doporučení who k přepisu kombinované orální kontracepce 2004

Komentáře

Transkript

doporučení who k přepisu kombinované orální kontracepce 2004
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 11
DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ
KONTRACEPCE 2004
P. Čepický
Levret s. r. o., Praha
Jak užívat tento dokument
Tento dokument nepřináší závazné postupy, spíše doporučení založená na
vědeckém základě, která mají dát základ při rozhodování o předpisu antikoncepce na
vědeckém základě a která je nutno upravit podle lokálních podmínek a včlenit do
místních doporučení.
Písmeno I (initiation) znamená zahájení antikoncepce, když je konkrétní situace
již přítomna, písmeno C (continuation) pokračování v antikoncepci, když konkrétní
situace nastala během užívání antikoncepce.
Klasifikace kategorií:
1 – Není žádné omezení pro užívání metody.
2 – Výhody užívání metody obecně převyšují teoretická a prokazatelná rizika.
3 – Teoretická a prokazatelná rizika obvykle převyšují výhody metody. *
4 – Užívání metody je spjato s nepřijatelným zdravotním rizikem.
Z celého dokumentu přinášíme překlad kapitoly věnované kombinované orální
kontracepci s nízkým a velmi nízkým dávkováním.
Nízkodávkovaná kombinovaná orální kontraceptiva (COC) 0,035 mg etinylestradiolu
COC nechrání před STD/HIV. Jestliže je riziko STD/HIV (včetně období těhotenství nebo po porodu) doporučuje se správné a pravidelné užívání kondomu, ať
samotného, ať spolu s jinými antikoncepčními metodami. Mužský latexový kondom
poskytuje ochranu proti STD/HIV.
11
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 12
12
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 13
13
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 14
14
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 15
15
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 16
16
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 17
17
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 18
18
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 19
19
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 20
Poznámky:
VĚK
Menarché až < 40 let: Teoretické obavy z užívání COC velmi mladými dívkami
nejsou zdůvodněné.
více než 40 let: Riziko kardiovaskulárních nemocí stoupá s věkem a stoupá rovněž při užívání COC. V nepřítomnosti dalších nepříznivých klinických stavů je možno užívat COC až do menopauzy.
KOJENÍ
< 6 týdnů po porodu: Jsou teoretické obavy z rizika expozice novorozence steroidům v prvních 6 týdnech po porodu.
≥ 6 týdnů až ‹ 6 měsíců po porodu: Užívání COC může snížit množství mléka,
zkrátit trvání laktace a následně může mít negativní vliv na růst dítěte.
PO PORODU
< 3 týdny: Jsou teoretické obavy ze vztahu mezi COC a rizikem trombózy.
Koagulační parametry se normalizují během 3 týdnů po porodu.
ANAMNÉZA GEU
Ženy s anamnézou GEU mají zvýšené riziko opětné GEU. COC zajišťují ochranu proti těhotenství obecně, včetně GEU.
HYPERTENZE
Vaskulární nemoci: U žen s vaskulárními nemocemi je nutno vyloučit vzestup
rizika arteriální trombózy.
HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA (DVT) / PLICNÍ EMBOLISMUS (PE)
Rodinná anamnéza DVT/PE (příbuzní prvního stupně): Některé stavy zvyšující
riziko DVT/PE jsou hereditární.
Velké operace: Stupeň rizika DVT/PE při velkých operacích závisí na trvání
doby imobilizace ženy. Před sterilizací není důvod k ukončení užívání COC.
POVRCHOVÁ ŽILNÍ TROMBÓZA
Varixy: Varixy nejsou žádný rizikový faktor pro DVT/PE.
AKTUÁLNÍ A ANAMNESTICKÁ ICHS
U žen s vaskulárními nemocemi je zapotřebí vyloučit vzestup rizika arteriální
trombózy při užívání COC.
ICTUS
U žen s vaskulárními nemocemi je zapotřebí vyloučit vzestup rizika arteriální
trombózy při užívání COC.
CHLOPŇOVÉ VADY
U žen s chlopňovými vadami mohou COC dál zvýšit riziko arteriální trombózy,
ženy s komplikovanými chlopňovými vadami mají nejvyšší riziko.
20
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 21
KRVÁCENÍ
Nepravidelné menstruační krvácení je u mladých žen časté.
NEVYSVĚTLITELNÉ KRVÁCENÍ
Žádný stav, který může být příčinou gynekologického krvácení, nemůže být
zhoršen krátkodobým užíváním COC.
ENDOMETRIÓZA
COC nezhoršují a mohou dokonce zlepšovat symptomy endometriózy.
EKTROPIUM
Ektropium není rizikový faktor cervikálního karcinomu a není žádný důvod k
omezení COC.
CERVIKÁLNÍ KARCINOM (před léčbou)
Jsou jisté teoretické obavy, že by COC mohla ovlivnit prognózu již existujícího
cervikálního karcinomu. Ženy, které čekají na léčbu, COC užívat mohou. Léčba pak
většinou způsobuje sterilitu.
NEMOCI PRSU
Rodinná anamnéza karcinomu prsu: Ženy s mutacemi BRCA1 a BRCA2 mají
zvýšené bazální riziko karcinomu prsu. Většina žen s rodinnou anamnézou karcinomu prsu však tyto mutace nemá.
Karcinom prsu: Karcinom prsu je hormonální dependentní nádor a prognóza
žen s aktuálním karcinomem prsu se může zhoršit při užívání COC.
KARCINOM ENDOMETRIA
COC snižují riziko vzniku karcinomu endometria. V době čekání na léčbu ženy
mohou COC užívat, léčba pak způsobuje sterilitu.
KARCINOM OVARIA
COC snižují rizika vzniku karcinomu ovaria. V době čekání na léčbu ženy
mohou COC užívat, léčba pak obvykle způsobuje sterilitu.
MYOM
COC nezpůsobují růst děložního myomu.
PÁNEVNÍ ZÁNĚTLIVÁ NEMOC (PID)
COC mohou snižovat riziko PID u žen s STD, ale nechrání proti HIV ani proti
infekcím dolní části genitálu.
STD
COC mohou snižovat riziko PID u žen s STD, ale nechrání proti HIV ani infekcím dolní části genitálu.
21
Supplementum
18.3.2005 15:14
Stránka 22
VYSOKÉ RIZIKO HIV
COC mohou snižovat riziko PID u žen s STD, ale nechrání proti HIV ani infekcím dolní části genitálu.
DIABETES
Ačkoli metabolismus glycidů se při užívání COC může změnit, větší obavy se
týkají diabetu a rizika arteriální trombózy při užívání COC.
CHOLELITHIÁZA
COC mohou způsobit malý vzestup rizika cholelithiázy. Byly rovněž vysloveny
obavy ze zhoršení preexistující cholelithiázy.
ANAMNÉZA CHOLESTÁZY
V těhotenství: Anamnéza těhotenské cholestázy může predikovat zvýšené riziko
cholestázy při užívání COC.
Při předchozím užívání COC: Pozitivní anamnéza predikuje zvýšené riziko cholestázy při opětném užívání COC.
VIROVÁ HEPATITIS
Aktivní: COC se metabolizují v játrech a jejich užívání může nepříznivě ovlivnit
ženy, jejichž jaterní funkce je kompromitována.
CIRHÓZA
COC se metabolizují v játrech a jejich užívání může nepříznivě ovlivnit ženy,
jejichž jaterní funkce je kompromitována.
NÁDORY JATER
COC se metabolizují v játrech a jejich užívání může nepříznivě ovlivnit ženy,
jejichž jaterní funkce je kompromitována. COC navíc mohou urychlit růst tumoru.
THALASEMIE
Z krajů, kde se thalasemie vyskytuje, jsou nečetné zprávy, že užívání COC nemoc
nezhoršuje.
SIDEROPENICKÁ ANEMIE
COC mohou snížit menstruační krevní ztrátu.
Moderní gynekologie a porodnictví
14, 2005, č. 1, suppl.
P. Čepický
Terronská 61
Praha 6
160 00
22

