5. Aspartam – sladký zabiják

Transkript

5. Aspartam – sladký zabiják
™ Rozhodujte o svém zdraví – ýTċTE!
5. Aspartam – sladký zabiják
Není to tak dlouho, co jsme poprvé slyšeli o „zázraku“ mezi umlými
sladidly zaruen prostém jakýchkoliv vedlejších úink na zdraví, a proto
doporueníhodném i pro malé dti a thotné ženy – o aspartamu (E-951, E-953,
NutraSweet atd.). Nyní vychází najevo, že to vše byly lži, že se naopak jedná o
látku zdraví a životu velice nebezpenou. Logicky se ptáme, jak je vbec možné,
že nco tak nebezpeného projde a je schváleno naším Státním ústavem Kontroly
léiv (SUKL). Ti, kteí se zabývají výrobou a prodejem pírodních léivých
prostedk a doplk, vdí, jak je tžké získat všechna osvdení, povolení,
certifikáty atd., aby mohli prosadit na trh skuten dobrou vc. Odpov je
celkem jednoduchá: Zájem moci a penz je nadevše! Zdraví a život nás všech
nezajímá nikoho!
Pokud používáte aspartam a máte asté bolesti hlavy, obasné deprese,
nezetelné vyjadování, výpadky pamti, fibromyalogii, ztráty citu nebo bolesti
vystelující do lýtek, trpíte ztrátami rovnováhy, závratmi, pocity úzkosti, chronickou
únavou, pechodnými ztrátami zraku, sklivcovými vlokami, odchlípením sítnice,
záchvaty nebo bušením srdce, mžete mít ASPARTAMOVOU CHOROBU! Mnozí
lékai prostou otravu methylalkoholem z aspartamu s píznaky velmi podobnými MS
diagnostikují jako sklerózu multiplex. MS však více než asto není rozsudek smrti,
ale otrava methylalkoholem! KARDIACI POZOR: aspartam je píinou abnormální
innosti srdce a mže vést k jeho úplnému selhání a náhlé smrti.
Úinky aspartamu, i když je pijímán jen ve velmi malých dávkách, mohou
v thotenství poškodit plod. Poruchy v souvislosti s aspartamem se u lidí projevují už
pi tak malých dávkách, jaké jsou obsaženy v jediné žvýkace. To mže znamenat, že
nap. pilot, který pije dietní „light“ limonády nebo si dá žvýkaku, je náchylnjší
k závratím nebi epileptické aktivit indukované míháním. Všem takovým pilotm
hrozí, že se stanou obmi náhlých výpadk pamti, závratí bhem letu a postihne je
postupná ztráta zraku. Piloti, kteí dostali epileptické záchvaty v pilotních kabinách
stroj komerních leteckých spoleností, pišli o lékaská uschopnní k létání a ti
z nich v tomto roce na aspartam zemeli.
Monsanto Chemical Co. prodává aspartam jako NutraSweet a EQUAL. Na trh
je však dodáván rznými producenty i pod jinými názvy.
Následující informace se týká pedevším Ameriky, ale situace v Evropské unii
je víc než podobná. 51% lék schválených Federální agenturou pro potraviny a léiva
pedstavuje vážná rizika a mže vyvolat nepíznivé reakce, vedoucí k tžké trvalé
invalidit i úmrtí. CDC, Joh
s Hopkána University a New Persey School of Medicine
odhaduje, že na pedepsané léky umírá ron 80 – 120 000Amerian (to je ovšem
pouze oficiální odhad, neoficiální poet je mnohonásobn vyšší). Toto zvrstvo souvisí
jen s penzi a už nemá vbec nic spoleného se zdravotnictvím. Firma Monsanto vytží
ze svého toxického aspartamového dolu pinejmenším miliardu ron. Pro, ale FDA
i jiné svtové organizace povolují smrtící drogy? Protože nepracují pro obany, ale pro
prmysl.
- 25 -
™ Rozhodujte o svém zdraví – ýTċTE!
Aspartam je vinen
Molekula aspartamu se skládá ze tí složek: kyseliny asparagové, fenylalaninu
a metylalkoholu. Jakmile je jednou v tle, metylalkohol (devný líh, který zabil nebo
oslepil tisíce lidí propadlých tžkému opilství) se pemní na formaldehyd a pak na
kyselinu mravení (mravení jed). Formaldehyd je smrtící balzamovací tekutina,
karcinogen tídy A.
Fenylalanin a kyselina asparagová jsou bez doprovodu ostatních aminokyselin
obsažených v proteinech toxické. Kyselina asparagová zpsobuje u pokusných zvíat
poškození mozku. Pvodní zpráva FDA uvádí 92 zdokumentovaných symptom,
vetn snížení citlivosti, otuplosti, bolesti hlavy, únavy, závratí, nutkání k zvracení,
bušení srdce, pírstku na váze, stav omámenosti, popudlivosti, úzkosti, ztráty pamti
rozostení zraku, unáhleného jednání, nával ástené slepoty, ušních šelest, bolesti
kloub, depresí, výpadk sluchu, keí, závislosti; ztráty chuti, nespavosti, celkové
sešlosti organizmu.
A to vše jen kvli chamtivosti a profitu nkolika málo jednotlivc.
Kvli nedostatku prostoru zde nezvažujeme možné reakce aspartamu s léivy.
Jedním z rozhodujících test, jimž byl aspartam podroben kvli schválení, byla
celoroní zkouška orální toxicity na opií mláata (SC18862). „U všech zvíat se pi
stedním a vysokém dávkování projevily prudké epileptické záchvaty.“ Jinými slovy:
