Krátké představení společnosti Accredio

Transkript

Krátké představení společnosti Accredio
MEMBER OF VQF
FINANCIAL SERVICES STANDARDS ASSOCIATION, SWITZERLAND
O NÁS
Accredio, a.s. působí jako reprezentace
společnosti Accredio Swiss AG, která je
licencovaným správcem majetku se sídlem
v Zurichu .
Skupina Accredio své služby poskytuje
privátní klientele z řad podnikatelů, sportovců
a manažerů. Accredio Swiss AG je členem
profesní organizace VQF , která z pověření
nejvyššího švýcarského kontrolního orgánu
FINMA dohlíží na řádný výkon činnosti
správců majetku. Accredio, a.s. je také
investičním
zprostředkovatelem
podléhajícím dozoru České národní
banky.
Accredio je první společností v České
republice, která poskytuje nezávislé finanční
Vámi již od
2003.
poradenství. Jsme
Letoss slavíme
10roku
let na
trhu.
PODPORUJEME
-DNR SDUWQHU QHMSUHVWLåQČMãt VYČWRYp VRXWČåH
SRGQLNDWHOĤ SRGSRUXMHPH MLå WĜHWtP URNHP
Jako partner nejprestiåQČjší svČtové
YêMLPHþQpRVREQRVWLQDSROLSRGQLNiQt
soutČåe podnikateOĤ, podporujeme jiå
3RGSRUXMHPH åHEĜtþHN QHMYê]QDP-
tĜetím rokem
výjimeþné osobnosti na
QČMãtFKåHQþHVNpKRE\]Q\VXMHKRå
FtOHPMHRFHQČQtD]YLGLWHOQČQt~VSČãpoli podnikání.
QêFKSRGQLNDWHOHNDPDQDåHUHN
PARTNEŘI SPOLEČNOSTI
Ing. Tomáš Strnad, MBA
Ing. Štěpán Lacina
Ing. Tomáš Krsička, CFA Tomáš A. Matějovský
Orientujeme se na švýcarské privátní
banky a velmi konzervativní správu
aktiv našich klientĤ.
Naší
specializací
jsou
firemní
dluhopisy a ochrana majetku.
MÉDIA
PĜispíváme odbornými ekonomickými
þlánky do tČFhto periodik:
FORBES - svČtový business magazín
EURO a E15 - ekonomické zpravodaje
LOBBY - list pro podnikatele a manaåery
HOSPO'ÈěSKÉ NOVINY
… a mnoho dalších...
REFERENCE
Ernst & Young
Havel, Holásek & Partners
Sport Invest International
TPA Horwath Corporate Finance
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
UBS AG
Privátní klientela Accredio
...a další...
POMÁHÁME
POMÁHÁME
Nadace LEONTINKA
pomáhá
zrakově
postiženým dětem. Jejím
posláním jeLEONTINKA
umožnit těmto
Nadace
e má h ái n t ezg r ac
pd ěotm
a ki o vděo
společnosti, vzdělání a společenských,
sportovních
postiženým dětem.
Jejími
volnočasových aktivit.
posláním je umožnit těmto
d ě t e m i n t e g r ac i d o
Cílem Systému
DOBRÝi
společnosti, vzdělání a společenských,
sportovních
ANDĚL je, aby rodiny
volnočasových aktivit.
ne moc ný c h do stáv al y
pr avidel nou měsíč ní
finanční pomoc. Tímto způsobem umožníme a
Systému
DOBRÝ
pomůžeme navýšit měsíčníCílem
příjem rodin
s dětmi,
které
ANDĚL
je,
aby
rodiny
přivedla těžká nemoc do finanční tísně.
ne moc ný c h do stáv al y
DEJME
p r a v i d e lDĚTEM
n o u mŠANCI
ěsíč ní
nabízí
komplexní
pomoc
finanční pomoc. Tímto způsobem umožníme
a
dětem
a mladým
pomůžeme navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, lidem
které
z dětských
přivedla těžká nemoc do finanční
tísně.domovů zejména
v posledních letech jejich pobytu v dětském domově, při
jeho opouštění a v začátcích jejich samostatného života.
KONTAKTAccredio, a.s.
Accredio, a.s.
palác
WratislavskýWratislavský
palác
Tržiště
13
Tržiště 13
118 00 Praha118
1 00 Praha 1
T 532
+420567
257 532 567
T +420 257
F +420 257 531 235
F +420 257 531 235
[email protected]
[email protected]
www.accredio.cz
www.accredio.cz