Výroční zpráva 2002 - Dětské krizové centrum

Transkript

Výroční zpráva 2002 - Dětské krizové centrum
Dûtské krizové centrum, o.s.
V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 – Michle
tel., fax: 2 414 80 511
Linka dÛvûry: 2 41 48 41 49
e-mail: [email protected]
www.ditekrize.cz
ã.ú.: 9990099900/0600
1
VáÏení,
v˘roãní zpráva 2002 pfiiná‰í obraz problematiky t˘raného, zneuÏívaného
a zanedbávaného dítûte tak, jak se po cel˘ rok 2002 promítal v práci na‰eho
odborného pracovi‰tû.
Uplynul˘ rok 2002 byl pro Dûtské krizové centrum (DKC) rokem skuteãnû
v˘znamn˘m. Dûtské krizové centrum zavr‰ilo 10 let své existence a zároveÀ
vstoupilo s nov˘m designem a také logem do desetiletí nového. 10 let úspû‰né
existence NNO je jistû dÛvodem k radosti, i k bilancování. PociÈuji proto
umocnûnou hrdost nad existencí Dûtského krizového centra, zároveÀ jako kaÏd˘ rok
ve chvílích, kdy V˘roãní zpráva vzniká, i smutek nad tím, Ïe se navzdory úsilí nejen
DKC, ale i mnoha dal‰ích organizací (státních i nestátních) dostává do závaÏn˘ch
Ïivotních situací stále mnoho dûtí. Pfiíli‰ brzy se musí pot˘kat s celou ‰kálou
starostí a tíhou Ïivota a toto zanechává v jejich v˘voji i psychice leckdy
neodstranitelné následky.
V˘roãní zpráva 2002 pfiiná‰í obecn˘ nástin problematiky syndromu t˘raného,
zneuÏívaného a zanedbávaného dítûte, seznámí Vás s nabídkou a rozvojem sluÏeb
DKC a také s nûkter˘mi údaji vypl˘vajícími ze statistick˘ch dat klientely pfiijaté do
péãe právû v roce 2002. V závûru naleznete pfiehled chápajících lidí, zástupcÛ
institucí a firem, ktefií nám sv˘m vûcn˘m i finanãním pfiispûním pomáhali naplÀovat
cíle na‰eho obãanského sdruÏení. Ráda bych zde znovu vyjádfiila své podûkování
za jejich citliv˘ pfiístup a pochopení závaÏnosti dané problematiky. Podûkovat bych
chtûla i v‰em pracovníkÛm DKC, ktefií mûli tu sílu po cel˘ rok 2002 poskytovat
odbornou pomoc. Toto ãinili s maximálním osobním nasazením, pfiekraãujícím bûÏn˘
rámec pracovní smlouvy, s profesionalitou, laskavostí a trpûlivostí.
Za Dûtské krizové centrum
Mgr. Zora Du‰ková, fieditelka DKC
2
Klientela Dûtského krizového centra
Dûtské krizové centrum (DKC)
[rok 2002]
nové pfiípady
171
54%
Dûtské krizové centrum, o.s. je nestátní, neziskovou organizací s humanitárním
cílem smûfiující k ochranû a pomoci dûtem t˘ran˘m, zneuÏívan˘m a zanedbávan˘m
(syndrom CAN = Child Abuse and Neglect) a dûtem v závaÏn˘ch Ïivotních
situacích. V˘chodiskem pro na‰i práci je Úmluva o právech dítûte. Prioritním
úkolem obãanského sdruÏení Dûtské krizové centrum,o.s. je detekce, diagnostika,
terapie a prevence syndromu CAN. Tûchto cílÛ sdruÏení dosahuje pfiedev‰ím
prostfiednictvím vlastního odborného zafiízení psychosociální pomoci totoÏného
pfiípady z pfiedchozích let
106
33%
názvu Dûtské krizové centrum.
Skuteãnost, Ïe DKC naplÀuje své cíle jiÏ od roku 1992, tj. pln˘ch 10 let, fiadí toto
zafiízení na pfiední místo v rámci psychosociální sítû v âeské republice. Kvalita na‰í
práce byla stvrzena v roce 2000 udûlením povûfiení k v˘konu sociálnû právní
krizové intervence
celkem
42
319
13%
ochrany dítûte.
Deset let existence DKC dostateãnû provûfiilo realizované principy na‰ich sluÏeb,
umoÏnilo posílit principy efektivní a upustit od tûch, které jiÏ dnes nemají v nabídce
sluÏeb zafiízení psychosociální pomoci takové opodstatnûní. Základem zÛstává
interdisciplinární pfiístup a komplexní pojetí nabízené pomoci. Na fie‰ení kaÏdého
pfiípadu se podílí psycholog a sociální pracovník, event. terapeut v rámci následné
péãe ãi právník v rámci provozování vlastní právní poradny. Interdisciplinární
pfiístup je zesílen úzkou spoluprací s mnoha dal‰ími institucemi a odborníky.
Jedná se zejména o státní instituce: orgány péãe o dítû, soudy, kriminální policii,
zdravotnická zafiízení, dûtské i dospûlé psychiatrie, gynekologie, chirurgie,
sexuologie, azylové domy a nestátní neziskové organizace. Pouze vzájemná tûsná
spolupráce zúãastnûn˘ch odborníkÛ mÛÏe vést k nalezení optimálního fie‰ení
z hlediska potfieb dítûte. ZávaÏnost problematiky, se kterou se kaÏdodennû
setkáváme, si Ïádá komplexní péãi. Vzhledem k tomu, Ïe vût‰ina pfiípadÛ t˘rání,
zneuÏívání ãi zanedbávání dítûte je bezprostfiednû vázaná na vlastní rodinu, není
dostaãující pracovat pouze s dítûtem. Jakmile bychom dítû vrátili do nezmûnûného
prostfiedí, situace by se opakovala. Usilujeme proto o navození Ïádoucích zmûn
4
5
nejen v psychickém stavu dítûte, ale také v celém rodinném systému. ZáleÏí pak na
Dítû mÛÏe b˘t vystaveno „jen“ jedné z forem syndromu CAN, ãastûji v‰ak
konkrétních okolnostech kaÏdého pfiípadu, které sluÏby a formy péãe budou
kombinaci vícer˘ch, ãímÏ se zesiluje závaÏnost následkÛ. Navíc se ve vût‰inû
v daném pfiípadû vyuÏity – individuální terapie, párová ãi rodinná terapie, skupinová
pfiípadÛ jedná o opakující se okolnosti tr˘znûní dítûte.
terapie, socioterapie, právní poradenství aj.
Hloubka traumatu je nejvíce umocnûna skuteãností, Ïe pÛvodcem t˘rání dítûte
Pracovní t˘m DKC tvofií psychologové, sociální pracovníci, terapeuti,
b˘vá jeho nejbliωí rodina, dokonce pfiímo rodiãe. Tím je poru‰eno základní bezpeãí
administrativní pracovnice, právníci, pracovníci na Lince dÛvûry a supervizofii.
dítûte a role tûch nejbliωích, ktefií mají hájit jeho zájmy a sytit jeho základní
Supervize má jiÏ své pevné místo ve zkvalitÀování sluÏeb a zvy‰ování profesionality
potfieby. Dítû je je‰tû z vût‰í ãásti odkázáno na péãi rodiãÛ a je na nich citovû
pracovníkÛ DKC a je vedena na nûkolika úrovních – supervize pfiípadová, t˘mová,
závislé. V dÛsledku toho se setkáváme také s tím, Ïe pocit bezpeãí a jistoty je
supervize práce na Lince dÛvûry.
u tûchto dûtí natolik oslaben, Ïe se bojí pfiijít i o svou dysfunkãní rodinu, aãkoliv
ta je zdrojem jejich utrpení.
Dûtské krizové centrum v rámci svého ambulantního provozu nabízí své sluÏby
