odkaz - Město Pacov

Transkript

odkaz - Město Pacov
PACOVSKÝ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Ročník XXXIX | Číslo 11 | LISTOPAD 2014 | Cena 10 Kč
Foto: Zdeněk Klika
z mého kraje
výsledky voleb v pacově | Úklid listí z veřejných ploch | Oprava požární nádrže v Bedřichově
Výsledky voleb v Pacově
V
e dnech 10. a 11. října 2014 se uskutečnily
společné volby do Zastupitelstev obcí a na
Pelhřimovsku i volby do Senátu Parlamentu
České republiky. Volby do zastupitelstev obcí
proběhly v územním obvodu obce s rozšířenou
působností Pacov ve 24 obcích ve 32 volebních
okrscích. Účast voličů dosáhla 55,30 %.
Účast pacovských voličů ve volbách do Zastupitelstva města Pacova v 8 volebních okrscích dosáhla 46,71 %. Občané města volili 15
zastupitelů města celkem z 87 kandidátů kandidujících za 6 volebních stran.
Nejvíce hlasů získala volební strana Sdružení pro rozvoj a prosperitu Pacovska (49,00 %
hlasů), Nezávislí kandidáti pro Pacovsko
(15,38 % hlasů) a Křesťanská a demokratická
unie – Československá strana lidová (11,75 %
hlasů).
V prvním kole voleb do Senátu Parlamentu
České republiky pro volební obvod číslo 15
Pelhřimov vybírali voliči mezi 10 kandidáty.
Zvolení zastupitelé města Pacov:
Ilona BuřičováNezávislí kandidáti pro Pacovsko
Jan SmolekNezávislí kandidáti pro Pacovsko
Karel DrbalNezávislí Pacova
Lukáš VlčekSdružení pro rozvoj a prosperitu Pacovska
Tomáš KocourSdružení pro rozvoj a prosperitu Pacovska
Dana MaděrováSdružení pro rozvoj a prosperitu Pacovska
Vlastimil SimotaSdružení pro rozvoj a prosperitu Pacovska
Jitka ŠpačkováSdružení pro rozvoj a prosperitu Pacovska
Jiří KačerSdružení pro rozvoj a prosperitu Pacovska
Jaroslav PravečekSdružení pro rozvoj a prosperitu Pacovska
Jan KamírSdružení pro rozvoj a prosperitu Pacovska
Ludvík TomanKomunistická strana Čech a Moravy
Jiří ŠašekObčanská demokratická strana
Josef PrůšaKřesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Josef BlažekKřesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Nejvíce hlasů za celý volební obvod získal Milan Štěch (36,29 %) a Ivo Jahelka (17,40 %). Ve
druhém kole, které se uskutečnilo ve dnech
17. a 18. října zvítězil Milan Štěch ziskem 61,70 %
Úklid listí z veřejných ploch
U
pozorňujeme občany, kteří uklízí listí
z veřejných ploch, popřípadě ze stromů
a porostů rostoucích na veřejných prostranstvích, že mají možnost zdarma obdržet od
společnosti Lesotech s.r.o. pytle na toto listí.
Pytle je možné si vyzvednout v sídle společnosti Lesotech s.r.o., Nádražní 915, Pacov a to
v otevírací dobu sběrného dvora:
PONDĚLÍ8.00–11.00
ÚTERÝ: 8.00–11.30, 12.30–15.30
STŘEDA 8.00–11.30, 12.30–18.00
ČTVRTEK8.00–11.30, 12.30–15.30
PÁTEK 8.00–11.30, 12.30–17.30
SOBOTA 8.00–12.00
Svoz naplněných pytlů probíhá zpravidla
v pátek. Děkujeme všem občanům, kteří se
starají o čistotu a vzhled našeho města a místních částí. Jejich práce si velice vážíme.
hlasů. V Pacově mu dalo svůj hlas celkem
67,76 % voličů.
Ing. Václav Krejča, tajemník MěÚ Pacov
Město Pacov prodá
bytovou jednotku č. 4 (byt 4+1)
v domě čp. 925,
kupní cena je 700 000 Kč.
Více informací na tel. 565 455 166 nebo
na [email protected], příp. osobně
u p. Aleny Plášilové – Městský úřad Pacov,
Náměstí Svobody čp. 320, budova radnice,
kancelář č.16, nebo na
http://www.mestopacov.cz/uredni-deska
Tomáš Kocour, místostarosta
Oprava požární nádrže v Bedřichově
N
a přelomu října a listopadu letošního
roku bude provedena oprava a odbahnění požární nádrže v Bedřichově. V rámci této
akce dojde k odtěžení sedimentu z nádrže,
opravě hráze kamenným záhozem, výměně
manipulačního objektu a opravě zatrubnění
výpustního potrubí. Tato akce je podpořena
z dotačního programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR s názvem „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách“.
Tomáš Kocour, místostarosta
2
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Zázrakem lásky bratry v lidech probudím
Zázrakem lásky
bratry v lidech probudím
Poetický večer k poctě básníka Antonína Sovy
Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově ve spolupráci s Městským
Mgr. Jakub Raš a hudební skladatel Jiří Bílý s kytaristou Michalem
kulturním střediskem připravuje na středu 10. prosince poetický po-
Röhrichem, umělci jinak dobře známí a oblíbení jako protagonisté CD
řad k poctě významného pacovského rodáka, básníka Antonína Sovy
Až bude po boji. Pozvání Městského muzea přijal také vyhledáva-
(1864–1928), pojmenovaný Zázrakem lásky bratry v lidech probudím.
ný interpret melodramatických pořadů, skutečný Mistr uměleckého
Název byl inspirován veršem z básně Dary srdce ze sbírky Drsná láska
přednesu a ctitel poezie Antonína Sovy, populární herec Alfred Strej-
(oddíl Kruh se uzavírá, 1927); jednalo se o poslední knihu vydanou za
ček. Strejčkova podmanivá recitace Sovových básní najde jistě lyrické
Mistrova života. Antonín Sova byl za tuto sbírku – o jejímž zrodu lite-
souznění s virtuosní hrou violoncellistky Margit Koláčkové. Věříme, že
rární kritik a básníkův přítel F. X. Šalda napsal, že autor „pracoval do
se nadějeme důstojného završení letošních oslav 150. výročí narození
posledního dechu; a práce nebyla mu kratochvílí“ –, odměněn státní
básníka Antonína Sovy.
cenou. Před (nejen) pacovským publikem vystoupí literární historik
Básník Antonín Sova
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Bc. Vlastimil Simota
Herec Alfred Strejček
3
Další ročník spatřil světlo světa | KONCERT LADY
Další ročník spatřil světlo světa
O
čem je řeč? O kronikářském zápisu za rok
2013. Ještě mu sice chybí černé elegantní
desky, ale to je jen nepatrná vada na kráse. Je
obrazem uplynulých dnů, na kterých už nemůžeme nic změnit, obrazem o životě a událostech našeho města.
Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří mi
při vytváření zápisu ochotně pomáhali. Poskytovali informace slovem, posíláním materiálů
nebo tím, že mají aktualizované internetové
stránky spolku, firmy, sdružení. Informace
mají pro kronikáře cenu zlata. Proto mě trápí,
že některé subjekty nereagovaly na mé prosby
a žádosti. Zápis proto nemůže být úplný tak,
jak bych si přála a jak by to bylo správné. Třeba bude příští rok líp.
Jmenovitě patří poděkování členům letopisecké komise Mgr. Jitce Špačkové, Jaroslavu
Brodskému a Bc. Vlastimilu Simotovi za připomínky k textu. Za tisk textu a vypálení na CD dě-
kuji panu Luboši Plášilovi, za uspořádání příloh
paní Janě Buřičové a zajištění vazby Mgr. Daně
Duškové. Nesmím zapomenout na Zdeňka Kliku, který pomáhal při fotodokumentaci.
S prací kronikáře se budete mít možnost
seznámit ve dnech 24. a 25. listopadu 2014
v zámeckém sále od 8.30 do 16 hodin při prezentaci kronik. Ráda se s vámi setkám.
našich požadavků. Jsme moc rádi, že nám na
koncertě zazpíval pěvecký sbor Slavík, pod
vedením sbormistrně Lenky Klátilové. Dalšími
účinkujícími byli členové Podblanického smíšeného sboru a orchestru, pod vedením sbormistra pana Jiřího Volka, kteří několik našich
klientů i pracovníků vzali „na chvíli mezi sebe“
a všichni společně si zazpívali lidové písně.
Koncert naše Centrum pořádalo poprvé. Byla
to naše premiéra, která se neobešla bez drobných organizačních nedorozumění, ale všichni
to vzali s úsměvem, atmosféra se díky tomu
uvolnila. Pohled do sálu i na stupínek, kde byly
účinkující sbory a orchestr, byl potvrzením
toho, že máme „štěstí“ na skvělé lidi. Na lidi,
kteří nám svou pomocí říkají, že nám věří, že
nám fandí a pokud budou mít možnost, opět
pomůžou. A to nám dává sílu nejen dál dělat
naši práci, ale také jít do neznámých vod. Za
to všem patří velký dík.
Velké a milé překvapení nám přichystali
manželé Vašinovi, pan Kozler a také pan Kříž
z Dřevozpracujícího družstva Lukavec, kteří
nám darovali nejen pěknou finanční částku,
ale také nám přislíbili materiální pomoc na rekonstrukci našeho nového objektu, kde po jejím dokončení najdou svůj druhý domov naši
klienti, kteří nebudou mít možnost dále žít ve
svém domově.
MGR. Marie Tušilová
Koncert LADY
V
pátek 10. října 2014 pořádalo Centrum
LADA, pod záštitou manželů Vašinových,
koncert pro všechny, kteří nejsou lhostejní
k osudu druhých lidí a jsou ochotni podat jim
pomocnou ruku. Jsou to lidé, kteří pomáhají,
ale zároveň nic neočekávají. Náš dík patří i našim klientům, bez kterých by naše LADA nikdy
nebyla a také jejich rodičům, kteří nám svěřují
to nejcennější, co mají, své děti. Těmto všem
lidem jsme věnovali Koncert pro Vás. Pan starosta Lukáš Vlček nám umožnil tento koncert
uskutečnit v pěkném zrekonstruovaném velkém sále. Při samotné organizaci nám svým
velkým pochopením a také trpělivostí pomohly pracovnice Infocentra a také pan Kudrna,
který připravoval sál i přilehlé prostory podle
4
Blanka Huderová, Centrum LADA, o. s.
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Centrum pro seniory a UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Centrum pro seniory a UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Kulturní a vzdělávací centrum pro osoby starší 55 let
Nabídka aktivit – listopad 2014
Reflexní terapie je jedna z nejúčinnějších metod alternativní medicíny.
Využívá skutečnosti, že všechny orgány nebo části těla mají svůj obraz
– reflexní místo (reflexní plošku) na chodidlech a na rukou. Při mačkání reflexních plošek začne odpovídajícím místem v těle lépe protékat
životní energie. V důsledku toho se zlepší nervové zásobení, prokrvení,
přísun výživných a odvod toxických látek v příslušném orgánu.
Při přednášce, která se uskuteční v pátek 21. listopadu pohovoří
RNDr. Jitka Macháčková o principech této metody a sami si prakticky
vyzkoušíte diagnostiku a ošetření svého pohybového systému (na bo-
DEN
DATUM
ČAS KURZ/BESEDA
sých chodidlech a na rukou svých nebo někoho druhého). Rezervace
nutná, maximální kapacita 10 osob
Doporučujeme navštívit Výstavu kronik a Prezentaci kronikářské
práce. Akce se bude konat v pondělí 24. a v úterý 25. listopadu v Zámeckém sále. Jsou připraveny doprovodné programy: promítání historických fotografií s komentářem Mgr. Marie Tušilové a přednáška
Bc. Vlastimila Simoty o historiku prof. Ferdinandu Pakostovi. Více
v tomto čísle ZMK.
LEKTOR
MÍSTO
Út
4. listopadu
13.30–15 vU3V – Kouzelná geometrie
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
Út
4. listopadu
15–16.30 vU3V – Potraviny a spotřebitel
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
St
5. listopadu
16–17 Angličtina – pokročilí
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
Pá
7. listopadu
16–18 Tvůrčí dílny
Denisa Sůvová, DiS.
Centrum pro seniory
Ne
9. listopadu
15–16 Jóga pro seniory
Mgr. Daniela Zelenková
RC Sovička
Út
11. listopadu
14–15.30 vU3V – konzultační hodiny
Bc. Dana Tůmová
Centrum pro seniory
Út
11. listopadu
17–18 Angličtina – začátečníci
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
St
12. listopadu
16–17 Angličtina – pokročilí
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
Čt
13. listopadu
Bc. Dana Tůmová
Centrum pro seniory
Pá
14. listopadu
16–18 Tvůrčí dílny – Kurz patchworku
Denisa Sůvová, DiS.
