Magic Mouse

Transkript

Magic Mouse
Magic Mouse
Stručná příručka
Bezdrátová myš Apple Magic Mouse je dodávána
se dvěma nainstalovanými bateriemi AA a pro
připojení k vašemu Macu používá technologii
Bluetooth®.
Pro nastavení vaší myši s novým Macem, výměnu
vaší USB myši, spárování vaší myši s jiným Macem
a výměnu baterií si přečtěte si tyto instrukce.
Aktualizace softwaru
Chcete-li používat myš Apple Magic Mouse
a celou řadu jejích funkcí, aktualizujte váš
Mac na Mac OS X verze 10.5.8 nebo novější
a nainstalujte Wireless Mouse Software Update
1.0; nebo aktualizujte na Mac OS X verze 10.6.2
nebo novější.
Chcete-li aktualizovat na nejnovější verzi Mac
OS X, vyberte v řádku nabídek Apple (%) >
Software Update a postupujte podle instrukcí
na obrazovce.
Když je instalace kompletní a váš Mac restartujete,
použijte znovu Software Update, abyste se ujistili,
že jsou nainstalovány všechny aktualizace, které
jsou k dispozici.
3
O světelném indikátoru
Světelný indikátor zobrazuje status myši Apple
Magic Mouse a baterií.
 Když myš Apple Magic Mouse poprvé zapnete,
světelný indikátor se na 5 sekund rozsvítí, což
znamená, že jsou baterie nabité.
 Pokud vaše myš není spárována s Macem,
světelný indikátor začne blikat, což znamená,
že je vaše myš v objevném režimu a připravena
se spárovat (spárování znamená, že je vaše myš
s Macem bezdrátově spojena a připravena pro
vzájemnou komunikaci).
 Pokud nespárujete vaši myš s Macem
do 3 minut, světelný indikátor a myš se vypnou,
aby uchovali životnost baterie. Pro opětovné
zapnutí vaší myši posuňte přepínač zapnutí/
vypnutí na spodní straně, což vám umožní ji
s Macem spárovat.
 Když je vaše myš zapnutá a spárovaná,
s nabitými bateriemi, světelný indikátor svítí.
4
Světelný indikátor
Přepínač
zapnutí/
vypnutí
Spárování s novým Macem
Pro nastavení vaší myši postupujte podle instrukcí
v uživatelské příručce, která byla dodána s vaším
Macem. Přeskočte instrukce pro připojení USB
myši.
Při prvním spuštění vašeho Macu vás Setup
Assistant provede spárováním myši Apple Magic
Mouse s vaším Macem.
Chcete-li spárovat vaši myš s novým Macem:
1 Posuňte přepínač zapnutí/vypnutí na spodní
straně vaší myši pro její zapnutí.
2 Zapněte váš Mac a postupujte podle instrukcí
v aplikaci Setup Assistant.
5
3 Jakmile vaši myš s vaším Macem spárujete,
použijte znovu Software Update, abyste se
ujistili, že máte nainstalovány všechny nejnovější
aktualizace (přečtěte si stranu 3).
Výměna USB myši
Pro spárování myši Apple Magic Mouse s vaším
Macem použijte vaši současnou USB myš.
Pro spárování vaší myši s přenosným Macem
můžete tyto informace použít také.
Chcete-li vyměnit USB myš:
1 Posuňte přepínač zapnutí/vypnutí na spodní
straně vaší myši pro její zapnutí.
2 Vyberte Apple (”) > System Preferences a potom
klikněte na Mouse.
3 Klikněte na „Set Up Bluetooth Mouse ...“ v levém
dolním rohu.
4 Vyberte vaši myš a potom pro její spárování
s vaším Macem postupujte podle instrukcí
na obrazovce.
5 Odpojte USB myš od USB portu.
6
Spárování s jiným Macem
Po spárování myši Apple Magic Mouse s Macem ji
můžete znovu spárovat s jiným Macem. Chcete-li
to udělat, zrušte současné spárování a potom myš
znovu spárujte.
1 Vyberte Apple (”) > System Preferences a potom
klikněte na Bluetooth.
2 Vyberte vaši myš v poli předvoleb Bluetooth.
3 Klikněte na ikonu Delete (značka) v levém dolním
rohu.
Chcete-li vaši myš znovu spárovat, přečtěte si
„Výměna USB myši“ na straně 6.
Používání myši Apple Magic Mouse
Myš Apple Magic Mouse má hladký Multi-Touch
povrch, který můžete používat pro pravé klikání,
levé klikání, stránkování a listování. Chcete-li
nastavit Multi-Touch gesta a přizpůsobit způsob,
kterým vaše myš funguje, vyberte Apple (”) >
System Preferences a potom klikněte na Mouse.