v pracovních dnech. Maximální a nepfietrÏitá dostupnost odborné pomoci je
Fyzické t˘rání
zaji‰tûna 24 hodin dennû provozováním non-stop telefonické a internetové Linky
dÛvûry DKC.
Fyzické t˘rání pfiedstavuje zámûrné ubliÏování dítûti, ale také nezabránûní
takovému ubliÏování, volbu nepfiimûfienû bolestiv˘ch trestÛ, nepfiimûfienû ãasté
Dûtské krizové centrum má celorepublikovou pÛsobnost. Vût‰ina klientÛ pfiichází do
naduÏívání fyzick˘ch trestÛ, neúmûrnû tvrdé trestání vzhledem k mífie „prohfie‰ku“
DKC po pfiedchozím telefonickém objednání. S ohledem na komfort klientÛ tento
dítûte. O t˘rání hovofiíme v tûch pfiípadech, kdy se neadekvátní trestání dítûte stává
zpÛsob sice preferujeme, neodmítáme ale ani klienty pfiicházející bez objednání, tzv.
pfievaÏujícím v˘chovn˘m prostfiedkem ãi kde je fyzického násilí uÏito sice ojedinûle,
„z ulice“. Pracovníci DKC se jim minimálnû v rozsahu krizové intervence vûnují
ale s nadmûrnou brutalitou.
hned, jakmile to provoz zafiízení umoÏní.
I v roce 2002 jsme pfii diagnostick˘ch vy‰etfieních vyslechli osudy dûtí, jejichÏ
rodiãe pfii „v˘chovû“ uplatÀují bezcitné zpÛsoby zacházení s dítûtem – bití
Struãnû o syndromu CAN
fiemenem, vafieãkou, elektrickou ‰ÀÛrou. BohuÏel ‰lo také o dûti, do nichÏ dospûlá
osoba bezohlednû kopala ãi tloukla jim hlavou o pevnou podloÏku. Následkem
Syndrom CAN pfiedstavuje soubor nenáhodn˘ch, vûdom˘ch ãi nevûdom˘ch aktivit ãi
takového zacházení jsou v lep‰ím pfiípadû pohmoÏdûniny, modfiiny, ‰rámy,
neaktivit (nezabránûní) rodiãe ãi jiné osoby vÛãi dítûti, které jsou v dané
v závaÏnûj‰ích pfiípadech poranûní konãící i hospitalizací ãi dlouhodobou léãbou –
spoleãnosti nepfiijatelné nebo odmítané a které vedou k po‰kození psychického ãi
otfiesem mozku, zlomeninami a jin˘mi poranûními. KaÏdoroãnû se v âeské republice
tûlesného zdraví dítûte (ojedinûle dokonce k jeho usmrcení) ãi naru‰ují jeho
vyskytují i pfiípady, kdy dûti útok sv˘ch „peãovatelÛ“ nepfieÏily.
optimální v˘voj nebo spoleãensk˘ stav. V zásadû jde buì o nedostateãné
uspokojování základních potfieb dítûte – potfieb biologick˘ch, emoãních, dostatku
podnûtÛ, nebo uplatÀování násilí na dítûti – násilí psychického, fyzického,
sexuálního.
6
7
Pohlaví klientÛ s diagnózou sexuální zneuÏívání
Psychické t˘rání
[nové pfiípady fie‰ené v DKC v roce 2002]
Diagnostická kategorie psychického t˘rání je souborem neÏádoucích pfiístupÛ
dívky
34
77,3%
k dítûti a zpÛsobÛ zacházení s ním, které vedou k naru‰ení jeho zdravého v˘voje,
v‰estranného rozvoje osobnosti ãi ke sniÏování sebehodnocení dítûte.
Mezi typické formy psychického t˘rání patfií pfiedev‰ím opakované poniÏování
dítûte, uÏívání nadávek, sniÏování sebehodnocení dítûte, zastra‰ování, izolace od
vrstevníkÛ, nepfiijetí dítûte v rámci rodinného systému. V urãit˘ch pfiípadech pod
psychické t˘rání fiadíme také pfiená‰ení nepfiimûfiené zodpovûdnosti za péãi
o sourozence nebo domácnost právû na dítû. NárÛst lze zaznamenat u psychického
t˘rání dûtí formou poÏadavku nereálného v˘konu (vût‰inou ‰kolního) pfiesahujícího
schopnosti dítûte. Selhávání dítûte je pak trestáno nejrozmanitûj‰ími zpÛsoby. Na
první pohled se takov˘ „zájem“ rodiãÛ o dítû mÛÏe jevit spí‰e jako Ïádoucí. Pfiesto
je vnitfiní utrpení tûchto dûtí znaãné a mÛÏe mít stejnû negativní dopad na jeho
chlapci
10
22,7%
v˘voj jako ostatní formy t˘rání.
Psychické t˘rání mÛÏe mít mnoho rÛzn˘ch konkrétních podob, vût‰ina dûtí je
vystavována vícer˘m z nich. Navíc se psychické t˘rání jednak vût‰inou pojí
i s dal‰ími formami syndromu CAN, jednak vlastnû vzniká jako doprovodn˘
druhotn˘ fenomén u v‰ech ostatních zpÛsobÛ neÏádoucího zacházení s dítûtem.
Sexuální zneuÏívání
Sexuální zneuÏívání pfiedstavuje jakékoliv vyuÏití dítûte pro navození vzru‰ení ãi
uspokojení sexuálních potfieb zneuÏivatele a vystavení dítûte takovému chování,
které tento cíl naplÀuje. Ataku sexuálního zneuÏívání zaÏije ve svém dûtství aÏ
kaÏdá 3. dívka. Zejména u dívek platí, Ïe zneuÏivatel b˘vá nejãastûji pfiímo
z kruhu rodinného ãi nûkdo, kdo se pohybuje v blízkosti rodiny ãi dítûte (soused,
rodinn˘ pfiítel, vedoucí, vychovatel apod.). Tato skuteãnost s sebou nese zv˘‰en˘
v˘skyt opakovaného, dlouhodobého, aÏ roky trvajícího zneuÏívání dívek. Navíc se
vût‰inou jedná o kontaktní formu sexuálního zneuÏívání. Tragédii zavr‰uje brzk˘
nástup zneuÏívání vzhledem k vûku dítûte, k zahájení dochází ãasto jiÏ kolem
6ti let vûku dítûte!
8
9
U dívek se vût‰inou setkáváme jen s velice nízkou informovaností o riziku
Spor o dítû
sexuálního zneuÏití, u chlapcÛ je pak jakákoliv prevence v podstatû rovna nule.
Pfiitom atace sexuálního zneuÏití je vystaven zhruba kaÏd˘ 5. chlapec. Sexuální
Spor o dítû pfiedstavuje dnes zfiejmû nejbûÏnûj‰í, av‰ak sv˘m zpÛsobem skrytou
zneuÏívání chlapcÛ je stále obecnû podceÀovan˘m a pfiehlíÏen˘m jevem.
formu t˘rání dítûte. ZávaÏnost této formy spoãívá pfiedev‰ím v tom, Ïe na rozdíl
Skuteãnost, Ïe se ve vût‰inû pfiípadÛ sexuálního zneuÏití chlapcÛ jedná
od ostatních forem syndromu CAN není tato dostateãnû vnímaná v celé své
o homosexuální kontakt, s sebou nese kromû mnoha jin˘ch následkÛ také riziko
závaÏnosti, dokonce ãasto není ani za formu t˘rání povaÏovaná, aãkoliv nepfiízniv˘
zneji‰tûní v sexuální roli a identifikaci.
dopad na dítû je znaãn˘.
Následkem sexuálního zneuÏívání je zasaÏené v podstatû celé dítû – negativní dopad
Spor o dítû vyãleÀujeme jako samostatnou diagnostickou kategorii, neboÈ vzniká za
traumatu na zdraví du‰evní se nejednou promítá i do oblasti zdraví somatického.
specifick˘ch okolností, nejãastûji vázan˘ch na pfiedrozvodovou, rozvodovou
ZávaÏnost následkÛ je vût‰inou pfiímo úmûrná délce trvání, poãtu opakování, vûku
a porozvodovou situaci a úpravu pomûrÛ k dítûti. Dopad na dítû, závaÏnost
dítûte pfii zahájení a tûsnosti vztahu dítûte ke zneuÏivateli. âím tûsnûj‰í tato vazba
i hloubka traumatizace dítûte není mnohdy vzdálená utrpení dítûte t˘raného.
