lcd monitor l173st l193st

Komentáře

Transkript

lcd monitor l173st l193st
LCD MONITOR
NÁVOD K POUŽITÍ
PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ
PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A
USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY.
L173ST
L193ST
ÚVOD
VÝROBĚ TOHOTO PŘÍSTROJE BYLA VĚNOVÁNA VELKÁ POZORNOST A BYLO PŘI NÍ POUŽITO
NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. VĚŘÍME, ŽE BUDETE PLNĚ SPOKOJENI S JEHO FUNKČNOSTÍ A
SPOLEHLIVOSTÍ. DŘÍVE NEŽ JEJ ZAČNETE UŽÍVAT, PROČTĚTE SI PEČLIVĚ TUTO BROŽURKU.
POSKYTUJE PŘESNÝ NÁVOD NA INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU A NAJDETE V NÍ ROVNĚŽ
NĚKOLIK UŽITEČNÝCH RAD.
2
OBSAH
1. kapitola: Bezpečnostní opatření
4
2. kapitola: Příslušenství
8
3. kapitola: Před připojením k PC
9
4. kapitola: Dálkový ovladač
11
5. kapitola: Zapojení
17
6. kapitola: Funkce ovládacího panelu
23
7. kapitola: OSD (obrazovkové menu)
25
8. kapitola: Odstranění problémů
40
9. kapitola: Technické údaje
43
10. kapitola: Poznámky
47
Nikdy se nepokoušejte opravit rozbitý přístroj sami - to může provést pouze kvalifikovaný
pracovník servisu.
3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Před používáním monitoru si pozorně přečtěte tato bezpečnostní opatření
Výstraha
Při nedodržení těchto pokynů se vystavujete nebezpečí těžkého
zranění, úrazu nebo úmrtí.
Varování
Při nedodržení těchto pokynů se vystavujete nebezpečí lehčího
zranění nebo poškození přístroje.
Opatření při instalaci monitoru
Výstraha
Přístroj umístěte mimo zdroj tepla, např. mimo elektrická topná tělesa.
- Může nastat zasažení elektrickým proudem, požár, porucha nebo deformace přístroje.
Igelitové obaly a prostředky proti vlhkosti držte z dosahu dětí.
- Prostředky proti vlhkosti jsou při spolknutí škodlivé. Pokud jsou přesto omylem spolknuty,
vyvolejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření. Navíc igelitové obaly mohou způsobit
udušení. Držte je z dosahu dětí.
Na monitor nepokládejte těžké předměty.
- Při pádu monitoru se můžete zranit. Zvýšenou pozornost věnujte zvláště dětem.
Nenechávejte síťový nebo datový kabel ležet na místech, kde se chodí.
- Někdo by o ně mohl zakopnout a způsobit zasažení elektrickým proudem, požár,
poškození přístroje nebo zranění.
Instalujte monitor v čistém a suchém místě.
- Prach nebo vlhkost může způsobit zasažení elektrickým proudem, vznik požáru nebo
poškození přístroje.
Pokud ucítíte kouř nebo jiný zápach nebo uslyšíte neobvyklý zvuk, odpojte síťový kabel a
kontaktujte autorizovaný servis.
- Při nedodržení tohoto opatření může dojít k zasažení elektrickým proudem nebo ke
vzniku požáru.
Pokud Vám monitor spadne, nebo je rozbitá skříň, vypněte monitor a odpojte síťový kabel.
- Při nedodržení tohoto opatření může dojít k zasažení elektrickým proudem nebo ke
vzniku požáru. Kontaktujte autorizovaný servis.
Do monitoru nevhazujte kovové předměty jako mince, sponky nebo drátky, ani vznětlivé
předměty, jako papír nebo zápalky. Zvýšenou pozornost věnujte zvláště dětem.
- Hrozí zasažení elektrickým proudem, vznik požáru nebo úraz. Pokud do monitoru spadne
cizí předmět, odpojte síťový kabel a kontaktujte autorizovaný servis.
4
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Varování
Ujistěte se, že větrací otvory monitoru nejsou zablokované. Instalujte monitor na vhodném
neuzavřeném místě (více než 10 cm od zdi)
- Pokud instalujete monitor blízko ke zdi, vlivem vnitřního tepla může být monitor
deformován nebo může dojít ke vzniku požáru.
Nezakrývejte větrací otvory monitoru ubrusem nebo záclonou.
- Vlivem vnitřního tepla může být monitor deformován nebo může dojít ke vzniku požáru.
Instalujte monitor na ploché a stabilní místo, kde není riziko jeho pádu.
- Pokud monitor spadne, může dojít ke zranění nebo poškození přístroje.
Monitor instalujte v místě, kde není žádné elektromagnetické pole.
Chraňte monitor před přímým slunečním světlem.
- Monitor může být poškozen.
Opatření v souvislosti s elektrickým připojením
Výstraha
Ujistěte se, že síťový kabel je řádně uzemněn.
- Hrozí zabití elektrickým proudem nebo zranění.
Používejte pouze stanovené napětí.
- Hrozí poškození monitoru nebo zabití elektrickým proudem.
Během bouřky odpojte síťový a datový kabel.
- Hrozí zabití elektrickým proudem nebo vznik požáru.
Nepřipojujte několik prodlužovacích kabelů, elektrických spotřebičů nebo topných těles k
jedné zásuvce. Používejte řádně uzemněné zařízení určené pro užívání s počítačem.
- Kvůli přehřívání by mohl vypuknout požár.
Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. Pokud jsou kolíčky zástrčky mokré nebo
zaprášené, zástrčku osušte a zbavte prachu.
- Kvůli vlhkosti hrozí zasažení elektrickým proudem.
Pokud máte v úmyslu monitor delší čas nepoužívat, odpojte síťový kabel od monitoru.
- Zaprášený kryt může způsobit vznik požáru, nebo poškozená izolace může způsobit
zasažení elektrickým proudem nebo vznik požáru.
Řádně upevněte síťový kabel.
- Pokud síťový kabel není řádně upevněn, může vypuknout požár.
5
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Při odpojování síťového kabelu jej držte za zástrčku. Neohýbejte síťový kabel nadměrnou
silou ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Elektrické vedení by mohlo být poškozeno mohlo by způsobit zasažení elektrickým
proudem nebo vznik požáru.
Nezasunujte vodivé předměty (např. kovové sponky) do jednoho konce síťového kabelu,
pokud druhý konec je připojen do zásuvky. Po připojení síťového kabelu do zásuvky se jej
nedotýkejte.
- Můžete být zasaženi elektrickým proudem.
