strahy.
SNR = 31 dB
H = 34 dB
M = 29 dB
L = 20 dB
Ucpávky
u‰í
Ucpávky u‰í
Velmi úãinné ucpávky u‰í z tvarované pûny, které poskytují maximální
komfort s vynikajícím útlumem. Hladk˘ povrch a mírnû kuÏelovit˘ tvar
usnadÀuje zavádûní a pomáhá pohodlnému upevnûní. Tyto ucpávky
u‰í zaji‰Èují rovnomûrné rozdûlení tlaku, flexibilitu a dobré utûsnûní
s optimálním komfortem.
Vyhovují normû
CE0194 EN352-1:1993
·estihranné pûnové
ucpávky. Vyhovují normû
EN 352-2:1993.
Individuálnû balené
v polytenov˘ch sáãcích.
Testovány a zkou‰eny
INSPEC.
SNR =
29dB
H = 32 dB
M = 25 dB
L = 20 dB
MnoÏství
v 1 balení
20 párÛ
200 párÛ
SNR =
36 dB
Objednací kód
TFF-958
-0020K
-0030K
Cena
Kã/balení
139
1172
Ucpávky u‰í
Tvarované pûnové ucpávky u‰í jsou spojené ãerven˘m lankem pro maximální viditelnost, pohodlí a ochranu. Hladk˘ povrch a mírnû kuÏelovit˘
tvar usnadÀuje zavádûní a pomáhá
pohodlnému upevnûní. Tyto ucpávky u‰í zaji‰Èují rovnomûrné rozdûlení tlaku, flexibilitu a dobré utûsnûní s optimálním komfortem.
Vyhovují normû
CE0194 EN352-1:1993.
SNR =
36 dB
SNR =
37 dB
MnoÏství
v 1 balení
20 párÛ
200 párÛ
Strana
632
Objednací kód
TFF-958
-0070K
-0080K
Cena
Kã/balení
122
1074
MnoÏství
v 1 balení
20 párÛ
200 párÛ
Objednací kód
TFF-958
-0310K
-0320K
Cena
Kã/balení
235
2202
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
OCHRANA SLUCHU
Klapky
na u‰i
Klapky na u‰i
s drÏákem
S ABS sluchátky a PVC drÏáky. Lze je pfiipevnit zavû‰ením
na pfiilby s otvorem pro pfiíslu‰enství 30 x 3 mm.
Pro velikost
Vyhovují normû PR EN 352-3 : 1993.
otvoru v pfiilbû
Testovány podle normy EN 24869-1.
30 x 3 mm
958
Ochrana sluchu
Ochrana sluchu vhodná pro pouÏití v prostfiedí mírného
prÛmyslového hluku, jako jsou dílny, v˘robny plechÛ, tiskárny, leti‰tû a také venkovní sekaãky trávy nebo hluky
vyskytující se v souvislosti s koníãky a aktivitami volného
ãasu, jako jsou napfi. stfielecké sporty.
Poskytuje celkovou ochranu sluchu
po krat‰í nebo del‰í dobu.
Typ pro nebezpeãná prostfiedí
Pro pouÏití v nároãném prostfiedí
WORKRANGER
nebezpeãného hluku, jako je tûÏk˘
PROTECTION AT WORK
prÛmysl nebo stavební, lesní a
zemûdûlské práce. Skládací
konstrukce s teleskopick˘mi
rameny. Vyhovují normû
EN3521: 1993.
Hodnoty tlumení:
SNR = 30 dB
H = 36 dB
M = 28 dB
L = 18 dB.
Ve shodû
s normou
ISO/DIS 4869-2
(a=1)
SNR =
SNR =
27 dB
25 dB
H = 31 dB
M = 24 dB
L =17 dB
H = 33 dB
M = 24 dB
L = 15 dB
Typ
Objednací kód
KEN-958
Cena
Kã/pár
Typ
provozu
Objednací kód
KEN-958
Cena
Kã/ks
Pro velikost otvoru 30 x 3 mm
-0200K
650
Víceúãelov˘
-1000K
124
Ucpávky u‰í
s ãelenkou
Ucpávky u‰í skládací
Ochrana sluchu
Ochrana sluchu vhodná pro pouÏití v prostfiedí mírného prÛmyslového
hluku, jako jsou dílny, v˘robny plechÛ, tiskárny, leti‰tû a také venkovní
sekaãky trávy nebo ãinnosti v sou-vislosti s koníãky a aktivitami volného
ãasu, jako jsou stfielecké sporty. Poskytuje celkovou
ochranu pro krat‰í nebo del‰í dobu.
Typ pro nebezpeãná prostfiedí
Pro pouÏití v nároãném prostfiedí
s nebezpeãn˘m hlukem, jako je
tûÏk˘ prÛmysl nebo stavební, lesní
a zemûdûlské práce. Skládací konstrukce
s teleskopick˘mi rameny. Vyhovují normû
EN3521: 1993. Hodnoty tlumení:
SNR = 30 dB
H = 36 dB
M = 28 dB
L = 18 dB.
Vyhovují normû
ISO/DIS 4869-2 (a=1)
Trvanliv˘ plastov˘ drÏák vybaven˘ mûkkou ohebnou ãelenkou
pfiizpÛsobující se pohybÛm ãelistí a hlavy. MÛÏe se nosit také
pod bradou nebo za hlavou. Pro maximální komfort jsou
ucpávky opatfieny otoãn˘m ãepem. Vhodné pro pfieru‰ované
pouÏívání jako ucpávky u‰í, které nemusí b˘t svinuty
a umoÏÀují snadné vloÏení.
Pro vût‰í pohodlí je
lze nosit pod bradou
nebo za hlavou
SNR =
21 dB
H = 36 dB
M = 28 dB
L = 18 dB
Typ
Objednací kód
Cena
Kã/ks
Typ
provozu
Objednací kód
TFF-958
KEN-958
Cena
Kã/ks
S ãelenkou
-0200K
77
Nebezpeãn˘
-1040K
232
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
633
Ochrana sluchu
SNR =
30 dB
SKUPINA
Ochrana d˘chacího ústrojí
959
OCHRANA D¯CHACÍHO ÚSTROJÍ
Ochrana d˘chacího ústrojí
Postup pfii v˘bûru ochrany
O jak˘ typ nebezpeãí se jedná? Prach, koufi, plyn, pára . . . ? Jak˘ je pfiístup ke zdroji nebezpeãí pro d˘chací ústrojí? ZhodnoÈte
ostatní nebezpeãí pro zrak, pokoÏku atd. Vyberte správn˘ ochrann˘ prostfiedek - na jedno pouÏití / poloviãní maska / maska na
celém obliãeji / s aktivní ochranou / vzduchotûsn˘ atd. Absolvujte ‰kolení / konzultace o v‰ech specifikacích / zpÛsobech pouÏití
kaÏdého produktu.
Máte-li jakékoliv pochybnosti, PTEJTE SE - neriskujte
V˘bûr prostfiedkÛ pro ochranu d˘chacího ústrojí
Existují tfii základní úrovnû ochrany P1:
Niωí nebo základní úroveÀ - v˘bûr: buì s ventilem nebo bez ventilu.
P2:
Stfiední - v˘bûr: s ventilem / bez ventilu.
P3:
Nejvy‰‰í úroveÀ ochrany - k dispozici jen s ventilem. Ventil umoÏÀuje sníÏit nahromadûné teplo a vlhkost, ãímÏ se zlep‰í
komfort uÏivatele.
BûÏná nebezpeãí pro d˘chací ústrojí
Prach: Tvofií se tehdy, kdyÏ je pevn˘ materiál úplnû nebo ãásteãnû zdrobnûn na men‰í ãástice, které jsou pfii del‰ím pobytu
v tomto prostfiedí snadno vdechovány.
Koufi: Tvofií se tehdy, kdyÏ se materiály / kovy vypafiují za vysoké teploty a pak se rychle ochladí a kondenzují na velmi jemn˘ch
ãásticích.
Plyny: Jsou pfii pokojové teplotû rozpt˘leny ve vzduchu a dokáÏou se rychle pohybovat v jakémkoliv prostoru a bûhem krátké
doby.
Páry: Jsou uvolÀovány z materiálÛ, které jsou za normální pokojové teploty v pevném nebo kapalném skupenství.
Terminologie pouÏitá pfii ochranû d˘chacího ústrojí
0.E.L.: Pracovní expoziãní limity (Occupational Exposure Limits) Existují dva typy - pracovní expoziãní normy a maximální
expoziãní limity.
O.E.S.: Pracovní expoziãní normy (Occupational Exposure Standards) Jsou to úrovnû pro substance, kter˘m mÛÏe vût‰ina
pracovníkÛ b˘t vystavena osm hodin dennû, pût dnÛ v t˘dnu. Doba expozice pfiifiazená k látce jako O.E.S. mÛÏe b˘t
pfiekroãena, av‰ak je tfieba stanovit kroky ke sníÏení doby expozice a zpÛsob jak toho dosáhnout.
M.E.L.: Maximální expoziãní limity (Maximum Exposure Limits) Tyto limity jsou obecnû pfiijímány jako maximální doby expozice
pro konkrétní látky, jejichÏ expozice mÛÏe zpÛsobit velmi váÏné typy rakoviny, astma jako nemoc z povolání atd. Pfiesnou
úroveÀ bezpeãnosti nelze urãit, pfii expozici pracovníkÛ tûmto látkám je zásadnû tfieba dávat dobr˘ pozor.
Hodnota M.E.L. nesmí b˘t nikdy pfiekroãena a v mezích moÏností
je tfieba ji maximálnû sníÏit.
Respirátor
proti prachu
TCM50
SniÏuje nepohodlí zpÛsobené netoxick˘m ‰kodliv˘m prachem. No‰ení
respirátoru je lehké a pohodlné, nastavitelná ãást pro nos. Nepotfiebuje
údrÏbu (pro jednorázové pouÏití). Snadné d˘chání / mluvení.
âíslo
produktu
MnoÏství
v krabici
Objednací kód
TFF-959
Cena
Kã/krabice
TCM50
50
-8050K
159
Strana
634
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
OCHRANA D¯CHACÍHO ÚSTROJÍ
Respirátor
FFP1
959
Respirátor s ventilem
DRV212
Vydechovací ventil pro zlep‰ení komfortu v hork˘ch
a obtíÏn˘ch podmínkách. Nastavitelná ãást u nosu.
Nepotfiebuje údrÏbu.
(pro jednorázové pouÏití).
Snadné d˘chání / mluvení.
DRM104
Nastavitelná ãást u nosu. Mûkk˘
pûnov˘ materiál v oblasti nosu.
Nepotfiebuje údrÏbu.
(pro jednorázové pouÏití).
Snadné d˘chání / mluvení.
FFP1
4 x OEL
âíslo
produktu
Poãet ks
v krabici
Objednací kód
TFF-959
Cena
Kã/krabice
DRM104
20
-2010K
369
Respirátor FFP1 s ventilem
DRV104
Vydechovací ventil pro lep‰í komfort v hork˘ch a obtíÏn˘ch podmínkách.
Nastavitelná ãást u nosu.
Nepotfiebuje údrÏbu.
(pro jednorázové pouÏití).
Snadné d˘chání / mluvení.
FFP2
4 x OEL
VENTIL
âíslo
produktu
Poãet ks
v krabici
Objednací kód
TFF-959
Cena
Kã/krabici
DRV212
10
-2310K
339
Respirátor s ventilem
DRV350
Exhalaãní ventil pro zvlá‰tní komfort v hork˘ch
a obtíÏn˘ch podmínkách. Nastavitelná ãást u nosu.
Nepotfiebuje údrÏbu.
(pro jednorázové pouÏití).
Snadné d˘chání / mluvení.
FFP1
4 x OEL
VENTIL
âíslo
produktu
Poãet ks
v krabici
Objednací kód
TFF-959
Cena
Kã/krabice
DRV104
10
-2210K
329
Respirátor
FFP3
FFP2
20 x OEL
10 x OEL
VENTIL
âíslo
produktu
Poãet ks
v krabici
Objednací kód
TFF-959
Cena
Kã/krabice
âíslo
produktu
Poãet ks
v krabici
Objednací kód
TFF-959
Cena
Kã/krabice
DRM212
20
-2110K
429
DRV350
5
-2350K
504
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
635
Ochrana d˘chacího ústroji
DRV104
Nastavitelná ãást u nosu.
Mûkk˘ pûnov˘
materiál v oblasti
nosu.
Nepotfiebuje údrÏbu.
(pro jednorázové
pouÏití).
Snadné
d˘chání / mluvení.
SKUPINA
Ochrana oãí a obliãeje
960
OCHRANA OâÍ A OBLIâEJE
Informace
Opatfiené chrániãem ãela poskytují
perfektní ochranu proti úlomkÛm.
Pro oblast ochrann˘ch prostfiedkÛ pro oãi a obliãej existují informaãní loga, které vám pomohou
pfii v˘bûru úrovnû bezpeãnosti, která vám vyhovuje. NíÏe jsou uvedena loga a jejich v˘znam.
Nastavitelné noÏiãky pro pohodlné
no‰ení.
Polykarbonátové zorníky jsou odolnûj‰í
proti nárazu a lehãí neÏ vût‰ina jin˘ch
typÛ zorníkÛ.
Díky boãním ‰títÛm poskytují ochranu
oãí i ze strany.
Panoramatické zorníky umoÏÀují rozhled
bez pfiekáÏek.
Poskytují niωí ochranu proti pÛsobení
energie a je ohebnûj‰í ve srovnání
s polykarbonátem.
Br˘le, které mají vût‰í zorníky a kryjí
lícní kosti.
Odolné proti ohni a teplu - nejsou
ohnivzdorné.
Poskytují zv˘‰enou bezpeãnost,
protoÏe zachovávají vynikající
viditelnost.
Ochrana proti chemick˘m rozstfiikÛm.
Minimalizují kontaminaci prachem.
Poskytuje urãitou úroveÀ ochrany proti
‰kodlivému UV záfiení.
Opatfiené povlakem pro vy‰‰í odolnost
a proti po‰krábání pfii zachování
neru‰eného v˘hledu.
Br˘le
ochranné
Malá ochrana za extrémních okolních teplot. Dlouhou
Ïivotnost zorníku zaruãuje povlak odoln˘ proti po‰krábání. Ochrana pfied UV záfiením. âiré polykarbonátové
zorníky. Optická tfiída 1 pro nepfietrÏité pouÏívání bez deformací.
Jantarovû zbarvené obrouãky sniÏují oslnûní.
Z dÛvodÛ dal‰í bezpeãnosti mají br˘le
chrániã oboãí a ochranu
proti odlétajícím úlomkÛm. Zesílen˘ nosn
mÛstek pro pohodlí
uÏivatele. Zv˘‰en˘ nosní
mÛstek pro zvlá‰tní ochranu
zorníku pfii sklonûní obliãeje.
Body pro pfiipevnûní ‰ÀÛrky.
Br˘le
ochranné
Mirage
Velmi pfiizpÛsobiv˘ a oblíben˘ design. V˘hodou je
nastavení boãních noÏiãek se západkou, coÏ umoÏÀuje
nastavit ãoãku
zorníku tak, aby odpovídala poÏadavkÛm uÏivatele. Polykarbonátové zorníky jsou opatfieny povlakem odoln˘m
EN166 FT
NoÏiãky lze
nastavit
EN166 F
Typ
zorníkÛ
Barva
obrouãek
Objednací kód
KEN-960
Cena
Kã/ks
Proti po‰krábání
Jantarová
-8000K
172
Objednací kód
TFF-960
Cena
Kã/ks
âiré
Modrá
-1280K
369
PN200
Lehké ochranné br˘le,
ve flexibilních
obrouãkách
s ãir˘mi boãními
chrániãi a plnû
nastaviteln˘mi
boãními
noÏiãkami.
Zvlá‰È lehké nylonové obrouãky
se zv˘‰enou pruÏností a pevností.
Boãní ‰títky pro
zv˘‰enou ochranu
ze strany.
âiré polykarbonátové
zorníky
odolné proti
po‰krábání.
EN166 F
EN166 F
Barva
obrouãek
Objednací kód
KEN-960
Cena
Kã/ks
Typ
zorníkÛ
Barva
obrouãek
Objednací kód
TFF-960
Cena
Kã/ks
Modrá
-8030K
192
âir˘
âerná
-1112K
197
Br˘le ochranné
Br˘le
ochranné
Rapid
Moderní design z odlehãeného nylonu pro vût‰í komfort.
Polykarbonátové
zorníky s povlakem
odoln˘m proti po‰krábání a boãními
chrániãi pro zv˘‰enou boãní ochranu.
Boãní noÏiãky s drátûn˘m jádrem pro
bezpeãné no‰ení a
pro pohodlí uÏivatele
Snadno vymûnitelné
zorníky.
Voyager
Dva ãiré polykarbonátové zorníky s úpravou proti mlÏení.
Zabudované chrániãe oboãí a boãní chrániãe s integrálním
nosním mÛstkem. Malá ochrana proti nárazu
a úplná ochrana proti
UV záfiení.
Tfiída ochrany 1.
EN166 F
EN166 F
Strana
Barva
obrouãek
Br˘le ochranné
Br˘le
ochranné
Typ
zorníkÛ
Odolné proti
po‰krábání
Typ
zorníkÛ
Typ
zorníkÛ
Barva
obrouãek
Objednací kód
SSF-960
Cena
Kã/ks
Popis
âiré
âerná
-8200K
77
RP8
Zorníky
636
Barva
obrouãek
·edá
-
Objednací kód
TFF-960
-1180K
-2120K
Cena
Kã/ks
285
209
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
OCHRANA OâÍ & OBLIâEJE
Br˘le
ochranné
Br˘le
ochranné
Saturn
Zorník z jednoho kusu ãirého polykarbonátu, nemlÏící. Odlehãená nylonová
obrouãka se zapu‰tûn˘m chrániãem oboãí. Boãní chrániã, nastavitelné
noÏiãky s otvory pro zavû‰ení ‰ÀÛrky.
Malá ochrana pfied pÛsobením energie
s UV filtrem na 400 nm.
Tfiída 1.
Nastavitelné
noÏiãky
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Objednací kód
SSF-960
Cena
Kã/ks
âir˘
âerná
-7600K
60
960
Panther
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu s úpravou proti
po‰krábání. Velk˘ boãní chrániã spojen˘ se sedlem
u kofiene nosu. Lehká antialergenní obrouãka s nastavením ãelního úhlu a délky noÏiãky a otvory pro zavû‰ení ‰ÀÛrky. Malá ochrana pfied pÛsobením energie,
optická tfiída 1.
Nastavitelné
noÏiãky
6F
EN166
IS1708
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Úprava proti po‰krábání/zamlÏení âerná
Objednací kód
KEN-960
Cena
Kã/ks
-8010K
192
Br˘le ochranné
Br˘le ochranné
Mercury
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu, nemlÏící.
Odlehãen˘ nylonov˘ rám se zapu‰tûn˘m chrániãem
oboãí. Boãní ‰títy spojené se sedlem u kofiene nosu,
nastavitelné noÏiãky. Malá ochrana pfied pÛsobením
energie s UV filtrem.
Tfiída 1.
Hawk
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu s úpravou proti po‰krábání.
Odlehãen˘ antialergenní rám s nastaviteln˘mi noÏiãkami a otvory
pro pro zavû‰ení ‰ÀÛrky a s moÏností nastavení ãelního úhlu.
Velké boãní chrániãe, mûkké silonové sedlo u kofiene nosu.
Malá ochrana pfied pÛsobením energie.
Optická tfiída 1.
Nastavitelné
noÏiãky
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Objednací kód
SSF-960
Cena
Kã/ks
âir˘
âerná
-7000K
75
EN166
6F
Sedlo u kofiene nosu
IS1708
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Úprava proti po‰krábání/zamlÏení Modrá
Objednací kód
KEN-960
Cena
Kã/ks
-8040K
224
Br˘le ochranné pfies jakékoli dioptrické br˘le
Br˘le ochranné
Aurora
Ochranné br˘le celé z polykarbonátu se zapu‰tûn˘mi boãními ‰títy
a chrániãem oboãí. Mohou se pouÏít s vût‰inou dioptrick˘ch br˘lí.
Bez kovov˘ch ãástí, s otvory pro zavû‰ení ‰ÀÛrky.
Malá ochrana pfied pÛsobením energie
v extrémních teplotách
s UV filtrem. Tfiída 1.
Leopard
âiré br˘le celé z polykarbonátu s úpravou proti po‰krábání. Velké boãní chrániãe, chrániã oboãí, nastavitelné
noÏiãky. Bez kovov˘ch ãástí, odlehãené. Malá ochrana
pfied pÛsobením energie v extrémních teplotách
s UV filtrem. Tfiída 1.
Vûtran˘ rám
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Objednací kód
SSF-960
Cena
Kã/ks
âir˘
âirá
-0800K
45
Úprava proti po‰krábání/zamlÏení
Nastavitelné
noÏiãky
EN166 F
âir˘
Barva
obrouãky Hmotnost
Námofi. modrá
40 g
Objednací kód
KEN-960
Cena
Kã/ks
âirá
-8090K
182