tento ze všech nejpodstatnjší výzkum prokázal, že aspartam vyvolává u opic
epileptické záchvaty, které po perušení dodávek aspartamu ustaly. Když se opice
„neúastnily žádných dalších test s aspartamem, opt se uzdravily.“
NČkterá další závažná onemocnČní a postižení spouštČná
aspartamem
Mozkové nádory, sclerosisi multiplex (MS), epilepsie, fibromyalgie, chronická
únava, Graves-Basedowa choroba, Epstein-Barrova choroba, Parkinsonova
a Alzeheimerova nemoc, cukrovka, mentální retardace, lymfoma, vrozené vady,
systémový lupus (erithematodes), nevyjímaje – smrt.
Výzkumníci v Massachusettském technickém institutu zkoumali 80 osob
trpících epileptickými záchvaty v dsledku konzumace aspartamu. Community
Nutrition Institute oznámil: „ Tchto 80 pípad napluje definici o bezprostedním
ohrožení veejného zdraví vyžadující, aby FDA neprodlen naídila stažení takového
produktu z trhu. „ Amerika zažívá dsivý nárst pípad epilepsie. Fenylalanin z
aspartamu snižuje práh citlivosti mozku vi tmto záchvatm a blokuje produkci
serotoninu. Národem se valí vlna násilí, které výzkumníci zásti pisuzují nízké hladin
serotoninu v mozku. To s sebou nese deprese, návaly zuivosti a paranoiu. Nutra Sweet
není potravina: je to sladký jed.
Potraty a neplodnost
Tká plodu nesnáší metylalkohol a fenylalanin. Dr. James Bowen oznail
NutraSweet za „ instantní prostedek regulace porodnosti“. Je skliující sledovat,
že fertlitní kliniky zaplavuje píval nešastných žen usrkávajících dietní limonády.
Emeritní univerzitní profesor pediatrie a genetiky, Dr. Lois Elsas, ve svém
svdectví ped kongresem v roce 1987 prohlásil: „ Aspartam je velmi dobe známý jako
toxin poškozující nervovou tká a látka psobící vznik vývojových deformací
- 26 -
™ Rozhodujte o svém zdraví – ýTċTE!
(zpsobuje vrozené vady). Aspartam má neodvolateln nepíznivé úinky na vývoj
dtského i fetálního mozku. Placenta koncentruje fenylalanin, a to zpsobuje mentální
retardaci.
Pi mnoha testech bylo zjištno, že aspartam vytváel nádory prs a mozku u
zvíat. Rakovina prsu je tedy dále umocována!
Jak Amerika zdecimovala vlastní armádu
Podle Národní asociace výrobc nealkoholických nápoj (NSDA) se aspartam
už pi 30°C zaíná vysokou rychlostí rozpadat. Náklaáky naložené dietními
limonádami stály v prbhu operace Pouštní boue po celé týdny pod horkým arabským
sluncem a v dsledku toho si tisíce zdravých amerických muž a žen po celé msíce
pochutnávaly na formaldehydovém koktejlu. Po návratu dom se u nich najednou
objevila skupina píznak choroby, nazývané „syndrom války v Perském zálivu.“
Aspartam zde samozejm není jediným, ale možná rozhodujícím initelem oslabení
imunity; nemalou roli sehrál samozejm i ochuzený uran a psychické vyptí.
Epidemie obezity nejen v Americe
Zásoby formaldehydu se ukládají v tukových bukách, obzvláš na kylích
a stehnech. Od doby, kdy byl NutraSweet pipuštn na trh, epidemie obezity doslova
explodovala! Chcete-li být pkn tlustí, pijte hodn Coly light! Pozdji k tomu mžete
dostat ješt cukrovku, oslepnout, podlehnou chronické únav, MS; depresím a nakonec
pijde smrt…
Americké sdružení diabetik, které od NutraSweet dostává miliony dolar,
ignoruje varování diabetického odborníka Dr. H.J. Robertse, který shrnul 58
diabetických reakcí aspartamu:
„ Radím všem pacientm s cukrovkou a hypoglykémií, aby se dsledn vyvarovali
konzumaci aspartamu.“
Nervový chirurg Russell Blalock ve své knize „ Excitotoxins, taste that kills“
(Excitoxiny, chu která zabíjí) píše: „ U aspartamu mne vážn znepokojuje jeho
souvztažnost s mozkovými, stejn jako s pankreotickými, dložními a vajeníkovými
nádory a skutenost, že provokuje takové množství syndrom k nerozeznání podobných
píznakm Alzheimerovi choroby.“
NutraSweet, Equal, Spoonful nebo v záludném zakuklení jako E 951
je nejsmrtelnjším toxinem v naší spolenosti kvli své všudypítomnosti v tisících
jídlech a doplcích, jako teba dtských vitamínových preparátech, lécích, želé a dnes
už tém na každém stole místo cukenky v restauracích. Jsme dopováni miliony
kilogram ron.
COCA – COLA - Sladký jed
lánek v atlantském deníku Constitution, listu domovského msta Coca-Coly,
provázela fotografie zmakané plechovky od Coca-Coly light naznaující tragický
konec spolenosti, kdysi považované za „nejpodivuhodnjší firmu na svt.“ Dnes
už není ani na seznamu. Odbyt klesá, zisky se hroutí a zanedlouho bude propuštno
6000 zamstnanc. V celé tragédii jde, ale o více než o 6000 pracovních míst; týká se