Varování
Neodpojujte síťový kabel, pokud je monitor v provozu.
- Mohlo by dojít k jeho poškození.
Opatření v souvislosti s přesunem monitoru
Výstraha
Ujistěte se, že je monitor vypnutý.
- Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k poškození monitoru.
Ujistěte se, že před přesunem monitoru jsou odstraněny všechny kabely.
- Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k poškození monitoru.
Varování
Při posouvání monitoru jím neotřásejte.
- Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k poškození monitoru.
Nevyhazujte původní obal od výrobku. Použijte jej při přesunu přístroje.
Monitor posouvejte panelem dopředu oběma rukama.
- Pokud Vám monitor spadne, poškozený monitor může způsobit zasažení elektrickým
proudem nebo vznik požáru. Pro jeho opravu kontaktujte autorizovaný servis.
Opatření pro používání monitoru
Výstraha
Monitor nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte sami.
- Může dojít ke vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Pro kontrolu, seřízení nebo opravu kontaktujte autorizovaný servis.
6
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Na monitor nestříkejte vodu, ani jej nečistěte hořlavými látkami (ředidlo nebo benzen).
- Může dojít ke vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
Chraňte monitor před vodou.
- Může dojít ke vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
Varování
Nepokládejte nebo neskladujte hořlavé látky blízko monitoru.
- Hrozí nebezpečí exploze nebo vzniku požáru kvůli neopatrnému zacházení s hořlavými
látkami.
Když čistíte povrch, odpojte síťový kabel a používejte jemnou látku - zabráníte poškrábání.
Nepoužívejte mokrou látku.
- Voda může vniknout do monitoru a způsobit zasažení elektrickým proudem nebo vážné
poškození.
Občas si odpočněte - chraňte svůj zrak.
Monitor udržujte vždy čistý.
Pro uvolnění svalů při práci s monitorem zaujměte pohodlnou a přirozenou pozici.
Pravidelně polohu měňte, když pracujete s monitorem dlouho.
Netiskněte silně na panel rukou ani ostrým předmětem jako je hřebík, tužka nebo pero,
nebo panel poškrábete.
Udržujte správnou vzdálenost od monitoru.
- Váš zrak může být poškozen, pokud se díváte na monitor příliš zblízka.
Nastavte vhodné rozlišení dle návodu k obsluze.
- Váš zrak může být poškozen.
Při čištění monitoru používejte pouze schválené čisticí prostředky (nepoužívejte benzen,
ředidlo ani líh).
- Monitor může být zdeformován.
Opatření v souvislosti s likvidací monitoru
Fluorescenční lampa, použitá v tomto výrobku obsahuje malé množství rtuti.
Při likvidaci tento přístroj nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
Likvidace tohoto přístroje musí být provedena v souladu s platnými předpisy.
7
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.
* Monitor a příslušenství se mohou od vyobrazení lišit.
Dálkový ovladač/baterie
15-ti pinový D-Sub
datový kabel
Audiokabel (PC)
Krytka kabelů
DVI-D
datový kabel
Návod k obsluze
/CD s ovladači
Sít'ový
kabel
MIC kabel
Vložení baterií do dálkového ovladače
1) Otevřete kryt baterií.
2) Vložte baterie. Dbejte na správné dodržení polarity (+/-).
3) Uzavřete kryt
- DO používejte ve vzdálenosti do 7 m od senzoru na
přístroji a v úhlu 30° na každou stranu.
- Vyčerpané baterie odhazujte do určených kontejnerů,
chráníte tím životní prostředí.
8
PŘED PŘIPOJENÍM K PC
Rozložení podstavy
Před zapojováním monitoru vypněte PC, monitor a ostatní připojená zařízení.
1) Položte monitor přední stranou dolů na podušku nebo kus hebké látky.
2) Za současného stisku uvolňovacího tlačítka uvnitř podstavy oběma rukama podstavu
tahem rozložte.
Pokud není stisknuto uvolňovací
tlačítko, podstavu nelze rozložit.
9
PŘED PŘIPOJENÍM K PC
Instalace kabelů
1) Nejprve vysuňte zadní posuvný kryt na zadní straně monitoru a sejměte jej, dle
obrázku.
Zadní kryt
před instalací je nutné jej otevřít
2) Připojte datový kabel, audiokabel a síťový kabel za použití kabelového držáku dle
obrázku.
Kabelový držák
3) Připevněte krytku kabelů dle postupu na obrázku..
Příchytka kabelů
10
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Detailní informace o funkcích každého tlačítka naleznete na odpovídajících stránkách
tohoto návodu k obsluze
Dálkový ovladač
Tl. MUTE - Utlumení/zapnutí zvuku
Tl. POWER - Zap/Vyp
Tl. SOURCE - Volba vstupu
Po jednom stisku tohoto
tlačítka se objeví toto
menu. Požadovaný typ
signálu lze zvolit
tlačítkyqp .
Tl. TV/AV
Tl. I/II - Volba dvojjazyčného zvuku a režimu
zvuku
Stiskem tohoto tlačítka:
- Přepnete ze stereo na mono zvuk v případě
stereo vysílání nebo z Nicam stereo na Nicam
mono zvuk v případě digitálního přenosu.
- Pokud je přijímán zvuk NICAM DUAL, můžete
zvolit NICAM DUAL I, NICAM DUAL II nebo
NICAM DUAL I + II.
- V případě dvojjazyčného vysílání lze volit mezi
DUAL I, DUAL II nebo DUAL I+II.
DUAL I - pošle do reproduktorů primárně
vysílaný jazyk.
DUAL II - pošle do reproduktorů sekundárně
vysílaný jazyk.
DUAL I+II - pošle do každého reproduktoru
jeden jazyk.
Poznámka: Pokud máte při stereo vysílání slabý
příjem, přepněte zvuk na mono.
Tl. MENU - Vstup do menu OSD
Tl. EXIT - Výstup z menu OSD
Tl. */SSM (Sound Status Memory)
Volba nastavení zvuku - opakovaným stiskem lze
zvolit FLAT (Plochý), MUSIC (Hudba), MOVIE
(Film), SPEECH (Řeč) a USER (Uživatelské
nastavení).
11
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Tl. PR qp
Tl. VOL t u - Hlasitost
Tl. OK
ČÍSELNÁ TL.
Tl. AUTO
- Automatické vyhledání dostupných stanic.
Funkce dostupná pouze při vstupu TV signálu.
- Automatické nastavení obrazu na ideální
hodnoty pro aktuální rozlišení. Funkce je