je, tím patologiãtûj‰í jsou následky. Opomenout nelze ani individuální reaktivitu.
Rozvádûjící se rodiãe jen v˘jimeãnû dokáÏí pochopit v plné ‰ífii míru rizika
Dítû tak mÛÏe reagovat i na ménû závaÏné formy zneuÏití pomûrnû silnou
negativního dopadu situace na dítû. Rodinná atmosféra b˘vá prosycena konflikty,
psychickou odezvou. Bez dlouhodobé odborné péãe mohou následky zneuÏívání
násilím, zoufalstvím, beznadûjí, bezv˘chodností, ztrátou jistoty a bezpeãí – to v‰e
celoÏivotnû sníÏit kvalitu Ïivota obûti, schopnost zaãlenit se ve spoleãnosti,
má pfiím˘ negativní dopad na dítû. I ono pfiichází o základní Ïivotní jistotu, tak
mohou ale i evokovat rozvoj patologické osobnosti. BohuÏel, poãet dûtí, které
potfiebnou ke zdravému rozvoji, jakou pfiedstavuje harmonická, fungující rodina.
se podafií kaÏdoroãnû zachytit, jimÏ se dostane odborné péãe a jejichÏ dal‰ímu
zneuÏívání je zabránûno, pfiedstavuje jen zlomek dûtí, které nadále musí toto
Situace se mÛÏe stát pro dítû traumatizující také proto, Ïe se ãasto jedná o dítû,
závaÏné trauma sná‰et.
o nûÏ se rodiãe aÏ do rozvodu pfiimûfienû starali a vnímali jeho potfieby a teprve
nyní, ve stavu vlastní Ïivotní krize, doãasnû ve své rodiãovské roli selhávají. Pro
Hojnû diskutovaná problematika komerãního sexuálního zneuÏívání se do práce
dítû to vlastnû na urãitou dobu znamená aÏ „ztrátu“ obou rodiãÛ, naprosté
DKC promítá jen okrajovû a na‰e víceleté zku‰enosti nepotvrzují jednoznaãn˘
zneji‰tûní, absenci bezpeãí a Ïivotní perspektivy, znaãné emoãní ochuzení. Nejednou
nárÛst pfiípadÛ komerãního sexuálního zneuÏívání, nebo rozhodnû ne v pfiilehl˘ch
se musí dítû vyrovnávat s popouzením a navádûním proti rodiãi, v jehoÏ péãi se v tu
regionech Praha a Stfiedoãesk˘ kraj, ze kter˘ch pfiichází nejvût‰í procento na‰ich
chvíli nenachází, je postaveno pfied nucenou volbu, kterého z rodiãÛ si „vybere“
klientÛ. Ze v‰ech pfiípadÛ sexuálnû zneuÏit˘ch dûtí, které jsme v roce 2002 ‰etfiili,
a kterého zavrhne. Následkem je zpochybnûní vzájemn˘ch citov˘ch pout, syndrom
se pouze ve tfiech pfiípadech jednalo o podezfiení na komerãní sexuální zneuÏívání.
zavrÏeného rodiãe, únik z domova do party, závislosti, agresivita ãi deprese.
V porovnání s rizikem sexuálního zneuÏívání, jaké dûtem paradoxnû hrozí od
nejbliωích lidí, jeví se nám aktuálnû riziko komerãního zneuÏívání jako minimální.
Dûti ohroÏené prostfiedím
Pfiesto pozornost vûnovaná obecnû tomuto problému je na místû, neboÈ nelze
vylouãit zv˘‰en˘ nárÛst v nejbliωích letech.
Jedná se o soubor nepfiízniv˘ch vlivÛ vázan˘ch na rodinné prostfiedí, které ohroÏují
zdrav˘ v˘voj dítûte, pfiiná‰í s sebou psychickou zátûÏ ãi posunují bûÏnû pfiijímané
spoleãenské normy mimo vymezen˘ úzus (napfi. akceptace násilí, agrese ve vztazích).
10
11
Formy jiné problematiky
Nositelem takov˘ch rizik je v souãasné dobû kromû dále uveden˘ch okolností
[nové pfiípady fie‰ené v DKC v roce 2002]
pfiedev‰ím rozvinuté domácí násilí, pfiítomnost dûtí pfii opakovan˘ch konfliktech
v˘chovné problémy
10
38,5%
mezi partnery, pfiená‰ení odpovûdnosti za bezpeãí submisivního rodiãe na dítû apod.
(ojedinûlé nejsou pfiípady, kdy dítû spí tfieba s mobilním telefonem pod pol‰táfiem,
aby mohlo vãas zavolat policii).
Ponûkud jiná, av‰ak téÏ ohroÏující situace vypl˘vá z du‰evního onemocnûní
rodiãe/Û, z jejich závislosti na alkoholu, drogách ãi automatech a dlouhodobé
jiné
8
21,6%
nezamûstnanosti rodiãe/Û. Nestabilitu prostfiedí zapfiíãiÀuje ãasté stfiídání partnerÛ,
bydli‰tû, ‰koly. Tím je naru‰ena základní potfieba dítûte – bezpeãného, dobfie
známého prostfiedí. Na‰e zku‰enosti ukazují, Ïe dítû mÛÏe b˘t pomûrnû ãasto
‰ikanování
5
15,4%
ohroÏeno osobnostní nezralostí rodiãÛ a také jejich disharmonickou osobnostní
strukturou.
poruchy chování
3
9,2%
poruchy ve vztahu k rodinû
2
7,7%
neurotické potíÏe
v˘vojová krize adolescentní
celkem
1
1
30
3,8%
3,8%
Zanedbávání
Obecnû vymezujeme dvû samostatné oblasti zanedbávání, a to zanedbávání potfieb
biologick˘ch – strava, obleãení, spánek a oblastí emocionálních a du‰evních –
nedostatek podnûtÛ k rozvoji my‰lení a fieãi, nedostatek podnûtÛ k citovému rozvoji
a emoãní smûnû. V praxi se nejãastûji setkáváme s propojením obou. Pokud se
v takov˘ch nepfiízniv˘ch podmínkách nachází dítû jiÏ od útlého vûku, dopad na jeho
zdrav˘, v‰estrann˘ v˘voj je katastrofální. Dítû ochuzené o podnûty nemá moÏnost
vyuÏít vrozen˘ potenciál a ve sv˘ch projevech se mÛÏe blíÏit dítûti vrozenû
retardovanému. Obdobnû závaÏné následky mÛÏeme nalézt ve v˘voji somatickém.
Jiná problematika
Do této kategorie zahrnujeme diagnózy, které nespadají pfiímo do syndromu CAN
a pfiesto se s nimi v DKC opakovanû setkáváme. V urãit˘ch pfiípadech mohou b˘t
sekundárním následkem syndromu t˘raného, zneuÏívaného a zanedbávaného dítûte.
Spadají sem v˘chovné problémy, v˘vojové krize adolescentní, neurotické symptomy,
‰ikana a dal‰í.
12
13
Systémové t˘rání, sekundární viktimizace
Citliv˘ pfiístup, znalost v˘vojov˘ch moÏností dítûte a pochopení principÛ syndromu
T˘rání, druhotné poniÏování ãi nadbyteãné psychické zatûÏování dítûte tím
CAN umoÏÀuje psychologÛm DKC vést diagnostické rozhovory cílenû zamûfiené na
systémem, kter˘ pÛvodnû vznikl na pomoc a ochranu dûtí a jejich rodin, tak lze
okolnosti traumatu maximálnû citlivû a dle konkrétních moÏností a aktuálního
definovat tuto kategorii. Nejãastûji se s tímto neÏádoucím jevem setkává dítû pfii
stavu dítûte. Úzkou spoluprací s orgány ãinn˘mi v trestním fiízení usilujeme
kontaktu s trestnû právními institucemi; v nûkter˘ch pfiípadech je dítû necitlivû ãi
o zamezení sekundární viktimizace dítûte.
nadbyteãnû vysl˘cháno a nuceno opakovanû hovofiit o traumatu, jindy není
adekvátnû respektována v˘vojová úroveÀ dítûte ãi rozsah jeho schopností, pfied
Terapie
dítûtem je prezentovaná nedÛvûra v to, co dítû fiíká.