Br˘le ochranné
Selica
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu s úpravou proti po‰krábání.
Atraktivní moderní design, odlehãená, pevná, pohodlná nylonová obrouãka pro dlouhodobé no‰ení. Snadno vymûniteln˘ zorník. Tvarované
obrouãky pro pohodlné no‰ení.
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Vision
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu s úpravou proti
po‰krábání. Moderní design, odlehãené, zapu‰tûné
boãní chrániãe. NoÏiãky ve dvou odstínech s moÏností
nastavení délky (12 poloh). Chrániã oboãí a tváfie.
Nastavitelné
noÏiãky
EN166
6F
IS1708
Objednací kód
Cena
Kã/ks
Barva
ruãek
Hmotnost
Objednací kód
TFF-960
TFF-960
Cena
Kã/ks
-1000K
189
Modrá
40 g
-7380K
304
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
637
Ochrana oãí & obliãeje
Br˘le
ochranné
Nastavitelné
noÏiãky
EN17
75 FT
T
IS1708
Typ
zorníku
SKUPINA
Ochrana oãí & obliãeje
960
OCHRANA OâÍ & OBLIâEJE
Br˘le
ochranné
Cheetah
Panoramatick˘ zorník z jednoho kusu polykarbonátu odoln˘
proti po‰krábání. NoÏiãky s moÏností nastavení délky
i ãelního úhlu, otvory pro zavû‰ení ‰ÀÛrky. Zorník tónovan˘
v zeleno‰edém odstínu 5. Optická tfiída 1. Urãené pro pomocné práce pfii svafiování a pájení,
nejsou vhodné pro
sváfieãe.
Malá ochrana
pfied pÛsobením energie.
Nastavitelné noÏiãky
Br˘le
ochranné
Pioneer 3000
Zorník z jednoho kusu ãirého polykarbonátu, odoln˘
proti nárazÛm. Patentovan˘ mechanizmus boãních noÏiãek
s vidlicov˘m polohovateln˘m mechanizmem. Délku a úhel
noÏiãek je moÏno nastavit jedním pohybem s pevn˘m dorazem.
Bez kovov˘ch ãástí, stylov˘ odlehãen˘ design.
Nastavitelné noÏiãky
EN166
6F
IS1708
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Zelená stupeÀ 5 âerná
Objednací kód
KEN-960
Cena
Kã/ks
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Objednací kód
TFF-960
Cena
Kã/ks
-8020K
220
Standardní
âerná
-1130K
142
Br˘le ochranné
Br˘le ochranné
Pioneer 3000
âir˘ zorník z polykarbonátu s vysok˘m odleskem.
Vidlicov˘ mechanismus na boãních noÏiãkách.
Viper
UV ochrana pfied v˘boji elektrického
oblouku zpÛsoben˘mi zkratem.
Nastavitelné noÏiãky
Nastavitelné noÏiãky
EN
N166 F
IS1708
EN166 F
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Objednací kód
KEN-960
Cena
Kã/ks
âir˘
Modrá
-8050K
174
Typ
zorníku
Odoln˘ proti
po‰krábání
Br˘le
ochranné
Barva
obrouãky
Objednací kód
TFF-960
Cena
Kã/ks
âerná
-1132K
187
DoplÀky
Apollo
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu zabarven˘
do Ïluta, nemlÏící. Odlehãen˘ design (26 g). Boãní
chrániã, mûkké silokonové sedlo u kofiene nosu.
Nastavitelné noÏiãky s otvory pro zavû‰ení ‰ÀÛrky.
Malá ochrana pfied pÛsobením energie s ochranou
pfied UV záfiením.
Tfiída 1.
Case
Mûkké pouzdro, otevírání na pruÏinu.
Neck Cord
Nastavitelná ‰ÀÛrka na krk.
EN166 F
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Objednací kód
SSF-960
Cena
Kã/ks
Îlutû tónovan˘
âerná
-5200K
69
Strana
638
Popis
Mûkké pouzdro na br˘le
Nastavitelná ‰ÀÛrka na krk
Objednací kód
KEN-960
-9560K
-9620K
Cena
Kã/ks
129
74
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
960
OCHRANA OâÍ & OBLIâEJE
Br˘le
ochranné
Br˘le
ochranné
Zenith
Panoramatické br˘le z jednoho kusu
polykarbonátu, které jsou velmi lehké a mají
vytvrzen˘ ãir˘ zorník odoln˘ proti po‰krábání.
Luna
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu, nemlÏící,
odlehãen˘ design (26 g). Boãní chrániã, moÏnost
nastavení délky noÏiãek s otvory pro zavû‰ení ‰ÀÛrky
a nastaviteln˘ úhel sklonu. Malá ochrana pfied pÛsobením energie s ochranou pfied UV záfiením.
Tfiída 1.
166 F
EN1
EN166 F
Barva
obrouãky
Hmotnost
Objednací kód
SSF-960
Cena
Kã/ks
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Hmotnost
Objednací kód
SSF-960
Cena
Kã/ks
âirá
30 g
-8400K
157
âir˘
âerná
35 g
-6600K
67
Br˘le
ochranné
Br˘le ochranné
Challenger
Zorník ze dvou kusÛ polykarbonátu, nemlÏící,
odlehãen˘ design (26 g). Boãní chrániã, moÏnost nastavení délky noÏiãek s otvory pro zavû‰ení ‰ÀÛrky a úhlu sklonu. Malá ochrana
pfied pÛsobením energie s ochranu pfied UV
záfiením.
Tfiída 1.
Strata
Bezpeãnostní br˘le se zorníky z ãistého polykarbonátu. Zesílené
obrouãky v nachové barvû s mûkkou úpravou pro pohodlné
no‰ení.
Nastavitelné noÏiãky
EN
N166 F
EN166 F
IS1706
Typ
zorníku
Barva
obrouãky
Hmotnost
Objednací kód
SSF-960
Cena
Kã/ks
Barva
obrouãky
Hmotnost
Objednací kód
RTL-960
Cena
Kã/ks
âir˘
âerná
30 g
-5400K
75
Nachová
35 g
-7430K
252
Br˘le ochranné
Br˘le ochranné
Retro-R
Tvarovan˘ ãir˘ zorník z jednoho kusu polykarbonátu, nemlÏící. Bez obrouãky pro neomezené periferní vidûní. Nealergenní sedlo u kofiene nosu.
Panoramatick˘ zorník, nastavitelné noÏiãky. Dodávány se ‰ÀÛrkou
pro zavû‰ení na krk. Schváleny pro CE podle normy EN166F.
Ultimo
Bezpeãnostní br˘le s ãir˘mi polykarbonátov˘mi zorníky. Vynikající
design dodává br˘lím módní tvar a umoÏÀuje 10 základních
zakfiivení zorníku.
Typ
zorníku
Barva
obrouãky Hmotnost
Polykarbonát
Modrá
30 g
Objednací kód
SSF-960
Cena
Kã/ks
Typ
zorníku
-7400K
132
âir˘
Barva
obrouãky Hmotnost
Nachová
40 g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Objednací kód
RTL-960
Cena
Kã/ks
-7740K
429
Strana
639
Ochrana oãí & obliãeje
EN166
6F
EN166 F
SKUPINA
Oc
hrana oãí & obliãeje
?????????????????
960
OCHRANA OâÍ & OBLIâEJE
Br˘le
ochranné
Ice-I/O
Stínící zorníku, pro no‰ení v mísnosti i venku.
Obrouãka u oboãí z jednoho kusu s mûkkou
pohodlnou vloÏkou. Postranní noÏiãka má
pro vût‰í pohodlí vsunuté vycpávky.
Sedlo u kofiene nosu
Br˘le
ochranné
Azure
Lisované panoramatické zorníky z jednoho kusu
polykarbonátu, nemlÏící, s vícenásobnû nastaviteln˘m,
nealergenním sedlem u kofiene
nosu.Dobr˘ periferní v˘hled.
Postranní noÏiãky
jsou uvnitfi vyztuÏeny drátem, kter˘
slouÏí k nastavení
na bocích.
EN166 F
EN166 F
Nastavitelné noÏiãky
Barva
obrouãky
Hmotnost
Objednací kód
TFF-960
Cena
Kã/ks
Typ
zorníku
Modrá
35 g
-4040K
325
âir˘
Barva
obrouãky Hmotnost
Modrá
30 g
Br˘le ochranné
Br˘le ochranné
Ice-G
·ed˘ zorník z jednoho kusu polykarbonátu, nemlÏící. Obrouãka
s mûkkou vloÏkou,
postranní vycpávky
pro pohodlné no‰ení.
Azure E-M
Lisované panoramatické zorníky
z jednoho kusu polykarbonátu, nemlÏící,
s vícenásobnû
nastaviteln˘m, nealergenním sedlem u kofiene nosu. Boãní ruãky
jsou vyztuÏeny drátem,
kter˘ umoÏÀuje nastavení pro pohodlné no‰ení.
Sedlo u kofiene nosu
Sedlo u kofiene nosu
Objednací kód
TFF-960
Cena
Kã/ks
-3500K
262
EN166 F
EN166 F
Nastavitelné noÏiãky
Barva
obrouãky
Hmotnost
Objednací kód
TFF-960
Cena
Kã/ks
Typ
zorníku
Modrá
35 g
-4020K
290
Modré
Barva
obrouãky Hmotnost
Modrá
35 g
Sedlo u kofiene nosu
Objednací kód
TFF-960
Cena
Kã/ks
-3520K
294
Br˘le
ochranné
Br˘le ochranné
ice
Panoramatická ãiré zorníku z polykarbonátu. Obrouãka u oboãí z jednoho kusu
s mûkkou vloÏkou pro pohodlné no‰ení.
V postranních ruãkách jsou vycpávky pro
pohodlnûj‰í no‰ení.
Rebel
Jedineãné a stylové ochranné br˘le,
které spojují v˘hody panoramatického designu a tvrzeného zorníku
s úpravou proti po‰krábání.
Rebel br˘le nabízejí uÏivateli celkovu
ochranu oãí, jsou lehké a v˘bornû
padnou.
Sedlo u kofiene nosu
Sedlobrid
u kofiene nosu
Nose
EN166 F
EN166 F
Barva
obrouãky
Modrá
Strana
Hmotnost
Objednací kód
TFF-960
Cena
Kã/ks
Typ
zorníku
35 g
-4000K
345
âir˘
640
Barva
obrouãky Hmotnost
âirá
40 g
Objednací kód
RTL-960
Cena
Kã/ks
-6920K
364
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
OCHRANA OâÍ & OBLIâEJE
Chrániã
obliãejov˘
·tít
obliãejov˘
960
Vymûniteln˘ polykarbonátov˘ zorník z jednoho kusu, kter˘ chrání pfied
chemick˘m postfiikem. Zorník má hliníkov˘ okraj. Zapu‰tûná pûnová
potní páska s rÛzn˘m nastavením na temenní opûrce a regulátor ãelní
pásky se západkou s plnû otoãn˘m obliãejov˘m chrániãem
a chrániãem oboãí.
Stfiední ochrana pfied energetick˘m
pÛsobením.
Tfiída 1.
Liteguard
Pohodln˘ a lehk˘,
poskytuje ochranu
celému obliãeji.
Snadná regulace
pásku na temeni hlavy.
Pohodln˘ pásek
z umûlé kÛÏe
pod‰it˘ pûnou.
MoÏnost v˘bûru
rÛzn˘ch ‰títÛ.
Otoãn˘ mechanismus
umoÏÀuje ãtyfii rÛzné
polohy ‰títu. Voliteln˘
chrániã brady zaji‰Èuje
dal‰í ochran
ze spodu.
*Voliteln˘ chrániã
brady vyÏaduje
kompatibilní ‰tít
(LPC150).
EN166
Optická tfiída
Mechanická pevnost
3
B
Popis
Objednací kód
RTL-960
Cena
Kã/ks
âir˘ obliãejov˘ ‰tít
-4690K
630
Popis
Objednací kód
RTL-960
Cena
Kã/ks
-4620K
-4640K
-4630K
-4650K
-4670K
-4600K
-4680K
305
297
692
415
112
244
434
DoplÀky
·títy - 200 mm
PrÛzraãn˘ acetátov˘
âir˘ polykarbonátov˘
Zelen˘ acetátov˘ spojovan˘ IB/UV odstín 5
Zelen˘ stínící polykarbonátov˘
Chrániã brady
âir˘ polykarbonátov˘ ‰tít pro chrániã brady 160 mm
V˘mûnná potní páska
(sada 10 ks)
Typ
zorníku
âir˘
náhradní zorník
Objednací kód
SSF-960
-9200K
-9220K
Cena
Kã/ks
215
107
DoplÀky
·tít obliãejov˘ profesionální
Chrániã oboãí
âir˘ profesionální obliãejov˘ ‰tít
s chrániãem oboãí z polykarbonátu velmi odolného proti
nárazÛm, nastavitelná
a vymûnitelná
potní páska.
Obliãejov˘ ‰tít
z ãirého polykarbonátu.
·tít
EN166
Optická tfiída
Mechanická pevnost
1
B
Chrániã brady
Popis
EN166
Optická tfiída
Mechanická pevnost
1
B
Popis
Objednací kód
TFF-960
Cena
Kã/ks
âir˘ obliãejov˘ ‰tít
-1500K
890
·títy - 200 mm
âir˘
Zelen˘/âir˘, Odstín 3, Tritherm
Zelen˘, Odstín 3, Tritherm
Chrániã brady
Kompletní chrániã brady se ‰títem
âir˘ ‰tít pro chrániã brady 160 mm
Chrániã oboãí
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Zelen˘ odstín 3 Tritherm
Objednací kód
TFF-960
Cena
Kã/ks
-2500K
-3200K
-3220K
-2518K
-2512K
-2514K
-3240K
337
1302
1235
280
610
359
622
Strana
641
Ochrana oãí & obliãeje
Zelen˘/âir˘ odstín 3 Tritherm
SKUPINA
Ochrana oãí & obliãeje
960
OCHRANA OâÍ & OBLIâEJE
Br˘le
ochranné
Vhodné pro ochranu oãí proti prachu a mal˘m pfiedmûtÛm.
Odolné proti nárazÛm, pfiímé vûtrání.
Br˘le
ochranné
Stratos
Polykarbonátové zorníky s velk˘m zorn˘m polem pro maximální ochranu
oãí s vysok˘m optick˘m v˘konem Tfiídy 1. ·irok˘ elastick˘ pásek s posunovací pfiezkou. Nastavení úhlu u pásku umoÏÀuje pohodlné no‰ení
a pouÏití pfiilby i chrániãe u‰í. ·iroké a pohodlné pûnové lemování
tváfie, nepfiímé vûtrání. Lze pouÏít s dioptrick˘mi br˘lemi.
Vûtrání
EN166
Optická tfiída
Mechanická pevnost
1
B
Mechanická pevnost
EN166
F
Barva
obrouãky
Objednací kód
SSF-960
Cena
Kã/ks
Typ
zorníku
Tûsnûní
tváfie
Objednací kód
RTL-960
Cena
Kã/ks
Zelená
-0500K
39
Kombinovan˘
Pûnové
-7520K
529
Br˘le
ochranné
Br˘le ochranné
Odolné vÛãi chemick˘m postfiikÛm a nárazÛm.
Vhodné pro ochranu pfied tekutinami a drobn˘mi
nárazy. Pfiímé vûtrání.
âir˘ polykarbonátov˘ zorník z jednoho kusu, nemlÏící,
s PVC krytem. Nepfiímé vûtrání voln˘m proudûním.
Vûtrání
EN166
Optická tfiída
Mechanická pevnost
Strana
EN166
1
B
Barva
obrouãky
Objednací kód
SSF-960
Cena
Kã/ks
Typ zorníku
Barva
obrouãky
Objednací kód
Zelená
-0520K
45
âir˘
âirá
-1250K
642
TFF-960
Mechanická pevnost
Cena
Kã/ks
235
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
F
SKUPINA
OCHRANA OâÍ & OBLIâEJE
960
Br˘le
ochranné
Br˘le
ochranné
V‰echny ochranné br˘le umoÏÀují velmi dobr˘ v˘hled,
chrání oboãí i tváfi. Mûkká obrouãka z PVC s anatomicky tvarovan˘m sedlem u kofiene nosu, které se
pfiizpÛsobí v‰em konturám tváfie. V‰echny zorníky
mají UV ochranu.V‰echny obrouãky chrání pfied kapkami kapalin a nebo stfiíkanci. Jsou vybaveny ‰irokou
nedráÏdivou elastickou ãelenkou a vymûniteln˘mi ãir˘mi
zorníky, které jsou nemlÏivé a odolné proti po‰krábání.
Condor
Stfiední ochrana pfied energetick˘m pÛsobením. Vhodné
pro slévárny. Obrouãky, zorníky a pruÏn˘ pásek jsou
vyrobeny z nehofilavého materiálu. Jsou vybaveny
pruÏn˘m sedlem u kofiene nosu, které se pfiizpÛsobí
v‰em konturám obliãeje. Velká oblast periferního vidûní. Zorník z jednoho kusu ãirého polykarbonátu,
nemlÏící, s dostateãnû ‰irokou pruÏnou ãelenkou.
Mohou se nosit i pfii pouÏívání vût‰iny dioptrick˘ch
br˘lí. Obrouãka je odolná proti kapalinám (kapkám
i rozstfiikÛm), hrub˘m ãásticím (ãástice prachu >5
mikonÛ), plynu a jemn˘m ãásticím (plynové v˘pary,
rozstfiiky, koufiové a prachové
ãástice <5 mikronÛ a roztaven˘m
kovÛm a hork˘m pevn˘m látkám
(stfiíkancÛm roztaveného kovu
a pronikání hork˘ch
pevn˘ch látek).
Tiger
Stfiední ochrana pfied energetick˘m pÛsobením. Koufiovû zbarvená obrouãka s polykarbonátov˘m zorníkem, podloÏená mûkkou pûnou pro vût‰í
pohodlí uÏivatele a lep‰í pfiilnavost. Zorník je odoln˘ proti roztaven˘m
kovÛm a hork˘m pevn˘m látkám (rozstfiikÛm hork˘ch kovÛ a prÛniku
hork˘ch pevn˘ch látek). Obrouãka má nepfiímé vûtrání a je odolná proti
kapalinám (kapkám a rozstfiikÛm) a prÛniku hork˘ch pevn˘ch látek.
·iroká ãelenka
Pûnové tûsnûní tváfie
EN166 F
Typ
zorníkÛ
Odolné proti po‰krabání
Náhradní zorníky
Barva
obrouãky
âervená
Objednací kód
KEN-960
-8130K
-8120K
Cena
Kã/ks
620
189
Br˘le ochranné
Cobra
Malá ochrana pfied energetick˘m pÛsobením pfii extrémních teplotách. UV ochrana pfied v˘boji elektrického oblouku zpÛsoben˘mi zkratem. Lehká nylonová
obrouãka s nastavitelnou délkou na spáncích a nastaviteln˘m úhlem na ãele pro malé tfiení, podloÏena mûkkou pûnou pro pohodlné no‰ení a zv˘‰enou pfiilnavost.
Zorník z jedno-ho kusu ãirého polykarbonátu, nemlÏící,s dostateãnû
‰irokou pruÏnou ãelenkou. Také noÏiãky, na kter˘ch jsou body pro upevnûní pásku na zavû‰ení. âern˘ univerzální pásek je dodáván s br˘lemi.
Odolné vÛãi kapalinám (kapkám i rozstfiikÛm) a hrub˘m
ãásticícm (prachov˘m ãásticím >5 mikronÛ).
Polykarbonát
Barva
obrouãky
Objednací kód
KEN-960
Cena
Kã/ks
Koufiová
-8140K
452
Ochranné br˘le s ãirou obrouãkou jsou odolné
proti hrub˘m ãásticím (prachové ãástice >5
mikonÛ), plynu a jemn˘m ãásticím (plynové
v˘pary, rozstfiiky, koufiové a prachové ãástice
<5 mikronÛ.
Scorpion
Stfiední ochrana pfied energetick˘m pÛsobením.
Ochranné br˘le s ãirou obrouãkou a 2 mm
siln˘mi polykarbonátov˘mi zorníky. Zorníky
a obrouãky jsou odolné proti roztaven˘m
kovÛm a hork˘m pevn˘m látkám (rozstfiikÛm
roztaveného kovu a prÛniku hork˘ch látek).
Lion
Malá ochrana pfied energetick˘m pÛsobením pfii extrémních teplotách. âirá obrouãka s pruÏn˘mi acetátov˘mi zorníky.
·iroká ãelenka
Pûnová ochrana tváfie
EN166
6
EN170
0
Zorníky
(Odolné proti po‰krabání)
Scorpion
Polykarbonát
Lion
Acetát
Typ
Barva
obrouãky
âirá
âirá
Cena
Kã/ks
294
342
Objednací kód
KEN-960
-8070K
-8080K
DoplÀky
EN166 FT
Typ
zorníkÛ
Barva
obrouãky
Objednací kód
KEN-960
Cena
Kã/ks
Odolné proti po‰krabání
Modrá
-8060K
412
Náhradní zorníky
Typ
Polykarbonát
Acetát
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Objednací kód
KEN-960
-8100K
-8110K
Cena
Kã/ks
245
245
Strana
643
Ochrana oãí & obliãeje