to stovek milion nepatrných (spíše nevdomých) postižených – nevinných
konzument po celé planet.
- 27 -
™ Rozhodujte o svém zdraví – ýTċTE!
Pijáci tzv. „light“ nápoj si pímo koledují o utrpení. I když FDA vypoítává
v utajené zpráv 92 chorobných symptom, za žádnou cenu nechce piznat, že hlavním
zdrojem tchto chorobných stav je aspartam, zejména ten v „dietních“ limonádách.
Nejtžším píznakem uvedeným na jejím seznamu je smrt…
Dietní kola obsahuje jed, který je nadto i návykový. Nkteré obti ho pily až
nkolik litr denn a mly ho i na noním stolku. Kdyby to však Coca-Cola znala,
zmnila recept a aspartam odstranila ze svých nápoj, zaal by se na ni svt hojit
a firmu by okamžit zniila vlna nenávisti a pomsty všech tch zmrzaených
a truchlících. Proto platí: zatloukat, zatloukat a zase zatloukat bez ohledu na to, kolik
lidí se zdevastovaným zdravím ješt pibude.
Atlantská firma ovšem není sama, aspartam obsahuje spousta dietních nápoj
a produkt. Navíc je aspartam návykový, velmi nestálý a promnlivý, zejména v
pípad nápoj plnných do plechovek. Už od cca 30°C se rozpadá, pvodní substance
mizí a objevuje se formaldehyd, metylalkohol, kyselina mravení, diketopiperazin a
další toxiny.
„Light“ nápoje a výrobky zpĤsobují obezitu!
Firma Coca-Cola velmi dobe znala veškeré zápory a negativní úinky
aspartamu, nespokojena však s ísly z prodeje cukrem ochucené vody obohacené
o kyselinu fosforenou nakonec pod tlakem konkurence neodolala a pešla na recepturu
nazvanou „Light“. Návyková substance okamžit znásobila poptávku, takže zisky
okamžit pevýšily všechny dosavadní grafy prodeje a spolu s nimi, paradoxn,
pibývalo otylosti. Lidé pijící „nízkokalorické dietní nápoje“ totiž zaali tloustnout,
protože nekalorický aspartam potlauje tvorbu serotoninu, a to vyvolává touhu po
uhlohydrátech. Náš mozek je totiž naprogramován tak, že když zjistí sladkou chu,
oekává kalorie a uhlohydráty. Když je nedostane, spustí pocit hladu.
Bohudíky spotebitelské akce celosvtov odhalily úinky aspartamu a miliony
lidí se dokázaly zbavit návyku. Zisky Coca-Coly spadly o 37%, její editel rezignoval
a rok poté se firma Monsato pokoušela prodat svou poboku NutraSweet.
Než píšt sáhnete po dietním nápoji nebo jiném „light“ produktu, vzpomete si
prosím na tyto ádky, vaše tlo vám podkuje.
- 28 -
™ Rozhodujte o svém zdraví – ýTċTE!
6. Voda versus Cola
Každý nápoj má njaká pro a proti. Dali byste si radji sklenku vody, anebo ti
deci Coly? Jak ze srovnání vycházejí tyto dva nápoje?
VODA je, jak se podle následujících údaj zdá, nezastupitelná. Ti
tvrtiny Amerian trpí chronickou dehydratací, stejn jako polovina svtové populace.
Už jen slabá dehydratace pitom snižuje výkon organismu nejmén o tri procenta
a nedostatek vody je nejvážnjší píinou únavy. Výsledky výzkumu dále dokazují,
z 8-10 vypitých sklenek vody denn výrazn uvoluje záda a 80% postižených pímo
uleví od bolestí. Vypití pti sklenek vody denn snižuje riziko rakoviny tlustého steva
o 45%, riziko rakoviny prsu o 79%. Už víte, pro byste denn mli pít dostatek vody?
Ovsem i svtoznámá limonáda No. 1 COCA-COLA má svá plus:
V mnoha státech USA s sebou vozí dálniní hlídky dva galony (8 litru)CocaColy za úelem odstranní krve z vozovky po vážných bourakách. Syrový steak
z hovzí kotlety je po dvou dnech máení v Coca-Cole pipraven ke konzumaci.
Na ištní toalet: nalijte plechovku Coly do záchodové mísy a nechejte hodinu psobit,
pak spláchnete. Kyselina citrónová, obsazená v nápoji, odstraní všechny skvrny
z porcelánu. Potebujete odstranit rezavé skvrny z chromového nárazníku vašeho
luxusního vozu? Drhnete postižené místo smsí natrhaných kousku alobalu a CocaColy. Ošetení zarezlého šroubu: nkolik minut nechejte psobit hadík namoený v
Cole. Peení syrové šunky: vylijte plechovku Coly do pánve, zabalte šunku do alobalu
a pecte ji. Chvíli ped dopeením sejmete aluminiovou fólii a vypeený tuk zachycený
v alobalu promíchejte s Colou. Vznikne vynikající hndá omáka. Jak se zbavit
mastnoty na obleení? Vylijte obsah plechovky Coca-Coly do pracky a pidejte prací
prásek nebo saponát. Stejný postup pomže i pi mytí automobilových skel.
Aktivní složkou Coca-Coly je kyselina fosforená s pH 2,8. Tato chemikálie
rozpustí kovový hebík bhem ty dní. Peprava koncentrátu Coca-Coly v cisternách
proto vyžaduje speciální odolné materiály. Distributoi Coly ji 20 let využívají k ištní
motoru svých nákladních vozu. Na závr tedy opt otázka: Dáte si radji sklenku vody,
anebo ti deci Coly?
- 29 -

