VZ2013

Transkript

VZ2013
VýročnízpráYa.základníúdajeohospodařenívroce2013
Nazev:
Sídlo:
IČ:
sTŘEDIsKo pRAKTIcregg vyučovÁNí
Praha 5, Seydlerova245l,PsČ 150 00
00639184
VýsledekhospodařenívhlavníčinnostijeOKč,vdoplňkovéčinnostičinízisk81977,25Kí
kapitálu jiné účetníjednotky,
úeetni jednotka nemá žádný podíl na základním
Pruměmý přepočtený počet zaměsúranců:
Osobní naklady vynaložené na zaměstnance:
J
1 l47 tis.
Kč
Doměrky splatné ďané zpříjmu nebyly vyměřeny,
zabezpečens" příspěvku na statní
úoetni jednotka nemá splatné záyazkyp,];iri""t," ry.locjalni
pojištěnía daňoqých nedoPlatkŮ u místně
politiku zaměstnanorii á r,,"r"jrrerro "á.á"ái"it o
prirt rSrrY.t, ťrnančníchorgánů,
Investičnídotaci účetníjednotka nepřijala,
ve qýši 235 tis,
úhradu nájemného a odměny pedagogů
úeetni jednotka přijala provozní dotaci na
Kč.
prahy č. 1450 byl organizaci zqýšen rozPoČet o I 459 tis, KČ na
Na zakladě usnesení Rady hl. m.
p,o zat,y o-uo* vzdé|ávání z\arníka klenotúk,
akci Adaptabitita _ Podpora odborné or*"
_
fond,
os: sos,Or Kďúyh převedena na úéet4t4 Rezervní
Nevyčerpaná dotace
""'úsi
zrozpoótuVrŠUr Čn,
Úeetni jednotce nebyla poskýnuta dotace
fondů a
na zájezdy a školníakce, školn;ým, čerpáním
ostatní příjmy jsou tvořeny příspěvky žaků
prodej em vlastních výrobků,
Rezervy účetníj ednotka netvořila,
Bankovní úvěry účetrďjednotka nemá,
Dlouhodobé závazky účetníjednotka nemá,
Souhmnávýšepohledávekpolhůtěsplatnostinadlrok:116,6tis.Kč
jednotka nemá,
Závazkypo lhťrtě splatnosti účetní
Žár;ky
jednotka nemá,
rreoroedené v rozvaze účetní
Úe"mi j"a"otkanemámajetekzatíženýzistavntmprávem,
pohledávek,
ÚĚ.tri j.a**u vede soudní spor o vymožení
a neuvedený y rozyaze činí415 tis,
Drobný majetek vedený v operativní evidenci
kč