Zápis č. 10 2015 ze dne 10.11.2015

Komentáře

Transkript

Zápis č. 10 2015 ze dne 10.11.2015
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
Místo konání:
zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov
Čas konání:
od: 19:00 hod.
do: 20:50 hod.
Přítomni:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek
Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 11
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Nepřítomni:
omluveni:
neomluveni:
Předsedající:
František Bouček – starosta obce
-----------------------------------------
1.
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce Mochov stanovuje ověřovateli
zápisu Jiřího Boumu a Jana Turka a zapisovatelem Jitku Frydrychovou. Zastupitelům i
přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.
-----------------------------------------
2.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byly vzneseny následující návrhy na doplnění:
Návrh bodu č. 16
František Bouček – Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mochov na
období 2016 - 2025
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 1/10 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
Návrh bodu č. 17
František Bouček – Souhlas zřizovatele příspěvkových organizací obce MŠ a ZŠ Mochov se
zapojením do aktivit projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP).
1
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
zdrželi se:
nikdo
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 2/10 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele..................... 1
Schválení programu ....................................................................................................... 1
Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2015.................................................................................... 3
Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2015 .................................................................................. 3
Povodňový plán území obce Mochov............................................................................ 4
Udělení souhlasu k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2016 –
Základní škola Mochov ................................................................................................. 4
Udělení souhlasu k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2016 –
Mateřská škola Mochov................................................................................................. 5
Uzavření mateřské školy od 23. 12. 2015 – 31. 12. 2015 .............................................. 6
Dodatek č. 11 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/02300026/39/06............................................................................................. 6
Smlouva o dílo č. 151001 – „Stavba chodníku a přechodu pro chodce ulice
Poděbradská a Na Sádkách, Mochov“ ........................................................................... 7
Parková úprava pozemku U Hřbitova Mochov, parc.č. 843/1....................................... 8
Zpráva finančního výboru.............................................................................................. 9
Záměr obce – prodej nemovitého majetku obce – pozemku parc.č. 437/3 o výměře 22
m² v k.ú. Mochov......................................................................................................... 10
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Mochov ......................................................................... 10
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o nočním klidu a regulaci hlučných činností ..... 11
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mochov na období 2016 2025 ............................................................................................................................. 12
Souhlas zřizovatele příspěvkových organizací obce MŠ a ZŠ Mochov se zapojením do
aktivit projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) .......................... 13
Diskuze ........................................................................................................................ 14
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen:
nikdo
2
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
Usnesení č. 3/10 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
3.
Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2015
Přílohy:
Příloha 1 – Výkaz Fin 2 – 12 M sestavený k 31. 10. 2015
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni 31. 10. 2015.
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni 31. 10. 2015 a bere ho na
vědomí.
-----------------------------------------
4.
Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2015
Přílohy:
Příloha 1 – Úprava rozpočtu č. 3
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Příjmy a výdaje upraveny dle skutečnosti k 31. 10. 2015. Rozpočet je nadále vyrovnaný a to
ve výši 27,671.690,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2015.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
nikdo
zdrželi se:
nepřítomen:
nikdo
nikdo
Usnesení č. 4/10 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
3
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
5.
Povodňový plán území obce Mochov
Podklady:
Podklad 1 – Povodňový plán území obce Mochov (srpen 2015)
