Jan Hendl Lubomír Dobrý a kolektiv Zdravotní benefity pohybových

Komentáře

Transkript

Jan Hendl Lubomír Dobrý a kolektiv Zdravotní benefity pohybových
Jan Hendl
Lubomír Dobrý
a kolektiv
Zdravotní benefity
pohybových aktivit
Monitorování,
intervence, evaluace
Univerzita Ka r lo va v   P r a z e
Na kl ad ate lst v í K a r oli num 2 0 1 1
Recenzovali:prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR
© Jan Hendl, Lubomír Dobrý a kolektiv, 2011
ISBN 978-80-246-2000-8
Obsah
Slovo úvodem
Předmluva
9
10
1. Zdravotní benefity pohybové aktivnosti a behaviorální intervence
(L. Dobrý, I. Čechovská)
1.1 Úvod
14
14
1.2 Potřeba základního pojmosloví
15
1.3 Zdravotní benefity pohybové aktivnosti
18
1.4 Doporučení a směrnice pohybové aktivnosti
26
1.5 Zdravotní benefity pohybové aktivnosti a změny pojetí tělesné výchovy
39
1.6 Behaviorální intervence zaměřené na zvyšování pohybové aktivnosti
45
1.7 Závěry
52
Literatura
53
2. Behaviorální intervence: plánování, implementace, evaluace
(J. Hendl)
61
2.1 Úvod
61
2.2 Typy intervencí na podporu pohybové aktivnosti
63
2.3 Poznatky o účinnosti intervencí
67
2.4 Jak ovlivňují teorie přípravu intervence a její evaluaci
75
2.5 Teorie a znalosti pro tvorbu intervenčních programů
2.6 Hodnocení významu jednotlivých teorií
105
2.7 Metody ovlivňování determinant pohybové aktivnosti
110
2.8 Metodologie plánování intervenčních akcí
118
2.9 Plánování programů pro děti a mládež
137
2.10 Úkoly výzkumu na úrovni programů
146
2.11 Úkoly výzkumu na úrovni politik 151
2.12 Závěry
157
Literatura
158
81
3. Pohybová aktivita a obezita v ČR ve 21. století
(M. Matoulek, Š. Svačina, J. Lajka)
164
3.1 Úvod
164
3.2 Plán statistického šetření
164
3.3 Výsledky statistického šetření
165
3.4 Závěry
169
Literatura
171
4. Hodnocení tělesného zatížení v reálných podmínkách
(V. Bunc)
172
4.1 Úvod
172
4.2 Zásady pohybové intervence
173
4.3 Přístupy k hodnocení pohybové intervence
176
4.4 Závěry
183
Literatura
184
5. Podpora zdraví v adekvátních pohybových režimech
(M. Krejčí)
186
5.1 Úvod
186
5.2 Zdraví a výchova, transformace „Self“
188
5.3 Sociální podpora
192
5.4 Pohybová nedostatečnost, adekvátní pohybové aktivity
193
5.5 Pohybový režim pro redukci hmotnosti
196
5.6 Výsledky studie zaměřené na snižování nadváhy
200
5.7 Výsledky studie zaměřené na pohybové aktivity ve volném čase
201
5.8 Závěry
204
Literatura
205
6. Využití internetového systému Indares pro výzkumné účely
(F. Chmelík, K. Frömel, F. Křen)
207
6.1 Úvod
207
6.2 Internet v podpoře pohybové aktivity
207
6.3 Online aplikace pro podporu pohybové aktivity
209
6.4 Systém Indares
209
6.5 Využití systému Indares a výsledky v mezinárodním kontextu
211
6.6 Zavedení systému Indares ve škole
212
6.7 Závěry
216
Literatura
216
7. Veřejná politika a evaluační výzkum v podpoře pohybové aktivity
(M. Kalman, Z. Hamřík, J. Pavelka)
218
7.1 Úvod
218
7.2 Podpora pohybové aktivity jako veřejně politický problém
220
7.3 Příklady projektů a kampaní podpory pohybové aktivity
224
7.4 Evaluace projektů a evaluační výzkum v podpoře pohybové aktivity
227
7.5 Závěry
238
Literatura
238
8. Interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci nemocí hromadného výskytu
(Š. Svačina, J. Hendl)
241
8.1 Úvod
241
8.2 Výživa a výskyt závažných onemocnění 241
8.3 Interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci obezity
245
8.4 Interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci cukrovky
248
8.5 Interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci kardiovaskulárních chorob
252
8.6 Interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci 8.7 Systematické přehledy o kombinovaných intervencích
257
8.8 Závěry
264
Literatura
264
nádorových onemocnění
253
Summary
266
Příloha
270
Výkladový slovníček (anglicko-český)
281
Rejstřík
293
Profesní profily autorů
294
Slovo úvodem
Milí čtenáři,
dostáváte do rukou knihu, která by se měla stát užitečným zdrojem
poznatků nejen pro učitele-kinantropology a jejich studenty na vysokých
školách, nýbrž i pro všechny v praxi působící učitele tělesné výchovy,
psychology, fyzioterapeuty, lékaře a specialisty z oblasti podpory zdraví. Máte možnost seznámit se s uceleným zpracováním problematiky
