Zamer prodeje pudy fodor

Transkript

Zamer prodeje pudy fodor
OBEC OŠELÍN
Obecní úřad Ošelín
Ošelín č.p. 36, 349 01 Stříbro
OZNÁMENÍ
Záměr prodeje nemovitosti v k. ú. Ošelín
Obec Ošelín zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, záměr prodat nemovitost ve výlučném vlastnictví Obce
Ošelín, a to
pozemek p.č. 284/2 o výměře 639 m2 , zahrada
Výše uvedená nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č.1 v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov, pro obec
Ošelín, k. ú Horní Plezom.
Minimální výše kupní ceny se stanovuje ve výši 10,- Kč/m2 ze schváleného ceníku
pro prodej pozemků pro rok 2011 z majetku obce Ošelín.
K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo předložit nabídky písemně na adresu Obce Ošelín
nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění záměru
V Ošelíně dne11.10.2011
Jiří Šefčík
starosta obce Ošelín
Vyvěšeno dne:11.10.2011
Sejmuto dne: