Inteligence, myšlení, kreativita

Komentáře

Transkript

Inteligence, myšlení, kreativita
Inteligence, myšlení,
kreativita
Inteligence
sch. učit se ze zkušeností a
přizpůsobovat se svému prostředí
 sch. učit se ze zkušeností, užívat
metakognitivní procesy, které
zkvalitňují učení, a přizpůsobovat se
svému prostředí, kt. v různých
sociokulturních souvislostech
vyžaduje různé druhy přizpůsobení

Počátky měření inteligence
Lze spolehlivě změřit inteligenci?
 1905 – Binet, Simon vytvořili soubor
verbálních a praktických problémů, dle
nichž hodnotili schopnost chápání,
uvažování, usuzování a přizpůsobení,
standardizované skóry, pojem
„mentální věk“
 1916 Terman – inteligenční kvocient
(IQ)

Normální distribuce a odchylky IQ
Testy inteligence
Doplňte řadu: 100%
a)
b)
c)
celek
osmina
čtvrtina
0,75
1/2
Testy inteligence
První tři položky tvoří řadu. Doplňte analogickou druhou
řadu, která začíná čtvrtou položkou.
a)
b)
c)
d)
Verbální testy
plavání : voda= létání:?
a)mrak b)vzduch c)letadlo d)balón
e)výška

tma : světlo = mokro:?
a) déšť b)den c)vlhko d)sucho e) vítr

Další přístupy k pojetí
inteligence
psychometrické přístupy
Spearman – obecný faktor „g“
Thurstone – primární mentální
schopnosti:
1. chápání slov
2. slovní plynulost
3. induktivní usuzování
4. prostorová vizualizace
5. početní faktor
6. paměť
7. rychlost vnímání

-

-
-
kognitivně kontextové přístupy
Gardner – teorie rozmanitých
inteligencí (jazyková, logickomatematická, hudební, prostorová,
tělesně-kinestetická, přírodovědná,
interpersonální, intrapersonální,
existenciální)
Sternberg – triarchická teorie
inteligence
Inteligence a dědičnost
zpočátku důraz na dědičnost
 behaviorismus zvýraznil význam učení
 interakce
 studie na dvojčatech

Vztah
Korelace
MZ dvojčata vychovávaná
- společně
0,86
- rozdílně
0,72
DZ dvojčata vychovávaná
společně
0,6
Jiní sourozenci vychovávaní
-společně
0,47
- rozdílně
0,24
Podle Boucharda et al., 1990; in Fontana, 1997)
Myšlení
úzce souvisí s inteligencí
 Piaget, Vygotskij
 způsoby řešení problémů:
- pokus/omyl
- algoritmus
- heuristika

Kognitivní heuristiky
Kahneman, Tversky
 h. reprezentativnosti

„Manželský pár má 5 dětí, samé chlapce. Je
pravděpodobnější, že jejich šesté dítě bude chlapec,
nebo děvče?“
h. založená na dostupných
informacích
 h. ukotvení a přizpůsobení
 efekt kognitivního rámce

Myšlenkové operace
dílčí kroky, z nichž vznikají ucelené
postupy řešení problémů, základní a
vyšší úroveň
1. identifikace (rozpoznání)
2. porovnání
3. rozpoznání problému
4. výběr adekvátních percepčních klíčů
(nápověd)
5. rozšíření mentálního pole

vyšší úroveň
1. třídění a kategorizace
2. dedukce a indukce
3. serialita (sekvenčnost)
4. permutace
5. stanovování hypotetických vztahů
6. analogie, sylogismy, tranzitivní
myšlení

Metakognice




sch. uvažovat o vlastních myšlenkových
procesech a způsobech, jak své myšlení
zdokonalit (Sternberg, 2002, str. 215)
exekutivní funkce – umožňují
kontrolovat a koordinovat své myšlenky
a chování, především při řešení úkolu
(exekutivě)
základní operace metakognitivních
procesů: monitorování a seberegulace
(sebekontrola)
metakognitivní strategie
Využití metakognice ve výuce
metakognice je prostředek učení, ne
jeho cíl
 nejen plánování prac. kroků
 ptát se „Proč?“
 skupinové diskuse o způsobech
řešení
 kontrola práce

Tvořivost
jedna ze schopností dobrého učitele
 sch. pohotově nacházet nové
způsoby, jak přistupovat k řešení
problémů a uspořádávat látku
(Fontana, 1997, str. 134)
 divergentní myšlení (Guilford) – sch.
navrhnout řadu možných řešení
problému s nejednoznačným řešením
(vs. konvergentní myšlení)

Tvůrčí výkon
příprava
 inkubace
 inspirace
 verifikace
 uskutečnění

Tvořivost a škola
„Stejně tak jako fakt, že všichni učitelé
jsou bez ohledu na svůj vyučovací
předmět vlastně učiteli jazyka, je
pravdou i poznatek, že všichni učitelé
jsou také učiteli tvořivosti“ (Fontana,
1997, str. 138).
 organizace výuky
 pomoci pochopit rozdíly mezi různými
druhy myšlení a jejich uplatněním

Použitá literatura

Sternberg, R. (2002) Kognitivní psychologie. Praha: Portál.

Krejčová, L. (2013) Žáci potřebují přemýšlet. Praha: Portál.

Fontana, D. (1997) Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.

Čáp,J., Mareš, J. (2001) Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Plháková, A. (2003) Učebnice obecné psychologie. Praha:
Academia

Sternberg, R. (2009) Kognitivní psychologie. Praha: Portál.
Doporučené
 Škrabánková, J. Žijeme s nadáním. Ostravská univerzita.


Podobné dokumenty

Volební řád 2016

Volební řád 2016 50% hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 3.2. Pokud žádný z kandidátů tolik hlasů nezíská v 1. kole, uskuteční se 2. kolo volby prezidenta, do kterého postoupí dva kandidáti, kteří získ...

Více

Stažení souboru - Open edu - Univerzita Hradec Králové

Stažení souboru - Open edu - Univerzita Hradec Králové V následujícím textu navazuji na výše zmíněné autory a vycházím z jejich teorií a terminologie. Cílem mého příspěvku je zařadit komiks do kontextu dalších oborů a analyzovat ho na základě lingvisti...

Více

Logika před rokem 1879

Logika před rokem 1879 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)

Více

Umělá inteligence I Roman Barták, KTIML

Umělá inteligence I Roman Barták, KTIML Turingův test Stroj projde testem, pokud není člověk na základě písemné komunikace schopen rozpoznat, zda na druhé straně je člověk nebo stroj. Potřebné schopnosti: zpracování přirozeného jazyka re...

Více

Optimizing Limousine Service with AI

Optimizing Limousine Service with AI • Vložení nabídek na další den

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zap...

Více