·ÀÛrka na zavû‰ení
Typ zorníkÛ
(Odolné proti po‰krabání)
SKUPINA
Ochrana rukou
961
OCHRANA RUKOU
Ochrana rukou
Ochrana rukou je dána ustanovením ã. 4 Pracovních pfiedpisÛ ã. 1992. Toto ustanovení nafiizuje zamûstnavatelÛm,
aby sv˘m zamûstnancÛm poskytli odpovídající pracovní ochranné pomÛcky. Pracovní rukavice chrání pfied popálením,
mrazem, odfieninam, nemocemi kÛÏe. Rukavice je tfieba pravidelnû kontrolovat, zejména zevnitfi ohlednû zneãi‰tûní
nebo po‰kození, která sniÏují jejich ochrannou funkci. Pravidelnou v˘mûnou pracovních rukavic dosáhnete nejple‰pí
formy ochrany.
Normy & typy rukavic
BS EN388 Mechanické po‰kození
Mechanické nebezpeãí je spojeno s manipulací s hrub˘mi nebo ostr˘mi pfiedmûty, které by mohly po‰kodit pokoÏku, jako napfi. cihly,
sklo a plech. Mechanické po‰kození není spojeno se stûhováním strojÛ. Rukavice by mohly pfiedstavovat nebezpeãí, pokud existuje
moÏnost, Ïe by se mohly zachytit do pohybliv˘ch ãástí a ohrozit tak jejich uÏivatele.
Kategorie 1 (jednoduché provedení)
Rukavice s tímto oznaãením poskytují ochranu pfied lehk˘mi tfiískami, pohmoÏdûninami, odfieninami a nedráÏdiv˘mi pracími
prostfiedky. Jsou vhodné pro pouÏití na pracovi‰tích oznaãen˘ch jako “minimální pracovní riziko”, kde rukám bez ochrany hrozí jen
povrchová zranûní.
Kategorie 2 (stfiední zátûÏ)
Rukavice s tímto oznaãením poskytují ochranu pfied hlub‰ím pofiezáním, pohmoÏdûninami, odfieninami, trhlinami a prasklinami. Jsou
vhodné zejména pro pracovi‰tû, kde hrozí tato specifická rizika: odfiení, pofiezání, roztrÏení a propíchnutí. Odolnost jednotliv˘ch typÛ
rukavic proti takov˘m rizikÛm je uvedena vãetnû symbolÛ níÏe.
4 = Odolnost proti odfiení (stupnice od 1 do 4).
3 = Odolnost proti profiezání (stupnice od 1 do 5).
2 = Odolnost proti roztrÏení (stupnice od 1 do 4).
1 = Odolnost proti propíchnutí (stupnice od 1 do 4).
1
0 = Takto oznaãené rukavice poÏadovan˘cmi testy nepro‰ly.
X = Nebyl proveden Ïádn˘ test.
4.3.2.1
BS EN388
Kategorie 3 Celková odolnost proti chemikáliím dle normy BS EN374
Rukavice s tímto oznaãením poskytují ochranu proti kapkám chemikálií a rizikÛm spojen˘m
s mikroorganizmy. Ohlednû vhodného v˘bûru ochrann˘ch rukavic je vzhledem k ‰iroké
paletû chemikálií vhodné v˘bûr konzultovat s na‰í poboãkou ve va‰í blízkosti.
2
3
Chemikálie
Mikroorganismy
BS EN374
BS EN374
Kategorie 4 Odolnost proti teplotám (nízk˘m) dle normy BS EN511
Rukavice v této kategorii poskytují ochranu pfied ohnûm, kontaktním teplem, konvekãním teplem, sálav˘m teplem a roztaven˘mi kovy.
4
3.2.1
BS EN388
3 = Odolnost proti konvekãnímu chladu. Stupnice odolnosti od 0 do 4.
2 = Odolnost proti kontaktnímu chladu. Stupnice odolnosti od 0 do 4.
1 = Vodûpropustná odolnost. Stupnice odolnosti od 0 do 4.
0 = Takto oznaãené rukavice nesplnily bezpeãnostní poÏadavky.
X = Testy nebyly provedeny.
Kategorie 5 Odolnost proti tepeln˘m rizikÛm (vysoké teploty), norma BS EN407
Rukavice v této kategorii poskytují ochranu pfied ohnûm, kontaktním teplem, konvekãním teplem, sálav˘m teplem a roztaven˘mi kovy.
5
4.3.2.1.1. 1
BS EN407
4 = Odolnost proti popálení. Stupnice odolnosti od 0 do 4.
3 = Odolnost proti kontaktnímu teplu. Stupnice odolnosti od 0 do 4.
2 = Odolnost proti konvekãnímu teplu. Stupnice odolnosti od 0 do 3.
1 = Odolnost proti sálavému teplu. StupeÀ 0 (nízká) aÏ 4 (vysoká).
1 = Odolnost proti mal˘m roztaven˘m odstfiikÛm. Stupnice odolnosti od 0 do 4.
1 = Odolnost proti vût‰ím roztaven˘m odstfiikÛm. Stupnice odolnosti od 0 do 4.
0 = Takto oznaãené rukavice nesplnily bezpeãnostní poÏadavky.
X = Testy nebyly provedeny.
Test kontaktním teplem
Testuje se na dlaÀové ãásti rukavice. Vnûj‰í strana rukavice se poloÏí na hork˘ povrch a sleduje se teplota uvnitfi rukavice. Teplota
uvnitfi nesmí stoupnout o více neÏ 10°C nad pokojovou teplotu dobu minimálnû 15 vtefiin.
Stupnice úãinnosti
1
2
3
4
Kontaktní teplota
100°C
250°C
350°C
500°C
Prahov˘ ãas
>15 sekund
>15 sekund
>15 sekund
>15 sekund
Symbol potravin
Takto oznaãené rukavice lze pouÏívat ve v‰ech provozech, kde se zachází s jak˘mikoliv druhy potravin,
su‰en˘mi, vlhk˘mi, kysan˘mi, alkoholick˘mi i tuky. Toto oznaãení nesou rukavice, které splÀují testy dle
normy DD ENV 1186.
6
Strana
644
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
OCHRANA RUKOU
961
Ikony pro rychlej‰í orientaci
V ‰irokém rozsahu ochrann˘ch pomÛcek se mÛÏete zorientovat díky ikonám, které vám umoÏní si vybrat díky rychlé orientaci
rukavice s vhodn˘m stupnûm ochrany. Ikony a jejich v˘znamy jsou uvedeny níÏe.
Pro bûÏnou manipulaci. Nejsou
urãeny pro v˘raznou zátûÏ.
Rukavice s upraven˘mn
povrchem pro pevn˘ úchop.
Rukavice s odolností proti
extrémnû nízk˘m teplotám.
Rukavice vyrobené z
odûruvzdorného nateriálu.
Rukavice se speciální ochranou
zápûstí proti dopadu (s niωí
rychlostí).
SniÏují a chrání pfied bolestí
zpÛsobenou opakovan˘m
zranûním z nadmûrného zatíÏení.
Chrání pfied oleji a mazivy.
Rukavice jsou vyrobeny
z materiálu odolnûj‰ího proti
vy‰‰ímu opotfiebení a otûru.
Rukavice s upraven˘m povrchem
pro velmi pevn˘ úchop.
Rukavice urãené pro stfiídavû
horké pfiedmûty a materiálky na
provi‰tích s vysokou teplotou.
Rukavice urãené pro práci
s pfiedmûty s ostr˘mi hranami,
jako je napfi. sklo, kov, keramika
apod.
Zajistí mimofiádnou ochranu pfied
drobn˘mi nárazy na zápûstí nebo
pfiedloktí.
Urãeny pro aplikace, kde vibrace
mohou mimofiádnû a trvale
po‰kodit ruce.
Rukavice poskytující ochranu pfied
nebezpeãn˘mi chemikáliemi.
Vhodné pfii kontrole v˘robní linky.
Mohou b˘t vyrobeny z materiálu,
kter˘ neobsahuje textilní prach.
Chrání ruce pfied ostr˘mi
pfiedmûty, které by mohly
propíchnout rukavice.
Rukavice s odvûtráváním zaji‰Èují
komfortní no‰ení pfii dlouhodobém pouÏívání.
Ochranné rukavice odolné proti
nárazÛm. Úãinnû chrání dlanû a
zápûstí pfied nárazy.
Chrání ruce pfied odpadem, kter˘
mÛÏe obsahovat jehly a sklo.
Ochrana pfied elektrick˘m
napûtím.
Odolné proti vytvofiení a vedení statické
elektfiiny. Nejvût‰í pfiínos poskytují pfii chÛzi
po syntetick˘ch kobercích nebo v blízkosti
elektrick˘ch strojÛ.
Velikosti rukavic
Délka prstÛ v pomûru k velikosti dlanû je u kaÏdého rÛzná. Dobfie padnoucí velikost se mÛÏe u kaÏdého li‰it. NíÏe
uvedené zpÛsoby vám mohou pomoci najít tu správnou velikost, av‰ak nejlep‰í je si rukavici vyzkou‰et.
Urãení velikosti rukavic
PoloÏte svou ruku na tento obrázek tak, aby ukzaováãek smûfioval k ãerné ãáfie. Míry, které jsou vyznaãeny napravo od
va‰í ruky, urãují pfiibliÏnou velikost va‰ich rukavic. Toto je pouze návod pro lep‰í orientaci.
PouÏití krejãovského metru a návod k urãení velikosti
Obtoãte krejãovsk˘ metr kolem ruky v nej‰ir‰ím místû (obvykle jsou to klouby) a sevfiete ruku do uvolnûní pûsti.
Zaznamenejte si tuto míru, zaokrouhlete ji na celé ãíslo a porovnejte ji s níÏe uvedenou tabulkou, a tak urãíte pfiibliÏnou
velikost sv˘ch rukavic.
Velikost rukavic
6
7
8
9
10
11
12
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Velikosti rukavic
XS
S
M
L
XL
Velikostní mûfiítko
6
7
8
9
10
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
XXL XXXL
11
12
Strana
645
Ochrana rukou
Míry
SKUPINA
Ochrana rukou - Rukavice pracovní
961
OCHRANA RUKOU - RUKAVICE PRACOVNÍ
Rukavice
pracovní
Dlanû z chromové kÛÏe se zesílenou látkou
na koncích prstÛ a kloubech.
PruÏné bavlnûné hfibety s 50 mm
manÏetami a nátepníky.
Rukavice
pracovní
Dlanû ze dvou kusÛ chromové kÛÏe
se zesílenou látkou na
koncích prstÛ a kloubech.
Bavlnûné hfibety
rukavic s 50 mm
manÏetami
a nátepníky.
Pouze pro minimální riziko
NYLONEM POD·ITÉ DLANù
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Objednací kód
10
-1300K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
TFF-961
30
Rukavice pracovní
NYLONEM POD·ITÉ DLANù
Velikost
Objednací kód
10
-1270K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
SSF-961
Dlanû, klouby a ‰piãky
prstÛ z usnû Nappa.
50mm manÏety
s nátepníky.
27
Rukavice pracovní
pod‰ité hovûzinou
Dlanû z hovûzí usnû, se zesílenou
látkou na koncích prstÛ a kloubech.
PruÏné bavlnûné hfibety,
55 mm manÏety
s nátepníky.
Velikost 10
Pouze pro minimální riziko
PEVNÉ - FLEECOVÁ POD·ÍVKA
Velikost
Multi
Single
Cena za pár
Cena
Kã/pár
30
30
Objednací kód
TFF-961
-1330K
-1340K
Rukavice pracovní
z vepfiové ‰típenky
Pouze pro minimální riziko
PEVNÉ - POD·ITÉ FLEECEM
Velikost
Objednací kód
10
-1290K
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
Vysoce kvalitní vláknitá useÀ
z vepfiovice. Hfibet z pevné
a pruÏné bavlnûné tkaniny.
Dlanû, palec, ukazováãek,
konce prstÛ a klouby
pod‰ité kÛÏí. 50 mm
manÏeta s koÏen˘m
nátepníkem.
Dvojitû pro‰ívaná
fleecová pod‰ívka.
115
Pouze pro minimální riziko
Rukavice pracovní
pod‰ité ‰típenkou
FLEECOVÁ POD·ÍVKA
Dlanû pod‰ité kÛÏí, fleecová
pod‰ívka se zesílenou látkouna
koncích prstÛ
a kloubech.
55 mm manÏety
s nátepníky.
Cena za pár
Velikost
Objednací kód
TFF-961
Cena
Kã/pár
10
-1315K
52
Rukavice pracovní s nápletem
na zápûstí
Dlanû pod‰ité v˘bûrovou ‰típenkou se zv˘‰enou ochranou na koneãcích prstÛ
a kloubech a ukazováãku. Hfibety z bavlny a náplety na
zápûstí.
Pouze pro minimální riziko
FLEECEM POD·ITÉ DLANù
Strana
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Objednací kód
TFF-961
Cena
Kã/pár
Velikost
Objednací kód
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
10
-1310K
44
10
-1370K
45
646
Cena za pár
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
OCHRANA RUKOU - RUKAVICE PRACOVNÍ
Rukavice
pracovní
Rukavice
pracovní
961
Kvalitní pracovní rukavice pro nároãné práce.
Kvalitní v˘bûrová kÛÏe - ‰típenka z vepfiovice.
âervená tkanina na hfibetû o síle 8 oz.
ProdlouÏené 70 mm manÏety,
vysoce odolné proti odûru,
propíchnutí a profiezání.
Dlanû pod‰ité kvalitním
fleecem.
Schváleny CE,
splÀují normu
BS EN 388
Tfiída II.
Dlanû, klouby a ‰piãky prstÛ
jsou vyrobeny v˘bûrové ‰típenky, hfibet rukavic
z bavlnûné tkaniny.
50 mm manÏeta
s nátepníkem.
Velikost 10
Pouze pro
minimální riziko
PEVNÉ - POD·ITÉ FLEECEM
Objednací kód
Barva
TFF-961
-1360K
-1365K
-1380K
âervená/Bílá
âerná/Îlutá
Modrá/Zlatá
Cena za pár
Cena
Kã/pár
39
49
47
KAT.
II
3.4.1.3
Velikost
Objednací kód
10
-7500K
Rukavice pracovní
FLEECEM POD·ITÉ DLANù
Pouze pro
minimální riziko
Velikost
Objednací kód
10
-1320K
TFF-961
·típenka z vepfiovice.
Zelená tkanina na hfibetû
o síle 8 oz. ProdlouÏené
70 mm pogumované
manÏety, vysoce
odolné proti odûru,
propíchnutí a profiezání. Dlanû
pod‰ité kvalitním
fleecem.
Schváleny
CE,
splÀují normu
BS EN 388
Tfiída II.
Cena za pár
Cena
Kã/pár
49
EXTRA SILNÉ
Velikost
Standardní
V˘bûrová
10
10
Objednací kód
TFF-961
-1800K
-1820K
3.4.1.3
Velikost
Objednací kód
10
-7500K
RTL-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
67
Rukavice koÏené
Rukavice z hovûziny Nappa se 150 mm
dlouhou manÏetou
z chromované
kÛÏe.
V˘bûrové
Cena za pár
Cena
Kã/pár
47
67
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Objednací kód
14”
-1650K
TFF-961
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena za pár
Cena
Kã/pár
160
Strana
647
Ochrana rukou - Rukavice pracovní
Standardní
Dlanû ze dvou kusÛ chromované
kÛÏe se zv˘‰enou ochranou na
koncích
prstÛ a kloubech. Bavlnûné
hfibety, 50 mm manÏety s nátepníky. Vnitfiní strana s protiskluzov˘m povrchem. Vhodné pro
manipulaci se dfievem.
V˘bûrové
Dlanû, klouby a konce prstÛ
Standardní
jsou u‰ité z v˘bûrové ‰típenky.
Dlanû pod‰ité fleecem, hfibet rukavic
je z bavlnûné tkaniny. 50 mm
manÏeta s nátepníkem.
Vnitfiní strana s protiskluzov˘m povrchem.
Modro/Ïluté.
FLEECEM POD·ITÉ DLANù
KAT.
II
Rukavice pracovní protiskluzové
‘Maxidot’
Kvalita
52
Rukavice pracovní
Canadian
Zesílená ochrana dlaní,
ukazováãku i palce.
Dlanû, klouby a koneãky
prstÛ jsou vyrobeny ze
‰típenky. PruÏné hfibety,
50 mm manÏety
s nátepníky.
Pouze pro
minimální riziko
KEN-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
SKUPINA
Ochrana rukou - KÛÏe & bavlna
961
OCHRANA RUKOU - KÒÎE & BAVLNA
Rukavice
Rukavice pletené
Smûs polyesteru/bavlny.
bavlnûné
Náplety na zápûstí.
Více úãelové rukavice
pro nároãnûj‰í
práce.
Bílá barva
100% bavlna. Náplety na zápûstí.
Víceúãelové rukavice
pro lehkou manipulaci.
Pouze pro minimální riziko
Velikost
7
9
Objednací kód
TFF-961
-1010K
-1000K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
10
17
Pfiírodní barva
100% bavlna. Pletená zápûstí.
Víceúãelové rukavice
pro lehkou manipulaci.
Pouze pro minimální riziko
Velikost
9
8
Objednací kód
TFF-961
-1050K
-1055K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
9
12
Rukavice bavlnûné
100% Ïerzejová bavlna.
Náplety na zápûstí
a vlnûná pod‰ívka.
Víceúãelové
rukavice k
lehké
manipulaci.
Pouze pro minimální riziko
Velikost
8
9
Objednací kód
TFF-961
-1040K
-1020K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
7
7
Smûs vláken
Náplety na zápûstí s vlnûnou
pod‰ívkou. Víceúãelové
rukavice pro lehkou
manipulaci.
Velikost
Objednací kód
9
-1045K
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
24
Rukavice pletené, máãené v PVC
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Objednací kód
8
-1043K
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
Odolné proti odûru,oleji,
mastnotám a vodû.
Úsporná náhrada koÏen˘ch rukavic pro nenároãné aplikace. Vhodné
pro pouÏití pfii obrábûní
kovÛ.
25
Rukavice bavlnûné
protiskluzové
100% bavlnûné rukavice
s mikroterãíky na dlani,
palci a ukazováãku.
Náplety na
zápûstí.
Pouze pro minimální riziko
Strana
Velikost
Objednací kód
8
-1042K
648
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
29
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Objednací kód
10
-1990K
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
24
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
OCHRANA RUKOU - KÒÎE A BAVLNA
Rukavice
bavlnûné
Rukavice
bavlnûné
961
KoÏené dlanû, bavlnûn˘ hfibet
a náplety na zápûstí.
Pro v‰eobecné pouÏití.
Standardní
100% bavlnûná tkanina.
Náplety na zápûstí.
Pro lehké a stfiednû
nároãné
práce.
Velikost
Objednací kód
SSF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
9
-1170K
24
Pouze pro minimální riziko
Pouze pro minimální riziko
WORKRANGER
PROTECTION AT WORK
Rukavice bavlnûné
pod‰ité kÛÏí
KoÏené dlanû, hfibet z pevné
bavlnûné tkaniny
a náplety na zápûstí.
Pro v‰eobecné
pouÏití a
manipulaci.
Barva
Vel.
Námofiní modfi
9
9
9
9
Pfiírodní
Hmotnost
materiálu
6 oz
6 oz
7 oz
8 oz
Objednací kód
TFF-961
-1121K
-1100K
-1110K
-1120K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
19
12
12
19
Rukavice bavlnûné pod‰ité kÛÏí
KÛÏí pod‰ité dlanû, bavlnûné