dostupná pouze pro analogový PC signál.
Tl. SWAP
Není podporována žádná funkce
12
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Tl. SLEEP
Nastavení času, po kterém při AV1-SCART, AV2CVBS, S-VIDEO, TV přejde do pohot. režimu.
Opakovaným stiskem stiskem čas v minutách
nastavíte.
Tl. LIST - Seznam programů
Zobrazení seznamu programů (od 0 do 99).
Poznámka: TV programy, které jsou označeny
modře byly nastaveny na přeskočení v menu
úpravy programů (Programme Edit).
Tl. Q.VIEW - Rychlý náhled
Zobrazí poslední zvolený TV program
Tl. APC/PSM (Picture Status Memory)
Opakovaným stiskem lze zvolit nastavení
obrazu: DYNAMIC (Dynamické), STANDARD
(Standardní), MILD (Měkké), GAME (Hra) a USER
(Uživatelské nastavení). Funkce není dostupná v
režimu PC.
13
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Tl. PIP (obraz v obraze)
Velikost podružného obrazu se každým stiskem
mění v pořadí:
SMALL(Malý) - LARGE (Velký) - OFF (Vypnutý)
Tl. POP
Není podporována žádná funkce
Když je dodáván do hlavního obrazu signál ze VSTUPU 1, podružný obraz přijímá pouze
signál VSTUPU 2. A naopak, když do hlavního obrazu je dodáván signál ze VSTUPU 2,
podružný obraz přijímá pouze signál ze VSTUPU 1. Funkce PIP je dostupná pouze pokud
jako vstupní signál hlavního obrazu je D.Sub nebo DVI.
Tabulka podporovaných funkcí PIP/POP/PBP
Hlavní obraz
Podružný obraz
14
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Funkce teletextu
TEXT
Zapnutí a vypnutí Teletextu. Zobrazí s
indexová nebo poslední zvolená stránka.
UPDATE
Stisk tlačítka zobrazí obraz TV. V levém horním
rohu obrazovky je indikace, že je stále aktivní
režim Teletext. Před aktivací funkce lze zvolit
číslo stránky. Po načtení stránky se objeví číslo
načtené strany. Stiskem tohoto tlačítka
zobrazíte načtenou stránku teletextu.
SIZE
Zdvojnásobí výšku textu. Stiskem se zobrazí
horní polovina textu. Dalším stiskem se zobrazí
dolní polovina textu. Dalším stiskem se text
zobrazuje v původní velikosti.
HOLD
Zastaví automatickou výměnu substránek. Pro
pokračování stiskněte opět toto tlačítko.
INDEX
Zobrazí indexovou stranu.
15
DÁLKOVÝ OVLADAČ
MODE
Stiskem tohoto tlačítka přepnete do režimu
Teletext.
TIME
Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte během
sledování televizního programu v pravém
horním rohu obrazovky aktuální čas.
V režimu teletextu vyberete stiskem tohoto
tlačítka číslo substránky. Číslo substránky je
zobrazeno ve spodní části obrazovky. Stiskem
tlačítek ČERVENÉ/ZELENÉ, qp nebo
ČÍSELNÝCH tlačítek zastavíte nebo změníte
substránku. Dalším stiskem tuto funkci
zrušíte.
MIX
Zobrazuje teletext zároveň s televizním
programem.
Televizní program odstraníte dalším stiskem
tlačítka.
REVEAL
Stiskem tohoto tlačítka odhalíte skryté
informace, jako jsou řešení úloh, hádanek a
hlavolamů. Opětovným stiskem tyto
informace znovu skryjete.
16
ZAPOJENÍ
Zadní panel displeje
Ochrana proti krádeži
zajišťovací zařízení
1) DVI Digital datový konektor
2) D-Sub analog datový konektor
3) Připojení ke zvukové kartě PC
Konektor audio vstupu PC
- propojte audiokabel s konektorem line out zvukové karty PC
Mikrofonní konektor
- propojte MIC kabel s MIC konektorem zvukové karty PC
4) Konektor SCART vstup/výstup
5) Anténní konektor - připojení antény
6) Konektor AV vstupu
7) Síťový konektor - připojení síťového kabelu
Připojení výstupu zvukové karty
Před propojením zkontrolujte konektor zvukové karty PC. Pokud zvuková karta PC
podporuje výstupy SPEAKER OUT a LINE OUT, nastavte ji na LINE OUT použitím
jumperu karty nebo softwarovým ovladačem (viz manuál zvukové karty).
- SPEAKER OUT: Připojení k reproduktoru, který není vybaven zesilovačem.
- LINE OUT: Připojení k reproduktoru, který je vybaven zesilovačem.
Pokud audio výstup zvukové karty má jen výstup SPEAKER OUT, snižte hlasitost PC.
17
ZAPOJENÍ
Boční panel
Vstupní konektor AV(CVBS) Audio
Vstupní konektor AV(CVBS) Video
S-Video vstup
Sluchátkový konektor
Mikrofonní konektor
Výstupní terminál TV
Pokud chcete nahrávat vysílání, připojte externí zařízení.
Pokud nastavíte vstupní signál hlavního obrazu na TV, můžete přenášet signál, který
sledujete, do výstupu SCART.
kabel SCART
Propojení kabelem SCART
Monitor
18
ZAPOJENÍ
Propojení s PC
1) Nejprve odpojte od sítě monitor, PC a všechna ostatní připojená zařízení.
Potom připojte datový kabel a audiokabel.
Když připojujete DVI datový kabel
Když připojujete D-Sub datový kabel (PC kompatibilní IBM)
Když připojujete D-Sub datový kabel (Macintosh)
Zadní panel monitoru
audiokabel
MAC
Adaptér MAC (nedodává se)
Pro použití s Apple Macintosh je zapotřebí redukce ze
3-řadého 15-ti pinového D-Sub VGA konektoru na 15-ti
pinový 2-řadý konektor MAC.
Zadní panel
monitoru
* Připojení do zásuvky
19
ZAPOJENÍ
3)
Pokud se systém nezapne, zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze ON.
Zapněte PC.
4) Zvolte vstupní signál.
Pro výběr vstupního signálu stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači nebo
tlačítko SOURCE na čelním panelu monitoru.
Když připojujete DVI-D datový kabel
- Zvolte DVI DIGITAL: DVI-D digitální vstup
Když připojujete D-Sub datový kabel
- Zvolte DSUB ANALOG: 15 pinový analogový vstup
Poznámka:
Připojení ke 2 PC
Připojte oba datové kabely (DVI a D-Sub) k jinému PC. Stiskem tlačítka SOURCE na
dálkovém ovladači zvolte PC, které chcete používat.
*Přístroj přímo připojte k uzemněné zásuvce na zdi nebo k řádně uzemněnému rozvodu.
20
ZAPOJENÍ
Propojení s Video/DVD
1) Připojte video kabely, jak je znázorněno na obrázku níže a potom připojte síťový kabel
(viz str. 19)
Propojení pomocí RCA kabelu