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Nový Povodňový plán území obce Mochov je zpracován dle současných platných příslušných
předpisů, zejména v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) a technické normy – vodní hospodářství TNV 75 2931
Povodňové plány. V souladu s § 83 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon se k Povodňovému
plánu vyjádřil správce toků, kterým je Povodí Labe, státní podnik. Povodňový plán bude dále
předložen Městskému úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Oddělení bezpečnostního a
krizového řízení k potvrzení souladu s vyšším plánem, kterým je Povodňový plán pro území
rozšířené působnosti Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Tento Povodňový plán zcela
nahradí plán z roku 2010.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Povodňový plán území obce Mochov.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
zdrželi se:
nikdo
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 5/10 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
6.
Udělení souhlasu k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro
rok 2016 – Základní škola Mochov
Podklady:
Podklad 1 – Žádost Č.j. 128/2015 o udělení souhlasu k nabývání peněžitých darů
Termín podání návrhu bodu programu:
20. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Ve smyslu zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, žádá
ředitelka ZŠ Mochov o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabývání peněžitých darů
účelově neurčených pro rok 2016.
4
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov na základě žádosti Č.j. 128/2015, uděluje souhlas k nabývání
peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2016 pro Základní školu Mochov, okres Praha –
východ v souladu se zákonem č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související
zákony.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 6/10 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
7.
Udělení souhlasu k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro
rok 2016 – Mateřská škola Mochov
Podklady:
Podklad 1 – Žádost Č.j. 129/2015 o udělení souhlasu k nabývání peněžitých darů
Termín podání návrhu bodu programu:
20. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Ve smyslu zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, žádá
ředitelka MŠ Mochov o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabývání peněžitých darů
účelově neurčených pro rok 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov na základě žádosti Č.j. 129/2015, uděluje souhlas k nabývání
peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2016 pro Mateřskou školu Mochov, okres Praha
– východ v souladu se zákonem č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související
zákony.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 7/10 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno.
5
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
-----------------------------------------
8.
Uzavření mateřské školy od 23. 12. 2015 – 31. 12. 2015
Podklady:
Podklad 1 – Žádost o souhlas s přerušením provozu mateřské školy Č.j. 130/2015
Termín podání návrhu bodu programu:
20. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Ředitelka Mateřské školy Mochov žádá na základě § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 214/2012 Sb., o souhlas s přerušením provozu
mateřské školy od středy 23. 12. 2015 do čtvrtka 31. 12. 2015 (5 pracovních dní). Důvod:
čerpání řádné dovolené za kalendářní rok 2015. Mateřská škola bude opět otevřena v pondělí
04. 01. 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s přerušením provozu mateřské školy od středy 23. 12.
2015 do čtvrtka 31. 12. 2015.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
zdrželi se:
nikdo
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 8/10 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
9.
Dodatek č. 11 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/02300026/39/06
Podklady:
Podklad 1 – Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/02300026/39/06
Podklad 2 – Dodatek č. 10 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/02300026/39/06
Podklad 3 – Návrh Dodatku č. 11 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/02300026/39/06
Termín podání návrhu bodu programu:
22. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
6
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
Text odůvodnění:
Dodatkem č. 11 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/02300026/39/06 se mění Příloha č. 1 – Specifikační list a Příloha č. 2 – Ceník a
výpočtový list (poslední změny byly odsouhlaseny Dodatkem č. 10). Ve specifikačním listu se
zvyšuje počet nádob na separovaný odpad (byla přidána 1 x nádoba o objemu 1.100 m³ na
náměstí pro plasty a 1 x nádoba o objemu 1.500 m³ u paneláků pro sklo). V ceníku dochází
k automatickému navýšení celkové ceny dle počtu přidaných nádob. Ceny za svoz směsného
komunálního odpadu pro rok 2016 zůstávají ve stejné výši jako pro rok 2015. Tímto dodatkem
se Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/02300026/39/06 prodlužuje
na dobu neurčitou. Výpovědní doba ve lhůtě 6 měsíců zůstává zachována.
Diskuze: Ladislav Marek připomněl, že v dodatku č. 11 ke smlouvě by se mělo doplnit, že se také