zdravotních benefitů pohybových aktivit a behaviorálních intervencí
zacílených na zvýšení pohybové aktivnosti. Obsah knihy vás vybízí
k úvahám, jak motivovat děti, dospívající, dospělé v produktivním věku
i seniory k pohybovým aktivitám a jak využít poznatků o interakci výživy
a pohybových aktivit v prevenci chorob hromadného výskytu.
Doufám, že Vás kniha přivede k novému pohledu na smysl Vašeho
působení, na úlohu, jak přesvědčit lidi, aby se zdravě pohybovali.
Při psaní tohoto úvodního slova nemohu nevyslovit mimořádné potěšení nad tím, že iniciátory tohoto díla jsou učitelé naší fakulty.
doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.,
děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Předmluva
Pravděpodobně žádné zdravotní chování nezaznamenalo v posledních
letech takový nárůst pozornosti jako pohybové aktivity člověka. Tato
kniha představuje první pokus předložit české odborné veřejnosti širokou a u nás stále poměrně málo známou problematiku vztahu pohybových aktivit a zdraví. Editoři požádali naše přední odborníky z věd
kinantropologických a medicínských o sdělení jejich názorů a zároveň
i výsledků teoretického bádání a empirických studií. Nemohli postupovat jinak, neboť progrese v této oblasti závisí především na kooperaci
uvedených disciplín. Protože odborná veřejnost byla v posledním desetiletí seznamována především zásluhou prof. Frömela a jeho spolupracovníků s četnými výzkumy, které monitorovaly pohybovou aktivnost
mládeže a dospělých, zaměřujeme pozornost čtenářů na další oblasti,
překračující hranice monitoringu.
V 1. kapitole se zdůrazňuje význam objevu zdravotních benefitů pohybové aktivnosti pro zdraví mládeže i dospělých. Upozorňuje se v ní, že
pohybová nedostatečnost představuje vážný rizikový faktor, ohrožující
lidské zdraví. Obsahuje informace o úloze pohybových akti­vit v primární
i sekundární prevenci a objasňuje úlohu pohybové aktivnosti v léčbě obezity. Součástí je srovnání a interpretace různých doporučení a směrnic
úrovně pohybové aktivnosti. Zdůrazňuje úlohu tělesné výchovy ve školním kurikulu a upozorňuje na nutnost změny paradigmatu školní tělesné výchovy, které by mělo vycházet především z potřeby celoživotního
zdravého pohybu. Součástí kapitoly jsou informace o behaviorálních intervenčních výzkumech, zaměřených na zvýšení pohybové aktivnosti, při
kterých bylo použito modelu stadií motivační připravenosti ke změně.
2. kapitola je věnována teoretickému rámci intervenčních programů
zvyšování pohybové aktivnosti a základním konceptům, které se uplatňují při jejich plánování, implementaci a evaluaci. Obsahuje základní
11
informace o různých modelech a teoriích, které se využívají při přípravě
programů pro zvýšení pohybové aktivnosti (model zdravotních benefitů,
transteoretický model, teorie plánovaného chování, sociálně kognitivní
teorie, ekologický přístup apod.). Zabývá se základními kroky plánování a implementace programu a objasňuje, kde se v tomto procesu
uplatňuje evaluace. Uvádí několik přehledových tabulek s informacemi
o determinantách pohybové aktivnosti a technikách, kterými se dosahuje
jejich změny. Popsané metody se široce využívají i v ostatních oblastech
podpory zdraví.
3. kapitola pojednává o významném problému populace ČR v 21. století – analyzuje se v ní vztah nedostatečné pohybové aktivnosti a obezity.
Předkládané informace jsou založeny na výzkumu, který byl prováděn
koncem roku 2008 agenturou STEM/MARK za podpory VZP. Bylo zjištěno, že v dospělé populaci došlo opět k nárůstu počtu obézních. Prokazuje se významný vliv pohybové nedostatečnosti na prevalenci obezity.
Dokládá se, že aktivní sport v dětství predikuje nižší BMI v dospělosti.
Z provedených šetření však vyplývá, že hmotnostní přírůstek v průběhu
života je stejný u sportovců jako u těch, kteří žádný sport neprovozovali.
Jedinci s aktivním způsobem života však mají v dospělosti nižší BMI.
Výsledky výzkumu prokazují, že pohybová aktivnost je jedním z faktorů,
které snižují výskyt obezity a jejích hlavních komorbidit, resp. komplikací hypertenze a diabetu 2. typu.