- Propojte vstupy pomocí barevně označených konektorů (Video - žlutá, Audio L bílá, Audio R - červená).
Propojení pomocí S-Video kabelu
- Pro sledování filmů ve vysoké kvalitě obrazu použijte propojení pomocí S-Video
kabelu
VCR/DVD
kabel S-VIDEO
Monitor
červená
RCA kabel
bílá
žlutá
Propojení pomocí SCART kabelu
Monitor
kabel SCART
2) Zvolte vstupní signál.
Pro výběr vstupního signálu stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači nebo
tlačítko SOURCE na čelním panelu monitoru.
Připojení pomocí RCA kabelu
- Zvolte AV2-CVBS
Připojení pomocí S-VIDEO kabelu
- Zvolte S-VIDEO
Připojení pomocí SCART kabelu
- Zvolte AV1-SCART
21
ZAPOJENÍ
Propojení pro sledování TV (volitelně)
1) Připojte anténní kabel, jak je znázorněno na obrázku níže a potom připojte síťový
kabel (viz str. 19)
Zadní panel monitoru
Anténní kabel
2) Zvolte vstupní signál.
Pro výběr vstupního signálu stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači nebo
tlačítko SOURCE na čelním panelu monitoru.
- Zvolte TV
22
FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU
Popis ovládacích prvků
Ovládací prvek
Funkce
Tímto tl. monitor zapnete. Dalším stiskem jej vypnete.
Při normálním provozu indikátor svítí modře. Pokud
monitor přejde do úsporného režimu (DPM), indikátor
svítí žlutě.
Slouží pro vstup do/výstup z menu OSD
Tato tl. použijte pro výběr v menu OSD a nastavení
položek menu.
+-
Nastavení hlasitosti.
23
FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU
Ovládací prvek
Funkce
(Pro TV signál)
- Spustí se automatické ladění.
(Pro signál PC analog)
- Bude provedeno automatické nastavení monitoru.
(Jiný signál než D/Sub)
- Zobrazí se aktuální typ signálu a informace o režimu.
Volba vstupního signálu
- DSUB ANALOG: 15-pinový D-sub analogový signál
- DVI DIGITAL: DVI digitální signál
- AV1-SCART: SCART
- AV2-CVBS: Kompozitní video
- S-VIDEO: S-Video
- TV: Příjem TV
Senzor příjmu signálu z dálkového ovladače
24
OSD (obrazovkové menu)
Menu OSD - při připojení k PC
Ikona
Popis funkce
Nastavení jasu, kontrastu a barev
Nastavení funkcí audio
Nastavení položek Clock, Phase a polohy obrazu
Nastavení funkcí PIP/POP/PBP
Nastavení obrazu dle okolního prostředí
Menu OSD - při sledování TV (volitelně)
Ikona
Popis funkce
Nastavení funkcí video
Nastavení funkcí audio
Nastavení obrazu dle okolního prostředí
Nastavení/výběr kanálů (pouze při sledování TV)
Menu OSD - při sledování VCR/DVD
Ikona
Popis funkce
Nastavení funkcí video
Nastavení funkcí audio
Nastavení obrazu dle okolního prostředí
Poznámka:
OSD (obrazovkové menu) - funkce menu OSD Vám umožní nastavit parametry obrazu
k získání optimálního obrazu pomocí grafického rozhraní.
25
OSD (obrazovkové menu)
Nastavení obrazu pomocí OSD
Vyvolání
menu OSD
Posun v
položkách
Výběr ikony
Nastavení
Uložení
nastavení
Opuštění
menu OSD
- Použití dálkového ovladače pro úpravy menu OSD
1) Stiskněte tlačítko MENU a objeví se hlavní menu OSD.
2) Pro zpřístupnění ovládání použijte tlačítka p nebo q.
3) Až zvýrazníte požadovanou volbu, stiskněte tlačítko OK.
4) Použijte tlačítka pq t u pro přizpůsobení položky na požadovanou úroveň.
5) Uložte změny stiskem tlačítka OK.
6) Menu opustíte stiskem tlačítka EXIT.
Automatické nastavení obrazu
Když připojujete monitor k novému PC nebo měníte režim, je nutné nastavit parametry
obrazu. V následujícím odstavci je popsáno, jak monitor nastavit pro získání optimálního
obrazu.
Pokud je aktivní PC analogový vstup, stiskněte tlačítko AUTO/SELECT nebo tlačítko AUTO
na dálkovém ovladači. Bude zvoleno optimální nastavení pro aktuální režim.
Pokud s výsledkem nejste spokojeni, můžete nastavit položky Clock, Phase a polohu
obrazu sami v menu OSD.
26
OSD (obrazovkové menu)
Menu OSD - při použití s PC:
Nastavení barev obrazu
PSM
CONTRAST
Nastavení kontrastu obrazovky.
BRIGHTNESS
Nastavení jasu obrazovky.
CSM
Pouze vstupy D-Sub analog/
/DVI digital
6500K/9300K
Volba továrního nastavení teploty barev.
6500K: načervenalá
9300K: namodralá
USER: Uživatelské nastavení barev
RED/GREEN/BLUE
Nastavení úrovní jednotlivých
barev
Poznámka:
Při připojení PC přes vstupy D-Sub analog/DVI digital jsou ve funkci PSM dostupné
položky Contrast (Kontrast)/Brightness (Jas).
27
OSD (obrazovkové menu)
Nastavení funkcí audio
SSM
V závislosti na typu videosignálu
který sledujete zvolte nejlepší
kvalitu zvuku
FLAT (Ploché): Nejvíce impozantní a přirozený zvuk.
MUSIC (Hudba): Tato možnost přinese potěšení z originálního zvuku při
poslechu hudby.
MOVIE (Film): Vyberte tuto možnost pro potěšení z úžasného zvuku.
SPEECH (Řeč): Volba vhodná pro sledování sportovního vysílání.
USER (Uživatel): Nastavení zvuku definovaného uživatelem.
Balance
Nastavení stereováhy zvuku do levého/pravého reproduktoru.
SRS WOW Nastavte položku SRS WOW na ON.
Tato funkce vloží do mono nebo stereo zvuku dynamické surround efekty a
poskytne nádhernou a opravdovou barvu zvuku. Pokud je tato funkce
zapnuta, nelze nastavit položku SSM.
Poznámka:
Při připojení PC a nastavení funkce SSM na položku Flat/Movie/Music nebo Speech jsou
dostupné položky Balance a SRS WOW.
28
OSD (obrazovkové menu)
Nastavení položek CLOCK/PHASE a polohy obrazu (pouze D-Sub)
Auto Configure
Funkce je dostupná pouze pro analogový vstupní signál.
Automatické nastavení položek Clock, Phase a polohy obrazu
Image H-Position
Posun obrazu vlevo/vpravo.
Image V-Position
Posun obrazu nahoru/dolů.
Clock
Redukce vertikálních pruhů a sloupců na pozadí obrazovky.
Zároveň se mění šířka obrazu.
Phase
Změna ohniska obrazovky. Potlačení horizontálního šumu a
zaostření znaků.
29