Centrum pro seniory
Ne
16. listopadu
15–16 Jóga pro seniory
Mgr. Daniela Zelenková
RC Sovička
Út
18. listopadu
13.30–15 vU3V – Kouzelná geometrie
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
Út
18. listopadu
15–16.30 vU3V – Potraviny a spotřebitel
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
Út
18. listopadu
17–18 Angličtina – začátečníci
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
St
19. listopadu
16–17 Angličtina – pokročilí
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
Pá
21. listopadu
13–14.30 Reflexní terapie
RNDr. Jitka Macháčková
Centrum pro seniory
Pá
21. listopadu
16–18 Tvůrčí dílny
Denisa Sůvová, DiS.
Centrum pro seniory
Út
25. listopadu
14–15.30 vU3V – konzultační hodiny
Bc. Dana Tůmová
Centrum pro seniory
Út
25. listopadu
17–18 Angličtina – začátečníci
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
St
26. listopadu
16–17 Angličtina – pokročilí
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
Čt
27. listopadu
Bc. Dana Tůmová
Centrum pro seniory
Ne
30. listopadu
Mgr. Daniela Zelenková
RC Sovička
14–15.30 Trénování paměti 8/10
14–15.30 Trénování paměti 9/10
15–16 Jóga pro seniory
CENTRUM PRO SENIORY A UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU | NÁMĚSTÍ SVOBODY 1 – ZÁMECKÝ DVŮR, PACOV
KONTAKTNÍ OSOBA: BC. DANA TŮMOVÁ, TEL.: 732 129 593, E-MAIL: [email protected]
MĚSTO PACOV PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ
z mého kraje | LISTOPAD 2014
5
Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák
Léto jak má být
a Židovský
| Cena Ď
Moje cesta životem je jiná…
Rozhovor s P. Jaroslavem Šmejkalem, který je od 1. září 2014
katolickým duchovním pacovské farnosti.
Pane faráři, jste v Pacově teprve krátce, přesto – jaké jsou
Vaše dojmy?
Jsem zde opravdu krátký čas, protože část září, které bylo prvním
měsícem mého působení zde, jsem ještě trávil stěhováním, ale také
dovolenou, kterou jsem už opravdu potřeboval a nemohl si ji vzít dřív.
Myslím, že musím teprve poznat hodně lidí, hovořit s nimi, abych
mohl nabídnout to, co postrádají. A mohu říct, že už jsem potkal
mnoho příjemných lidí.
Kde jste byl o dovolené?
Byl jsem u rodičů a také u přátel na chatě. Pocházím z Holubova a já
doplňuji pod Kletí, aby bylo rychleji jasno, kde to je. Protože jsem už
jako kněz působil na několika místech, tak mohu říct, že z každého
místa mám přátele, které občas navštěvuji nebo oni mě.
Cestujete rád?
Cestování je jistě pěkné, ale nemohu říct, že je to mým koníčkem,
ale občas je dobře podívat se za humna. Byl jsem v Izraeli, bylo to
zajímavé. V místech, která jsem procházel, jsem se snažil promítnout
si to, co se tam událo. Ta místa jsou stále jakoby naplněna událostmi,
které známe z Evangelií.
6
Budete připravovat nějaké poutní výjezdy?
To je pro mne ještě moc brzy o takových akcích přemýšlet, teď se
musím usadit, rozhlížet se, poznávat, seznamovat se s lidmi, kteří
tvoří farní společenství, ale i s těmi mimo tuto společnost, pak se mi
třeba podaří oslovit i ty, kteří si ke „kostelu“ nenašli cestu, pak mohu
plánovat další. Rád reaguji na nabídku toho, kdo s něčím přijde, třeba
i s návrhem na poutní zájezdy. Ale rád vzpomenu např. na pouť do
Litmanové na Slovensku, také se samozřejmě často jezdí na Svatou
Horu, atd.
Jaká byla Vaše cesta ke kněžství? Jste z tradiční křesťanské
rodiny nebo snad konvertita?
Pocházím z tradiční katolické rodiny, rodiče byli celý život tvrdě
pracující v zemědělství a jsme tři kluci, museli se dost starat. Já jsem
prostřední, oba moji bratři jsou ženatí, a tak rodiče mají také vnuka
a vnučku. Moje cesta životem je jiná a jsem rád, že rozhodnutí stát
se knězem moje rodina přijala pěkně a vlastně radostně. Nešel jsem
studovat do semináře hned po střední škole, ale až v sedmadvaceti
letech, začínali jsme studium jen několik týdnů před Sametovou
revolucí. Po střední škole jsem pracoval jako mechanik. Střední školu
textilní s maturitou jsem studoval v Náchodě, jezdil jsem na víkendy
domů a dokonce si dodnes pamatuji cenu, kterou jsem platil za vlak.
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Moje cesta životem je jiná… | Božejáci natáčeli na pacovském zámku
Před vstupem do semináře v Litoměřicích jsem byl po vojně, a tak
bylo moje rozhodnutí už dost uvážené a já jsem nikdy nelitoval.
Vlastně nejsilnější impulz ke studiu v semináři a práci kněze mi dal
kamarád a jeden pan farář, kteří viděli, že se se mnou ve vztahu k víře
„něco děje“ a sami mě upozornili, že se k takovému povolání hodím.
Působil jste také v Černovicích, to není od Pacova daleko...
Někdy se lidé nejvíc podivují faktu, že katoličtí kněží žijí
v celibátu bez rodiny...
Mluvíme spolu před pacovskou poutí, která se váže ke svátku
sv. Michaela, Archanděla a centrum města je plné houpaček,
atrakcí, přijedou stánkaři a rozloží své zboží, v rodinách se
čekají návštěvy a vaří a pečou se tradiční dobroty... ke kterému světci máte nejvřelejší vztah a čím Vás oslovuje?
Já jsem měl také kdysi známost, ta dívka byla hloubkou víry a vůbec
duchovně mnohem dál než tenkrát já, známost skončila a je to minulost, ale ona pro můj duchovní rozvoj tehdy hodně znamenala.
Předpokládám, že na nočním stolku máte Bibli, také breviář,
ale jaké další knihy čtete?
To s tím nočním stolkem je pravda a dalších knih, které mám rád,
je celá řada. Dělám si často poznámky a využívám je pak pro svoji
přípravu kázání, ale snad nejvíce pro mne znamenají čtivé a moudré
knihy profesora Petra Piťhy, kterého lidé znají jako porevolučního ministra školství, ale on je také skvělý pedagog, spisovatel a kněz. Jeho
knížky jsou většinou útlé, jsou plné moudrých postřehů, zamyšlení
a jsou mi velmi často inspirací k promýšlení různých témat.
Při stěhování, ale vlastně už před ním jsem zjistil, že vlastně
nepostrádám televizi. Zprávy si mohu přečíst na internetu, také jsou
každou chvilku v rozhlase.
Vstávám brzy, rád ráno pracuji, je to chvíle, kdy nezazvoní telefon,
nikdo nepřijde a mohu se soustředit. Píšu ručně, pak text během dne
přepíšu na počítači. A ráno, krátce po šesté jsou na Rádiu Proglas
přenášeny zpívané modlitby řeholnic, to je pak krásný začátek dne.
Ano, bylo to moje první místo po kaplanství, tam jsem byl téměř
jedenáct let, takže tenkrát jsem už přeložení čekal, ale přeložení do
Pacova ze Suchdola přišlo poměrně překvapivě, ale už jsem tady,
těším se na nové výzvy, dokonce jsem si přivezl horské kolo, které se
v rovinách jižních Čech moc neuplatnilo a těším se na vše, co přijde.
Já mám v mimořádné úctě světce dva. Jedním je Don Bosco, úžasný
člověk pracující s mládeží a patron salesiánů, kteří se potřebné
a mnohdy nelehké práci s mládeží věnují stále. Ten je známý, myslím,
dostatečně.
Pak cítím velkou úctu ke sv. faráři arskému, Janu Marii Vianneyovi, který byl v době po Velké francouzské revoluci poslán do úplně
obyčejné, skoro nevěřící komunity a podařilo se mu tak silně ovlivnit
a oslovit lidi, že svoji farnost nesmírně duchovně pozdvihnul. Lidé
za ním jezdili v celých zástupech, aby se u něj mohli vyzpovídat. Oba
jsou mi vzorem a inspirací.
Přeji Vám pro Vaši práci hodně požehnání a děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Otázky kladla A. Rubáčková
FOTO ZDENĚK KLIKA
Božejáci natáčeli na pacovském zámku
V
sobotu 11. října se v areálu pacovského zámku uskutečnilo natáčení videoklipů k písničkám z nejnovějšího CD jihočeské dechové kapely Božejáci. Klipy byly natočeny pro televizi Šlágr
a budou odvysílány ještě do konce roku. Lidé
z produkce této televizní stanice byli velmi příjemně překvapeni, jaké krásné prostory a zázemí náš zámek skýtá. Jejich slova chvály byla o to
víc potěšující, že lidé z této branže projedou velkou část naší země a jistě už viděli ledacos. Není
proto vyloučeno, že se někdy v budoucnu k nám
do Pacova opět vrátí, což by bylo jenom dobře.
Pacov si získává mezi městy stále lepší jméno
a proto je důležitá i jeho prezentace v médiích
a v nich pacovský zámek jistě ostudu neudělá.
I když natáčení nepřálo příliš počasí, podařilo se
nakonec natočit obraz k devíti písničkám a to na
zámeckém nádvoří, v zahradě a na Valech.
Velké poděkování patří panu starostovi Vlčkovi, pod jehož záštitou se natáčení uskutečnilo a věřím, že dobrá spolupráce města Pacov
a kapely Božejáci bude i nadále pokračovat.
Vojta Kudrna
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Božejáci při natáčení v zámecké zahradě
7
Počátky ochotnického divadla v Pacově – I. část
Počátky ochotnického divadla v Pacově – I. část
Úvodem vás chci seznámit se snahami hrát v našem městě divadlo,
přičemž se nemohu vyhnout uvedení jmen a událostí, které dávno odnesl čas. Jistě poznáte, že popisované osoby, jakož i jejich rody, se již
v Pacově nevyskytují. Náplň příspěvku čerpám z „Památníku jednoty
divadelních ochotníků v Pacově “, které popisují období let 1859–1909,
ale i pokusy založit divadlo před rokem 1848. Články o pacovském
ochotnickém divadle se v našem měsíčníku objevují často, naposled
to bylo při 150letém jubileu ochotnického divadla v listopadovém vydání roku 2009. Na rozdíl od jejich obsahu se chci zmínit o naprostých
začátcích.
V českých zemích se v druhé polovině 18. století objevovalo především v menších městech divadlo loutkové, jehož průkopníkem byl principál Matěj Kopecký pocházející z Chrudimi (1775–1847). K jeho hrám
patřil již tehdy neodmyslitelný Kašpárek, čerti, ale i postavy z české
historie, což prostý lid velmi vítal. K začátkům ochotnických divadel
značně přispělo Krameriovo nakladatelství, jakož i přínos divadelní
společnosti V. Tháma. Převážná většina her byla v jazyce německém,
některé ale i v českém. V té době neměli dramaturgové ponětí o scéně
ani literární vzdělání. Byli to však vlastenci, kteří chtěli rozvíjet mateřskou řeč, potírat vše, co bylo německé a prosazovat rodící se obrozenecké období.
Nebudu se dále zmiňovat, jak vše probíhalo v naší „české kotlině“,
ale přeneseme se do našeho města. Nutno podotknout, že ještě než
došlo u nás k ustavení ochotnického divadla (1859), vznikaly snahy
o provozování této činnosti. Ti, kdož se zajímají o poměry v našem
městě vědí, že vláda bosých karmelitánů divadlu nepřála. Po jejich od-
chodu se zámecká vrchnost bavila divadlem v zámeckém kasinu (západní část zámku se stávajícím znovuobnoveným Zámeckým sálem).
Jednalo se jen o hry v jazyku německém. Tehdejší provozovatel kasina,
hostinský Bárta, posílá již v roce 1848 zdobně tištěné pozvánky na tamní představení.
Klidné a ospalé město se však díky vrátivším se studentům (obyčejně v době prázdnin) z pražských škol začíná probouzet ze své letargie.