hfibety a náplety na zápûstí.
Pro v‰eobecné
pouÏití.
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Objednací kód
10
-1140K
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
30
Rukavice z hovûziny
PruÏn˘ hfibet rukavice.
Pod‰ité i nepod‰ité.
Pánské velikosti.
Pouze pro minimální riziko
10
TFF-961
-1160K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
24
Rukavice koÏené
S 50 mm zahnut˘mi manÏetami, které se dají
snadno ohrnout.
Pro v‰eobecné pouÏití.
Zesílené dlanû pro
nároãnûj‰í
pouÏití.
Jednoduchá
Dvojitá
Velikost
10 - Pod‰ité
10 - Nepod‰ité
Objednací kód
TFF-961
-1358K
-1355K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
155
137
Rukavice koÏené
CelokoÏené rukavice ze dvou kusÛ.
Pod‰ité vlnou. Hfibet z jednoho kusu.
PruÏná manÏeta s nastaviteln˘m such˘m
zipem na zápûstí.
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Pouze pro minimální riziko
Objednací kód
TFF-961
-1180K
-1200K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
37
45
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Objednací kód
10
-1670K
TFF-961
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena za pár
Cena
Kã/pár
264
Strana
649
Ochrana rukou - KÛÏe a bavlna
Velikost
Objednací kód
SKUPINA
Ochrana rukou - bezpeãná manipulace
961
OCHRANA RUKOU - BEZPEâNÁ MANIPULACE
Rukavice bavlnûné,
Rukavice pletené,
protiskluzové
máãené v latexu
Rukavice po‰ité bavlnou,
dlanû a prsty jsou pokryty
vinylov˘mi terãíky,
které umoÏÀují pevné
uchopení.
Náplety na zápûstí.
Beze‰vé víceúãelové bavlnûné
rukavice s dlanûni z pfiírodního ¨
latexu, kter˘ umoÏÀuje velmi
dobré uchopení za mokra
i sucha. Pro pouÏití ve
skladech, stavebnictví
a svozu odpadu atd.
Stfiední odolnost vÛãi
odûru a proraÏení.
Pouze pro minimální riziko
Hmotnost
materiálu
6oz
8oz
10oz
Velikost
9
9
9
Objednací kód
TFF-961
-1250K
-1260K
-1280K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
14
19
17
Rukavice bavlnûné, zesílené,
protiskluzové
Pouze pro minimální riziko
Objednací kód
Velikost
TFF-961
-6011B
-6012C
-6013D
8
9
10
Rukavice pracovní beze‰vé latexové
Vynikající kvalita, zelen˘ pfiírodní kauãuk
na beze‰vé pod‰ívce z polyesteru
a bavlny. UmoÏÀují dobré uchopení
pfiedmûtÛ za mokra i sucha, souãasnû chrání pfied mechanick˘m
po‰kozením. Zesílená latexová
úprava na dlaních a koncích
prstÛ. Odvûtrání na hfibetû,
s náplety na zápûstí.
Dle normy
KAT.
EN388.
Zesílené bavlnûné rukavice
s terãíky na dlaních,
palci a ukazováãku.
Náplety na zápûstí.
II
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Objednací kód
9
-1122K
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
24
Rukavice pletené
kombinované s PVC
2.2.4.3
Objednací kód
Velikost
TFF-961
-6001B
-6002C
-6003D
8
9
10
Máãené v pfiírodním kauãuku na beze‰vé
pod‰ívce ze 100% KEVLARU, umoÏÀují
v˘borné uchopení za mokra i sucha,
odolné proti profiezání a mechanickému po‰kození. Zesílen˘
povrch na dlaních a prstech,
odvûtrání na hfibetu, s náplety
na zápûstí. Dle normy
EN388.
KAT.
KAT.
II
3.1.4.3
Velikost
Objednací kód
9
-1240K
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
37
Velikost
8
9
10
2.2.4.3
Objednací kód
TFF-961
-6111B
-6112C
-6113D
Rukavice pracovní pod‰ité nylonem,
máãené v PU
Rukavice pracovní nitrilové,
pod‰ité nylonem
Rukavice máãené v bílém polyuretanu, s beze‰vou pletenou
nylonovou pod‰ívkou s pruÏn˘mi
pleten˘mi manÏetami.
Dlanû a prsty máãené
v polyuretanu zaji‰Èují
v˘bornou zruãnost
a silnou odolnost vÛãi
odûru pfii manipulaci
s jemn˘mi a ‰pinav˘mi
pfiedmûty.
SplÀují normu EN388.
S beze‰vou nylonovou
pod‰ívkou s pruÏn˘mi
manÏetami. Dlanû
a prsty potaÏené
nitrilem zaji‰Èují
lep‰í uchopení.
Dle normy EN388.
Velikost
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
Strana
Barva
Bílá
·edá
650
Cena za pár
Cena
Kã/pár
37
37
37
Rukavice pracovní latexové s pod‰ívkou Kevlar
Rukavice z pevné
pletené bavlny
potaÏené mfiíÏkou
z PVC pro lep‰í
uchopení a s pruÏn˘m
nápletem na zápûstí.
II
Cena za pár
Cena
Kã/pár
65
65
65
Objednací kód
TFF-961
-6310A
-6311B
-6312C
-6313D
-6314E
-6320A
-6321B
-6322C
-6323D
-6324E
Cena za pár
Cena
Kã/pár
39
39
39
39
39
45
45
45
45
45
2.1.3.1
Velikost
6
7
8
9
10
Objednací kód
TFF-961
-6300A
-6301B
-6302C
-6303D
-6304E
Cena za pár
Cena
Kã/pár
142
142
142
Cena za pár
Cena
Kã/pár
40
40
40
40
40
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
OCHRANA RUKOU - SYNTETIKA
Rukavice máãené Rukavice nitrilové
Odolné vÛãi odûru, prov PVC
Rukavice latexové
Vel.
KAT.
II
4.2.2.1
6662
Objednací kód
Délka
TFF-961
-1480K
-1500K
11”
14”
Rukavice máãené
v PVC
Velikost
Objednací kód
TFF-961
-2760K
-2780K
9
10
Cena za pár
Cena
Kã/pár
37
37
4.2.2.1
6662
-1550K
TFF-961
Rukavice máãené
v PVC
Cena za pár 4.2.2.1
Cena
Velikost
Kã/pár
50
Objednací kód
TFF-961
-2770K
10
Cena za pár
Cena
Kã/pár
32
Máãené
se zesílen˘mi
manÏetami
Cena
Kã/100 ks
167
167
167
167
225
225
225
225
VINYL
61/2
71/2
81/2
91/2
61/2
71/2
81/2
91/2
Objednací kód
Rukavice máãené
v PVC s vûtráním
Pevné, pruÏné rukavice
máãené v PVC
s nápletem na
zápûstí.
Otevfiená
vrchní strana
pro vûtrání.
KAT.
âirá
NITRIL
Typ
61/2
71/2
Objednací kód
TFF-961
-2800K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
40
Rukavice lehké
nitrilové
81/2 Prá‰kované
91/2
61/2
71/2
Bez
81/2
prá‰ku
91/2
Objednací kód
TFF-961
-4020A
-4021B
-4022C
-4023D
-4010A
-4011B
-4012C
-4013D
Cena
Kã/balení
229
229
229
229
269
269
269
269
Rukavice lehké nitrilové
S pleten˘mi manÏetami
S bavlnûnou pod‰ívkou.
Strukturovan˘ povrch,
odolné a omyvatelné.
Vhodné pro montáÏe
a v˘robu. Plnû
máãené pro
celkovu ochranu.
S vûtráním a pleten˘m
zápûstím
S pleten˘mi manÏetami
a bavlnûnou pod‰ívkou. Strukturovan˘ povrch,
odolné a omyvatelné.
Vhodné pro montáÏe a v˘robu.
Vûtrání na
hfibetû ruky.
4.1.1.1
4.1.1.1
4.2.2.1
Velikost
9
10
Objednací kód
TFF-961
-1520K
-1530K
Cena za pár
Vel.
Cena
Kã/pár
8
25
9
25
10
LEHKÉ
Barva
Îlutá
Objednací kód
TFF-961
-3540K
-3560K
-3580K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
24
24
24
LEHKÉ
Velikost
8
9
10
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Objednací kód
TFF-961
-3740K
-3760K
-3780K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
27
27
27
Strana
651
Ochrana rukou - Syntetika
TFF-961
-1390K
-1400K
-1460K
Cena za pár
4.2.2.1
Cena
Kã/pár
Velikost
25
29
10
29
Modrá
Kvalitní nitrilové beze‰vé
rukavice. Nesterilní.
Pro pouÏití ve zdravotnictví, veterinárních
laboratofiích a pfii zpracování potravin.
Prá‰kované na vnitfiní stranû
pro lep‰í navléknutí
a pohlcení potu.
1 balení = 100 ks.
Vel.
4.2.2.1
Barva
Cena za balení 100 ks
Objednací kód
Cena
TFF-961
Kã/balení
-7010A
137
-7011B
137
-7012C
137
-7013D
137
-7020A
132
-7021B
132
-7022C
132
-7023D
132
Rukavice nitrilové
Pevné, pruÏné
rukavice máãené v PVC
s náplety
na zápûstí.
Zaruãují
pevné uchopení. Pro
v‰eobecné
pouÏití.
KAT.
II
TFF-961
-3120A
-3121B
-3122C
-3123D
-3110A
-3111B
-3112C
-3113D
Pevné, pohodlné rukavice,
ve kter˘ch budete mít dobrou
citlivost pfii uchopení pfiedmûtu. Pro pouÏití v potravináfiství, nemocnicích,
laboratofiích a v mnoha
dal‰ích odvûtvích.
Pouze pro minimální
riziko.
Vel.
10
8
9
10
Bez
prá‰ku
Objednací kód
0.0.0.0
Objednací kód
Velikost
S prá‰kem
1 balení = 100 ks.
Velikost
II
7
8
9
10
7
8
9
10
Typ
Rukavice vinylové
Vûtrání Pletená zápûstí
Vûtrání a pletené
manÏety. Vhodné
pro teplé
i chladné
podmínky.
Plnû máãené
Pevné a pruÏné rukavice
máãené
v PVC
s pletenou
úpravou.
Otevfiené
manÏety s
Ïerzejovou
pod‰ívkou.
KAT.
II
4.2.2.1
Cena za pár
Cena
Kã/pár
32
40
LATEX
Rukavice z pfiírodního
latexu, jednorázové.
Zaji‰Èují zruãnost,
citlivost a pohodlí.
Se zesílenou
manÏetou.
fiezání, proraÏení,
mazivÛm a oleji.
Pevné rukavice pro
v‰eobecné pouÏití.
CE4111. ‘Nitron’
pro v‰eobecné
pouÏití.
Máãené
Pletená
zápûstí
Plnû máãené
Pevné a pruÏné rukavice
máãené v PVC
s pletenou
úpravou.
Otevfiené
manÏety
s Ïerzejovou pod‰ívkou.
961
SKUPINA
Ochrana rukou - rukavice zateplené a speciální
961
OCHRANA RUKOU - RUKAVICE ZATEPLENÉ A SPECIÁLNÍ
Rukavice
Rukavice
zateplené
froté
Dlanû a prsty z kÛÏe ‰típenky.
Vrchní ãást z bavlnûné
tkaniny.
50 mm dlouhé
manÏety s nátepníky. Pod‰ívka
Thinsulate®.
Pouze pro minimální riziko
Pletené manÏety
Rukavice ze silného froté,
které tlumí a chrání.
Dobfie izolují pfied
chladem nebo
teplem.
POD·ÍVKA THINSULATE®
Velikost
9
Objednací kód
TFF-961
-1900K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
147
Rukavice sváfieãské
se zesílen˘m palcem
Velikost
Objednací kód
10
-1960K
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
112
Rukavice sváfieãské
10
10
TFF-961
-1060K
-1080K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
50
64
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Hmotnost
tkaniny
Objednací kód
10
32oz
-1095K
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
67
Rukavice pracovní
KoÏené rukavice z jednoho
kusu ‰típenky. Lemované
s pod‰ívkou, fleecové
na dlaních, s bavlnûnou
manÏetou.
Zelená
âervená
Velikost
Objednací kód
Plátûná manÏeta
Rukavice ze silného froté,
které tlumí a chrání.
Dobfie izolují pfied
chladem nebo teplem.
Pouze pro minimální riziko
Barva
Hmotnost
látky
24oz
32oz
Rukavice froté
prodlouÏené
Kvalitní ‰típenka
z jednoho kusu. Plnû
pod‰ité, dvoudílné bavlnûná manÏeta,
vlnûná ãást.
Se zesílen˘m
palcem.
Pouze pro minimální riziko
Pouze pro minimální riziko
Dvojitû fleecem pod‰ité dlanû,
palec a ukazováãek,
vrchní ãást, prsty
a manÏety z bavlnûného
plátna Izolují pfied
teplem.
Velikost 11
Objednací kód
TFF-961
-1600K
-1620K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
84
79
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Objednací kód
9
-1130K
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
44
Rukavice pûnové
z PVC
Pletené manÏety
Fluoresceãní
rukavice
máãené v PVC
s Ïerzejovou
pod‰ívkou
a s náplety
na zápûstí.
Rukavice sváfieãské
KoÏené rukavice z jednoho
kusu ‰típenky.
Lemované
s pod‰ívkou,
fleecové
na dlaních,
s bavlnûnou
manÏetou.
Pouze pro minimální riziko
Barva
Zelená
âervená
Strana
652
Velikost 11
Objednací kód
SSF-961
-1610K
-1620K
Cena za pár
Cena
Kã/pár
74
67
Pouze pro minimální riziko
Velikost
Objednací kód
10
-1540K
TFF-961
Cena za pár
Cena
Kã/pár
95
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
POMÒCKY OCHRANNÉ
961
Do provozu
Obsah:
1x ochranné br˘le pro v‰eobecné pouÏití,
1x respirátor proti prachu s ventilem,
2 rukavice,
1 chrániãe sluchu.
Sady ochrann˘ch
pomÛcek
Doporuãujeme Vám pouÏívat
ochranné pomÛcky pfii práci
na zahradû, v domû nebo na
stavbû. TuffSafe vytvofiil tfii
základní sady, které jsou
vhodné pro kaÏdodenní
pouÏití a posyktují vhodnou
ochranu pro jakékoli
prostfiedí. Sady zaji‰Èují
ochranu oãí, rukou,
d˘chacích a sluchov˘ch
orgánÛ a kolen. Dodávány
v praktickém balení.
EN352
Pro fiemeslníky
Obsah:
1x ochranné br˘le
pro v‰eobecné pouÏití,
2x respirátor proti prachu
s ventilem,
4 chrániãe sluchu,
2 rukavice.
EN166
EN166
EN149
EN388 Kat. II
âíslo
modelu
Objednací kód
TFF-961
Cena
Kã/ks
PPP-3H
-9003C
360
Zahrada a domácnost
Obsah:
1x ochranné br˘le pro v‰eobecné pouÏití,
3 páry bavlnnûn˘ch rukavic,
5 párÛ jednorázov˘ch latexov˘ch rukavic,
1 pár gumov˘ch chrániãÛ kolen.
EN352
EN149
EN166
x5
Minimální riziko
Objednací kód
TFF-961
Cena
Kã/ks
âíslo
modelu
Objednací kód
TFF-961
Cena
Kã/ks
PPP-1T
-9001A
245
PPP-2G
-9002B
317
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
653
PomÛcky ochranné
Minimální riziko
âíslo
modelu
SKUPINA
Obleãení reflexní
962
OBLEâENÍ REFLEXNÍ
Obleãení reflexní
Reflexní obleãení
StupeÀ 3 (Nejvy‰‰í)
Pracovník vykonávající práce spojené se
správou a údrÏbou pozemní komunikace
musí b˘t obleãen do v˘straÏného odûvu
s vysokou viditelností splÀující poÏadavky
standardu EN471:1904 (stupeÀ ochrany
2 a 3). V˘straÏn˘ odûv musí mít dva
horizontální (vodorovné) pruhy z retroreflexního materiálu minimální ‰ífie 50 mm
a vertikální (svislé) pruhy z retro-reflexního
materiálu kolem obou ramen. V pfiípadû
práce na dálnicích nebo rychlostních
komunikacích musí b˘t pracovník obleãen
do v˘straÏného odûvu s dlouh˘mi
rukávy/nohavicemi.
Reflexní pruhy jsou minimální ‰ífie 50 mm.
Min. podkladov˘ materiál 0,80 m2, reflexní
materiál 0,20 m2.
Stupnû dle standardu EN471
Tfii stupnû ochrany ma základû viditelnosti
oznaãující poÏadované mnoÏství
podkladového a reflexního materiálu.
StupeÀ 2 (Stfiední)
Reflexní pruhy jsou minimální ‰ífie 50 mm.
Min. podkladov˘ materiál 0,50 m2, reflexní
materiál 0,13m2.
StupeÀ 1 (Nejniωí)
Reflexní pruhy jsou minimální ‰ífie 50 mm.
Min. podkladov˘ materiál 0,14 m2,
reflexní materiál 0,10m2.
Bundy
reflexní
SloÏení: Polyester vrstven˘ PU, s kapucí v límci,
oboustrann˘ zip s pfiekr˘vající kapsou na cvoãky.
Pfiední kapsy s klopami, pruÏné manÏety, svafiované ‰vy, reflexní materiál. Nylonová pod‰ívka.
V‰echny bundy mají na rukávech
ná‰ivky 2 x 50 mm.
Jedná se o pásky z materiálu 3M Scotchlite
s reflexními sklenûn˘mi perliãkami.
Standard PREN343: 1993
StupeÀ ochrany 3 (nejvy‰‰í) - nepromokavost,
stupeÀ ochrany 1 (nejniωí) - paropropustnost.
BSEN471 1994:
Tfiída 3 - plocha fluorescenãního
pozadí a reflexní ná‰ivky.
BSEN471 1994:
Tfiída 2 - pÛsobení reflexní
ná‰ivky.
Nehofilavé pracovní odûvy
PROBAN WORKWEAR
Podle normy EN470-1 EN531 A.B1, C1
OCHRANNÉ PRACOVNÍ KOMBINÉZY
S oznaãením CE
Bunda zateplená reflexní
Bunda reflexní prody‰ná
Dvû postranní kapsy na such˘ zip. Kapuce se
zdrhovadlem. Pletené nepromokavé manÏety.
Pfiední zapínání na zip v obou smûrech
s pfiekr˘vající nepromokavou klopou na cvoãky.
Vnitfiní kapsa.
Vodûodolná
PREN343 1993:
Standard PR EN343: 1993
- StupeÀ ochrany 3
(nejvy‰‰í) - nepromokavost, stupeÀ
ochrany 1 (nejniωí)
- paropropustnost.
SloÏení: Polyester vrstven˘ PU, s kapucí v límci,
oboustrann˘ zip s pfiekr˘vající klopou na cvoãky,
pruÏné manÏety, svafiované ‰vy, reflexní materiál.
Nylonová/polyesterová pod‰ívka,
zadní díl s dvojit˘m sedlem.
BSEN471 1994:
Tfiída 3 - plocha
podkladového
a reflexního
materiálu.
BSEN471
1994:
Tfiída 2
- pÛsobení
reflexní
ná‰ivky.
Reflexní Ïlutá
V‰echny pásky
jsou 50 mm ‰iroké.
Vodûodo
olné
Dostupné velikosti:
Urãující je obvod hrudníku. Je tfieba si vybrat vût‰í
velikost, pokud se bude nosit na obleãení
Dostupné velikosti:
Urãující je obvod hrudníku. Je tfieba si vybrat vût‰í
velikost, pokud se bude nosit na obleãení.
V¯BùR VELIKOSTÍ
V˘‰ka
Velikost Hrudník Hrudník
(palce)
(cm)
M
37-39
92-100
170-176
L
39-43 100-108
176-182
XL
43-46 108-116
182-188
XXL
46-49 116-124
188-194
Toto obleãení splÀuje poÏadavky
smûrnice ã. 89/686/EHS a referenãních