ruší článek 7.4 smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu č. S/200248/02300026/39/06 s tím, že do Dodatku č. 11 bude doplněno zrušení článku 7.4
smlouvy.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 9/10 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
10.
Smlouva o dílo č. 151001 – „Stavba chodníku a přechodu pro chodce
ulice Poděbradská a Na Sádkách, Mochov“
Podklady:
Podklad 1 – Návrh Smlouvy o dílo č. 151001
Termín podání návrhu bodu programu:
22. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Firma INPREST, spol. s r.o., předkládá návrh Smlouvy o dílo č. 151001 mezi Obcí Mochov,
jako objednatelem a firmou INPREST, spol. s r.o. jako zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje
vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Stavba chodníku a
přechodu pro chodce ulice Poděbradská a Na Sádkách, Mochov“. V rámci výkonu
inženýrských činností zabezpečí jménem objednatele projednání projektové dokumentace pro
stavební řízení s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a občany, získání jejich
stanovisek + vypracování návrhu na vydání stavebního povolení.
7
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o dílo č. 151001 mezí obcí Mochov, jako
objednatelem a zhotovitelem firmou INPREST, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, 198 00
Praha 9 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za úplatu za činnosti v rozsahu čl. III.
smlouvy ve výši 90.000,- Kč bez DPH. Poplatky případně jiné náklady předpokládané v čl.
V. bod 5.2 této smlouvy bude zhotovitel fakturovat samostatně.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 10/10 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
11.
Parková úprava pozemku U Hřbitova Mochov, parc.č. 843/1
Podklady:
Podklad 1 – Studie Parkové úpravy pozemku U Hřbitova Mochov, parc.č. 843/1
Termín podání návrhu bodu programu:
22. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Další postup pro vybudování klidové zóny „U Hřbitova“.
Diskuze:
Jaroslava Tomišková – jsou možné změny ve studii?
František Bouček – ano.
Jaroslava Tomišková – ve studii je zakreslená cesta směrem ke Slunečním zahradám.
Je tam nutná?
Jan Turek – ano, předpokládáme, že občané budou využívat tento park k procházkám
a je vhodné, aby měli víc možností vstupu do parku. Navíc přístupy do parku jsou
navrženy tak, aby v případě potřeby navazovali na turistické chodníky a stezky okolo
Výmoly a směrem k návsi. Obavy, že vybudování této přístupové cesty do parku zvýší
pohyb osob přes cestu okolo „Slunečních zahrad“ se určitě nepotvrdí.
P.K. – navržený kopec je cca 6 m (tj. druhé patro). Bude vidět do zahrad a na hřbitov.
Myslím si, že bude problém i s množstvím vody v případě povodní.
František Bouček – ani v případě posledních (největších) povodní nebylo celé pole
pod vodou. Dotčený kopeček je zamýšlen hlavně s ohledem na děti tak, aby měly
možnost bobování a sáňkování v bezpečné lokalitě (což se o kopci na kostel říci nedá).
Argumentaci proti tomuto záměru ve smyslu toho co zde bylo zmíněno – že 4 roky
nesněžilo nebo že tato část vybavení klidové zóny změní radikálně poměry při
případné povodni, nepovažuji za věcnou. Problém v postoji majitelů sousedních
8
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
pozemků vidím jednoznačně v možnosti výhledu do jejich zahrad, a to přestože studie
řeší tuto problematiku výsadbou zeleně.
P.Z. – cesta za hřbitovem je zanesená od zemědělských strojů.
František Bouček – již jsme několikrát oslovili majitele, aby cestu uklízel, ale není
možné se s ním dohodnout. Jedna z možností je cestu uzavřít, ale to nechceme.
R.C. – vadí nám kopec v blízkosti našich zahrad.
Jitka Frydrychová – bude vadit posunutí kopce blíže ke hřbitovu?
P.Z. – ne, ale bylo by vhodné kopec snížit.
František Bouček – do příští schůze ZO zajistím novou studii, která bude řešit
posunutí kopečku více směrem ke hřbitovu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov pověřuje starostu obce zadáním nové úpravy studie pozemku U
Hřbitova parc.č. 843/1, kde bude kopec posunut blíže ke hřbitovu.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
zdrželi se:
nikdo
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 11/10 (k bodu 11) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
12.
Zpráva finančního výboru
Podklady:
Podklad 1 - Zápis z jednání FV konaného 13. 10. 2015
Podklad 2 – Výsledovka MŠ 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014
Termín podání návrhu bodu programu:
26. 10. 2015
Předkladatel:
Jitka Frydrychová – předseda FV
Text odůvodnění:
FV předkládá ZO zápis z jednání konaného dne 13. 10. 2015 v MŠ a ŠJ. FV provedl kontrolu
výběrů poplatků za stravné a školkovné za školní rok 2014/2015, hospodaření MŠ a ŠJ
s finančními prostředky za 1. pololetí 2015, vedení evidence příjmů a výdajů za školkovné a
ve ŠJ pomocí nového programu, znalost práce hospodářky s tímto programem a kontrolu
pokladní hotovosti.
Kontrolou bylo zjištěno velké zlepšení vedení veškeré evidence finančních prostředků a
kvalitní přístup práce nové hospodářky pí Skálové.
V loňském roce hospodařila MŠ s téměř vyrovnaným rozpočtem - příjem 4,215.880,37 Kč a
náklady 4,197.772,84 Kč. Zisk 18.107,53 Kč byl převeden na tzv. rezervní účet. Na tomto
9
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
účtu je celková rezerva naspořená z let minulých 347.672,- Kč. Ředitelka neví, zda s touto