Staré zápisky zmiňují jména MUDr. Josefa Hamerníka (pamětní deska
umístěna na budově bývalé lékárny čp. 169 na náměstí, mezi prodejnou Koh-i-noor a pizzerií) a profesora Dr. Františka Šohaje (pamětní
deska je v Myslíkově ulici na domě, který patříval panu Kopalovi – naproti řeznictví pana Klátila). Tito mladíci přinesli s sebou z Prahy „čerstvý vzduch“, který stále ještě míjel maloměstský Pacov. V divadelním
památníku je Pacov popisován jako město plné výmolů, roklí a volně
tekoucích potoků, spojené s okolním světem díky neohrabaným dostavníkům a formanským vozům jezdícím po císařské silnici směrem
na Košetice a do Prahy. Podrobně tento stav popisuje místní měšťan
pan Josef Šteidler, což jsem již uvedl v měsíčníku ZMK z roku 2010.
Ke vzniku pacovského divadla značně přispěl profesor Bernard
Bolzano, pobývající tehdy na zámku v Těchobuzi. Další osudy divadla
plné čilého života, bojů, sporů a stěhování, popisuje právě v pamětech
pan Antonín Plaček. Jeho mladším bratrem byl MUDr. Václav Plaček
(1868–1925), lidumil a spisovatel, jehož pamětní deska je na náměstí
na domě čp. 80 (železářství Roman Červenka). Bouřlivý rok 1848 činnost rodícího se divadla na čas utlumil. K zásadním změnám dochází
po pádu Bachova absolutismu, kdy vznikají i v našem městě vlaste-
Slavnostní umístění pamětní desky MUDr. Josefa Hamerníka na dům č.p. 169, rok 1905
8
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Počátky ochotnického divadla v Pacově – I. část
necké spolky se svými besedami a bujarým vlastenčením. Právě v roce
1859 dochází díky Ferdinandu Kozelskému (bydlel v domě dnešní KB)
a Antonínu Plačkovi (1841–1928) k založení ochotnického divadelního
spolku a popisu jeho činnosti až do roku 1909. V té době je ustaven i pěvecký spolek „Čech“ – později pojmenovaný jako „Slavík“, v roce 1865
vzniká „Čtenářská beseda“ a v roce 1871 pak Hasičsko tělovýchovná
jednota. Významnou událostí v roce 1888 bylo dokončení transversální
železniční dráhy. Pro naši lokalitu hektické období, díky němuž se přinesly do města i začátky průmyslu a manufaktur, čímž se Pacov přiblížil svojí úrovní i větším městům.
Ještě před rokem 1859 vzniklo pěvecké kvarteto, jehož členové se
snažili vzkřísit dosud zanedbávané divadelnictví. Přičiněním lesního
praktikanta Bárty byly na půdě zámku nalezeny rozedrané zbytky
opony a některých dekorací. Něco se upotřebilo, ostatní bylo spáleno. Na škodu bylo, že oponu i některé dekorace použil velkostatek za
prostěradla, z lepšího plátna byly ušity pytle. Všeumělec Bárta (zřejmě jmenovec provozovatele zámeckého kasina Bárty) zajistil nové
rekvizity, jakož i namalování opony a kulis. Ochotníci začali s přípravou činnosti. Jako první byly uvedeny hry „Rekrutýrka v Kocourkově“
a „Jeden z nás se musí oženit“. Potíže s umístěním scény byly vyřešeny nájmem v prvním patře Hostince „Na Panské“, jehož majitelem byl
pan Adam Mašát.
Ještě před rokem 1859 uvedli místní studenti při prázdninovém
pobytu v Pacově hry od V. K. Klicpery „Loketský zvon“ a po zdařilém
představení i hru „Divotvorný klobouk“. Aktéry prvních her byli Josef
Hamerník, František Šohaj a Fabián Kozelský, z městských slečen pak
K. Kopfsteinová, Vejvarová a další. Za zmínku stojí, jak někteří z diváků
hry prožívali, o čemž svědčí vydané paměti, kdy bodrý občan a mistr
soukenický Vondřejka v průběhu hry náhle povstal a za nastalého ticha
zvolal na herce – svého syna: „Honzíku, nekupuj ho – ošidí tě“, což vyvolalo u diváků smích a následný frenetický aplaus. Stalo se tak při hře
„Divotvorný klobouk“, když děj dospěl do okamžiku, kdy lakomec Koliáš od studentů klobouk kupoval. Záměrně neuvádím stati, ve kterých
jsou popisovány společenské a politické poměry před rokem 1848. Při
všech potížích se vyskytl problém, která z místních krasavic na prknech
vystoupí. Vše se vyřešilo tím, že mladistvý Ferdinand Kozelský uvolil se
převzíti roli Lidušky ve hře „Rekrutýrka v Kocourkově“.
Divadelní ochotníky čekaly další potíže. Hostinský Adam Mašát dal
divadelníkům výpověď. Veškeré snahy přemluvit ho, byly marné. Naštěstí pomohl tehdejší purkmistr pan Fabián Kozelský a dal k dispozici prostory svého domu v dolní části náměstí. Autor pamětí uvádí,
že v roce 1909 tam byla pošta. Členění místností nevyhovovalo, ale
poštmistrův syn Ferdinand Kozelský a jeho přítel Antonín Plaček konali
tajné porady jak upravit uvolněné prostory dřívějších četnických kasáren. Aniž by se dovolili starého pána Fabiána Kozelského (t. č. starosty
města) využili dobu, kdy byl celý den na honu a za pomoci zedníka vše
upravili tak, že v domě vzniklo malé jeviště i sál. V pamětech pan Plaček
uvádí, že po návratu z honu starý pán jen prohodil „Co jste to provedli?
Jen aby vám to dobře šlo.“ Ihned byl vydán arch a dům od domu prosili
o příspěvek na činnost a to i přesto, že jim to starosta okresního úřadu
zakázal. To bylo v roce 1860. Tháliin stánek byl na malém městě úspěšně budován. Do kroužku se počali hlásit mladíci i panny a to i přes odpor některých konservativních tatínků a maminek. Divadlo „Na poště“
zdomácnělo. Z ochotníků vynikali hlavně František Linhart, Petr Šohaj,
Ferdinand Kozelský, Antonín Plaček a další. Z panen pak výborná herečka i zpěvačka Eleonora Nováková, Katuška Mašátová a jiné.
Tržby od diváků uhradily stěží nájemné. Přesto zbyla i část pro příspěvek na budování Národního divadla, ale i sbírky pro občany v Lukavci a Kámeně, kterým vyhořely domy. Při jednom představení se
z neznámých příčin vznítily papírové rekvizity, které se podařilo záhy
uhasit. Poté byl ke každému vystoupení ustanoven hlídač. Snad právě v návaznosti na tuto nehodu se autor ve vyprávění vrací o 30 let
zpět, kdy došlo dne 11. prosince 1831 k velké tragédii. Jsem si vědom,
že tato událost byla uvedena v některém z dřívějších ročníků ZMK.
Přesto ji pro náhodné čtenáře našich novin znovu, alespoň stručně,
připomenu.
Tehdy zavítalo do Pacova dřevěné loutkové divadlo. Představení se
konalo v horním podlaží hospody „Na Maštálkách“. Já se zmíním jen
o příčině neštěstí a následných obětech. Principál uvázal svého bělouše v přízemí, kde byly chlévy. Malí diváci ani nedutali a s napětím sledovali hru. Když však na jeviště přiletěl čert, rázně dupl kopytem a i děti
začaly radostí skákat, vše se seběhlo velmi rychle. Ve spodní místnosti
k podpěrnému sloupu uvázaný kůň se splašil. Uvolněný sloup dokonal
dílo zkázy. Strop se začal propadat, prkna i zdivo zasypalo diváky a devět dětí bylo na místě usmrceno. Zraněni byli i dospělí a další děti. Nato
principál využil zmatku, z trosek vyprostil potlučeného koně a zatím co
rodičové vyprošťovali děti, zapřáhl, naložil zbytky rekvizit a z Pacova
kvapem odjel.
Touto tragickou nehodou, na kterou ještě se smutkem vzpomínalo mnoho generací, končím vyprávění podle „Památníků divadelních
ochotníků v Pacově“. Příště si povíme o dalších osudech a činnosti divadla v našem městě.
Zakladatelé spolku
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Jindra Lhota
9
Střípky ze školních lavic ZŠ Pacov
Střípky ze školních lavic ZŠ Pacov
Záložka do knihy spojuje školy
Naše škola se letos podruhé zapojila do československého projektu Záložka do knihy spojuje školy, který vyhlásily Národní pedagogické
muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě.
Žáci z přihlášených tříd vytvořili záložky do
knihy, na kterých libovolnou technikou ztvárnili svou oblíbenou knihu či literárního hrdinu,
a vyměnili si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Naší škole byla organizátory
vybrána Spojená škola D. Tatarku v Prešově.
Výroba záložek do knížky a jejich následná
výměna se žáky školy patří mezi zajímavé aktivity, které lze využít k navázání spolupráce, výměně kontaktů a poznání života dětí na
Slovensku.
Jitka Špačková
Návštěva automobilky ŠKODA
„…v 43tisícové Mladé Boleslavi je ve Škodovce
zaměstnáno přibližně 20 000 lidí. Celkem má
firma cca 26 000 zaměstnanců. Denně (s výjimkou víkendu) opouští brány závodu včetně
poboček v Kvasinách a Vrchlabí asi 2 700 vozů,
na jejichž výrobu se spotřebuje 1 000 tun pozinkovaného plechu. Výroba jednoho auta trvá
24 hodin, z toho 9 hodin stráví ve svařovně,
11 hodin v lakovně a zbývající 4 hodiny trvají
montážní práce. Automobily značky Škoda se
vyváží do více než 100 zemí světa, nejvíce do
Německa, Ruska, Velké Británie a Číny…“
Tyto informace a ještě spoustu dalších jsme
vyslechli v pondělí 13. října 2014 v automobilce ŠKODA Mladá Boleslav. V této firmě byla to-
Návštěva automobilky Škoda
10
tiž pro žáky 9. ročníků zajištěna exkurze. Hned
v úvodu jsme si prohlédli firemní muzeum
nacházející se v prostorách původní továrny,
kterou v roce 1895 založili pánové V. Laurin
a V. Klement. Zde o 10 let později také spatřil
světlo světa první automobil nesoucí jméno
zakladatelů firmy. V expozici muzea nás nejvíce zaujala chronologická řada po sobě jdoucích modelů automobilů značky L&K, později
Škoda. Zajímavou částí prohlídky bylo rovněž
představení práce restaurátorské dílny. Nakonec jsme zhlédli krátký film, který nám přiblížil
proces výroby současných vozů. Po přestávce
jsme se přesunuli do dvou výrobních hal, ve
kterých jsme se seznámili s výrobou motorů
a s lisováním jednotlivých dílů karoserie.
Exkurze byla velice zajímavá a pro nás přínosná, neboť jsme mohli na vlastní oči vidět
moderní výrobu světově známé automobilové
značky a zároveň jsme měli možnost nakouknout pod pokličku jedné z největších českých
firem.
jsou nutností a právem pro každého – to je
jedno z hlavních poselství Evropského dne
jazyků. Žáci luštili kvíz o evropských jazycích
a Evropské unii, vyhledávali v cizojazyčných
slovnících na internetu a poznávali různé evropské jazyky. Zájemci z 6. až 9. tříd se ještě
zúčastnili výtvarné soutěže pořádané u příležitosti Evropského dne jazyků 2014 v České
republice. Úkolem bylo vytvořit podle své fantazie jednu stránku obrázkového slovníku z jazyka, který není jejich mateřský. Samozřejmě
nechyběla angličtina, němčina, francouzština,
ruština a španělština, jazyky našich sousedních států – maďarština, polština, slovenština,
ale někteří žáci vytvořili obrázkový slovníček
i v méně tradičních jazycích jako je řečtina,
chorvatština, norština nebo švédština.
Žáci 9. A, 9. B
V pátek 3. října 2014 se uskutečnila akce „Setkání žáků 4. tříd“ na turistické základně v Pacově. Žáci se rozdělili do družstev, aby mohli
plnit připravené úkoly.
Soutěžili v hodu koulí, vázali hada z oblečení, luštili kvízy a křížovky, sestavovali puzzle,
sráželi plechovky a nafukovali balonky. Dopoledne bylo zpříjemněno opékáním špekáčků
a pojídáním bonbonů, které děti vysoutěžily.
Hravé dopoledne žáci zakončili výrobou draků, které vyzdobily výstavu zahrádkářů.
Cílem akce bylo seznámit žáky čtvrtých tříd,
učit se spolupracovat při zajímavých aktivitách
a utužovat kamarádské vztahy ve třídách.
Evropský den jazyků
Základní škola Pacov se tradičně přidala
k oslavám Evropského dne jazyků, který byl
stanoven Radou Evropy na 26. září. Do akcí
pořádaných v rámci Evropského dne jazyků
se každoročně zapojují miliony lidí v 47 členských zemích Rady Evropy. V letošním školním roce se této akce zúčastnili žáci 8. a 9. tříd
při hodinách občanské výchovy a cizích jazyků
(anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk).