4. kapitola se zabývá hodnocením tělesného zatížení v reálných podmínkách. Konstatuje se, že dosahované množství pravidelně realizovaných pohybových aktivit není schopno v současnosti zajistit biologickou
potřebu člověka. Ve svém důsledku tento stav znamená ohrožení lidského druhu, a proto se prakticky ve všech zemích řeší problém, jak zvýšit
pohybovou aktivnost. Pro doložení efektů pohybové intervence je třeba
řešit kauzální vztah pohybové zátěže a stavu intervenovaného jedince.
Monitorování průběhu pohybových aktivit a následně jejich efektů je
jedním ze základních nástrojů řízení pohybového tréninku. Obecně
představují kombinaci kvalitativního a kvantitativního hodnocení a zabývá se hodnocením reakce organismu na pohybové zatížení. Vysvětlují
se také základní přístupy k monitorování s upozorněním na jejich slabiny.
5. kapitola obsahuje informace o podpoře zdraví v adekvátních pohybových režimech. S nárůstem zdravotních problémů, které mají původ
v nevhodném způsobu života a které jsou přes všechen pokrok v lékařství
realitou moderní civilizace, rostou i ekonomické náklady společnosti
a tento fakt vyžaduje určitá řešení. Součástí je výchova k aktivnímu
způsobu života člověka, zahrnující prevenci poškozování zdraví svého
12
i ostatních. Výchovné působení v oblasti podpory a rozvoje zdraví pracuje s transformací „Self“. Předmětem není obecný biologický a behaviorálně-psychický rozměr, ale je zkoumán a studován rozměr Self ve smyslu
jeho subjektivní bohatosti, zvláštnosti, hodnotové typiky a personální
jedinečnosti. Adekvátní pohybový režim, přiměřený možnostem daného člověka, jeho sklonům a zálibám, musí být vhodně zakomponován
do každodenního života.
6. kapitola přináší výsledky, které byly získány zkoumáním využití
internetu k monitorování pohybové aktivnosti pomocí systému Indares.
Prokázala se možnost využití internetu jako efektivního nástroje pro výzkum i podporu intervencí zaměřených na zkvalitnění zdraví populace
a pro sběr dat o pohybových aktivitách. Velmi užitečné jsou informace
o pozitivech a negativech internetového výzkumu pohybové aktivnosti,
přehled dosavadních výsledků v mezinárodním kontextu a praktické
rady pro využití internetového systému Indares ke sběru dat pro výzkumné účely.
7. kapitola rozvíjí nové pohledy na vztah veřejné politiky a podpory
žádoucí pohybové aktivnosti. Uvádí se v ní mnoho příkladů současných
projektů podpory pohybové aktivnosti a také příklady prováděného
evaluačního výzkumu jako nástroje zpětné vazby a kontroly efektivnosti
vynakládaných prostředků.
8. kapitola pojednává o vlivu výživy a pohybové aktivnosti na výskyt
nemocí hromadného výskytu. Podle zpráv WHO mají až tři čtvrtiny
lidských nemocí původ ve výživě, která se podílí na vniku obezity, diabetu, hypertenze, kardiovaskulárních a nádorových onemocnění. Potíže,
které nedovolují přesně diferencovat efekty výživy a efekty pohybových
aktivit, pomáhá překonat velmi užitečný pojem interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci závažných onemocnění. Pohybová aktivnost
je také nejvýznamnějším faktorem, který je schopen eliminovat některé
negativní vlivy výživy. V kombinaci s dietou významně snižuje výskyt
cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění i nádorových onemocnění.
Za objevný lze považovat nález, že pohybová aktivnost v mládí má pozitivní vliv na výskyt civilizačních onemocnění po celý život. Kapitola
také informuje o metaanalytických studiích efektivity kombinovaných
intervencí.
Domníváme se, že jednotlivé kapitoly přesvědčivě vypovídají o potřebě integrálního přístupu k oblasti pohybových aktivit přinášejících
žádoucí zdravotní benefity. Výsledky teoretického bádání a empirických
studií potvrzují nutnost vazby monitoringu pohybové aktivnosti a následných behaviorálních intervencí zaměřených na její zvyšování.
13
Vycházíme v této knize z uznávaného konceptu EBP (praxe a politiky
podporované vědeckou evidencí). Takto připravené programy zvyšování
pohybové aktivnosti povedou ke zlepšení zdravotního stavu populace
v České republice.
Děkujeme oběma recenzentům za posouzení celé knihy a za připomínky, které k ní učinili.
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
prof. PhDr. Lubomír Dobrý, CSc.
editoři