částkou může disponovat. Navrhujeme prověřit, jestli musí mít MŠ nějakou státem danou
rezervu nebo by se tyto peníze mohly použít na provoz či opravu MŠ.
Vše je podrobně popsáno v přiloženém zápise FV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov bere na vědomí.
-----------------------------------------
13.
Záměr obce – prodej nemovitého majetku obce – pozemku parc.č.
437/3 o výměře 22 m² v k.ú. Mochov
Podklady:
Podklad 1 – Situace pozemku
Podklad 2 – Záměr prodeje nemovitého majetku obce
Termín podání návrhu bodu programu:
27. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Na zasedání ZO konaném dne 20. 08. 2015 viz usnesení č. 6/8 (k bodu 6) bylo schváleno
vyhlášení záměru obce na prodej souboru zastavěných pozemků v ulici Sokolovská.
Vlastníkem zastavěných pozemků, na kterých jsou umístěny stavby bez č.p./č.e. - garáže a jiné
stavby ve vlastnictví jiných osob je obec Mochov. Záměr byl schválen z důvodu úpravy
vlastnických práv, tak aby vlastnické právo k pozemku i ke stavbě měla vždy táž osoba. Na
jeden pozemek z tohoto souboru konkrétně na pozemek parc.č. 437/3 o výměře 22 m² nebyla
podána žádná nabídka. Navrhuji opětovné vyhlášení záměru obce na prodej nemovitého
majetku obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyhlášením záměru obce v souladu s ustanovením §
39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
prodat nemovitý majetek obce – pozemek parc.č. 437/3 o výměře 22 m² v k.ú. Mochov za
minimální cenu 985,- Kč/m².
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
zdrželi se:
nikdo
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 12/10 (k bodu 13) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
14.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mochov
10
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
Podklady:
Podklad 1 – OZV č. 4/2007 o veřejném pořádku
Podklad 2 – Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č.
4/2014
Podklad 3 – Návrh OZV č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Mochov
Termín podání návrhu bodu programu:
29. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Ministerstvo vnitra nás upozornilo, že OZV obce Mochov č. 4/2007 o veřejném pořádku není
v souladu se zákonem. V této vyhlášce byla mj. upravena i pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
Na tento nesoulad jsme byli Ministerstvem vnitra upozorněni na základě nálezu Ústavního
soudu sp. zn. PL. ÚS 35/13 ve věci OZV města Chebu č. 6/2012 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Pokud je ve vyhláškách stanovena
obecná výjimka pro všechny akce pořádané městem či obcí a ostatní subjekty mohou výjimku
získat pouze na základě rozhodnutí orgánu obce, jde o nedůvodně nerovný přístup města či
obce k sobě samé na straně jedné a k ostatním fyzickým a právnickým osobám na straně
druhé. Dle ústavního soudu zavedení odlišného právního režimu pro druhově obdobné či
shodné akce pouze na základě osoby pořadatele akce je nepřípustné, neboť zakládá nerovnost
osob podléhajících výkonu veřejné moci.
Byli jsme vyzváni, abychom provedli nápravu a to tak, že OZV č. 4/2007 o veřejném pořádku
zrušíme. Ustanovení uvedená v Čl. 7 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v OZV
č. 4/2007 o veřejném pořádku jsou v pořádku a mohou tedy být schválena vyhláškou novou.
Vyhláškou č. 2/2015 se zrušuje vyhláška č. 4/2007 o veřejném pořádku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Mochov.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 13/10 (k bodu 14) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
15.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o nočním klidu a regulaci
hlučných činností
Podklady:
11
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
Podklad 1 – Návrh OZV č. 3/215 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Termín podání návrhu bodu programu:
29. 10. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
K zajištění nerušeného klidu o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu navrhuji
vydat vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o nočním klidu a regulaci hlučných činností.
Diskuze: Ladislav Marek – připadá mi tato vyhláška příliš tvrdá, zatím bych vyhlášku nevydával.
Hlasování:
pro:
nikdo
proti:
Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl,
Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
zdrželi se:
František Bouček, Milan Jirsák
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 14/10 (k bodu 15) nebylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
16.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mochov
na období 2016 - 2025
Podklady:
Podklad 1 – Protokol o jednání komise
Podklad 2 – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Termín podání návrhu bodu programu:
04. 11. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V souladu s informacemi podanými zastupitelstvu obce na zasedáních ZO konaných dne 20.
08. 2015 a 29. 09. 2015 týkajících se odstoupení resp. výpovědi „Smlouvy o komplexním
provozování veřejného vodovodu a kanalizace Obce Mochov“ ze dne 28. 12. 2007 ve znění
platných dodatků od současného provozovatele vodovodů a kanalizací VaK Mladá Boleslav,
a.s. k datu 31. 12. 2015 proběhlo dne 03. 11. 2015 jednání komise vztahující se ke koncesnímu
řízení „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mochov“.