Cílem oslav je podporovat učení jazyků ve
škole i mimo ní, pro studijní účely, zaměstnání nebo jen pro zábavu. Jazykové dovednosti
Věra Plášilová
Setkání žáků 4. tříd
třídní učitelky 4. tříd
Záložka do knihy
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Zpráva o meteorologickém pozorování v Pacově | Den otevřených dveří MO ČRS Pacov | UganDĚNÍ v kavárně Jankl
Zpráva o meteorologickém pozorování v Pacově
P
rvním říjnem jsme se pomalu přehoupli
do posledního kvartálu roku 2014. Je to
i čas na zhodnocení srážkové činnosti na Pacovsku.
Krátce se zmíním o měsíci červenci. Zaujal
mne zejména 15. červenec, kdy v půl sedmé
ráno začalo mrholit, ale tak málo, že to bylo
takřka neměřitelné množství.
Při pohledu na Internet nás přešel jediný
mráček nad celou ČR o velikosti necelého
okresu Pelhřimov. Velice se mu nad Pacovem
zalíbilo a ještě v 9.30 padaly drobounké kapky
deště. Výstřední byl ještě 21. červenec. Odpoledne v 15 hodin po zahřmění spustila opravdu průtrž mračen provázená silným větrem
a trvala do 16 hodin. Za jednu hodinu spadlo
35,1 mm srážek. Ten den byly i tři krátké bouřky. Červenec byl zajímavý i s dvaceti deštivými
dny, kdy spadlo 105 mm srážek. Sedmého, devatenáctého a dvacátého nás zasáhly tři tro-
pické 30 °C teploty. 21. července byla tropická
i noc s 21,5 °C.
Měsíc srpen vynikal zejména počtem 22 deštivých dnů a z tohoto počtu bylo osm neměřitelných. To znamená, že než se drobounké kapky
dostaly do měřáku, tak se stačily odpařit. Přestože propršelo 22 dnů, spadlo pouze 78,6 mm
srážek. 16. srpna pršelo za 24 hodin čtyřikrát.
Byly to deště krátké. Jeden silný déšť započal
ve 13.46 do 13.54 hodin. Za osm minut spadlo
3,9 mm srážek a ve 14 hodin už svítilo sluníčko.
V neděli 24. srpna taktéž čtyřikrát pršelo a při
jenom dopoledním deštíku začaly od 10.33 do
10.36 padat krupky. Naštěstí jen drobounké.
Bylo naměřeno pouze 0,1 mm srážek. Ten den
byla zaznamenána ještě krátká bouřka.
Měsíc září nám přinesl 17 deštivých dnů.
Z toho za 4 dny napršelo 15 a více mm/1m2
srážek za 24 hodin. Celkově za měsíc spadlo
104,7 mm/m2 srážek. V 9. čísle ZMK jsem se
zmínil o tom, že dešťový mráček vznikne třeba
i nad Pacovem, a tak se skutečně stalo v neděli
21. září. Po deštivé sobotě prosvitlo z mraků
sluníčko, najednou se zatáhlo a spadlo v 8.45
hodin pár kapek deště. Byl to okrajový deštík
ze dvou mráčků, které se opravdu vytvořily
20 km od Pacova. V tu chvíli to byly jediné dva
mráčky na celou ČR.
Za celé čtvrtletí se na Pacovsku žádné extrémní jevy nevyskytly, tak jak je tomu jinde
v ČR. Víno tu sice dozrává jen ve sklenících,
ale brambor tu máme každý rok dostatek
a k tomu nádhernou přírodu.
V podzimním čase, když se tak na přírodu koukne
už listí na stromech pomalu si žloutne.
Když lesy, louky, stráně, barvy si svoje mění
snad nikde na světě hezčího kraje není.
Pozorovatel Karel Papež
Den otevřených dveří MO ČRS Pacov
A
no, můžeme potvrdit, že tradiční Den otevřených dveří u pacovských rybářů se uskuteční v pátek 7. a v sobotu 8. listopadu 2014.
Jeho konání i Vánoční prodej ryb byly skutečně ohroženy, a to v důsledku odbahňování rybníků v parku. Po jednáních vedených
městem Pacov – konkrétně starostou panem
Vlčkem a místostarostou panem Kocourem –
s realizátory odbahnění, byla učiněna dohoda,
že voda v rybníku Židovský může být dočasně
zadržena a tím bude zajištěna i voda do níže
položených sádek, což umožní konání plánovaných akcí.
Program dne otevřených dveří :
Pátek 7. LISTOPADU 2014
8 – 16 hod.: výstava živých ryb
8 – 16 hod.: prodej živých ryb
10 – 22 hod.: podávání rybích specialit
v klubovně MO ČRS Pacov
SOBOTA 8. LISTOPADU 2014
8 – 12 hod.: prodej živých ryb
10 – 13 hod.: podávání rybích specialit
v klubovně MO ČRS Pacov
na vaši návštěvu se těší MO ČRS Pacov
UganDĚNÍ v kavárně Jankl
U
ganda je od Pacova přibližně 5 700 km
vzdušnou čarou daleko a je přibližně třikrát větší než Česká republika. Přesto kousek
Ugandy bude v Pacově právě 22. listopadu.
A to díky benefiční akci pro organizaci Whisper, která bude v nové kavárně Jankl od 18.30.
Whisper má své aktivity právě v Ugandě. Na
akci vystoupí uskupení The Riverman, kteří po
koncertech v Brně, Praze, Lanškrouně a dalších městech vystoupí i v Pacově. Jako další
do rytmu bude hrát Lukáš Vídeňský a Jiří Pejša. Pod jejich vedením bude probíhat i krátký
z mého kraje | LISTOPAD 2014
workshop bubnování na djembe, kde si zájemci budou moci vše vyzkoušet. Poslechnout
si budete moci i pacovského básníka a textaře
Pavla Pavlíka, který na akci přednese něco ze
své tvorby a doplní tak další dění na této akci.
Vstupné bude dobrovolné a výtěžek půjde
přímo organizaci Whisper. Tato organizace poskytuje základní vzdělání více než 108 dětem
a střechu nad hlavou pro více než 25 dětí.
Whisper nejenže poskytuje dětský domov
a školu, ale také se věnuje komunitnímu rozvoji. Navštěvováním více než třiceti obcí, kon-
trolují pracovníci Whisperu přes sto dětí a dalšímu pěti stu dětí bylo poskytnuto oblečení,
školní materiál a hračky. Pro rozvoj komunity
Whisper zahájil také enviromentální projekt,
kdy zaškoluje dospělé do práce se zvířaty
a starání se o půdu. Budeme se těšit na vaši
návštěvu! Vaše účast může vykouzlit nemálo
úsměvů na tvářích mnoha dětí!
Bc. Hana Mašátová
11
INZERCE
KOMINICKÉ PRÁCE
✓ čištění komínů, včetně zprávy
o kontrole (dle nařízení vlády)
✓ kamerová prohlídka komínů
✓ výstavba nových komínů
TEL.: 603 525 439
Nádražní 429, Pacov
Tel.: 776 840 354
PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Autoservis . Náhradní díly . Autodoplňky . Pneuservis . Diagnostika
Karosárna – rovnací stolice . Klimatizace . Lakování . Geometrie
LPG – montáž – revize . Montáž tažných zařízení . Výměna autoskel
Příprava a zajištění STK+EMISE . Svařování plastů
12
z mého kraje | LISTOPAD 2014
INZERCE
PACOVSKÉ STROJÍRNY PıIJMOU:
NÁSTUP MOŌNÝ IHNED
Ōivotopis posílejte na [email protected]
Tel: +420 724 589 699, +420 565 410 213
PLQY]GċOiQt628IJLGLýVNñSUŃND]VN%RSUiYQċQtNIJt]HQt9=9YñKRGRXVSROHKOLYRVWVDPRVWDWQRVWIOH[LELOLWD
]RGSRYċGQRVW]DVYċIJHQRXSUiFLSUD[HYRERUXYtWiQD
MANIPULANT
POŌADUJEME:
SVÁı(ü NEREZU
RGSRYtGDMtFtP]GRYpRKRGQRFHQtPRōQRVW]Y\ĹRYDWVLNYDOLILNDFLYUiPFLV\VWpPXILUHPQtKRY]GċOiYiQt
]iYRGQtVWUDYRYiQtSIJtSODWN\]DSUiFLRYtNHQGXQDGUiPHF=3QDōLYRWQtSRMLĹWċQtQDGRSUDYX
9ñXýQtOLVWYRERUXYSIJtEX]QpPRERUXDXWRPHFKDQLNVWURMŃD]DIJt]HQtPHFKDQLNRSUDYiIJ]HPċGċOVNñFKVWURMŃ
POŌADUJEME:
VYiIJHýVNñSUŃND]VRSUiY=.DNWRPXPLQLPiOQċ=.QHERVSROHKOLYRVWSUD[HPLQURN\
RGSRYtGDMtFtP]GRYpRKRGQRFHQtPRōQRVW]Y\ĹRYDWVLNYDOLILNDFLYUiPFLV\VWpPXILUHPQtKRY]GċOiYiQt
NABÍZÍME:
]iYRGQtVWUDYRYiQtSIJtSODWN\]DSUiFLRYtNHQGXQDGUiPHF=3]DRGERUQRVWRSUiYQċQtQDōLYRWQtSRMLĹWċQtQDGRSUDYX
Ô'5Ō%Éı
Y\XýHQtYRERUXSIJtSDGQċYSIJtEX]QpPRERUXDXWRPHFKDQLNPHFKDQLN6D=PHFKDQLNRSUDYiIJ]HPċGċOVNñFKVWURMŃ
POŌADUJEME: PDQXiOQt]UXýQRVW]RGSRYċGQRVWVYiIJHFtSUŃND]YñKRGRX
NABÍZÍME:
NABÍZÍME:
RGSRYtGDMtFtP]GRYpRKRGQRFHQtPRōQRVW]Y\ĹRYDWVLNYDOLILNDFLYUiPFLV\VWpPXILUHPQtKRY]GċOiYiQt
]iYRGQtVWUDYRYiQtSIJtSODWN\]DSUiFLRYtNHQGXQDGUiPHF=3QDōLYRWQtSRMLĹWċQtQDGRSUDYX
ŠKOLÁM A STUDENTłM NABÍZÍME:
‡Exkurze s odborným výkladem
‡Zabezpeýení souvislé školní praxe
‡ Stipendium (1000 .ý/mċs. + záruku pracovního uplatnċQí po ukonýení studia)
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Nádraōní 697, 395 01 Pacov, üeská republika
tel.: +420 565 443 111-14, fax: +420 565 443 117
[email protected], www.pacovske.cz
JISTÝ PRODEJ V NEJISTÉ DOBĚ
REALITY BROŽ
Realitní kancelář Pacov
Rychle a za nejvyšší cenu
prodáme Váš byt, dům, pozemek,
vyřešíme Vaši exekuci, vykoupíme
nemovitost v hotovosti
Tel.: 739 486 435
www.realitybroz.cz
z mého kraje | LISTOPAD 2014
13
INZERCE
Květiny Hortenzie, Hronova 268, Pacov
Srdečně Vás zveme
v neděli 16.listopadu 2014 od 13 do 17 hodin na tradiční výstavu
v prostorách obchodu
„Čas adventu a Vánoc“
Opět jsme pro Vás připravili netradiční adventní svícny, věnce na dveře,
dekorace vánočního stolu v různých barevných kombinacích aj.
Přijďte se k nám inspirovat. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Realitní kancelář mgr. Ivan Bumba
Nabízí své služby občanům Pacova a okolí.
Provádíme veškeré úkony, smlouvy apod.
ve spojení s prodeji, pronájmy a převody
nemovitostí.
Poradenská činnost zdarma.
Prodej rodinného domu v Těchobuzi,
dvě bytové jednotky – rekonstruováno.
Výhodná cena
Proč jezdit jinam, když vše vyřídíte doma.
Hronova 268, Pacov
tel.: 728 138 692 www.kvetiny-hortenzie.cz
Tel.: 607 119 048
e-mail: [email protected]
Prodám zahrádku s chatkou
na Roučkovické v Pacově,
Tel.: 776 840 354
Realitní kancelář
Jaroslav Peřinka
Na Blatech 586 Pacov
tel.: 565 442 440, 602 185 985
Vám nabízí nejen správu nemovitostí, ale i:
• zprostředkování prodeje bytu – nemovitosti
• sepsání kupní (darovací) smlouvy
• vklad na Katastrální úřad
• zpracování znaleckého posudku
VÝKUP, PRODEJ, DOPRAVA DŘEVA
ZA VAŠE DŘEVO NEJVYŠŠÍ CENA
Po dohodě zajištění těžebních a pěstebních prací
Stanislav Princ, Velká Chyška, tel.: 603 266 984
14
Vaše problémy s prodejem bytu
(nemovitosti) přenechejte nám.