Podobné dokumenty

Formát PDF

Formát PDF S výjimkou fulminantní formy choroby, která je velmi vzácná, je mortalita na toto onemocnění srovnatelná s netěhotnými. Některé studie uvádějí zvýšené riziko abortu nebo předčasného porodu (3). Chr...

Více

novÉ MoŽnoSTI LÉČBY DĚLoŽnÍHo MYoMU

novÉ MoŽnoSTI LÉČBY DĚLoŽnÍHo MYoMU mezi dělohu a přední stěnu břišní. Interponované střevní kličky se však zpravidla dají dislokovat manipulací bezprostředně před výkonem. Prostřednictvím MRg FUS nelze provést termoablaci kalcifikov...

Více

10. sympozium

10. sympozium 10. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS pořádá Galén-Symposion s.r.o. ve spolupráci s Pracovnou skupinou Chlopňové a vrodené chyby srdca SKS ve spolupráci s Českou společností pro tromb...

Více

PIL Evellien - WH

PIL Evellien - WH Trombóza je vytvoření krevní sraženiny, která může ucpat cévu. K trombóze někdy dochází v hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého vzniku v ží...

Více

pixstar

pixstar Jaký je pCO2 v arteriální krvi?

Více

Doporučení do centra asistované reprodukce

Doporučení do centra asistované reprodukce Doba nechráněného pohlavního styku:

Více