Hloubka traumatu zpÛsobeného t˘ráním, zneuÏíváním a zanedbáváním dítûte je tak
Dále zahrnujeme do této kategorie zanedbávání ãi ‰patnou péãi v kolektivních
závaÏná, Ïe zasahuje zdraví dítûte, jeho osobnost a celkov˘ v˘voj. Pokud se dítûti
zafiízeních (M·, Z·, DD aj.), trauma zpÛsobené dítûti necitliv˘mi ãi zbyteãn˘mi
nedostane vãas odborné pomoci, trauma zÛstává a mÛÏe pfierÛst aÏ
lékafisk˘mi prohlídkami, nedostateãnou pomoc dítûti, aby mohlo zÛstat se svou
v disharmonick˘ ãi patologick˘ v˘voj osobnosti.
rodinou, kdykoliv je to moÏné aj.
V nabídce DKC je terapie podpÛrná i terapie systematická, cílenû zamûfiená na
MünchhausenÛv syndrom by proxy (v zastoupení)
zmûnu proÏívání, chování, sebehodnocení, vztahÛ k sobû, rodinû, vrstevníkÛm. Co
do délky jedná se o terapii krátkodobou, stfiednûdobou i dlouhodobou. Zhodnocení
Znamená vytváfiení pfiíznakÛ, nebo jejich zveliãování, aby vyznûly patologicky (napfi.
oblastí, které jsou u dítûte zasaÏené traumatem, umoÏÀuje navíc volit mezi formou
pfiímûsí krve do vy‰etfiované moãi) – a aby pro nû dítû bylo vy‰etfiováno a léãeno.
individuální, skupinovou ãi rodinnou. V návaznosti na vûk pak nabízíme nedirektivní
Rodiã tím povût‰inou sleduje urãit˘ prospûch, napfiíklad pfiiznání sociálních dávek,
terapii hrou, pro star‰í dûti skupinovou terapii s prvky arteterapeutick˘mi
jednat se mÛÏe i o rodiãe du‰evnû nemocného.
a relaxaãními.
Nabídka terapie v DKC je maximálnû flexibilní dle potfieb kaÏdého klienta
Ambulantní provoz DKC a jeho sluÏby
a hledáme takové kombinace jednotliv˘ch forem, abychom zajistili maximální
efektivitu. V závaÏn˘ch pfiípadech volíme ãasto zpoãátku individuální práci
Diagnostika
s jednotliv˘mi ãleny rodiny, posléze po zvládnutí akutní fáze traumatu doplÀujeme
tuto formu práce o spoleãná setkání. SnaÏíme se upravit nejen „vnitfiní“ proÏitkov˘
V Dûtském krizovém centru probíhá standardní psychodiagnostika zamûfiená na
svût, ale také „vnûj‰í“ situaci, vzájemné vztahy, komunikaci a spoleãné fie‰ení.
zhodnocení aktuálního psychického stavu dítûte a na urãení jeho v˘vojové úrovnû.
Specifikem pracovi‰tû je diagnostika syndromu CAN vycházející z letit˘ch
zku‰eností pfii práci s dûtmi t˘ran˘mi, zneuÏívan˘mi a zanedbávan˘mi. Nedílnou
souãástí diagnostické práce je sociální diagnostika a diagnostika zamûfiená na
pfiíãiny dysfunkãnosti rodiny.
14
15
Krizová intervence
Vûk dítûte pfii zahájení sexuálního zneuÏívání
[nové pfiípady fie‰ené v DKC v roce 2002]
3 – 6 let
13
35,2%
Krizová intervence znamená neodkladnou, okamÏitou pomoc lidem, ktefií nejsou
schopni vlastními silami a/nebo z vlastních zdrojÛ zvládnout v potfiebném ãase svÛj
Ïivotní proÏitek nebo Ïivotní situaci. Z hlediska moÏností péãe DKC se jedná buì
pfiímo o dítû, nebo dospûlou osobu fie‰ící krizovou situaci dítûte. Jednorázová
krizová intervence mÛÏe b˘t poskytnuta i dospûl˘m osobám, jejichÏ aktuální situace
6 – 9 let
9
24,3%
není v pfiímé souvislosti s potfiebami dítûte.
V˘kon sociálnû právní ochrany dítûte
12 – 15 let
9
24,3%
Povûfiení k v˘konu sociálnû právní ochrany dítûte získalo DKC mezi prvními v roce
2000. Mezi hlavní oblasti, kter˘mi se zab˘váme, patfií pfiedev‰ím ochrana dûtsk˘ch
práv a ochrana oprávnûn˘ch zájmÛ dítûte.
9 – 12 let
3
8,1%
Sociálnû právní ochrana je v Dûtském krizovém centru zamûfiena zejména na tyto
do 3 let
2
5,4%
okruhy: vyhledávání dûtí, na nûÏ se sociálnû právní ochrana vztahuje, pomoc
15 – 18 let
1
2,7%
celkem
rodiãÛm pfii fie‰ení problémÛ souvisejících s péãí o dítû, poradenství pfii v˘chovû,
37
ochrana dûtí pfied ‰kodliv˘mi vlivy, odborné poradenství, pofiádání pfiedná‰ek
a kursÛ zamûfien˘ch na v˘chovnou problematiku.
Azylové bydlení
SluÏba je urãena lidem v akutní situaci, která znemoÏÀuje uÏívat vlastní bydlení
a ve které lze pfiedpokládat negativní dopad na psychick˘ stav dítûte ãi jeho
bezpeãí. Azylov˘ byt na utajené adrese je urãen zejména klientÛm, ktefií se náhle,
z akutnû vznikl˘ch pfiíãin, nemohou na pfiechodnou dobu vrátit do místa svého
bydli‰tû. Tato sluÏba nefie‰í nepfiíznivou bytovou situaci klientÛ, ale pomáhá pfii
aktuálních problémech; ãasto se jedná o okolnosti rozvinutého domácího násilí,
vyhrocen˘ch konfliktÛ v rodinû, ohroÏení dítûte v místû bydli‰tû aj. Podmínkou pro
pfiiznání pobytu v azylovém bytû je pfiítomnost dítûte a oprávnûn˘ zájem dítûte.
V azylovém bytû je vÏdy umístûno dítû / dûti se sv˘m zákonn˘m zástupcem.
16
17
Náv‰tûvní ãinnost v rodinách klientÛ
V prÛbûhu roku 2002 jsme vystoupili v bezmála 40ti rozhlasov˘ch relacích
âeského rozhlasu a více jak 15ti televizních pofiadech âeské televize i TV Prima.
Náv‰tûva v rodinû klienta je realizována v rámci detekce a/nebo mapování situace
Za na‰í odborné spoluúãasti bylo vydáno mnoho ãlánkÛ v denících i dal‰ích
konkrétního dítûte. Jedná se o moÏnost kontaktu s rodinou v jejím pfiirozeném
periodikách vûnovan˘ch dûtské problematice a syndromu CAN. (napfi. Instinkt,
prostfiedí, event. zhodnocení kvality bydlení a uspokojování základních potfieb dítûte
Îena a Ïivot, Puls, Zdraví, Nov˘ Prostor, Veãerník Praha, MF Dnes, Blesk
v jeho domácím prostfiedí. Náv‰tûva v pfiirozeném prostfiedí dítûte nám dává
a dal‰ích.)
moÏnost sledovat volnou interakci jednotliv˘ch ãlenÛ rodiny, cenné informace
poskytuje i samotn˘ ráz vybavení bytu.
V souvislosti s primární prevencí musíme téÏ zmínit pofiádání V˘tvarné soutûÏe
„Cesta svûtem dûtí“ pro Ïáky Z·, která vyvrcholila 26. záfií 2002 v Muzeu dûtské
Spolupráce, pfiípadové konference
kresby U Zelené Ïáby odmûnûním nejlep‰ích prací a dobroãinnou aukcí ve prospûch
Dûtského krizového centra.
Otevfiená spolupráce je jedním z hlavních principÛ uplatÀovan˘ch v DKC pfii pomoci
dûtem t˘ran˘m, zneuÏívan˘m a zanedbávan˘m. Zku‰enosti ukazují, Ïe nalezení
Oblast sekundární prevence je cílenû zamûfiena na skupiny dûtí, u nichÏ lze
jednotného fie‰ení, akceptovatelného v‰emi zúãastnûn˘mi institucemi i klientem