Výměna baterií
Myš Apple Magic Mouse je dodávána se dvěma
nainstalovanými bateriemi AA. V myši můžete
použít alkalické, lithiové či nabíjecí baterie AA.
7
Zlikvidujte baterie dle místních zákonů a směrnic
týkajících se životního prostředí.
Chcete-li vyměnit baterie:
1 Posuňte západku dolů a vyjměte kryt baterie.
2 Vložte baterie kladnými (+) konci nahoru, jak je
znázorněno na obrázku.
3 Znovu umístěte kryt.
Západka
Možná budete muset myší Apple Magic Mouse
pro její opětovné připojení k Macu jednou
kliknout.
8
VAROVÁNÍ: Vyměňte obě baterie najednou.
Nemíchejte staré baterie s těmi novými ani
nemíchejte typy baterií (například alkalické
a lithiové). Neotvírejte ani nepropichujte
baterie, neinstalujte je obráceně ani je
nevystavujte ohni, vysokým teplotám či vodě.
Nenabíjejte nenabíjecí baterie AA, které byly
dodány s vaší myší. Udržujte baterie mimo
dosah dětí.
Světelný indikátor baterie
Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie,
vyberte Apple (”) > System Preferences a potom
klikněte na Mouse. Úroveň nabití baterie se
nachází v levém dolním rohu.
Poznámka: Když myš nepoužíváte, tak se uspí, aby
uchovala životnost baterie. Pokud nebudete vaši
myš používat delší období, vypněte ji.
Čištění
Chcete-li očistit zevnějšek vaší myši, použijte
tkaninu bez usazeného prachu, která byla
mírně navlhčena vodou. Vyvarujte se zvlhčení
jakýchkoliv otvorů či použití aerosolových
rozprašovačů, rozpouštědel či brusných materiálů.
9
Ergonomie
Pro informace o ergonomii, zdraví a bezpečnosti
navštivte webové stránky ergonomie
na www.apple.com/about/ergnomics.
Více informací
Pro více informací o používání vaší myši otevřete
Mac Help a hledejte „mouse“.
Pro informace o podpoře a řešení problémů,
diskuzní fóra uživatelů a nejnovější software
společnosti Apple ke stažení jděte na:
www.apple.com/support
10
".&-)+1)'*&$( (!)+'-$)(
)'*&$( -- ' ('56@12C6020<:=962@D6A5=.?A
<3A52?B92@#=2?.A6<;6@
@B/720AA<A523<99<D6;4AD<0<;16A6<;@
'56@12C602:.F;<A0.B@25.?:3B96;A2?32?2;02.;1
A56@12C602:[email protected]=A.;F6;A2?32?2;02?2026C21
6;09B16;46;A2?32?2;02A5.A:.F0.B@2B;12@6?21<=2?.A6<;
&226;@A?B0A6<;@636;A2?32?2;02A<?.16<<?A292C6@6<;?202=A6<;
6@@B@=20A21
L‘utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux
conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage
et (2) l’utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est
susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
$)( & /$,$)((- +! + (
'56@0<:=BA2?2>B6=:2;A42;2?.A2@B@2@.;10.;?.16.A2
?.16<3?2>B2;0F2;2?4F36A6@;<A6;@A.9921.;1B@21=?<=2?9FK
A5.A6@6;@A?60A.00<?1.;02D6A5==92H@6;@A?B0A6<;@K6A:.F
0.B@26;A2?32?2;02D6A5?.16<.;1A292C6@6<;?202=A6<;
'56@2>B6=:2;A5.@/22;A2@A21.;13<B;1A<0<:=9FD6A5
A5296:6A@3<?.9.@@1646A.912C6026;.00<?1.;02D6A5A52
@=206360.A6<;@6;$.?A
<3?B92@'52@2@=206360.A6<;@
.?212@64;21A<=?<C612?2.@<;./92=?<A20A6<;.4.6;@A@B05
6;A2?32?2;026;.?2@612;A6.96;@A.99.A6<;<D2C2?A52?26@
;<4B.?.;A22A5.A6;A2?32?2;02D699;<A<00B?6;.=.?A60B9.?
6;@A.99.A6<;
,<B0.;12A2?:6;2D52A52?F<B?0<:=BA2?@F@A2:[email protected]@6;4
6;A2?32?2;02/FAB?;6;46A<333A526;A2?32?2;02@A<=@6AD.@
=?</./9F0.B@21/FA520<:=BA2?<?<;2<3A52=2?6=52?.9
12C602@
3F<B?0<:=BA2?@F@A2:1<[email protected]@26;A2?32?2;02A<?.16<<?