Byly osloveny 3 společnosti, kterým byly zaslány požadavky zadavatele uvedené v koncesní
dokumentaci. Termín k předložení nabídek byl stanoven do 03. 11. 2015. Jmenovaná komise
ve složení Ing. Petr Šmídek, Ing. Tomasz Knopp a František Bouček dne 03. 11. 2015 otevřela
12
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
doručené nabídky. Nabídky byly posuzovány z hlediska splnění zákonných požadavků a
požadavků zadavatele uvedených v koncesní dokumentaci. Hodnotící komise doporučuje
zadavateli uzavřít smlouvu se společností 1. SčV, a.s., IČ: 47549793, se sídlem Ke Kablu 971,
100 00 Praha 10.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje výběr společnosti 1. SčV, a.s., IČ: 47549793, se sídlem
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce
Mochov na období 2016 – 2025.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 15/10 (k bodu 16) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
17.
Souhlas zřizovatele příspěvkových organizací obce MŠ a ZŠ Mochov
se zapojením do aktivit projektu Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání (MAP)
Podklady:
Podklad 1 – Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Podklad 2 – Souhlas zřizovatele a škol
Termín podání návrhu bodu programu:
04. 11. 2015
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo VÝZVU Místní akční plány rozvoje
vzdělávání k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se rozhodlo zaštítit
projekt tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) za ORP Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav a stát se tak jeho zpracovatelem. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání
v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a
ostatních aktérů ve vzdělávání. V rámci projektu budou stanoveny priority v oblasti
vzdělávání a připraven akční plán aktivit, dále budou probíhat vzdělávací aktivity. Podmínkou
přijatelnosti projektu tvorby MAP je účast nejméně 70 % mateřských a základních škol ve
správním obvodu ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. K žádosti o projekt MAP je
potřeba na MŠMT mimo jiné doložit i „Souhlas zřizovatele a škol“.
Návrh usnesení:
Obec Mochov, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres
Praha – východ a příspěvkové organizace Základní škola Mochov – okres Praha - východ
souhlasí se zapojením škol do aktivit projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
13
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
(MAP) a bude na jeho tvorbě spolupracovat s jeho zpracovatelem, kterým je pro území celého
ORP Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek,
Václav Ulrych
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen:
nikdo
Usnesení č. 16/10 (k bodu 17) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
18.
Diskuze
František Bouček – dne 27. 10. 2015 byla provedena technická kontrola herních prvků firmou
SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTÉ s.r.o. na „Dětském hřišti Mochov“ v ulici Na Hrázce. Stav: bez
závad.
Vlastimila Stará – rozsvěcení vánočního stromu se bude konat 29. 11. 2015 – neděle od 16: 00 hod.
Jako vždy je potřeba pomoc při stavbě pódia. Prosím o koordinaci prací s p. Tomáškem.
Vlastimila Stará - uzávěrka Zpravodaje je 01. 12. 2015.
Vlastimila Stará – cestovatelská přednáška – Barma, proběhne v sobotu 14. 11. 2015 od 14:00 hod. v
Autoškole
Jaroslava Tomišková – poděkování za dosavadní výsadbu stromů a zeleně u Slunečních zahrad. Kdy
bude výsadba dokončena?
František Bouček – dokončení výsadby předpokládáme na jaře.
Jan Turek – koncem října 2015 bylo dohodnuto se starostou Nehvizd, že budeme moci využít cca
1000 m³ skrývky ornice, která byla nabídnuta Nehvizdům. Dle poslední informace od starosty
Nehvizd pana Nekolného by mělo dojít k započetí navážení dohodnuté zeminy do Mochova koncem
příštího týdně. Cca 100 m³ bude použito na dokončení ochranné hráze u mostu k bývalým mrazírnám
a zbytek cca 900 m³ bude dočasně umístěn na skládce naproti mrazírnám (dohodnuto panem starostou
s majiteli).
Jan Turek – v současné době máme potřebné podklady k tomu, abychom byli schopni předložit
Zastupitelstvu ke schválení kamerový systém, kterým bude možno monitorovat okolí MŠ a ZŠ.
Instalace kamerového systém je v současné době již odsouhlasena rodiči v obou zařízeních za
předpokladu dodržení všech zákonných norem. V současné době budeme vyhodnocovat nabídky na
dodavatele a na příští schůzi Zastupitelstva materiál předložíme ke schválení.
Ladislav Marek – připomněl prověření ochrany osobních údajů v místech, kde bude kamerový systém.
Jan Turek – v Mochově byly přidány 2 kontejnery na BIO odpad (pouze tráva a listí) – jeden je u
školky a druhý u sběrného dvora.
Jitka Frydrychová – Mikulášská nadílka bude v pátek 04. 12. 2015 od 17:00 hod. v Sokolovně.
P.H. – návrh umístění svodidla nad zahradou školy.
František Bouček – ano, děkujeme za nápad. Zajistíme na SÚS.
-----------------------------------------
14
Z á p i s č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10.11.2015
Zápis vyhotoven dne:
12. 11. 2015
Zapsal:
Jitka Frydrychová:
............................
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Bouma:
............................
Jan Turek:
............................
Starosta obce:
František Bouček:
............................
15