Podobné dokumenty

Aktuální projekty Centra kinantropologického výzkumu 2008/2009

Aktuální projekty Centra kinantropologického výzkumu 2008/2009 Hlavním cílem projektu je analyzovat habituální pohybovou aktivitu a somatický stav seniorů a ověřit možnosti 12týdenní intervence s využitím pedometrů a systému INDARES k ovlivnění změny chování s...

Více

SYSTÉM SEBEHODNOCENÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI V

SYSTÉM SEBEHODNOCENÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI V Lidská společnost prošla v  relativně krátkém období podstatnou změnou od industriální společnosti ke společnosti informací. Současný stav a  vývoj dopravní infrastruktury a  služeb zaměřený na kom...

Více

Aktuální verze (2016) ke stažení ve formátu PDF

Aktuální verze (2016) ke stažení ve formátu PDF Jezero II (Troubky) se nachází po levé straně komunikace Troubky – Tovačov u nového mostu přes řeku Bečvu. Jezero je místem přímého vodárenského odběru a je PHO I. stupně vodního zdroje. Jezero je ...

Více

Čím přispívá integrativní psychoterapie k dnešku

Čím přispívá integrativní psychoterapie k dnešku • Vytváření sofistikovanějších tpých modelů • Asimilativní integrace nejpravděpodobnější • Vzájemné ovlivňování vývoje v tpých přístupech – sdílení znalostí a praxe • Vývoj výzkumu a aplikace na rů...

Více