smûrnic uveden˘ch v˘‰e.
Ná‰ivky
Objednací kód
Cena
Vel. TFF-962
Kã/ks
Tûlo
·le
-4111B
804
2
Ano
M
-4112C
804
2
Ano
L
804
2
Ano
XL -4113D
804
2
Ano
XXL -4114E
Strana
654
V¯BùR VELIKOSTÍ
V˘‰ka
Velikost Hrudník Hrudník
(palce)
(cm)
M
37-39
92-100
170-176
L
39-43 100-108
176-182
XL
43-46 108-116
182-188
XXL
46-49 116-124
188-194
Prody‰né
EN343
Velikost
M
L
XL
XXL
Objednací kód
TFF-962
-4051B
-4052C
-4053D
-4054E
EN471
Cena
Kã/ks
1914
1914
1914
1914
Toto obleãení splÀuje poÏadavky
smûrnice ã. 89/686/EHS a referenãních
smûrnic uveden˘ch v˘‰e.
Ná‰ivky
Tûlo
·le
2
Ano
2
Ano
2
Ano
2
Ano
Vel.
M
L
XL
XXL
Objednací kód
TFF-962
-4011B
-4012C
-4013D
-4014E
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
765
765
765
765
SKUPINA
OBLEâENÍ REFLEXNÍ
Vesty
reflexní
Reflexní Ïlutá nebo oranÏová z polyesteru,
se zapínáním na such˘ zip.
BSEN471 1994:
Tfiída 3 - plocha podkladového
a reflexního materiálu
BSEN471 1994:
Tfiída 2 - pÛsobení reflexní
ná‰ivky.
Reflexní Ïlutá
V‰echny pruhy jsou 50 mm ‰iroké.
BSEN471 1994:
Tfiída 3 - plocha
podkladového
a reflexního
materiálu.
BSEN471 1994:
Tfiída 2 - pÛsobení reflexní
ná‰ivky.
-4211B
962
Reflexní oranÏová
V‰echny pruhy jsou 50 mm ‰iroké.
BSEN471 1994:
Tfiída 3 - plocha
podkladového
a reflexního
materiálu.
BSEN471 1994:
Tfiída 2 - pÛsobení reflexní
ná‰ivky.
-4231B
Dostupné
V¯BùR VELIKOSTÍ
velikosti:
Urãující je obvod Velikost Hrudník V˘‰ka
(cm)
(cm)
(cm)
hrudníku.
M
112-116 152-194
Je tfieba si vybrat
vût‰í velikost,
L
116-120 152-194
pokud se bude
XL
120-124 152-194
nosit na obleãení.
XXL 124-128 152-194
Toto obleãení splÀuje poÏadavky
smûrnice ã. 89/686/EHS a referenãních
smûrnic uveden˘ch v˘‰e.
Ná‰ivky
Objednací kód
Cena
Vel. TFF-962
Kã/ks
Tûlo
·le
-4211B
104
1
Ano
M
-4212C
104
1
Ano
L
-4213D
104
1
Ano
XL
104
1
Ano
XXL -4214E
-4231B
120
2
Ano
M
-4232C
120
2
Ano
L
-4233D
120
2
Ano
XL
120
2
Ano
XXL -4234E
-4241B
-4251B
Dostupné
V¯BùR VELIKOSTÍ
velikosti:
Urãující je obvod Velikost Hrudník V˘‰ka
(cm)
hrudníku.
Je tfieba si vybrat
M
112-116 152-194
vût‰í velikost,
L
116-120 152-194
pokud se bude
XL
120-124 152-194
nosit na
XXL 124-128 152-194
obleãení.
Toto obleãení splÀuje poÏadavky
smûrnice ã. 89/686/EHS a referenãních
smûrnic uveden˘ch v˘‰e.
Ná‰ivky
Objednací kód
Cena
Vel. TFF-962
Kã/ks
Tûlo
·le
-4241B
104
1
Ano
M
-4242C
104
1
Ano
L
-4243D
104
1
Ano
XL
104
1
Ano XXL -4244E
-4251B
120
2
Ano
M
-4252C
120
2
Ano
L
-4253D
120
2
Ano
XL
120
2
Ano XXL -4254E
Kalhoty reflexní
Kalhoty reflexní prody‰né
Bundy lehké reflexní
Reflexní pracovní kalhoty z polyesteru s pruÏn˘m
pasem, zapínáním na such˘ zip, lepené ‰vy.
Se dvûma reflexními pruhy 50 mm na nohavicích.
PREN343 1993:
StupeÀ ochrany 3 (nejvy‰‰í) - nepromokavost,
stupeÀ ochrany 1 (nejniωí) - paropropustnost.
Certifikát na normu EN471. Reflexní, prody‰ná
látka, polyester vrstven˘ PU. Nosí se pfiesobleãení. S pruÏn˘m pasem a cvoky pro staÏení
kolem kotníkÛ.
Reflexní Ïlut˘ pleten˘ polyester.
BSEN471 1994:
Tfiída 3 - plocha podkladového a reflexního
materiálu.
BSEN471 1994:
Tfiída 2 - pÛsobení
reflexní ná‰ivky.
Reflexní Ïluté
V‰echny pruhy jsou
50 mm ‰iroké.
BSEN471 1994:
Tfiída 3 - plocha
podkladového
a reflexního
materiálu.
BSEN471 1994:
Tfiída 2 - pÛsobení reflexní
ná‰ivky.
Reflexní Ïluté
EN471
Vodûodolné
Prody‰né
Dostupné velikosti:
Urãující je objem pasu. Je tfieba si vybrat vût‰í
velikost, pokud se budou nosit na obleãení.
Barva
Vel.
Îlutá
M
L
XL
XXL
Objednací kód
TFF-962
-4021B
-4022C
-4023D
-4024E
Cena
Kã/ks
437
437
437
437
Viz
Velikost
M
L
XL
XXL
Dostupné
V¯BùR VELIKOSTÍ
velikosti:
Hrudník V˘‰ka
Velikost
Urãující je obvod
(cm)
hrudníku.
M
112-116 152-194
Je tfieba si vybrat
vût‰í velikost,
L
116-120 152-194
pokud se bude
XL
120-124 152-194
nosit na obleãení. XXL 124-128 152-194
SKUPINA
957
Objednací kód
TFF-962
-4061B
-4062C
-4063D
-4064E
Toto obleãení splÀuje poÏadavky
smûrnice ã. 89/686/EHS a referenãních
smûrnic uveden˘ch v˘ ‰e.
Cena
Kã/ks
894
894
894
894
Ná‰ivky
Tûlo
·le
2
Ano
2
Ano
2
Ano
2
Ano
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Vel.
M
L
XL
XXL
Objednací kód
TFF-962
-4411B
-4412C
-4413D
-4414E
Strana
Cena
Kã/ks
115
290
290
290
655
Obleãení reflexní
V¯BùR VELIKOSTÍ
Pas
Vel. Pas
V˘‰ka
(palce) (cm)
M 32-34 80-84 170-176
L 34-36 88-92 176-182
XL 36-38 82-96 182-188
XXL 40-42 100-104 188-194
Toto obleãení splÀuje poÏadavky
smûrnice ã. 89/686/EHS a referenãních
smûrnic uveden˘ch v˘‰e.
P¤ILBY
OCHRANNÉ
SKUPINA
Odûvy pracovní
962
ODùVY PRACOVNÍ
Plá‰tûnky
Plá‰tûnky
100% nepromokavá plá‰tûnka s kapucí se stahovací ‰ÀÛrkou, plastov˘
zip pfiekr˘van˘ klopou s cvoãky, postranní kapsy s klopami, s vûtracími
otvory v podpaÏdí, volné raglánové rukávy. Kalhoty s pruÏn˘m pasem,
bez poklopce a s cvoãky pro staÏení nohavic u kotníkÛ.
Vhodné do prÛmyslu, pfii sportu, na zahradu, pro domácnost, kutilství
a pro dal‰í aplikace, kde je vyÏadováno pohodlí a vodûodolnost.
PVC/Nylon
Vyrobeny z lehké PVC/nylonové látky s lepen˘mi ‰vy, se stahovací
‰ÀÛrou. Se zipem pfiekr˘van˘m klopou a odepínací kapucí.
Uvedené barvy slouÏí
pouze jako vodítko
Barva
Velikost
Námofiní
modfi
S
M
L
X
XXL
Uvedené barvy slouÏí pouze jako vodítko.
Barva
Zelená
OranÏová
Îlutá
Strana
Velikost
S
M
L
XL
S
M
L
XL
S
M
L
XL
656
Objednací kód
TFF-962
-5010A
-5011B
-5012C
-5013D
-5020A
-5021B
-5022C
-5023D
-5030A
-5031B
-5032C
-5033D
Cena
Kã/ks
174
174
174
174
227
227
227
227
174
174
174
174
Objednací kód
KEN-962
-7440K
-7442K
-7444K
-7446K
-7448K
Cena
Kã/ks
285
285
285
285
285
Kalhoty
S pruÏn˘m pasem a zipem na nohavicích.
Barva
Námofiní
modfi
Velikost
S
M
L
XL
XXL
Objednací kód
KEN-962
-7450K
-7452K
-7454K
-7456K
-7458K
Cena
Kã/ks
215
215
215
215
215
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
ODùVY PRACOVNÍ
Kombinézy
montérkové
Plá‰tûnky
962
Montérkové kombinézy z bavlny
a bavlny s polyesterem
Pevné kombinézy s náprsními kapsami,
dvûma postranními v‰it˘mi kapsami
a pfiedním zapínáním.
Vhodné pro práci v garáÏi, dílnû, servisu,
údrÏbû, atd.
Bavlnûná tkanina.
Barva: námofiní modfi.
Bavlna s polyesterem.
Barva: královská modfi.
Polyester potaÏen˘ PU,
mûkké na dotyk a elastické.
S kapucí v límci, se stahovací
‰ÀÛrkou v lemu.
Se zataven˘mi ‰vy.
Bavlnûná tkanina
kód
Látka Velikost Objednací
KEN-962
36”/38” -0360K
Bavlnûná 40”/41” -0400K
tkanina 42”/44” -0440K
46”/48” -0480K
-0500K
50”
-1360K
36”
-1400K
40”
Bavlna
-1420K
42”
polyester
-1460K
46”
-1500K
50”
Cena
Kã/ks
505
505
505
505
554
450
450
450
450
495
Bundy fleecové
Uvedené barvy slouÏí
pouze jako vodítko.
Barva
Námofiní
modfi
Îlutá
Velikost
S
M
L
XL
XXL
S
M
L
XL
XXL
Objednací kód
KEN-962
-7300K
-7302K
-7304K
-7306K
-7308K
-7320K
-7322K
-7324K
-7326K
-7328K
Cena
Kã/ks
664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
Se zapínáním na zip v odstínu bundy,
se dvûma postranními kapsami,
které jsou pfii‰ité ke spodnímu lemu.
Samostahovací spodní lem,
dlouhé rukávy se samostahovacími manÏetami.
Materiál: 100% polyester,
oboustranná fleecovina
s jednostrannou úpravou
proti ÏmolkÛm.
Kalhoty
S pruÏn˘m pasem a zipy na nohavicích.
Barvy
Námofiní
modfi
S
M
L
X
XXL
S
M
L
X
XXL
Objednací kód
KEN-962
-7310K
-7312K
-7314K
-7316K
-7318K
-7330K
-7332K
-7334K
-7336K
-7338K
Price
Kã/ks
379
379
379
379
379
527
527
527
527
527
Uvedené barvy slouÏí pouze jako vodítko.
Pracovní kombinéza
Barva
Velikost
Královská
modfi
M
L
XL
XXL
Objednací kód
KEN-962
-7402K
-7404K
-7406K
-7408K
Cena
Kã/ks
1029
1029
1029
1029
Barva
Velikost
Námofiní
modfi
S
M
L
X
XXL
Objednací kód
KEN-962
-7100K
-7110K
-7120K
-7130K
-7140K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
862
862
862
862
862
Strana
657
Odûvy pracovní
Îlutá
Velikost
SKUPINA
Chránicã kolenní a loketní
962
CHRÁNIâE KOLENNÍ A LOKETNÍ
Chrániãe
Chrániãe kolen zesílené
PruÏné pásky na such˘ zip. Jednodíln˘ chrániã
kolen
Vysoce kvalitní chromová kÛÏe se dvûma pásky.
Velikost
(mm)
Objednací kód
KEN-962
Cena
Kã/pár
195 x 215
-4920K
702
zajistí neporu‰ení plochy, univerzální velikost.
S pûnovou v˘plní tlumí nárazy.
Chrániãe kolen
gumové
Vyrobeny z ãerné gumy. S pruÏn˘m páskem, pûtibodové nastavení. Jednodíln˘ chrániã s vroubkovan˘m povrchem pro sbíÏení
rizika uklouznutí. Oznaãení CE.
Vhodné pro pravidelné pouÏívání
do prÛmyslu a profi pouÏití.
Chrániãe kolen
Vyrobeny z ãerné lÛÏe pro vût‰í zatíÏení.
Robustní chrániã s pásky na pfiezku podlo
Ïen˘mi plstí pro vût‰í pohodlí.
Velikost
(mm)
Objednací kód
KEN-962
Cena
Kã/pár
Velikost
(mm)
Objednací kód
KEN-962
Cena
Kã/pár
180 x 250
-4990K
235
150 x 160
-4930K
629
Chrániãe kolen zesílené
Pásky na such˘ zip. Jednodíln˘ chrániã zajistí
neporu‰ení plochy, univerzální velikost.
S pûnovou v˘plní tlumí nárazy.
Velikost
(mm)
Objednací kód
KEN-962
Cena
Kã/pár
160 x 130
-4940K
787
Chrániãe kolen pûnové
PruÏné pásky na such˘ zip. Jednodín˘ chrániã
zajistí neporu‰ení plochy, univerzální velikost.
Hrub˘ materiál pro sníÏení rizika uklouznutí.
Odlehãené pro pohodlné uÏívání.
Chrániãe kolen
Chromová kÛÏe s jedním páskem.
Velikost
(mm)
Objednací kód
KEN-962
Cena
Kã/pár
Ø 200
-4960K
599
Velikost
(mm)
Objednací kód
KEN-962
Cena
Kã/pár
Velikost
(mm)
Objednací kód
KEN-962
Cena
Kã/pár
185 x 235
-5000K
309
145 x 250
-4980K
230
Chrániãe kolen neoprenové
Chrániãe loktÛ neoprenové
PruÏné pásky na such˘ zip. Jednodíln˘ chrániã
zajistí neporu‰ení plochy, univerzální velikost.
Gelová v˘plÀ tlumí nárazy. Otevfiená ãást zajistí
vûtrání.
PruÏné pásky na such˘ zip. Univerzální
velikost. PruÏné pásky pro vût‰í pohodlí.
Gelová v˘plÀ tlumí nárazy.
Chrániãe kolen
Vyrobeny z jednoho kusu ãerné gumy.
Vroubkovan˘ vnûj‰í povrch pro sníÏení rizika
uklouznutí. Nastaviteln˘ gumov˘ pásek.
Vhodné pro obãasné pouÏití, hobby pouÏití,
pfii práci na zahradû.
Velikost
(mm)
Objednací kód
KEN-962
Cena
Kã/pár
Velikost
(mm)
Objednací kód
KEN-962
Cena
Kã/pár
Velikost
(mm)
Objednací kód
KEN-962
Cena
Kã/pár
145 x 140
-4950K
275
190 x 230
-5010K
430
150 x 190
-5020K
294
Strana
658
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
Smûrnice ã. 13 ze skupiny Smûrnic pro pracovi‰tû z roku 1992
(Oddíl V Dodatku k zákonu I) stanoví tyto poÏadavky:
• V‰echna nebezpeãná místa, pfiekáÏky a dopravní cesty musí b˘t
oznaãeny Ïlutû/ãern˘mi pfiíãn˘mi pásy.
Smûrnice ã. 17 ze skupiny Smûrnic pro pracovi‰tû z roku 1992
(Oddíl V Dodatku k zákonu I) stanoví tyto poÏadavky:
• Tam, kde to je nutné ze zdravotních nebo bezpeãnostních dÛvodÛ,
jsou v‰echny dopravní cesty na pracovi‰ti oznaãeny dobfie
viditelnou nepfieru‰ovanou ãárou.
PÁSKY BEZPEâNOSTNÍ
Pásky zv˘razÀovací
964
Vhodné k oznaãení v místech napájení, vypou‰tûcich
a uzavíracích ventilÛ a pfiírub. Oznaãují potrubí v místech
kde by mohlo dojít k jejich uvolnûní. Vinylová páska
potaÏená polypropylénem del‰í Ïivotnost.
Rozmûry 50 mm x 33 m.
Pásky
zv˘razÀovací
Samolepící bezpeãnostní páska s pfiíãn˘mi pruhy. Vyrobena z PVC.
Role 33 m.
Zv˘razÀovací pásky oznaãují rizika
Konvenãní pouÏití:
Pro prostory s nízk˘m spádem a v˘‰kou. Oznaãení pfiekáÏek, zmûn
v úrovni podlahy, mobilního zafiízení a kolem v˘straÏn˘ch nápisÛ.
Pro oznaãení poÏárních pfiístrojÛ a uzavfiení místa a okolí poÏáru.
Pro oznaãení únikov˘ch cest, bezpeãnostních zafiízení, nápisy první
pomoci a d˘chacích pfiístrojÛ.
Text
Plyn
Pára
Voda
Elektfiina
PrÛtok
Zpûtné vedení
↑(‰ipky)
Vzduch
Kyslík
Kyselina
Horké
PoÏár
Barva
Bílá
Îlutá
Îlutá âerná
âerv. Bílá
·ífika
(mm)
50
50
50
50
Hmotnost
400 g
400 g
400 g
400 g
Objednací kód
AVN-964
-4020B
-4010A
-4030C
-4040D
Cena
Kã/role
102
102
102
102
Barva
·ífika
(mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Hmotnost
·ífika x
délka
Hmotnost
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
âerv. Bílá 75 mm x 500 m 1130 g
Objednací kód
Cena
Kã/role
760
925
710
925
710
710
760
925
925
925
925
925
Objednací kód
AVN-964
Cena
Kã/role
-3750K
210
AVN-964
-2100K
-2110K
-2120K
-2130K
-2140K
-2150K
-2160K
-2170K
-2180K
-2190K
-2200K
-2210K
Pásky protiskluzové
âerná dobfie pfiilnavá páska pro
kluzké povrchy jako jsou
schodi‰tû, nebezpeãné ãásti
podlah, prÛmyslové stroje a jiné
kluzné povrchy. Rychlé a jednoduché pouÏití, samolepící. Pro
venkovní a vnitfiní prostory,
odolná proti vodû, motorovému
oleji, ãisticím prostfiedkÛm,
rozpou‰tûdlÛm a UV záfiení.
25 mm x 18 m
50 mm x 18 m
100 mm x 18 m
Objednací kód
KEN-964
-2025K
-2050K
-2100K
Pásky bezpeãnostní
·ífika x délka
Cena
Kã/role
419
505
967
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
659
SKUPINA
PodloÏky tvarované
965
PODLOÎKY TVAROVANÉ
PodloÏky
z nerez oceli 304
Sada nerezov˘ch podloÏek
Celkem 11 ks v rÛzn˘ch tlou‰Èkách.
Po 1 ks:
0.002”, 0.003”, 0.004”, 0.005”,
0.006”, 0.008”, 0.010” a 0.015”.
PodloÏky k pfiesnému vyrovnávání.
Dostupné v rÛzn˘ch velikostech
a tlou‰Èkách pod základny stroje.
Vyrobeny z kvalitní nerez oceli
odolné proti kyselinám a zásadám.
Zaoblené rohy mají odstranûné
ostfií pro vy‰‰í bezpeãnost.
S poutkem pro snadnûj‰í zasunutí
a vyjmutí. Baleny po 10 kusech.
A
B
C
(mm) (mm) (mm)
50
50
50
50
50
50
13
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
75
21
75
75
75
75
75
75
100
100
100
100
100
100
32
100
100
100
100
100
100
Tlou‰Èka
(mm)
0.05
0.10
0.25
0.50
1.00
2.00
0.05
0.10
0.25
0.50
1.00
2.00
0.05
0.10
0.25
0.50
1.00
2.00
Objednací kód
KEN-965
-3010K
-3020K
-3030K
-3040K
-3050K
-3060K
-3110K
-3120K
-3130K
-3140K
-3150K
-3160K
-3210K
-3220K
-3230K
-3240K
-3250K
-3260K
Cena
Kã/10 ks
612
575
682
755
1012
1964
847
950
1252
1374
1495
2887
1119
1209
1409
1450
2019
3779
Poãet
kusÛ
Obsah
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
KEN-965
Cena
Kã/sada
8
0.002” - 0.015”
0,60 g
-6650K
652
Sada mosazn˘ch podloÏek
Rozmûry: 6” x 12”.
Obsah: (po 1 ks kaÏdé tlou‰Èky):
0.001”, 0.002”, 0.003”, 0.004”, 0.005”, 0.006”, 0.008” a 0.010”.
PodloÏky pfiesné ocelové
EN2. CS4 tvrzená le‰tûná mûkká ocel. ·ífika 6”.
Plechy o hmotnosti 0,454 kg.
Tlou‰Èka
Délka
Hmotnost
0.002”
0.003”
0.004”
0.005”
0.006”
0.007”
0.008”
0.010”
0.012”
0.015”
0.020”
0.025”
24’4”
15’6”
12’2”
9’8”
7’8”
7’0”
6’0”
4’1”
3’9”
3’4”
2’5”
2’0”
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
Strana
660
Objednací kód
KEN-965
-6020K
-6030K
-6040K
-6050K
-6060K
-6070K
-6080K
-6100K
-6120K
-6150K
-6200K
-6250K
Cena
Kã/ks
807
694
584
527
484
462
412
412
412
397
325
327
Poãet
kusÛ
Obsah
Objednací kód
KEN-965
Cena
Kã/sada
8
0.001” - 0.010”
-6700K
2605
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
LANA
978
Lano
jutové
Pro v‰eobecné pouÏití. Vhodné pro zedníky, kutily a zahradníky. Osm pramenÛ s jádrem ze 100% pfiírodního