OSD (obrazovkové menu)
Nastavení funkcí PIP/PIP/PBP
PIP On/Off
Po zapnutí funkce PIP (On) lze upravovat
následující položky menu:
PIP Source Volba vstupního signálu pro PIP.
Nastavení rozměru podružného obrazu (Small (Malý)/Large (Velký).
PIP Size
PIP Position Nastavení polohy podružného obrazu
PIP Image
Nastavení zobrazení podružného obrazu. Stiskem u zobrazíte
submenu. Zvolte submenu a stiskněte OK. Tlačítky tu nastavíte položky
na požadovanou úroveň. Položky v submenu se mohou lišit v závislosti na
typu signálu.
PIP BRIGHTNESS
Nastavení jasu PIP
PIP CONTRAST
Nastavení kontrastu PIP
PIP COLOUR
Nastavení barev PIP
PIP SHARPNESS
Nastavení ostrosti PIP
PIP Sound
PIP Image
Size
Zapnutí a vypnutí zvuku PIP.
Volba formátu obrazu (4:3, 5:4, 16:9, ZOOM).
30
OSD (obrazovkové menu)
Nastavení voleb
Language
Volba jazyka ze zobrazené nabídky.
Input
Volba vstupního signálu. Použitím tlačítek pq zvolte požadovaný typ
signálu.
Child Lock
Tlačítky pq zvolte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Přístroj lze nastavit
tak, aby šel ovládat pouze dálkovým ovladačem. To může zabránit
nepovolenému sledování.
Pro uzamčení nastavte položku Child Lock na On (Zapnuto).
Pro odemčení provedete následujícím způsobem:
1) Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Menu a nastavte položku Child
Lock na Off (Vypnuto).
2) Na monitoru stiskněte současně tlačítka Menu a + na déle než 5 sekund.
Reset
Tato funkce vyvolá základní výchozí nastavení monitoru kromě nastavení
jazyka.
31
OSD (obrazovkové menu)
Menu OSD - při sledování TV:
Nastavení barev obrazu
PSM
Funkce PSM automaticky nastaví
parametry obrazu v závislosti na
typu videosignálu
Dynamic (Dynamické): Volbou tohoto nastavení získáte ostrý obraz.
Standard (Standardní): Základní a přirozené nastavení displeje.
Mild (Měkké): Volbou tohoto nastavení získáte měkký obraz.
Game (Herní): Volba vhodná pro dynamický obraz při hraní her.
User (Uživatelské): Nastavení definované uživatelem.
BRIGHTNESS
Nastavení jasu obrazu
CONTRAST
Nastavení kontrastu obrazu
COLOUR
Nastavení barev obrazu
SHARPNESS
Nastavení ostrosti obrazu
Poznámka:
Při nastavení položky PSM na Dynamic, Standard, Mild nebo Game budou submenu
nastavena automaticky.
32
OSD (obrazovkové menu)
Nastavení funkcí audio
SSM
V závislosti na typu videosignálu
který sledujete zvolte nejlepší
kvalitu zvuku
FLAT (Ploché): Nejvíce impozantní a přirozený zvuk.
MUSIC (Hudba): Tato možnost přinese potěšení z originálního zvuku při
poslechu hudby.
MOVIE (Film): Vyberte tuto možnost pro potěšení z úžasného zvuku.
SPEECH (Řeč): Volba vhodná pro sledování sportovního vysílání.
USER (Uživatel): Nastavení zvuku definovaného uživatelem.
Balance
Nastavení stereováhy zvuku do levého/pravého reproduktoru.
SRS WOW Nastavte položku SRS WOW na ON.
Tato funkce vloží do mono nebo stereo zvuku dynamické surround efekty a
poskytne nádhernou a opravdovou barvu zvuku. Pokud je tato funkce
zapnuta, nelze nastavit položku SSM.
AVL
Automatické přizpůsobení rozdílných úrovní hlasitosti zvuku kanálů nebo
signálů na vhodnou úroveň.
Poznámka:
Při nastavení funkce SSM na položku Flat/Movie/Music nebo Speech jsou dostupné
položky Balance, AVL a SRS WOW.
33
OSD (obrazovkové menu)
Nastavení voleb
Language
Volba jazyka ze zobrazené nabídky.
Input
Volba vstupního signálu. Použitím tlačítek pq zvolte požadovaný typ
signálu.
Child Lock
Tlačítky pq zvolte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Přístroj lze nastavit
tak, aby šel ovládat pouze dálkovým ovladačem. To může zabránit
nepovolenému sledování.
Pro uzamčení nastavte položku Child Lock na On (Zapnuto).
Pro odemčení provedete následujícím způsobem:
1) Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Menu a nastavte položku Child
Lock na Off (Vypnuto).
2) Na monitoru stiskněte současně tlačítka Menu a + na déle než 5 sekund.
Image Size Volba formátu obrazu (4:3, 5:4, 16:9, ZOOM).
Reset
Tato funkce vyvolá základní výchozí nastavení monitoru kromě nastavení
jazyka.
34
OSD (obrazovkové menu)
Nastavení voleb
Auto
System
programme
Tlačítky pq zvolte TV systém země nebo regionu kde chcete
přijímat TV vysílání. Pokud chcete přijímat SECAM L, před
startem automatického vyhledávání změňte menu SYSTEM na
"L".
Storage
from
Pro výběr čísla kanálu nebo pomocí číselných tlačítek vložení
čísla kanálu, od kterého chcete spustit hledání nových stanic.
Pokud např . chcete zachovat kanály 1 až 10 uložené dříve,
vložte číslo kanálu 11. Vyhledávání nových stanic bude
spuštěno od kanálu 11 výše.
Search
Stiskem tlačítka OK spustíte automatické vyhledávání. Budou
nalezeny a automaticky uloženy všechny dostupné stanice.
Pro zastavení vyhledávání stiskněte tlačítko MENU. Po
dokončení se zobrazí menu Programme list (seznam
programů)
Manual
Storage
programme
Tlačítky pq čísla kanálu nebo pomocí číselných tlačítek
vložte číslo kanálu kam chcete program uložit.
System
Tlačítky pq zvolte TV systém země nebo regionu kde chcete
přijímat TV vysílání.
Channel
Tlačítky pq zvolte C-CH pro anténní kanály nebo S-CH pro
kabelové kanály. Pokud znáte číslo kanálu (C 01-69) nebo
(S 01 - 47), můžete jej zadat číselnými tlačítky přímo.
Search
Pomocí tlačítek t u vyhledáte další kanál dopředu nebo
zpět.
Name
Pojmenování kanálu. Je možné změnit jméno kanálu
uloženého v paměti nebo přiřadit jméno kanálu, který ještě
nebyl pojmenován. Programům 0 až 99 může být přiřazeno
jméno dlouhé max. 5 znaků nebo číslic. Stiskem tlačítek t u
přesunete kurzor. Tlačítkypq zvolte znak (mezeru, čísla 0 až
9 a písmena A až Z). Stiskněte tlačítko AUTO/select (nebo tl.