Podobné dokumenty

Rozhodujte o svém zdraví - ČTĚTE!

Rozhodujte o svém zdraví - ČTĚTE! pomohly přežít, ale že jim nemohou pomoci vrátit zdraví do původního stavu před nemocí. Teprve člověk s nemocným srdcem, kterému po několika krocích „chybí vzduch“, nebo ochrnutý člověk po mozkové ...

Více

Oznámení - knihovna vacov

Oznámení - knihovna vacov arch. Karel Poucha). Předpokládaný dotační program však nebyl vyhlášen, proto ani nebylo pokračováno v dalším stupni projektové dokumentace. Rámcový rozpočet vycházející z této studie přesáhl částk...

Více

Sebevražda „dietními“ nealkoholickými nápoji

Sebevražda „dietními“ nealkoholickými nápoji Nespokojena s čísly z prodeje cukrem ochucené vody obohacené o kyselinu fosforečnou nakonec pod tlakem konkurence neodolala a přešla na recepturu nazvanou „lite“. Návyková substance okamžitě znásob...

Více

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku fibulární či zevní postranní vaz fotoreakce fyziologický roztok nástroj ke stanovení rizika zlomenin – odhad pravděpodobnosti flutter síní fototerapie glucosa gynekologická anamnéza galvanizace gas...

Více

Návod AF505

Návod AF505 hloubka zmenšuje. Jestliže není možné hĜebíky nastĜelit dostateþnČ hluboko ani když je koleþko v krajní poloze ve smČru A, zvýší se tlak. Jestliže se hĜebíky nastĜelují pĜíliš hluboko i když je seĜ...

Více

Prohlédnout v PDF

Prohlédnout v PDF Odolný a houževnatý malý druh salátu vypadá nenápadně, jeho chuť vás ale nadchne. Jeho pěstování je tak nenáročné, že to zvládnete i bez vlastní zahrádky, bude se mu totiž dařit i v truhlíku za okn...

Více

Stáhnout ukázku

Stáhnout ukázku vlastně nebylo zase tak od věci :) Chci tím ale říci, že by bylo určitě fajn se vrátit k potravinám, které měly svůj život. Musely někde růst - ať už na poli nebo ve výběhu. Vět...

Více