jutového vlákna. Hrubé na omak. Dobfie vázané. Odolné proti opotfiebení, teplu a ohni, málo pruÏné.
Plnû biologicky odbouratelné. Skladujte na suchém místû.
Velikost
PrÛmûr x délka
6 mm x 10 m svinuté ve smyãkách
6 mm x 100 m svinuté v cívce
Hmotnost
Objednací kód
MTL-978
-5510K
-5520K
185 g
2.6 kg
Cena
Kã/ks
110
959
Lano bavlnûné voskované
Lano vhodné do stavebnictví, pro venkovní a vnitfiní pouÏití. ·estnáct pramenÛ s polyproplenov˘m jádrem pro
vût‰í pevnost. Voskované pro del‰í Ïivotnost. Odolné proti opotfiebení a klimatick˘m vlivÛm. Málo pruÏné,
dobfie se odvíjí.
Velikost
PrÛmûr x délka
6 mm x 10 m svinuté ve smyãkách
6 mm x 100 m svnuté v cívce
Hmotnost
Objednací kód
MTL-978
-5710K
-5720K
240 g
2.90 kg
Cena
Kã/ks
187
1632
Lano bavlnûné hladké
Lano vhodné pro stavebnictví a domácí práce, pro kladkostroje. Dvanáct pramenÛ se 100% bavlnûn˘m
jádrem. Hladká úprava pro del‰í Ïivotnost, kruhov˘ prÛfiez. Barva bílá/ãervená. Vysoce odolné proti odûru
a vlhkosti. Málo pruÏné, dobfie se odvíjí.
Velikost
PrÛmûr x délka
Hmotnost
Objednací kód
MTL-978
Cena
Kã/ks
6 mm x 10 m svinuté ve smyãkách
3.10 kg
-5910K
265
Lano polyesterové
Vhodné pro stavebnictví a v‰eobecné venkovní pouÏití. Osm pramenÛ
s polyesterov˘m jádrem. Vysoká pevnost v tahu, kruhov˘ prÛfiez.
Dobfie se váÏe a splétá. Odolné proti opotfiebení a odûru, klimatick˘m
vlivÛm a UV záfiení. Odolné proti organick˘m a minerálním kyselinám,
oxidaci a fiedûn˘m zásadit˘m
roztokÛm Málo pruÏné,
dobfie se odvíjí.
Hmotnost
Objednací kód
MTL-978
Cena
Kã/ks
6 mm x 100 m v cívce
3.10 kg
-5620K
2195
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Lana
Velikost
PrÛmûr x délka
Strana
661
SKUPINA
Pásky lepicí / zásobníky
979/981
PÁSKY LEPICÍ / ZÁSOBNÍKY
Odvíjeãe
Zásobníky stolní
pásek
na pásku
Robustní tûlo se zaráÏkou a brzdou.
Pro pásky s vnitfiním prÛmûrem 76 mm.
Ve dvou velikostech,
bez moÏnosti upravení
napûtí pásky.
Pro auta
Vysoká kvalita, snadno se odstraÀují z povrchu.
Pro maskování nástfiikÛ
nebo nátûrÛ aÏ do
teploty 80°C.
V‰eobecné pouÏití
Vhodné na stûny
a sklo. Nezanechávají Ïádné
zbytky lepidla.
Vhodné pro teploty
do 60°C.
Vhodné pro pásky s vnitfiním
prÛmûrem 76 mm
a ‰ífikou aÏ 25 mm.
Typ
Cena
Kã/ks
102
74
Objednací kód
AVN-979
-2160K
-2100K
âerven˘
Modr˘
Nastaviteln˘
50 mm
Odvíjeã
pásek
Vhodn˘ pro pásky
s vnitfiním prÛmûrem
33 mm a ‰ífikou
aÏ 19 mm.
VyváÏen˘ pro
rychlé odvíjení.
Standardní
50 mm
Typ
Nastaviteln˘
75 mm
Stolní odvíjeã
pásky
Objednací kód
KEN-979
Cena
Kã/ks
-1080K
154
Páska
ZátûÏov˘
50 mm
Bez zpûtného
návinu s brzdou
Typ
Objednací kód
·ífika
AVN-979
-2400K
Standardní
50 mm
-2420K
50 mm
Nastaviteln˘
-2440K
75 mm
-2360K
ZátûÏov˘
50 mm
DoplÀky
Náhradní ãepel -3010K
Cena
Kã/ks
150
135
100
329
24
Polyetylenová ãerná páska pro venkovní pouÏirí
s nízkou pfiilnavostí. Vhodná na mûkkou a nerez
ocel a hliník. Ideální pro
krátkodobou ochranu
UPVC a hliníkov˘ch
profilÛ, okenních rámÛ
a kovov˘ch ÏebfiíkÛ.
Tlou‰Èka: 0,08 mm.
Pevnost v tahu: 17 N/cm.
RoztaÏení: 350%.
Pfiilnavost k oceli: 2.2 N/cm.
Strana
Objednací kód
AVN-981
Cena
Kã/ks
50 mm x 66 m
-0800K
105
Objednací kód
AVN-980
Pro auta
-1020K
12mm x 50 m
-1030K
19mm x 50 m
-1040K
25mm x 50 m
-1050K
38mm x 50 m
-1060K
50 mm x 50 m
-1070K
75mm x 50 m
V‰eobecné pouÏití
-2010K
15mm x 50 m
-2020K
19mm x 50 m
-2030K
25mm x 50 m
-2040K
38mm x 50 m
-2050K
50 mm x 50 m
-2060K
75mm x 50 m
Cena
Kã/ks
25
39
42
64
84
124
27
27
35
54
69
104
Páska
antikorozní
Vodûvzdorná páska impregnovaná vazelinou.
Chrání pfied korozí vodní a
plynová potrubí,
kabely, mechanické spoje
a napínací li‰ty.
V souladu s normou
pro plyn
BG/PS/CW2.
50 mm x 10 m
75 mm x 10 m
100 mm x 10 m
Objednací kód
KEN-981
-5600K
-5610K
-5620K
Cena
Kã/ks
134
202
267
V‰echny ceny jsou za roli
Cena
KEN-981
Kã/ks
Povrch odoln˘ vÛãi vodû a vynikající pfiilnavost. Vyrobena z polyetylenu, potaÏena textilní páskou se
siln˘m kauãukov˘cm lepidlem. Velmi pruÏná a lze ji bez problémÛ odtrhnout. Rychlé a ãisté odstranûní u doãasn˘ch oprav. K lepení balíkÛ, kartonÛ, pro tûsnûní trubek, spojÛ, k opravû tkanin/dek,
barevného kódování. Dá se odstranit beze zbytkÛ, pokud se pouÏije
k provizorní opravû.
Velikost: 50 mm x 50 m.
V‰echny ceny jsou za roli
Objednací kód
Barva
-3500K
Stfiíbrná
âerná
662
·ífika x délka
Pásky
textilní
Povrch odoln˘ proti vodû, neprody‰ná a s vynikající pfiilnavostí. Vyrobena z polyetylenu,
potaÏena textilní páskou se siln˘m kauãukov˘m
lepidlem. Velmi pruÏná a lze ji bez problémÛ
odtrhnout. Rychlé a ãisté odstranûní
u doãasn˘ch oprav.
Velikost:
50 mm x 50 m.
Stfiíbrná
Cena za roli.
·ífika x délka
·ífika x délka
Pásky
textilní
Barva
Pásky
maskovací
117
Objednací kód
AVN-981
-3060K
-3260K
Cena
Kã/ks
129
142
Barva
Modrá
Zelená
âervená
Bílá
Îlutá
V‰echny ceny jsou za roli
Cena
AVN-981
Kã/ks
-3100K
144
-3120K
144
-3140K
144
-3160K
144
-3180K
144
Objednací kód
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
PÁSKY LEPÍCÍ
Pásky lepicí
981
NejbûÏnûj‰í lepicí pásky a jejich pouÏití
• Polypropylenové pásky: Ideální pro jakékoli lepení kartonÛ.
• Vinylové pásky: Odolné vÛãi trhání, dlouhá trvanlivost pfii lepení papíru,
lepenky nebo plastov˘ch povrchÛ. Odolné vÛãi vlhkosti a zmûnám teplot
- ideální pro lepení kartonÛ, které budou dlouhodobû skladovány.
Pásky balicí
z polypropylenu
Standardní lepící akrylová páska. Rychle se
odvíjí z návinu, aplikace pomocí odvíjeãe
pásky s brzdou.
PouÏití pro v‰echny
druhy balení.
Velikost:
50 mm x 66 m.
25 mikronÛ
Cena za roli
Cena
AVN-981
Kã/ks
-1060K
19
-1070K
19
Objednací kód
Barva
Îlutohnûdá
âirá
Pásky
s potiskem
Vinylové lepící pásky s potiskem, tiché odvíjení.
S potiskem pro manipulaci a oznaãení kontroly
kvality. Jasnû ãerven˘ potisk na bílém podkladu.
Vhodné pro stolní nebo pistolové odvíjeãe pásek.
Velikost: 50 mm x 66 m.
Cena za roli.
• Nehluãné: Nabízejí nehluãné odvíjení. Vyrobeno z akrylového lepidla
na bázi vody bez pfiídavku fiedidla.
• Vláknité pásky: VyztuÏené sklenûn˘mi vlákny, mimofiádnû pevné
a odolné vÛãi roztrÏení.
Páska vinylová na lepení kartonÛ
Páska balicí
Tlou‰Èka 35 mikronÛ
pro v‰eobecné pouÏití,
60 mikronÛ pro
zátûÏové aplikace.
Vnitfiní prÛmûr 76 mm,
lehké a tiché odvíjení,
snadno odtrÏitelná
rukou, odvíjeã není
vyÏadován.
Velikost:
50 mm x 66 m.
Polypropylenová lepicí páska, lehké a tiché
odvíjení. Doporuãujeme pouÏít s odvíjeãem
s ãepelí. Není vhodná
pro ruãní trhání.
Velikost:
48 mm x 66 m.
35 mikronÛ nebo
60 mikronÛ
Cena za roli
Cena
AVN-981
Kã/ks
-2060K
57
-2260K
99
Objednací kód
Typ
35 mikronÛ
60 mikronÛ
Manipulace
Extrémnû pevná pfiíãnû
tkaná vlákna po délce i
‰ífice pásky.
Objednací kód
FRAGILE
HANDLE WITH CARE
CAUTION!
GLASS (HANDLE WITH CARE)
SCRAP
PASSED
THIS WAY UP
KEN-981
-6100K
-6110K
-6120K
-8100K
-8500K
-8510K
-8520K
Pásky
oboustranné
Oboustranná lepící páska z tkaniny s velmi
pfiilnav˘m akrylov˘m lepidlem. Snadno odtrÏitelná rukou, odolná proti UV záfiení a zmûkãovadlÛm. Vhodná pro lepení kovÛ, ‰títkÛ,
tkanin a plastov˘ch povrchÛ.
·ífika x délka
19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m
75 mm x 50 m
100 mm x 50 m
Cena
Kã/ks
72
87
129
170
255
340
Îlutohnûdá
-5000K
40
Objednací kód
V‰echny pásky
s potiskem mají
stejnou cenu za
roli.
Cena za roli.
·ífika x délka
25 mm x 33 m
25 mm x 50 m
50 mm x 33 m
Objednací kód
AVN-981
-6010K
-5910K
-6020K
Cena
Kã/ks
65
65
130
Potisk
KEN-981
-8530K
QC Inspected
-8540K
QC Rejected
-8550K
QC Accepted
-8560K
Quarantine
Awaiting Inspection -8570K
-8580K
Caution Liquids
-8590K
Rejected
Pásky teflonové
Na plyn
Role 12 mm x 5m. Na potrubí s horkou vodou
i s plynem (ne pro pitnou vodu).
Vyrobeno podle
BS EN 751:3 1997.
Na vodu
Role 12 mm x 12 m.
Pro potrubí na
horkou i studenou vodu.
Vyrobeny podle BS 6920 & BS 7786:1995.
Popis
Plyn
Voda
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena Kã/ks
75
Objednací kód
KEN-983
-8000K
-9000K
Strana
Cena
Kã/ks
22
15
663
Pásky lepící
145 mikronÛ
Ks v Objednací kód
balení AVN-981
-0060K
64
-0010K
48
-0020K
24
-0030K
18
-0040K
18
-0050K
18
Objednací kód
T e x t na p á s c e : P o z o r ! P o k u d j e t a t o l e p í c í pá s k a
r o z tÏ e n á n e b o j e -l i ba l e n í p o‰ k o z e n é n e bo m o k r é ,
vypllÀtte pfieprav
vní dokumenty pfiesnû podle skuteãného
stavu. Nestaãí jen napsat “nezkontrolováno”. Písemná
r e k l a m a c e m us í b˘ t po dá n a p fi e pr a v c i a od e s í l a t e l i
okam
mÏitû,, jiinak nebude moÏno Ïádnou reklamaci uznat.
Pásky s laminátovou v˘ztuÏí
âirá propylénová páska
vyztuÏená skeln˘mi vlákny,
která jsou pfiíãnû vetkaná
do velmi pfiilnavého lepidla.
Páska je pevná v podélném
i pfiíãném smûru. Vhodná
pro lepení kartonÛ, papírÛ
a plastÛ.
Cena za roli.
Cena za roli
Cena
AVN-981
Kã/ks
Barva
Kontrola kvality
Potisk
NA POÎÁDÁNÍ PÁSKY S POTISKEM NA
ZAKÁZKU. OBRAËTE SE NA NA·EHO
DISTRIBUTORA, KDE ZÍSKÁTE INFORMACE
O CENù A DODÁNÍ.
25 mikronÛ
SKUPINA
Plachty nepromokavé
984
PLACHTY NEPROMOKAVÉ
Plachty
nepromokavé
Matlock
Omyvatelné, neráÏí se, odolné proti roztrhnutí,
plísním, UV záfiení a vyblednutí. Ideální pro
zakrytí terénu pfii kempování, lovu nebo rybolovu.
Dvouvrstv˘ tkan˘ laminovan˘ polyetylén s okraji
lemovan˘mi lanem, které jsou tepelnû spojené
s hliníkov˘mi oky v rozpûtí 1 metru.
Dostupná v zelené barvû nebo v oboustranném
provedení modrá/zelená.
Velikost
(v metrech)
Laamiinovaná
hornní úprava
Oboustranné
Laminovan˘
spodek
Lemované
lanem
Zesílené
rohy
664
Cena
Kã/ks
-5000K
-5010K
-5020K
-5030K
-5040K
-5050K
-5060K
-5070K
-5080K
-5090K
-5100K
-5110K
-5120K
42
60
79
159
330
460
365
549
710
1152
1407
2009
1594
ZáttûÏové 160 g
Velikost
(v metrech)
Objednací kód
MTL-984
Modrá/zelená
Cena
Kã/ks
Standarrdn
ní 120
0g
Strana
MTL-984
Zelená
Stan
ndardní 120
0g
1.2 x 1.8
1.8 x 1.8
1.8 x 2.4
2.5 x 3.5
3.6 x 5.0
3.6 x 7.0
4.0 x 5.0
5.0 x 6.0
5.4 x 7.2
7.0 x 9.0
7.0 x 11.0
9.0 x 14.0
10.0 x 10.0
Tkan˘
po
olyetylén
Standardní
rohy
Tepelnû
svafiované
Objednací kód
2.7 x 3.6
3.6 x 5.4
4.5 x 6.0
5.4 x 7.0
7.0 x 9.0
-1020K
-1040K
-1060K
-1080K
-1100K
230
412
600
845
1405
1.2 x 1.8
1.8 x 1.8
1.8 x 2.4
2.5 x 3.5
3.6 x 5.0
3.6 x 7.0
4.0 x 5.0
5.0 x 6.0
5.4 x 7.2
7.0 x 9.0
7.0 x 11.0
9.0 x 14.0
10.0 x 10.0
-5400K
-5410K
-5420K
-5430K
-5440K
-5450K
-5460K
-5470K
-5480K
-5490K
-5520K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
52
82
109
217
444
619
492
739
957
1540
2144
SKUPINA
ZA¤ÍZENÍ ZVEDACÍ HYDRAULICKÉ
985
Jefiáb pojízdn˘ skládací 1 t
Vhodn˘ do dílen a garáÏí. Skládací konstrukce pro lep‰í pfiepravu a skladování. Hydraulika umoÏÀuje snadné
zvedání.Regulaãní ventil pro pfiesné spou‰tûní a polohování. Pojistn˘ ventil proti pfietíÏení.
Zvedací hák s pojistkou. âtyfii polohy otoãného ramena, otoãná koleãka pro snaωí manipulaci.
âíslo modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FMC001
Objednací kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KEN-985-3500K
Zvedací v˘kon pozice (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 t/1000 kg
Zvedací v˘kon pozice (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/4 t/750 kg
Zvedací v˘kon pozice (c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/2 t/500 kg
Zvedací v˘kon pozice (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/4 t/250 kg
Max. zdvih pfii min. roztaÏení otoãného ramena . . .1868 mm
Max. zdvih pfii min. roztaÏení otoãného ramena . . .2004 mm
Délka otoãného ramena v pozici (a) . . . . . . . . . . . . .865 mm
Délka otoãného ramena v pozici (b) . . . . . . . . . . . . .955 mm
Délka otoãného ramena v pozici (c) . . . . . . . . . . . . .1045 mm
Délka otoãného ramena v pozici (d) . . . . . . . . . . . . .1135 mm
Svûtlá v˘‰ka noh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 mm
Délka rámu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1480 mm
Celková svûtlá v˘‰ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1555 mm
Max. ‰ífika rámu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 mm
Vzdálenost mezi stfiedy zadních koleãek . . . . . . . . .640 mm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 kg
1 tuna (metrická tuna nebo t) = 1000 kg
1 ton (britská tuna) = 2240 lbs = (1016 kg)
a
c
d
1000 mm
1555 mm
m
0m
42
1480 mm
2004 mm
1958 mm
1913 mm
1868 mm
1551 mm
497 mm
39
0m
m
mm
640
640 mm
1190 mm
âíslo Celkové rozmûry
modelu D x · (mm)
Max. v˘‰ka
háku (mm)
FMC001 1630 x 1120
2004
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Hmotnost Objednací kód
KEN-985
91 kg
-3500K
Strana
Cena
Kã/ks
18589
665
Zafiízení zvedací hydraulické
m
0m
73
b
SKUPINA
Lis hydraulick˘ / koleãko zahradní
985
LIS HYDRAULICK¯ / KOLEâKO ZAHRADNÍ
Lis
hydraulick˘
Pro lisování, oh˘bání a vytlaãování. Urãen pro kaÏdodenní pouÏívání
v provozech a autodílnách. Hydraulick˘ lis se skládá z ocelového rámu
s v˘ztuÏí, upínací deskou a ruãním ãerpadlem
s manometrem.
V˘kon: 10 tun.
Tyto hydraulické lisy jsou ideálnû vhodné pro montáÏ, rovnání, dílenskou
v˘robu, kontrolu kvality, údrÏbu, testování v˘robkÛ, oh˘bání, tvarování,
dûrování a stfiíhání
âíslo modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HBP010
Objednací kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KEN-985-5000K
V˘kon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 tun
Zdvih beranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 mm
ProdluÏovací ‰roub . . . . . . . . . . . . . . . .60 mm
Max. v˘‰ka mezi beranem a stolem . . .300 mm
Min. v˘‰ka mezi beranem a stolem . . .90 mm
Velikost otvoru pracovní desky . . . . . .140 mm
·ífika pracovní desky . . . . . . . . . . . . . . .360 mm
Celková v˘‰ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .895 mm
Hydraulick˘ manomentr . . . . . . . . . . . .Ano
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47kg
Ø
40 mm
Ø 23 mm
Ø 20 mm
230 mm
Ø 30 mm
Ø 60 mm
Ø
Ø 25 mm
50 mm
230 mm
Pracovní deska
150 mm
480 mm
Nástavec beranu
175 mm
1 tuna (metrická tuna nebo t) = 1000 kg
1 tuna (britská tuna) = 2240 lbs (1016 kg)
895 mm
vnitfiní
prÛmûr 33 mm
100
305 mm
545 mm
âíslo
modelu
V˘kon
Celová
v˘‰ka (mm)
HBP010
10 tun
895
Hmotnost Objednací kód
KEN-985
lisu
47 kg
-5000K
Koleãko
zahradní
Vhodné pro dÛm i zahradu. Korba z lisovaného plechu se
zaoblen˘mi hranami. Kapacita 85 litrÛ. Pohodlná plastová
drÏadla a kola s pneu-matikami.
Povrchová úprava - tvrzen˘ lak zelené barvy,
kter˘ je odoln˘ proti korozi a pro snadnou údrÏbu.
Typ pneumatik
Objednací kód
RTL-985
Cena
Kã/ks
Bezdu‰ové
-2600K
965
Strana
666
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
10720
SKUPINA
PÁSKY IZOLAâNÍ / VLNA OCELOVÁ