pfiedpokládat zv˘‰ené riziko v˘skytu syndromu CAN. V rámci preventivnû
samotn˘m, je nezbytnou podmínkou efektivity psychosociální pomoci. Proto ve
edukaãních pfiedná‰ek seznamujeme dûti s obrazem a podobou t˘rání, zneuÏívání
sloÏit˘ch pfiípadech iniciujeme tzv. pfiípadové konference, tj. setkání zástupcÛ
a zanedbávání, se základními právy dûtí, s moÏnostmi regionální psychosociální
vícer˘ch pracovi‰È, event. i klienta.
sítû, zvy‰ujeme jejich kompetenci ve vyhledání pfiípadné pomoci.
Nejtûsnûj‰í spolupráce je realizovaná s oddûleními péãe o dítû, policií, soudy,
V˘znamn˘m úkolem Dûtského krizového centra je prohlubování vûdomostí
‰kolami ãi zdravotnick˘mi zafiízeními klienta. V rámci spolupráce jsou odborníci
o syndromu CAN u tûch odborníkÛ, ktefií se mohou s tímto závaÏn˘m problémem
z DKC zváni také k soudÛm, v˘slechÛm dítûte ãi jin˘m pro dítû psychicky nároãn˘m
setkat – pfiedev‰ím se jedná o sociální pracovníky, policii, vy‰etfiovatele, pedagogy
úkonÛm spojen˘m s vy‰etfiováním trestn˘ch ãinÛ spáchan˘ch na dûtech.
a v˘chovné poradce na ‰kolách, lékafie, zdravotníky. Samozfiejmostí je úãast ãi
aktivní vystoupení na odborn˘ch konferencích a semináfiích s odpovídajícím
Prevence a medializace syndromu CAN
zamûfiením.
Medializace problematiky, seznamování ‰iroké vefiejnosti se syndromem CAN,
Poãet zÛãastnûn˘ch na pfiedná‰kách DKC o syndromu CAN v roce 2002
prolamování obecnû zaÏitého tabu kolem t˘rání a sexuálního zneuÏívání
dûtí – to jsou aktivity DKC realizované v rámci primární prevence v nej‰ir‰ím
moÏném zábûru. Prostfiednictvím ãetn˘ch vystoupení ve sdûlovacích prostfiedcích
cílová skupina
odborná vefiejnost
poãet
369
upozorÀujeme na rizika, symptomy, podoby syndromu CAN. Na‰í snahou v tomto
zahraniãní odborníci
11
smûru je poskytnutí co nejvût‰ího mnoÏství informací o syndromu tak, abychom
studenti V· a VO·
224
populace dûtí
260
svém okolí rozpoznat a zajistit pro nûj vhodnou pomoc.
celkem
864
18
19
zv˘‰ili pravdûpodobnost, Ïe lidé dokáÏí dítû t˘rané, zneuÏívané ãi zanedbávané ve
·kolící pracovi‰tû
Pachatelé sexuálního zneuÏívání
[nové pfiípady fie‰ené v DKC v roce 2002]
v rodinû
19
51,4%
Odborná pfiíprava studentÛ vy‰‰ích odborn˘ch a vysok˘ch ‰kol pfiíslu‰n˘ch oborÛ
má své pevné místo v pÛsobení DKC jiÏ fiadu let a bylo tomu tak i v roce 2002.
Prohloubením informovanosti o syndromu CAN a vzbuzením hlub‰ího zájmu
o danou problematiku u budoucích psychologÛ, sociálních pracovníkÛ, pedagogÛ
a kriminalistÛ pfiispíváme k odbornûj‰ímu pojetí syndromu CAN v budoucnosti.
Dûtské krizové centrum je jako ‰kolící pracovi‰tû vyhledávané nejen studenty
v rámci pregraduální pfiípravy, ale i jako místo odborn˘ch stáÏí postgraduálních.
nepfiíbuzn˘
11
29,7%
Právní poradna DKC
Aãkoliv právní poradna pfiedstavuje nejnovûj‰í sluÏbu DKC, na‰la si jiÏ své pevné
místo v na‰í nabídce a je klienty hojnû vyuÏívaná. Právní poradenství DKC je
zamûfiené na oblast sociálnû právní ochrany dítûte. Jedná se o sluÏbu bezplatnou,
cizí osoba
7
18,9%
která pfiedstavuje zavr‰ení systému péãe v DKC, neboÈ vhodnû doplÀuje rozvinut˘
systém diagnostiky a následné péãe o dítû i o rodiãe.
celkem
37
Linka dÛvûry DKC
Linka dÛvûry (LD) je nejv˘znamnûj‰í, specifickou sluÏbou DKC, tvofienou
samostatn˘m pracovním t˘mem. V rámci sluÏeb Dûtského krizového centra zaãala
fungovat jiÏ v roce 1996. Provoz DKC bez LD si dnes jiÏ nedovedeme ani
Typy kontaktÛ na LD v roce 2002
hovor 43%
podaná informace 18%
profesní kontakt 16%
zazvonûní 9%
mlãení, zavû‰ení 4%
internetová LD 4%
testovací hovor 3%
hovor za úãelem sexuálního uspokojení 2%
omyl 1%
20
21
pfiedstavit. V prÛbûhu let se nám podafiilo ustálit Linku dÛvûry v non-stop provozu,
Vedle toho se na nás dûti obracejí se ‰kolními problémy (v˘ukov˘mi, problémy
a tak tomu bylo i v roce 2002, kdy Linka dÛvûry pracovala bez pfieru‰ení.
s chováním ãi kolektivem) ãi dûti hledající otevfienû pomoc pro svého kamaráda
Tím naplÀuje jeden ze sv˘ch hlavních cílÛ – totiÏ dostupnost odborné pomoci
v nepfiíznivé situaci. Dále rodiãe dûtí, ktefií cítí potfiebu konzultovat urãité zátûÏové
a krizové intervence v kteroukoliv denní ãi noãní hodinu. Linka dÛvûry je úspû‰nû
situace a okolnosti a pfiedev‰ím jejich dopad na psychiku dûtí – z okruhÛ se zde
provozovaná v obou sv˘ch formách – telefonické i elektronické.
opût objevují pfiedev‰ím domácí hádky, rozvody, násilí na dûtech (fyzické, psychické
i sexuální).
Anonymní kontakt pfies Linku dÛvûry je ãasto pro klienta jedinou pfiijatelnou
formou otevfiení tak citlivého tématu, jaké t˘rání, zneuÏívání a zanedbávání dûtí
Lidé z bezprostfiedního okolí dítûte, ktefií mají podezfiení na neadekvátní zacházení
pfiedstavuje. První kontakt s DKC se tak dûje povût‰inou právû prostfiednictvím
s nûjak˘m dítûtem, na nedostateãné uspokojování jeho základních potfieb ãi pfiímo
Linky dÛvûry. Speciálnû vy‰kolení pracovníci LD se fiídí v rámci hovoru principy
na t˘rání a zneuÏívání. Pro na‰e pracovi‰tû znamenají tyto telefonáty v˘znamnou
distanãní krizové intervence. Pokud není problém, s nímÏ se klient na pracovi‰tû
pomoc v rámci detekce syndromu CAN a ve spolupráci s vnímav˘mi lidmi jsme
obrací, zvládnuteln˘ jen prostfiedky telefonické intervence, nabízí pracovník LD
napomohli ke zlep‰ení Ïivotní situace mnoha dûtí.
klientovi moÏnost vstoupit do ambulantní péãe DKC.
Spolupracující odborníci, tj. dospûlé osoby, které se v rámci své profese dostávají
Aãkoliv mÛÏe Linka dÛvûry Dûtského krizového centra budit zdání, Ïe je urãena jen
do kontaktu s podezfiením na syndrom CAN a na Lince dÛvûry konzultují s na‰imi
dûtem, vût‰í díl volajících pfiedstavují dospûlí. LD DKC je vymezená na pomoc
pracovníky danou situaci, moÏné postupy a zpÛsoby fie‰ení. Jsme si vûdomi toho, Ïe
obûtem syndromu CAN, neodmítáme v rámci krizové intervence Ïádnou
takovou pomoc poskytuje v celé âR v podstatû jen na‰e Linka dÛvûry. Volajícími