Prodám byt 1+2 velikost 57m2
v panelovém domě Pacov, 4. poschodí,
po vnitřní rekonstrukci.
Prodám garáž na Jetřichovské ulici,
Prodám zahrádku v zahrádkářské
kolonii směr Roučkovice.
Kontakt: RK Jaroslav Peřinka
tel.: 602 185 985, 565 442 440
z mého kraje | LISTOPAD 2014
INZERCE
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
PROHLÍDKA KANALIZACE KAMEROU
Tel.: 603 278 707, 565 442 836
Pozn.: Nářadí nakoupeno za podpory Kraje Vysočina.
Pronajmu byt 2 + 1 v Pacově.
Tel: 723 980 957
MASÁŽE POHODA
Poliklinika Pacov 2. patro,
možnost objednávek Po–Pá
na tel.: 737 55 39 10
7 druhů masáží, dárkové poukazy
Ke každé první a páté masáži
malé překvapení.
ÈISTÍRNA PEØÍ
ČISTÍRNA
PEŘÍ
PÉØOVÉ VÝROBKY
PÉŘOVÉ
VÝROBKY
Alena Berková
777 631
Alena Berková
– 180
777 631 180
www.cistirnaperi.taborsko.com
www.cistirnaperi.taborsko.com
VÝROBA DEK – DVOJDEK
ŠE P
VÝROBA
DEK V-VAADVOJDEK
POLŠTÁØÙ
EØÍ
ŠÍ P
ŠIROKÝ
POLŠTÁŘŮ
VÝBÌR SYPKOVIN
D
EØIN O
Y!
VAŠE
P
ŠIROKÝ
Deky prošité do ètvercù
VAŠÍ EŘÍ DO
PEŘI
Èištìní
za
sucha
parou
NY!
VÝBĚR SYPKOVIN
Deky prošité
dopøíjem
čtverců
Pacov:
zakázek
pí Rudolfová, A. Sovy è. 501
Čištění
za
sucha
parou
Prodejna uhelných skladù - Pacov
Tel. 565 443 912, 777 029 796
Pacov:
příjem
zakázek
Po– pá 8–11,
12–15
hodin
Po tel. dohodì
kdykoliv
pí. Rudolfová,
A. Sovy
č. 501
www.koupelnypacov.cz tel.: 777 147 988, 777 872 131
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Prodejna uhelných skladů - Pacov
Tel. 565 443 912, 777 029 796
Po - pá 8 - 11, 12 - 15 hodin
Po tel. dohodě kdykoliv
www.cistirnaperi.info
15
INZERCE
UHELNÉ SKLADY PACOV
Antonína Sovy 501, Pacov
Telefon: 565 443 912 Mobil: 603 916 777, 777 029 796
Nabízíme pouze kvalitní tříděné uhlí z Ledvic
s vysokou výhřevností
KOSTKA A | OŘECH A1 | OŘECH A2
Příjem hodinářských oprav
každé pondělí od 17 do 18 h
Alena Plášilová
Za Branou 811, Pacov
e-mail: [email protected]
Tel.: 608 103 596
www.opravyhodinek.kvalitne.cz
Uhlí mícháme pouze na přání zákazníka a z nabízeného sortimentu
M ožno s t s l o ž e n í uh l í d o sk l e pa d op r avn í k em
AUTORIZOVANÝ
PRODEJCE A SERVIS
HUSQVARNA
MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY,
KŘOVINOŘEZY
NÁŘADÍ
ŠTÍPACÍ STROJE
tel.: 565 44 32 01
mob.: 606 79 26 99
e-mail: [email protected]
Myslíkova 48, 395 01 Pacov
www.blott.cz
Lumag
Přijme
elektrikáře
a
revizního
technika
více info na tel.: 736 649 166
ELEKTRO NÁŘADÍ
OCHRANNÉ POMŮCKY
PRACOVNÍ ODĚVY
OBUV
INSTALATÉRSKÉ,
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
VČETNĚ ROZVODŮ PLYNU
TEL.: 603 278 707, 565 442 836
PŮJČOVNA:
MOTOROVÉ PILY
Změna ordinační doby
MUDr. Tomis a ORL
SEKAČKY NA TRÁVU
KŘOVINOŘEZY
ŠTÍPAČKY NA DŘEVO
ORL ambulance – MUDr. Horníček oznamuje, že od 13. listopadu 2014 bude ordinovat
každý čtvrtek od 8 do 14 hodin.
MUDr. Jaroslav Tomis oznamuje, že s platností od 1. ledna 2015 se mění ordinační doba
následovně: pondělí až pátek od 7 do 11.30.
Odpolední ordinace ve středu od 14 do 18 hodin zůstává.
SNĚHOVÉ FRÉZY
KULTIVÁTORY
ELEKTROCENTRÁLY
SVÁŘEČKY
ČUJEME!
DOPORU
VÉ
O
K
DÁR AZY
K
POU
w w w. m e s to pa co v.cz
16
Svoz komunálního
odpadu 17. listopadu
Svoz komunálního odpadu dne 17. listopadu 2014 bude probíhat jako v pracovní dny –
tedy beze změn.
SOMPO, a.s.
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Z pacovského domova důchodců... | Značka kvality pro pečovatelskou službu charity Pacov
Z pacovského domova důchodců...
Týden sociálních služeb
Letos byl již šestým rokem první týden v říjnu
celorepublikově věnován sociálním službám.
Prostřednictvím tohoto projektu se široká veřejnost může blíže seznámit s náročnou a zodpovědnou prací lidí, kteří v této oblasti pracují.
Cílem všech akcí v tomto týdnu je ukázat, že
sociální služby mohou být kvalitní, že pomáhají
mnoha lidem a hlavně mohou zachovat lidskou
důstojnost a ctít potřeby každého jednotlivce.
DS-DD Pacov letos pro své klienty připravil
besedu s hasiči, návštěvu kynologického klubu z Pelhřimova a pana Vlacha z Dobré Vody,
taneční zábavu spojenou s grilováním, posezení s paní Tušilovou nad pacovskými pověstmi a výstavu výrobků v kapli svatého Václava.
Škoda, že nemůžeme zveřejnit více fotografií
abyste viděli, jak dokážeme trávit volný čas.
Víčka pro Kristýnku
Kristýnce. Její léčba je velice náročná jak fyzicky a psychicky, tak i finančně. Klienti a zaměstnanci DS-DD Pacov jsou rádi, že alespoň takto
mohou pomoci někomu, kdo jejich pomoc potřebuje. Víčka je možno přinést kdykoli, neboť
jsou na jednotlivých patrech umístěny sběrné
nádoby. Všem velice děkujeme.
DS-DD Pacov
DS-DD Pacov se zapojil do sběru víček z plastových lahví, která následně pomohou malé
Značka kvality pro pečovatelskou službu charity Pacov
Z
načka kvality v sociálních službách jako
externí systém hodnocení kvality sociálních služeb, který byl v loňském roce zařazen
do prestižního vládního Programu Česká kvalita sdružujícího seriózní a ověřené značky
kvality na českém trhu, přináší certifikovaným
poskytovatelům sociálních služeb zpětnou
vazbu na aktuální stav poskytované péče,
ale zároveň předkládá i doporučení, v jakých
oblastech je možné se dále zlepšovat a zkvalitňovat život svým uživatelům. Uživatele či
zájemce o službu a jejich rodinné příslušníky
informuje o kvalitě a možnostech dané služby
a pracovníky motivuje k dalšímu zlepšování
poskytovaných služeb.
Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd (podobně jako
u hotelových služeb). V praxi tak již při vstupu
do zařízení uvidí jak jeho nový uživatel, tak
případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení
dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové.
Původně byla Značka kvality vytvořena Asociací poskytovatelů sociálních služeb a společ-
z mého kraje | LISTOPAD 2014
ností HARTMANN-RICO a.s. ve spolupráci s odborníky pouze pro domovy pro seniory. Od
dubna roku 2013 byl systém zpřístupněn i pro
službu domov se zvláštním režimem a pro
kombinaci těchto dvou služeb. V letošním roce
mohou o certifikaci žádat nově i poskytovatelé pečovatelské služby a ambulantních služeb
typu denní stacionáře, centra denních služeb
a sociálně terapeutické dílny.
Na jaře letošního roku byla vybrána pečovatelská služba Farní charity Pacov do pilotního
programu certifikace pečovatelských služeb.
Bylo hodnoceno 85 kritérií ve dvou základních
oblastech: péče, individuální přístup, partnerství a stravování. Proces hodnocení probíhal
jednak přímo u nás – jako u poskytovatele
sociálních služeb, tak i v domácnostech uživatelů, kdy byly formou rozhovorů ověřovány
názory poskytovatele a zaměstnanců.
Dne 9. října 2014 na VI. výročním kongresu
poskytovatelů sociálních služeb ČR převzala
pečovatelská služba Farní charity Pacov z rukou
prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR Ing. Jiřího Horeckého, Ph. D., MBA,
certifikát Značka kvality v sociálních službách.
Velmi si tohoto ocenění vážíme a děkujeme našim uživatelům za rozhodnutí pečovatelskou službu využívat. Velké poděkování za
spolupráci a podporu směřuje k Městskému
úřadu Pacov. Poděkování patří i všem sponzorům, dárcům, příznivcům a dobrovolníkům,
bez kterých by se naše služba neobešla.
Za Farní charitu Pacov Alena Kokešová
17
Prázdniny s turisty utekly jako voda…
Prázdniny s turisty utekly jako voda…
J
e podzim, venku by mělo být větrno,
každý den plískanice, ale opak je pravdou a příroda zatím stále patřila krátkým
kalhotám, tričku a houby rostly jako by ani
neměla být zima. A snad i proto by nemělo
vadit ohlédnutí za letními měsíci prožitými
na aktivitách Turistického oddílu mládeže
Kamarádi Pacov. A nebylo toho málo a vždy
mezi většími aktivitami byl jen ten týden, aby
se u mnohých přepral jen bágl s vybavením,
případně, aby se dotyčný trochu srovnal s civilizací a opět vyjel někam do divočiny…
Hned druhý den letních prázdnin ve společném autobusu vyjeli na jih Evropy účastníci Expedice Sardinie a Šplouchačky. Nejprve
společně prožili několik dní v Dolomitech,
kde s údivem zjistili, že po tuhé zimě zbylo
na horách spousta sněhu a o to byly túry po
sněhu a ledu náročnější. Po noční jízdě se na
břehu moře celé osazenstvo autobusu rozdě-
lilo na dvě přibližné poloviny a horalové s autobusem odjeli na pro nás zatím neznámou
Sardinii a samotný ostrov je všechny svou atmosférou uchvátil. Účastníci Šplouchačky se
nabalili co mohli a trajektem přejeli na ostrov
Elba, kde to začalo být dobrodružné od samého začátku. Hledání místa, kde prožijeme
první noc a opět jsme se rozdělili na dvě části.
Jedna nastoupila na jachtu našeho kapitána
Martina a druhá polovina poznávala samotný Napoleonův ostrov. A po čtyřech dnech
střídačka. Samotná plavba na jachtě byla
pro všechny vodomily fantastická. Šnorchlování k vraku potopené lodi, k havarovanému
letadlu deset metů pod hladinou, podmořské jeskyni s krabem, polodrahokamy vyplavené mořem, lovení a jedení vylovených, či
případně zakoupených mořských živočichů
a druhá část jachtařů měla štěstí i na delfíny a velryby u samotné jachty. Zkrátka bylo
Letos… Slezsko 2014
Expedice Sardinie
Šplouchačka
Tábor Mimoňů
18
to dobrodrůžo i když někdy byly i metrové
vlny a s tím u některých související žaludek
na vodě…
Vrátili jsme se hodně spokojeni a pro mnohé
to byl pouze týden volna, jelikož se konala tuzemská akce Letos… Slezsko 2014 pro skoro
čtyřicet účastníků. A vůbec nelenili a aktivně
poznali velkou část Jeseníků a okolí. A opět
veliká spokojenost s tímto způsobem aktivního prožití dovolené.
A to již byla polovina prázdnin a s tím
i hlavní akce dětské části TOM Pacov a tou
byl Tábor mimoňů na řece Vltavě. A tábor
začal úplně na horním toku se základnou na
Soumarském mostě, kde jsme prožili skoro celý týden. Jednak jsme sjeli horní části
řeky až k Lipnu a také prošlapali celé okolí
tábořiště. A také sbírali stovky hřibů a kdo
zatím neměl houby rád, tak po tomto týdnu již ano. Ano, počasí bylo trochu vlhčejší,
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Prázdniny s turisty utekly jako voda… | MláDě v Praze
vlastně nám nezapršelo pouze dna dny, ale
tábor byl plný aktivních účatníků, stále se
něco dělo, tábor to byl náročný s vysokou
kvalitou.
