Neúnavná modlitba - Společenství otce Pia

Transkript

Neúnavná modlitba - Společenství otce Pia
XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA
Škola duchovního života
Písmo svaté:
Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách
děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16 -18)
Katechismus:
Modlitba a křesťanský život jsou neodlučitelné, protože jde o jednu a tutéž
lásku, o totéž odříkání, které pramení z lásky. Totéž dětinné a láskyplné
přizpůsobení Otcovu plánu lásky. Totéž proměňující spojení v Duchu svatém,
který nás stále víc připodobňuje Ježíši Kristu. Táž láska pro všechny lidi,
láska, kterou nás miloval Ježíš: „Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete
prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (Jan 15,1617). „Neustále se modlí ten, kdo svou modlitbu spojuje se skutky a skutky s
modlitbou. Jenom tak můžeme pokládat zásadu neustálé modlitby za
uskutečnitelnou.“ (čl. 2745 KKC).
Text k prohloubení meditace:
Ustavičně se modlete, modlete se bez ustání, modlete se v slzách ve zkoušce,
snažně se modlete v únavě o samotě, modlete se společně během dne, při
východu slunce, během noci, modlete se, abyste prosili, děkovali, modlete se,
když musíte s pláčem trpět, i když máte radost a vzdáváte slávu. Modlete se ve
jménu Ježíše, modlete se v synovské lásce, v prostotě srdce a v pravdě. Modlete
se duchem v Duchu Svatém, který vnuká správná slova v opravdové Lásce.
Modlitba musí pozvedat a přiblížit nás Bohu, abychom s ním mohli
rozmlouvat, sjednotit se s ním. K pozvednutí k Bohu dojde jedině tehdy, když
se přetrhnou pouta, která vážou duši k pozemským věcem, k tělu, světu a
satanu. K „přetržení“ dojde tehdy, když člověk koná Boží vůli. Zachovávání
jeho přikázání připodobňuje našeho ducha Bohu a sjednocuje s Bohem, který
láskyplně odnímá ze srdce jakoukoli zlobu a přetrhává každé pouto ke zlu. Tím
duše získá dar čistého srdce a prostoty ducha, které ji učiní bezstarostnou.
Ctnost umírněnosti mi umožní kráčet k Bohu a k věcem, které stvořil. Pravda,
láska, jednota s Bohem a bratry, přání hladovět a žíznit po spravedlnosti,
pohrdání zlobou, okouzlení dobrem, slast ctností, pokora, odvaha a
velkodušnost otvírají něžně lidského ducha Bohu jako okna v místnosti slunci,
aby vnikly paprsky božského světla a osvítily mysl, posilnily vůli a daly život
skutkům lásky.
Jakmile tě modlitba přiblíží Bohu, vede tě stále víc k tomu, abys s ním
hovořil/a. A Pán nebe a země, který odstraňuje vzdálenost, se nechává
1
Škola duchovního života
zakoušet jako Otec, který touží slyšet hlas svého dítěte. Setkání s ním je tak
sladké a něžné! Tajemství důvěrného vztahu s Bohem je tak láskyplné! Srdce se
rozšiřuje pro Boží lásku jako orlí křídla ve slunci. Je sladké vrhnout se k nohám,
sklonit hlavu na hruď, dívat se do Božích očí. Jaké nebe, jaká dobrota bez
hranic, jaký Otec! Vše co chceš, co si přeješ, na co myslíš je ti k dispozici. Bůh
je tvůj a ty jsi Boží, ba dokonce Bůh se stává tebou a ty bohem. Myslíš jako
on, miluješ jako on, žiješ a konáš jako on. Když se díváš shora na těžkosti,
křehkosti a slabosti, stávají se snadné a překonatelné, nenahánějí už strach,
protože věříš a zakoušíš, že je v tobě Boží síla. Touha jít kupředu, běžet, vítězit,
aby ses Bohu líbil/a a byl/a mu ještě milejší a důvěrnější a stává se tvou
hlubokou trýzní lásky, která je vyjadřována den za dnem trpělivostí a
vytrvalostí. Nemáš už problém s minulostí, přítomností ani budoucností. Bůh je
tvou věčnou přítomností, která ti již nebude odňata.
Modlitba je okamžikem setkání a sjednocení Božího Ducha s tvým duchem. Je
to bod setkání dítěte s Otcem, bratra s bližním a s tvorstvem; je hodinou
usmíření tvorstva s Bohem, dětí s Otcem a bratrů a sester navzájem. Modlitba
je okamžikem důvěrné lásky k Bohu, v níž jsou všichni a všechno znovu
přivedeno k jednotě s Otcem skrze Krista v Duchu Svatém.
Předsevzetí:
Ježíš v evangeliu říká: „Modlete se a neochabujte“. Jistěže Ježíš je
Bůh a může dát sílu tomu, kdo se modlí, aby neochaboval. Cítit
únavu neznamená nemít sílu, nýbrž je to podnět k tomu, aby se z
lásky zdvojnásobilo úsilí. O tom budu přesvědčen a nebudu
ochabovat v modlitbě!
Myšlenka na závěr:
„Když Panna Maria Fatimská řekla „modlete se a čiňte pokání“,
svěřila svým dětem budoucí osud církve i budoucnost celého
lidstva.“ (Mons. P. Galeone 13. 5. 2010)
______________________________________
PRAVIDELNÝ ROGRAM SPOLEČENSTVÍ
17.30 adorace v kostele s možností svátosti smíření; 18.00 mše svatá v kostele; po mši sdílení v kryptě
a malé občerstvení u „kulatého stolu“. Katecheze a další informace nalezneš:
http://spolotcepia.signaly.cz/
2

Podobné dokumenty

Jak se modlit? - Společenství otce Pia

Jak se modlit? - Společenství otce Pia nabízejí výrazy pro takzvanou „střelnou modlitbu“ – z latinského slova iaculumšíp, kopí – kterými se označují kratičké žalmové výrazy, které mohou být recitované během dne jako krátké a účinné rozh...

Více

Evangelizovat: proč a jak?

Evangelizovat: proč a jak? hlásá evangelium, účastní se na lásce Krista, který nás miloval a dal sebe samého za nás (srov. Ef 5,2) a je jeho vyslancem a snažně žádá v Kristově jménu: Nechte se smířit s Bohem! (srov. 2 Kor 5,...

Více

22. Panna Maria - Jak ji uctíváme

22. Panna Maria - Jak ji uctíváme ženské velikosti a ukazuje specifický způsob bytí ženy s oním jejím povoláním, aby byla duší, darováním schopným zduchovnit tělo a vtělit

Více

Magie, spiritismus: proč jsou nepřijatelné?

Magie, spiritismus: proč jsou nepřijatelné? mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti“ (Dt 18...

Více

Blahoslav Hrubý

Blahoslav Hrubý práva, byl nevyléčitelným optimistou. Věřil, že lidská povaha, přes všechny chyby a slabosti, vždy tíhne za pravdou, která je základní podmínkou svobody. "A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí" ...

Více