problematiku.
jsou napfi. pedagogové, fieditelé ‰kol, v˘chovní poradci, sociální pracovníci,
zdravotníci, ale nejednou také pfiíslu‰níci policie aj.
Diagnózy syn CAN v hovorech
na LD v roce 2002
jiná problematika 30%
ohroÏené prostfiedí 20%
spor o dítû 15%
sexuální zneuÏívání 11%
syn CAN – nespecifikováno 10%
fyzické t˘rání 5%
psychické t˘rání 4%
‰ikana 3%
zanedbávání 2%
Osoby náhle se ocitnuv‰í v akutní situaci, které ãasto Ïádají o kontakt na jiné
pracovi‰tû. Na LD DKC se jim dostane nejen poÏadované informace (pokud nám je
známá), ale i podpora pro dal‰í aktivní fie‰ení své situace, coÏ je v pfiípadû náhle
vzniklé Ïivotní krize pro klienta dÛleÏité. V‰em volajícím nabízíme moÏnost zavolat
znovu na na‰i LD, pokud by jinde nenalezli oãekávanou pomoc.
Jen v malém procentu jsou volajícími také jedinci testující LD, zneuÏívající hovoru
ke svému pobavení ãi ojedinûle jako pokus o sexuální uspokojení.
Kdo tedy volává na LD?
Celkem jsme za rok 2002 pfiijali prostfiednictvím obou forem Linky dÛvûry DKC
1535 kontaktÛ. Problematika syndromu CAN, na nûjÏ je Linka dÛvûry zamûfiená,
Dûti v závaÏné situaci ãi stresované prostfiedím, v nûmÏ se nacházejí. Hlavními
se objevila pfiímo jako hlavní problém v pln˘ch 810 hovorech.
okruhy problémÛ jsou rodinné konflikty, domácí násilí, t˘rání, sexuální zneuÏívání.
22
23
Diagnózy nov˘ch pfiípadÛ a krizov˘ch intervencí
Statistické vyhodnocení roku 2002
[v roce 2002]
spor
63
29,6%
V uvedeném roce jsme pfiijali novû do péãe 213 klientÛ, tj. dûtí a jejich rodin, coÏ
v koneãném poãtu osob, jimÏ poskytujeme své sluÏby, znamená cca 650 jedincÛ.
V porovnání s rokem 2001 se jedná o nárÛst o 15%, pfii zv˘‰eném dÛrazu na
následnou, a tedy intenzivnûj‰í péãi.
sexuální zneuÏívání
44
20,6%
Z pfiedchozích let zÛstalo v péãi 106 klientÛ a jejich rodin. Povût‰inou se jedná o ty
nejzávaÏnûj‰í pfiípady t˘rání, sexuálního zneuÏívání ãi znásilnûní, jenÏ vyÏadují péãi
dlouhodobou, pfiesahující délku jednoho kalendáfiního roku.
ohroÏené prostfiedí
44
20,6%
Z hlediska místa bydli‰tû zhruba 70% klientely tvofií obyvatelé hlavního mûsta
Prahy, kolem 20% klientÛ pfiichází ze Stfiedoãeského kraje a zb˘vajících pfiibliÏnû
jiná problematika
poruchy ve vztahu k rodinû
39
2
18,3%
7,7%
fyzické t˘rání
14
6,6%
4
3
1
1
213
1,9%
1,4%
0,5%
0,5%
10% jsou obyvatelé ze vzdálenûj‰ích regionÛ celé âR.
Naprostá vût‰ina pfiípadÛ si Ïádá dlouhodobou péãi, jen ve 13% pfiípadÛ se jednalo
psychické t˘rání
zanedbávání
MünchhausenÛv syndrom
sexuální zneuÏivatel
celkem
o krizové intervence a tedy vût‰inou jen o jednorázov˘ kontakt.
Iniciátofii kontaktÛ nov˘ch
pfiípadÛ v DKC v roce 2002
matka 44%
OPD 24,5%
otec 13,4%
klient 4,1%
jiná pfiíbuzná osoba 4,1%
soud 2,9%
policie 1,9%
lékafi 1,9%
oba rodiãe 0,9%
soused 0,9%
jiné 0,9%
‰kola 0,5%
V˘sledné statistické zpracování potvrzuje trend patrn˘ i v pfiedcházejících
letech – totiÏ zejména nárÛst rozvodov˘ch sporÛ, v jejichÏ dÛsledku se jedinci
stávají uÏivateli sluÏeb DKC. Poãet pfiípadÛ sexuálního zneuÏívání zÛstává
v absolutním poãtu pfiípadÛ dlouhodobû obdobn˘; ov‰em pfii porovnání
s narÛstajícími poãty v jin˘ch diagnostick˘ch kategorií zdánlivû (relativnû)
24
25
klesá. Vy‰‰í poãet klientÛ jsme v roce 2002 zaznamenali i v rámci diagnóz fyzické
V rámci v‰ech forem sluÏeb jsme poskytli v prÛbûhu roku 2002 celkem 3731
a psychické t˘rání. Pfiikláníme se k závûru, Ïe obecná informovanost o syndromu
konzultací. Konzultací rozumíme v‰echny typy kontaktÛ s klientem i se
CAN v prÛbûhu let skuteãnû stoupá, a v dÛsledku toho se dafií zachytit více dûtí
spolupracujícími odborníky v rámci péãe poskytované DKC a v rámci fie‰ení
ohroÏen˘ch t˘ráním a zneuÏíváním.
konkrétního pfiípadu.
Vûkové skupiny nov˘ch pfiípadÛ
a krizov˘ch intervencí
Konzultace poskytnuté v DKC v roce 2002 dle diagnostick˘ch kategorií
[pfiípady fie‰ené v DKC v roce 2002]
diagnóza
9 – 12 let 29,4%
6 – 9 let 22,3%
12 – 15 let 19,9%
3 – 6 let 15,6%
do 3 let 5,7%
15 – 18 let 5,2%
18 let a více 1,9%
poãet konzultací
sexuální zneuÏívání
967
fyzické t˘rání
290
psychické t˘rání
129
spor o dítû
1175
dítû ohroÏené prostfiedím
533
jiná problematika
637
celkem
3731
Tento graf chce napomoci k získání pfiedstavy o vûku dûtí, které jsou pfiímo
zasaÏené rozvinut˘m syndromem CAN nebo se nacházejí v pfiímém ohroÏení
Jako nejzávaÏnûj‰í problematiku vnímáme v DKC sexuální zneuÏívání dûtí.
tímto neÏádoucím a nesmírnû závaÏn˘m sociopatologick˘m jevem.
ZávaÏná je sama hloubka, ale i ‰ífika (zábûr) po‰kození v oblasti v˘voje a zdraví –
Obsahuje pfiedev‰ím informaci o tom, jak malé dûti jsou syndromu CAN vystavené,
tûlesného i du‰evního. Navíc jsou dûti tímto rizikem znaãnû ohroÏené, a to
a z toho vypl˘vající závûr, Ïe jsou o to více odkázané na pomoc jin˘ch lidí,
pfiedev‰ím ve vlastních rodinách. Prevalence a incidence sexuálního zneuÏívání
neboÈ jejich nízk˘ vûk jim dostateãnû neumoÏÀuje svou situaci samostatnû
v rámci pfiíbuzensk˘ch vztahÛ je skuteãnû vysoká a pro mnohé dûti je moÏnost
a adekvátnû fie‰it. Na‰e zku‰enosti ukazují, Ïe teprve ve vûku nad 10,
vymanit se ze zneuÏívání témûfi nulová. Toto je dáno jejich nízk˘m vûkem
spí‰e v‰ak aÏ nad 12 let, je dítû schopné zaãít aktivnû usilovat o zmûnu své
a blízkostí citové vazby. Poukázat chceme také na míru v˘raznû podceÀovaného
nepfiíznivé situace. Ov‰em témûfi polovina dûtí pfiijat˘ch do na‰í péãe byla
rizika sexuálního zneuÏívání chlapcÛ.
mlad‰í neÏ 9 let!
Vedle sexuálního zneuÏívání pfiedstavuje v Dûtském krizovém centru nejpoãetnûj‰í
Pozornost je tfieba vûnovat iniciátorÛm, tj. kdo jako první zachytil
diagnostickou kategorii problematika rozvodová. Následující graf odráÏí konkrétní
podezfiení na syndrom CAN a kdo odkázal klienta na na‰e specializované
problémy, které v souvislosti s rozvodovou situací pfiivedly klienty do péãe DKC.
pracovi‰tû. V koneãném dÛsledku je to ãasto ãlovûk, kter˘ svou osobní