Opět klasický týden doma a na konci srpna dvě již klasické akce. Jednak Pacovské
prázdnění, které se vždy koná poslední týden
prázdnin pro zájemce do deseti let, a bohužel se konalo pro menší počet účastníků, než
bylo předpokladáno. Nesolidnost několika
přihlášených na tábor, kteří neměli ani tu
slušnost se omluvit, přinejmenším mrzí. Při-
tom program byl hodně dobře připravený.
Ve stejném termínu se uskutečnila mezinárodní akce S Bavory na Sloupu, kdy 28
účastníků z Pacova a Bavorska prožilo hodně bohatý program ve Sloupu v Čechách.
Jezdecké koně, skály, kanoe na Ploučnici
výpravy po okolí a i společné hry, posezení,
vaření, zálesácké znalosti. Toto již dvacáté
setkání dětí a mládeže z obou zemí potvrdilo, že přátelství a kamarádství nezná hranice. Potvrzuje to i fakt, že mnozí účastníci a to
u obou stran, svou účast opakují a po akci se
setkávají a to zejména dnes populární elektronickou cestou.
Letní dobrodružství skončila, opravuje se
materiál, dělají kroniky, vystavují fotky a hlavně se vzpomíná a případně i těší na další týdny
a měsíce, kdy se opět něco bude dít. Vždyt ty
nejlepší, nejkrásnější, nejdelší prázdniny jsou
už za osm měsíců a ta doba uběhne hodně,
hodně rychle.
nepotěšily. To ale byla „voda na mlýn“ našim
dětem – každé z nich prý už nemusí hnout ve
škole ani brvou a přece budou prezidenty –
v této části exkurze jsme se proto raději dlouho
nezdržovali… Během prohlídky jsme vypracovávali pracovní sešity, které tematicky navazovali právě na to, co jsme v muzeu viděli. Milá
paní průvodkyně nám pak vyprávěla o spektru
návštěvníků, kteří do muzea zavítají – většinu
prý tvoří zahraniční turisté a pedagogové, již se
při uvědomění, že jsou právě v Muzeu Komenského, téměř rozpláčou, zatímco domácí se do
muzea příliš nehrnou. To jen dokládá skutečnost, že Komenský byl učitelem národů v pravém slova smyslu, ale zároveň je smutné, že si
ho v místě jeho původu nevážíme tolik, jak by
si jeho odkaz a osobnost jistě zasloužily.
Ve zbytku pobytu v našem hlavním městě
jsme se podívali na Petřín, kam nás vyvezla lanová dráha. Počasí se nám vyvedlo, a tak jsme
si užili krásný výhled z kabiny lanovky na Pražský hrad a malostranské střechy.
Ke konci našeho výletu jsme se občerstvili
a ulehčili svým peněženkám v obchodním cen-
tru Palladium na náměstí Míru. Pak už nám ale
nezbývalo nic jiného, než se přemístit na Hlavní nádraží a vyrazit k Pacovu. Cestou jsme ještě obdivovali krásnou synagogu v Jeruzalémské ulici a za chvíli jsme už mávali Praze z okna
rychlíku. Do Pacova jsme dorazili před osmou
hodinou večer, plni zážitků, ale unaveni celodenním chozením a vstřebáváním nových informací. Těšíme se na další „mimopošenský“
výlet a další akce, které spolu zažijeme.
V duchu mého pedagogického snažení
a vzhledem k návštěvě Národního pedagogického muzea si nakonec dovolím uvést citát
právě Jana Amose Komenského: „Naši učitelé
nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze
ukazují, ale samy nejdou.“ Odkaz Komenského je stále aktuální, spíše by se hodilo napsat
nadčasový, a proto by si tento citát měl vzít
k srdci každý, kdo má co dočinění se vzděláváním, výchovou, a to nejen u dětí či mládeže,
i když při práci s těmito skupinami by citovaná
zásada měla platit především.
TOM Kamarádi Pacov
MláDě v Praze
O
bčanské sdružení MláDě si dlouhodobě
vytyčilo za cíl mimo jiné i prohlubování
kulturního povědomí dětí a mládeže. Veškerá
naše předsevzetí se snažíme plnit na 120 %,
a proto jsme se tentokrát vydali do Prahy, kde
sídlí řada institucí, jež jsou pokladnicí informací právě pro naše záměry.
V září začíná škola, děti si jen pomalu uvědomují, že letošní letní prázdniny patří minulosti, a už se těší na ty další. Ale všechno
stýskání marné, školní rok je v běhu, a proto
hlavním bodem naší pražské exkurze v sobotu 27. září bylo Národní pedagogické muzeum
J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici. Zde
jsme zhlédli stálou expozici, jež se týkala odkazu učitele národů a historického vývoje
školství na našem území. Navštívili jsme také
ukázkovou třídu vesnické malotřídní školy,
posadili se do jejích lavic a vyzkoušeli si, jaké
bylo psaní brkem namáčeným do kalamáře
či jak by vypadalo naše jméno, kdybychom
jej napsali cyrilicí. K vidění byla i vysvědčení
československých prezidentů a známky na
některých z nich by většinu rodičů rozhodně
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Radek Klika ml., předseda sdružení
19
Činnost SDH Pacov v roce 2014 | Pacovští Honzíci – Regionální florbalová liga
Činnost SDH Pacov v roce 2014
V
ážení čtenáři, opět po roce si můžete přečíst článek, který shrnuje činnost sboru
dobrovolných hasičů v Pacově.
Od začátku roku 2014 probíhaly pravidelné
páteční tréninky mladých hasičů a od dubna
začala trénovat i ostatní družstva. Dalšími aktivitami, které neodmyslitelně patří k činnosti
snad každého spolku, jsou brigády. My jsme
se v letošním roce zaměřili na úklid skladu
a opravy překážek pro požární sport, kde členové sboru odpracovali mnoho brigádnických
hodin. Dále jsme uspořádali hasičský ples
a diskotéku.
To již ale nastal čas hasičských soutěží, které se konají takřka každý víkend. Květnovou
soutěží v Černovicích jsme tak odstartovali
další sportovní sezónu. Zároveň jsme v květnu
pomáhali při organizaci charitativní akce Běh
pro úsměv. Výtěžek z této akce byl věnován
nadaci Julinka. Dále jsme zajišťovali celovíkendovou okresní soutěž dětí a dorostu, která
se konala na pacovském atletickém závodišti.
Do celého kolotoče akcí jsme zařadili soutěže
v Kališti, Valtínově, Zhořci, Němčicích, Lesné
a samozřejmě Pelhřimovské hasičské ligy. Ještě na začátku léta proběhla v Pacově okresní
soutěž v požárním sportu. Následovala organizace soutěže o Pohár starosty města Pacova a nově soutěž v disciplínách TFA Pacovský
železný hasič .
Naše družstva jste mohli potkat na mnoha
hasičských soutěžích. Letos se jich uskutečnilo na dvě desítky. Z výsledků bych chtěl připomenout výborné výsledky družstva žen, které
se pravidelně umisťovalo na stupních vítězů
a nakonec z toho bylo celkově 3. místo v Pelhřimovské hasičské lize. Zato družstvo mužů
A se věčně dostávalo ke 4. místu. Nakonec,
v posledním závodě v Kletečné, získalo 2. místo a celkové 10. místo v PHL. V prvním ročníku
se v hlavní kategorii nejlépe z domácích umístil Aleš Janda. Naši mladí hasiči se také pravidelně umísťovali na předních pozicích a tak si
můžeme říct, že v Pacově máme perfektní nástupce do dalších let.
Nyní se již dostávám na jednotku SDH Pacov,
kterou zřizuje město Pacov. Za rok 2014 zasahovala jednotka u více jak 40 událostí, z nichž to
byly 4 požáry, jedna dopravní nehoda a ostatní události převážně technického charakteru.
Sem by se daly zařadit výjezdy na odstranění
padlých stromů, čerpání vody apod.
Pro vykonávání činností v jednotce musí být
členové řádně proškoleni v mnoha ohledech
a tak během celého roku probíhala různá školení. Někteří naši hasiči získali speciální osvědčení pro nositele dýchací techniky a také se
pro naši jednotku vyučil nový velitel družstva.
Dále jsme se zúčastnili utajovaného prověřovacího cvičení na hradě Kámen. Zde zasahovalo několik desítek hasičů s celkem jedenácti
vozidly. Také se uskutečnilo cvičení zaměřené
na dálkovou dopravu vody či na požár bioplynové stanice v Jetřichovci.
Tímto bych chtěl poděkovat profesionálním
hasičům ze stanice Pacov, se kterými naše
jednotka úzce spolupracuje, městu Pacov za
podporu a také musím poděkovat aktivním
členům, kteří věnují mnoho volného času pro
činnost sboru.
Aleš Janda
Pacovští Honzíci – Regionální florbalová liga
V
ítězné tažení Honzíků pokračuje i po jejich
postupu do Regionální ligy (v loňské sezóně tým suverénně ovládl Ligu Vysočiny), kde se
střetávají s týmy z kraje Vysočina a z Jihočeského kraje. Z ligy jsou prozatím (k 15. října 2014)
odehrána čtyři kola, v nichž Honzíci neztratili
ještě ani bod a ujali se hned od prvního zápasu
vedení v tabulce. Potěšující je především výhra
v derby nad pelhřimovským Spartakem, jenž
každoročně patří k favoritům ligy. Přehled odehraných zápasů včetně průběžné tabulky:
PH vs. Sokol Havl. Brod B PH vs. Žďár n/Sázavou B
PH vs. FBC Český Krumlov-Velešín PH vs. Spartak Pelhřimov B 15:2
5:3
11:9
6:1
V průběhu října, avšak po uzávěrce tohoto
čísla, ještě Honzíci odehráli domácí zápasy
v Pelhřimovské hale proti týmům FBC UNITED
České Budějovice a FBC Spartak Kaplice (o výsledcích budou Honzíci informovat v dalších
číslech ZMK). Rovněž v listopadu čekají pacovské hráče zápasy v Pelhřimovské hale, konkrétně 8. listopadu od 11.00 proti týmu 1. FbK
Tábor a od 15.30 proti SK JeMoBu. Tým Honzíků bude rád, pokud ho přijedete podpořit
20
#
Družstvo
Zápasy
Výhry
Remízy
Prohry
Skóre
Body
1. Pacovští Honzíci
4
4
0
0
37:15
12
2. SK JeMoBu
4
3
1
0
33:20
10
3. Hippos Žďár n/S. B
4
2
1
1
24:15
7
4. FBC UNITED Č. Budějovice
4
1
3
0
22:16
6
5. FBC Štíři Č. Budějovice B
4
2
0
2
26:32
6
6. 1. FbK Tábor
2
1
1
0
16:5
4
7. FBC Spartak Kaplice
4
0
3
1
22:24
3
8. Spartak Pelhřimov B
2
1
0
1
7:9
3
9. Sokol ED Havlíčkův Brod B
4
1
0
3
23:47
3
10. FBC Český Krumlov-Velešín
4
0
1
3
22:28
1
11. FbC Strakonice B
4
0
0
4
9:30
0
přímo do hlediště. Sledovat aktivity Honzíků
můžete i na jejich webových stránkách www.
pacovstihonzici.cz nebo facebooku www.facebook.com/Pacovsti.Honzici.
Honzíci však nezahálejí ani na poli kulturním. Již 14. listopadu se uskuteční tradiční
florbalový ples v Samšíně, a to dokonce po
páté. K tanci a poslechu bude hrát kapela Blueband. Všichni jste srdečně zváni.
Pacovští Honzíci
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Holky na vodítku | Atletická sezóna u konce
Holky na vodítku
V
pondělí 13. října se Zámecký sál zaplnil
žáky základní školy. Pacovskou knihovnu
navštívila spisovatelka Ivona Březinová a připravila si zajímavé povídání pro žáky 4. a 8. ročníků. Ivona Březinová je autorkou knih pro děti
a mládež. V jejích knihách najdeme pohádkové příběhy, příběhy o dětech, sborníky fantasy,
nevyhýbá se ani problematice drogově závislých, bulimii a anorexii, gamblerství, Alzheimerově chorobě nebo zdravotně postiženým.
Všechna tato témata dokázala zpracovat do
svých knížek tak, aby to pochopily i malé děti.