OK na dálkovém ovladači).
35
OSD (obrazovkové menu)
Nastavení voleb
Programme Edit
(Editace programů)
Delete Tlačítky pq t u zvolte TV kanál, který chcete smazat. -> Stiskněte červené
tlačítko na dálkovém ovladači. -> Zvolený kanál bude smazán a následující kanál
se posune o 1 pozici nahoru.
Copy
Tlačítky pq t u zvolte TV kanál, který chcete kopírovat. -> Stiskněte žluté
tlačítko na dálkovém ovladači. -> Zvolený kanál bude zkopírován a následující
kanál se posune o 1 pozici dolů.
Move
Tlačítky pq t u zvolte TV kanál, který chcete přesunout. -> Stiskněte zelené
tlačítko na dálkovém ovladači. -> Tlačítky pq t u přesuňte kanál na
požadované místo. -> Stiskněte znovu žluté tlačítko.
Skip
Tlačítky pq t u zvolte TV kanál, který chcete přeskočit. -> Stiskněte modré
tlačítko na dálkovém ovladači. -> Přeskočený kanál bude označen modře.
36
OSD (obrazovkové menu)
Menu OSD - při sledování VCR/DVD:
Nastavení barev obrazu
PSM
Funkce PSM automaticky nastaví
parametry obrazu v závislosti na
typu videosignálu
Dynamic (Dynamické): Volbou tohoto nastavení získáte ostrý obraz.
Standard (Standardní): Základní a přirozené nastavení displeje.
Mild (Měkké): Volbou tohoto nastavení získáte měkký obraz.
Game (Herní): Volba vhodná pro dynamický obraz při hraní her.
User (Uživatelské): Nastavení definované uživatelem.
BRIGHTNESS
Nastavení jasu obrazu
CONTRAST
Nastavení kontrastu obrazu
COLOUR
Nastavení barev obrazu
SHARPNESS
Nastavení ostrosti obrazu
Poznámka:
Při nastavení položky PSM na Dynamic, Standard, Mild nebo Game budou submenu
nastavena automaticky.
37
OSD (obrazovkové menu)
Nastavení funkcí audio
SSM
V závislosti na typu videosignálu
který sledujete zvolte nejlepší
kvalitu zvuku
FLAT (Ploché): Nejvíce impozantní a přirozený zvuk.
MUSIC (Hudba): Tato možnost přinese potěšení z originálního zvuku při
poslechu hudby.
MOVIE (Film): Vyberte tuto možnost pro potěšení z úžasného zvuku.
SPEECH (Řeč): Volba vhodná pro sledování sportovního vysílání.
USER (Uživatel): Nastavení zvuku definovaného uživatelem.
Balance
Nastavení stereováhy zvuku do levého/pravého reproduktoru.
SRS WOW Nastavte položku SRS WOW na ON.
Tato funkce vloží do mono nebo stereo zvuku dynamické surround efekty a
poskytne nádhernou a opravdovou barvu zvuku. Pokud je tato funkce
zapnuta, nelze nastavit položku SSM.
Poznámka:
Při nastavení funkce SSM na položku Flat/Movie/Music nebo Speech jsou dostupné
položky Balance a SRS WOW.
38
OSD (obrazovkové menu)
Nastavení voleb
Language
Volba jazyka ze zobrazené nabídky.
Input
Volba vstupního signálu. Použitím tlačítek pq zvolte požadovaný typ
signálu.
Child Lock
Tlačítky pq zvolte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Přístroj lze nastavit
tak, aby šel ovládat pouze dálkovým ovladačem. To může zabránit
nepovolenému sledování.
Pro uzamčení nastavte položku Child Lock na On (Zapnuto).
Pro odemčení provedete následujícím způsobem:
1) Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Menu a nastavte položku Child
Lock na Off (Vypnuto).
2) Na monitoru stiskněte současně tlačítka Menu a + na déle než 5 sekund.
Image Size Volba formátu obrazu (4:3, 5:4, 16:9, ZOOM).
Reset
Tato funkce vyvolá základní výchozí nastavení monitoru kromě nastavení
jazyka.
39
ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ
Před zavoláním servisu se seznamte s nejčastějšími problémy:
NEOBJEVÍ SE ŽÁDNÝ OBRAZ
Je zapojen sít'ový kabel?
- Zkontrolujte, zda je sít'ový kabel správně zapojen do zásuvky.
Svítí kontrolka přívodu proudu?
- Stiskněte tlačítko pro zapnutí přívodu proudu (POWER).
Je zapnut přívod proudu, svítí modrý indikátor a obrazovka je tmavá?
- Nastavte znovu jas
a kontrast
.
Svítí indikátor přívodu proudu žlutě?
- Pokud je monitor v úsporném režimu, pokuste se pohnout myší nebo stisknout jakoukoliv
klávesu na klávesnici, abyste vyvolali obraz.
Vidíte na obrazovce zprávu „OUT OF RANGE“ (MIMO ROZSAH)?
- Tato zpráva se objeví v případě, že signál z PC (videokarty) je mimo rozsah horizontálního
a vertikálního kmitočtu monitoru. Vyhledejte část „Technické údaje“ tohoto návodu a
monitor znovu nakonfigurujte.
Maximální rozlišení: D-Sub: [email protected] DVI-D: [email protected]
Vidíte zprávu „CHECK SIGNAL CABLE“ (ZKONTROLUJTE DATOVÝ KABEL)?
- Toto hlášení se objeví v případě, že není zapojen datový kabel mezi PC a monitorem.
Zkontrolujte kabel a zkuste to znovu.
- Tlačítkem SOURCE na dálkovém ovladači zvolte vstupní signál.
ZOBRAZÍ SE PO PŘIPOJENÍ MONITORU ZPRÁVA "UNKNOWN MONITOR“
(NEZNÁMÝ MONITOR)?
Nainstalovali jste ovladače?
- Nainstalujte ovladače, které jste obdrželi s přístrojem. Nebo si je můžete stáhnout z:
http://www.lge.com
- Zkontrolujte, zda grafická karta podporuje funkci Plug and Play.
Poznámky:
- Vertikální frekvence: Umožňuje sledovat displej monitoru, obraz na displeji musí být
několikrát za sekundu (v řádu desítek) změněn, jako světlo zářivky. Vertikální frekvence
nebo obnovovací kmitočet je počet změn obrazu za sekundu. Jednotka je Hz.
- Horizontální frekvence: Horizontální interval je čas potřebný k zobrazení jedné svislé
linky. Když 1 vydělíme horizontálním intervalem, počet horizontálních linek zobrazených
každou sekundu je definován jako horizontální frekvence. Jednotka je kHz.
40
ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ
OBRAZ SE NEZOBRAZUJE SPRÁVNĚ
Poloha obrazu není správná
- Signál D-Sub analog: Stiskněte tlačítko AUTO na DO pro automatické nastavení obrazu,
optimálního pro aktuální režim. Pokud výsledek není uspokojivý, přizpůsobte polohu
obrazu úpravou horizontální a vertikální polohy (POSITION) v menu OSD.