A292C6@6<;?202=A6<;A?FA<0<??20AA526;A2?32?2;02/FB@6;4<;2
<?:<?2<3A523<99<D6;4:2.@B?2@
… 'B?;A52A292C6@6<;<??.16<.;A2;;.B;A69A526;A2?32?2;02
@A<=@
11
… !<C2A520<:=BA2?A<<;2@612<?A52<A52?<3A52A292C6@6<;
<??.16<
… !<C2A520<:=BA2?3.?A52?.D.F3?<:A52A292C6@6<;<??.16<
… $9B4A520<:=BA2?6;A<.;<BA92AA5.A6@<;.16332?2;A
06?0B6A3?<:A52A292C6@6<;<??.16<'5.A6@:.8202?A.6;A52
0<:=BA2?.;1A52A292C6@6<;<??.16<.?2<;06?0B6A@0<;A?<9921
/F16332?2;A06?0B6A/?2.82?@<?3B@2@
3;202@@.?F0<;@B9A.;==92BA5<?6G21&2?C602$?<C612?<?
==92&22A52@2?C602.;1@B==<?A6;3<?:.A6<;A5.A0.:2D6A5
F<B?==92=?<1B0A#?0<;@B9A.;2E=2?62;021?.16<A292C6@6<;
A205;606.;3<?.116A6<;.9@B442@A6<;@
5.;42@<?:<16360.A6<;@A<A56@=?<1B0A;<A
.BA5<?6G21/F==92;00<B91C<61A52!0<:=96.;02.;1
;24.A2F<B?.BA5<?6AFA<<=2?.A2A52=?<1B0A
'56@=?<1B0A5.@12:<;@A?.A21!0<:=96.;02B;12?0<;16A6<;@
A5.A6;09B121A52B@2<30<:=96.;A=2?6=52?.912C602@.;1@5629121
0./92@/2AD22;@F@A2:0<:=<;2;A@A6@6:=<?A.;AA5.AF<BB@2
0<:=96.;A=2?6=52?.912C602@.;1@56291210./92@6;09B16;4
A52?;2A;2AD<?80./92@/2AD22;@F@A2:0<:=<;2;A@A<?21B02
A52=<@@6/696AF<30.B@6;46;A2?32?2;02A<?.16<@A292C6@6<;@2A@
.;1<A52?2920A?<;6012C602@'B?;A52A292C6@6<;<??.16<.;A2;;.
B;A69A526;A2?32?2;02@A<=@
Responsible party (contact for FCC matters only): ==92;0<?=<?.A2<:=96.;02
;36;6A2 <<=!&
B=2?A6;<
(.,-+1(-- ' (-,
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of
Industry Canada. This Class B device meets all requirements of
the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet
appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences
du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
/+)*2*+)#&3 (5),#)
$?<CT026;3<?:.0T@2=<1TC27A2;.DDD.==920<:2B?<0<:=96.;02
12
, +)/4$(!)+' )'1$**& "$)., &,,
!F==92!.460!<B@272C?</82:9.@@
C2@5<1@
.
%
.
@C76:8<B<105F928
=<192 .@2?"<A602"<G2?C2;02
%P=?.C.A<5<A<G.TG2;T:2:TAG.;Q@[email protected];T
@2;2/2G=2;S:BGQ2;T$?<@C<BC9.@A;T/2G=2;<@A=<;205A2
W1?/BA<5<A<G.TG2;T=<BG2;..BA<?6G<C.;05=<@8FA<C.A29T05
@2?C6@;T05@9B2/==92BA5<?6@21&2?C602$?<C612?
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL A RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 1
.@2?9.@@
72G.?<GB:;=21CT1.A29;05=<1:T;28=<192
=<.1.C8C
.