986/990
Pásky izolaãní
z PVC
Vysoce pruÏné s dobrou pfiilnavostí.
K izolaci drátÛ a kabelÛ,
svazkování a vyztuÏení.
RÛzné barvy pro barevné
znaãení kabelÛ.
Obsahují pfiísadu zpomalující hofiení.
Délka role 33m.
Vyrobeno podle
BS 4J10 (Aero)
a BS 3924.
·ífika role
19mm
25mm
Barva
âerná
Modrá
Zelená
âervená
Bílá
Îlutá
Zeleno/Îlutá
âerná
Modrá
âervená
Îlutá
Objednací kód
AVN-986
-7600K
-7650K
-7700K
-7750K
-7800K
-7850K
-7950K
-8100K
-8150K
-8250K
-8350K
Cena
Kã/ks
29
29
29
29
29
29
29
37
37
37
37
Tlou‰Èka:
Pfiilnavost:
Pevnost v tahu:
ProdlouÏení:
Napûtí pfii pfietrÏení:
Izolaãní tfiída:
0,13mm (5mil)
0,47kg/25mm (16.5 oz/1”)
5,2kg/25mm (11.5lb/1”)
150%
5,5kv
80c
Vlna
ocelová
Ocelové vlny v rÛzn˘ch hrubostech pro pouÏití v prÛmyslu i v domácnosti.
Povlak s pryskyfiicí chrání pfied korozí. Vhodné pro úpravu dfieva pfied
aplikací nátûru, pro odstranûní skvrn v kombinaci s lakov˘m benzinem,
terpent˘nem nebo tekut˘m odstraÀovaãem barev. PouÏívejte rukavice.
Pfii práci v domácnosti pouÏívejte s m˘dlem a vodou.
Balení 450 g (1lb).
000
Velmi jemná
00 Jemná
0 Jemná
1 Stfiední
2 Stfiední
3 Hrubá
4 Velmi
hrubá
PouÏití
Jemná truhláfiská práce,
matování nebo lakování,
le‰tûní kovÛ
a karoserií
Jemná práce mezi
naná‰ením laku
a barvy, le‰tûní
dfievûn˘ch povrchÛ
Víceúãelové
Pro pfiípravu pfied
natíráním nebo lakováním
Víceúãelové
Odstranûní barvy,
laku, rzi, atd.
Pro brou‰ení
dfievûn˘ch povrchÛ,
pfiípravu karoserií/
vnûj‰ích povrchÛ
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Objednací kód
KEN-990
Cena
Kã/ks
-1010K
214
-1030K
190
-1050K
190
-1070K
187
-1090K
187
-1110K
187
-1130K
187
Strana
667
Pásky izolaãní / vlna ocelová
Kvalita
SKUPINA
Zábrany bezpeãnostní
992
ZÁBRANY BEZPEâNOSTNÍ
Bariéry Z
UÏ jste unaveni zaji‰Èováním
bezpeãného prostoru pomocí
rÛzn˘ch bariér, které padají, lámou se ãi se brzy
rozpadají, a tak zatûÏují na‰e Ïivotní prostfiedí.
Správné zaji‰tûní pracovního prostoru je
klíãov˘m poÏadavkem zdravotních
a bezpeãnostních pfiedpisÛ. Tento
nápadit˘ systém bariérového
zabezpeãení poskytuje úãinné
fie‰ení, které zaruãuje plné
zaji‰tûní jakéhokoliv pracovního
prostoru. Tento typ bariérového
systému je jiÏ zaregistrován
na patentovém úfiadû a ãeká
na pfiidûlení patentové
ochrany, a to za jedineãné fie‰ení, díky kterému
je jisté, Ïe bariéry vydrÏí
a zÛstanou v Ïádané poloze,
a to za v‰ech podmínek a na
v‰ech pracovi‰tích. Snadno se
postaví, rychle se pfiipevní, ukotví
nebo propojí navzájem a poskytne
flexibilní bariéru pfies jak˘koliv otvor, okolo objektÛ, a to
i rÛzn˘mi smûry. Díky elastick˘m vlastnostem je moÏno
Z bariéry rÛznû natahovat a pouÏívat i na men‰í prostory bez
nutnosti jejich zkracování. Jsou odolné proti nárazÛm a bez
problémÛ odolávají vûtru o jakékoliv síle, Pokud je tfieba do
obehnaného prostoru vstoupit, lze je stáhnout k zemi nebo
naopak nadzvihnout a samy se okamÏitû vrátí
do pÛvodní pozice. Po dokonãení lze tento
systém snadno sloÏit nebo jej pouÏít k
oznaãení strategick˘ch pfiístupov˘ch bodÛ.
S t r e tch e
Rychlé
fie‰ení
zábran
V˘hody systému Z bariéry
MoÏnost roztaÏení aÏ do dvojnásobné délky.
Pfiesnû a bezpeãnû ohradí urãen˘ prostor.
Snadno a rychle a pfiitom pevnû upevniteln˘ systém.
Lze aplikovat v‰emi smûry v jak˘chkoliv kombinacích.
V˘straÏné znaky zÛstávají v dané úrovni a jsou po celou dobu dobfie
viditelné.
Pokud je do urãeného prostoru nutn˘ pfiístup, lze je snadno stáhnout
nebo nadzvihnout a samy se vrátí do pÛvodní polohy.
Je odoln˘ proti vûtru i nárazu.
Je to pevn˘, trvanliv˘ systém, kter˘ nezatûÏuje Ïivotní prostfiedí.
K dostání ve v‰ech barevn˘ch v˘straÏn˘ch variacích nebo lze barvy
ãi text upravit na pfiání zákazníka.
Jednoduché upevnûní
Z bariéra
Typ
Rozpûtí
Velikost 1
Velikost 2
Velikost 3
1-2m
2-4m
3-6m
Objednací kód
MTL-992
-5010K
-5020K
-5030K
Cena
Kã/ks
169
249
334
Základní balení Z bariéry
Obsah: 10 x velikost 1, 5 x velikost 2, a velikost 3 a 2 x znaãkovací kapsa
Poãet
kusÛ
Objednací kód
MTL-992
Cena
Kã/ks
22
-9010K
13339
Kapsy závûsné pro v˘straÏné nápisy
PVC kapsy o velikosti A4 s pfiední prÛhlednou a matnou zadní strnou.
Lze do nich umístit v˘straÏn˘ nápis na papíru o velikosti A4. âervené
pozadí vytváfií kontrastní hranici a tím dává nápisu více dÛleÏitosti.
V nabídce máme ve‰kerá pfiíkladová v˘straÏná znamení, která jsou
souãástí objednávky.
Kapsa je na spodní hranû opatfiena zipem, takÏe nehrozí prÛnik vody
a po‰kození nápisu. Dále je opatfiena dvûma závûsn˘mi ‰ÀÛrkami
s háãky pro upevnûní na bariéru nebo naopak pro její rychlé odstranûní.
Strana
Velikost
Objednací kód
MTL-992
Cena
Kã/ks
A4
-7010K
85
668
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
LÉKÁRNIâKY
Souprava pro
ãi‰tûní br˘lí
Souprava je urãena k upevnûní na zeì.
Obsahuje: zrcátko, 150 ml ãisticí roztok, aerosolov˘ roztok proti mlÏení a ãistící ubrousky.
Sada pro v˘plach oãí
Rychl˘ a úãinn˘ zpÛsob poskytnutí první pomoci pfii zasaÏení oãí.
Sada pro v˘plach
Sada obsahuje: 8x 20 ml roztok pro v˘plach oãí, (chlorid sodn˘ 0,9%),
zrcátko a 2x 16 ks sterilních oãních tampónÛ.
Náhradní roztoky
Balení po 24 ks roztokÛ: 20 ml ampule chloridu sodného 0,9%.
Cena
Kã/ks
1730
Objednací kód
Popis
KEN-996
Souprava
-1800K
Náhradní náplnû
âistící aerosol
-1990K
âistící ubrousky
-2100K
Typ
Sada pro v˘plach oãí
Lékárniãka pro popáleniny
Lékárniãka obsahuje: 2x 500 ml roztok pro
vypláchnutí oãí, zrcátko a 2x 16 ks streilních
oãních tampónÛ.
Lékárniãka stfiední velikosti.
Objednací kód
KEN-996
Cena
Kã/ks
Sada pro v˘plach oãí
-1900K
1102
Objednací kód
KEN-996
Sada pro v˘plach oãí
-1840K
V˘plach oãí (balení po 24 ks) -1860K
140
74
Typ
996
Cena
Kã/ks
1477
724
Obsah:
Pokyny k první pomoci,
2x sterilní latexové rukavice,
30 g krém na popáleniny,
kousky stfiiÏené pevné látky,
4x pruÏné obinadlo,
12x patentní ‰pendlík,
2x parafínov˘ gázov˘ obvaz Jelonet
(100 x 100 mm),
6x obvaz (100 x 750 mm),
mal˘ sterilní obvaz na popáleniny
(800 x 600 mm)
a stfiední sterilní obvaz na popáleniny
(1200 x 800 mm).
Sada pro v˘plach oãí
Lékarniãku je moÏno upevnit na zeì. Obsahuje
2x 500 ml roztok pro vypláchnutí oãí a 2x 16 ks
sterilních oãních tampónÛ.
Hmotnost Objednací kód
KEN-996
Velikost
Stfiední
120g
-0800K
Cena
Kã/ks
1780
Náhradní roztok pro v˘plach oãí
Lékárniãka pro potravináfiské
provozy
500 ml láhev s fyziologick˘m roztokem.
Typ
Lékárniãka
500 ml roztok chloridu
sodného (0,9%)
Objednací kód
KEN-996
-1950K
-1980K
Cena
Kã/ks
1110
174
Typ
Stfiední
Hmotnost Objednací kód
KEN-996
2.7 kg
-1610K
Cena
Kã/ks
4510
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
První pomoc
Stfiední:
Pro pracovi‰tû do 20 osob.
Dodávána v plastovém kuffiíku s rukojetí
nebo s drÏákem na zeì
360 x 250 x 110 mm.
Obsah:
6x trojúhelníkov˘ obvaz,
40x rÛzné druhy modré náplasti,
4x 16 ks oãních tampónÛ,
9x stfiední obvaz (120 x 120 mm),
3x velk˘ obvaz (180 x 180 mm),
2x chrániã obliãeje,
3x latexové rukavice,
20x ãistící ubrousky bez alkoholu,
1x nÛÏky pro stfiíhání látek,
12x patentní ‰pendlík,
2x gázové tampóny s parafínem
(100 x 100 mm),
1x role modré viditelné pásky,
30 g krém na popáleniny,
6x modr˘ návlek na prsty
a 500 ml v˘plachu pro oãi.
Strana
669
SKUPINA
Lékárniãky
996 LÉKÁRNIâKY
Lékárniãky
Lékárniãky HSE
Dodávány v ABS plastov˘ch krabicích s pfiihrádkami a drÏáky pro
uchycení na zeì. Dostupné ve dvou
velikostech: Pro 10 nebo 20 osob.
Obsah:
10 osob
Informaãní leták, 20x samostatnû
balená sterilní lepící náplast,
2x 6 ks sterilních oãních tampónÛ,
4x trojúhelníkov˘ obvaz,
6x patentní ‰pendlík, 6x stfiední
sterilní obvaz (120 x 120 mm),
2x velké sterilní obvazy
(180 x 180 mm), 6x ãistící
tampóny bez alkoholu
a 1x latexové rukavice.
20 osob
Informaãní leták, 40x
samostatnû balená sterilní
lepící náplast, 4x 6 ks sterilních
oãních tampónÛ, 6x trojúhelníkov˘ obvaz,
12x patentní ‰pendlík, 9x stfiední sterilní obvaz (120 x 120 mm),
3x velk˘ sterilní obvaz (180 x 180 mm), 10x ãistící tampóny bez
alkoholu a 2x latexové rukavice.
Pro pracovi‰tû do 10 osob.
Dodávána v plastovém kuffiíku
s rukojetí. 270 x 220 x 90 mm.
Obsah:
Informaãní leták,
20x jednotlivû balen˘ch
sterilních (IWS) lepících náplastí,
2x 16 ks sterilních oãních
tampónÛ,
4x trojúhelníkov˘ obvaz,
6x patentní ‰pendlík,
6x stfiední sterilní obvaz
(120 x 120 mm),
2x velk˘ sterilní obvaz
(180 x 180 mm),
6x ãistící tampóny bez
alkoholu
a 1x latexové rukavice.
Typ
Hmotnost
Objednací kód
KEN-996
Cena
Kã/ks
Typ
Hmotnost
Malá
0.8 kg
-1210K
857
10 osob
20 osob
1.50 kg
2.00 kg
KEN-996
-0600K
-0650K
Cena
Kã/ks
3372
4472
Lékárniãky sportovní
Stfiední:
Pro pracovi‰tû do 20 osob.
Dodávána v plastovém kuffiíku
s rukojetí. 270 x 220 x 90 mm.
Obsah:
Informaãní leták,
40x IWS lepící páska,
4x 16 ks sterilních oãních tampónÛ,
6x trojúhelníkov˘ obvaz,
12x patentní ‰pendlík,
9x stfiední sterilní obvaz
(120 x 120 mm),
3x velk˘ sterilní obvaz
(180 x 180 mm),
10x ãistící tampóny bez alkoholu
a 2x latexové rukavice.
Stfiední: Dodávány v nylonové bra‰nû na zip.
Obsah: Informaãní leták, 20x samostatnû balené vodûodolné lepící
náplasti, 2x trojúhelníkov˘ obvaz, 6x patentní ‰pendlík, velk˘ sterilní
obvaz (180 x 180 mm), 10x ãistící tampóny bez alkoholu, 2x latexové
rukavice, anti-septick˘ krém (15 g), mikroporézní páska (25 mm x 5m),
pruÏné obinadlo (100 mm x 4m), pruÏné obinadlo
(75 mm x 4m), stfiední sterilní obvaz
(120 x 120 mm), 2x obvaz (50 x 50 mm),
obvaz (100 x 75 mm), 2x obvaz
(75 mm x 75 mm), obvaz (100 mm
x 75 mm), 1x nÛÏky první pomoci,
spray pro první pomoc,
16 ks sterilních oãních
tampónÛ, resuscitaãní sada
pro osobní ochranu,
2x jehly na se‰ívání ran,
elastické fixaãní náplasti
(50 x 45 mm), obvazová
náplast (75 mm x 1m),
2x chladiv˘ zábal,
krepov˘ obvaz
(100 mm x 4m)
a (75 mm x 4m).
Typ
Hmotnost
Objednací kód
KEN-996
Cena
Kã/ks
Typ
Hmotnost
Objednací kód
KEN-996
Cena
Kã/ks
Stfiední
1.1 kg
-1310K
1247
Stfiední bra‰na
0.75 kg
-1700K
2232
Velká:
Dodávána v plastovém kufru s vodotûsn˘m uzávûrem.
360 x 250 x 110 mm.
Obsah:
Informaãní leták, 40x samostatnû
balené vodûodolné lepící náplasti,
2x trojúhelníkov˘ obvaz, 6x patentní ‰pendlík, 2x velk˘ sterilní obvaz
(180 x 180 mm), 20x ãistící tampóny bez alkoholu, 2x latexové
rukavice, antiseptick˘ krém (15 g),
mikro-porézní páska (25 mm x 5 m),
2x pruÏné obinadlo (100 mm x 4 m),
pruÏné obinadlo (75 mm x 4 m),
stfiední sterilní obvaz
(120 x 120 mm),
3x obvaz (50 x 50 mm), 2x obvaz
(100 x 75 mm), 2x obvaz
(75 mm x 75 mm), 1x nÛÏky první
pomoci, sprej pro první pomoc,
2x resuscitaãní sada, 2x jehly
na se‰ívání ran, elastické fixaãní
náplasti (50 x 45 mm), fixaãní
náplast (75 mm x 1m)
a 3 chladivé zábaly.
Velká:
Pro pracovi‰tû do 50 osob.
Dodávána v plastovém
kuffiíku s rukojetí.
270 x 340 x 100 mm.
Obsah:
Informaãní leták,
60x IWS lepící náplast,
6x 16 ks sterilních oãních
tampónÛ,
8x trojúhelníkov˘ obvaz,
12x patentní ‰pendlík,
12x stfiední sterilní obvaz
(120 x 120 mm),
4x velk˘ sterilní obvaz
(180 x 180 mm),
20x ãistící tampóny bez
alkoholu a
3x latexové rukavice.
Strana
Objednací kód
Typ
Hmotnost
Objednací kód
KEN-996
Cena
Kã/ks
Typ
Hmotnost
Objednací kód
KEN-996
Cena
Kã/ks
Velká
1.2 kg
-1410K
2037
Velk˘ kufr
2.60 kg
-1720K
4362
670
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
LÉKÁRNIâKY
Náplast v návinu
Autolékárniãka
Lékárniãky
cestovní
Rolovací pouzdro, které rozbalíte a dostanete se
k jednotliv˘m polyetylenov˘m kapsám, ve kter˘ch
Standardní cestovní lékárniãky pro jednu osobu. je pfiehlednû uspofiádána náplÀ lékárniãky.
Travel:
Po pouÏití pouzdro jednodu‰e srolujete a vrátíte
Dodáváno v pouzdrech z PVC 250 x 250 mm.
do plastové krabiãky.
Obsah:
Informaãní leták s pokyny, 10 IWS lepicích
náplastí, 2 trojúhelníkové obvazy, 6 patentních
‰pendlíkÛ, velk˘ sterilní obvaz (180 x 180 mm),
4 ãisticí tampóny bez alkoholu a 1 pár latexov˘ch rukavic.
Travel+:
Dodáváno v plastové krabici 227 x 165 x 47 mm.
Obsah:
Informaãní leták, 10x sterilní náplast balená po
kusech, 16x sterilní oãní tampón, 2x trojúhelníkov˘ obvaz, 6x patentní ‰pendlík, stfiednû velk˘
sterilní obvaz (120 x 120 mm), velk˘ sterilní
obvaz (180 x 180 mm), 6x ãisticí tampony
bez alkoholu a 1 pár latexov˘ch rukavic.
Typ
Objednací kód
KEN-996
Cena
Kã/ks
Autolékárniãky
-1060K
1289
Chrání prsty, ruce a zápûstí
pfied drobn˘mi poranûními
a odûrkami.
Role 25 mm x 10 m.
Typ
kód
Hmotnost Objednací
KEN-996
Náplast
Lékárniãka pro nákladní vozy
Dodávána v plastovém kufru s rukojetí.
Obsah:
1x informaãní leták, 10x rÛzné obvazy,
2x trojúhelníkov˘ obvaz, 6x patentní ‰pendlík,
1x velk˘ sterilní obvaz (180 x 180 mm),
4x tampony bez alkoholu, 1x latexové rukavice,
1x fóliová pfiikr˘vka pro pfiípad nouze,
2x 20 ml oãní roztok pro v˘plach.
kód
Hmotnost Objednací
KEN-996
Typ
Lékárniãka
200 g
-1660K
996
600 g
-2800K
Cena
Kã/ks
260
Nádoby na ostré pfiedmûty
Vyrobeny z pevného polypropylenu. Jsou odolné
proti propíchnutí, úniku kapalin, nárazÛm a rozpou‰tûdlÛm. Samospou‰tûcí vnitfiní klapka
vytvofií bariéru, tím se sníÏí nebezpeãí náhodného rozlití nebo pfieteãení.
Dostupné velikosti:
Nádoby o objemu 7 a 24 litrÛ.
Cena
Kã/ks
645
Lékárniãka PSV
Typ
Travel
Travel+
Hmotnost Objednací kód
KEN-996
-0900K
195 g
-1010K
420 g
Cena
Kã/ks
292
520
BPK
Tato lékárniãka s náplastmi je dodávána
v plastovém balení.
Obsah:
100x rÛzné velikosti modr˘ch náplastí,
5x tampóny bez alkoholu, role modré trhací
pásky a 12x modr˘ návlek na prst.
Pro autobusy, minibusy, dálkové autobusy, atd.
Dodáváno v plastovém pouzdfie s rámeãkem
na stûnu. 268 x 180 x 75 mm.
Obsah:
Informaãní leták, 10x anti-septické tampony,
pruÏné obinadlo, 2x trojúhelníkov˘ obvaz,
30x IWS lepící náplast, 3x 2ks ambulantních
obvazÛ, 2x 16ks sterilních oãních tampónÛ,
6x patentní ‰pendlík, kousky stfiiÏené pevné
látky a 2x latexové rukavice.
Typ
7 litrÛ
24 litrÛ
kód
Hmotnost Objednací
KEN-996
-2070K
200 g
-2080K
300 g
Náplasti
Sterilní náplast balená po kusech.
2500 K: 100 rÛzn˘ch modr˘ch trhacích náplastí.
2520K: 100 rÛzn˘ch látkov˘ch náplastí
stahovacích.
2540K: 100 rÛzn˘ch náplastí vodûodoln˘ch
2560K: 50 látkov˘ch pruÏn˘ch náplastí
(170 x 20 mm).
Sada BPK
kód
Hmotnost Objednací
KEN-996
0.5 kg
-1650K
Cena
Kã/ks
Velikost
1212
PSV
kód
Hmotnost Objednací
KEN-996
610 g
-1110K
Cena
Kã/ks
1227
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Hmot- Objednací kód Cena
nost KEN-996 Kã/ks
485
220g -2500K
367
100g -2520K
479
100g -2540K
497
110g -2560K
Strana
671
Lékárniãky
Balení
Modré náplasti
100
Látkové náplasti
100
Vodûodolné náplasti 100
Látkové pruÏné
50
Typ
Typ
Cena
Kã/ks
317
967