Na svém kontě má více jak 98 knih a další připravuje, právě dokončila slabikář. Pro čtvťáky
si připravila povídání o tom, jak vlastně vzniká
kniha, o své práci spisovatelky a o knížkách
určených menším dětem. Čtvrťáci její knížky
znají, četli je ve škole, mají je doma, nebo si je
půjčují v knihovně. Všichni se zaujetím poslouchali vyprávění a nebáli se zeptat na to, co je
zajímalo. Využili možnosti koupit si některou
z nabízených knih, nechat si knížky podepsat.
Čtvrťáky vystřídali osmáci. Pro ty bylo připraveno povídání o triptychu Holky na vodítku.
Ivona Březinová do tohoto triptychu dokázala
zpracovat právě téma drog, bulimie a anorexie a gamblerství. Více jak hodinu žákům popisovala, jakým způsobem knihy vznikaly, jak
chodila mezi závislou mládež, pohybovala
se v léčebnách a nemocnicích, v odvykacích
centrech, poslouchala příběhy mladých lidí,
kteří se uchýlili k pervitinu, heroinu nebo hracím automatům. Prozradila i svůj plán napsat
pokračování s názvem Kluci na řetězu, kde by
chtěla zpracovat téma alkoholismu, závislosti
na počítačových hrách a závislosti na mobilních telefonech. Osmáci asi budou mít dlouho
o čem přemýšlet. Ivona Březinová si po skončení besed prohlédla muzeum a knihovnu a na
památku si odvezla knihy Antonína Sovy.
Lenka Vlachová, Městská knihovna Pacov
Atletická sezóna u konce
L
éto je již u konce a tím se také uzavřela
atletická sezóna na dráze. Jako poslední
vyvrcholily soutěže družstev, ve kterých slavil
pacovský oddíl nemalé úspěchy. Muži letos
opět ovládli druhou ligu a mají tak právo příští rok startovat v lize první, ženské družstvo
vybojovalo krásnou pátou pozici ve stejné
soutěži. Pěkný výsledek se povedl i družstvu
dorostenek, které zvítězily v Krajském přeboru a postoupily na Mistrovství Čech. V tomto
závodě, jenž se konal na kladenském stadionu, si naše dorostenky (na fotce s předsedou
oddílu Pavlem Zajícem) vedly velmi statečně
a v konkurenci třinácti nejlepších družstev
z Čech obsadily velmi slušnou devátou pozici. Kromě dorostenek zvítězili v Krajském
přeboru ještě muži a ženy. Dokonce mistrem
České republiky se stal dorostenec Pavel Jakl,
který byl na vrchol sezóny propůjčen pražské
Slávii a skvělými výkony v diskařském kruhu
z mého kraje | LISTOPAD 2014
v běhu na 1 500 metrů desáté místo (4:36,65
min), o jednu příčku horší byla pak Adéla Čečáková v hodu diskem (30,16 m). Z pohledu
statistika se jeví letošní sezóna pacovských atletů jako velmi úspěšná, našim závodníkům se
podařilo překonat velké množství oddílových
rekordů a výrazně se prosadili v krajských, ale
i republikových tabulkách. Doufejme tedy, že
nadcházející roky budou pro příznivce královny sportu stejně úspěšné.
(47,82 m) jí pomohl k titulu Přeborníka ČR v kategorii dorostenců. Na žákovském mistrovství
České Republiky se představila dvojice pacovských závodníků. Kryštof Duchan obsadil
Novinky a aktuality z oddílu atletiky a kompletní výsledky naleznete na stránkách oddílu
www.atleti-pacov.cz.
Hlavním partnerem pacovské atletiky je firma BANES Soběslav s.r.o., významný dodavatel přesných rotačních dílů pro automobilový
průmysl a jemnou mechaniku.
Oddíl atletiky
21
Pacovské Babettky opět uspěly! | Pacovské dovádění
Pacovské Babettky opět uspěly!
Z
ačátek školního roku byl pro pacovské Babettky ve znamení tréninků, pilování choreografie a výrazu. Na trénincích se z reproduktorů stále dokola linula melodie a úvodní slova
skladby James Bond a devatenáct děvčat synchronně roztančilo taneční plochu do rytmu
hudby. Děvčata věděla, že hudba i choreografie
jsou dobré a když se povede skladbu odcvičit
precizně a bez pádu hůlky, je šance na medaili.
V sobotu 13. září 2014 se děvčata zúčastnila mažoretkové soutěže O pohár medvěda
Brtníka v Brtnici, kde svými ladnými pohyby,
šarmem a úsměvem na tváři oslnila porotu
natolik, že je umístila na krásné druhé místo v kategorii Junior. První místo Babettkám
uteklo pouze o jeden jediný bod.
O týden později, v neděli 21. září 2014, se
konala soutěž O pelhřimovský dukát v Pelhřimově. Do této soutěže byly přihlášeny i týmy,
které se účastní postupových soutěží a konkurence tak byla velká. Proto, když předsedkyně
poroty vyhlásila Babettky na třetím místě, byl
to pro děvčata z Pacova velký úspěch.
Tímto Babettky rozšířily svou sbírku úspěchů. Nyní mají na svém kontě tři bronzové, dvě
stříbrné a dvě zlaté medaile v kategorii Junior
(velké formace – baton).
Více informací o mažoretkách Babettkách naleznete na stránkách www.mazoretkypacov.cz.
V. Brodská, V. Dvořáková, Babettky Pacov
Pacovské dovádění
má za sebou již 20. ročníků a tyto kulatiny
proběhly za vskutku krásného počasí. Na tuto
outdoorovou akci se sjely děti a mládež ze
všech koutů republiky – namátkou mimo jiné
z Orlové, Mikulášovic, Ostravy, Kralup, Plzně
a samozřejmě také domácí zájemci. Závodu
jednotlivců, v těžkém terénu za vlakovým nádražím, kdy trať měla převýšení téměř 300 metrů se zúčastnilo téměř 140 závodníků od 6 let
věku až po šedivé skorokmety v deseti kategoriích. Pacovským se zde urodilo jedno vítězství
22
– v nejmladších žácích Martin Sviták, stříbro
bral Vojta Vachta a Karel Vagner a bronz Lukáš
Maršík.
A aby toho nebylo málo, tak jen několik
hodin po vyhlášení výsledků a rozdání cen se
naplnily tři autobusy zájemců o Noční bloudění Vysočinou, jehož cílem byla základna Hutě
u Černého rybníka. Někteří bloudili v lesích
u Stražiště až do páté hodiny ranní, ale většina došla okolo půlnoci, a tak si u grilovaného
opeřence vyslechla tklivé písně country ka-
pely Jezevci, převzala si potvrzení, kolik těch
kilometrů bloudila, nasedla opět do autobusů
a odjela do hajan pacovské základní školy.
Faktem je, že zejména ti nejmladší byli mnohdy z autobusů už vynášeni přehozeni přes rameno silnějších. Nedělní ráno se neslo ve znamení balení, úklidu a odjezdu domů se slovy,
že příští rok určitě přijedou.
TOM Kamarádi Pacov
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Drakiáda | Výročí Stražišťanu
Drakiáda
K
podzimu patří padání listí, ranní mrazíky, zamračená nepříjemná obloha. Ale
též podzimní radovánky, jako třeba opečené
brambory v ohýnku, pouštění draků a také blížící se vánoční svátky. Tu prvně jmenovanou
kratochvíli lze nabídnout v neděli 2. listopadu,
kdy se bude konat další ročník tradiční Drakiády v režii TOM Kamarádi Pacov.
Tak jako každoročně se zájemci ve věku od
mateřské školy až po seniory mohou dostavit
ve 13 hodin za Sovův park, kde se bude nejen
létat s papírovými stroji, ale k ochutnání budou i ty pečené brambory s mlékem. Navíc
budou vyhodnoceni draci nejkrásnější, nejvýše dolétnuvší a ti s největší výdrží. Takže je
potřeba jen trocha toho větru a hlavně aby
nepršelo a nepadal sníh…
TOM Kamarádi Pacov
Výročí Stražišťanu
J
e tomu již 45 let, kdy se po účinkování na
Kozimberském posvícení začal v Pacově
rodit z malé skupinky zpěváků soubor lidových písní a tanců Stražišťan. Činnost to nebyla lehká, neboť získat v tomto rozsáhlém oboru určité znalosti a zkušenosti není otázkou
krátkého času. Zvláště, když do jednoho celku
prolíná hudba, zpěv a tanec se svými krajovými zvláštnostmi.
Neustále je nutné studovat lidové zvyky
a tradice, místní i v širším regionu, předávat
je ve svých vystoupeních posluchačům, aby
neupadly do úplného zapomenutí. To je úkol
folklorního souboru a o to se také Stražišťan
snaží po celou dobu svého trvání.
Tento soubor, jak už bylo mnohokrát napsáno, vždy s velkou odpovědností reprezentoval
své město i region na slavnostech v Čechách,
na Moravě, Slovensku, v Německu, Švédsku,
Holandsku a Turecku.
Naše lidová tvorba a kultura vůbec, dává
vždy svým posluchačům nahlédnout do nepřeberné pokladnice skutečných klenotů, které nám zde naši předkové zanechali.
Díky všem těm, kteří nám v tomto úsilí dlouhá léta pomáhali a krok za krokem nás vedli,
například táta horáckého folkloru Míla Brtník, vedoucí souboru Vysočan z Jihlavy, PhDr
Hanah Laudová CSc, Doc. Dr. Lubomír Tyllner
CSc z pražského Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky, nebo
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Dr. Marcela Macková a Marie Oberfalcerová
z bývalého Krajského kulturního střediska
v Českých Budějovicích. Díky za finanční podporu bývalého zřizovatele ZV ROH Strojobalu
a jeho nadřízených složek, za kterou se pořizovaly kroje, děkujeme za velkou podporu
města Pacova a dalších sponzorů, kteří nám
svou pomocí umožnili propracovat se až do
dnešních dnů.
Občany města Pacova i širokého okolí srdečně zveme na slavnostní koncert svého výročí,
který se uskuteční v sobotu 22. listopadu 2014
v 19 hodin v pacovské sokolovně, kde můžete
rovněž shlédnout malou výstavu fotografií, kroniky a další zajímavosti ze života souboru. V programu uvidíte a uslyšíte řadu nových i starších
písní a tanců, vystoupení našich hostů, program
zakončí nebývalé dudácké vyhrávání a vyznání
městu Pacovu v písni „A ty mé město milé.“
Těšíme se opět na setkání se starými členy
souboru, pozvanými hosty a Vámi všemi, našimi věrnými posluchači.
František Zajíc
23
Rozsvícení vánočního stromu – advent na kolečkách | rodinné centrum sovička
Rozsvícení vánočního stromu – advent na kolečkách
Sobota 29. listopadu od 17 hodin na náměstí v Pacově
V letošním roce zahájíme adventní čas trochu jinak. Při rozsvícení
vánočního stromu nebude zpívat dětský pěvecký sbor Sluníčko jako
v minulých letech, za spolupráci jim však patří náš velký dík. Naopak
jsme se rozhodli pro spolupráci s divadlem Kvelb, které do Pacova přijede s programem nazvaným Advent na kolečkách. Jedná se o představení zvyklostí a nálad tohoto svátečního času. Tato příprava na Advent se s lehkostí vyhýbá liturgickým – náboženským tématům, avšak
základní náležitosti čistoty člověka a stavu srdce ve sváteční čas hodlá
připomenout s humorem a nadhledem.
Je zde možno zhlédnout andělské postavy na jejich létajících nebeských strojích. Někteří přijedou na obří koloběžce pro tři osoby
nebo na malé tříkolce, jiní na dvojkole, další jede na starém bicyklu
24
a táhne ohromný stroj, na kterém je připravené vše, co budou andělé
potřebovat. Také je na něm divadelní kukátko, ve kterém se zjeví vánoční skřítek a vyzve andělíčky, aby dětem předvedli a připomněli, co
se dělá na Adventní svátky, jaké obyčeje provází tento čas (Sv. Kateřina, Barborky, Peruchty, Ondřej, úklid, Mikuláš, Vánoce…).
Andílci také potřebují neustále někoho z dětí – publika – pro předvedení daných tradic a zvyků – neustále zapojují diváky do hry – však způsobem nenuceným. Krom jiného zamotají vše, co se dá zašmodrchat.
Představení čerpá z pouličního, jarmarečního a loutkového divadla.
Těšíme se na vaši účast a nezapomeňte si s sebou vzít zvonek nebo
rolničku.