Podobné dokumenty

Z á p i s č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané

Z á p i s č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané organizacemi a občany, získání jejich stanovisek + vypracování návrhu na vydání stavebního povolení.

Více

Zápis č. 1 2016 ze dne 11.2.2016

Zápis č. 1 2016 ze dne 11.2.2016 Smlouvy o dílo č. 150501 zůstávají v platnosti.

Více

Zápis č. 2 2016 ze dne 7.4.2016

Zápis č. 2 2016 ze dne 7.4.2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.4.2016 vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Sokol 5/2015 - Česká obec sokolská

Sokol 5/2015 - Česká obec sokolská akcí pořádaných Vaší organizací. Naše spolupráce se rovněž odvíjí na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Při našich jednáních a setkávání se shodujeme v tom, že tuto spolupráci chceme rozšířit a...

Více

12. 7. 2012 - Institute of Mathematics

12. 7. 2012 - Institute of Mathematics Matematický ústav se v létech 2005–2011 významně podílel na činnosti několika výzkumných center. Centra se již brzy po svém vzniku stala mezinárodně uznávanými a vysoce ceněnými institucemi jak pro...

Více

Analýza způsobilosti procesu

Analýza způsobilosti procesu Vzpomeňme si, jaká máme data. V jednom vzorku máme pozorování naměřená za téměř homogenních podmínek. A hlavní pro analýzu způsobilosti je ocenit schopnost mít nízkou variabilitu dat za homogenních...

Více