- Zkontrolujte, zda nastavené rozlišení a frekvence je monitorem podporována. Pokud je
nastavení mimo rozsah, upravte jej v menu [Ovládací panely - Zobrazení - Nastavení].
Na pozadí obrazovky jsou patrné svislé pruhy nebo šum
- Signál D-Sub analog: Stiskněte tlačítko AUTO na DO pro automatické nastavení obrazu,
optimálního pro aktuální režim. Pokud výsledek není uspokojivý, redukujte svislé pruhy
nebo šum úpravou položky CLOCK v menu OSD.
V obraze se objevují vodorovné pruhy nebo znaky nejsou zobrazené zřetelně
- Signál D-Sub analog: Stiskněte tlačítko AUTO na DO pro automatické nastavení obrazu,
optimálního pro aktuální režim. Pokud výsledek není uspokojivý, redukujte vodorovné
pruhy úpravou položky PHASE v menu OSD.
PROBLÉMY SE ZVUKEM
Nejde zvuk
- Zkontrolujte zapojení kabelů.
- Zkontrolujte nastavenou úroveň hlasitosti.
- Zkontrolujte správné nastavení zvuku.
V režimu PIP/POP/PBP nejde zvuk
- Zkontrolujte, zde je v menu PIP/POP/PBP pro tyto funkce zapnut zvuk (ON).
Zvuk je málo výrazný
- Nastavte položku TREBLE (Výšky) na požadovanou úroveň.
- Nastavte položku BASS (Basy) na požadovanou úroveň.
Slabý zvuk
- Nastavte hlasitost.
41
ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ
ZOBRAZÍ SE ZPRÁVA "CHILD LOCK“ (DĚTSKÝ ZÁMEK)?
Zobrazí se tato zpráva po stisku tlačítka MENU?
- Tlačítky pqzvolte ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). Přístroj lze nastavit tak, aby šel
ovládat pouze dálkovým ovladačem. Tato funkce může zabránit nepovolenému
sledování.
Pro uzamčení nastavte položku Child Lock na On (Zapnuto).
Pro odemčení provedete následujícím způsobem:
1) Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Menu a nastavte položku Child
Lock na Off (Vypnuto).
2) Na monitoru stiskněte současně tlačítka Menu a + na déle než 5 sekund.
NESPRÁVNÉ BARVY
Obraz nemá správné barevné rozlišení
- Zkontrolujte nastavení barev a nastavte alespoň 24 bitů (true color).
- Nastavení (Windows) proveďte v: Ovládací panely - Zobrazení - Nastavení - Barvy.
Obraz je monochromatický nebo v abnormálních barvách.
- Zkontrolujte datový kabel, jeho zapojení a řádné zajištění.
- Zkontrolujte grafickou kartu, případně proveďte reinstalaci.
Na displeji se zobrazují černé body
- Na displeji se může objevit několik pixelů červené, zelené, bílé nebo černé barvy, což je
vlastnost LCD panelů. Takové body nejsou závada LCD.
NA MONITORU PŘETRVÁVAJÍ ZOBRAZENÉ ZNAKY
Po vypnutí monitoru jsou zobrazené přetrvávající znaky
- Při zobrazení statického obrazu na dlouhou dobu se mohou poškodit pixely. Používejte
spořiče obrazovky.
42
TECHNICKÉ ÚDAJE
17" MONITOR
LCD Panel
Videosignál
typ
17" = 432,7 mm plochý panel TFT
LCD (Liquid Crystal Display)
viditelná úhlopříčka 432,7 mm
bodová rozteč
0,264mm
max. rozlišení
D-SUB: VESA 1280 x [email protected] Hz
DVI-D: VESA 1280 x [email protected]
doporučené
D-SUB: SXGA 1280 x [email protected] Hz
DVI-D: SXGA 1280 x [email protected]
horizontální freq.
D-SUB: 30 - 83 kHz
DVI-D: 30 - 71 kHz
vertikální freq.
56 - 75 Hz
typ synchroniz.
Oddělený/Kompozitní/SOG/Digital
Vstupní konektor
15 pinový D-sub konektor
DVI-D konektor (Digital)
S-Video
Kompozitní video
SCART
TV
napájení
AC 100 - 240 V 50/60 Hz 1,0 A
spotřeba
provoz: 55 W
pohotovostní režim: méně než 2W
úsporný režim: méně než 2W
vypnuto tl. POWER: méně než 2W
Náklon
rozsah
sklopný podstavec
-5° až 25°
připojen
Rozměry (š x v x h)
474,5 x 401,7 x 242 mm
Napájení
Okolní prostředí
474,5 x 447,7 x 115,2 mm
hmotnost
7,96 kg
provozní podmínky
Teplota 10° až 35°C, Vlhkost 10% až 80%
skladovací podmínky
Teplota -20° až 60°C, Vlhkost 5% až 95%
POZNÁMKA:
Za účelem vylepšování modelu jsou změny parametrů nebo designu vyhrazeny.
43
TECHNICKÉ ÚDAJE
19" MONITOR
LCD Panel
Videosignál
typ
19" = 481,84 mm plochý panel TFT
LCD (Liquid Crystal Display)
viditelná úhlopříčka 481,84 mm
bodová rozteč
0,294mm
max. rozlišení
D-SUB: VESA 1280 x [email protected] Hz
DVI-D: VESA 1280 x [email protected]
doporučené
D-SUB: SXGA 1280 x [email protected] Hz
DVI-D: SXGA 1280 x [email protected]
horizontální freq.
D-SUB: 30 - 83 kHz
DVI-D: 30 - 71 kHz
vertikální freq.
56 - 75 Hz
typ synchroniz.
Oddělený/Kompozitní/SOG/Digital
Vstupní konektor
15 pinový D-sub konektor
DVI-D konektor (Digital)
S-Video
Kompozitní video
SCART
TV
napájení
AC 100 - 240 V 50/60 Hz 1,0 A
spotřeba
provoz: 55 W
pohotovostní režim: méně než 2W
úsporný režim: méně než 2W
vypnuto tl. POWER: méně než 2W
Náklon
rozsah
sklopný podstavec
-5° až 25°
připojen
Rozměry (š x v x h)
517,0 x 436,0 x 242 mm
Napájení
Okolní prostředí
517,0 x 481,7 x 119,2 mm
hmotnost
7,96 kg
provozní podmínky
Teplota 10° až 35°C, Vlhkost 10% až 80%
skladovací podmínky
Teplota -20° až 60°C, Vlhkost 5% až 95%
POZNÁMKA:
Za účelem vylepšování modelu jsou změny parametrů nebo designu vyhrazeny.
44
TECHNICKÉ ÚDAJE
PC režim (režimy zobrazení)
Režim
Rozlišení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
VGA
VESA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
SUN
VESA
VESA
Horizontální freq. (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
Vertikální freq. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
LED indikátor
provoz:
pohotovostní režim:
úsporný režim:
vypnuto tl. POWER:
modrá
žlutá
žlutá
-
Přípojka na zed' VESA
Připevněte na požadovaný objekt. Tento monitor podporuje
standardní VESA přípojky. Bližší informace naleznete v
manuálu instalačního zařízení VESA.
Ochrana proti krádeži - zajišťovací zařízení
Použijte samostatně zakoupený zamykací kabel.
45
TECHNICKÉ ÚDAJE
Konektor DVI-D
Zapojení pinů
46
POZNÁMKY
47
13 - 204 Multison