%
/2G=2;"60:S;72
1<=<?B2;<./F@A29.@2?<C:=.=?@82:;2:T696;68<:B1<<T
*)& (),-**& $/)-(5*+),- 5
&=<92;<@A==92;0BG;QCQ@C<B<1=<C1;<@AG.:6;6:.96G.06
1<=.1B@CS6;;<@A6.=?<1B8A;.6C<A;T=?<@A21T)T026;3<?:.0T
72816@=<G606;.D2/B;.DDD.==920<:2;C6?<:2;A
)+ -- ' (Apple Magic Mouse / A1296
$("*)+ $+ & ,, +-$!$-$)(
I
l
13
)+ -- ' (-,
$0($+ & ,,-- ' (-
&,,-- ' (-
14
15
(!)+' )&$%/$$+ 1%&$
1FCQC?</281<@Q5;28<;02@CS6C<A;<@A68<;A.8AB7A2
@=<92;<@A==926:T@A;TW.1F./F@A2@21<GC196
<:<;<@A205?20F89.02
$?<6;3<?:.02<?20F89.;T:=?<4?.:B@=<92;<@A6==9271A2
;.DDD.==920<:2;C6?<;:2;A?20F096;4
Informace o likvidaci baterie
-968C61B7A2/.A2?62192:T@A;T05GQ8<;.@:?;60A8.7T0T05@2
6C<A;T5<=?<@A21T
.@2?RA2;A5R9A.AA2?62;62@2425V?2;;605A
6;12;.B@:X99&628V;;2;C2?/?.B05A2.AA2?62;/26:
.;129<12?/2612;<::B;2;B;2;A429A9605./42/2;(:
B?G@059X@@2GBC2?:2612;892/2;&62162$<9212?.AA2?62;
C<?@<?49605:6A26;2:92/2@A?2632;./
2/?B68A2/.AA2?672;8B;;2;D<?12;6;4292C2?1
/6712052:<8.?<36;22;@=206.92/.AA2?670<;A.6;2?C<<?8926;
052:[email protected]<?12;4212=<;22?1
16
"!
Evropská unie — informace o likvidaci:
)2BC212;@F:/<9G;.:2;Q2192:T@A;T05GQ8<;
Výše uvedený symbol znamená, že dle místních zákonů
.;.TG2;T/F:9/ACQC?</28G968C61<CQ;<1192;
a nařízení by měl být váš výrobek zlikvidován odděleně
<1<1=.1BG1<:Q0;<@A61FA2;A<C?</281<@Q5;28<;02
od odpadu z domácnosti. Když tento výrobek dosáhne konce
@CS6C<A;<@A6C2G:A27271<@/?;S5<:[email protected]?2;S5<
své životnosti, vezměte jej do sběrného místa určeného
:T@A;T:6W.1F"8A2?Q@/?;Q:T@A.=67T:.7T=?<1B8AF
místními úřady. Některá sběrná místa přijímají produkty
G1.?:.#1192;@/?.?20F89.02C.25<C?</8BC1</
zdarma. Oddělený sběr a recyklace vašeho výrobku v době
968C61.02=<:<5<B<05?.<C.A=T?<1;TG1?<72.G.76@AT./F
likvidace pomohou ochraňovat přírodní zdroje a zajistí, aby
/F9?20F89<CQ;G=@</2:8A2?05?Q;TG1?.CT9<C8..6C<A;T
byl recyklován způsobem, který chrání zdraví člověka a životní
=?<@A21T
prostředí.
$!
$
Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarasser
de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères,
selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce
produit n’est plus utilisable, portez-le dans un centre de
traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains
centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et
le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination
aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger
l’environnement et la santé
des êtres humains.
#!
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend
den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom
Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur
Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen
Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich
abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und
Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und
es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle
Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt
beachtet werden.
17
!
Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme
locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente
dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile,
portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali.
Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente.
La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento
dell’eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e
assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare
la salute umana e l’ambiente.
!#
Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala
lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med
hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till
en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter.
Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta
produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand
för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda
hälsa och miljö.
© 2009 CZECH DATA SYSTEMS s.r.o.; Apple Authorised Distributor in
the Czech Republic. Všechna práva vyhrazena.
M==92;0)205;.=?QC.CF5?.G2;.
==929<4<==92!.0.!.0#&7@<B<05?.;;SG;Q:8F
© 2009 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.
@=<92;<@A6==92;0?246@A?<C.;SC2&=<72;[email protected]
Apple, logo Apple, Mac a Mac OS jsou ochranné známky
G2:T05!B9A6'<B0572<05?.;;QG;Q:8.@=<92;<@A6==92;0
společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších
zemích. Multi-Touch je ochranná známka společnosti Apple Inc.
#G;.2;T.9<4.A205;<9<4629B2A<<A5L7@<B?246@A?<C.;S
<05?.;;SG;Q:8FC9.@A;;S@=<92;<@AT9B2A<<A5&;0
Označení a loga technologie Bluetooth® jsou registrované
.7.8S8<96C=<B6ATA05A<<05?.;;05G;Q:28@=<92;<@AT==92
ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.,
;072=<C<92;<;.GQ89.19602;02
a jakékoliv použití těchto ochranných známek společností Apple
Inc. je povoleno na základě licence.
++
'6A;<C2@8S?2=B/9602
XX034-5283-A
Tištěno v České republice