vnímavostí a angaÏovaností pomohl dítûti ke zlep‰ení jeho Ïivotních podmínek
a odstranûní ãi alespoÀ minimalizaci po‰kozujících faktorÛ.
26
27
Fyzické, eventuálnû psychické t˘rání rodiãi znamená závaÏn˘ zásah do v˘voje
V˘nosy v Kã (zaokrouhleno)
a osobnosti dítûte. Aãkoliv jsme v roce 2002 pfiijali do péãe „jen“ 20 dûtí s touto
Státní dotace – MPSV
diagnózou, coÏ je podstatnû ménû neÏ napfiíklad dûtí sexuálnû zneuÏívan˘ch,
Dotace mûsta
MHMP
jednalo se v nûkter˘ch pfiípadech o dlouhodobé a brutální formy t˘rání, a to
s sebou nese nutnost déledobûj‰í odborné péãe.
Mâ Praha 4
[nové pfiípady fie‰ené v DKC v roce 2002]
svûfiení do péãe 37%
problematick˘ styk 36%
jiné 12%
bránûní ve styku s rodiãi 10%
ovlivÀování rodiãem 5%
286 100
200 000
70 000
Mâ Praha 11
16 100
Nestátní granty
296 700
NROS / âT – sbírka Pomozte dûtem!
Formy sporÛ
2 176 600
VIA
Dary
Nadace Divoké husy
ostatní
Dary nefinanãní
Nadace ADRA
ostatní
259 000
37 700
705 700
37 000
668 700
286 900
8 500
278 400
âlenské pfiíspûvky
12 100
Pfiíspûvky na ãinnost
24 700
TrÏby z prodeje sluÏeb
80 400
Úroky
Celkem
2 800
3 872 000
Náklady v Kã (zaokrouhleno)
Financování
Úãetnictví DKS, o.s. spravuje úãetní firma Grenna.
Financování provozu Dûtského krizového centra musí b˘t ze zákona zaji‰tûno
Materiálové
201 700
Energie
182 800
Nájemné
236 600
SluÏby
649 400
Cestovní náklady
Opravy, údrÏba
vícezdrojovû. Bez finanãní a materiální podpory státních institucí, nadací, firem
Spoje, telefony
a jednotlivcÛ bychom nemohli péãi o dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané
Odvody
realizovat. Na‰e podûkování patfií tedy v‰em lidem vnímav˘m k potfiebám
Mzdy
OON
znev˘hodnûn˘ch dûtí, s jejichÏ pomocí jsme mohli po cel˘ rok 2002 naplÀovat na‰e
Jiné
cíle. Dûkujeme.
Celkem
28
29
8 400
28 300
82 600
592 000
1 378 400
602 100
86 000
4 048 300
Generální partner DKC pro rok 2002 Reklamní agentura Hardy PR
Zpráva auditora
Partner internetové Linky dÛvûry SkyNet, a.s. / bezplatné pfiipojení do sítû internet
Hlavní partnefii DKC 50 – 150.000 Kã
Auditor ing. Lubo‰ Marek oprávnûn˘ k auditorské ãinnosti podle zákona âNR
Durabo litografické studio a tiskárna – Iva Vodáková, Pankrác, a.s., Produkãní spol.
524/92 Sb. o auditorech a Komofie auditorÛ âeské republiky, ãíslo dekretu 469
Praha Ondfiej Urban, Studio RA·A, s.r.o., 2FRESHMEDIA – LukበPitter
v rámci ãinnosti auditorské spoleãnosti PKM audit s.r.o., ovûfiil úãetní závûrku
Partnefii DKC 10 – 49.000 Kã Abalon s.r.o., Ahold Czech Republic, a.s.,
obãanského sdruÏení s názvem Dûtské krizové centrum, o.s.
American Appraisal s.r.o., Kodys, spol. s r.o., Restaurant Botanic – Kvûta Malinová,
Poskytnuté dotace byly fiádnû promítnuty do úãetnictví. Dotace byly úãelovû
OCÉ– âeská republika, s.r.o., Zurich Poji‰Èovna
ãerpány a fiádnû vyúãtovány. âerpání dotace za r. 2002 probíhalo v souladu
Sponzofii DKC do 10.000 Kã Petronius s.r.o., www.pes.cz
s uzavfienou smlouvou a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze st. rozpoãtu
Finanãní dary od soukrom˘ch osob
âR obãansk˘m sdruÏením schválen˘m usnesením vlády âR. SdruÏení hospodárnû
Michal Arno‰t, Jitka Bene‰ová, Pavel Capko, Michal Deré, Petru‰e Flegrová,
vyuÏívalo i dal‰í prostfiedky, které v prÛbûhu roku obdrÏelo od dal‰ích subjektÛ.
Klára Moravcová, Ondfiej Sedláãek, Darja Skácelová, Martin Slanina, Martin ·ámal,
Podle mého názoru úãetní závûrka ve v‰ech podstatn˘ch aspektech vûrnû zobrazuje
Pavel ·ibíãek, Ing. Ladislav Vávra, pan Vodiãka, Katefiina Vraná a mnoho dal‰ích
majetek, závazky, vlastní jmûní a finanãní situaci firmy k 31. prosinci 2002
anonymních dárcÛ.
a v˘sledky jejího hospodafiení za období roku 2002 v souladu se zákonem ã.
Sdûlovací prostfiedky, které o nás a námi fie‰ené problematice informovaly
563/1991 Sb., o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy.
Blesk, âeská televize, âesk˘ rozhlas (RadioÏurnál, Praha, Regina, Svobodná Evropa,
Anglické vysílání, Nûmecké vysílání), âTK, Frekvence 1, Hobulet, Instinkt, Metro,
V˘rok zní bez v˘hrad
MF Dnes, Napsáno Ïivotem, Nedûlní Blesk, Nov˘ Prostor, Puls, The Prague Post,
Veãerník Praha, Zdraví, Îena a Ïivot.
V Praze, 28.2. 2003
Mediální patronka Martina Vrbová – hlasatelka âT a moderátorka âeského rozhlasu
Ing. Lubo‰ Marek, odpovûdn˘ auditor, dekret ã. 469
Mediální partner www. business.center.cz
Oficiální parter pro monitoring médií DKC Newton Information Technology, s.r.o.
Zvlá‰tní podûkování Access Marketing, ALWIL Trade, s.r.o., Antikva Nova Praga,
Kina Art Praha, Kotva a Budûjovická, Brnûnské veletrhy a v˘stavy, a.s.,
GE Capital Bank, a.s., Lions club Praha –LC Praha Hartig, LC Praha Heraldic,
LC Praha Kampa, LC Praha Orel, Muzeum Dûtské kresby U Zelené Ïáby,
Soroptimist klub Praha, Helena Krinková, TomበMachek, Kvûta Malinová, LukበPitter,
Petra Poláchová, Vendula Presserová, Vlastimil StaÀa, Dá‰a ·matláková, Ing. Jifií Talkner,
Eva Tûhníková, Klára Trubaãová, Ondfiej Urban, Jana Vrtílková.
Webhosting pro DKC zaji‰Èuje www.pes.cz
Webové stránky DKC navrhli, vytvofiili a spravují 2FRESHMEDIA
Reklamní a marketingov˘ partner DKC agentura B1, a.s.
Vizuální komunikace pro DKC Studio Machek & Babák s.r.o.
30
31
Personální obsazení
fieditelka Mgr. Zora Du‰ková
vedoucí pracovníkÛ LD Vûra ·najberková
psychologové Mgr. Martina Balcarová,
Mgr. Barbora Burianová, Mgr. Zora Du‰ková,
PhDr. Alexandra FraÀková, PhDr. Renata Hermánková
sociální pracovníci Zdena Barto‰ová,
Mgr. Renata Hru‰ová, TomበPfienosil,
Andrea Sladká, Vûra ·najberková
externí rodinn˘ terapeut PhDr. Milo‰ Mudra
administrativní pracovnice Vûra Bartáková
externí pracovníci na Lince dÛvûry
V˘bor obãanského sdruÏení Dûtské krizové centrum, o.s.
pfiedsedkynû Mgr. Zora Du‰ková
místopfiedsedkynû PhDr. Alexandra FraÀková
správce sdruÏení TomበPfienosil
ãestn˘ ãlen Prof. MUDr. Jifií Dunovsk˘, DrSc [zakladatel DKC]
32