Podobné dokumenty

zlom 1-78

zlom 1-78 P O S TAV E N Í E G Y P T S K É K R Á L O V N Y

Více

malá ukázka

malá ukázka aÏd˘ o té hfie chce sly‰et. Je to pokraãování k jasnû nejlep‰ímu titulu pro PS2 a pfiesto o ní vlastnû nikdo nic neví - aÏ na to, Ïe její dûj bude zasazen do fiktivního Miami 80. let. PSM2 v‰ak byl n...

Více

Struãn˘ návod k obsluze

Struãn˘ návod k obsluze S pomocí tohoto struãného návodu k obsluze se snadno a rychle dozvíte, jak pouÏívat svÛj digitální fotoaparát. Pozornû si proãtûte také dal‰í instrukce dodávané s tímto fotoaparátem. Naleznete v ni...

Více

Údržba budov

Údržba budov Sada 7 ks Sada obsahuje: Kulaté kartáče: o průměru 1x 10, 15, 20, 25 a 30mm. Úzké nylonové kartáče: 1x zahnutý a 1x přímý.

Více

Stáhněte si kompletní PDF

Stáhněte si kompletní PDF NOVIN Baterie: 1x 4R25/6V (nejsou v balení). Délka: 170mm.

Více

1-kat oblec. kody morava

1-kat oblec. kody morava Rozsívalová Dagmar jednatel mobil: 602 574 053

Více

1-kat obleceni - Český Internet sro

1-kat obleceni - Český Internet sro Polypropylenové vlákno má nízkou specifickou hmotnost, nepfiijímá vlhkost, naopak vlhkost v˘bornû odvádí. Proto pfii jeho no‰ení nastává pocit sucha a tepelné rovnováhy. Prádlo je vhodné pro pobyt v ...

Více