Text na obalu

Transkript

Text na obalu
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
Krabička
1.
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Fenistil 24
Dimetindeni maleas
Antihistaminikum
2.
OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK
Dimetindeni maleas 4 mg v jedné tvrdé tobolce
3.
SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Obsahuje monohydrát laktózy. Pro více informací viz příbalová informace
4.
LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ
10 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním
5.
ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ
Perorální podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
6.
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
7.
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
8.
POUŽITELNOST
Použitelné do:
9.
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí
10.
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
11.
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
12.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA
1
24/522/97-C
13.
ČÍSLO ŠARŽE
Č.š.
14.
KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu.
15. NÁVOD K POUŽITÍ
Zmírňuje svědění při vyrážce
Potlačuje projevy alergie
K léčbě akutní kopřivky, svědění a sezónní alergické rýmy.
Dospělí a děti starší 12 let.
Neurčí-li lékař jinak, užívejte 1 tobolku večer (před spaním).
Polykejte nerozkousané.
16.
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
fenistil 24
2
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH
PVC/PE/PVDC/aluminiový blistr
1.
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Fenistil 24
Dimetindeni maleas 4 mg
2.
NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Novartis Consumer Health
3.
POUŽITELNOST
EXP
4.
ČÍSLO ŠARŽE
LOT
5.
JINÉ
3

Podobné dokumenty

OB ritalin 204502-09

OB ritalin 204502-09 a rychlé rozhodování (např. řízení vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.).

Více

Miril-obal 2,5mg clear

Miril-obal 2,5mg clear 5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ K perorálnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Více

OB singulair 10 238348-10

OB singulair 10 238348-10 Uchovávejte při teplotě do 30 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Více

OB Seroquel Prolong 50mg, 160827-11

OB Seroquel Prolong 50mg, 160827-11 Pomocné látky: monohydrát laktosy aj.(viz příbalovou informaci pro další informace).

Více

Text na obalu

Text na obalu ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Více