Podobné dokumenty

homecast - Satelit

homecast - Satelit  Parental Control (rodičovský zámek): Změňte heslo nebo nastavte klasifikaci cenzury  OSD Display (OSD zobrazení): nastavení doby zobrazení OSD a průhlednost.

Více

Česká příručka ke stažení v PDF

Česká příručka ke stažení v PDF Přihlaste se na www.myotest.com pro uložení vašich testů a porovnání svých výsledků s ostatními sportovci a elitními atlety. Doplňkový test "Bench press profile" test (str.17) umožňuje posudek vaše...

Více

blahoňovská e., mikšíková b. - Portál ÚSES

blahoňovská e., mikšíková b. - Portál ÚSES Na podzim roku 2011 začala výsadba prvků ÚSES podle projektu, který obdržel dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žádost o dotaci byla podána již v roce 2009. Projekt měl smůlu již...

Více

Příručka Nero SoundTrax

Příručka Nero SoundTrax Otevírá nabídku Audio, která nabízí možnost nahrávání, importování a přehrávání audio souborů. Otevírá nabídku Stopy, která nabízí možnost vkládání a vymazávání stop. Můžete rovněž přidávat různé k...

Více

Technický katalog Zehnder Kleo

Technický katalog Zehnder Kleo Radiátor, který boduje v různých nárocích na prostor svou mnohostranností a velkým počtem modelových variant. Dokonce i v obtížných podmínkách, jako jsou vlhké prostory, se díky pozinkovanému prove...

Více

červen - Čechoaustralan

červen - Čechoaustralan mléko,... naládujete těmi dobrůtkami, po kterých kritická. Pozitivně kritická. S nadějí, ţe můj pohled zvenčí se vám v Austrálii stýská, nákupní vozík po okraj bude zrcadlem inspirujícím k lepší po...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Bezpodmínečně ihned vytáhněte díl se síťovou zástrčkou/síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud se neúmyslně dostanou tekutiny nebo cizí tělesa do zařízení. Před opětovným použitím nechte zařízení zkontr...

Více