Podobné dokumenty

Euro Prague Times Léto 2005

Euro Prague Times Léto 2005 co Vás pfiivedlo k cestovnímu ruchu a lázeÀství? Abych se pfiiznal, tak jsem se k tomuto oboru dostal „jako slep˘ k houslím“. Po vystudování prÛmyslové ‰koly se zamûfiením na poãítaãovû fiízené stroje ...

Více

ZNEUÎÍVÁNÍ STAR¯CH LIDÍ

ZNEUÎÍVÁNÍ STAR¯CH LIDÍ jasnû varuje pfied pfiedepisováním uklidÀujících prostfiedkÛ star˘m lidem z dÛvodu velkého poãtu nebezpeãn˘ch vedlej‰ích úãinkÛ. Studie ukazují, Ïe ECT v˘znamnû zkracuje Ïivot star˘ch lidí. Nevedou se...

Více

HÁJSKÝ KOHOUT III/2006 ke stažení ve formátu

HÁJSKÝ KOHOUT III/2006 ke stažení ve formátu nûkteré dotazy, byÈ anonymní, ale i za tímto úãelem byla schránka dÛvûry pfied budovou obecního úfiadu instalována. Dal‰í dotazy ãi kritika je na mne pfiená‰ena prostfiednictvím jednotliv˘ch ãlenÛ zast...

Více

Vademecum zdraví Zima 2006

Vademecum zdraví Zima 2006 nálezem při rentgenologickém vyšetření jícnu. Některé vznikají na podkladě zánětlivých změn v dutině hrudní a jsou umístěny ve střední části jícnu. Jiné jsou umístěny nad svěrači. Zvláštní význam m...

Více

stáhnout - Slovanský výbor ČR

stáhnout - Slovanský výbor ČR k našim jediným zahraničním vojákům, který obdržel v roce 1985 v ČSSR v anketě našich nejmladších občanů Řád Dětského úsměvu! Tento veterán bojů proti fašismu totiž velmi rád chodíval na besedy mez...

Více

zde - Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s ro

zde - Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s ro – V dÛsledku vzniku globální ekonomiky dochází k v˘razné migraci cizích manaÏerÛ k nám do âeska. Ti ãasto nemají povûdomí o místních bezpeãnostních pfiedpisech. Proto je tfieba zvy‰ovat informovanost...

Více

abeceda detoxikace - Detoxikace Monika

abeceda detoxikace - Detoxikace Monika Naši klienti uvítali vydání Abecedy detoxikace, protože jim blíže vysvětluje pojem detoxikace organismu. Publikace je výborně srozumitelná pro širokou laickou veřejnost. Pokud mají lidé obtíže, tak...

Více