MKS
z mého kraje | LISTOPAD 2014
POZVÁNKA | KŘÍŽOVKA
Křížovka
Honba za penězi… (dokončení v tajence)
Vodorovně: A) Mys; osetí; surová nafta; místo ve stodole. - B) Část střechy; druh pepře; souhlas; riskování. - C) Velké pole; hájová bylina; podnik v Sušici; česká hud. skupina. - D) Zkr. oděvní
tvorby; kanál; ženské jméno; římská čtyřka. - E) Tropické šílenství; takto; gibon; kachna. - F) Tajenka. - G) Bůžek lásky; Kelt; elektrárenská společnost; ambaláž. - H) Římská šestka; stadium
hmyzu; těžký kov; kód Vatikánu. - I) Mužské jméno; tělní tekutina; kaz; šicí vlákno. - J) Set, pytlácké nástrahy; koření; dopravní prostředky. - K) Spojka; podoba; zvířecí doupata, ruský vládce.
Svisle: 1) Kruh; staročeské zájmeno; bodavý hmyz. - 2) Trnovník; druh herce; jihoevropan. - 3) Titul muže; dravý pták; předložka. - 4) Opice; Oddělení technické kontroly; saň; chem. zn.
astatu. - 5) Osamoceno; kočkovitá šelma; hrob. - 6) Pramáti; dosna; žemlovka. - 7) Koupací nádoba; sloní zub; vyhynulý kočovník. - 8) Plemeno; je možno; ovan. - 9) Osobní zájmeno; silný
provaz; provaz se smyčkou. - 10) Obdělaný pozemek; jitro; věnovaný předmět. - 11) Plošná míra; na toto místo; pytle. - 12) Škubání v obličeji; spojka; část dne. - 13) Léčky; staroarmenské
město; výstavné stavení. - 14) Nádoba u studně; textilní látka; symbol čistoty.
Nápověda: ANAS, ATAR, SÍLAutor: Vladimír Kocman
z mého kraje | LISTOPAD 2014
25
VZPOMÍNKY | BLAHOPŘÁNÍ | POZVÁNKA
Vzpomínky
Blahopřání
Neslyším lesů šumění a zpěv ptáků v nich,
nevidím lesní paseku kde vánek sotva dýše,
svůj věčný spánek spím, tak tichounce, tiše.
Dne 21. října 2014 uplynulo 5 let, co nás navždy opustil
pan Václav Bez z Velké Černé. S láskou vzpomínají syn Josef
s rodinou a dcera Marie s rodinou.
Dne 3. listopadu 2014 uplyne pět let od úmrtí
Hany Duňkové z Pacova. Stále vzpomínají dcera
Hana, syn Josef a vnoučata Lucie a Vojtěch.
100. narozeniny
Dne 15. listopadu 2014 se dožívá 100 let
Václav Princ z Pacova.
Přiblížil se nejsmutnější den, kdy osud si Tě vzal,
nám zbyly v očích slzy jen a v srdci velký žal.
Jak je těžké tatínku drahý, bez Tebe žít dál.
Bez Tebe se životem těžko kráčí,
při vzpomínce se slzy do očí tlačí.
Bolest nezahojí žádný čas,
ozývá se v srdci znovu a zas.
Dne 3. listopadu vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana Miloslava Hájka
z Pacova. Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.
Milý tatínku, dědo, pradědo,
k tomuto významnému životnímu jubileu Ti srdečně
blahopřejeme, děkujeme za lásku, obětavost a starostlivost
a do dalších let Ti přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenost
a životní pohodu.
Tvoje manželka Marie, syn Jaroslav s rodinou, dcera Jana s rodinou,
vnučky Janina, Péťa, Vlaďka a Blanka s rodinami a pravnoučata Dominika, Matěj a Ondra, Sašenka, Šimon a Matouš a Amálka.
Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomíná,
kdo tě měl rád, nezapomíná.
Dne 7. listopadu 2014 uplyne 9 let, kdy nás navždy
opustil Jaroslav Hanyka, náš tatínek a dědeček.
S láskou a úctou vzpomínají dcery a vnoučata.
Utichlo srdce, utichl Tvůj hlas,
jen vzpomínky zůstaly v nás.
Dne 17. listopadu uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil pan Václav Záhora.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Čas plyne, život jde dál
jen vzpomínka zůstala nám.
Dne 19. listopadu vzpomínáme 6. smutné výročí
úmrtí mého manžela pana Josefa Kříže z Pacova.
Manželka Věra.
Dne 20. listopadu uplynou dva roky od doby, co
nás navždy opustil pan Josef Studnička – tatínek,
manžel, strýc a dědeček. S úctou a láskou stále
vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
26
UZÁVĚRKA
PROSINCOVÉHO
VYDÁNÍ MĚSÍČNÍKU Z MÉHO KRAJE
15. LISTOPADU 2014
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Přehled akcí v Pacově a okolí – LISTOPAD 2014
DEN
DATUM AKCE
SO
1. listopadu koncert skupiny Doga. Sokolovna od 20 hodin. Vystoupí též For Sale. Akce prvních 200 piv zdarma!
SO
1. listopadu Michal Braxatoris s kapelou. Sport bar cafe Legenda od 21 hodin.
NE
2. listopadu Drakiáda – 19. ročník. Za Sovovým parkem od 13 hodin. Soutěže o nejkrásnějšího, nejdéle a nejvýše létajícího draka.
K dispozici starodávné mlsky z brambor. Pořádá TOM Kamarádi a KČT Hořec Pacov.
PÁ
7. listopadu Jak se krotí princezna. Divadelní představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ. Od 8.15 a 10 hodin. Ostatní zájemci též vítáni.
Vstupné 40 Kč.
PÁ
7. listopadu Taneční kurz pro začátečníky. Sokolovna od 19 hodin.
PÁ
7. listopadu Sólo Cermaque. Nevšední koncert básníka, písničkáře, režiséra a animátora v jedné osobě, Jakuba Čermáka.
Zámecký sál od 20 hodin. Vstupné dobrovolné. Více na www.pakultura.cz.
PÁ–SO
7.–8. listopadu Den otevřených dveří v rybárně. Výstava a prodej živých ryb Pátek 8–16 hodin, Sobota 8–12 hodin.
Podávání rybích specialit v klubovně MO ČRS v Pacově. Pátek 10–22 hodin, Sobota 10–13 hodin. Více na straně 11.
ÚT
11. listopadu Hluboká muzikoterapeutická relaxace Lubomíra Holzera. Zámecký sál od 19 hodin.
Počet míst omezen, rezervace nutná na tel.: 728 886 514. Více na www.pakultura.cz. Vstupné dobrovolné.
ST
12. listopadu Klub zdraví – Elixír mládí. Malá zasedací místnost MěÚ v Pacově od 17 hodin.
Přednáší Bc. Lenka Kratochvílová.
ČT
13. listopadu Projímadla 2014. Výstava koláží Zdeňka Jizery Vonáska. Vernisáž ve výstavním sále muzea od 17 hodin.
Hudební vystoupení Pavel Nechyba. Recitace básní J. H. Krchovského Pavel Pavlík. Výstava potrvá do 31. prosince.
PÁ
14. listopadu Taneční kurz pro začátečníky – VĚNEČEK. Sokolovna od 19 hodin.
PÁ
14. listopadu V. Florbalový ples. Sál KD Samšín od 20 hodin. Hraje Blueband. Vstupné 90 Kč.
SO
15. listopadu Václav Koubek s kapelou. Sport bar cafe Legenda od 21 hodin.
SO
15. listopadu Svatomartinská zábava v Bratřicích od 20 hodin. Hraje Efekt, předtančení, bohatá tombola.
NE
16. listopadu Čas adventu a Vánoc. Výstava adventních svícnů, věnců, stolových dekorací aj.
Prodejna Hortenzie od 13 do 17 hodin.
SO
22. listopadu Kraji, jenž vždycky jiný byl… 2. podzimní Nokturno Pěveckého sboru Slavík
věnované výročí Antonína Sovy. Hosté: Adam Pavlíček – kytara, Ludmila Votápková – recitace.
Zámecký sál od 19 hodin.
SO
22. listopadu Koncert k 45. výročí Stražišťanu. Sokolovna od 19 hodin. Ke zhlédnutí výstava fotografií, kronik
a další zajímavosti ze života souboru.
SO
22. listopadu Ugandění v kavárně Jankl. Benefiční akce pro organizaci Whisper. Vystoupí The Riverman, Lukáš Vídenský,
Jiří Pejša a Pavel Pavlík. Vstupné dobrovolné. Více na straně 11.
PO–ÚT
24.–25. listopadu Výstava městských kronik v Zámeckém sále od 8.30 do 16 hodin.
PO
24. listopadu Promítání historických fotografií s komentářem kronikářky Mgr. Marie Tušilové. Zámecký sál od 14 hodin.
ÚT
25. listopadu Prof. Ferdinand Pakosta (1884–1914). Historik a zakladatel Městského muzea.
Přednáška Bc. Vlastimila Simoty v Zámeckém sále od 14 hodin.
PÁ
28. listopadu 10. ples seniorů. Sokolovna od 14 hodin, hraje Libkovanka. Předprodej vstupenek od 17. listopadu
v kanceláři DS-DD Pacov.
PÁ
28. listopadu Svět za kamennou zdí. Díl I. Vlastimil Simota st. vypráví o židovském hřbitově v Pacově.
Hejli´s bar od 18 hodin.
SO
29. listopadu Rozsvícení vánočního stromu. Náměstí Svobody v Pacově od 17 hodin.
Vystoupí divadlo Kvelb s pořadem Advent na kolečkách. Vstup zdarma.
z mého kraje | LISTOPAD 2014
27
SVĚT ZA KAMENNOU ZDÍ
DÍL I.
Ne svíce plamínek, stačí jen kamínek...
Vlastimil Simota st. vypráví o židovském hřbitově v Pacově
28. 11. 2014 od 18.00
Hejli´s bar
Hluboká muzikoterapeutická relaxace s prožitkovým
a transformačním účinkem
P
akultura o.s. ve spolupráci s městem Pacov si vás dovolují pozvat
na nevšední akci, která se uskuteční 11. listopadu 2014 v sále pacovského zámku od 19 hodin. Zpívat a hrát bude PaedDr. Lubomír Holzer, jehož mohli někteří vidět a slyšet v červnu 2013, když řídil koncert
muzikoterapeutického sboru v zámecké kapli sv. Václava. Tentokrát
v Pacově představí muzikoterapeutickou techniku zvanou pasivní prožitková relaxace.
Během relaxace na sebe účastníci nechávají působit blahodárné
zvuky, jež vytváří sám muzikoterapeut na etnické nástroje s přirozeným laděním, jako jsou např. didgeridoo, tibetské mísy, šamanský buben, brumle, ústní harfa, koncovka. Právě ty mají jedinečnou
schopnost vydávat tóny, které dokáží léčit lidské tělo a harmonizovat
všechny tělesné systémy. Postupně dochází ke zklidnění a nastává
relaxovaný stav, jež může přerůstat i v meditaci. Zároveň se uvolňuje
celé tělo účastníků a odchází z něj napětí a bolest.
28
z mého
kraje
Celostní muzikoterapie je vhodná a bezpečná disciplína pro léčbu
různých druhů onemocnění a poruch na fyzické i psychické úrovni. Zároveň je určena široké veřejnosti, kdy slouží jako účinná technika pro
získání energie a zkvalitnění běžného života.
Jelikož je počet míst na relaxaci omezen, je třeba si místo předem rezervovat na [email protected], nebo na tel. 728 886 514
(Filip Kačer).
Doporučujeme na relaxaci dorazit minimálně 10 minut předem a vybavit se pohodlným oblečením, karimatkou, přikrývkou a polštářkem.
Vstupné je dobrovolné.
Za Pakultura o.s. srdečně zve Mgr. Filip Kačer
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává MěKS Pacov, IČO 366 277, e-mail: [email protected]. Vedení redakce: Z. Klika. Registrováno na MK ČR E 11392.
z mého kraje | LISTOPAD 2014
Vychází 1 x měsíčně nákladem 1 300 výtisků. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci. Inzeráty se zařazují podle možnosti. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři.
Přetisk povolen při udání pramene. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o., Grafická úprava Zdeněk Klika.

Podobné dokumenty

Hanka Kynychová

Hanka Kynychová Takže jsem začala přemýšlet, co by mně v životě udělalo šťastnou. Tou cestou byl pro mě sport. Na inzerát jsem se dostala na internát jako vychovatelka volnočasových aktivit v Kroměříži. Musela jse...

Více

Z mého kraje – prosinec 2015

Z mého kraje – prosinec 2015 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov: • Město Pacov předá společnosti Selekta Pacov, a.s., IČ 47238399, Starodvorská 352, Pacov pozemky pa...

Více

C 2. Velká Morava 130 m Začátek trasy 580 m

C 2. Velká Morava 130 m Začátek trasy 580 m V šedesátých letech dvacátého století bylo ve Vacenovicích archeology objeveno sídliště velatické kultury. Pravěká osada z mladší doby bronzové (1000 let př.n.l.)se nacházela v trati Židoviny na pí...

Více